TRNAVATEL, spol. s r.o.
Horné Bašty 29
917 01 Trnava
TARIFA BALÍKOV SLUŽIEB TRIPLEPLAY č. 1/2013
k Všeobecným podmienkam spoločnosti TRNAVATEL, spol. s r.o. na poskytovanie verejných služieb
Účinná od 1. 8. 2013
Cena za poskytovanie balíka služieb digitálnej retransmisie, prístupu do siete internet a volacieho programu služby
UPC Telefón za jeden mesiac:
Balík služieb tripleplay
Cena v €
1.) Entry + UPC Fiber Power 2 + UPC Telefón Basic
22,99 €
2.) Basic + UPC Fiber Power 2 + UPC Telefón Basic
30,29 €
3.) Basic + UPC Fiber Power 2 + UPC Telefón Freetime EU
34,48 €
4.) Basic + UPC Fiber Power 10 + UPC Telefón Basic
33,43 €
5.) Entry + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón Basic
27,16 €
6.) Entry + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón Freetime EU
32,39 €
7.) Entry + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón Anytime EU
36,56 €
8.) Entry + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón 100
32,39 €
9.) Entry + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón 200
36,56 €
10.) Basic + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón Basic
34,48 €
11.) Basic + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón Freetime EU
39,70 €
12.) Basic + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón Anytime EU
43,87 €
13.) Basic + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón 100
39,70 €
14.) Basic + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón 200
43,87 €
15.) Basic + UPC Fiber Power 60 + UPC Telefón Basic 1
40,74 €
16.) Basic + UPC Fiber Power 60 + UPC Telefón Freetime EU 1
45,96 €
17.) Basic + UPC Fiber Power 60 + UPC Telefón Anytime EU 1
50,15 €
18.) Basic + UPC Fiber Power 60 + UPC Telefón 100 1
45,96 €
19.) Basic + UPC Fiber Power 60 + UPC Telefón 200 1
50,15 €
20.) Basic + UPC Fiber Power 120 + UPC Telefón Basic 1
48,06 €
21.) Basic + UPC Fiber Power 120 + UPC Telefón Freetime EU 1
53,28 €
22.) Basic + UPC Fiber Power 120 + UPC Telefón Anytime EU 1
57,46 €
23.) Basic + UPC Fiber Power 120 + UPC Telefón 100 1
53,28 €
24.) Basic + UPC Fiber Power 120 + UPC Telefón 200 1
57,46 €
25.) Exclusive + UPC Fiber Power 120 + UPC Telefón Freetime EU 1
82,54 €
Príslušná služba prístupu do siete internet + UPC Telefón + služba retransmisie predstavujú v rámci tejto ponuky tzv. balík služieb tripleplay.
Uvedené balíky služieb tripleplay je možné si objednať iba pri podpise zmluvy s kampaňou s 12- alebo 24-mesačnou viazanosťou.
Ceny podľa tejto tarify platia aj po skončení viazanosti ak zákazník naďalej využíva balík služieb tripleplay.
Iné platby 1
1
1.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Entry + UPC Fiber Power 2 + UPC Telefón Basic
200,00 €
2.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 2 + UPC Telefón Basic
200,00 €
3.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 2 + UPC Telefón Freetime EU
250,00 €
4.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 10 + UPC Telefón Basic
200,00 €
5.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Entry + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón Basic
250,00 €
6.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Entry + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón Freetime EU
250,00 €
7.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Entry + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón Anytime EU
250,00 €
8.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Entry + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón 100
250,00 €
9.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Entry + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón 200
250,00 €
10.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón Basic
400,00 €
11.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón Freetime EU
400,00 €
12.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón Anytime EU
400,00 €
13.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón 100
400,00 €
14.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 30 + UPC Telefón 200
400,00 €
15.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 60 + UPC Telefón Basic 1
300,00 €
16.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 60 + UPC Telefón Freetime EU 1
400,00 €
17.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 60 + UPC Telefón Anytime EU 1
300,00 €
18.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 60 + UPC Telefón 100 1
400,00 €
19.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 60 + UPC Telefón 200 1
300,00 €
20.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 120 + UPC Telefón Basic 1
400,00 €
21.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 120 + UPC Telefón Freetime EU 1
500,00 €
22.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 120 + UPC Telefón Anytime EU 1
400,00 €
23.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 120 + UPC Telefón100 1
500,00 €
24.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Basic + UPC Fiber Power 120 + UPC Telefón 200 1
400,00 €
1
25.) Zmluvná pokuta za balík služieb: Exclusive + UPC Fiber Power 120 + UPC Telefón Freetime EU
400,00 €
Zmluvná pokuta je Užívateľovi naúčtovaná v prípade porušenia záväzku Užívateľa v rámci príslušnej kampane
Poznámky:
1) na jednu zmluvu je možné využívať iba jeden balík služieb tripleplay.
2) zľavu poskytnutú v balíku služieb tripleplay nie je možné kombinovať so žiadnou inou zľavou okrem zliav poskytnutých v súvislosti s touto
Tarifou.
3) táto Tarifa je určená pre Užívateľov, ktorí využili niektorú z kampaní na balíky služieb tripleplay, ktoré sú uvedené v tejto Tarife a vyjadrili svoj
súhlas s ňou podpisom Zmluvy o pripojení.
Ostatné ceny a platby budú fakturované/účtované podľa Tarify DTV, Tarify UPC Fiber Power internet a Tarify UPC Telefón.
Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.
Touto Tarifou sa ruší doteraz platná TARIFA BALÍKOV SLUŽIEB TRIPLEPLAY č. 2/2012
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 1124/T, IČO: 34 119 086
www.upc.sk
[email protected]
02 / 594 22 222
T TT TRIPLE 1/2013
Download

TARIFA BALÍKOV SLUŽIEB TRIPLEPLAY č. 1/2013