SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA
ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov školy:
SOŠ elektrotechnická
Adresa školy:
Komenského 50, 010 01 Ţilina
Telefónne čísla školy:
Sluţobné mobilné číslo riaditeľa školy:
Faxové čísla školy:
041/7074912
041/7074966
Internetová stránka školy:
Elektronická adresa školy:
Elektronická adresa riaditeľa školy:
Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny
s uvedením presného názvu)
Zriaďovateľ:
www.soseza.sk
[email protected]
Výdajná školská jedáleň , Komenského, 010 01 Ţilina
Ţilinský samosprávny kraj,
Ul. Komenského 48, 011 09 Ţilina
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Funkcia:
Meno, priezvisko, titul:
Riaditeľ
Štefan Domanický, Ing.
Zástupca
pre TV…
Zástupca
pre TV…
Zástupca
pre PV…
Zástupca
pre TEČ…
Výchovný poradca
Gabriela Gajdošová, Mgr.
Koordinátor prevencie
PaedDr.Iveta Homolová
Školský psychológ
Mgr.Erika Kobyliaková
Ľubomír Králik, Ing.
Ľuboš Šušlík, Mgr.
Paulusová-Kočišová Adriana, Ing.
PaedDr.Iveta Homolová
1
3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY
P.č.
Meno, priezvisko členov rady školy:
Volený/ delegovaný za...
Predseda Jozef Kumičík
Zuzana Kubaščíková
Ing. Magdaléna Korčeková
Ing. Jozef Višňovský
Ing. Mária Hanuliaková
Doc.Ing. Pavol Pavlásek PhDr.
MUDr. Štefan Zelník
PaedDr. Ľubica Gibová
p. Janka Drábiková
Janka Martinická
Ondrej Špalek
SOŠ E
SOŠ E
SOŠ E
ŢSK
ŢSK
ŢSK
ŢSK
Rodičov
Rodičov
rodičov
ţiakov
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:
18.6.2012
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
Poradné orgány školy a ich funkcia:
- Pedagogická rada školy
- Predmetové metodické komisie
- Metodické zdruţenie
- Slov. zväz zamestnávateľov energetiky
5A. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV ŠKOLY
Forma štúdia
Denné štúdium
Stav k 15. 09. 2010
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1. ročník
Nadstavbové
a pomaturitné
2. ročník
štúdium
Externé a kombinované štúdium
Spolu:
počet tried
celkový
počet ţiakov
6
6
6
5
151
136
164
149
1
13
2
26
47
660
2
z toho počet
začlenených
ţiakov
A B C
1
2
2
5
Stav k 31. 08. 2011
počet tried
celkový
počet ţiakov
z toho počet
začlenených
ţiakov
A B C
6
6
5
148
133
139
3
2
1
1
18
28
448
6
5B. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA
Denná forma štúdia
Stav k 15. 09. 2010
počet tried
celkový
počet ţiakov
Stav k 31. 08. 2011
z toho počet
začlenených
ţiakov
A B C
počet tried
celkový
počet ţiakov
z toho počet
začlenených
ţiakov
A B C
1. ročník - prima
2. ročník - sekunda
3. ročník - tercia
4. ročník - kvarta
5. ročník - kvinta
6. ročník - sexta
7. ročník - septima
8. ročník - oktáva
Spolu:
5C. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY
Ročník
1. polrok
2. polrok
úplne
CH
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Spolu:
Spolu CH + D:
čiastočne
D
CH
19
19
25
43
úplne
D
1
D
CH
16
19
21
42
3
2
106
CH
čiastočne
6
3
2
98
106
6
D
1
6
98
6
5D. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY V OSEMROČNÝCH GYMNÁZIACH
Ročník
1. polrok
úplne
CH
2. polrok
čiastočne
D
CH
1. ročník - prima
2. ročník - sekunda
3. ročník - tercia
4. ročník - kvarta
5. ročník - kvinta
6. ročník - sexta
7. ročník - septima
8. ročník - oktáva
Spolu:
Spolu CH + D:
3
úplne
D
CH
čiastočne
D
CH
D
6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŢIAKOV NA VZDELÁVANIE
Kód
2682 4
2697 4
3447 4
2683 2 11
Názov študijného odboru/
učebného odboru
Mechanik počítačov. sietí
Mechanik elektrotechnik
Grafik dig. médií
Elektromechanik silnoprúd.
techn.
Spolu
Návrh školy
Stupeň
počet počet vzdelania
tried ţiakov (ISCED)
2
2,7
0,3
1
60
80
10
24
6
174
3B
3B
3B
3C
Dĺţka
štúdia
4
4
4
3
Počet ţiakov
prihlásení
zapísaní
1.termín
1.termín
+
2.termín
106
105
18
24
126
130
19
24
54
69
10
14
253
299
147
Nenaplnené študijné/ učebné odbory:
Kód
Názov študijného odboru/
učebného odboru
Návrh školy
Stupeň
počet počet vzdelania
tried ţiakov (ISCED)
2682 4
2697 4
Mechanik počítačov. sietí
Mechanik elektrotechnik
2
2,7
2683 2 11
Elektromechanik silnoprúd. 1
techn.
Dĺţka
štúdia
Počet ţiakov
prihlásení
1.termín
1.termín
+
2.termín
zapísaní
60
80
3B
3B
4
4
106
105
126
130
54
69
24
3C
3
24
24
14
4
7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŢIAKOV
Ukazovateľ
1. polrok
Celkový počet ţiakov
Prospech
prospeli s vyznamenaním
Správanie
Vymeškané
hodiny
prospeli s priemerom 1,00
prospeli veľmi dobre
prospeli
neprospeli
neklasifikovaní
celkový prospech za školu
veľmi dobré
uspokojivé
menej uspokojivé
neuspokojivé
celkový počet vymeškaných hodín
počet ospravedlnených hodín
počet neospravedlnených hodín
počet
611
14
%
X
2.29
2. polrok
počet
%
604
X
25
4,14
0
51
414
128
4
2,70
589
16
6
0
39166
37365
1801
0
8.35
67,76
20,95
0,65
X
96,40
2,62
0,98
0
X
95,40
4,60
0
58
487
29
5
2,66
568
26
15
1
52063
48737
3326
0
9,60
80,63
4,80
0,83
X
94,04
4,30
2,48
0,17
X
93,61
6,39
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:
Kód
Názov vyučovacieho predmetu
Anglický jazyk
Automatické riadenie
Automatizácia
Cvičenia z angic. jazyka
Číslicová technika
Dejepis
Ekonomika
Ekonomika a podnikanie
Elektrické merania
Elektrické stroje a prístroje
Elektroenerget. zariadenia
Elektronika
Fyzika
Informatika
Matematika
Merania v autom.technike
Merania v silnopr.technike
Nemecký jazyk
Občianska náuka
Odborný výcvik
Odborná prax
Počítačová grafika
Počítačové siete
Programovanie aut.zariad.
Priemyselná elektronika
Programové vyb.počítačov
Riadiace systémy
Priemerný prospech
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník
2,47
2,5
2,72
3,01
2,47
2,23
2,32
2,75
2,73
2,20
2,02
3,11
3,02
2,04
2,65
2,15
3,10
2,75
2,75
2.94
3,02
2,69
2,94
3,01
3,42
2,66
2,52
2,32
2,07
2,06
2,88
2,85
3,04
2,85
2,55
2,85
2,75
2,25
2,72
2,69
3,05
2,48
2,02
2,21
2,33
2,35
2,01
2,02
2,11
1,14
1,34
1,00
1,65
2,72
3,02
3,03
2,22
3,25
2,66
2,82
3,45
3,01
2,32
5
Spolu
2,67
2,47
2,23
2,32
2,74
2,11
2,72
2,40
2,92
2,84
2,85
2,97
2,73
2,06
2,68
2,70
2,50
2,73
2,22
1,82
1,17
1,65
2,87
2,76
3,25
2,74
2,92
Rozvod elektrickej enrgie
Slovenský jazyk a literatúra
Telesná a šport.výchova
Telesná výchova
Technológia
Technické vyb.počítačov
Úvod do sveta práce
Vyuţitie elektr.energie
Základy autom.riadenia
Základy automatizácie
Základy elektrotechniky
Základy elektroniky
Spolu:
3,02
2,05
2,85
3,09
2,92
3,03
3,03
3,01
2,03
2,32
2,26
2,75
1,45
3,33
3,02
2,86
2,74
2,52
2,72
2,87
2,75
2,45
2,93
3,15
3,03
2,20
2,77
2,74
1,98
3,08
3,10
2,86
3,07
3,21
2,77
3,21
3,06
3,42
3,04
3,11
3,21
2,66
2,62
2,62
Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka:
Kód.
Názov vyučovacieho
predmetu
1.
ročník
2.
ročník
3.
ročník
Spolu:
6
Priemerný prospech
4.
5.
6.
ročník ročník ročník
Spolu
7.
ročník
8.
ročník
8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA
Údaje o maturitnej skúške
Externá časť maturitnej skúšky:
Predmet
Slovenský jazyk a literatťúra
Úroveň
Počet ţiakov
161
Priemerná úspešnosť
56,50%
Anglický jazyk
B1
126
56,70%
Nemecký jazyk
B1
35
47%
17
54,10%
Počet ţiakov
161
Priemerná úspešnosť
66,03%
Matematika
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Úroveň
Anglický jazyk
B1
125
52,27%
Nemecký jazyk
B1
35
61,47%
Počet ţiakov
152
Priemerná úspešnosť
2,69%
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Úroveň
Anglický jazyk
B1
119
2,57%
Nemecký jazyk
B1
33
3,15%
151
2,87%
2
1%
Teoretická časť odbornej zloţky
Matematika
7
Údaje o záverečných skúškach
Kód
Učebný odbor
2683 2 11
2683 2 12
Elektromechanik-silno.technika
Elektromechanik-auto.technika
Počet
ţiakov
Prospech
prospeli s
vyznamenaním
16
19
1
0
prospeli
veľmi
dobre
0
0
prospeli
neprospeli
15
9
0
0
Počet ţiakov,
ktorí nekonali
skúšku
0
0
9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ
A) Aktívne
Kód
Názov študijného a učebného odboru
2682 4
2697 4
3447 4
Mechanik počítačov. sietí
Mechanik elektrotechnik
Grafik dig. médií
Elektromechanik silnoprúd. techn.
Elektrotechnika- energetika
2683 2 11
2675 4 01
2683 2 12
Forma štúdia
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
Elektromechanik-auto.technika
Stupeň vzdelania
(ISCED)
3B
3B
3B
3C
3B
3C
B) Neaktívne
Kód
Názov študijného a učebného odboru
2670 4
2672 4 01
2675 1
2675 1 03
2677 2 01
2683 2 03
2686 2
Mechanik silnoprúdových zariadení
Mechanik elektronik-automat. technika
Elektrotechnika
Elektrotechnika-elektronické zariadenia
Elektroník –automatizačná technika
Elektromechanik – rozvodné zariadenia
Mechanik elektronických zariadení
Forma štúdia
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
8
Stupeň vzdelania
(ISCED)
3B
3B
3C
3C
3C
3C
3C
Neaktívne od šk.
roku
2010/2011
2010/2011
2003/2004
2003/2004
2003/2004
2008/2009
2003/2004
C) Experimentálne overovanie – škola experimentálne neoveruje žiadne odbory.
Kód
Názov študijného a učebného odboru
Forma štúdia
Stupeň vzdelania
(ISCED)
Doba trvania
experimentu
(od – do)
10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Ukazovateľ
Počet
nekvalifikovaní
kvalifikovaní
Ţeny
19
Muţi
38
Spolu (kontrolný súčet):
57
Kvalifikovanosť v %:
Veková štruktúra
do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
dôchodcovia
Spolu (veková štruktúra):
19
32
51
89,47
4
11
11
22
3
51
0
6
6
10,53
6
0
0
0
0
6
Z toho nekvalifikovaní dopĺňajúci
si kvalifikáciu
0
4
4
X
4
0
0
0
4
11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Ukazovateľ
Ţeny
Muţi
Spolu (kontrolný súčet):
Veková štruktúra
Počet
18
3
21
1
2
7
9
2
21
do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
dôchodcovia
Spolu (veková štruktúra):
9
12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
Ukazovateľ
Počet
Absolventi
vysokých škôl
do 30 rokov
ţeny
muţi
ţeny
muţi
0
0
1
3
do 40 rokov
ţeny
muţi
2
4
do 50 rokov
ţeny
muţi
ţeny
1
2
4
muţi
11
ţeny
muţi
0
4
do 60 rokov
dôchodcovia
Spolu:
32
Forma štúdia
Garant štúdia
(napr. MPC, VŠ a iné)
Kvalifikač.
Kvalifikač. Aktualiz.
Špecializač.
Aktualiz.
Aktualiz.
Kvalifik.
Špecial.
Aktualiz.
Funkčné, Aktualiz.
Funkč.
Aktualiz.
Špecializ. Inovač.
Aktualiz. Špecializ.
Inovač.
ŢU
ŢU, OZ PSV, MPC.
Funkč.
Aktualiz.
Špecializ.
Funkč. Kvalifik.
Aktualiz. Špecializ.
Inovačn. -
MPC.
MPC
MPC. ŠIOV. ŢU.
OZ PSV.
MPC. ŠIOV.
MPC. ŠIOV.
MPC. OZPSV. ŠIOV. ŢU.
MPC. ŢU. ŠOIV. OZ PSV.
13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH
VYUČOVACÍCH PREDMETOV
P.č.
Zoznam vyučovacích predmetov
Anglický jazyk
Automatické riadenie
Automatizácia
Cvičenia z anglického jazyka
Číslicová technika
Dejepis
Ekonomika
Ekonomika a podnikanie
Elektrické merania
Elektrické stroje a prístroje
Elektroenergetické zariadenia
Elektronika
Fyzika
Informatika
Matematika
Merania v automatizačnej technike
Merania v silnoprúdovej technike
Nemecký jazyk
Občianska náuka
Odborný výcvik
Percentuálne vyjadrenie
(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)
Odbornosť
82,4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
72,4
100
88,2
100
100
100
100
100
10
Odborná prax
Počítačová grafika
Počítačové siete
Programovanie automatizačných zariadení
Priemyselná elektronika
Programové vybavene počítačov
Riadiace systémy
Rozvod elektrickej energie
Slovenský jazyk a literatúra
Telesná a športová výchova
Telesná výchova
Technológia
Technické vybavenie počítačov
Úvod do sveta práce
Vyuţitie elektrickej energie
Základy automatického riadenia
Základy automatizácie
Základy elektrotechniky
Základy elektroniky
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Celkový priemer (%):
98,54 %
14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII
-
stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:
Údaje o výchovnom poradenstve a prevencii
Výchovná poradkyňa plnila v školskom roku 2011/2012 úlohy vyplývajúce z plánu práce
výchovného poradcu:
-
Riešenie otázky adaptácie ţiakov I. ročníkov na stredoškolský systém práce
-
Riešenie otázky novoprijatých integrovaných a inak znevýhodnených ţiakov, kompletizácia
agendy spojenej s ich prijatím na strednú školu
-
Dopĺňanie agendy uţ integrovaných ţiakov na škole
-
Pomoc ţiakom končiacich ročníkov s ich profi orientáciou , vypĺňaním prihlášok na vysoké
školy
-
Návštevy dní otvorených dverí na vysokých školách, besedy
-
Úspešná bola účasť na burzách práce a prezentáciách škôl v regione
-
Počas celého roka riešil pohovory s rodičmi problémových ţiakov
Tieto aktivity boli vedené v spolupráci s CPPPaP v Ţiline, s odborom školstva na VÚC
v Ţiline, Policajným zborom a Mestskou políciou.
11
Stručné zhodnotenie plnenia plánu koordinátora primárnej prevencie
drogových závislostí
Koordinátor plnil v priebehu roka 2011/2012 úlohy vyplývajúce zo školského preventívneho
programu
-
Beseda a dotazník k téme šikanovania na škole v I. ročníkoch.
-
Vyhľadávanie drog príslušníkmi Colnej správy a políciou.
-
Riešil otázku fajčenia v blízkosti areálu školy
-
Otázka fajčenia bola po celý rok dominantná. Kontroly prebiehali pravidelne na WC.
Koordinátor spolupracoval s Colnou správou, Policajným zborom Ţilina, Mestskou políciou,
Okresnou kniţnicou, s Centrom PPPaP v Ţiline, Odborom školstva VÚC Ţilina
15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY
Multimediálne prezentácie:
Multimediálne prezentácie o našej škole sa uskutočnili na burzách práce v Ţiline a v Kysuckom Novom
Meste. Škola pre cieľ oboznámiť ţiakov ZŠ (Ţilina, Kysucké N. Mesto) o moţnosti štúdia na našej škole
v samostatnej réţii rozdávala vytvorené multimediálne DVD o našej škole. Multimediálna prezentácia našej
školy je zavesená aj na našej internetovej stránke.
Spolupráca školy s rodičmi:
Spolupráca s rodičmi môţeme charakterizovať ako na veľmi dobrej úrovni. Okrem
plánovaných stretnutí ide o mnoţstvo individuálnych stretnutí za účelom vzájomnej informovanosti
a riešenia vzniknutých výchovných problémov.
Zdruţenie rodičov a priateľov školy v rámci svojich moţností pomáha škole pri
zabezpečovaní rôznych potrieb. Je nápomocné pri motivácií ţiakov v štúdiu – organizuje motivačnú
súťaţ pre ţiakov. Pomáha pri skrášlení pracovného prostredia ţiakom. Prispieva škole finančne na
údrţbu lavíc, stoličiek, zatemnenie učební atď. Táto pomoc má veľký význam pre vyučovací
proces, kde je moţné pre pouţívanie premietacej techniky zabezpečiť zatemnenie učební, tým si
ţiaci menej namáhajú zrak a zvyšuje sa ich pozornosť. Pre skvalitnenie spolupráce a podpory zo
strany rodičov sa zdruţenie rodičov a priateľov školy je od 2005 registrované ako občianske
zdruţenie s cieľom podpory našej školy.
12
Formy prezentácie školy na verejnosti:
- prezentácia školy cez noviny a Ţilinský večerník
- prezentácia cez časopis Energetika a.s. Ţilina
- na burze práce v Ţiline (stánok s fyzickou a multimediálnou
prezentáciou)
- na burze práce v Kysuckom Novom Meste (stánok s fyzickou
a multimediálnou prezentáciou)
- na medzinárodnej súťaţi odborných vedomostí a zručností ţiakov v
Centre odbornej prípravy Hluboká nad Vltavou.
Školský časopis:
Činnosť ţiackej školskej rady:
Škola školský časopis nevydáva.
Ţiaci si v škole zatiaľ ţiacku školskú radu nezriadili.
iné aktivity:
Ţiaci SOŠ elektrotechnickej v Ţiline sa zúčastnili 17 . ročníka
medzinárodnej súťaţe odborných vedomostí a zručností
elektrotechnických škôl v Českej republike.
Usporiadateľom 17. ročníka medzinárodnej súťaţe odborných vedomostí a zručností
elektrotechnických škôl pre rok 2012 bola Integrovaná stredná škola, Sokolnice 496. Súťaţ
prebehla v dňoch 7. aţ 8. februára. Garantom a spoluorganizátorom súťaţe bol Český zväz
zamestnávateľov v energetike a Asociácie energetického a elektrotechnického vzdelávania.
Súťaţilo sa v dvoch kategóriách elektrotechnických odborov:
a) mechanik silnoprúdových zariadení a mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúd,
b)mechanik elektronik a mechanik elektrotechnik zo zameraním na slaboprúd.
Slovenskú republiku reprezentovali okrem našej školy aj SOŠ elektrotechnická Trnava, Stredná
odborná škola Handlová a Stredná odborná škola Szakkozépiskola Veľké Kapušany. Do súťaţe sa
prihlásilo dvanásť stredných odborných škôl, ktoré tradične a dlhodobo pripravujú ţiakov pre
elektrotechnické profesie v Českej a Slovenskej republike.
Kaţdá škola nasadila do súťaţe dvojčlenné druţstvá v kaţdej kategórii. Ţiaci mali moţnosť na
medzinárodnej úrovni vzájomne konfrontovať nadobudnuté odborné zručnosti, vedomosti a návyky
z prípravy na elektrotechnické povolanie a zároveň prispieť k popularizácií a prezentácií týchto
odborov verejnosti .
V praktickej časti súťaţe musel kaţdý ţiak zvládnuť dve technicky náročné zapojenia podľa
priloţenej dokumentácie a to v určenom časovom limite. V teoretickej časti súťaţiaci riešili
didaktický test, osobitne pre kaţdú kategóriu, zameraný výlučne na oblasť odborných predmetov
a bezpečnostných predpisov. Pracovné stretnutie pedagogických zamestnancov sprevádzajúcich
súťaţné druţstvá bolo zamerané na vzájomná výmenu skúseností z oblasti výchovy a vzdelávania,
profesijnej problematiky a angaţovanie sa stavovských organizácií a firiem v procese výchovy a
vzdelávania.
Naši ţiaci ani tento rok nesklamali. V silnej medzinárodnej konkurencii dosiahli výrazní úspech
v oboch súťaţných kategóriách. V kategórií slaboprúd nás delil jeden bod od celkového víťazstva.
V súťaţi druţstiev, kategória slaboprúd sme obsadili druhé miesto a v súťaţi jednotlivcov Ján
Kardoš tretie a Marek Mičech štvrté miesto z celkového počtu 24 súťaţiacich. V kategórii silnoprúd
sme obsadili v súťaţi druţstiev tretie miesto a v súťaţi jednotlivcov štvrté a ôsme miesto
z celkového počtu 24 súťaţiacich.
Ţiaci našej školy svojím vystupovaním a dosiahnutými výsledkami potvrdili dobré meno našej
školy a nadviazali tak na úspechy našich ţiakov v predchádzajúcich ročníkoch medzinárodnej
súťaţe, ktorá sa kaţdoročne koná v Českej republike. V porovnaní s ostatnými slovenskými
13
školami, ktoré sa zúčastnili súťaţe, dosiahli naši ţiaci v oboch súťaţných kategóriách najlepšie
umiestnenie, a to tak v jednotlivcoch ako aj v druţstvách.
Výsledok tejto prestíţnej medzinárodnej súťaţe dlhodobo potvrdzuje kvalitu a napredovanie
našej Strednej odbornej školy elektrotechnickej v oblasti výchovy, vzdelávania a prípravy budúcich
odborníkov pre elektrotechnické povolanie.
Spoločnosť Siemens po deviatikrát ocenili inovatívne nápady študentov
elektrotechniky v súťaţi Siemens Young Generation Award 2012.
V dňoch 19 – 20.4.2012 sa uskutočnilo finále súťaţe SYGA 2012 v priestoroch Strojníckej
fakulty v Bratislave. Do finále postúpilo 10 najlepších projektov a medzi nimi aj projekt, ktorý
riešili naši ţiaci. Víťazov určila výberová komisia zloţená zo zástupcov fakulty elektrotechniky
informatiky Technickej Univerzity v Košiciach a odborníkov zo spoločnosti Siemens.
S projektom Automatická liaheň hydiny sme získali cenu Strojníckej fakulty STU.
Našu školu úspešne reprezentovali ţiaci 3 MB Milan Medvedík a Ondrej Hlaváč autori projektu,
pod vedením odborných pedagógov p. Mgr. Milana Macháčka a p. Vladimíra Matkoviča.
Naša škola opäť potvrdila, ţe vzdelávame a vychovávame odborníkov nielen v tradičných
elektrotechnických odboroch ale aj v študijnom odbore mechanik elektrotechnik zo zameraním na
automatizačné technológie a techniku.
Škola sa v uplynulom školskom roku zúčastnila ďalších významných súťaţí na ktorých sme
dosiahli veľmi dobré výsledky.
Kia Innovation Award 2011 - 1. miesto
1. ročník súťaţe Skills Slovakia - Mlady mechatronik 2012 - 7. siesto
Enersol - krajske kolo 1. a 3. miesto v tvorivej kategórii
- celoslovenske kolo - 4. miesto v tvorivej kategórii
- medzinárodné kolo - celkové 4. miesto z 30. projektov študentov zo 6 krajín
Siemens Young Generation Award 2012 - cena Strojniskej fakulty STU BA (2.miesto) + ešte jeden
postup do finálovej 10-ky
Technická myšlienka roka 2012 (organizovala Ţilinska univerzita) - postup do finálovej 10-ky
Škola sa aktivně zapájala do rôznych šprtových súťaţí.
Majstrovstvá stredných škôl
- Cezpoľný beh 13 a 17 miesto
- Futsal /Športové gymnázium/ 2. miesto v skupine
- Stolný tenis /Dopravná akadémia/
1. miesto - celkovo
- Basketbal /Športové gymnázium/ 2. miesto v skupine
- Futbal /Stráţov/
3. miesto celkovo
Súťaţe poriadané ŢSK
- Šachový turnaj
- Lyţovanie - snouboarding 4.6. miesto
Školský turnaj
Stredná zdravotná škola - pláţový futbal - 3.miesto
14
16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU
2010/2011
Názov projektu /
grantu
Stručná char.
projektu / grantu
Akcept./
Neakcept.
ŢSK
Spolufinan
covanie
Škola
Termín
začiatku
realizácie
pr.
Termín
ukončeni
a
realizácie
pr.
Celkový
rozpočet
Moderné
vyučovanie v SOŠ
elektrotechnickej
v Ţiline.
Uskutočniť
obsahovú prestavbu
vzdelávania
odborných
predmetov
zavedením
inovovaných foriem
a metód
výučby
a pripraviť
absolventa
školy
pre potreby trhu
práce.
.
Akceptovaný
Júl 2010
august
2012
525 739,00 €
Áno
Nie
"Programovani
e riadiacich
systémov
Siemens
LOGO!"
Z programu
Školy pre
budúcnosť
2011/2012
Nadácie Orange
s grantom v
sume 1 000,-eur
Akceptovaný
Február
2012
Marec
2012
1000 €
Áno
Nie
INÉ
Fondy
EU
MŠVVaŠ SR
ŢSK
Projekt
/
Grant
17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
Zistenia: Na škole sa v v školskom roku 2011/2012 neuskutočnila inšpekcia
Iné kontroly :
15
Vládny audit.
SPRÁVA Z VLÁDNEHO AUDITU
č. A 450
vykonaného v Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Komenského 50, Ţilina, IČO 17055377,
K2893 Auditované obdobie: 1.1.2007 – 31.12.2011.
Typ vládneho auditu – audit operácií.
Audítori, ktorí vykonali časť vládneho auditu: Ing. Maroš Gazdarica – člen audítorskej skupiny (KPMG)
Miesto vypracovania správy: v Bratislave
Dátum vypracovania správy: 6.6.2012
Audit bol vykonaný v súlade s Ročným plánom vládnych auditov medzinárodných zdrojov a vlastných
zdrojov, kontrolnej a dozornej činnosti MF SR na rok 2012, bol v čase od 11.04.2012 do 26.04.2012
vykonaný vládny audit č. A450, K2893 v Strednej odbornej škole elektrotechnickej (prijímateľ) za účelom
získania uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci Operačného programu
Vzdelávanie podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje
nariadenie (ES) č. 1260/1999. Vládny audit bol vykonaný zamestnancami KPMG Slovensko spol. s.r.o.
podľa § 35c ods. 2 zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Audítorská skupina je funkčne nezávislá od orgánov
vykonávajúcich riadiace, certifikačné, platobné, monitorovacie a implementačné funkcie v rámci riadiacich a
kontrolných systémov fondov EÚ.
Ciele
1. Hlavný účel a cieľ vládneho auditu podľa Programu na vykonanie vládneho auditu schváleného dňa 20.02.2012:
Získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci Operačného programu Vzdelávanie
podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.
1260/1999.
2. Čiastkové ciele vládneho auditu na úrovni prijímateľa definované podľa čl. 16 nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006 a
ostatné čiastkové ciele týkajúce sa vybranej vzorky operácií:
a) získanie uistenia o tom, ţe operácia bola vykonaná v súlade so schvaľovacím rozhodnutím, vyhovuje stanoveným
podmienkam týkajúcim sa cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť a overenie skutočného stavu realizácie projektu;
b) získanie uistenia o tom, ţe vykázané výdavky zodpovedajú účtovným záznamom a podkladovým dokumentom, ktoré
vlastní prijímateľ;
-
overenie účtovníctva prijímateľa (vrátane vedenia analytickej evidencie súvisiacej s projektom) v
rámci overovaných ŢoP
c) získanie uistenia o tom, ţe výdavky, ktoré vykazuje prijímateľ, sú v súlade s pravidlami Spoločenstva a vnútroštátnymi
pravidlami;
- overenie dodrţiavania podmienok týkajúcich sa pravidiel oprávnenosti pouţitia finančných prostriedkov a dodrţiavania
zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri vyuţívaní prostriedkov EÚ a prostriedkov určených na
spolufinancovanie
- overovania verejného obstarávania a obchodnej verejnej súťaţe na príslušných ŢoP
- overenie vykonávania predbeţnej a priebeţnej kontroly u P, ktorí sú subjektmi verejnej správy (overenie
vykonávania predbeţnej a priebeţnej kontroly v súlade so zákonom 502/2001 o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
16
ZÁVER
Splnenie cieľov vládneho auditu
Stanovené ciele vládneho auditu č. A450, K2893 podľa schváleného Programu na vykonanie vládneho auditu č. A450
boli splnené.
Vládnym auditom členovia audítorskej skupiny splnili hlavný účel a cieľ vládneho auditu č. A450, K2893 – získať uistenie
o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií podľa čl. 62 ods.1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
Čiastkové ciele na úrovni prijímateľa boli splnené. V rámci overovania vybraných ŢoP dospela audítorská skupina k
nasledovným záverom:
- operácia bola vykonaná v súlade so schvaľovacím rozhodnutím a vyhovuje stanoveným podmienkam týkajúcim sa
cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť,
- vykázané výdavky zodpovedajú účtovným záznamom a podkladovým dokumentom, ktoré vlastní prijímateľ, okrem
nedostatku ohľadom nepredloţenia úplnej a správnej dokumentácie z uskutočneného verejného obstarávania zo
strany prijímateľa na SORO (nedostatok č. 2 v časti 4. Správy),
- pravidlá oprávnenosti pouţitia finančných prostriedkov a zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri
vyuţívaní prostriedkov EÚ a prostriedkov určených na spolufinancovanie sú dodrţiavané,
- výdavky, ktoré vykazuje prijímateľ, sú v súlade s pravidlami Spoločenstva a vnútroštátnymi pravidlami, okrem
nedostatku ohľadom neoprávneného uplatnenia si odvodov do zdravotnej poisťovne za doplnkové dôchodkové
sporenie (nedostatok č. 1 v časti 4. Správy),
- predbeţná a priebeţná kontrola v súlade so zákonom 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prijímateľmi, ktorí sú subjektmi verejnej správy,
vykonávaná.
Kontrola agentúrou MŠVVaŠ SR.
Kontrola realizovanie projektu
Záver: Kontrolná skupina overila spĺňanie poţiadaviek tvorby projektu v zmysle platných predpisov
a uzatvorenej zmluvy. Kontrolná skupina potvrdzuje, ţe škola realizuje projekt v zmysle platných predpisov.
17
18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
A) budovy, dielne, odborné učebne
Kapacita
školy:
550
Skutočný počet ţiakov:
Počet
Budovy celkom
Učebne
Technika
Z toho
Kmeňové
Jazykové
Odborné
IKT
Laboratória
Šatne
(Áno/Nie)
Dielne
(Áno/Nie)
Školský internát
(Áno/Nie)
Školská jedáleň
(Áno/Nie)
Výdajná školská jedáleň (Áno/Nie)
Telocvičňa
(Áno/Nie)
Iné (chaty, ubytovne, rekreačné
zariadenia...)
PC
(ks)
1
28
16
4
0
4
4
Nie
Áno
Nie
Nie
Áno
Áno
Nie
707
Priestor v m 3
15 409,23
5 336
X
X
X
X
X
128
Poznámka
5 886,11
270,90
155
X
(ks)
11
X
Interaktívne tabule (ks)
6
X
Dataprojektory
Naplnenosť
školy (%):
Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne, ktoré zariadenie škola spravuje
B) športoviská
Športoviská
Názov športoviska
Telocvičňa
Telocvičňa
Ihrisko
Ihrisko
Viacúčelové ihrisko
Atletický ovál
Atletická rovinka
Atletické doskočisko
Vrhačský sektor
Hokejové ihrisko
Posilňovňa
Tenisové kurty
Plaváreň
Sauna
Pohybové štúdio
Gymnastická telocvičňa
Floorbalové ihrisko
Iné (uviesť)
Šatne
Hygienické zariadenia
Áno
/
Nie
Áno
Rozmery
Povrch
16x28
Parkety
Stav
(vyhovujúci/
nevyhovujúci)
Čiastočne
nevyhovujúci
Poznámka
(v prípade nevyhovujúceho
popísať závady)
Stará podlaha, nefunkčné okná
Nie
Nie
Nie
Nie
Uviesť počet dráh
Nie
Uviesť počet dráh
Nie
X
Nie
X
Nie
Nie
Nie
Počet
Nie
Uviesť počet dráh
Nie
X
X
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Uviesť počet a stav: staré nevyhovujúce 2 malé šatne
Uviesť počet a stav: 2x sprcha, 1x umývací ţľab.
18
Posledná
rekonštrukcia
(dátum)
nebola
nebola
nebola
Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie
ihrisko...)
C) vozový park
Vozový park
Druh vozidla
Osobné – Škoda Oktávia
Osobné Kombi – Škoda Forman
Praktik – Škoda Forman
Mikrobus - TOYOTA
Rok výroby
2000
1993
1992
1997
Počet najazdených km
65220
96183
94511
184648
Počet miest na sedenie
5
5
2
9
19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY
- definícia cieľa pre školský rok 2011/2012:
1. Vytvorenie lepších priestorových podmienok školy.
2. Skvalitniť výchovno-vzdelávaciu úroveň školy tak, aby obstála aj v súťaţiach
na medzinárodnej úrovni.
Vyhodnotenie plnenia cieľa:
1. Škole sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nepodarilo vyriešiť k spokojnosti priestorové
podmienky školy. Zlepšenie nastalo len čiastočné – z časti chodby sme vybudovali odbornú učebňu
merania pre prvý ročník.
2. Ţiaci SOŠ elektrotechnickej v Ţiline sa zúčastnili 17 . ročníka medzinárodnej súťaţe
odborných vedomostí a zručností elektrotechnických škôl v Českej republike.
Usporiadateľom 17. ročníka medzinárodnej súťaţe odborných vedomostí a zručností
elektrotechnických škôl pre rok 2012 bola Integrovaná stredná škola, Sokolnice 496. Súťaţ
prebehla v dňoch 7. aţ 8. februára. Garantom a spoluorganizátorom súťaţe bol Český zväz
zamestnávateľov v energetike a Asociácie energetického a elektrotechnického vzdelávania.
Súťaţilo sa v dvoch kategóriách elektrotechnických odborov:
a) mechanik silnoprúdových zariadení a mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúd,
b)mechanik elektronik a mechanik elektrotechnik zo zameraním na slaboprúd.
Slovenskú republiku reprezentovali okrem našej školy aj SOŠ elektrotechnická Trnava, Stredná
odborná škola Handlová a Stredná odborná škola Szakkozépiskola Veľké Kapušany. Do súťaţe sa
prihlásilo dvanásť stredných odborných škôl, ktoré tradične a dlhodobo pripravujú ţiakov pre
elektrotechnické profesie v Českej a Slovenskej republike.
Kaţdá škola nasadila do súťaţe dvojčlenné druţstvá v kaţdej kategórii. Ţiaci mali moţnosť na
medzinárodnej úrovni vzájomne konfrontovať nadobudnuté odborné zručnosti, vedomosti a návyky
z prípravy na elektrotechnické povolanie a zároveň prispieť k popularizácií a prezentácií týchto
odborov verejnosti .
V praktickej časti súťaţe musel kaţdý ţiak zvládnuť dve technicky náročné zapojenia podľa
priloţenej dokumentácie a to v určenom časovom limite. V teoretickej časti súťaţiaci riešili
19
didaktický test, osobitne pre kaţdú kategóriu, zameraný výlučne na oblasť odborných predmetov
a bezpečnostných predpisov. Pracovné stretnutie pedagogických zamestnancov sprevádzajúcich
súťaţné druţstvá bolo zamerané na vzájomná výmenu skúseností z oblasti výchovy a vzdelávania,
profesijnej problematiky a angaţovanie sa stavovských organizácií a firiem v procese výchovy a
vzdelávania.
Naši ţiaci ani tento rok nesklamali. V silnej medzinárodnej konkurencii dosiahli výrazní úspech
v oboch súťaţných kategóriách. V kategórií slaboprúd nás delil jeden bod od celkového víťazstva.
V súťaţi druţstiev, kategória slaboprúd sme obsadili druhé miesto a v súťaţi jednotlivcov Ján
Kardoš tretie a Marek Mičech štvrté miesto z celkového počtu 24 súťaţiacich. V kategórii silnoprúd
sme obsadili v súťaţi druţstiev tretie miesto a v súťaţi jednotlivcov štvrté a ôsme miesto
z celkového počtu 24 súťaţiacich.
Ţiaci našej školy svojím vystupovaním a dosiahnutými výsledkami potvrdili dobré meno našej
školy a nadviazali tak na úspechy našich ţiakov v predchádzajúcich ročníkoch medzinárodnej
súťaţe, ktorá sa kaţdoročne koná v Českej republike. V porovnaní s ostatnými slovenskými
školami, ktoré sa zúčastnili súťaţe, dosiahli naši ţiaci v oboch súťaţných kategóriách najlepšie
umiestnenie, a to tak v jednotlivcoch ako aj v druţstvách.
Výsledok tejto prestíţnej medzinárodnej súťaţe dlhodobo potvrdzuje kvalitu a napredovanie
našej Strednej odbornej školy elektrotechnickej v oblasti výchovy, vzdelávania a prípravy budúcich
odborníkov pre elektrotechnické povolanie.
Spoločnosť Siemens po deviatikrát ocenili inovatívne nápady študentov
elektrotechniky v súťaţi Siemens Young Generation Award 2012.
V dňoch 19 – 20.4.2012 sa uskutočnilo finále súťaţe SYGA 2012 v priestoroch Strojníckej
fakulty v Bratislave. Do finále postúpilo 10 najlepších projektov a medzi nimi aj projekt, ktorý
riešili naši ţiaci. Víťazov určila výberová komisia zloţená zo zástupcov fakulty elektrotechniky
informatiky Technickej Univerzity v Košiciach a odborníkov zo spoločnosti Siemens.
S projektom Automatická liaheň hydiny sme získali cenu Strojníckej fakulty STU.
Našu školu úspešne reprezentovali ţiaci 3 MB Milan Medvedík a Ondrej Hlaváč autori projektu,
pod vedením odborných pedagógov p. Mgr. Milana Macháčka a p. Vladimíra Matkoviča.
Naša škola opäť potvrdila, ţe vzdelávame a vychovávame odborníkov nielen v tradičných
elektrotechnických odboroch ale aj v študijnom odbore mechanik elektrotechnik zo zameraním na
automatizačné technológie a techniku.
Definícia cieľa pre školský rok 2012/2013
1. Pokračovať v zlepšení priestorových podmienok školy v rámci finančných moţností.
2. Úspešne realizovať nové poznatky získané v realizácii projektu – Vzdelávanie
3. Podať návrh ďalšieho nového projektu vyhláseným MŠ SR - Vzdelávanie
20
20. SWOT ANALÝZA
Silné stránky školy:
Slabé stránky školy:
V medzinárodnej súťaţe zručností a odborných Aj napriek veľkému úsiliu sa nám úplne
vedomostí
ţiakov
v Českej
republike nepodarilo zamedziť skrytému fajčeniu Ţiţkov
v Sokolniciach. Súťaţ usporiadal Český zväz
zamestnávateľov
v energetike
a Asociácia Priestorové podmienky.
energetického a elektrotechnického priemyslu.
Slaboprúd druţstvo 2 miesto.
Jednotlivec 2 miesto
Súťaţe: - Kia Innovation Award 2011 - 1.
miesto
1. ročník súťaţe Skills Slovakia - Mlady
mechatronik 2012 - 7. siesto
Enersol - krajske kolo 1. a 3. miesto v tvorivej
kategórii
- celoslovenske kolo - 4. miesto v
tvorivej kategórii
- medzinárodné kolo - celkové 4.
miesto z 30. projektov študentov zo 6 krajín
Siemens Young Generation Award 2012 - cena
Strojniskej fakulty STU BA (2.miesto) + ešte
jeden postup do finálovej 10-ky
Technická myšlienka roka 2012 (organizovala
Ţilinska univerzita) - postup do finálovej 10-ky
Vybavenosť IKT technikou.
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov.
Chýbajú šatne pre ţiakov na teoretickom vyučovaní.
Chýbajúce odborné učebne na úseku teoretického
vyučovania.
Vybavenosť meracou technikou.
Príleţitosti:
Riziká:
Získanie zákazky na realizovanie inštalácie obytných
zariadení atď.
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:
- skvalitniť priestorové podmienky školy.
- zníţiť neospravedlnenú absenciu ţiakov.
- zlepšiť prácu triednych učiteľov.
21
21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA
A UPLATNENIE ŢIAKOV NA PRACOVNOM TRHU
Kód
Kód a názov študijných a učebných
odborov
celkový
počet
absolventov
Ukazovateľ
počet ţiakov
počet
ďalšieho
zamestnaných
štúdia
ţiakov
2682 4
2697 4
26832 11
31
118
15
0
28
6
8
23
70
20
2
7
2683
12
9
5
3
1
35
0
35
0
208
39
118
51
2675 4 01
Spolu:
Mechanik počítačov. sietí
Mechanik elektrotechnik
Elektromechanik
silnoprúd.
techn.
2 Elektromechanik automat. techn
Elektrotechnika - energetika
počet
evidovaných
nezamestnaných
ţiakov k
31. 08. 2012
22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA
- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:
Škola v plnej miere zabezpečuje všetky základné poţiadavky na psychohygienu.
Nedostatkom je tá skutočnosť, ţe škola nemá pre úsek teoretického vyučovania centrálne šatne
(ţiaci sa neprezúvajú čo nie je ideálne). Od nasťahovania sa do areálu školy Ţilinským
samosprávnym krajom a postupným uvoľnením niektorých priestorov výchovno-vzdelávacieho
procesu pre potreby ŢSK, má škola pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu sťaţené
podmienky v tom, ţe je pre niektoré odborné zamerania pre teoretické vyučovanie chýbajú odborné
učebne. Odborné učebne boli zrušené a prebudované na klasické učebne, to isté platí s časti aj pre
úsek praktického vyučovania.
22
23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY
Záujmová činnosť:
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2010/2011:
Zaradenie
Spoločensko-vedné
Názov krúţku
Príprava na maturitu - angličtina
Dejepisný seminár.
Hravo k maturite.
English is fun
Konverzácia z NEJ
Prírodovedné
Technické
Matematika-príprava na MS a na prijímačky na VŠ.
Ako zmaturovať v silnoprúdovej elektrotechnike.
Zelko I.
Zelko II.
Počítačová grafika a HTML.
Internet a OS
Navrhovanie plošných spojov.
Programovanie a iné zázraky techniky
Umelecké
Športové
Iné
Počet
ţiakov
19
18
13
9
11
14
12
23
22
10
44
12
11
Počítačové siete
21
Počítačové siete ako ich nepoznáme
Internet, web-redakčné systémy
13
26
Počítačový krúžok
Praktiká z číslicovej techniky
Telekomunikačná technika
Využitie internetu
Automatizácia
Elektrotechnika
Literatúra a umenie
Športové hry
Základy sebaobrany
Technická angličtina.
IKT v nemeckom jazyku.
Internetové noviny.
Ako sa ľahšie učiť
4
6
13
9
26
14
15
10
6
11
12
7
7
Vedúci krúţku
(meno a priezvisko)
Mgr. Anna Ráztočná
Mgr. Beáta Šípošová
PaedDr. Iveta Homolová
Ing. Timea Krúpová
Ing. Timea Krúpová
Mgr. Mária Kubová
Ing. Boris Bečár
Ing. Dagmar Múthová
Ing. Dagmar Múthová
Daniel Paňák
Ing. Ján Király
Mgr. Milan Macháček
Mgr. Milan Macháček
Ing. Miroslava
Guzlejová
Ing. Miroslava
Guzlejová
Ing. Peter Margetín
Radoslav, Michal
Kopera
Ing. Roman Poneváč
Ing.Tomáš Domanický
Ing.Tomáš Domanický
Ing. Vladimír Červený
Ing. Vladimír Janove
PhDr. Alica Zvrškovcová
Ing. Ján Király
Mgr. Milan Macháček
Ing. Boris Bečár
PaedDr. Iveta Homolová
Mgr. Darina Chramostová
Mgr. Milan Macháček
- prehľad umiestnenia ţiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád
a postupových súťaţí (nie regionálne kolá):
Úroveň
Krajské kolo
Meno ţiaka
(druţstvo chlapci/dievčatá)
Greguš
Jaríček
Hlaváč, Medvedík
Turský, Kardoš.
Súťaţ
SOČ Teslov transformátor
SOČ CNC systémy
SOČ Automatizovaná liaheň pre hydinu
SOČ Automatizované riadenie skleníka
Umiestnenie
3. miesto
4. miesto
3. miesto
3. miesto
Celoslovenské
kolo
Medzinárodné
kolo
Ján Kardoš, Marek Mičech
v medzinárodnej súťaţe zručností
a odborných vedomostí ţiakov
23
Slaboprúd
miesto.
druţstvo
2
Jednotlivec 2 miesto
v Českej republike v Sokolniciach.
Súťaţ usporiadal Český zväz
zamestnávateľov v energetike
a Asociácia energetického
a elektrotechnického priemyslu.
- prehľad umiestnenia ţiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaţí (nie
regionálne kolá):
Úroveň
Meno ţiaka
(druţstvo chlapci/dievčatá)
Súťaţ
Umiestnenie
Krajské kolo
Celoslovenské
kolo
Medzinárodné
kolo
24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY
Škola nemá dole uvedené súčasti školy.
- stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školské stredisko záujmovej
činnosti, školský internát, centrum voľného času, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe):
A)
Druh školského zariadenia
Kapacita šk.
zariadenia
Školské stredisko záujmovej činnosti
Školský internát
Centrum voľného času
Školské hospodárstvo
Stredisko odbornej praxe
24
Počet ţiakov
Z toho počet
ţiakov, ktorí
nie sú ţiakmi
školy
Naplnenosť v %
B) Školské stredisko záujmovej činnosti a CVČ
P.č.
Názov krúţku
Počet ţiakov
Vedúci krúţku
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za
školský rok 2011/2012 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1
Dátum: 27.10.2012
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:
25
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a