strana 1
PRIHLÁŠKA
KONFERENCIA e+
/„EFEKTÍVNE ZHODNOCOVANIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV“/
(19. september 2013, 9.00 hod.)
Miesto konania:
Hotel pod zámkom, Bojnice, SR
Hurbanovo nám. 2, 972 01 Bojnice
2013
Vstupný poplatok:
79,-€ s DPH (65,83,- bez DPH) na 1 účastníka
Zľavnený vstupný poplatok:
(klienti spoločnosti EKOS PLUS s.r.o., zástupcovia verejnej
správy (VÚC, mestá, obce), združení (ZMOS,ÚMS, K8))
29,-€ s DPH (24,17,- bez DPH) na 1 účastníka
Termín na prihlásenie:
Konečný termín: (dátum) vrátane
OBJEDNÁVATEĽ:
Meno účastníka č. 1:
Meno účastníka č. 2:
Meno účastníka č. 3:
NÁZOV ORGANIZÁCIE:
Adresa:
Telefón / Fax:
E-mail:
IČO:
DIČ:
USPORIADATEĽ:
Organizácie/firma:
Telefón/Fax:
E-mail:
Kontaktná osoba:
IČO:
IČ DPH:
Č. bank. účtu:
Variabilný symbol:
Poznámka/ Účel platby:
EKOS PLUS, s.r.o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava
02/544 110 85, 02/544 163 82
[email protected]
Mgr. Mária Trošanová (mobil: +421 905 356 645)
313 92 547
SK 20 20 30 53 97
26 25 00 41 66 / 1100, /Tatrabanka/
19092013
Názov vašej organizácie
Účastnícky poplatok uhradím Bankovým prevodom:
FORMCHECKBOX
V hotovosti:
FORMCHECKBOX
strana 2
PRIHLÁŠKA
2013
Vyplnenú záväznú prihlášku nám zašlite prosím faxom alebo e-mailom najneskôr do (dátum) vrátane.
Účasť je možná po úhrade poplatku na vyššie uvedený účet.
Do účelu platby, prosím, uveďte názov Vašej spoločnosti. Daňový doklad Vám bude zaslaný poštou na Vašu
adresu. V prípade, že úhrada poplatku bude realizovaná neskôr ako 7 dní pred začiatkom podujatia, prosíme o predloženie kópie dokladu o zaplatení pri registrácii. Účastnícky poplatok je taktiež možné uhradiť v
hotovosti na mieste pred začiatkom podujatia.
Účastnícky poplatok zahŕňa:
účasť na seminári pre 1 osobu, občerstvenie, DPH.
Náklady na ubytovanie nie sú v cene účastníckeho poplatku zahrnuté, ubytovanie si zabezpečujú účastníci
podujatia, podľa svojich potrieb, sami.
STORNO PODMIENKY:
Bezplatné storno registrácie prijímame do (dátum) vrátane.
Pri odhlásení po (dátum)
100 % z ceny účastníckeho poplatku.
V prípade neúčasti sa poplatok nevracia (odborného seminára sa môže zúčastniť náhradník).
S vyššie uvedenými storno podmienkami súhlasím.
Dátum
pečiatka a podpis
oprávneného zástupcu
Download

PRIHLÁŠKA - EKOS PLUS