Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže
P.č.
1.
Meno
Mgr. Eva Masárová
2.
Mgr. Mária Bošňáková
3.
Ing. Monika Rybová
4.
Mgr. Anna Sučanská
5.
Mgr. Miriam Dufeková
6.
Mgr. Michal Deneš
7.
Mgr. Viera Pálešová
8.
Mgr. Monika Straková
Inštitúcia
MŠVVaŠ SR
sekcia štátnej starostlivosti
o šport a mládež, odbor
mládeže
MŠVVaŠ SR
sekcia štátnej starostlivosti
o šport a mládež, odbor
mládeže
MŠVVaŠ SR
sekcia regionálneho školstva,
odbor SOŠ a konzervatórií
MŠVVaŠ SR
sekcia informatiky, odbor
centrálneho informačného
systému
MŠVVaŠ SR
sekcia vysokých škôl, odbor
vysokoškolského vzdelávania
MŠVVaŠ SR
sekcia medzinárodnej
spolupráce, EZ a CžV, odbor
európskych vzťahov a CŽV
MZ SR
sekcia zdravia, odbor
zdravotníckeho vzdelávania
MPSVaR SR
sekcia sociálnej a rodinnej
e-mail
[email protected]
Telefón
02/59296 830
Funkcia
predsedníčka
[email protected]
02/59296 840
tajomníčka
[email protected]
02/59374 328
členka
[email protected]
02/59374 324
členka
[email protected]
02/59374 398
členka
[email protected]
02/59374 672
člen
[email protected]
02/593 73 257
členka
[email protected]
02/20461009
členka
9.
Mgr. Daniela Kuhnová
10.
Mgr. Miriam Fecenková
11.
Ing. Emília
Achbergerová
12.
PhDr. Lucia Fančová
13.
Mgr. Dagmara Bezáková
14.
PhDr. Anna Labátová
15.
16.
PhDr. Daniela Drobná,
PhD
Mgr. Veronika Paľková
17.
Martina Nemethová
18.
pplk. JUDr. Mária
politiky
MK SR
sekcia kultúrneho dedičstva,
odbor nehmotného kultúrneho
dedičstva a kultúry
znevýhodnených skupín
obyvateľstva
MH SR
odbor koordinácie a záležitostí
EÚ
MDVaRR SR
vedúca odd. ľudských zdrojov a
organizačného
MŽP SR
sekcia enironmentálnej politiky,
odbor trvalo udržateľného
rozvoja životného prostredia
MPaSV SR
odbor rozvoja vidieka a LEADER
ZMOS
riaditeľka sekcie školstva
a vzdelávania Kancelárie ZMOS
ÚMS
expertka ÚMS
MŠVVaŠ SR
sekcia štrukturálnych fondov
EÚ, odbor pre OP Vzdelávanie
KOZ SR
Špecialista KOZ SR
Prezídium Policajného zboru
[email protected]
02/20482 305
členka
[email protected]
02/4854 1527
členka
[email protected]
02/59494498
0905 835 893
členka
[email protected]
02/595 62 352
členka
[email protected]
02/59266 539
členka
[email protected]
02/529 254 61
členka
[email protected]
[email protected]
[email protected]
02/5443 5914
0905 923 284
02/593 74 182
členka
[email protected]
0911 110 616
členka
[email protected]
0961050036
členka
členka
Gerincová
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
odd. komunikácie a prevencie
kancelárie prezidenta PZ
Mgr. Ľudmila Hrustičová Úrad splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity
Prof. Mgr. Ladislav
Slovenská pedagogická
Macháček, CSc.
spoločnosť pri SAV
PhDr. Marta
Asociácia centier voľného času v
Hanečáková, PhD.
SR
Mgr. Ondrej Gallo
RmS
Mgr. Elena Valenteje
ZIPCeM
Mgr. Rastislav Mráz
Asociácia krajských rád mládeže
Predseda Mestskej rady
mládeže Trnava
Radovan Lacko
ŠRVŠ
Andrej Barborka
ŠRSŠ
Jana Dúbravková
Bratislavský samosprávny kraj
odd. mládeže a športu
Ing. Tibor Iró
Trnavský samosprávny kraj
Ing. Silvia Štefániková
Trenčiansky samosprávny kraj
Mgr. Terézia Kulíková
Žilinský samosprávny kraj
odbor školstva a športu
Ing. Jana Štrangfeldová,
Banskobystrický samosprávny
PhD.
kraj
kancelárka predsedu BBSK
Mgr. Andrea Valchoňová
Nitriansky samosprávny kraj
odborná referentka pre prácu
s mládežou a mimoškolské
aktivity
PhDr. Iveta Tarabčáková
Prešovský samosprávny kraj
RNDr. Viera Juríková
Košický samosprávny kraj
[email protected]
02/509 44 975
členka
[email protected]
0903 121 508
člen
[email protected]
0905 217 463
členka
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0915 755 749
0908 715 388
člen
členka
člen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0949 855 958
0915 287 979
02/4826 4169
člen
člen
členka
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0917 314 647
0917 402 517
041/5032202
člen
členka
členka
[email protected]
048/4325 627
členka
[email protected]
037/69 229 34
členka
[email protected]
[email protected]
051/7081711
055/7268 268
členka
členka
vedúca referátu správy škôl a ŠZ
OŠ ÚKSK
Download

Zoznam členov Medzirezortnej pracovnej skupiny za rok