profesionál
CAT
zákaznícky magazín
číslo 1 · ROK 2012
Časopis Oddelenia služieb Phoenix Zeppelin Vážení čitatelia!
Jozef Lukačka, vedúci oddelenia služieb
Prešlo už dvanásť mesiacov, čo sme
sa vám prvýkrát na týchto stránkach
prihovorili. Za ten čas sme pripravili dve
vydania zákazníckeho časopisu CAT
profesionál, ktorý sa teší od samého
začiatku obľube. Istotne aj preto, že
je doplňujúcim zdrojom technických
informácií z oblasti služieb pre majiteľov
a užívateľov strojov Caterpillar.
Cat Certified Rebuild
strana 4
OBSAH
Kde mám svoj stroj?
1
Nové služby v Košiciach
2
Za uplynulý rok sme vás informovali
o takých dôležitých a užitočných
veciach, akým je napríklad šetrenie
nákladov pri nákupe náhradných dielov.
Ide o alternatívne riešenie založené
na kúpe náhradných dielov REMAN
alebo CLASSIC. Nemôžem opomenúť
iný zaujímavý článok venovaný hydraulickým hadiciam, ktorých výrobu sme
spustili vlani v Banskej Bystrici. Sme
radi, že i zákazníci z ďalekého okolia
Rozhovor so zákazníkom 3
Poradňa – Druhá šanca
4
Naši Ľudia
4
Prenájom Elektrocentrál 4
„CCR® – Ako z dosluhujúceho
oceňujú rýchlosť dodania originálnych
hadíc, ktoré sme pripravení vyrobiť do
30 minút. Z oblasti komplexných služieb
sme informovali o programe na konverziu lopát nakladačov, lyžíc bagrov alebo
korieb prepravníkov, ktorým dokážeme
predĺžiť životnosť, a vy eliminujete
náklady na ich skorú výmenu. Pre
zákazníkov, ktorí majú blízko k hi-tech,
sme pripravili článok venovaný monitorovaciemu systému Product Link™.
Aký by to bol „profesionál“, keby sme
sa nezmienili o profesionálnej oprave
CCR ®? Tým, ktorí nevedia o čom je
reč napoviem, že ide o certifikovanú
generálnu renováciu stroja, ktorá spĺňa
najvyššie kritériá kvality. Výsledkom
renovácie je potom hotový výrobok,
ktorý je ekvivalentom nového stroja
s plným záručným krytím, s možnosťou
poskytnutia predĺženej záruky. Ide o jednu z alternatív, keď cena CCR ® víťazí
nad obstarávacou cenou nového stroja.
Aj v tomto roku budeme predstavovať
našich zákazníkov, ktorí sa radi podelia
o svoje skúsenosti pri využívaní našich
služieb. Zavedieme vás do našich
servisných stredísk v Košiciach a Žiline,
ktoré v súčasnosti rozširujeme, aby sme
komplexne pokryli vaše potreby v týchto
regiónoch. Verím, že časopis, ktorý
držíte v rukách je minimálne začiatok
nášho vzájomného spoznávania.
stroja urobiť stroj
Kde mám svoj stroj?
s parametrami, zárukou
a vzhľadom nového.“
top aktualita top aktualita
XX(strany 3, 4)
Nový objekt
v košickom
areáli PZ
Systém Product Link™ – monitorovanie činnosti a stavu strojového parku
Peter Zrak,
analytik CSA
M
ajiteľ alebo prevádzkovateľ
stroja pri snahe využívať
stroj čo najefektívnejšie
si neustále kladie rovnaké otázky.
Kde mám stroj? Akú má spotrebu?
Ako je vyťažený? Kvalitou odpovedí
môžu byť ovplyvnené ďalšie,
často významné rozhodnutia.
Predstavujeme nový
technický objekt v našom
stredisku v Košiciach,
zameraný na rozšírenie
a skvalitnenie servisných
služieb v regióne východného
Slovenska. Pod jednou
strechou nájdu miesto výroba
originálnych hydraulických
hadíc Caterpillar, pracovisko
na konverziu lopát a lyžíc
strojov Cat, ba aj unikátna
krytá umyváreň projektovaná
na rozmery najväčších
strojov Cat u nás.
Keďže zodpovedná osoba nemôže svoje
stroje sledovať osobne a byť v jednom
čase na viacerých miestach, musí sa
spoľahnúť na informácie z rôznych
zdrojov. Často sú to záznamy o hodinovej
prevádzke strojov či množstve natanko­
vaného paliva, ktoré vypĺňa priamo
obsluha, alebo sú to len telefonické
kontakty s niekým, kto informácie má.
Takto poskytnuté údaje z viacerých miest
môžu byť v rôznej miere ovplyvnené
subjektívnym pohľadom a ich interpretácia môže priniesť skreslené výsledky.
Jednou z možností ako priniesť štandardizované výstupné údaje zo všetkých
strojov, eliminovať tak vplyv
ľudského faktora a pripraviť si
predpoklady pre správne
rozhodnutia do budúcnosti, je využiť systém
monitoringu strojov
Product Link™, ktorý
dáva odpovede na
XX(viac sa dočítate na strane 2)
všetky otázky. Systém sleduje činnosť
a stav stroja, uchováva historické údaje
a vie varovať ak nastanú určité okolnosti.
To všetko robí dôslednejšie, presnejšie
a rýchlejšie ako človek. Navyše údaje sú
cez internetovú aplikáciu Vision Link™
dostupné kedykoľvek, stačí mať PC
s prístupom k internetu. Dôležité je
tiež, že rovnaké údaje vidí každý kto má
autorizovaný prístup, dá sa tak vyhnúť
možnému skresleniu pri podávaní
informácií klasickou cestou. Tak teda...
Kde sa môj stroj nachádza?
Aplikácia Vison Link™ na mapovom
podklade presne zobrazí polohu stroja
a pridá ešte ďalšie zaujímavé informácie,
napríklad aktuálny stav prevádzkových
hodín, koľko paliva zostáva v nádrži, či
je stroj práve v chode alebo či neeviduje
varovné hlásenia. Ďalej je možné zobraziť históriu pohybu stroja v zvolenom
NAPÍŠTE NÁM
Vaše postrehy, návrhy a pripomienky nám
píšte na adresu redakcie: marketing@ cat.sk
� (pokračovanie na strane 2)
Diagnostika / servis / náhradné diely – stavebné stroje a malá mechanizácia
Postupujeme vpred. Po celý deň. Každý deň.
CAT profesionál – ZÁKAZNÍCKY MAGAZÍN 1 / 2012
2 Služby
WW(zo strany 1)
Kde mám svoj stroj?
(dokončenie)
časovom intervale a tak sledovať či sa
naozaj pohybuje na určenom mieste.
Akú spotrebu má stroj?
Spotreba je pravdepodobne najviac
sledovaný prevádzkový parameter strojov.
Vplýva na to nielen neustále rastúca cena
pohonných hmôt, ale aj konkurenčný
boj výrobcov, lebo údaj o spotrebe je
argument, ktorý stroj predáva. Naozaj je
spotreba taká, ako udáva obsluha alebo
ako deklaruje výrobca? Veľmi presnú
odpoveď opäť prináša aplikácia Vison
Link™. Údaje o spotrebe sú zobrazované
priamo z elektronickej jednotky stroja,
je teda presne taká akú by zistil technik,
ak by bol pripojený k stroju. Hodnoty
sú dokonca rozdelené na spotrebu pri
chode stroja na voľnobeh a spotrebu
pracujúceho stroja. Pre lepšiu orientáciu
systém údaje vyhodnotí za posledný deň,
týždeň aj mesiac, užívateľ si však môže
v reportoch zvoliť akýkoľvek interval.
K dispozícii je tiež údaj o aktuálnom
stave paliva v nádrži, ako aj o celkovej
spotrebe paliva počas životnosti stroja.
Ako je môj stroj vyťažený?
Pracuje obsluha stroja rovnako na každej
pracovnej zmene? Zodpovedajú údaje
z pracovného denníka stroja skutočnému
využitiu? Vision Link™ tieto odpovede
pozná. Podobne ako spotreba, sleduje sa
aj využitie stroja, teda ubehnutý počet
hodín naprázdno aj v záťaži a údaje sú
okamžite vyhodnotené za posledný
deň, týždeň aj mesiac. Navyše činnosť
stroja možno pre každý deň zobraziť
ešte aj detailne a dozvedieť sa kedy bol
v chode a kedy mala obsluha prestávku.
Vision Link™ zodpovedal na všetky
základné otázky, ale to nie je všetko čo
dokáže. Praktické je napríklad sledovanie
pravidelnej údržby s obsahom prehliadok
a zoznamom činností, ktoré majú byť
vykonané. Systém vie zobraziť aj zoznam
chybových kódov, takže servisný
technik sa môže včas pripraviť na riešenie
poruchy. Grafické a tabuľkové prehľady
za zvolené obdobie umožnia využiť
stroj hospodárnejšie. Premyslené sú
upozornenia užívateľa na zadefinované
stavy, napr. v systéme možno priamo
na mape určiť plochu, kde sa má stroj
pohybovať a ak túto oblasť opustí, užívateľ
dostane e‑mailom varovanie. Posielať je
možné informácie o chode stroja mimo
určeného času, o strate paliva, blížiacej
sa prehliadke alebo vzniku poruchy.
Všetky údaje zo systému možno dostať
na obrazovku PC alebo na papier ako
reporty v tabuľkovej aj grafickej podobe,
dajú sa porovnávať či archivovať. Použiť
Vison Link™ na mape presne zobrazí polohu stroja a ďalšie zaujímavé informácie.
Praktické sú pre užívateľa rôzne prehľady, zobrazené v grafickej aj tabuľkovej podobe.
možno aj funkciu „export údajov“, uložiť
ich do súboru v PC a ďalej spracovávať
v MS Excel alebo iných aplikáciách.
Systém Product Link™ bol na Slovensku
za pol roka aktivovaný u viacerých
zákazníkov a na niekoľkých strojoch
požičovne. Od prvej inštalácie prináša
užitočné informácie majiteľom strojov,
servisným technikom aj predajcom.
Chcete nazrieť priamo do srdca svojho
stroja aj vy? Dohodnite si predvedenie
systému na tel. č. 0903 907 086.
Služby pod jednou strechou
Dokončenie nového technického objektu v Košiciach
Ivan Šaškievič,
vedúci oddelenia servisných služieb
N
áš koncept výroby originálnych
hydraulických hadíc Caterpillar
sme podrobne predstavili
v magazíne Cat profesionál 2/2011.
Uviedli sme vtedy okrem iného, že
prevádzku na výrobu hydraulických
hadíc plánujeme spustiť v prvom
štvrťroku 2012 aj v našom servisnom
stredisku v Košiciach. Výstavba
nového objektu v areáli Phoenix
Zeppelin sa začala na jeseň 2011,
spustenie do plnej prevádzky
je naplánované na máj 2012.
Istotne už tušíte, aké pracoviská budú
sústredené v novom technickom
objekte. A možno sa pýtate o aký technický objekt ide a prečo sa ho rozhodla
spoločnosť Phoenix Zeppelin vôbec
postaviť. Odpoveď je veľmi jednoduchá –
pretože chceme poskytovať komplexné
servisné služby pod jednou strechou.
Pohľad na areál pobočky Košice (nový technický objekt je vpravo)
Potreby zákazníkov a ich nároky na
kvalitu a rýchlosť pri servisných úkonoch
sú z roka na rok vyššie, a to bol hlavný
argument prečo sústrediť servisné služby
na jednom mieste. V neposlednom rade
to boli aj konkrétne návrhy od zákazníkov
a požiadavky na služby, ktoré v tomto
regióne chýbali. Do technického objektu
sme sústredili tieto pracoviská:
Výroba hadíc – budeme schopní vyrobiť
takmer akúkoľvek hydraulickú hadicu na
strojné zariadenie Cat. Neobmedzujeme
sa však len na značku Cat, vieme
vyrobiť hydraulické hadice aj na iné
stavebné stroje alebo zariadenia.
Aj to má byť jedným z plusových bodov
hodnotenia Contamination Control.
Umyváreň bude slúžiť pre stavebné
stroje všetkých značiek a len pre zaujímavosť uvedieme, že je projektovaná
na veľkosť stroja CAT 988 alebo 775.
Konverzia korieb, lopát a lyžíc –
technický objekt bude vybavený aj na
konverziu (opravy) lopát a lyžíc, a to
jednak na pripevňovanie ochranných
prvkov zabraňujúcich predčasnému
opotrebovaniu (systém MAWPS),
jednak na vykonávanie základných
opráv lyžíc a lopát z hľadiska výmeny
základových britov a adaptérov.
V blízkej budúcnosti pripravujeme
v tomto teritóriu ďalšiu servisnú
službu, a to renováciu otvorov napr.
na výložníkoch a rámoch stavebných
strojov. Sme presvedčení, že vynaložené
investície uľahčia našim zákazníkom
ich podnikanie. Chceme byť poskytovateľom komplexných servisných
služieb, u ktorého nájdu všetko čo
potrebujú pod jednou strechou.
Krytá umyváreň v novom objekte
bude počas celého roka zabezpečovať
vysoký štandard dodržiavania zásad
čistoty počas technologických operácií
pri jednotlivých dielenských opravách.
Navštívte nás a osobne vyskúšajte
kvalitu a rýchlosť pri výrobe
hydraulických hadíc, konverzii
a oprave lopát a umývaní strojov.
Diagnostika / servis / náhradné diely – stavebné stroje a malá mechanizácia
Postupujeme vpred. Po celý deň. Každý deň.
CAT profesionál – ZÁKAZNÍCKY MAGAZÍN 1 / 2012
ROZHOVOR 3
„V programe CCR získame stroj ako nový“,
®
hovorí technický riaditeľ SMZ Jelšava
Takže voľba bola asi jednoduchá?
Nuž, chlapi vo výrobe by si želali nový
stroj, ale ja som presvedčený, že po
takejto „dokonalej generálke“ nám
stroj určite bude slúžiť v pohode aspoň
desať rokov. Máme totiž už podobnú
dobrú skúsenosť so servisom Phoenix
Zeppelin, keď nám robili strednú
opravu takéhoto druhu, ktorá sa
týkala náprav, prevodovky a motora.
S tou sme úplne spokojní.
N
avštívili sme na Slovensku
ojedinelý závod – produkty
dodáva do 35 krajín štyroch
kontinentov a export predstavuje
95 % z celkového predaja. Na
svetovom trhu je to v tejto komodite
takmer 6‑percentný podiel. Závod sa
zaraďuje k popredným európskym
a svetovým producentom sypkých
zásaditých žiaruvzdorných materiálov
s vlastnou surovinovou základňou.
Ložisko magnezitu patrí k najväčším
na svete, špecifickou mineralógiou
predstavuje unikátny zdroj železitej
magnézie, používanej na výrobu
najkvalitnejších bázických stavív
pre cementárne a bázických
monolitických hmôt pre oceliarne.
Ak dodáme, že ide o banský závod, tak
je jasné že ide o špeciálne prostredie.
A špeciálne prostredie potrebuje
špeciálne stroje – Caterpillar.
Náš najväčší ťažobný a spracovateľský
magnezitový závod, ktorý má za
sebou už vyše storočnú históriu,
vlastní akciová spoločnosť SMZ
Jelšava. Keďže ide o majiteľa viac
ako desiatky strojov so značkou Cat
a dlhoročného partnera Phoenix
Zeppelin, odcestovali sme do Jelšavy...
Technický riaditeľ Ing. Ján Chlebuš
prišiel priamo z terénu, takže sa
prezliekol z montérok, sadli sme
si a ja som zapol diktafón...
Často chodíte do prevádzky
medzi pracovníkov?
Od papierov sa k tomu málokedy
dostanem, ale párkrát do týždňa áno.
Je to oveľa praktickejšie riešenie
všetkých situácií, než cez telefón.
Prečo ste uprednostnili CCR
pre kúpou nového stroja?
Boli to viaceré faktory – odrádzala nás
dlhá 20-mesačná dodávka nového
stroja, ale, pravdaže, rozhodovala aj
cena. Po oprave v programe CCR
získame stroj so všetkými zárukami ako
nový, a navyše nám zostanú peniaze
na jeden úplne nový nakladač... A aj
tu je jedným z kandidátov Caterpillar.
Ako hodnotíte kvalitu strojov Cat?
Ide o naozaj vysoký kvalitatívny
štandard, na ktorý sme si už pri tejto
značke zvykli... Keď tu pred rokmi tieto
stroje prišli a strojníci si ich vyskúšali,
už sa ich nechceli vzdať. Ten komfort
a jednoduchosť obsluhy boli a zostali
neporovnateľne kvalitnejšie.
Nakladač s odpracovanými 23 tis. mth sa z programu Cat Certified Rebuild vráti
s parametrami, vzhľadom a zárukami nového stroja.
Odkedy pracujete v SMZ?
Celý život – od vojenčiny. Začínal
som na úseku údržby, neskôr ako
hlavný mechanik, potom na divízii
údržby a od 2006 na terajšej pozícii.
Je výhodné rozumieť z praxe
práci podriadených?
Jednoznačne. Niekedy totiž ľudia
hľadajú v robote „cestu ľahšieho
odporu“, ale mňa už nikto z nižších
vedúcich nezaskočí... Zo skúsenosti
viem situáciu posúdiť objektívnejšie.
Koľko strojov CAT máte
vo vozovom parku?
Päťdesiat percent. Prvý Caterpillar od
Phoenix Zeppelin sme kúpili v roku
2001 a odvtedy prakticky každý
rok nám pribudla ďalšia mašina...
Pravdaže, po roku 2008 sme
v dôsledku krízy na trhoch museli
investície pribrzdiť. Máme kolesové
nakladače Cat 950, veľké dumpre
Cat 725 a Cat 730 s ejektorom, ako
aj dozér Cat D5N. Ale nenahraditeľné
sú pre nás banské stroje pracujúce
v podzemí – dumper Cat AD30 a tri
nakladače Cat Elphinstone R1700G.
Okrem toho máme mechanizmy,
ktoré využívame pri ťažbe suroviny
a na tepelnej prevádzke jedenásť
vysokozdvižných vozíkov Hyster.
Práve pripravujeme zmluvu na opravu
v programe CCR (Cat Certified
Rebuild – pozn. red.), čo je prakticky
úplná repasácia stroja v dielni Phoenix
Zeppelin, a to do poslednej skrutky...
Pôjde o takmer 11-ročný podzemný
nakladač Cat Elphinstone R1700G,
ktorý má na konte okolo 23 000 mth.
A ako sa stará Phoenix Zeppelin
o servis vašich strojov?
Od roku 2004 máme u nás pracovníka,
ktorého Phoenix Zeppelin vyškolil,
a ktorý má na starosti iba túto oblasť –
servis strojov Cat. Hoci náhradné
diely pre stroje Caterpillar sú finančne
dosť náročné, za ostatné dva roky
máme s Phoenix Zeppelin výhodnú
zmluvu, ktorá nám zaručuje benefity
po dosiahnutí určitého dohodnutého
objemu dodávok. A pokiaľ ide priamo
o servisné služby, celkovo sme
spokojní. Veľa záleží aj od nás – ako
rýchlo dáme podnet, čo potrebujeme...
Ak napríklad požiadame o potrebnú
súčiastku v piatok popoludní, už
v pondelok ju môžeme mať z hociktorého
európskeho skladu náhradných dielov.
Ďakujem za rozhovor.
P oz ý vame V á s na :
Nový web – ľahko a intuitívne
Spoločnosť Phoenix Zeppelin spustila nové webové stránky na adrese
www.cat.sk, ktorá prehľadne a jednoducho prezentuje ponuku jednotlivých
služieb a produktov. Webová prezentácia
je napojená na informačný systém
Helios, čo umožňuje on-line výmenu
dát a informácií, ktoré sú denne aktualizované a tým je ponuka produktov vždy
aktuálna. Výraznou zmenou prešla nielen
grafická podoba webových stránok,
ale predovšetkým ich štruktúra a navigácia. Cieľom je, aby zákazník našiel
informácie o ponuke produktov a služieb spoločnosti Phoenix Zeppelin
jednoducho a intuitívne, buď priamo
alebo prostredníctvom vyhľadávačov.
Dodávateľom celého riešenia je
spoločnosť SCR Technologies.
Medzinárodný
strojársky
veľtrh
www.cat.sk
Diagnostika / servis / náhradné diely – stavebné stroje a malá mechanizácia
Postupujeme vpred. Po celý deň. Každý deň.
Agrokomplex, Nitra
22. – 25. máj 2012
expozícia Phoenix Zeppelin
na voľnej ploche E
CAT profesionál – ZÁKAZNÍCKY MAGAZÍN 1 / 2012
Predstavujeme vám
Phoenix Zeppelin zamestnáva na Slovensku viac ako
140 zamestnancov vo svojich pobočkách v Banskej
Bystrici, Bratislave, Košiciach, Žiline a Nitre. V tejto
rubrike vám predstavujeme jedného z nás. Teraz
na otázky redakcie odpovedá slobodný a bezdetný
Marek Ľalík z banskobystrickej centrály...
Dajte svojmu stroju
ešte jednu šancu!
Marek Ľalík z pozície technického komunikátora okrem iného
pomáha servisným technikom zvládať zložitejšie poruchy.
Poradňa – ako za málo peňazí získať úplne nový stroj
Marek Ľalík,
technický komunikátor
Po Certifikovanej generálnej oprave
spĺňajú výkon, kvalita aj výzor
D
obré časy sú pre stavebný sektor
v nedohľadne a mnoho zákazníkov
si nemôže dovoliť výmenu stroja za
nový. Caterpillar v týchto ťažkých časoch
myslí aj na takéto prípady, a preto ponúka
vášmu ojazdenému stroju možnosť „chytiť
druhý dych“. Program Cat Certified Rebuild
(CCR®) pomôže lojálnym majiteľom strojov
Caterpillar získať prakticky nový stroj so zárukou
za zhruba 60 % ceny nového stroja. O čo ide?
Program CCR ® spočíva v certifikovanej
generálnej oprave celého stroja podľa štandardov výrobcu. Certifikácia opravy zaručí, že
zo servisného boxu vychádza stroj s novým
sériovým číslom, ktorý výkonom, kvalitou,
ale aj výzorom spĺňa parametre nového.
stroja parametre nového.
diagnostike a ak nespĺňajú štandardy výrobcu,
sú vymenené za nové, alebo sa repasujú.
Montáž
Stroj je opätovne zmontovaný, pri dodržaní všetkých
špecifikácií, momentov a vymedzení, akoby práve
vyšiel z fabriky. Všetky komponenty sú nanovo
prestriekané farbou ešte pred montážou, tak aby
sa stroj ani na pohľad ničím nelíšil od nového.
Výstupná prehliadka
Dôkladným komplexným otestovaním stroja sa potvrdí jeho bezchybný stav. Výkonové parametre, tlaky,
prietoky, musia spĺňať špecifikácie nového stroja.
Vstupná prehliadka
Certifikácia
Stroj je pred zaradením do programu
CCR ® do najmenšieho detailu otestovaný
a prehliadnutý našimi technikmi.
Štítok s novým sériovým číslom len potvrdí fakt,
že do rúk dostávate svoj starý, ten istý stroj,
ale zároveň úplne iný a nový. Zárukou podľa vášho
výberu berieme na seba zodpovednosť za kvalitne
vykonanú prácu a potvrdzujeme bezchybný stav
stroja, ktorý vám bude slúžiť ďalšie tisícky hodín.
Demontáž
Rozobratie stroja do „poslednej skrutky“.
Generálna oprava
Všetky opotrebiteľné diely (tesnenia,
ložiská, puzdrá atď.) vrátane všetkých hadíc,
elektroinštalácie a vypínačov na stroji sú vymenené. Ostatné diely sa podrobia dôkladnej
Filozofia programu CCR ® sa dá využiť aj na samotný
systém pojazdu, či motora. Ak vás zaujala myšlienka
programu Cat Certified Rebuild, obráťte sa s dôverou na služby ktoréhokoľvek z našich servisných
stredísk – naši pracovníci vám kvalifikovane poradia.
Aké bolo tvoje prvé stretnutie so značkou CAT?
Určite niekde v americkom filme. Priznám sa, že
kým som nepracoval v tejto brandži, ani som netušil,
že iná značka stavebného stroja existuje.
Aká bola tvoja cesta do Phoenix Zeppelin?
Do spoločnosti som nastúpil priamo po ukončení štúdia
na Žilinskej univerzite, takže to je už – šesť rokov.
V čom spočíva podstata tvojej práce?
V kompetencii mám toho viac, ale podstatu mojej
práce tvorí podpora mechanikov pri odstraňovaní
zložitejších porúch, ako aj školenia samotných
mechanikov v rámci interného školiaceho programu.
Čo je na nej najzaujímavejšie?
Určite jej rôznorodosť, a potom aj to, že sa môžem deliť
s ľuďmi okolo seba o neoceniteľnú hodnotu – vzdelanie.
Čo je kľúčové vo vzťahu k zákazníkovi?
Dôvera. S ňou sa každý vzťah, aj obchodný, začína a končí.
Aké je podľa teba miesto strojov Cat na trhu u nás?
CAT je synonymom stavebného stroja pre
väčšinu populácie. To hovorí za všetko.
Čo ťa najviac hnevá?
Ľudská hlúposť. Jej všadeprítomnosť a nekonečnosť.
Čo ťa dokáže potešiť?
Každý moment, keď sa mi podarí z citróna,
ktorý prinesie život, urobiť citronádu...
Životná múdrosť na záver?
Je ich mnoho a vyzneli by ako klišé. Všetky však
majú za cieľ pokoru a sebazlepšovanie. Myslím,
že tam je schovaný kľúč k tomu čo hľadám.
NOVINKA
elektrocentrály
Ihneď k dispozícii
Požičovňa strojov The Cat Rental Store
rozširuje svoju ponuku!
33rôzne veľkosti, modely
33výkony od 2,5 do 500 kVA
33stacionárne alebo mobilné
33núdzová aj trvalá prevádzka
33krátkodobo aj dlhodobo
volajte: 0903 530 267
pozicovna.cat.sk
BANSKÁ BYSTRICA
BRATISLAVA
KOŠICE
ŽILINA
NITRA
Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica-Kráľová
tel.: 048 / 414 99 01
fax: 048 / 414 99 08
Pribylinská 10
831 04 Bratislava
tel.: 02 / 44 88 72 59
fax: 02 / 44 88 72 73
Železiarenská 96
040 15 Košice-Šaca
tel.: 055 / 611 56 11
fax: 055 / 611 56 37
Hruštiny 33
010 01 Žilina
tel.: 041 / 500 27 37
fax: 041 / 500 27 36
Novozámocká 64
949 01 Nitra
tel.: 037 / 642 54 40
fax: 037 / 642 54 38
CAT profesionál, magazín pre zákazníkov, číslo 1, rok 2012
Vydáva: Phonenix Zeppelin, spol. s r.o. Kontakt do redakcie: [email protected]
DTP: PRO, s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica; [email protected]
© 2012 Caterpillar – Všetky práva vyhradené. Cat, Caterpillar, príslušné logotypy, „žltá Caterpillar“
a grafický štýl korporácie a produktov sú ochranné značky Caterpillar a nesmú byť použité bez súhlasu.
Download

CAT Profesionál 1/2012