Vážení obchodní partneri,
dovoľte, aby sme Vás informovali, že s platnosťou od 3.9.2014 došlo k zmene obchodného názvu a značky
našej spoločnosti AGMO, a.s. na ComGate Payments, a.s.
Dôvodom zmeny značky AGMO na značku ComGate je celkový rozvoj našej spoločnosti a budovanie jednej
silnej značky pre všetky nami ponúkané služby.
Okrem zmeny obchodného mena spoločnosti zostávajú všetky ostatné náležitosti bez zmeny:
IČ: 27924505, DIČ: CZ27924505
so sídlom Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10
Vystavovanie daňových dokladov v súvislosti so zmenou obchodného mena
Dovoľujeme si Vás požiadať o príslušnú úpravu zmeny obchodného mena vo Vašom informačnom systéme
tak, aby bol zaistený plynulý prechod názvu AGMO, a.s. na ComGate Payments, a.s. Všetky účtovné
doklady, ako sú faktúry a objednávky vystavené od 3.9.2014, musia byť uvedené s novým obchodným
názvom ComGate Payments, a.s.
Rovnakým spôsobom bude postupovať naša spoločnosť pri dokladoch, ktoré vystaví počnúc 3.9.2014. Tieto
doklady budú bez výnimky vystavené s novým obchodným názvom ComGate Payments, a.s.
Zmena obchodného mena nemá vplyv na zmluvné vzťahy a tiež existujúce pohľadávky a záväzky, ktoré
zostávajú naďalej v platnosti bez zmien.
Zmena obchodného názvu spoločnosti a značky bude sprevádzaná ďalšími krokmi ako je úprava značky
AGMO na značku ComGate v zmluvnej dokumentácii a firemných materiáloch, presmerovanie
internetových stránok www.agmo.eu na stránky www.comgate.cz, úprava emailových adries na
[email protected] a mnoho ďalších.
V každodennej komunikácii sa môžete i naďalej obracať na Vám známe kontaktné osoby, všetky telefónne
kontakty zostávajú nezmenené.
Veríme, že táto zmena prispeje k ďalšiemu zlepšovaniu našich služieb, tým i vyššiemu prínosu pre Vás,
našich obchodných partnerov.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
V Prahe dňa 3.9.2014
Za spoločnosť ComGate Payments, a.s.
©ComGate, a.s.
Strana 1 z 2
Download

AGMO sa mení na ComGate