Materská škola Družstevná pri Hornáde, Prešovská 97/48 044 31
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2011/2012
Predkladá:
Bc.Zuzana Trojčáková
riaditeľka MŠ
Prerokované:
Na Pedagogickej rade dňa 28.09.2012
V Rade školy pri MŠ Družstevná pri Hornáde dňa 12.10.2012
Stanovisko rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi OBEC Družstevná pri Hornáde
schváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy
Družstevná pri Hornáde za školský rok 2011/2012
....................................................
Andrea Fedorová
predseda Rady školy
Stanovisko zriaďovateľa:
Obec Družstevná pri Hornáde
s ch v a ľ u j e - n e s ch v ľ u je
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy
Družstevná pri Hornáde za školský rok 2011/2012
..............................................
Andrej Sabol – starosta obce
za zriaďovateľa
Obsah
1 Základné identifikačné údaje o materskej škole ...............................................................................4 2 Údaje o počte detí ..............................................................................................................................6 3 Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačných predpokladov k júnu 2011 .......................................6 4 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ............................................................................7 5 Aktivity materskej školy ...................................................................................................................8 5.1 Materská škola v spolupráci s rodinou ............................................................................. 8 5.2 Materská škola v spolupráci so ZŠ Družstevná pri Hornáde ........................................... 8 6 Projekty materskej školy ...................................................................................................................9 7 Inšpekčná činnosť..............................................................................................................................9 8 Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach.....................................................9 9 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti ..................................9 10 Cieľ, ktorý si MŠ určila v koncepčnom zámere rozvoja MŠ na ...................................................10 príslušný školský rok, vyhodnotenie jeho plnenia .............................................................................10 11 Analýza výchovno - vzdelávacích výsledkov ..............................................................................11 12 Oblasť v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátanie návrhov a opatrení ...................15 (SWOT analýza) .................................................................................................................................15 13 Psychohygienické podmienky školy .............................................................................................16 Východiská a podklady
Správa je vypracovaná v zmysle:
-
Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16. decembra 2005 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení
Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR č. 10/ 2006 – R z 25. mája 2006
k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
Koncepcia školy na roky 2009- 2012
Vyhodnotenie plnenia Plánu práce školy na školský rok 2009/2010
Plán práce školy na školský rok 2011/2012
Vypracovala riaditeľka materskej školy Bc. Zuzana Trojčáková
1 Základné identifikačné údaje o materskej škole
Názov školy
Adresa školy
Telefónne a faxové čísla
Elektronická adresa
Zriaďovateľ
Materská škola
Prešovská 97/48, Družstevná pri Hornáde 044 31
055 / 6981 061
[email protected]
Obec Družstevná pri Hornáde
Vedúci zamestnanci školy
Meno a priezvisko, titul
Zuzana Trojčáková, Bc.
Funkcia
riaditeľka školy od 1.9.2009
Údaje o rade školy
Meno a priezvisko
Mária Vincejová
Jana Juhásová
Jana Holubová
Anna Matejová
Anna Birková
Helena Radvanová
Stanislav Trefa
Funkcia
člen
Predseda RŠ
člen
člen
člen
člen
člen
Zvolený /delegovaný/ za
za pedagogických zamestnancov
za rodičov MŠ
za rodičov MŠ
za rodičov MŠ
za rodičov MŠ
za nepedagogických zamestnancov
za zriaďovateľa
Rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Funkčné obdobie sa začalo dňa 28.8.2009.
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2011/2012
Činnosť rady školy bola málo efektívna.
Rada školy mala v školskom roku 2010/2011 : 1 zasadnutie
Obsah rokovania zasadnutia Rady školy:
- Školský poriadok školy,
- Plán práce školy a Plán aktivít v školskom roku 2010/2011
- Správa o VVČ v školskom roku 2009/2010
- Aktuálne informácie o finančnom a materiálnom zabezpečení školy,
- Požiadavky na materiálno- technické vybavenie MŠ,
- Analýza VVČ,
- Počet prijímaných detí ,
- Potreba pomoci pri zveľaďovaní exteriéru MŠ a pri organizovaní akcií
Pedagogická rada
Je zložená z pedagógov MŠ, schádzala sa podľa harmonogramu pedagogických rád. Na
jednotlivých radách sa vyhodnocovali
plnenia individuálnych úloh a poverenia
zodpovednosti za stanovené úlohy, vzájomne sa konzultovali problémy vo výchovnovzdelávacej činnosti, hľadali sa riešenia a možnosti jej skvalitnenia. PR prerokúvala a
schvaľovala výchovno–vzdelávacie výsledky, venovala sa Štátnemu vzdelávaciemu programu
ISCED 0 ako aj Školskému vzdelávaciemu programu, zamerala sa na rozpracovanie úloh
Plánu práce školy a projektov pre daný školský rok , ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov, adaptačné vzdelávanie, organizáciu a plánovanie aktivít v MŠ.
Metodické združenie
Metodické združenie pri materskej škole tvoria všetci pedagogickí zamestnanci materskej
školy. Slúži ako poradný orgán riaditeľa školy. Vedúcou metodického združenia je p. Ida
Stachá, ktorá bola touto funkciou poverená riaditeľkou školy. Vedúca MZ vypracováva ročný
plán metodických združení. Metodické združenie malo v školskom roku 2011/2012
4 zasadnutia :
Október :
1. Zdravá škola – ako ďalej..
2. Tvorba učebných osnov a plánovanie VVČ v MŠ
3. Diskusia - odborné články
Január :
1. Metódy a stratégie hodnotenia detí
2. Analýza výchovno vzdelávacích výsledkov za I. polrok
3. Konzultácia – odklad povinnej školskej dochádzky - návrhy
Február:
1. Predstavenie projektu „Naturáčik“
2. Dopravná výchova – bezpečne na ceste
3. Spracovanie fotografií - karneval
Máj:
1.Pripomienkovanie tematických celkov
ŠkVP
2.Vyhodnotenie krúžkovej činnosti – otvorená hodina
3. Organizácia a príprava deti na „Deň Viesok“ – obecná slávnosť
2 Údaje o počte detí
2.1 Stav k 15.9.2011
Trieda počet detí spolu
1.
2.
23
24
Spolu
47
deti 2 – 3
roky
0
0
deti 3 – 4
roky
9
0
deti 5
rokov
12
14
deti 6
rokov
2
10
2.2 Stav k 31. 8. 2011
Trieda počet detí spolu deti 3 – 4 roky deti 5 rokov deti 6 rokov
48
22
16
10
Spolu
48
Zoznam uplatňovaných výchovno-vzdelávacích programov:
 Štátny vzdelávací program ISCED 0
 Školský vzdelávací program- „ Hraví mravčekovia“
 Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou
dochádzkou v materských školách
3 Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačných predpokladov
k júnu 2010
pedagogickí zamestnanci
kvalifikovaní
4
4 úplné stredné odborné vzdelanie
3
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 1
nekvalifikovaní
0
dopĺňajú si VŠ vzdelanie II. stupňa 1
nepedagogický zamestnanci
2
spolu počet zamestnancov
6
Odbornosť pedagogických zamestnancov v školskom roku 2011/2012:
Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona 317/2009 Z.z.
novelizovaný zákonom č. 390/2011 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch.
4 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Vzdelávanie je súbežnou súčasťou celoživotného vzdelávania s hlavným cieľom
zabezpečiť u pedagogických zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí,
zručností a spôsobilostí a tak udržiavať , obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné
kompetencie potrebné na výkon pedagogickej činnosti.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo realizované kontinuálnym
vzdelávaním, ktoré organizuje MPC RP– Košice, Zádielska 1, 040 01 a didaktickej literatúry.
Pedagogickí zamestnanci sa vo zvýšenej miere venovali štúdiu Štátneho vzdelávacieho
programu a odbornej literatúry zameranej na tvorbu Školských vzdelávacích programov.
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo podľa ponúkaných vzdelávacích
podujatí, ktoré organizovalo MPC Prešov a materská škola (MZ).
Názov vzdelávacieho
programu/ projektu
Obsahová reforma
v materskej škole pre
vedúcich pedagogických
zamestnancov
Školský manažment
v materskej škole
Vzdelávacia
inštitúcia
MPC Košice
Meno a priezvisko
Priebeh
zúčastneného/prihláseného vzdelávania
Bc. Zuzana Trojčáková
Ukončené
Počet kreditov: 9
Február 2010
MPC Košice
Bc. Zuzana Trojčáková
Funkčné vzdelávanie
MPC Prešov
Bc. Zuzana Trojčáková
MPC Košice
Rozvoj grafomotoriky
pomocou výtvarných
aktivít
MPC Košice
Rozvíjanie
digitálnych/informačných
kompetencií
MPC Košice
Rozvíjanie
digitálnych/informačných
kompetencií
MPC Košice
Inovácie v didaktike
Bc. Zuzana Trojčáková
Inovácie v didaktike
MPC Košice
Inovácie v didaktike pre MPC Košice
vedúcich
pdg.
zamestnancov
Ukončené
Počet kreditov:15
Marec 2011
Prebieha
Andrea Fedorová
Ukončené
Počet kreditov: 8
Apríl 2011
Ukončené
Počet kreditov: 11
Marec 2010
Ukončené
Počet kreditov: 11
Jún 2010
Prebieha
Ida Stachá
Prebieha
Bc. Zuzana Trojčáková
Prebieha
Andrea Fedorová
Ida Stachá
Ďalšie vzdelávacie aktivity:
- Pedagogické rady
- Samoštúdium:
- Mesačník Predškolská výchova, Naša škola
- Dieťa a jeho svet
- Rozvíjajúci program pre deti s OPŠD
- Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské
školy - Knapíková, Z. , Kostrub, D. , Miňová, M. : Aktivizujúce
metódy a formy v práci učiteľky materskej školy, Podhájecká a kol.:
Edukačnými hrami spoznávame svet, Vyhlášky a zákony, POP.
Právne vedomie zamestnancov školy bolo zvyšované prostredníctvom prevádzkových porád,
pedagogickej rady, samoštúdioum, sledovaním internetovej stránky www.minedu.sk ,
www.statpedu.sk a iné stránky.
5 Aktivity materskej školy
5.1 Materská škola v spolupráci s rodinou
Kolektív MŠ naplánoval a zorganizovala aktivity, ktoré sa plnili v priebehu celého školského
roka.
Aktivity hodnotíme ako elitný iniciačný prvok v interakcii:
a, učiteľ – rodič,
b, rodič – dieťa,
c, dieťa – dieťa (socializácia),
d, dieťa – učiteľ,
kde sa poskytuje priestor aj neformálnej komunikácii.
V školskom roku 2010/2011 boli realizované nasledovné aktivity:
Tekvicová slávnosť a Deň zdravej výživy v spolupráci s rodičmi – október 2011
Deň Úcty k starším v spolupráci so zriaďovateľom - október 2011
Mikuláš v spolupráci so zriaďovateľom – december 2011
Vianoce v rodine a v MŠ – spoločné posedenie pri stromčeku s kultúrnym programom –
december 2011
Ples Materskej školy - 2. Ročník v spolupráci s rodičmi – február 2012
Karneval – školský karneval, karnevalová slávnosť – február 2012
Mať sviatok je príjemné – oslava Dňa matiek, kultúrny program – máj 2012
Celodenný výlet do ZOO – jún 2012
Rozlúčková slávnosť s predškolákmi – kultúrny program- jún 2012
5.2 Materská škola v spolupráci so ZŠ Družstevná pri Hornáde
stretnutie pedagogických zamestnancov a žiakov 1. ročníka ZŠ s deťmi a rodičmi z MŠ –
december 2011
slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ – oboznámenie sa s prostredím a pedagogickým zborom
ZŠ
Spoločný karneval v KD – február 2012
CPPPaP – psychologické vyšetrenie v prípade prehodnotenia školskej zrelosti a školskej
pripravenosť – marec 2012
6 Projekty materskej školy
Materská škola Družstevná pri Hornáde sa zúčastnila projektu separujeme odpad
v spolupráci so spoločnosťou AGRO milk, ktorej sa zúčastnili všetky detí predškolského
zariadenia.
- Škola podporujúca zdravie zameraná na podporu zdravia a zdravého životného štýlu,
rozvíjanie environmentálneho a prosociálneho cítenia a duševného zdravia.
7 Inšpekčná činnosť
Inšpekčná činnosť v školskom roku 2010/2011 bola vykonaná. Inšpekciu vykonala ŠŠI
v dňoch 24. a 25.5.2012 v našej materskej škole.
8 Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach
Priestory MŠ sú vyhovujúce pre výchovno-vzdelávaciu činnosť detí predškolského
veku. Interiér MŠ je funkčne riešený. Priestorové podmienky umožňujú kvalitnú realizáciu
výchovno-vzdelávacích zámerov. Materiálne vybavenie je pravidelne dopĺňané podľa
požiadaviek zo zreteľom na finančné krytie a závažnosť požiadaviek. Počas školské roka sme
vynovovali interiér a exteriér MŠ a to konkrétne zakúpením nových detských ležadiel
v spálni, zakúpením nových kobercov do tried , didaktických pomôcok, hračiek a spotrebného
materiálu.
Zakúpili sme nové zariadenie detského ihriska : lezeckú stenu s hojdačkami a drevený
domček so šmykľavkou. Toto zariadenie spĺňa požiadavky bezpečnosti na verejné detské
ihriská.
Rezervy:
 Oprava fasády školy
 Výmena a oprava strechy a strešnej krytiny
9 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti
1.)
O dotácii z výnosu dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č.564/2003
Z. z. a nariadenia vlády SR č. 668/2004 – o pridelených financiách na školské zariadenie
rozhoduje obecné zastupiteľstvo, nakoľko sa jedná o originálnu kompetenciu obce.
Dotáciami zo štátneho rozpočtu hospodáril zriaďovateľ.
2.)
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
predškolského zariadenia od rodičov v zmysle VZN obce č. 5 /2008 bol 5.00.- € / mesačne
a od januára 2012 na základe VZN obce č. 1/2011 činil 8.00,-€ mesačne. Mesačný príspevok
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy vyplácali zákonní zástupcovia priamo v MŠ
pedagogickým zamestnancom na príjmový doklad.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením predškolského
zariadenia sa vyplácal v intervale na dva mesiace.
Príspevok v školskom roku 2011/ 2012 činil:
Mesiac
september – október
2011
november – december
2011
január – február
2012
marec – apríl
2012
máj – jún
2012
júl
2012
Spolu :
Suma
185,-€
155,-€
320,-€
304,-€
336,-€
16,-€
1.316,-€
10 Cieľ, ktorý si MŠ určila v koncepčnom zámere rozvoja MŠ na
príslušný školský rok, vyhodnotenie jeho plnenia
Koncepčný zámer MŠ bol rozpracovaný na tri roky. Jeho základné ciele sú
rozpracované v Školskom vzdelávacom programe. V MŠ zohľadňujeme potrebu výchovy
dieťaťa v rodine i potrebu výchovy a vzdelávania v MŠ. Kolektív školy k obom pristupoval
rovnocenne. V našej práci sme vychádzali z osobnostného rozvoja detí predškolského veku.
Pedagogický kolektív MŠ si uvedomuje, že výchovno – vzdelávanie výsledky sa nedosahujú
iba tým, že sa deťom sprostredkuje obsah výchovy a vzdelávania, ale ovplyvňuje to aj
správanie, postoje a hodnotový systém učiteliek, čo tvorí etiku našej MŠ. Materská škola
zámerne stimuluje detskú osobnosť v priaznivej sociálno – emocionálnej atmosfére,
vychováva dieťa schopné prejavu svojej identity, autonómie a kompetencií a tým ho
pripravuje na vstup do ZŠ.
Ciele jednotlivých oblastí edukačných činností vychádzali:
z potreby hry
z potreby zabezpečenia vhodného prostredia
z detskej skúsenosti ako potenciálu, s ktorým už dieťa disponuje
z potreby učenia, reorganizácie detskej skúsenosti a integrovania nových poznatkov
Strategický cieľ:
Venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl a posilnenie úcty
k prírodnému prostrediu
Realizáciou projektu ŠPZ sme sa podieľali na plnení úloh vyplývajúcich z Národného
programu prevencie obezity, rodičia a deti boli pravidelne oboznamovaní so zdravým
životným štýlom a to prostredníctvom nástenky v šatni, prostredníctvom jednotlivých aktivít
naplánovaných v operatívnom pláne ŠPZ v školskom roku 2011/2012.
Na vychádzkach do prírody spojených so športovými aktivitami , vytvorením kútika živej
prírody získali deti pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu.
Deti boli vedené aj k bezpečnému správaniu sa na ceste a v dopravných situáciách a k ochrane
zdravia. Tieto poznatky si deti osvojili na akciách, ktoré vychádzali z plánu práce školy.
Strategický cieľ:
Vytvárať dobré meno školy, imidž školy, prezentovať školu na verejnosti.
Imidž školy sme vytvárali spoluprácou s rodičmi a prezentáciou na verejnosti a na WEB
stránke materskej školy. Deti sa aktívne zúčastňovali vystúpení pri príležitosti Úcty k starším,
Mikuláš, Vianočná besiedka, Karneval, Deň Matiek, Rozlúčková slávnosť. Zabezpečili
a uskutočnili týždeň tvorivých rúk v rámci popoludňajších hodín pre deti a ich rodičov pod
názvom „ Tekvice a tekvičky“. Deti mali vytvorené vlastné portfólio (obal), ktoré
dokumentovalo ich prácu počas celého školského roka a bolo prístupné deťom a ich rodičom.
V spolupráci s rodičmi sa nám podarilo opäť zorganizovať - Ples materskej školy – 2. ročník
z ktorého výťažok sme použili na zakúpenie zariadenia školského dvora.
11 Analýza výchovno - vzdelávacích výsledkov
Analýza plnenia hlavných úloh v školskom roku 2011/2012
Plán práce školy v školskom roku 2011/2012 vychádzal a rešpektoval dokumenty, legislatívu,
ktorá je záväzná pre materské školy. Hlavné úlohy vychádzali z POP na daný školský rok,
z analýzy VVČ v školskom roku 2010/2011, z koncepcie rozvoja MŠ na obdobie 2009-2012.
Jednotlivé hlavné úlohy boli konkretizované do oblastí : PMO, KO, SEO.
Perceptuálno- motorická oblasť
Pohybové a relaxačné cvičenia boli realizované každodenne, počas celého školského
roka sme používali telovýchovné názvoslovie a riekanky, ktoré boli silným emocionálnym
stimulom pri cvičení a podporovali u detí aj disciplinovanosť, pomáhali udržať pozornosť
a tak prinášali hodnotné výchovné výsledky. Pri realizácii pohybových a relaxačných cvičení
boli dôsledne dodržiavané zásady psychohygieny, učiteľky pri zostavovaní cvičení
rešpektovali pedagogické zásady s dôrazom na zásadu primeranosti a postupnosti, za veľký
klad považujeme to , že sa uskutočňovali pohybovo- relaxačné cvičenia a telovýchovná
činnosť vonku na ŠD. Realizácia pobytu vonku bola pravidelná a dĺžka pobytu nebola
skracovaná, pri peknom počasí sa uskutočňoval pobyt na ŠD aj v popoludňajších hodinách
(HaHč). V rámci projektu ŠPZ boli podporované pohybové aktivity - viackrát v roku sme
uskutočňovali vychádzky do okolitej prírody, v spolupráci s rodičmi sme vytvorili Deň
zdravej výživy a spoločné popoludnie s receptami.
Grafomotorické kompetencie boli skvalitňované prostredníctvom plánu rozvoja
grafomotorických zručností, v ktorom boli zohľadňované vekové osobitosti detí. U detí
predškolského veku sme využívali pracovné zošity od firmy RAABE - Zvedavček
a uplatňovali I.P. k týmto deťom. Vo všetkých organizačných formách sme sa snažili
zaraďovať motivované cvičenia zamerané na uvoľnenie zápästia.
Na rozvoj tvorivosti u detí boli využívané dostupné stavebnice, u detí boli obľúbené
konštrukčné činnosti so stavebnicou Lego,Lego Duplo - preferovaná bola práca s odpadovým
materiálom (papierom) a rôzne techniky jeho spracovania, najmä strihanie, lepenie.
Kontrola plnenia týchto úloh bola vykonávaná v rámci VŠK a hospitačnej činnosti.
Na základe kontroly a analýzy VVČ je úroveň pohybovej koordinácie, osvojenia
pohybových návykov a záujem o telesné aktivity zo strany detí, úroveň grafomotorických
zručností, samostatnosť a aktivita detí vo vlastnom sebarozvoji a schopnosť dokončiť činnosť
v požadovanej kvalite a požadovanom čase je vekuprimeraná.
V oblasti PMO sme uskutočnili nasledujúce aktivity, ktoré vychádzali z plánu práce školy
2011/2012 a projektov MŠ:
 „Deň zdravej výživy“ - spoločné popoludnie s rodičmi
 Jesenná vychádzka do blízkeho okolia k rieke Hornád
 Vytvorenie kútika živej prírody v triede- február 2012
 Pohybové a športové dopoludnia pre deti – október, apríl, jún
V školskom roku 2011/2012 sa naša materská
z organizačných, časových i osobných dôvodov.
škola
nezapojila
do grantov
Kognitívna oblasť
Pri plánovaní boli výchovno-vzdelávacie požiadavky (špecifické ciele) diferencované
vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí, Uplatňovali sme individuálnu,
skupinovú, frontálnu alebo aj kombinovanú formu organizácie v závislosti od cieľov a
obsahu výchovy a vzdelávania.
Vo všetkých organizačných formách dňa sme využívali prvky verbálnej a neverbálnej
komunikácie, zaraďovali hry a činnosti vyžadujúce samostatné vystupovanie, vyjadrovanie,
sebaovládanie. Prírodovednú gramotnosť rozvíjali cieľavedomým podporovaním
experimentovania a bádania detí, vytvárali pre deti vhodné motivačné prostredie- kútik živej,
neživej prírody, naša záhrada a využívali sme vhodné metódy a formy práce s deťmi.
Poznatky deti získavali a upevňovali najmä prostredníctvom námetových, edukačných hier,
zážitkového učenia, pozorovania, pokusmi a prostredníctvom rôznych tematických
prezentácii , detskými edukačnými programami. Pri riešení logických problémov, či rozvíjaní
kritického myslenia vo veľkej miere napomáhali taktiež aj detské počítačové edukačné
programy.
Jazyk a reč bola prirodzenou súčasťou takmer všetkých činností v materskej škole. Pri
rozvíjaní komunikačných schopností sme sa zameriavali na kultivovaný hovorený prejav,
vyjadrovanie a vytváranie pojmov, vytvorili sme pre deti centrum rozvíjania reči- detskú
knižnicu a využívali sme ju na realizovanie krátkych jazykových hier a cvičení. Úroveň reči
detí bola analyzovaná na začiatku, v priebehu roka a na konci školského roka, pri
odstraňovaní nesprávnej výslovnosti sme kooperovali s rodinou (odporúčanie k logopédovi).
Pokračovali sme v realizácii projektu ŠPZ zamerali sme sa na oblasť podpory zdravia
a zdravého životného štýlu, oblasť environmentálnej výchovy a na vytváranie pozitívnych
medziľudských vzťahov. Deti svoje poznatky obohacovali prostredníctvom besied,
ochutnávok a priamym pozorovaním v prírode, prostredníctvom vychádzok do blízkeho
okolia.
Veľmi dobré výsledky boli dosiahnuté v úrovni aktívnej slovnej zásoby u 5-6 ročných.
Úroveň rozvoja poznávacích procesov (pamäť, pozornosť, myslenie), aktivita detí a
kooperácia u detí predškolského veku bola vekuprimeraná.
V KO sme uskutočnili nasledujúce aktivity, ktoré vychádzali z plánu práce školy a projektov
MŠ:



„ ZDRAVÝ ÚSMEV“ – návšteva stomatológa spojená s preventívnou prehliadkou –
jún 2012
„Deň plný zdravia “ -vlastná príprava a ochutnávka rôznych šalátov- október 2011
Jesenná vychádzka do blízkeho okolia- október, november2011



„ Malý pestovateľ“- starostlivosť o rastliny v zimných mesiacoch
„Bezpečne na ceste“ – hry na dopravnom ihrisku – v priebehu šk. r.
Návšteva ZOO- 15.6.2012
Do enviromentálnych projektov sa materská škola nezapojila z organizačných, časových
i osobných dôvodov.
Sociálno- emocionálna oblasť
Hodnotiace a sebahodnotiace zručností u detí vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme
rozvíjali a podporovali využívaním adekvátnych foriem a prostriedkov hodnotenia detí,
k hodnoteniu sme deti nabádali najmä rozhovorom a kladením otázok.
V duchu humanizmu sme realizovali vo VVČ a prosociálne aktivity, aktivity zamerané
na Práva dieťaťa rozvíjajúce zdravý psychický, sociálny, emociálny a etický rozvoj detí.
V mesiaci december sme uskutočnili spoločné stretnutie detí a rodičov MŠ zamerané na Práva
dieťaťa a prosociálny výchovný štýl. Zamerali sme sa na zvyšovanie pozornosti voči starším
ľuďom- v rámci mesiaca úcty k starším pozvali starých rodičov do MŠ a pripravili kultúrny
program.
Rozvoj elementárnych hudobných schopností sme dosahovali postupne využívaním
vhodných metód a foriem práce. DHN boli využívané deťmi zriedkavo a to neumožnilo
naplno rozvinúť ich schopnosti a zručnosti. Pri osvojovaní piesní sa viac využívali nahrávky
pred samostatným spevom učiteľky. Rytmické cítenie sme rozvíjali nácvikom hier so spevom
a pohybom a jednoduchých tancov, s ktorými sa deti prezentovali pri oslavách v MŠ i v obci.
Výtvarná činnosť detí bola prezentovaná nielen v priestoroch MŠ, ale v priestoroch
ZŠ. Do výtvarných súťaží sa MŠ nezapojila.
Dôležitým podnetom pre rozvíjanie sociálnych skúseností bol styk detí s dospelými
nielen v kruhu rodiny, ale aj mimo nej v priestoroch MŠ najmä pri realizácii spoločných
stretnutí detí a ich rodičov pri rôznych príležitostiach – Mikuláš, Vianoce, Karneval, Deň
Matiek, Viesky a Rozlúčková a.p.
Sociálno – emočná inteligencia je primeraná veku detí.
V SEO sme uskutočnili nasledujúce aktivity, ktoré vychádzali z plánu práce školy a projektov
MŠ:







Posedenie so starkými – október2011
Divadelné predstavenia v MŠ – priebežne počas šk.r.2011/2012
Mikuláš v MŠ v spolupráci s OcÚ – december 2011
Vianočná besiedka v MŠ –december 2011
Karneval v MŠ a v spolupráci so ZŠ- február 2012
Deň Matiek – máj 2012
Rozlúčková s predškolákmi- jún 2012
Zefektívnenie riadiacej práce v záujme skvalitnenia predprimárneho vzdelávania
V oblasti zefektívnenia riadiacej práce a v záujme skvalitnenia predprimárneho vzdelávania
bola pravidelne vykonávaná kontrolná a hospitačná činnosť s cieľom získania objektívnych
informácií o práci, metódach, organizácií, výsledkov pedagogických a nepedagogických
zamestnancov MŠ. Vnútroškolská kontrola bola vykonávaná riaditeľkou MŠ a bola zameraná
na plnenie pracovných povinností, pracovnú disciplínu, oblasť bezpečnosti a hygieny práce
a na pedagogickú činnosť. Výsledky sú v zázname o VŠK, ktorý obsahuje zameranie VŠK,
termín vykonania kontroly, popis kontrolných zistení, zistené nedostatky a uloženie opatrení.
V školskom roku 2011/2012 bolo uložených minumum opatrení, tieto prijaté opatrenia boli
následne podľa zodpovednosti a v termíne odstránené.
Hospitačná činnosť bola realizovaná podľa Plánu hospitačnej činnosti a bola zameraná na
zistenie odbornej úrovne učiteľky, jej metodickej pripravenosti, vzťah k práci, k deťom,
tvorivosť a iniciatíva. Bolo vykonaných 10 hospitácií orientačné a komplexné . Z jednotlivých
hospitácií je vyhotovený hospitačný záznam. Výsledky hospitácie smerom k učiteľke
a k deťom sú rozpracované v hospitačných záznamoch. Pedagogická dokumentácia a ďalšia
dokumentácia bola vedená v súlade s legislatívou, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za
školský rok 2010-2011 v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z.z. Právne vedomie
zamestnancov školy bolo zvyšované prostredníctvom prevádzkových porád, pedagogickej
rady, samoštúdioum, sledovaním internetovej stránky. V priebehu roka bol vykonávaný
predbežný prieskum dochádzky detí v čase vedľajších a hlavných prázdnin, rodičia boli vždy
v časovom predstihu informovaný o prerušení prevádzky a to so súhlasom zriaďovateľa.
Aktivity MŠ boli realizované len na základe informovaného súhlasu zákonných zástupcov
dieťaťa.
Materiálno - technické zabezpečenie školy,
prostredia
údržba a skvalitňovanie pracovného
V spolupráci so zriaďovateľom a najmä podľa finančných možností sme zabezpečili
skvalitnenie materiálnych podmienok materskej školy a modernizovali materiálno- technické
vybavenie materskej školy:





Čiastočná rekonštrukcia výdajne stravy a jedálne,
Výmena okien v priestoroch MŠ – triedy, spálňa, výdajňa stravy a jedáleň,
Zakúpenie školského nábytku do spálne: ležadlá pre deti,
Zakúpenie odbornej a detskej literatúry, CD a edukačných programov, hračiek
a učebných pomôcok
Zakúpenie nového zariadenia na školský dvor, vytvorenie gumenej plochy a nového
pieskoviska v spolupráci s OcÚ a rodičmi ( školský ples).
Oplotenie na školskom dvore materskej školy sa nám nepodarilo skvalitniť. Zriaďovateľ
zabezpečoval údržbu školského dvora. V spolupráci s rodičmi sme zabezpečili výsadbu
stromov, kríkov a kvetov na ŠD.
Oblasť spolupráce
Rodičia sa pravidelne stretávali na Rodičovských stretnutiach konaných v MŠ a reagovali na
aktuálne dianie v MŠ referované riaditeľkou MŠ. Boli informovaní o činnosti školy
prostredníctvom oznamovacej nástenky v šatni, prostredníctvom web stránky materskej školy.
Organizovali sme pre rodičov besiedky a iné aktivity. Vďaka patrí i tým rodičom, ktorí sa
aktivizovali pri materiálnom zabezpečovaní školy a sponzoringom. V oblasti spolupráce ďalej
bola zabezpečená spolupráca s PPPaP v MŠ.
Nedostatky:
- Nevypracovanie projektu IKT
Záver: Osobitnú pozornosť budeme venovať nesplneným úlohám v pláne práce školy v šk.r.
2012/2013. Chceme aj naďalej pokračovať v osvedčených projektoch školy, rozšíriť a
skvalitniť propagáciu výsledkov školy na verejnosti.
12Oblasť v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a oblasti
v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť,
vrátanie návrhov a opatrení
(SWOT analýza)
Silné stránky
 jediná inštitúcia v obci zabezpečujúca
výchovu a vzdelávanie detí
 poloha školy
 malá škola rodinného typu
 podieľanie sa na kultúrnom dianí obce
 primeraná odbornosť a záujem
o odborný rast pedagogických
zamestnancov
 realizácia projektov a krúžkovej
činnosti -AJ
 obohacovanie výchovno-vzdelávacej
činnosti o zaujímavé aktivity
 dobrá spolupráca s rodičmi a so
zriaďovateľom
 ochota a zanietenosť zamestnancov
o estetizáciu a úpravu interiéru
a exteriéru MŠ
 účasť pedagogických zamestnancov
na vzdelávacích podujatiach
 plná kvalifikovanosť pedagogických
zamestnancov
 vyhovujúce záhradné náradie
Slabé stránky
 opotrebovaný vzhľad budovy
 vysoké náklady na obnovenie
priestorov MŠ
 dovoz stravy zo ŠJ pri ZŠ
 nedostatok finančných prostriedkov
na úpravu a rozšírenie kapacity MŠ
 nedostatočná kapacita MŠ - dve
triedy
 nevyužiteľnosť zadnej časti dvora
Príležitosti
Riziká
 propagácia
MŠ
prostredníctvom
 nedostatok finančných prostriedkov
realizácie vlastných projektov, aktivít
 vplyv sociálne slabého rodinného
internetovej stránky MŠ
prostredie na detí zo sociálne
 realizácia nových projektov a aktivít
znevýhodneného prostredia
v spolupráci s rodičmi
 nevýhoda geografického umiestnenia
 otvorené hodiny pre rodičov
MŠ smerom k odborníkom v oblasti
 vzdelávanie učiteľov
logopédie a CPPPaP
 spolupráca s rôznymi inštitúciami
 umiestňovanie detí z obce do
materských škôl v Košiciach a iných
 možnosť získať finančné prostriedky
obciach
z grantov
 oslovenie sponzorov
Odporúčania pre rozvoj školy:





vypracovať projekty v rámci školy,
sledovať internet a výzvy na zapájanie sa do grantov,
spolupracovať so zriaďovateľom pri investíciách a materiálno- technickom
zabezpečení,
zainteresovať rodičov k pomoci- sponzoring, brigády, opravy
zvýšiť úroveň sebavzdelávania učiteľky prostredníctvom dostupnej odbornej
literatúry, internetových zdrojov a kontinuálneho vzdelávania
13 Psychohygienické podmienky školy
Organizačná štruktúra MŠ bola spracovaná v školskom poriadku materskej školy tak, že
umožňovala jej plynulú, efektívnu prevádzku a zabezpečovala podmienky pre realizáciu
pedagogického procesu. V dennom poriadku boli účelne usporiadané činnosti primerané
veku. V materskej škole sme organizovali život detí s rešpektovaním vekových
a individuálnych osobitostí detí. Vymedzili sme striedanie činností, ktoré sa týkajú
životosprávy a ďalších činností, ktoré zabezpečujú plynulý globálny rozvoj dieťaťa. Poskytli
sme deťom priestor pre pokojný, bezpečný, zmysluplný, aktívny a tvorivý pobyt v materskej
škole. Denný poriadok obsahoval nasledovné organizačné formy dňa: hry a hrové činnosti,
pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu,
edukačné aktivity. Usporiadanie nábytku, optimálne množstvo hračiek a učebných pomôcok
spĺňali hygienické, estetické a bezpečnostné kritériá. Pracovná atmosféra predškolského
zariadenia bola dobrá. Pedagogický proces sa riadil denným poriadkom a harmonogramom
podávania jedla tak, aby boli zachované psychohygienické podmienky pre deti i
zamestnancov.
Ďalšie informácie:
Krúžková činnosť materskej školy:
V školskom roku 2011/2012 prebiehala krúžková činnosť Anglický jazyk pod vedením
lektorky p. Mgr. Lenky Kočkošovej – PRO AMERICANA - v popoludňajších hodinách
v priestoroch materskej školy.
Spolupráca s rodičmi:
Spolupráca s rodičmi bola priateľská, rodičia boli v úzkom kontakte s riaditeľkou i učiteľkami
MŠ. Rodičia sa pravidelne stretávali na rodičovských stretnutiach konaných v MŠ a reagovali
na aktuálne dianie sa v MŠ referované riaditeľkou MŠ. Rodičia o dianí v MŠ a akciách boli
informovaní prostredníctvom oznamovacej nástenky v šatni MŠ a web stránky materskej
školy. Neustále boli vystavované aj práce ich detí v priestoroch MŠ. Vďaka patrí i tým
rodičom, ktorí sa aktivizovali pri materiálnom zabezpečovaní školy, pomoci pri úpravách
interiéru a exteriéru školy a sponzorstve.
Spolupráca s CPPPaP, logopédom a inými subjektmi:
V oblasti spolupráce bola zabezpečená spolupráca s CPPPaP , ktoré posudzovalo školskú
zrelosť u 6 detí . Spolupráca s logopédom nebola nadviazaná. Deti navštevujú logopedické
poradne individuálne – podľa potreby .
Spolupráca so zriaďovateľom:
Spolupráca bola na dobrej úrovni, starosta obce p. Andrej Sabol a personál OcÚ
v Družstevnej pri Hornáde nám vychádzal v ústrety v rámci svojich možností, za čo im patrí
vďaka.
Bc. Zuzana Trojčáková
Riaditeľka materskej školy
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch