EGL MOTOR
NÁVOD K OBSLUHE-EGL
MOTORSPORT X5, X3
VAROVANIE: ČÍTAJTE TENTO NÁVOD POZORNE!
[Zadejte text.]
ÚVOD
Ďakujeme Vám za nákup štvorkolky série LYDA203E-6. , X5, X3
Tento manuál Vám umožní poznať základné vlastnosti uvedené štvorkolky a osvojiť si manipuláciu s ňou.
Tento manuál obsahuje dôležité bezpečnostné informácie. Zahrňuje informácie o špeciálnych technikách a zručnostiach, ktoré je nutné poznať pre
ovládanie Vašej štvorkolky. Tiež obsahuje návody na základnú údržbu a kontrolu.
Prosím čítajte tento manuál pozorne a riaďte sa ním. Zvýšíte tak výkon štvorkolky a predĺžite jej životnosť.
2
DÔLEŽITÉ UŽÍVATEĽSKÉ INFORMÁCIE
ZANEDBÁNIE DODRŽIAVÁNIA INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V TOMTO MANUÁLE MÔŽE VIÉSŤ K VÁŽNEMU ZRANENIU ALEBO SMRTI.
Bezpečnostný výstražný symbol znamená „pozor“ !
Zanedbanie dodržiavania informácií uvedených v tomto manuále s označením „WARNING“, môže
viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti šoféra, okoloidúceho či ďalších osôb, ktoré kontrolujú alebo
opravujú štvorkolku.
VAROVANIE:
POZNÁMKA:
Varovanie poukazuje na zvláštnú obozretnosť, ktorá je nutná pre vyvarovanie sa poškodenia stroja.
Poznámka zahŕňa kľúčové informácie, ktoré dané postupy značne uľahčia či viac objasnia.
3
OBSAH
Dôležité užívateľské informácie
2
Uvedenie do chodu a zrýchlenie
27
Bezpečnostné informácie
4
Spomalenie
27
Špecifikácia
7
Motor
28
Popis
8
Pravidelná údržba nastavenia
28
Záznamy identifikačných čísel
9
Čistenie vzduchového filtru
30
Kontrolné funkcie
10
Nastavenie karburátoru
31
Hlavný spínač
10
Hlavné technické špecifikácie motoru
32
Ľavý spínač
11
Obsluha a údržba
32
Vypínač svetla
12
Riešenie závad na motore
33
Plynová páčka
12
Riešenie závad v chladiacom systéme
36
Spojka
14
Diagram elektrického vedenia
37
Brzdová páčka
14
Kontrola brzdového systému
37
Brzdový pedál
15
Kontrola brzdových doštičiek
38
Predné a zadné brzdy
20
Nastavenie vôle záberu spojky
39
Množstvo brzdovej kvapaliny
20
Premazávanie hnacej reťaze
41
Únik brzdovej kvapaliny
20
Premazávanie brzdového pedálu
42
Palivo
21
Premazávanie trojuholníkového priečneho ramena
41
Motorový olej
22
Premazávanie systému prednej nápravy
41
Zásobník chladiacej kvapaliny
23
Prrmazávanie čapu predných ramien
41
Obsluha
25
Čistenie a uskladňovanie
42
Štartovanie „za studena“
25
4
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
ATV – štvorkolka nie je hračka, môže byť nebezpečné ju riadiť. ATV sa ovláda obtiažnejšie ako ostatné vozidlá. Pokiaľ nie ste dostatočne opatrný,
môže k nehodám ako zrážke či prevráteniu, dôjsť dokonca i pri otáčaní alebo cúvaní na kopci alebo cez prekážky.
Pokiaľ nebudete dodržiavať ďalej uvedené inštrukcie, môže to viesť k vážnemu zraneniu či smrti:
1. Je treba pozorne čítať tento návod a porozumeť mu.
2. Niky neriaďte ATV bez náležitého zacvičenia.
3. Vždy dodržujte vekové doporučenie. Dieťa mladšie ako 16 rokov by nikdy nemalo riadiť túto štvorkolku. Nikdy nedovoľte dieťaťu mladšiemu
ako 16 rokov riadiť ATV bez dohľadu dospelého a nikdy nezvoľte k jazde na ATV, pokiaľ dieťa nie je schopné bezpečne ATV ovládať.
4. Vždy se vyhýbajte jazde po chodníku, strmom svahu, verejnej komunikácií či znečistenom a nespojitom povrchu.
5. Nikdy neriaďte štvorkolku bez vhodnej helmy a ďalej by ste tiež mali pri jazde nosiť okuliare, rukavice, pevnú obuv a ochranné oblečenie.
6. Nikdy nekonzumujte alkohol alebo neužívajte drogy pred či pri jazde na tejto ATV.
7. Nikdy se nepokúšajte o jazdu na zadných kolesách, skoky, či ďalšie akrobatické kúsky.
8. Nikdy nejazdite neprimerane rýchlo vzhľadom ku svojim schopnostiam či podmienkam jazdy. Vždy voľte rýchlosť vhodnú pre daný terén
podľa svojej skúsenosti, vzhľadom k viditeľnosti a podmienkam jazdy.
9. Kontrolujte ATV pri každom jej použití a to za účelom spokojnosti s podmienkami bezpečnosti. Vždy dodržujte postupy kontroly a údržby a
plán, ktorý je uvedený v manuále ďalej.
10. Vždy majte pri riadení ATV obe ruky a nohy na náležitom mieste.
11. V neznámom terénu jazdite vždy pomaly a veľmi opatrne. Vždy buďte ostražití a sledujte zmeny terénu.
12. Nikdy neriaďte štvorkolku na nadmerne hrubom, klzkom a nespojitom povrchu, pokiaľ sa s ním dostatečne nezoznámite a nebudete schopní
ATV na takom povrchu bezpečne ovládať.
13. Nikdy nejazdite s ATV po príliš strmých kopcoch, ktoré sú nad Vaše schopnosti. Skôr jako sa vypravíte na väčší kopec, cvičte najprv jazdu
na menších kopcoch.
5
14. Pri jazde do kopcov vždy dodržujte postupy popísané v tomto manuály. Skôr ako budete vychádzať na akýkoľvek kopec, dostatečne
preskúmajte terén, preneste svoju váhu dopredu, nikdy prudko nezrýchľujte alebo neriaďte.
15. Prii jazde z kopca a brzdení vždy dodržujte postupy popísaané v tomto manuály. Skôr ako budete zjazdievať akýkoľvek kopec, dostatečne
preskúmajte terén, preneste svoju váhu dozadu, nikdy nezjazdievajte kopec vysokou rýchlosťou, vyvarujte sa nepriamej jazde. To by mohlo
spôsobiť, že sa vozidlo nahne prudko na jednu stranu. Jazdite rovno dole, pokiaľ je to možné.
16. Vždy dodržujte doporučené postupy pre zastavenie a cúvanie pri jazde do kopca, pre zabránenie zastavenia používajte vhodný chod a
udržujte stabilnú rýchlosť. Pokiaľ zastavíte alebo cúvate, riaďte sa špeciálnymi postupmi pre brzdenie, ktoré sú uvedené v tomto manuály.
Pokiaľ ste priamo rovno proti svahu, vystupujte na strane proti svahu alebo do strany. Na štvorkolke sa otočte a zlezte.
17. Skôr ako začnete jazdu v novej oblasti, zaistite, či sa tu nevyskytujú prekážky. Nikdy sa nepokúšajte jazdiť cez veľké prekážky.
18. Vždy buďte opatrní pri preklzovaní či šmyku, učte sa bezpečne ovládať vozidlo pri preklzovaní či šmyku pri nízkej rýchlosti a na rovnom,
hladkom povrchu.
19. Nikdy neupravujte ATV nevhodnou montážou či použitím neprimeraného príslušenstva.
20. Vždy si udržujte bezpečný odstup od ostatných vozidiel.
MOŽNÉ RIZIKO
Nevhodné zaobchádzanie s palivom.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Palivo môže vzplanúť a Vy budete popálený.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Vždy vypínajte motor, pokiaľ doplňujete palivo. Palivo nedoplňujte ihneď potom, čo motor bežal dlhú dobu a je stále veľmi zahriaty. Nevylejte pri
doplňovaní paliva benzín na motor či tlmič výfuku. Nikdy netankujte pokiaľ fajčíte alebo sa v blíkosti nachádajú predmety, ktoré sú horľavé.Pokiaľ
prevažate ATV iným vozidlom, zaistite, nech stojí v kolmej polohe a nech je palivový kohútik v polohe „off“ (vypnuté). Inak by sa mohlo palivo vyliať
na karburátor či nádrž.
6
ČO SA MÔŽE STAŤ
Palivo je jedovaté a môže spôsobiť zranenie.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Pokiaľ prehltnete nejaké palivo, vdýchnete väčšie množstvo výparov,
alebo sa Vám dostane palivo do očí, okamžite vyhľadajte lekára.
Pokiaľ si kožu postriekate palivom, umyte ju mydlom a vodou.
MOŽNÉ RIZIKO
Štartovanie alebo chod motora v uzavretom priestore.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Výfukové plyny sú jedovaté a môžu behom krátkej doby spôsobiť
stratu vedomia a smrť.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Vždy obsluhujte svoju ATV v priestoroch s adekvátnym vetraním.
7
Špecifikácie
Model
LYDA203E-6
Celková dĺžka
1740mm
Maximálny výkon
11.5Kw /6500±500 r / min
Celková šírka
1270mm
Maximálna rýchlosť
≥80km/h
Celková výška
1020mm
Maximálny točivý moment
17.5N.m /5500±500r / m
Výška sedadla
740mm
Typ motorového oleja
SF10W / 40
Rázvor náprav
1160mm
Objem nádrže na motorový olej
1.1L
Výška svetiel
160mm
Objem palivovej nádrže
6.3L
Minimálny polomer otáčenia
3m
Typ zapaľovacej sviečky
DR 8 EA nebo DR 9 EA
Netto váha
195KG
Mazanie
Press/splash systém
Typ motora
4-takt,jedno valec, vodou chladený
Typ prednej brzdy
kotúčové
Obsah válcov
250 ccm
Typ zadnej brzdy
kotúčové
Kompresný pomer
10.0 :1
Dynamo
trvalo magnetické
Typ zapaľovania
CDI
Štartovací systém
elektrický
POPIS
8
POZNÁMKA:
ATV, ktoru ste si kúpili, sa môže mierne líšiť od náčrtom a obrázkom, uvedenými v tomto manuály.
Opět obrázek, který „nepřepíšu“, takže to beru od shora dolů a zleva doprava:
Ľavý spínač
Plynová páčka
Spojka
Palivová nádrž
Hlavný spínač
9
Záznamy identifikačných čísel
Zapísanie identifikačných čísel do koloniek nížšie pomôžu pri objednávaní súčiastiek a tak tiež k nájdeniiu štvorkolky v prípade krádeže.
Identifikačné číslo vozu:
Číslo motora:
Identifikačné číslo vozidla je vyrazené na prednom ráme podvozku.
Číslo motora je vyrazené vľavo na spodnej časti motora.
10
Kontrolné funkcie
Ukazuje možné riziko, ktoré by mohlo viesť k vážnemu zraneniu či smrti.
Hlavný spínač
Funkcie každej z pozícií spínača sú zachytené na obrázku nižšie:
ON:
Motor môže byť naštartovaný len v tejto pozícií spínača.
OFF:
Všetky elektrické obvody sú vypnuté, v tejto pozícii môžete vybrať kľúč.
11
Ľavý spínač
1. Vypínač pre zastavenie motora - chcípák
2. Spínač pre naštartovanie motora – spínač štartér
3. Otočný spínač svetiel
4. Klaksón
5. Spínač svetiel
6. Sytič
Vypínač motora
Uistite sa, že je vypínač motora pred naštartovaním motora nastavený v pozícii „RUN“, tento spínač ovláda zapašľovanie a môže byť kedykoľvek použití k
zastaveniu motora, predovšetkým potom v prípade núdze. Motor nenaštartujete, pokiaľ je vypínač v pozícií „OFF“.
Spínač motora
Motor našartujete, pokiaľ spínač stlačíte smerom k sebe.
Otočný spínač svetiel
Ľavý ukazovateľ bude fungovať, keď stlačíte spínač smerom doľava a naopak, ak bude stlačený doprava, bude fungovať pravý ukazovateľ.
12
Spínač svetla
Nastavte spínač do pozície „LO“ a zapnú sa stretávacie a zadné svetlá.
Nastavte spínač do pozície „HI“ a zapnú sa diaľkové a zadné svetlá.
Nastavte spínač do pozície „OFF“ a všetky svetlá budú vypnuté.
Sytič
Sytič sa využíva ako pomoc pri štartovaní motora za studena.
Plynová páčka
Akonáhle beží motor, ovládaním plynovej páčky pridávate plyn a zmenou pozície plynovej páčky ovládate rýchlosť otáčiek motora, páčka plynu je opatrená
spätnou pružinou , takže pokiaľ zložíte ruku z plynu, rýchlosť stroja sa spomalí a motor sa vráti do chodu vo voľnobehu.
1. Plyn
Pred naštartovaním motora skontrolujte páčku plynu, a uistite sa, že ju ide obsluhovať hladko. Tiež si overte, či sa po uvoľnení páčky vracia do stavu voľnobehu.
MOŽNÉ RIZIKO
Zlyhanie plynu.
ČO SA MÔŽE STA
Plyn môže byť ťažko ovládateľný a vo chvíli, keď to potrebujete, môže byť obtiažné zrýchliť, či spomaliť. To môže spôsobiť vážnu nehodu.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Skôr ako naštartujete motor, skontrolujte páčku pre ovládanie plynu. Pokiaľ ju nejde ovládať jemne, zistite príčinu a napravte tento problém, skôr ako začnete
jazdu.
13
Pokiaľ nedokážete problém určit a vyriešit sami, konzultujte ho s expertem v tejto oblasti alebo sa obráťte na svojho predajcu.
Obmedzovač rýchlosti
Obmedzovač rýchlosti zabraňuje plnému otvoreniu plynu, keď je plynová páčka stlačená na maximum. Otáčaním nastavovacieho šróbu môžete nastaviť limity
výkonu motora a zvýšiť, či znížiť rýchlosť ATV.
A: diaľka nastavovacieho šróbu nie je viac ako 1,2 cm
MOŽNÉ RIZIKO
Nesprávna obsluha obmedzovača rýchlosti a plynu.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Plynový kábel by mohol byť zničený, nevhodné zaobchádzanie s plynom by mohlo viesť ku strate kontroly nad štvorkolkou a následne nehode či zraneniu.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Vždy nastavte obmedzovač rýchlosti v rámci bezpečnej vzdialenosti.
14
Spojka
Páčka k ovládaniu spojky je umiestnená na ľavom riadidle. Stlačte páčku smerom k riadidlu, tým spojku uvoľníte. Pusťte páčku, tým spojku zapnete. Páčka by
mala byť stlačená rýchlo a uvoľnená naopak pomaly, tým zaitíte jej hladký výkon.
Brzdová páčka
Páčka k ovládaniu parkovacej brzdy je umiestnená na pravom riadidle. Stlačte ju smerom k riadidlu a tým zaistíte zapnutie prednej brzdy.
15
Brzdový pedál
Brzdový pedál je umiestené na pravej časti stroja, stlačte pedál smerom dole, čím zaistíte výkon zadnej brzdy.
Parkovacia brzda
Používajte parkovaciu brzdu, pokiaľ sa chystáte svoju ATV zaparkovať, predovšetkým ak budete stáť vo svahu.
1 pozícia, keď je parkovacia brzda uzamknútá - stlačte páčku parkovacej brzdy smerom k sebe (viz. a) 2 pozícia, keď je parkovacia brzda odomknutá - stlačte
páčku parkovacej brzdy smerom od seba (viz. b)
16
MOŽNÉ RIZIKO
Nesprávna obsluha páčky parkovacej brzdy.
ČO SA MÔŽE STAŤ
ATV by sa mohla nečakane začať rozbiehať, pokiaľ nie je pred naštartovaním motora zaistená parkovacia brzda. Štvorkolka by sa mohla ocitnúť mimo Vašej
kontroly alebo by mohlo dôjsť k zrážke.
Brzdový kotúč by sa mohol prehriať, pokiaľ by ste neodbrzdili parkovaciu brzdu a začali jazdu. Mohlo by to poškodiť výkon brzdy, viesť k nehode a rýchlejšie by
tiež došlo k opotrebeniu brzdy.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Pred naštartovaním motora vždy skontrolujte parkovaciu brzdu.
Vždy sa uistite, že ste pred jazdou uvoľnili parkovaciu brzdu.
Radiacia páka
Stroj je vybavený 4 rýchlosťami a spätným chodom. Radiacia páka je umiestnená po ľavej časti motora a používa sa pri preraďovaní v kombinácii so spojkou.
Obr.: Radiacia páka
17
Uzáver palivovej nádrže
Uzáver palivovej nádrže vyšróbujete točením proti smeru hodinových ručičiek ako ukazuje šipka na obrázku nižšie.
Palivový kohútik
Palivový kohútik dodáva palivo z nádrže do karburátora.
Palivový kohútik má 3 pozície.
OFF: palivo v tejto pozícii nie je dodávané, do tejto pozície otočte palivový kohútik vždy, keď motor nebeží.
ON: palivo môže v tejto pozicii tiecť z nádrže do karburátora, táto pozícia palivového kohútika zaisťuje jazdu.
RES: znázorňuje rezervu, otočte do tejto pozície, pokiaľ zistíte behom jazdy, že Vám dochádza palivo a potom pri prvej možnosti natankujte.
Potom čo doplníte palivo, vráťte palivový kohútik do pozície „ON“.
18
Sedadlo
Pre odstránenie sedadla vložte svoju ruku medzi zadnú časť sedadla a zadný nárazník, stlačte páčku sedadlového zámku nahor a zdvihnite sedadlo za zadnú
časť.
Pre zabudovanie sedadla, zasuňte poistku predného sedadla do držiaku vpredu a stlačte sedadlo v zadnej časti dole.
1. Poistka
POZNÁMKA: uistite sa, že je sedadlo bezpečne upevnené.
19
KONTROLA PRED PRVOU JAZDOU
Skôr ako vyrazíte s Vašou štvorkolkou na cestu, prosím, skontrolujte nižšie uvedené body:
Popis
Postup
Predné a zadné brzdy
Skontrolujte výkon bŕzd, šírku záberu brzdovej páčky, množstvo
brzdovej kvapaliny a jej prípadný únik. Doplňte brzdovú kvapalinu,
ak je treba.
Spojka
Skontrolujte výkon, stav a
záber spojky.
Parkovacie brzdy
Skontrolujte výkon, stav a dĺžku kábla.
Palivo
Skontrolujte množstvo paliva, v prípade potreby ho doplňte.
Motorový olej
Skontrolujte množstvo motorového oleja, v prípade potreby ho
doplňte.
Množstvo chladiacej
Skontrolujte množstvo chladiacej kvapaliny v nádrži, v prípade
kvapaliny
potreby ju dopňte.
Reťaz
Skontrolujte povolenosť reťaze a jej stav, v prípade potreby ju
nastate.
Plyn
Skontrolujte plynový kabel a záber páčky plynu
Ráfiky a pneumatiky
Skontrolujte tlak, opotrebenie a prípadné poškodenia..
Doťahovacie šróby a
Skontrolujte všetky doťahovacie šróby a spoje.
spoje
Svetlá a spínače
Skontrolujte, či svetlá a spínače správne fungujú.
Pneumatiky
Skontrolujte tlak a stav opotrebenia.
MOŽNÉ RIZIKO
Pripomenutie kontroly ATV pred jazdou.
Zanedbanie vhodnej údržby ATV.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Rastie tak riziko nehody a poškodenia príslušenstva.
20
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Vždy kontrolujte svoju ATV, aby ste sa uistili, že je jej prevádzka bezpečná.
Vždy dodržujte postupy kontroly a údržby a pokyny v tabuľke vyššie.
Predné a zadné brzdy
Skontrolujte záber brzdovej páčky a výšku pedála, pokiaľ je stav nevyhovujúci, všetko nastavte a uistite sa, že je stav pre nastavenie vporiadku.
Skontrolujte funkčnosť brzdovej páčky a pedála, pohyb by mal byť hladký a pri použití by ste mali cítiť menší odpor. Pokiaľ nie, nastavte ju do správneho
stavu.
Hladina brzdovej kvapaliny
Skontrolujte množstvo brzdovej kvapaliny, pokiaľ je treba, doplňte ju.
Vytekanie brzdovej kvapaliny
Skontrolujte, či brzdová kvapalina nevyteká z potrubných spojov alebo nádrže na brzdovú kvapalinu. Pokiaľ áno, zaistite si u svojho predajca kontrolu
brzdového systému.
Prevádzka bŕzd
Otestujte brzdy pri nízkej rýchlosti po naštartovaní, aby ste sa uistili, že fungujú. Pokiaľ je výkon bŕzd nedostačujúci, skontrolujte opotrebenie brzdových
doštičiek.
MOŽNÉ RIZIKO
Jazda s nesprávne fungujúcimi brzdami.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Brzdy by mohli přestat brzdit, což by mohlo viesť k nehode.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Pred každou jazdou skontrolujte brzdy. Pokiaľ objavíte na brzdách akúkoľvek závadu, so štvorkolkou nevychádzajte. Najprv nastavte správne brzdy, pokiaľ
nemôžete problém vyriešiť, kontaktujte predajcu.
21
PALIVO
Uistite sa, že je v palivovej nádrži dostatok paliva.
Doporučené palivo: NATURAL 95 alebo vyšší.
Len bezolovnatý benzín.
Kapacita palivovej nádrže:
6.3L
VAROVANIE
Používajte len bezolovnatý benzín, použitie olovnatého benzínu by viedlo k vážnemu poškodeniu vnútorných častí motora ako ventilov a piestnych krúžkov,
rovnako tak výfukového systému.
MOŽNÉ RIZIKO
Neopatrnosť pri doplňovaní paliva.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Palivo sa môže rozliaľ a mohlo by tak dôjsť k požiaru a vážnym zraneniam.
Pokiaľ sa palivo zahrieva, rozpína sa. Pokiaľ sa palivová nádrž preplní, palivo môže vytiecť vplyvom tepla z motora či slnka von.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Nepreplňujte palivovú nádrž. Buďte opatrní, aby ste palivo nevyliali, predovšetkým na motor alebo výfuk. Prípadné rozliate palivo okamžite utrite. Uistite sa,
že je veko palivovej nádrže pevne zavretá.
Nedoplňujte palivo hneď potom čo motor bežal a je teda veľmi zahriaty.
22
Motorový olej
Uistite sa, že hladina motorového oleja zopdovedá vyznačenej úrovni. Pokiaľ nie je, olej dolejte.
Kontrolujte množstvo motorového oleja podľa pokynov nižšie:
Hladina sa musí pohybovať medzi hornou a dolnou úrovňou, vyznačenou na mierke.
1. Naštartujte motor a nechajte ho niekoľko minút bežať naprázdno.
2. Umiestnite ATV na rovný povrch a vypnite motor.
3. Vyberte mierku, utrite ju a ponorte do nádrže s olejom, potom opäť vytiahnite a skontrolujte úroveň hladiny oleja. V prípade potreby doplňte.
Výmena motorového oleja
Dostatok
motorového oleja je najdôležitejšia okolnosť, ovplyvňujúca životnosť motora. Vymieňajte motorový olej tak často, ako je špecifikované v tabuľke
údržby (viz. ďalej).
1. Vylejte všetok motorový olej.
2. Doplňte odpovedajúci typ motorového oleja do predpísanej úrovne.
VAROVANIE
Aby ste zabránili preklzovaniu spojky (motorový olej premazáva tiež spojku), nepridávajte žiadne chemické prísady. Uistite sa, že sa do klikovej hriadele
nedostala nijaká cudzia látka.
Doporučený typ motorového oleja
SAE 10 W 40 , najlepšie Castrol POWER 4T pre štvortaktné motory.
23
Nádrž na chladiacu kvapalinu
Kontrolujte množstvo chladiacej kvapaliny v nádrži, keď je motor studený, pretože úroveň chladiacej kvapaliny sa s teplotou motora mení. Pokiaľ je
chladiacej kvapaliny nedostatok, dolejte ju destilovanou vodou až do požadovanej úrovne hladiny. Chladiacú kvapalinu meňte minimálne 1krát za rok. V
zimnom ondobí používajte modrú nemrznúcu zmes určenú pre hliníkové motory.
VAROVANIE
Tvrdá či slaná voda je motoru škodlivá. Pokiaľ nemáte destilovanú vodu, mali by ste používať mäkkú vodu.
Kapacita nádrže na chladiaciu kvapalinu: 1L
POZNÁMKA
Ventilátor chladiča je plne automatický. Je zapnutí či vypnutí vzhľadom k teplote chladiacej kvapaliny chladiča.
Spínač je zapnutí pri 80±4 C a vypnutí pri 72±4 C.
Reťaz
Skontrolujte stav reťaze a jeho prípadnú uvoľnenosť pred každou jazdou. Pokiaľ je treba, premažte ho a upravte.
Plynová páčka
Skontrolujte, či plynová páčka správne funguje. Musí byť ľahko ovládateľná a vrátiť sa do východzej pozície, pokiaľ ju pustíme. Pokiaľ tomu tak nie je,
predajca by mal zaistiť opravu.
24
Dotiahnutie šróbov a spojov.
Pred jazdou vždy skontrolujte dotiahntie všetkých šróbov a spojov..
Svetlá
Skontrolujte predné a zadné svetlá a uistite sa tak, že správne fungujú. Pokiaľ nie, je nutná oprava.
Pneumatika
MOŽNÉ RIZIKO
Jazda ATV s nevhodnými pneumatikami, alebo nesprávne či nerovnomerne nahustenými pneumatikami.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Používanie nevhodných pneumatík na štvorkokce, alebo jazda ATV s nesprávne nahustenými pneumatikami, môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom a
viesť k nehode.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
1. Vždy dodržujte nižšie doporučený typ a tlak pneumatík.
(tabulka preklad: Tlak, Predné, Zadné, Veľkosť pneumatiky, Predné, Zadné)
2. Skontrolujte a upravujte tlak pneumatík ak sú pneumatiky nezahriaté.
3. Tlak pneumatík musí byť na oboch stranách rovnaký.
4. Vyšší tlak by mohol spôsobiť pretrhnutie pneumatiky. Hustite pneumatiku veľmi pomaly a opatrne.
5. Veľmi často kontrolujte mieru ojazdenia
pneumatik. Keď
sa vzor pneumatik ojazdením zníži pod povolenú normu - vymeňte ich.
25
@. Limit opotrebenia pneumatík
26
Riadenie
Signalizuje možné riziko, ktoré by mohlo viesť k vážnemu zranenu či smrti.
MOŽNÉ RIZIKO
Obsluha ATV bez oboznámenia sa so všetkými ovládačmi.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Strata kontroly, ktorá môže viesť k nehode či zraneniu.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Čítajte použivateľský manuál starostlivo. Pokiaľ nerozumiete nejakej funkcií alebo ovládaciemu prvku, opýtajte sa svojho predajcu.
Štartovanie za studena
1. Odbrzde parkovaciu brzdu.
2. Otočte palivový kohútik do pozície “ON”.
3. Otočte hlavný spínač do pozície “ON”.
4. Prevodovku nastavte na neutrál.
Poznámka: motor môže byť naštartovaní pri dodržaní nasledujúcich podmienok.
Keď je zaradené na neutrál, rozsvieti sa príslušná kontrolka.
Keď je použitá spojka, prevodovka môže byť v akejkoľvek pozícií.
Pred naštartovaním je doporučené zaradiť na neutrál.
5. Použite sytič podľa pokynov vyobrazeného nižšie.
27
obr.: Sytič
(v pozícii “a” je sytič vypnutý, v pozici “b” je sytič zapnutý a je možné ho použiť pri štartovaní za studena)
Motor štartujte za studena so sytičom v pozícií “b”, po naštartovaní pokračujte v zahrievaní motora, pokiaľ nebeží hladko. Pred jazdou potom uveďte sytič do
pozície “a”.
6. Naplno stlačte plynovú páčku a naštartujte motor stlačením štartovacieho spínača.
Poznámka: pokiaľ sa nedarí naštartovať, uvoľnite ľtartovací spínač a potom to skúste znova. Pred ďalším pokusom počkajte niekoľko sekúnd. Každé
spustenie motora by malo byť čo možno najkratšie, čím chránite energiu batérie. Jednotlivé pokusy o naštartovaní motora by nemalo trvať dlhšie ako 10
sekúnd.
Štartovanie zahriatého motora
Pre naštartovanie už zahriátého motora postupujte podľa popisu štartovania za studena, avšak sytič by nemal byť použitý a mal by byť jemne použitý plyn.
Zahrievanie
Aby ste zaistili maximálnu životnosť motora, vždy pred vyjazdom motor dostatečne zahrejte. Nikdy sa prudko nerozbiehajte s nezahriatým motorom.
VAROVANIE:
Nejazdite na voľnobeh s vypnutým motorom na dlhp vzdialenosť. Tiež stroj neťahajte na dlhé vzdialenosti, pretože mazanie je funkčné iba keď motor beží.
Nedostatočné mazanie môže spôsobiť poškodenie.
Vždy keď preraďujete, použite spojku. Motor, prevodovka a hnacie ústrojenstvo nie sú navrhnué tak, aby odolávali násilnému preraďovaniu a môžu byť
radením bez spojky poškodené.
Rozbiehanie a zrýchlovanie
1. Uvolnite plynovú páčku a parkovaciu brzdu.
VAROVANIE:
Vždy keď preraďujete na inú rýchlosť, nepoužívajte plyn. Inak by mohol byť poškodený motor a hnacie ústrojenstvo.
2. Stlačte páčku spojky, čím vyradíte spojku zo záberu.
28
3. Zaraďte prvý rýchlostný stupeň.
4. Pridávejte jemne plyn a zároveň pomaly púšťajte spojku.
5. Akonáhle dosiahne ATV požadovanú rýchlosť, uvoľnite plyn a zároveň rýchlo stlačte páčku spojky, čím vyradíte z prevádzky spojku.
6. Zaraďte druhý rýchlostný stupeň.
7. Pridávajte plyn a zároveň uvoľňujte spojku.
8. Pre preraďovanie na vyššie rýchlostné stupne postupujte rovnako.
MOŽNÉ RIZIKO
Príliš rýchlé pridávanie plynu či púšťanie spojky.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Zvyšujete riziko nehody, vrátane zrážky a prevrátenia sa.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Pridávejte plyn pozvoľne a rovnako tak uvoľňujte pomaly spojku.
Zpomaľovanie:
Keď chcete spomaliť či zastaviť, uvoľnite plyn a použite hladko a rovnomerne brzdu. Keď spomaľujete, nezabudnite zaradiť odpovedajúci nižší rýchlostný
stupeň. Pred zaradením na nižšu rýchlosť sa však uistite, že sa motor dostatečne spomalil. Nevhodné brzdenie či radenie môže spôsobiť stratu priliehavosti
pneumatík, čo znižuje kontrolu nad vozidlom a zvyšuje riziko nehody.
29
Zabehnutie motora
Toto je najdôležitejšia fáza pre životnosť Vašej štvorkolky. Keďže je motor úplne nový, nesmiete ho prvných hodinách či úvodných 300 km nadmerne
zaťažovať a jazdiť príliš rýchlo. Behom tejto periódy sa jednotlivé časti motora opotrebovávajú a prispôsobujú sa svojmu vhodnému výkonu. Behom tejto
doby nikdy nejazdite na plný plyn.
Po zabehnutí motora vymeňte motorový olej, olejový filter a ďalšie potrebné časti, skontrolujte a nastavte vôľu ventilu a záber spojky.
Pravidelná údržba a nastavenie
Pravidelná kontrola, nastavenie a premazávanie udrží Vaše vozidlo bezpečné a veľmi výkonné. Zachovať bezpečnosť je povinnosťou každého majitela stroja.
Najdôležitejšie body kontroly, nastavovania a premazávania ATV sú popísané nižšie.
ARTIKL
ÚVODNÉ KM
POSTUP
300km
Ventily
NASLEDUJÚCE KM
1000km
√
Kontrolujte ventily
3000km
4000km
4800km
√
√
√
V prípade potreby nastavte
Chladiaci systém
Kontrolujte tesnosť
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
V prípade potreby opravte
Vymeňte chladiacu kvapalinu jedenkrát ročne
Zapaľovacia sviečka
Kontrolujte stav medzery a čistite
V prípade potreby vymeňte
Vložka vzduchového filtra
Karburátor
Čistite
Čistite každých 300km-500km, častejšie vo vlhkých a prašných
V prípade potreby vymeňte
oblastiach
Kontrolujte výkon sytiča
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Nastavte otáčky chodu naprázdno
Výfukový systém
Kontrolujte tesnosť, v prípade potreby utesnite
V prípade potreby vymeňte tesnenie
Palivové potrubie
Kontrolujte
prípadné
trhliny
či
zničenie
palivovej hadice
V prípade potreby vymeňte
Motorový olej
Vložka
filtra
motorového
Vymeňte (pred vyliatím zahrejte motor)
√
√
√
√
Vymeňte
√
√
√
√
Kontrolujte výkon/únik brzdovej kvapaliny/
√
√
√
√
oleja
Brzdy
√
30
V prípadě potreby opravte
Kontrolujte výkon
Spojka
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Kontrolujte výkon, v prípade potreby nastavte
√
√
√
Premažte každých 6 mesiacov
√
√
√
Premažte každých 6 mesiacov
√
√
√
√
√
√
V prípade potreby nastavte
Kolesá
Kontrolujte
vyváženosť/opotrebenie/poškodenie
V prípade potreby vymeňte
Ložiská kolies
Kontrolujte ložiskové ???gap/poškodenia
V prípadě potreby vymeňte
Kontrolujte
Mechanizmus riadenia
výkon,
opravte
prípadné
√
√
poškodenia
Kontrolujte
toe-in???,
v prípade
potreby
nastavte
Zavesenie
predných
a
zadných kolies
Horný a dolný
čep ramena
Radiacia tyč
Zadná kyvka
Systém zadnej nápravy
Dotiahnutie
spojov
šróbov
a
Kontrolujte dotiahnutie šróbov a spojov
√
√
V prípadě potreby opravte
Niekteré z vyššie spomenutých položiek vyžadujú špeciálne náradie a technickú odbornosť, preto prosím v prípade potreby využite servis svojho predajcu.
31
Čistenie vložky vzduchového filtra
POZNÁMKA:
Na dne púzdra vzduchového filtru je hadica. Pokiaľ je v nej príliš prachu či vody, vyprázdnite ju a tiež vyčistite vložku a púzdro vzduchového filtra.
Obr.: kryt vzduchového filtra, vložka vzduchového filtra, vzduchový filter, kryt vzduchového filtra
1. Odstráňte sedadlo
2. Odstráňte kryt vzduchového filtra
3. Vyberte vložku vzduchového filtra
4. Jemne a dôkladne ju umyte a potom nasaďte späť vložku, kryt i sedadlo.
POZNÁMKA:
Vložka vzduchového filtra by sa mala čistiť každých 24-48 hodín prevádzky, častejšie ale pokiaľ používate štvorkolku v extrémne prašných oblastiach. Vždy
keď budete prevádzať údržbu vložky vzduchového filtra, skontrolujte či nie je upchatý prívod vzduchu do púzdra vzduchového filtra. Upevnite bezpečne
všetky západky, čím sa vyvarujete možnému prieniku nefiltrovaného vzduchu do motora.
VAROVANIE
Nikdy neštartujte motor keď je vložka vzduchového filtra odstránená. To by totiž umožnilo vnik nefiltrovaného vzduchu, čo by spôsobilo rýchle opotrebenie a
poškodenie motora a naviac, prevádzka motora bez vložky vzduchového filtra spôsobuje zanesenie trysiek karburátora a následne slabý výkon a možné
prehriatie.
Nastavenie karburátora
Karburátor je dôležitá časť motora a jeho nastavenie vyžaduje radu skúseností. Nastavenie by malo byť väčšinou prevádzané predajcom s profesionálnými
znalosťami a skúsenosťami. Nič menej, otáčky chodu voľnobehu by mali byť nastavené samotným uživateľom vozidla ako súčásť obvyklého postupu
údržby.
32
VAROVANIE
Karburátor bol nastavení výrobcom po početnom testovaní. Pokiaľ je nastavenie narušené neodborným zachádzaním, môže dôjsť k oslabeniu výkonu
motora a jeho poškodeniu.
Zapaľovacia sviečka
Kontrola a inštalácia
Zapaľovacia sviečka je dôležitá súčasť motora a je ľahké ju skontrolovať. Stav zapaľovacej sviečky môže poukazovať na stav motora. Ideálna farva na bielu
izoláciu okolo centrálnej elektródy je pre pravidelné používanú štvorkolku stredne až svetlo žltohnedá farva. Nepokúšajte so o diagnózu týchto problémov
sami. Mali by ste pravidelne odstraňovať a kontrolovať zapaľovaciu sviečku, pretože teplo a sedimenty spôsobujú postupné zlyhávanie zapaľovacej sviečky
a jej pokazenie. Pokiaľ dôjde k nadmernému narušeniu elektródy, alebo pokiaľ sa uhlík či iné usadeniny vyskytujú v nadmernom množstve, mali by ste
zapaľovaciu sviečku vymeniť a to za daný typ DR9 EA
Inštalácia:
1. Odstráňte fajfku zapaľovacej sviečky.
2. Očistite povrch tesnenia zapaľovacej sviečky a utrite všetky nečistoty zo
zapaľovacej sviečky.
3. Zmerajte medzeru medzi elektródami vhodným mikrometrom a pokiaľ je to nutné, upravte medzeru ako je špecifikované nižšie.
Obr.: Medzera medzi elektródami:
0,7 - 0,8 mm
Hlavné technické údaje motora
Typ:
jednovalcový, štvortaktový, chladený vodou
Hlavné údaje o výkone motora
33
Stanovený výkon a príslušné otáčky:
11.5Kw /6500±500 r / min
Maximálny točivý moment a príslušné otáčky:
17.5N.m /5500±500r / min
Minimálne otáčky bez záťaže:
:1400±100 r /min
Minimálna spotreba paliva:
:354 g / kw.h
Hlavné údaje o zostave:
Obsah valcov:
229.2
ml
Kompresný pomer:
10..0 :1
Typ zapaľovania:
CDI
Sacia/výfuková vôľa ventilu:
0.04~0.06mm(chladený)
Typ spojky:
manuálna
Radenie prevodových stupňov:
5 rýchlostí
Štartovací systém:
elektrické štartovanie a štartovanie nakopnutím
Typ zapaľovacej sviečky:
DR9EA
Palivo& olej:
Číslo benzínu:
Natural 95
Olej na premazávanie:
SAE 10 W 40
Objem motorového oleja
1.1L
Chladiaca kvapalina:
chladiaca kvapalina s glykolem a modrou protikoróznou kvapalinou
chladiaca kvapalina
je doporučená
modrá
vhodná na hliníkové motory
34
POZNÁMKA:
:Pridávajte chladiacu kvapalinu podľa nasledujúcej tabuľky a na mieste s nízkymi teplotami.
Číslo::4916
Výrobca::Chongqing yiping chemical Co.,Ltd.
Chladiaca kvapalina V%
100
80
60
40
Destilovaná voda V%
0
20
40
60
Začiatočná teplota zapnutia termostatu je 72±2C
, plne otevreného termostatu je pri teplote
Spínač tepelného senzora je aktivovaná pri 80±4
C a deaktivovaná pri 72±4 C
Bod mrazu st. C
-41.5
-29
-18
-12
83 C
35
PREVÁDZKA A ÚDRŽBA
1. Keď naštartujete motor na neutrál, uvoľnite spojku; keď štartujete motor za studena, zapnite
sytič a behom zahrievania motora pridávajte plyn. Potom čo
motor už zhruba minútu beží, vypnite sytič.
2. Potom čo motor 1 až 3 minúty beží, zvýšte rýchlosť otáčiek. Pokiaľ nie je motor stále dostatočne zahriatý, nezaťažujte ho.
3. Keď používate elektrický štartér, nerobte tak dlhšie ako 5 sekúnd v kuse. Medzi jednotlivými pokusmi by mal byť dodržovaný časový rozostup 10 sekúnd.
Pokiaľ sa motor nepodarí 5krát za sebou naštartovať, skontrolujte prípadné poškodenie motora (vozidla). Nikdy nestláčajte štartovacie tlačítko potom, čo je
už motor naštartovaný.
4. Nastavenie otáčok pri chode naprázdno
a. Zahrejte motor na normálnu prevádzkovú teplotu
b. Upevnite šrób pre nastavenie chodu naprázdno a vráťte o 1
1
4
otáčok.
c. Nastavte nastavovací šrób na karburátore – s pružinou - pokiaľ sa rýchlosť otáčok
nebude rovnať regulovaným otáčkam pri chode naprázdno. Pokiaľ je
rýchlost nízka, motor ide ľahko zastaviť.
d. Otáčajte šrób pre nastavenie chodu naprázdno vpravo a vľavo a upevnite ho v pozícii, keď motor vykazuje normálne otáčky pri chodu naprázdno.
e. Znova nastavte nastavovací šrób na karburátore, pokiaľ motor nevykazuje normálne otáčky pri chode naprázdno.
f. Zopakujte vyššie spomenuté kroky c,d,e, pokiaľ nie sú otáčky pri chode naprázdno stabilné a to bez ohľadu na upevnenie či uvoľnenie šróbu pre
nastavenie chodu naprázdno.
5. Zabehnutie a údržba nového motora: Toto obdobie je pre nový motor veľmi dôležité a zlé zabehnutie by mohlo viesť k zvýšenej poruchovosti motora.
a. Nikdy motor behom fáze zabehnutia 0 až 300 km nepreťažujte. Nikdy nepoužívajte plný plyn a nejazdite po dlhej dobe rovnakou rýchlosťou. Neprekračujte
50 km/h.
b. Nepreťažujte motor behom fáze zabehnutia medzi 300 a 1000 km. Nikdy nejazdite na plný plyn. Vozidlo smie ísť na 80 % každého rýchlostného stupna.
Nejazdite po dlhej dobe rovnakou rýchlosťou.
c. Údržba motora po 300 km by mala vypadať takto: vymeňte motorový olej a vyčistite filter. Skontrolujte stav vôle ventila a záber spojky, v prípade potreby
znova nastavte.
6. Denná údržba
a. Vymieňajte motorový olej každých 2000 km po fázi zabehnutí. Motorový olej môžete vymeniť i skôr, pokiaľ je horšej kvality.
36
b. Motorový olej kontrolujte pred každou jazdou. Pokiaľ je úroveň hladiny oleja pod nižšou mierou mierky hladiny oleja, doplňte olej do úrovne vyššej miery
mierky.
c. Pred každou jazdou tiež skontrolujte chladič. Otvorte kryt vodnej nádrže a overte, či je v nej dostatok chladiacej kvapaliny. V prípade potreby ju doplňte.
d. Skontrolujte stav ventilovej vôle. Normálne je vôľa ventila nastavená výrobcom. Pokiaľ je chybná, nastavte ju na
0.04mm-0.06mm.
e. Skontrolujte stav karburátora. V prípade potreby ho vyčistite a nastavte.
f. Skontrolujte a v prípade potreby vyčistite vzduchový filter.
g. Preverte upevnenie všetkých šróbov a v prípade potreby ich dotiahnite.
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH MOTORA
Upravte
1. Motor je obtiažné naštarovať alebo ho nejde naštartovať
Směsného plynu je
pomer
nedostatok či prebytok
směsného
plynu
Problém
Príčina
Odstránenie
Príliš
problému
mnoho
Problém
Dodržujte
Riadenie
Nevhodné riadenie
so
zapaľovacou
striktne
sviečkou
pokyny
uhlíkových
usadenín na
zapaľovacej
Odstráňte
uhlíkové
usadeniny a
vyčistite
benzínom
Zapnite
sviečke
spínač do
Nesprávna
Nastavte
Palivový spínač je vypnutý či
polohy On
medzera
medzeru
uniká palivo
alebo R či
Elektrické
zapaľovacej
zapaľovacej
doplňte
obvody
sviečky
sviečky
Palivový
palivo
Poškodená
systém
Vyčistite,
zapaľovacia
Palivový kohútik či palivový
prepláchnite
sviečka
filter sú upchaté
palivovú
Poškodenie
Poškodená
hadičku
elektrických
zapaľovacia
Vyčistite
súčastiek
cievka
Karburátor je upchatý
karburátor
Poškodené
C.D.I
Vymeňte
Vymeňte
Vymeňte
37
Poškodená
Znovu
cievka
Vymeňte či
dynama
zletujte
Skontrolujte
otvorené spojenie
a prepojte
Plynová
trubka
Kompresný
tlak valca
je nízky
Vymeňte
2. Slabé otáčky pri chode naprázdno
Upevnite
všetky
kĺbové čepy
Upchatý čistič vzduchu
Zlý typ paliva
Iné
Nevhodné spojenie alebo
netesnia
nastavte
vôľu ventilu
spojov
Všetky deliace roviny
Nesprávna vôľa ventila
Vyčistite
Problém
Odstránenie
Príčina
problému
Zapaľovacia
Utiahnite
Nepatričné
Znovu nastavte
sviečka
zapaľovaciu
nastavenie
šróbom
netesní
sviečku
karburátora
volnobehu
Tesnenie
Upevnite
valca
maticu
netesní
veku valca
Ventil
netesní
Bez otáčok
Palivová
a
pri chode
plynová
trubka
naprázdno
sú upchané
plynovú trubku
Prebrúsiť či
Hladina oleja v
Doplňte olej do
vymeniť
olejovej vane je
úrovne medzi
príliš nízka
ryskami
na
Piestny
krúžok či
telo valca
Vymeňte
rýchle
sú odreté
otáčky pri
Uhlíkové
usadeniny
na
výfukovom
kanály boku
motora
alebo v
tlmiči
Príliš
chode
Odstráňte
naprázdno
uhlíkové
usadeniny a
Otáčky pri
dredge
chode
up??? tlmič
naprázdno
sú
nestabilné
Vyčistite
palivovú a
Elastičnosť
plynovej pružiny
Vymeňte
karburátora je
pružinu
príliš nízka
Tryska
príliš
Vymeňte
široká
karburátor
Nesprávnu
Nastavte
predstih
predstih
zapaľovania
zapaľovania
Směsného plynu
je nedostatok či
prebytok
Nastavte
karburátor
38
Medzera
zapaľovacej
sviečky je úzka
Nastavte
medzeru
zapaľovacej
sviečky
3. Výkon motora je nestabilný.
Problém
Príčina
Palivové
Palivové hadice
potrubie
sú zanesené
Odstránenie
problému
prepláchnite
Vedenie
vysokého
napätia či
Vymeňte
zapaľovacej
cievky kolíše
Elektrické
vodiče
Kondenzátor je
vypnutý alebo
Vymeňte
klesá
Príliš uhlíkových
usadenín na
Odstráňte
elektródach
uhlíkové
zapaľovacej
usadeniny
sviečky
39
4. Motor sa prehrieva
Problém
5. Motor sa automaticky zastavuje
Odstránenie
Príčina
problému
Poškodený
chladiaci
Zlý
stav
ventilácie
Problém
Opravte či
systém
Dlhodobý
chod
motora pri vysokej
rýchlosti
Zastavte motor,
aby sa ochladil
Porucha
palivového
systému
Palivo
nepreteká
Motor je v
prevádzke pri
alebo
dlhodobý
chod
motora pri
vysokej
rýchlosti
riadenia alebo na
alebo vozidlo
dlhšiu dobu ide po
nekvalitnej
chvíľu zastavte
motor
pri
Nastavte plyn
plnom plyne
hadička
olejovú
je upchatá
hadičku
Karburátor
Vyčistite
je upchatý
karburátor
elektrické
Elektrické
vodiče
V motore
sa zadrel
piest
Preklzovanie
Nastavte
Upchatý tlmič
Odstráňte
výfuku
usadeniny uhlíka
Směsného plynu je
palivový
nedostatok
systém
prebytek
či
Prerušenie zapaľovania
vodiče od
zapaľovacej
Zadrenie piestu
Opravte či
vymeňte
Iné mechanické
Opravte či
poškodenia
vymeňte
Nastavte
karburátor
Nedostatok
Doplňte
mazacieho oleja
olej
Zlý mazací olej
Vyčistite
sviečky až
Motor je dlho v
Poškodený
mazania
Olejová
po dynamo
spojky
Sústava
palivo
Skontrolujte
komunikácii
prevádzke
Doplňte
Zlepšite metódu
nízkej rýchlosti
Preťaženie
problému
Došlo palivo
vymeňte
potrebné časti
(viz. kapitola 5)
Odstránenie
Príčina
mazací
Vymeňte mazací
olej
40
12V7AH
Odstránenie
Príčina
problémov
Nesprávne nastavenie
load
illuminating switch
green
chief switch
Problém
black
regulator
red
Preklzovanie
spojky
yellow
systému výkonu
Nastavte, opravte
spojky alebo porušená
alebo vymeňte
spojka
Poškodená
trecia
doska
Vymeňte
blue/white
je oslabená alebo je
green
magneto
odstredivá elasticita
spojky nie je
úplna
Nepatričná hrúbka
trecej dosky
Odstredivá elasticita
nie je rovnomerná
Nastavte, opravte
alebo vymeňte
Vymeňte
Nastavte pružinu
spark
plug
high pressure bag
segregation
green
Vymeňte
skrátená dĺžka
Nesprávný úder
black/white
rectifier
pink/red
black/red
C·D·I
black/yellow
Chapter 4 Ignition Wiring Diagram
6 Poruchy spojky
Schéma - popis: od zhora dole, zľava doprava: kapitola 4 Diagram
elektrického vedenia zapaľovania; čierny/žltý; čierny/červený
ružový/červený; usmerňovač prúdu; červený; zapaľovacia sviečka;
čierny/biely; modrý/biely; žltý; regulátor; hlavný spínač/vypínač; zelený;
čierny; zelený; vysokotlaký vak (dynamo; náboj; zelený
41
7. Poruchy pri radení rýchlostných stupňov
Problém
Nejde
zaradiť
rýchlostné
stupn
Príčina
Vidličky prevodovky sú
zlomené či ohnuté
Odstránenie
problem
Vymeňte vidličky
Vidličky prevodovky
alebo radiaca hriadeľ
Vymeňte
rozbitá či zdeformovaná
Oddelenie spojky nie je
úplne
Vezmite problém
ako poruchu
spojky a riešte ho
Zlepšite
Radenie
stupňov
rýchlosti je
obtiažné
Zmena prevodových
prevedenie
stupňov nie je
zmeny
prevedená správne
prevodových
stupňov
Vidličky prevodovky sú
rozbité alebo
Vymeňte
asymetrické
poškodený stromček
prevodovky
poškodené koliečka
rýchlostí
Vymeňte
Vymeňte
Porucha
převodovky
Rozbité vidličky či
stromček s koliečkami
Vymeňte
rýchlostných stupňov
42
Odstraňovanie porúch chladiaceho systému
Jav:Slabá hnacia sila motora - ortuť teplomera vody sa pohybuje dlhú dobu v červenej oblasti a chladiaca kvapalina vrie a strieka von z nádrže (chladiaci
systém funguje normálne, keď sa ortuť rýchlo vyšplhá do červenej oblasti a potom opäť spadne).
Dôvody pre nadmernú teplotu vody môžu byť nasledujúce:
Poškodený teplomer vody alebo spínač tepelného senzoru.
Poškodený kryt chladiča, či je hlavný ventil alebo záporný tlakový ventil necitlivý .
Upchaný chladič
V chladiči nie je dostatok chladiacej kvapaliny alebo je poloha chladiča či vodovodnej trubky príliš nízko, čo má za následok slabú cirkuláciu.
Vodovodná trubka alebo plášť valce s vodným chladením sú upchané.
Vodné čerpadlo je pokazené.
Nesprávna inľtalácia ventilátora alebo poškodenie ventilátora.
Poškodenie chladiacej trubky
Netesní cirkulačná trubka chladiča.
Dôvody, prečo teplomer vody nesignalizuje zmeny teploty alebo sú údaje nepresné:
1. Poškodený teplomer vody alebo časti tepelného senzora.
2. Poškodený termostat.
Dôvody pre únik vody:
1. Zle mechanické tesnenie.
2. Starý tesniaci krúžok a zlé tesnenie, čo je naznačené únikom vody zo špáry krytu vodnej pumpy.
3. Poškodená hadica.
4. Poškodené tesnenie valca. Otvrorte kryt vodnej nádrže a zvýšte rýchlosť, aby ste videli, či neuniká voda. Pokiaľ dochádza k úniku vody, vymeňte
tesnenie valca.
5. Poškodená svorka hadice, ktorú nejde opraviť. V prípade potreby svorku upevnite či vymeňte.
43
Diagram elektrického vedenia ventilátora
Záporný zelený DJ221
Kladný modrý/biely DJ622-A
Nastavenie plynovej páčky
POZNÁMKA:
Skôr ako nastavíte záber plynovej páčky, nastavte otáčky pri chode motora naprázdno.
1. Uvoľnite poistnú maticu
2. Otáčajte regulačným šróbem, pokiaľ sa záber plynovej páčky nepohybuje medzi 2 a 4 mm.
3. Upevnite poistnú maticu.
1. poistná matica 2. Adjustable bolt
3. Záber plynovej páčky
Predná a zadná hydraulická kotúčová brzda
ATV je vybavená prednou a zadnou hydraulickou kotúčovou brzdou, brzdový pedál ovláda prednú i zadnú hydraulickú kotúčovú brzdu súčasne.
Kontrola brzdového systému
Brzdový systém by mal byť kontrolovaný každý deň pred jazdou ATV
44
1. Skontrolujte správnosť úrovne hlavného brzdového
2. Skontrolujte, či je všetko v rámci brzdového systému utesnené
3. Skontrolujte, či sa na brzdovej hadici či hlavnom valci nevyskytujú nijaké praskliny.
4. Skontrolujte opotrebenie brzdových doštičiek.
VAROVANIE
Hydraulické kotúčové brzdy boli navrhnuté pre výkon pod vysokým tlakom.
Pre prínos bezpečnosti a spoľahlivosti musí byť životnosť brzdovej hadice, hlavného valca a rovnako tak brzdové kvapaliny udržované podľa špecifikácie v
tomto manuály.
Pokiaľ brzdový systém nefunguje správne, napríklad nie je dostatečne výkonný, je zablokovaný a nejde ho ovládať atď., prosím kontaktujte
pre odstránenie
týchto porúch svojho predajcu a vyvarujte sa tak možnému riziku, ktoré by mohlo následkom poškodenej brzdy nastať.
45
Kontrola brzdových doštičiek
a Časť brzdovej doštičky podliehajúca opotrebeniu
Skontrolujte časť brzdovej doštičky, podliehajúceh opotrebeniu. Pokiaľ je jej obloženie takmer nepatrné, nainštalujte novú sadu brzdových doštičiek.
Nastavenie parkovacej brzdy
Pokiaľ parkovacia brzda neplní riadne svoju funkciu, treba ju nastaviť.
a regulačný šrób b poistná matica c regulačné matice d poistná matica
A diaľka káblu
1. Uvoľnite poistnú maticu a nastavte regulačnú maticu na brzdovom kábly.
46
2. Úplne uvoľnite poistnú maticu a regulačný šrób na trmeni prednej kotúčovej brzdy.
3. Otáčajte regulačnú maticu na brzdovom kábly pokiaľ sa dĺžka káblu
(A) nepohybuje medzi 56 a 60 mm.
4. Upevnite poistnú matice na brzdovom kábly a regulačný šrób na trmeni prednej kotúčovej brzdy.
MOŽNÉ RIZIKO
Riadenie s nesprávne nastavenými brzdami
ČO SA MÔŽE STAŤ
Brzdy sa môžu pokaziť, čo by viedlo k zníženiu ich výkonu. To by zvýšilo riziko zrážky či nehody.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Po nastavení parkovacej brzdy, zablokujte predok stroja , tak, aby boli predné kolesá nad zemou a otáčejte predné kolesá. Uistite sa, že predné brzdy zaberajú
správne.
47
Nastavenie vôle spojky
Volná vôľa záberu spojky musí byť nastavená na 8-13mm
1. Nastavovacia matica
c. voľná vôľa záberu
Pre zvýšenie voľnej vôle záberu naplno otočte nastavovaciu maticu na spojke v smere na obrázku znázorneným písmenom “a”
pre zníženie voľnej vôle záberu potom v smeru na obrázku znázorneným písmenom “b”.
Kontrola upevnenia reťaze
POZNÁMKA:
Pohnite s ATV dopredu a dozadu a nájdite pozíciu, v ktorej je hnacia reťaz najviac napätá. V tejto pozícii potom reťaz skontrolujte a nastavte.
Aby ste mohli kontrolovať upevnenie reťaze, všetky pneumatiky sa musia dotýkať zeme a nesmú byť žiadno zaťažené.
48
Nastavenie upevnenia hnacej reťaze
1. Uvoľnite poistné matice zadného kyvného ramena.
2. V mieste “a” a “b” použite francúzsky kľúč alebo iné vhodné náradie, potom s ním otáčajte až do tej doby, kým sa reťaz napne.
3. Po nastavení upevnite poistné matice.
Obr.: poistná matica
Mazanie hnacej reťaze
Hnacia reťaz musí byť čistená a premazávaná v intervaloch špecifikovaných v tabuľke pravidelnej údržby a mazania. Inak by sa reťaz rýchlo opotrebovala a
49
to predovšekým pri jazde vlhkými a prašnými oblasťami. Obsluhujte hnaciu reťaz podľa pokynov nižšie:
VAROVANIE:
Hnacia reťaz musí byť premazaná po umytí ATV či po jazde v daždi.
1. Očistite hnaciu reťaz petrolejom a malým jemným kartáčom.
2. Potom hnaciu reťaz otrete nasucho.
3. Dôkladne hnaciu reťaz premažte.
VAROVANIE:
Nepoužívajte na hnaciu reťaz motorový olej alebo iné mazivá, pretože môžu obsahovať látky, ktoré by mohli reťaz poškodiť.
Kontrola káblov a premazávanie
MOŽNÉ RIZIKO
Poškodené ovládacie lanká
ČO SA MÔŽE STAŤ
Korória môže spôsobiť poškodenie vnútorného poťahu ovladacích laniek. Lanká
sa tiež môžu opotrebovať.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Kontrolujte lanká často. Vymeňjte poškodené lanká
Premazávajte vnútorné káble a koncovky káblov. Pokiaľ
lanká nefungujú ako majú, vymeňte ich.
Premazávanie brzdového pedálu
Premažte otočný čep
50
Premazávanie trojuholníkového priečneho ramena
Premažte predné horné a dolné čepy trojuholníkového priečneho ramena
51
1 maznica horného priečneho ramena nápravy
2 maznice dolného priečneho ramena nápravy
Premazávanie otočného čapu zadného priečneho ramena nápravy
Premažte otočný čap zadného priečneho ramena nápravy
Premazávanie systému zadnej nápravy
Premažte ekcentrické tlakové maznice zadnej nápravy
52
Obr.: Chránič hnacej reťaze, zadné priečné rameno, zadná náprava, tlaková
Batéria
Elektrolyt v batérii je jedovatý, nikdy batériu voľne nevyhadzujte s odpadmi. Zaobchádzanie s batériou by malo byť v súlade s národnými a miestnymi
pravidlami ochrany životného prostredia.
Táto ATV je vybavená zatesneným – gelovým typom batérie. Preto nie je nutné kontrolovať elektrolyt a pridávať destilovanú vodu do batérie. Pokiaľ sa Vám
zdá batéria vybitá, kontaktujte svojho predajcu.
POZOR : NABÍJAJTE BATÉRIU
LEN VŽDY IMPULSNOU GÉLOVOU NABÍJAČKOU. Pokiaľ použijete pre
nabíjanie bežnú nabíjačku pre elektrolytové batérie, dôjde k zničeniu gélovej batérie!!!!!!
53
VAROVANIE:
Nepokúšajte sa odstrániť tesniace čapičky z elektrických článkov batérie. Mohli by ste batériu poškodiť.
MOŽNÉ RIZIKO
Neopatrné zaobchádzanie s batériou či elektrolytom
ČO SA MÔŽE STAŤ
Mohli by ste sa otráviť. Mohli by ste sa vážne popáliť kyselinou sírovou z elektrolytu v batéríi. Batérie produkujú výbušné plyny.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Vyvarujte sa kontaktu s kožou, očami a oblečením. Vždy si chráňte oči (vhodnými okuliarmi, ochranným štítom atď.), keď pracujete blízko batérie. Chráňte
pred detmi.
Údržba batérie
Pokiaľ nepoužívate štvorkolku dlhšiu dobu, vyberte z nej batériu a uložte ju na chladnom a tmavom mieste. Pred jej opätovným použitím ju kompletne dobite.
ČISTENIE A USKLADNENIE
A. ČISTENIE
Časté a dôkladné čistenie Vašej ATV bude nielne skrášľovať jej vzhľad, ale tiež zlepší jej celkový výkon a predĺži životnosť veľa jej súčiastkám.
1. Pred čistením štvorkolky :
2. Zablokujte koniec výfukovej trúbky a zabráňte tak vniku vody
3. Uistite sa, že je zapaľovacia sviečka a veká všetkých nádrží riadne nainštalované.
4. Pokiaľ je skriňa motora nadmerne zamastená, aplikujte štetcom odmasťovadlo. Nepoužívajte odmasťovadlo na reťaz, reťazové ozubená kolesa a nápravy
kolies.
5. Zmyte nečistotu a odmasťovadlo zahradnou hadicou, ktorá má dostatočný tlak.
6. Akonáhle bude väčšina špiny spláchnutť, jemne umyte všetok povrch teplou vodou a čistiacim prostriedkom.
7. Potom ihneď opláchnite ATV čistou vodou a vysušte celý jej povrch čistou šatkou alebo jemnou savou tkaninou.
8. Vysušte reťaz a premažte ju. Tým zabránite korózií.
9. Na všetky pomaľované a chromované povrchy môžete použiť vosk na automobily.
MOŽNÉ RIZIKO
54
Prevádzka s mokrými brzdami po umytí
ČO SA MÔŽE STAŤ
Pokiaľ sú brzdy mokré, nie sú pri zastavení veľmi spoľahlivé, čo zvyšuje možnosť nehody.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Po umytí ATV skontrolujte funkčnosť bŕzd. Pri nízkej rýchlosti niekoľkokrát použite brzdy, trením sa obloženie vysuší.
B. USKLADNENIE
1. Vyprázdnite palivo z palivovej nádrže a karburátora.
2. Dôkladne očistite hnaciu reťaz a premažte ju.
3. Zablokujte rám a zdvihnite tak všetky kolesá od zeme.
4. Upevnite cez otvor výfukové trubky plastový pohárik a tým zabráňte vniku vlhkosti.
5. Vyberte batériu a riadne ju uskladnite.
POZNÁMKA:
Skôr ako uskladníte ATV, preveďte nutné opravy.
55
Download

Návod na použitie X3, X5