PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
o b c e Koclířov, IČ 00276839
za rok 2013
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 24.9.2013
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
Dílčí přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Koclířov, Koclířov 123, 569 11 Koclířov
Přezkoumané období od 1.1.2013 do 24.9.2013
Dílčí přezkoumání vykonaly:
-
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Ivana Bednaříková
-
kontroloři:
- Miloslava Jílková
Zástupci obce:
- Jiří Tesař - starosta obce
- Rudolf Kala - člen finančního a kontrolního výboru
- Markéta Pospíšilová - účetní obce
2
A. Přezkoumané písemnosti
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Koclířov byly přezkoumány následující
písemnosti:
Druh písemnosti
Popis písemnosti
Návrh rozpočtu
zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
od 3. 12. 2012 do 18. 12. 2012
Rozpočtová opatření  č. 1/2013 - schváleno usnesením ZO č. 4/3-2013 ze dne 23. 4. 2013
 č. 2/2013 - schváleno usnesením ZO č. 3/6-2013 ze dne 18. 6. 2013
 č. 3/2013 - schváleno usnesením ZO č. 6/8-2013 ze dne 26. 7. 2013
Rozpočtový výhled
sestaven na r. 2014 - 2016
Usnesením č. 2/3 ze dne 5. 3. 2013 vzalo ZO na vědomí aktualizovaný
rozpočtový výhled k 18. 2. 2013
Schválený rozpočet usnesení ZO č. 7/4 ze dne 18. 12. 2012
Stanovení závazných Výše příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Koclířov na r. 2013 byla
ukazatelů zřízeným
schválena v rámci rozpočtu obce na r. 2013 ve výši 500.000,- Kč organizacím
oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 11. 2. 2013.
Usnesením č. 7/4 ze dne 18. 12. 2012, bodem č. V. uložilo ZO
starostovi obce sdělit příspěvkové organizaci výši příspěvku v
rozpočtu obce na r. 2013.
Závěrečný účet
Zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
od 5. 4. 2013 do 22. 4. 2013, byl projednán a schválen usnesením ZO
č. 4/2-2013, bod I. písm. a). ze dne 23. 4. 2013 s výhradou. Nápravná
opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům byla přijata stejným
usnesením a termín pro jejich odstranění byl stanoven do 30. 6. 2013.
Bankovní výpis
 Výpis z kontokorentního účtu vedený u České spořitelny, a.s. ze
dne 30. 6. 2013.
 Výpis z účtu u České národní banky ze dne 28. 6. 2013.
 Výpis z běžného účtu (Fond rozvoje bydlení) vedený u České
spořitelny, a.s. ze dne 31. 3. 2013.
 Výpisy z úvěrových účtů vedených u České spořitelny, a.s. ze dne
30. 6. 2013.
Evidence poplatků
předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r. 2012 - dokladem č.
990002 ze dne 31. 1. 2013
Faktura
 Vydané faktury č. 20130001 - č. 20130112 za období 01/2013 09/2013.
 Přijaté faktury č. 101/2013 - č. 199/2013 za období 04/2013 07/2013.
Odměňování členů
Výše odměn neuvolněným členům ZO schválena usnesením ZO ze
zastupitelstva
dne 10. 11. 2010.
Usnesením ZO ze dne 4/8-2013 ze dne 26. 7. 2013 bylo rozhodnuto o
výši odměny pro nově zvoleného neuvolněného starostu obce a pro
neuvolněnou 1. místostarostku obce ode dne 12. 7. 2013.
Ověřeno na rekapitulace mezd za období 01 - 08/2013.
Příloha rozvahy
sestavená ke dni 30. 6. 2013
Rozvaha
sestavená ke dni 30. 6. 2013
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
3
Účetní doklad



průvodky č. 1/2013 - č. 112/2013 k vydaným fakturám
průvodky č. 101/2013 - č. 199/2013 k došlým fakturám
interní doklady č. 110101 - č. 110115 k výpisům kontokorentního
účtu za období 06/2013
Výkaz pro hodnocení Fin 2-12 M sestavený ke dni 31. 8. 2013
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 30. 6. 2013
Rozvaha zřízených
ZŠ a MŠ Koclířov sestavená ke dni 31. 12. 2012 a 31. 3. 2013
příspěvkových
organizací
Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Koclířov sestavený ke dni 31. 12. 2012 a 31. 3. 2013
zřízených
Závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov za r. 2012 a
příspěvkových
rozdělení hospodářského výsledku bylo schváleno usnesením ZO č.
organizací
4/2-2013 ze dne 23. 4. 2013, bodem č. III. a). Byl schválen převod do
rezervního fondu, i když byl výsledek hospodaření za r. 2012 nulový.
Dohody o provedení uzavřené dne 1. 1. 2013 - příprava volebních lístků a obálek,
práce
nadepisování adres dle volebních seznamů, kontrola volebních
seznamů, příprava volební místnosti, úklid volební místnosti, dne
3. 1. 2013 - doručování volebních lístků
Smlouvy a další
 účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících
materiály k přijatým
s konáním volby prezidenta ČR v r. 2013 (pol. 4111, ÚZ 98008) účelovým dotacím
na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 1 ze dne 8. 1. 2013
přiznáno 24.200,- Kč, vyúčtováno 5. 3. 2013, čerpáno ve výši
31.120,- Kč
 neinvestiční grant PK z Programu podpory kulturních aktivit na r.
2013 na akci "Hřebečský slunovrat" (pol. 4122) - na základě
Smlouvy o poskytnutí grantu ev. č. 2013/22162 ze dne 10. 7. 2013
bylo přiznáno 20.000,- Kč, vyúčtování do 30. 11. 2013
Smlouvy o převodu  Kupní smlouvy k prodeji pozemků ze dne 19. 6. 2013 a 8. 7. 2013.
majetku (koupě,
 Kupní smlouva k nákupu nemovitostí ze dne 21. 5. 2013.
prodej, směna,
převod)
Smlouvy o přijetí
Smlouva o úvěru uzavřená s Českou spořitelnou, a.s. Praha 4 dne
úvěru
4. 7. 2013 do výše 2 400 000,- Kč za účelem financování projektu
"Financování 3 pečovatelských a 4 vstupních bytů v č.p. 243".
Zveřejněné záměry o k prodeji pozemků zveřejněny v souladu s § 39, odst. 1 zákona č.
nakládání s
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
majetkem
Vnitřní předpis a
Vnitřní organizační směrnice č. 1/2011 o účetnictví, včetně dodatku č.
směrnice
1 (podpisové vzory)
- postupy účtování dle účtových tříd
- časové rozlišení
- podrozvaha
- opravné položky k pohledávkám
Vnitřní organizační směrnice č. 5/2011 o odepisování dlouhodobého
majetku obce
Vnitřní organizační směrnice č. 6/2011 o oceňování a inventarizaci
majetku obce
Vnitřní organizační směrnice č. 2/2012 o finanční kontrole
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
4
Vnitřní předpis a
směrnice
Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení
Finanční výbor
Vnitřní organizační směrnice č. 1/2013 k aplikaci reálné hodnoty u
majetku určeného k prodeji
Vnitřní organizační směrnice č. 1/2013 o poskytování cestovních
náhrad
ze dne 18. 12. 2012, 15. 1. 2013, 5. 3. 2013, 27. 3. 2013, 23. 4. 2013,
2. 5. 2013, 18. 6. 2013, 12. 7. 2013, 26. 7. 2013, 29. 8. 2013
Zápisy finančního výboru ze dne 18. 2. 2013, 22. 4. 2013, 5. 6. 2013,
17. 6. 2013 a 11. 7. 2013.
Kontrolní výbor
Zápis ze společné schůze finančního a kontrolního výboru konané dne
10. 7. 2013.
Obecně závazné
 č. 1/2012 a č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému
vyhlášky
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. K vyhlášce č. 1/2012 byl dne 24. 6. 2013
zpracován právní rozbor obecně závazné vyhlášky. Vyhotoveno
Ministerstvem vnitra ČR, odborem dozoru a kontroly veřejné
správy, oddělení dozoru Pardubice. V závěru byl konstatován
rozpor s § 93 odst. 1 daňového řádu. Na základě rozboru byla
vydána obecně závazná vyhláška č. 1/2013 - účinnost dnem
vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu, zveřejněna od 30.
8. 2013 do 16. 9. 2013.
 č. 2/2010, o místním poplatku ze psů
Společnost s ručením
Na základě Notářského zápisu NZ 173/2009 N 190/2009 ze dne
omezeným
16. 12. 2009 byla sepsána Společenská smlouva o založení společnosti
s ručeným omezením mezi účastníky: Obec Koclířov a Společností
ALTENERGIE DEVELOP s. r. o., Jevíčko - obchodní název firmy
SEKO Koclířov, s. r. o. s předmětem podnikání: výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba
elektrické energie. Výše obchodních podílů: Obec Koclířov - 70 %,
ALTENERGIE DEVELOP s. r. o., Jevíčko - 30 %. Peněžitý vklad
Obce Koclířov do společnosti SEKO Koclířov, s. r. o. činí 140.000,Kč.
Na základě Leasingové smlouvy č. 7008001878 ze dne
12. 12. 2012 uzavřené mezi SEKO Koclířov, s. r. o. a Raiffeisen Leasing, s. r. o. byl příjemci poskytnutí finanční leasing na
Technologii fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem do 30
kWp v pořizovací ceně 1.819.800,- Kč vč. DPH. Zajištění:
prohlášením o ručení dle § 303 a násl. obchodního zákoníku vydané
třetí osobou akceptovanou poskytovatelem, a to: Obec Koclířov a
ALTENERGIE DEVELOP s. r. o., Jevíčko. Dále byla zřízena
Smlouvou o zřízení věcného břemene č. 7008001878 ze dne 23. 11.
2012 věcná břemena k nemovitostem: budova bez č.p./č.e. na parcele
st. 616, k. ú. Koclířov, parcela st. 616 k. ú. Koclířov, parcela st. 4229
k. ú. Koclířov, parcela st. 4231 k. ú. Koclířov, které jsou v majetku
obce Koclířov.
Z časových důvodů nebyla prověřována platnost výše provedených
úkonů v návaznosti na usnesení zastupitelstva obce Koclířov.
Změna členů ZO
Usnesením č. 7/4 ze dne 12. 7. 2013 vzalo ZO na vědomí
odstoupení p. Lenocha z funkce starosty a člena zastupitelstva obce.
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
5
Změna členů ZO
Usnesením ZO č. 7/5 ze dne 12. 7. 2012 byl ZO vyjádřen souhlas s
rozšířením funkce neuvolněných místostarostů na prvního a druhého
místostarostu. Stejným usnesením byl do funkce neuvolněného
starosty zvolen p. Tesař.
Usnesením č. 4/8-2013 ze dne 26. 7. 2013 bylo rozhodnuto o
opravě v zápisu ze zasedání č. 7 ze dne 12. 7. 2013 - volba do funkce
neuvolněného starosty, volba do funkce členky rady a do funkce
neuvolněné 1. místostarostky.
B. Zjištění z dílčího přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Koclířov
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 77 odst. 2 - Zastupitelstvo obce nestanovilo den, od kterého se
neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje odměna, nebo jej
stanovilo chybně (zpětně).
Usnesením č. 7/4 ze dne 12. 7. 2013 vzalo ZO na vědomí odstoupení p.
Lenocha z funkce starosty a člena zastupitelstva obce. Usnesením ZO č.
7/5 ze dne 12. 7. 2012 byl ZO vyjádřen souhlas s rozšířením funkce
neuvolněných místostarostů na prvního a druhého místostarostu. Stejným
usnesením byl do funkce neuvolněného starosty zvolen p. Tesař.
Usnesením ZO ze dne 4/8-2013 ze dne 26. 7. 2013 bylo rozhodnuto o
výši odměny pro nově zvoleného neuvolněného starostu obce a pro
neuvolněnou 1. místostarostku obce ode dne 12. 7. 2013. Kontrolou
rekapitulace mezd za období 07/2013 bylo zjištěno, že odměna byla
skutečně vyplacena zpětně od 12. 7. 2013 poměrnou částí. Jedná se o
nesprávný postup. Odměnu nelze vyplácet zpětně.
Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů
§ 26 odst. 1 písm. a) - Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna
předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací
vedoucím tohoto orgánu nebo vedoucími zaměstnanci jím pověření k
nakládání s veřejnými prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci
operací.
Kontrolou účetních dokladů za období 06/2013 a vydaných faktur za
období 01/2013 - 09/2013 bylo zjištěno, že provedení předběžné
veřejnosprávní kontroly příkazcem operace nebylo stvrzeno jeho
podpisem na výše uvedených dokladech v souladu s vnitřní organizační
směrnicí č. 2/2012 o finanční kontrole.
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
6
Právní předpis: Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu
údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních
fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
§ Příloha č. 4 odst. 3 - Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v
odlišné podobě, než jak je schválil příslušný orgán územního celku.
Kontrolou schváleného rozpočtu na r. 2013 na výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu Fin 2-12 M bylo zjištěno, že rozpočet byl zanesen ve
výdajové části do výkazu v odlišné podobě. Schválený rozpočet dle
usnesení ZO č. 7/4 ze dne 18. 12. 2012 - výdaje celkem 10.801.700,- Kč výše odpovídala částce v návrhu rozpočtu. Dle výkazu činily výdaje
celkem ve schváleném rozpočtu 10.801.300,- Kč - rozdíl ve výši 400,Kč. V návrhu rozpočtu byla uvedena ručně psaná poznámka o změně
výše výdajů na OdPa 6171/pol. 5901 (nespecifikované rezervy) - snížení
o 2.000,- Kč - přesun na OdPa 3429/pol. 5229 (do výkazu byla změna
zanesena). Rozdíl ve výši 400,- Kč vzniknul na OdPa 6171/pol. 5901,
kde došlo oproti návrhu rozpočtu ke snížení o 2.400,- Kč namísto 2.000,Kč.
Výše příjmů celkem a výše financování odpovídala výši dle schváleného
rozpočtu.
Dle usnesení č. 7/4 ze dne 18. 12. 2012 byl rozpočet schválen jako
vyrovnaný, přestože bylo do rozpočtu zapojeno financování na pol. 8115,
8123 a 8124.
Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
§ 16 - Rozpočtové opatření bylo schváleno a provedeno až po
uskutečnění výdaje finančních prostředků.
Ke kontrole byly předloženy dodavatelské faktury, které byly uhrazeny,
aniž by byla schválena změna rozpočtu. Jedná se např. o dodavatelské
faktury č. 203/2013 a č. 229/2013 vystavené BcA. Markem Běťákem,
Němčice 7 na restaurátorské práce - na částku 35.000,- Kč a 60.000,- Kč
- dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 8. 2013 byl upravený
rozpočet na OdPa 3330/pol. 5169 v nulové výši.
Vzhledem k tomu, že závazným ukazatel rozpočtu byly rozpočtové
položky, bylo ověřováno čerpání rozpočtu zejména ve výdajové části na
tyto závazné ukazatele. K překročení čerpání došlo také na OdPa
1032/pol. 5169, 3312/pol. 5154 a pol. 5192 nerozpočtováno, 3330/5169
nerozpočtováno, 3612/5154 překročeno, 3612/5169 překročeno, OdPa
3631 překročeno, 3632/nerozpočtována pol. 5169 a 6121, OdPa
3639/pol. 5011, 5031, 5032, 3639/5169 překročeno, 3726/6121, aj.
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
7
UPOZORNĚNÍ:
-
Riziko související se závazky obce a s ručitelskými závazky - Obci jako
společníku společnosti s ručeným omezením vyplynuly povinnosti mj. k
finančnímu leasingu, který je popsán viz výše. Ke dni dílčího přezkoumání
hospodaření obce a s ohledem na předložené účetní výkazy - rozvahu, výkaz zisku
a ztráty k 30. 6. 2013 a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 8. 2013 je nutno
upozornit na zůstatek dlouhodobých závazků (dlouhodobých úvěrů - účet 451) ve
výši 2.289.565,28 Kč a krátkodobých závazků (dodavatelé - účet 321) ve výši
1.863.862,53 Kč. Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech celkem ke dni
31. 8. 2013 činil celkem 331.119,48 Kč. Upozorňujeme na riziko možného vzniku
platební neschopnosti a vzhledem k ručitelským závazkům i na riziko spojené se
zastaveným majetkem.
-
Vnitřní předpisy a směrnice - Kontrolní skupina upozorňuje na dodržování
vnitřního předpisu - Vnitřní organizační směrnice 1/2013 k aplikaci reálné hodnoty
u majetku určeného k prodeji obce Koclířov a Vnitřní organizační směrnice č.
1/2011 o účetnictví obce Koclířov.
-
Reálná hodnota - dodržovat směrnicí stanovenou hranici významnosti pro
přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou.
-
O účetnictví - aktuální postupy při použití účetní metody ke tvorbě opravných
položek k pohledávkám na účtu 315.
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
§ 17 odst. 2, 3 a 5 - Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.
(napraveno).
Součástí závěrečného účtu obce za r. 2011 nebyly údaje o hospodaření
zřízené příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Koclířov za r. 2011.
Zřizovatelem nebylo rozhodnuto o rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku ve výši 7.778,87 Kč do fondů (viz. § 30 a 32 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů). Usnesením rady obce ze dne 17. 9. 2012 byl
hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Koclířov vzat pouze na vědomí.
- Závěrečný účet obce (splněno dne: 24.9.2013) - Závěrečný účet
obce za r. 2012 byl zveřejněn na úřední desce i způsobem
umožňujícím dálkový přístup od 5. 4. 2013 do 22. 4. 2013. Jeho
součástí byly mj. i výkazy zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Koclířov sestavené ke dni 31. 12. 2012 - rozvaha, výkaz zisku a
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
8
ztráty a příloha. Výsledek hospodaření běžného účetního období
příspěvkové organizace činil za hlavní činnost ztrátu ve výši 3.161,42
Kč a za hospodářskou činnost zisk ve výši 3.161,42 Kč, tj.
hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za r. 2012 byl nulový.
Závěrečný účet obce za r. 2012 byl projednán a schválen usnesením
ZO č. 4/2-2013, bod I. písm. a). ze dne 23. 4. 2013 s výhradou.
Nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům byla přijata
stejným usnesením a termín pro jejich odstranění byl stanoven do 30.
6. 2013.
Usnesením č. 4/2-2013 ze dne 23. 4. 2013, bod III. ZO schválilo
závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov za r. 2012
a rozdělení hospodářského výsledku do rezervního fondu
(hospodářský výsledek za r. 2012 byl nulový). ZO dále schválilo
příspěvkové organizaci rozdělení hospodářského výsledku za r. 2011
do rezervního fondu (HV za r. 2011 činil 7.778,87 Kč).
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem
Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
§ 8 odst. 4 - Příloha dodatečného inventurního soupisu neobsahovala
požadované údaje a informace. (nenapraveno).
Kontrolou inventarizace majetku a závazků obce ke ni 31. 12. 2012 bylo
zjištěno, že k inventurním soupisům účtů 079, 081, 082, 192, 194 a 403
nebyly doloženy přílohy - seznamy všech inventarizačních evidencí,
které byly využity při zjišťování skutečných stavů majetku.
b) při předchozích dílčích přezkoumáních
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
9
V Koclířově dne 24.9.2013
Podpisy kontrolorů:
Miloslava Jílková
………………………………………………..
………………………………………………..
Ing. Ivana Bednaříková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Koclířov o počtu 9 stran byl
seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel
………………………………………………..
Dne: 24.9.2013
Jiří Tesař
starosta obce
Rozdělovník :
Stejnopis
Počet výtisků
Předáno
Převzal
1
1x
Koclířov
Jiří Tesař
2
1x
Pardubický kraj
Ing. Ivana Bednaříková
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
Download

ZDE. - Obec Koclířov