profesionál
CAT
zákaznícky magazín
číslo 1 · Apríl 2011
Časopis spoločnosti Phoenix Zeppelin na slovensku Vážení čitatelia!
Jozef Lukačka, vedúci oddelenia služieb
reman ako alternatíva
Prvýkrát vám predstavujeme magazín
oddelenia služieb autorizovaného dílera
Caterpillar na Slovensku. Cieľom tohto
časopisu je upriamiť vašu pozornosť
na témy, ktoré zaujmú hlavne tých, čo
hľadajú odpovede na otázky z oblasti
služieb, technického pokroku a technológie. Veď si len skúste odpovedať na
pár rýchlo vybraných otázok, napríklad:
–– Viete, že reťaze CAT vo vyhotovení
HEAVY DUTY predlžujú
životnosť podvozka o 20 %?
–– Viete vďaka ktorým vlastnostiam
sú filtre CAT v porovnaní
s konkurenciou unikátne?
–– Viete, ako mechanický systém
CAT MAWPS znižuje vaše
prevádzkové náklady?
strana 4
OBSAH
Sme tu pre vás
1
Diagnostika2
Nová centrála
3
Náhradné diely REMAN
4
Príbeh Cat vo Vojanoch
5
Poradňa RTK
6
Darček z Cat Shopu
6
neprodukuje peniaze,
rýchle určenie problému
top aktualita top aktualita
Existuje dostatok tém v oblasti
hydrauliky, podvozkov UC, rezných
hrán a zubov GET, mazív a olejov či
certifikovaných renovácií strojov CCR
alebo komponentov CCPT, ktoré si
zaslúžia priestor na objasnenie výhod,
ktoré nás odlišujú od konkurencie.
Očakávam, že svoje miesto a priestor
v magazíne dostane i oblasť prevencie,
ktorá hrá významnú úlohu v životnosti
stroja. Stojí zato zoznámiť sa so základnými siedmymi elementmi, ktoré
výrazne znižujú prevádzkové náklady,
respektíve náklady za opravy.
Nasledujúce stránky by mali podporiť
vaše podnikanie, nech pracujete
kdekoľvek. V oddelení služieb
spoločnosti Phoenix Zeppelin sme vždy
pripravení, ochotní a schopní pomôcť
vám dosiahnuť viac a viac aj zarobiť.
Sme tu pre vás
“Stroj počas prestoja
je preto kľúčové...”
Odpovede na tieto a podobné otázky sa
dozviete na stránkach nášho magazínu.
Príspevky sú určené majiteľom, manažérom, technikom a budúcim zákazníkom,
aby získali praktické informácie a komplexný prehľad o výhodách a pokroku,
ktoré spoločnosť Caterpillar prináša
vo svojich činnostiach a výrobkoch.
XX(strana 2)
Jednoduchá veta s veľkým obsahom, ktorej podstata je v samotnej
dlhodobej stratégii oddelenia služieb spoločnosti Phoenix Zeppelin
Otvárame
novú centrálu
v Banskej
Bystrici
Jozef Lukačka,
vedúci oddelenia služieb
M
ôžem potvrdiť a hlavne uistiť
našich súčasných i budúcich
zákazníkov, že oddelenie
Product Support každodenne
napĺňa svoju hlavnú stratégiu,
ktorou je rozvoj služieb s výraznou
orientáciou na zákazníka, s využitím
moderných metód riadenia.
Po 14 mesiacoch výstavby,
s hrdosťou oznamujeme,
že novú budovu centrály
Phoenix Zeppelin v Banskej
Bystrici otvoríme 29. apríla
za účasti pozvaných
hostí z celého sveta.
Nové zariadenie slúži už
od januára a poskytuje
rozšírené a kvalitnejšie
služby na prospech
našich zákazníkov.
Byť bezkonkurenčným lídrom na
trhu služieb je nesmierne ťažká
a dlhodobá úloha, ktorej sa venujeme
už niekoľko rokov. Dovolím si tvrdiť, že
ide o vytváranie vzťahu medzi výrobkom
a jeho majiteľom. Na tento vzťah
dbáme už pri samotnom predaji stroja
a snažíme sa ho pozitívne formovať
po celé obdobie životnosti stroja.
XX(viac sa dozviete na strane 3)
Každý majiteľ stroja CAT získava prístup
k širokému spektru poskytovaných
servisných služieb našej spoločnosti.
Ide o preventívne alebo údržbové služby,
záručné či pozáručné opravy, stredné
a generálne opravy, alebo dokonca kompletné certifikované renovácie strojov
známe ako CCR (Cat Certified Rebuild).
®
NAPÍŠTE NÁM
Vaše postrehy, návrhy a pripomienky nám
píšte na adresu redakcie: marketing@ cat.sk
Ak váš nasadený stroj nepredvídane potrebuje pomoc, nič nepoteší viac ako príchod
kompetentného servisného mechanika. Sme pripravení vyriešiť váš problém.
Z pohľadu zákazníka je veľmi pozitívne
vedieť, že vzdialenosť servisných
stredísk s plnohodnotným dielenským
servisom a skladom náhradných
dielov garantuje 24-hodinový nástup
na servisný zákrok v celej SR. Našich
30 servisných vozidiel vybavených
počítačovou a komunikačnou technikou
každodenne vyráža do terénu z piatich
servisných stredísk v okruhu maximálne
2 hodín od zákazníka. Náročné technické
opravy spravidla riešime tímovo za
podpory vlastných technických komunikátorov. V teréne alebo dielni vieme
včas diagnostikovať technický stav
strojného zariadenia a následne určiť
príčinu a spôsob odstránenia poruchy.
Diagnostika / servis / náhradné diely – stavebné stroje a malá mechanizácia
Profesionáli sa spoliehajú na nás
XX(pokračovanie na strane 2)
CAT profesionál – ZÁKAZNÍCKY MAGAZÍN 1 / 2011
2 Prevencia
Komplexná
diagnostika
Rýchle identifikovanie problému je kľúčové
Marek Lalík,
technický komunikátor
ústrojenstva sú už dávno za nami, päť
a viac elektronických riadiacich modulov
na stroji je skôr pravidlom ako výnimkou,
a tak je počítač s diagnostickým soft­
vérom nutnou výbavou každého nášho
servisného mechanika. Program CAT
Electronic Technician slúži mechanikom
na okamžité zistenie príčiny nielen
elektrickej poruchy, ale aj technického
stavu stroja, histórie jeho používania, na
nastavenie a kalibráciu mnohých systémov a komponentov, čím sa dosahuje
maximálna efektivita nášho servisu.
V
iete si predstaviť návštevu
u lekára bez akéhokoľvek
vybavenia? Určenie diagnózy,
stavu vášho zdravia bez použitia
prístrojov či modernej techniky?
Hľadanie príčiny zlého zdravotného
stavu by bolo možné jedine metódou
pokus‑omyl a vyžadovalo by si
veľa času. Podobnosť so servisom
stavebného stroja je obrovská,
rozdiel je len jeden: pravidlo „čas
sú peniaze“ tu platí dvojnásobne.
Váš stroj počas núteného prestoja
neprodukuje peniaze, rýchle identi‑
fikovanie problému je preto kľúčové
pre eliminovanie strát. A v tom je
naša spoločnosť jednotkou na trhu.
Samozrejme, nie každú poruchu je
možné „liečiť“ len cez počítač, a preto
každé servisné vozidlo disponuje širokou
škálou náradia priamo od výrobcu CAT.
Niekoľko tlakomerov, multimeter a ďalšie
diagnostické pomôcky sú povinnou výbavou poľného mechnika pri vašom stroji.
Každé servisné stredisko má k dispozícii
špičkový digitálny prietokomer, súpravy
Časy mechanického ovládania hydraulických systémov, motora či pojazdového
prístrojov na diagnostiku hydraulického či
pojazdového systému, množstvo prípravkov na presné nastavenie komponentov.
Náš program S·O·S na analýzu vzoriek
oleja dokáže včas odhaliť vznikajúci
problém v hydraulickom systéme a eliminovať tak zbytočné prestoje. Toto všetko
predurčuje servis Phoenix Zeppelin na
to, aby bol lídrom v najefektívnejšej
a najrýchlejšej diagnostike porúch.
Monitorovanie stavu vášho stroja ale
nekončí za bránami našich servisných
stredísk či návštevou poľného servisu.
Caterpillar kráča s dobou a ponúka možnosť sledovania vášho stroja diaľkovo
cez systém Vison link. Táto používateľsky
jednoduchá webová aplikácia, fungujúca
na báze GSM modulu v stroji, slúži
pravidlo „čas sú peniaze“ pri
nútených prestojoch stroja
platí dvojnásobne.
nielen na sledovanie polohy stroja či
spotreby paliva, ale aj na monitorovanie
chybových a servisných hlásení, ktoré sú
online sprístupnené jednak zákazníkovi,
jednak nášmu servisu. Vďaka tomu vie
mechanik o poruche ešte predtým než
príde k stroju. Eliminujú sa tým zbytočné
výjazdy, zlepšuje sa pripravenosť na
odstránenie poruchy, šetria sa vaše
náklady na servis. A o to predsa ide!
WW(zo strany 1)
Sme tu
pre vás
(dokončenie)
Opravy vyžadujúce technologické
postupy vykonávame vo vlastných
troch opravárenských dielňach, ktoré
sú vybavené mostovým žeriavom,
100-tonovým lisom a už čoskoro
i vlastným technologickým zariadením
na výrobu všetkých typov hadíc CAT .
Neprehliadnuteľnou výhodou pre
zákazníka je skutočnosť, že sám
si môže vybrať jedno z najbližších
miest vykonania opravy.
Náročné opravy, ktoré nie je možné vyriešiť u zákazníka, vykonáme v našich strediskách.
Z pohľadu dodržiavania environmentálnej
bezpečnosti a kritérií CC (Contamination
Control) môžeme s hrdosťou povedať,
že naše služby sú hodnotené veľmi
pozitívne. V súlade so štandardnými
normami celosvetových dílerov CAT,
služby Phoenix Zeppelin dosiahli v roku
2010 hodnotenie 4 hviezdičky z celkových piatich. Dodržiavaním prísnych
noriem CC zákazník dostáva už na
samotnom začiatku vysoko sofistikované
dielenské služby, akými sú napríklad
suché, mokré alebo chemické čistenie.
Tieto a ďalšie výhody sú de facto
obsiahnuté v servisných zmluvách CSA
(Custom Service Agreement). Hovoriť
o výhodách a obsahu týchto zmlúv by si
žiadalo samostatný článok, ale takmer
300 majiteľov strojov už pozná výhodu
fixných nákladov pri ich aktívnej starostlivosti. Ak zoberieme do úvahy možnosti
zakúpenia rôznych typov predĺžených
záruk na hydrauliku, hnaciu sústavu
alebo celého stroja (EPP – PREMIUM)
majiteľ skutočne môže konštatovať,
že my sme tu pre neho.
V teréne alebo v poli, pomocou
našich piatich mobilných olejových
vozidiel, zabezpečujeme periodické
údržby strojov, vrátane ekologickej
likvidácie nebezpečných odpadov,
čím vytvárame časový priestor pre
zákazníka, ktorý sa môže viac venovať
svojim podnikateľským aktivitám.
Bezkonkurenčnou podporou sú služby
našich špecialistov a zároveň predajcov
(PSSR), ktoré sú pre zákazníkov bezplatné. Osobný kontakt v rámci SR, rady,
tipy a odporúčania, vizuálne inšpekcie,
servisné zmluvy, cenové ponuky sú základnými piliermi vzájomnej spolupráce.
Štandardizácia procesov zasiahla i oblasť
®
prevencie a inšpekcií, ktoré zákazníkom
poskytujeme v rámci servisných zmlúv
bezplatne. Ide o inšpekcie ukončené
reportom TA1, TA2, CTS, podľa kritérií
výrobcov strojov CAT. Nezameniteľnou
je služba S·O·S (Service Oil Sample)
alebo KLEEN OIL, ktorými uzatvárame
oblasť informovanosti o technickom
stave strojov a kvalite olejových náplní.
Pre zákazníkov, ktorí dávajú prednosť
službám typu DIM – UROB SI SÁM,
vieme poskytnúť podporu pri kúpe
originálnych nových alebo renovovaných
náhradných dielov (Reman Parts)
nezávisle od typu, veku a stavu stroja.
Formou predajných pultov v Bratislave,
Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach
máme na okamžitý odber takmer
25 000 položiek. Objednávanie dielov je
možné od pondelka do piatka akoukoľvek
elektronickou formou v čase od 7.00
do 17.00 hod. Pre veľkoodberateľov
náhradných dielov máme sprístupnený
systém objednávania cez našu webovú
stránku www.cat.sk, ktorá garantuje
elektronickú odpoveď do dvoch hodín.
Logistika náhradných dielov z hlavného
európskeho distribučného centra je
zabezpečená každodenným rozvozom do
všetkých piatich miest našich servisných
stredísk. Naši interní predajcovia
v strediskách sú pripravení doručiť
objednaný tovar i do miest, ktoré si
určí zákazník, čím sa znižujú náklady pri
preskladnení takto objednaného tovaru.
Investície, ktoré sa už realizovali,
si treba neustále chrániť. Kúpou
stroja od spoločnosti Caterpillar sa
tento proces začal a my, oddelenie
služieb Product Support, sme tu pre
vás, aby sme vám tieto ciele naplnili.
Spoľahnite sa na odborníkov!
Diagnostika / servis / náhradné diely – stavebné stroje a malá mechanizácia
Profesionáli sa spoliehajú na nás
CAT profesionál – ZÁKAZNÍCKY MAGAZÍN 1 / 2011
Udalosti 3
Nová centrála
už slúži zákazníkom
Nové priestory – nové možnosti pre lepší servis
V
priemyselnej zóne na
Zvolenskej ceste v Banskej
Bystrici vás určite upúta
atraktívna stavba. Sme hrdí na to,
že je to nová budova centrály našej
spoločnosti Phoenix Zeppelin. Vznikla
podľa projektu architektonického
štúdia PHA a realizoval ju náš
dlhoročný strategický partner
Doprastav, a.s. Základný kameň
bol položený v septembri 2009
a prví zákazníci vstúpili do nových
priestorov už vlani v decembri. Po
sedemnástich rokoch pôsobenia
v prenajatých priestoroch začína teda
nová centrála za viac ako 6 mil. €
využívať strategickú výhodu lokality.
„Je to investícia do budúcnosti
firmy aj regiónu a tiež náš príspevok
k sociál­nej stabilite podporou zamestnanosti s vysokou pridanou hodnotou,“
hovorí Ing. Milan Štrbavý, generálny
riaditeľ Phoenix Zeppelin. „Pritom
rok 2010, kedy prebiehala výstavba
novej centrály, bol najťažším rokom
v histórii spoločnosti. Hospodárska
kríza zasiahla najmä odvetvia, pre ktoré
poskytujeme naše služby. To sa prejavilo
v bezprecedentnom poklese našich
tržieb z predaja. Touto investíciou sme
vytvorili základ pre ďalší rast a sme
lepšie pripravení na oživenie ekonomiky.“
Nová centrála vytvorí nielen optimálne
pracovné podmienky pre svojich
zamestnancov, ale najmä ideálny
priestor pre komplexné služby
zákazníkom. Sú tu dobre vybavené
dielne, kde je možné realizovať aj
generálne opravy najväčších strojov.
Veľké predvádzacie a skladové priestory
umožňujú rýchle dodávky strojov
a zariadení, ktoré záujemca môže vidieť
pri práci. K dispozícii sú dobre vybavené
priestory na školenia technikov
a strojníkov, ale aj základňa mobilného
servisu či sklad náhradných dielov
a spotrebného materiálu. Možnosti,
rozsah, rýchlosť a kvalita popredajného
servisu sú bezkonkurenčné.
Pri vjazde do Banskej Bystrice po Zvolenskej ceste vás určite upúta architektonicky
zaujímavá budova novej centrály, ktorá slúži zákazníkom od januára tohto roku.
Okrem nových strojov sú tu na okamžitý
odber pripravené aj použité stroje,
mnohé z nich so zárukou certifikátu CCU.
A požičovňa strojov a mechanizácie
Cat Rental Store je prispôsobená rastu
záujmu zákazníkov o túto službu.
V projekte sa kládol dôraz aj na
ochranu životného prostredia. Objekt
má vlastný systém na úpravu dažďovej
vody, ktorá sa používa na umývanie
strojov, a čistiareň odpadových vôd
spĺňa ekologické limity. Dômyselný
systém klimatizácie a tepelnej izolácie
budovy znižuje nároky na energiu.
Navštívte nás a osobne vyskúšajte
naše služby, my sme totiž
partnermi profesionálov!
Pod jednou strechou tu nájdete komplexné služby od predaja strojov, náhradných
dielov, servis, požičovňu strojov a náradia, finančné služby až po generálne opravy.
Kde nás nájdete?
ŽILINA
Hruštiny 33
pondelok – piatok: 7.00 – 16.00
požičovňa: 041/500 27 13
predaj ND: 041/500 27 37
servis: 041/500 27 37
vedúci strediska:
Pavol Jaríček, 0903 558 181
NITRA
Novozámocká 64
pondelok – piatok: 7.00 – 15.30
požičovňa: 037/642 54 40
predaj ND: 037/642 54 39
servis: 037/642 54 39
Košice-Šaca
Železiarenská 96
pondelok – piatok: 7.00 – 17.00
požičovňa 055/611 56 13
predaj ND: 055/611 56 24
servis: 055/611 56 12
vedúci strediska:
Štefan Kandráč, 0903 800 470
Žilina
Košice
Banská Bystrica
Nitra
Bratislava
BRATISLAVA
Pribylinská 10
pondelok – piatok: 7.00 – 17.00
požičovňa: 02/44 88 72 61
predaj ND: 02/44 87 18 72
servis: 02/44 87 31 69
vedúci strediska:
Martin Koprda, 0903 800 472
Banská Bystrica
Zvolenská cesta 50
pondelok – piatok: 7.00 – 16.30
požičovňa: 048/414 66 71
predaj ND: 048/414 66 52
servis: 048/414 66 53
vedúci strediska:
Patrik Briš, 0902 905 935
Päť stredísk Phoenix Zeppelin službami rovnomerne pokrýva územie SR a naše mobilné servisné tímy sú schopné zasiahnuť kdekoľvek na území republiky.
Vybrať si spoľahlivého partnera vám umožní predísť neočakávaným prestojom, viac sa venovať svojmu podnikaniu a v konečnom dôsledku – zarobiť viac.
Diagnostika / servis / náhradné diely – stavebné stroje a malá mechanizácia
Profesionáli sa spoliehajú na nás
CAT profesionál – ZÁKAZNÍCKY MAGAZÍN 1 / 2011
4 Náhradné diely
REMAN
ako alternatíva
Výhodnejšie riešenie od Caterpillar
pre vašu peňaženku aj pre prírodu
Renata Poliaková,
vedúca oddelenia náhradných dielov
nárast tohto biznisu najmä v posledných
rokoch. „Kolobeh dielov REMAN je
skutočný recyklovací obchod,“ vysvetľuje
Steve Fischer, viceprezident CAT, ktorý
riadi divíziu REMAN. „Namiesto papiera,
dreva a plastov recyklujeme motory
a komponenty. Caterpillar dnes recykluje
takmer všetko, čo ide do motorov a iných
zariadení CAT. Už pri návrhu jednotli­
vých komponentov myslia dizajnéri
spoločnosti Caterpillar na fakt, že diel
bude prechádzať procesom renovácie.
Naši dizajnéri dielov REMAN úzko
spolupracujú s návrhármi dielov nových,
hovoriac im: Viete, ak pridáte v návrhu
niekoľko milimetrov kovu, my môžeme
vdýchnuť dielu druhý život,“ pokračuje
Steve Fischer. „Vyrobiť takýto nový diel
môže stáť dolár navyše, ale vieme mu
dať potom druhý, tretí, ba aj štvrtý život,
pretože tento komponent bol vyrobený
s tým cieľom, aby bol renovovateľný.“
J
e viac ako pravdepodobné, že
pri konzultáciách s predajcami
náhradných dielov a hľadaní
vhodnej alternatívy opravy stroja
ste sa už stretli s pojmom „náhradný
diel REMAN“. Čo toto pomenovanie
znamená a v čom môžu byť diely
REMAN pre vás prínosom?
O tom, že renovácia je pre Caterpillar
ekonomicky výhodná, svedčia konkrétne
fakty. Od roku 2001 do roku 2009 vzrástli
tržby Caterpillar v tejto oblasti takmer
o 100 %. Dôvodom tohto nárastu boli aj
akvizície nových spoločností, ktoré sa
renováciou zaoberajú. Dnes v 18-tich
prevádzkach po celom svete pracuje
okolo 4000 ľudí. Okrem renovácie svojich
komponentov, Caterpillar poskytuje
takéto služby aj firmám Ford, General
Motors, Daimler, Chrysler a ďalším.
Renovované náhradné diely REMAN
(REMAN = remanufactured part)
Jednou z priorít spoločnosti Caterpillar
je vychádzať v ústrety požiadavkám
zákazníka a eliminovať náklady
na opravy už použitých strojných
zariadení, ktoré sú finančne náročné.
Pri opravách takých položiek, akými
sú motory, meniče či prevodovky
existuje lacnejšia alternatíva opravy
použitím renovovaného dielu REMAN.
Pojem renovácie nie je nový – poznáme
ho približne od roku 1973. Myšlienkou
renovácie sa zaoberali v minulosti viaceré
spoločnosti, ale nikto ju nepoňal tak
komplexne a progresívne ako spoločnosť
Caterpillar, ktorá zaznamenala enormný
Caterpillar recykluje ročne v priemere
viac ako 80 000 ton železa, viac ako
2 milióny kusov dielov, 6 000 rôznych
položiek, 700 rôznych druhov náhradných
dielov (motory, prevodovky, turbá,
injektory..., dokonca aj pneumatiky). Renovácia komponentu vyžaduje v priemere
o 85-95 % menej energie a materiálu ako
výroba rovnakého nového komponentu.
Nezanedbateľný je tiež vplyv na životné
prostredie – recyklácia dielov a priemyselných zariadení šetrí vo významnej
miere zdroje nerastných surovín, energiu
a znižuje produkciu odpadov.
Výhody pre zákazníkov
Náhradné diely CAT Reman ponúkajú kvalitu a presnosť nových náhradných dielov
CAT za nižšiu cenu. Zároveň tiež platí, že:
• sú renovované podľa prísnych
kvalitatívnych štandardov,
• vyznačujú sa vlastnosťami
nových dielov,
• majú dlhú a spoľahlivú životnosť,
• predstavujú zlomok ceny nového dielu,
• dodávateľ poskytuje časovo rovnakú
záruku ako pri diele novom,
• zabezpečujú opakované využitie komponentu s ohľadom na ochranu prírody.
forma recyklácie, ktorá prinavracia
diel z konečnej etapy jeho životnosti
do pôvodnej „novej“ kondície.
Po druhé, pri zakúpení dielu REMAN
zaplatí zákazník v cene dielu aj prirážku,
ktorá mu môže byť vrátená, ak pôvodný
opotrebovaný diel vráti do skladu
dílera a diel absolvuje úspešný proces
inšpekcie u dodávateľa Caterpillar.
Hodnota tejto prirážky môže byť až
50 % hodnoty dielu REMAN.
Akékoľvek ďalšie informácie ohľadom
renovovaných dielov a ich možných
alternatív k dielom novým vám veľmi
radi poskytnú naši predajcovia
náhradných dielov v našich pobočkách.
Cena dielu REMAN je (podľa druhu
náhradného dielu) priemerne asi
o 30 % nižšia ako cena dielu nového.
Aké sú dôvody na nižšu cenu?
Po prvé, diel prešiel procesom renovácie, bol teda vyrobený z použitého
náhradného dielu, kde sa renovácia
náhradného dielu chápe ako pokroková
Bratislava: Macúch Milan,
0903 530 459, [email protected]
Banská Bystrica: Stanček František,
0903 704 247, [email protected]
Žilina: Lúčan Miloš,
0903 564 921, [email protected]
Košice: Jurko Rastislav,
0903 804 823, [email protected]
CAT REMAN
Dobrý pre zákazníkov. Dobrý pre biznis.
Dobrý pre životné prostredie.
Inžinieri spoločnosti Caterpillar navrhujú všetky stroje a motory tak, aby zvládli nie jeden,
ale niekoľko životných cyklov. Preto je investovanie do renovovaných náhradných dielov
Cat Reman rozumným krokom. Tým, že menej spotrebúvame a viac recyklujeme prispieva
program Cat Reman k pokroku a zlepšeniu života spôsobom efektívnejším a zároveň aj
citlivým k životnému prostrediu.
Viac informácií o tom, ako vám Cat Reman môže pomôcť získať maximum z vašich
strojov nájdete na stránke www.cat.sk alebo kontaktujte našich predajcov ND.
Diagnostika / servis / náhradné diely – stavebné stroje a malá mechanizácia
Profesionáli sa spoliehajú na nás
CAT profesionál – ZÁKAZNÍCKY MAGAZÍN 1 / 2011
Rozhovor 5
2. m á ja
2 9. a pr íl
- Ro adsh o w
bude
a j na Z áh o
rí
- ob ec Z áh
or
no vú
PZ otvára
.B ystr ic i
B
v
cen trálu
r
j pr im á to
- pr íd e a
ÚC
V
r e d se d a
m e sta , p
tia
s
ič n í h o
a z a h ra n
27
. m
áj
- v
y jd
nov e
C a é č ís
t M
lo
aga
z in
e
3 0.
! od skúš ať
stroje ,
sp ýtať sa na
zv ýh odne né
fin an co va nie
...
1. m á j - 3 1.
jún
a
4 . jún
mp
o f Ju
N ig h t
e
a d ió n
n a št
ep e lu
N
eja
On dr
e
tisla v
ule
v B ra
a va ,
e záb
- b u d su p e r
lo
bo
l
a pr í
ov
v
d Sh
a
n íko
o
troj
- R
s
ž
ťa
a Sú Z B B
am
v P
to t
- kúp iť v C
a tSh op e
b o ty a M iš
ko vi
m o d el n a n
a ro dk y
a j m in
. 6.
p ia to k 2 4
- sú ťa ž
rá ra
o Na j h o
ác
v sp o lupr
o
vé
ť a k č o n o tS h o p
a
z r ie
ť
- p o á , z isti kn ú ť C
r
u
v yz e ka jú, k
)
ú
p o n i ť sa :
v
a ba
i SR
i s L esm
Príbeh CAT
vo Vojanoch
Dvadsať rokov dozérov v tepelnej elektrárni
E
a taký stroj, ktorý by bol efektívny aspoň
dvadsať rokov. Po dôkladnom preverení
trhu sa nám najviac pozdával Caterpillar,
a tak sme v decembri 1992 kúpili dozér
CAT D6H. Prvé skúsenosti našich
strojníkov boli výborné – veľký výkon,
vynikajúca manévrovateľnosť a kvalitná
klimatizácia. Takže sme s nadšením
prevzali o mesiac nato aj druhý CAT D6H
a mali sme konečne – po náročných
predchádzajúcich obdobiach s poruchovými buldozérmi – pohodovú prácu...“
lektrárne Vojany (EVO)
v michalovskom okrese
zabezpečujú dodávkou bázovej
elektrickej energie spoľahlivosť
prenosovej sústavy východného
Slovenska a poskytujú pre SEPS tiež
podporné služby na udržanie kvali‑
tatívnych ukazovateľov elektrizačnej
sústavy. Svojím inštalovaným
výkonom 880 MW predstavujú
EVO približne 40 % inštalovaného
výkonu akciovej spoločnosti
Slovenské elektrárne a zároveň
najväčšiu tepelnú elektráreň u nás.
Hlavným zdrojom výroby elektrickej
energie v tepelnej elektrárni je
spaľovanie uhlia, plynu alebo mazutu.
Princíp fungovania je jednoduchý – uhlie
zo skládky sa buldozérmi nahrnie do
odberného zariadenia, odkiaľ je vynášané
zauhľovacím pásom do zásobníka uhlia
pri každom kotle. Uhlie sa postupne
suší, melie na prášok a následne sa
v kotle spaľuje. Premena tepelnej
energie na elektrickú sa deje parným
cyklom, vyrobená para poháňa turbínu
pripojenú k alternátoru atď., atď...
Ale, všimli ste si? Na skládke uhlia
sú dôležité buldozéry, bez nich by to
nešlo. A to je to, čo nás zaujíma!
Za svojej praxe vystriedali v EVO veľa
typov buldozérov od rôznych výrobcov.
Roky používali ťažko ovládateľné soviet­
ske modely so studenými kabínami,
ale vývoj a roky napredovali. A keď sa
na slovenskom trhu objavil zástupca
firmy Caterpillar, začala sa v EVO nová
éra moderných dozérov CAT. Kroniku
tohto obdobia by detailne mohol spísať
technik udržiavania vonkajšieho zauhľovania Ing. Tibor Dzuro, ktorý tu pracuje
takmer 30 rokov. O tom, ako to začalo,
hovorí: „Na začiatku 90. rokov sme
začali uvažovať o výmene strojového
parku. Hľadali sme renomovanú značku
Dva výkonné dozéry CAT D6H
nahradili pri zauhľovaní a manipulácii
uhlia na skládke 8 – 10 predošlých
veľmi poruchových buldozérov, ktoré
postupne zošrotovali.
„Stroje CAT nepotrebovali nič, iba
dotankovať naftu a dodržiavať predpísané
servisné prehliadky,“ hovorí Ing. Dzuro.
„Včas som vyzval servis, oni včas prišli,
vymenili olej a filtre v jednotlivých systémoch – a stroje ‚fachčili‘ bez poruchy
deň a noc. Dosahovali špičkovú úroveň
a boli sme s nimi maximálne spokojní.
Strojníci odchádzali po 8-hodinovej
zmene domov ‚oddýchnutí‘ pracovať do
záhradky... A čo je najdôležitejšie, klesla
nám spotreba motorovej nafty takmer
o tretinu! Preto sme neskôr, po dôkladnej
štúdii a konzultáciách s manažérmi Phoenix Zeppelin, v júli 1995 zakúpili väčší
a výkonnejší dozér CAT D8R, so špeciálnou uhoľnou radlicou s objemom
11,5 m 3 . Keď na ňom strojník odrobil
prvú nočnú zmenu, povedal mi: ‚Šéfe,
kúpili ste taký stroj, čo je medzi strojmi
jak mercedes medzi autami!‘ Opäť sme
boli maximálne spokojní a ekonomické
výpočty preukázali aj vyššiu produktivitu
a efektívnosť tohto väčšieho dozéra.“
Dozéry CAT museli zastať kusisko
roboty. Na skládke začal objem uhlia
rapídne stúpať, koncom 90. rokov to
Ing. Tibor Dzuro zažil v elektrárňach Vojany celú éru dozérov Caterpillar.
bývalo aj 700 000 – 800 000 ton uhlia,
ktoré sa vŕšilo v 20-stupňovom svahu
až do výšky 15 metrov. A pri zauhľovaní
elektrárne bola denná spotreba až
20 000 ton! Vedenie podniku EVO
schválilo kúpu ďalšieho dozéra CAT
– D6R série 2, už štvrtého v poradí.
Ing. Dzuro vždy pedantne dbal o údržbu
strojov: „Nikdy som nedovolil, aby stroj
prekročil predpísané servisné limity. Keď
mal predpísaný počet motohodín, stroj
som odstavil, do 24 hodín prišiel servisný
technik a urobil všetko, čo stanovil
výrobca. Dal som si záležať aj na originálnych náhradných dieloch CAT... A stroje
sa revanšovali, doslova odvďačili tým,
že boli ako nezmar a pracovali spoľahlivo
celoročne v nepretržitej prevádzke.“
Za posledné obdobie si Ing. Dzuro veľmi
pochvaľuje starostlivosť servisného
strediska Phoenix Zeppelin v Košiciach:
„Chcel by som zvlášť poďakovať za
vynikajúcu spoluprácu vedúcemu
strediska pánovi Kandráčovi, pánovi
Pinčákovi, dispečerovi servisu a pánovi
Jurkovi za profesionalitu pri špecifikácii
náhradných dielov, pretože iba vďaka
tomu sme hladko zvládli tri veľké
generálne opravy našich dozérov.“
Dodajme, že všetkým šiestim dozérom
vo Vojanoch želáme ešte veľa odsunutých ton uhlia a strojom dlhú životnosť,
lebo v elektrárni pri zauhľovaní si už
prácu bez dozérov nevedia ani predstaviť.
„Po roku 2000 už mali naše prvé dozéry
CAT odpracovaných okolo 15 000 mth,
čo je zrelý čas na výmenu niektorých
komponentov, takže sme ich postupne
podľa potreby vynovovali,“ rozpráva ďalej
Ing. Dzuro. „A zároveň sme uvažovali
aj o vynovení strojového parku. Na
jeseň 2007 sme preto kúpili model
CAT D6R séria 3, ktorý reaguje na
aktuálne emisné normy, konštrukčné
požiadavky, nároky obsluhy na komfort
a jednoduchú obsluhu a má ešte
nižšiu spotrebu. A keďže sme s ním
boli spokojní, o rok nato sme kúpili ďalší
taký istý stroj, už šiesty dozér CAT.“
Diagnostika / servis / náhradné diely – stavebné stroje a malá mechanizácia
Profesionáli sa spoliehajú na nás
Generálne opravy
dozérov Caterpillar
v Elektrárňach vojany
2008
D8R (3. dozér CAT v poradí,
nazvaný „Tiborko“)
po 32 000 mth – 1. etapa GO
2009 * D6R (4. dozér CAT v poradí)
po 22 500 mth – GO
2010 D8R (3. dozér CAT v poradí)
– výmena koncových prevodov
2011 D8R (3. dozér CAT v poradí)
– naplánovaná 2. etapa GO
* najrozsiahlejšia GO v históri Phoenix Zeppelin
na Slovensku (poznáte z Cat Magazine 2/2010)
CAT profesionál – ZÁKAZNÍCKY MAGAZÍN 1 / 2011
Jazda bez
limitov
Ako nakladať auto
lopatovým nakladačom
Poradňa TK – technický komunikátor radí
Auto pristavte natočené o 45°
Strojník na nakladači by sa mal postarať, aby
nákladné auto bolo natočené k línii skládky pod
uhlom 45 stupňov. Je to najlepšia možná poloha
pre materiál, auto aj nakladač, ktorá zaručuje
minimálny pohyb nakladača, čo znamená kratšie
pracovné cykly a nižšiu spotrebu paliva.
Kolmý záber
Nakladač musí robiť priamy záber do materiálu,
kolmo na líniu skládky. To zaručí, že oba okraje
lopaty narazia do skládky súčasne a lopata sa
naplní rovnomerne. Kolmý záber zmenšuje aj
bočné namáhanie stroja, ktoré môže dlhodobo
spôsobiť nadmerné opotrebovanie.
Prvý rýchlostný stupeň
ZÁKLADNÝ PRINCÍP PRI NAKLADANÍ:
MINIMÁLNA RÝCHLOSŤ
A MAXIMÁLNA PRESNOSŤ
Lopatu držte rovnobežne
Aby sa lopata celkom naplnila, rezná hrana musí byť
rovnobežne so zemou a iba tesne pred zaklonením
lopaty ju strojník môže mierne nadvihnúť. Tým sa
predíde zbytočnému kontaktu lopaty s materiálom,
predĺži sa životnosť lopaty a ušetrí sa palivo.
Kolesá bez preklzu
Preklzávaním kolies sa opotrebovávajú drahé
pneumatiky. Zbytočne sa spaľuje palivo. Preklzávaniu predídete na prvom rýchlostnom stupni.
Nakladač sa musí približovať ku skládke rovnomernou rýchlosťou so zaradeným 1. stupňom. Pomalý
prevod s vysokým krútiacim momentom poskytuje
optimálnu silu stroja pri zábere do skládky.
Nehrňte materiál
Minimálny kontakt lopaty so zemou
Udržujte čistý povrch
Rezná hrana lopaty sa nesmie dotknúť zeme
viac ako 15 až 40 centimetrov od línie skládky
materiálu. Zmenšuje sa tým opotrebovanie
lopaty a znečistenie materiálu. Znižuje sa aj
spotreba paliva, pretože nedochádza k zbytočnému treniu medzi lopatou a zemou.
Pomôže vám to udržať si správnu rýchlosť
a zotrvačnosť pri zábere do skládky. Tiež sa
zmenší rozsýpanie materiálu pri cúvaní s plnou
lopatou. Povrch zostane čistý, ak nebudete
pretáčať kolesami a rozsýpať materiál prudkým
manévrovaním. Zníži sa tým tiež spotreba paliva.
CAT SHOP
Originálny tovar Cat na Slovensku
Ako výhradný zástupca Caterpillar na Slovensku,
už tretí rok ponúkame na www.cat.sk, v sekcii
Cat Shop, online predaj značkového tovaru Cat.
Nájdete tu aktuálnu ponuku aj cenník.
Pri príležitosti otvorenia novej
centrály Phoenix Zeppelin
v Banskej Bystrici máme pre vás
špeciálnu zľavu pri nákupe
v predajni Cat Shop:
Široký sortiment modelov strojov CAT, značkového
oblečenia, pracovnej obuvi, tašiek, hodiniek,
hračiek a iného darčekového tovaru s licenciou
a logom Caterpillar teraz nájdete aj v novej
budove Phoenix Zeppelin v Banskej
Bystrici na Zvolenskej ceste.
Pri vstupe určite neprehliadnite vitrínu CAT SHOP
v priestore pre
zákazníkov, pri
pulte s predajom
náhradných dielov.
má pre vás darček
zľava 10 % – pri objednávke v hodnote nad 50 €*
zľava 15 % – pri objednávke v hodnote nad 100 €*
* Z ľavy nemožno sčítať ani inak kombinovať s inými zľavami.
Akciová ponuka platí od 1.mája do 31. júna 2011.
Namiesto hrnutia materiálu po povrchu skládky
– zaberte do hĺbky – zdvihnite – zakloňte lopatu.
Pri takomto postupe sa ušetrí najviac paliva.
Objavte s nami
Porsche v Lipsku
a zažite jazdu bez
limitov s olejmi Cat
Spoločnosť Phoenix Zeppelin vyhlasuje
súťaž pre zákazníkov, ktorí v období
od 1. 1. do 31. 8. 2011 nakúpia olej CAT.
Osem zástupcov spoločností s najlepšími
výsledkami v odbere oleja sa zúčastní
prestížnej návštevy vo výrobnom závode
spoločnosti Porsche v nemeckom Lipsku.
Súčasťou programu bude aj jazda na
testovacom okruhu podniku so stovkami
koní pod kapotou, bez rýchlostných
limitov a s logom Porsche na kapote...
Porsche leipzig
Miesto akcie: Lipsko, výrobný závod PORSCHE
Termín:
5. 10. 2011
Účastníci:6 zákazníkov s najväčším odberom oleja
2 zákazníci s najväčším nárastom odberu
Kritériá a podmienky: V sledovanom období sa mesačne
bude priebežne vyhodnocovať množstvo nakúpeného
oleja (litre), ako aj nárast objemu (%) u našich zákazníkov.
V prípade rovnakého odobraného množstva oleja rozhodne
o lepšom umiestnení zákazníka výška sumy faktúr. Pri
náraste odberu oleja sa bude porovnávať súčasný odber
s odberom za rovnaké obdobie v minulom roku.
Najúspešnejším zákazníkom bude priebežné poradie
zasielané raz mesačne e-mailom. Informácie
o priebežnom poradí nájdete aj na našej webovej
stránke: www.cat.sk
BANSKÁ BYSTRICA
BRATISLAVA
KOŠICE
ŽILINA
NITRA
Zvolenská cesta 50
974 05 Banská Bystrica
tel.: 048 / 414 99 01
fax: 048 / 414 99 08
Pribylinská 10
831 04 Bratislava
tel.: 02 / 44 88 72 59
fax: 02 / 44 88 72 73
Železiarenská 96
040 15 Košice-Šaca
tel.: 055 / 611 56 11
fax: 055 / 611 56 37
Hruštiny 33
010 01 Žilina
tel.: 041 / 500 27 37
fax: 041 / 500 27 36
Novozámocká 64
949 01 Nitra
tel.: 037 / 642 54 40
fax: 037 / 642 54 38
CAT profesionál, magazín pre zákazníkov, číslo 1, marec 2011
Vydáva: Phonenix Zeppelin, spol. s r.o. Kontakt do redakcie: [email protected]
DTP: PRO, s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica; [email protected]
© 2011 Caterpillar – Všetky práva vyhradené. Cat, Caterpillar, príslušné logotypy, „žltá Caterpillar“
a grafický štýl korporácie a produktov sú ochranné značky Caterpillar a nesmú byť použité bez súhlasu.
®
Download

Sme tu pre vás