UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
851 01 Bratislava
TARIFA UPC Fiber Power internet č. 1/2014
k Všeobecným podmienkam spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb
Účinná od 09. 04. 2014
I. Ceny za poskytovanie Základných služieb na jeden mesiac:
Ceny v €
13,57 €
1.) UPC Fiber Power 2 - širokopásmový internetový prístup s rýchlosťou do 2.048 / 512 kbit/s, 25 MB priestoru
pre domovskú stránku, 3 adresy elektronickej pošty s 3x12 aliasmi, 3x5 GB priestoru pre schránku elektronickej pošty *
2.) UPC Fiber Power 10 - širokopásmový internetový prístup s rýchlosťou do 10.240 / 1.024 kbit/s, 50 MB priestoru
pre domovskú stránku, 5 adries elektronickej pošty s 5x12 aliasmi, 5x5 GB priestoru pre schránku elektronickej pošty *
3.) UPC Fiber Power 25 - širokopásmový internetový prístup s rýchlosťou do 25.000 / 2.000 kbit/s, 50 MB priestoru
pre domovskú stránku, 5 adries elektronickej pošty s 5x12 aliasmi, 5x5 GB priestoru pre schránku elektronickej pošty*
4.) UPC Fiber Power 30 - širokopásmový internetový prístup s rýchlosťou do 30.720 / 3.072 kbit/s, 50 MB voľného priestoru
pre domovskú stránku, 5 adries elektronickej pošty s 5x12 aliasmi, 5x5 GB priestoru pre schránku elektronickej pošty *
5.) UPC Fiber Power 60 - širokopásmový internetový prístup s rýchlosťou do 60.000 / 6.000 kbit/s, 50 MB priestoru
pre domovskú stránku, 5 adries elektronickej pošty s 5x12 aliasmi, 5x5 GB priestoru pre schránku elektronickej pošty *
6.) UPC Fiber Power 120 - širokopásmový internetový prístup s rýchlosťou do 120.000 / 10.000 kbit/s, 50 MB priestoru
pre domovskú stránku, 10 adries elektronickej pošty s 10x12 aliasmi, 10x5 GB priestoru pre schránku elektronickej pošty *
16,72 €
20,72 €
24,04 €
31,34 €
41,78 €
II. Ceny za poskytovanie Nadštandardných služieb na jeden mesiac:
7.) Cena za zvýšenie rýchlosti upstreamu na dvojnásobok **
5,99 €
8.) Cena za službu UPC SmartGuard určenú pre 1 počítač
2,00 €
9.) Cena za službu UPC SmartGuard určenú pre max. 3 počítače
4,00 €
10.) Balík Host - priestor 5GB, PHP 5, MySQL, PostgreSQL, neobmedzený počet emailových kont, neobmedzený počet emailových
adries, neobmedzený počet databáz MySQL, neobmedzený počet databáz PostgreSQL
11.) Balík Host PLUS - priestor 15GB, PHP 5, MySQL, PostgreSQL, neobmedzený počet emailových kont, neobmedzený počet
emailových adries, neobmedzený počet databáz MySQL, neobmedzený počet databáz PostgreSQL
4,18 €
8,35 €
Podrobnejšia úprava podmienok a zásad správneho užívania elektronickej pošty pri jednotlivých Službách, vrátane technických parametrov, je uvedená
v dokumente "Zásady správneho užívania elektronickej pošty", ktorý za týmto účelom vydáva Poskytovateľ. Prvé "Zásady správneho užívania
elektronickej pošty" nadobudli účinnosť dňa 13. decembra 2004. Poskytovateľ je oprávnený priebežne aktualizovať "Zásady správneho užívania
elektronickej pošty", pričom ich aktuálne znenie je uverejnené na stránke www.upc.sk.
* s účinnosťou od 1.10.2012 je poskytovaný priestor veľkosti 5GB pre každú schránku elektronickej pošty všetkým novým aj existujúcim Užívateľom s
výnimkou existujúcich Užívateľov, ktorí túto zmenu odmietnu. Takýmto Užívateľom Poskytovateľ ponechá poštovú schránku s pôvodnou veľkosťou
podľa Tarify UPC Fiber Power č. 3/2012.
** platí iba pre UPC Fiber Power 2 a UPC Fiber Power 10
Odporúčané minimálne požiadavky na počítač na využívanie služby prístupu do siete internet pre jednotlivé služby:
1.) UPC Fiber Power 2, UPC Fiber Power 10, UPC Fiber Power 25, UPC Fiber Power 30:
Procesor min. 600MHz, 256MB RAM, sieťová karta s RJ-45 výstupom, alebo voľný slot pre jej zapojenie v prípade potreby dodatočného
zakúpenia-zapojenia. CD-ROM, DVD-ROM, alebo USB port pre prípad potreby inštalácie ovládača.
2.) UPC Fiber Power 60, UPC Fiber Power 120:
Procesor min. 2GHz, 1 GB RAM, sieťová karta s RJ-45 výstupom, alebo voľný slot pre jej zapojenie v prípade potreby dodatočného zakúpeniazapojenia. CD-ROM, DVD-ROM, alebo USB port pre prípad potreby inštalácie ovládača. Aktualizovaný operačný systém. Pri UPC Fiber Power
120 je potrebný 1Gb/s sieťový adaptér.
Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.
Touto Tarifou sa ruší doteraz platná Tarifa UPC Fiber Power internet č. 4/2013.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38877/B, IČO: 35971967
www.upc.sk
[email protected]
T FP internet 1/2014
Download

UPC tarifa pre rýchlsoti 2, 10, 25, 30, 60, 120 Mb/s