Vzdělávací programy pro pěstouny, osoby pečující
a osoby v evidenci (PPPD)
JARO 2015
Místo konání: TRIADA - Poradenské centrum, Orlí 20, Brno
TRIADA – Poradenské centrum je organizace s dlouholetou praxí v oblasti náhradní rodinné péče, je
realizátore příprav pro budoucí pěstouny a osvojitele, nabízí průběžné vzdělávání pěstounům i sociálním
pracovníkům, poskytuje poradenské služby pro pěstouny i rodiče.
TRIADA – Poradenské centrum je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV ČR a osobou pověřenou
výkonem sociálně právní ochrany dětí. V souladu s ustanovením §47 zákona o sociálně právní ochraně
dětí, o zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby pečující a osoby
v evidenci, Vám nabízíme vzdělávací programy v Brně
Čtvrtek 5.2.
9,00 – 12,30 hodin
„Co potřebují pěstouni a pečující osoby“
lektor: Mgr. Gabriela Vykypělová
PhDr. Eva Rotreklová
Vzdělávání pěstounů, doprovázení, nové předpisy atd.
13,00 – 16,30 hodin
„Šikana na školách“
lektor: Mgr. Leopold Trněný, RNDr. Jiřina Sáňková,
Mgr. Bohumila Jurková
Právní a společenské podmínky řešení šikany na školách. Rozbor konkrétních příkladů
z praxe základní školy. Postupy pracovníků školní inspekce, vedení školy, zřizovatelů,
výchovných poradců a pedagogů. Spolupráce s rodinou žáka.
Čtvrtek 12.3.
9,00 – 12,30 hodin
„Vývoj a poruchy řeči“
lektor: Mgr. Andrea Cigánková
Základní informace o nutných předpokladech fyziologického vývoje řeči, popis jednotlivých
etap vývoje řeči (předřečové stádium, vlastní rozvoj řeči, vývoj obsahové složky řeči –
slovní zásoba, gramatika, syntax, vývoj formální složky řeči – artikulace). Systém
logopedické péče v ČR.
13,00 – 16,30 hodin
„Výchovné problémy u přijatého dítěte“lektor: Mgr. Gabriela Vykypělová
Jak porozumět obtížím, specifika NRP - vzájemná komunikace, možnosti prevence a řešení
vzniklých obtíží. Problémy vyplývající z raného vývojového traumatu. Specifika dospívání.
Čtvrtek 16.4.
9,00 – 12,30 hodin
„Poruchy příjmu potravy“
lektor: Mgr. Věra Linhartová
Základní informace o poruchách příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie,
záchvatovité přejídání). Možnosti prevence a následné odborné pomoci, úskalí léčby,
možnosti spolupráce rodiny, blízkých a odborníků.
13,00 - 16,30 hodin
„Finanční gramotnost v praxi“
lektor: Ing. Jaroslav Münster
Základy práce s bankovními účty. Úskalí bezhotovostního styku, platební karty, bankovní a
nebankovní úvěry, příklady emailových útoků. Organizace na ochranu spotřebitelů.
Novinky z občanského zákoníku. Využívání dalších finančních nástrojů.
Vzdělávací programy jsou určeny pěstounům i absolventům příprav pro budoucí pěstouny, kteří na přijetí
dítěte do rodiny čekají. Každý účastník vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.
V souladu s § 47a Zákona o sociální ochraně dětí jsou vzdělávací programy pěstounům nabízeny
bezplatně. Náklady na realizaci kurzu hradí organizace, se kterou má pěstoun uzavřenu Dohodu o výkonu
pěstounské péče. Cena vzdělávacího programu: 550,- za osobu, pokud účastník absolvuje v daný den oba
vzdělávací bloky, cena činí 750,- Kč na jednoho účastníka. Lektorský tým vzdělávacích programů tvoří
odborní pracovníci TRIADA – Poradenské centrum a externí spolupracovníci. Vzdělávací programy jsou
úzce provázány s dlouhodobým praktickým působením lektorů na poli náhradní rodinné péče (v oblasti
vzdělávání i odborného poradenství) a v oblasti práce s rodinou ohroženého dítěte. Jsou vedeny
interaktivní zážitkovou formou s aktivním zapojením každého účastníka. Odborným garantem vzdělávacích
programů je ředitelka TRIADA – Poradenské centrum PhDr. Eva Rotreklová.
Počet účastníků ve skupině je omezen, v případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím
elektronické pošty [email protected] Na výše uvedenou emailovou adresu, případně na tel.
číslo 733 118 710 můžete směřovat také jakékoli Vaše dotazy ohledně vzdělávacích programů. Bližší
informace o organizaci TRIADA – Poradenské centrum naleznete na www.triada-centrum.cz.
Download

Vzdělávání pro pěstouny – Brno – jaro 2015