UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
851 01 Bratislava
TARIFA DTV č. 3/2013
k Všeobecným podmienkam spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb
Účinná od 01. 10. 2013
1
I. Ceny za poskytovanie Základných služieb na jeden mesiac:
Cena v €
Programové súbory
1.) Entry 2
12,54 €
2.) Basic
20,90 €
3.) Exclusive
45,96 €
- zvýhodnená ponuka pri objednaní balíkov Basic, HBO HD, Cinemax, Adult, Filmbox Plus HD, Plus, Maďarského a Nemeckého balíka
II. Ceny za poskytovanie Nadštandardných služieb na jeden mesiac:
Tematické balíky - doplnkové služby zriaďované ako nadstavba k službe Entry
2
4.) Relax
3,66 €
5.) Darwin
3,66 €
6.) Sport
3,66 €
7.) Music
3,66 €
8.) Kids
3,66 €
9.) News
3,66 €
Prémiové balíky - doplnkové služby zriaďované ako nadstavba k službám Entry a Basic
10.) Balík HBO
10,44 €
11.) Balík HBO HD
12,54 €
12.) Balík Cinemax
10,44 €
13.) Balík Adult
10,44 €
14.) Balík Filmbox Plus
5,22 €
15.) Balík Filmbox Plus HD
6,27 €
16.) Balík SuperFilm - nadštandardná služba obsahujúca balíky HBO a Cinemax
15,67 €
17.) Balík SuperFilm HD - nadštandardná služba obsahujúca balíky HBO HD a Cinemax
16,72 €
18.) Balík Maďarský
1,56 €
19.) Balík Nemecký
1,56 €
Prémiové balíky - doplnkové služby zriaďované ako nadstavba k službe Basic
20.) Balík Plus
4,18 €
Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.
1
2
Pre zúčtovacie obdobie BC 3 Tarifa účinná od 3.10.2013 a pre zúčtovacie obdobie BC 11 Tarifa účinná od 11.10.2013.
Programový súbor Entry nie je poskytovaný v meste Svätý Jur.
Na využívanie ktoréhokoľvek z programových súborov Entry, Basic a Exclusive je s účinnosťou od 3.9.2012 potrebné využívanie STB (Základný, HD,
DVR, HD DVR) alebo CA modulu za Nájomné podľa Tarify UPC jednorazových služieb a iných platieb, alebo s použitím uvedeného zariadenia
zakúpeného od Poskytovateľa.
Touto Tarifou DTV sa ruší doteraz platná Tarifa DTV č. 2/2013
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38877/B, IČO: 35 971 967
www.upc.sk
[email protected]
02 / 594 22 222
T DTV 3/2013
Download

TARIFA DTV č. 3/2013