12.04.12 15:03
MESTO TRNAVA - zoznam kontaktov
celé číslo
(+421 33) 3236 + klapka
Mestský úrad v Trnave
fax
Trnava, Trhová 3
informátor
fax
prednosta
fax prednosta
odbor ekonomický
odbor právny a majetkový
odbor vzdelávania, športu a kultúry
odbor investičnej výstavby
odbor stavebný a životného prostredia
odbor územného rozvoja a koncepcií
odbor sociálny
odbor komunálnych služieb
odbor organizačný a vnútornej správy
referát obrany CO a PO
3236 101, 3236 111
3236 400
3236 140
3236 398
3236 163
3236 228
3236 128
3236 133
3236 238
3236 244
3236 172
3236 162
3236 165
3236 344, 5511 065
Radnica
361
362
363
364
365
366
367
368
369
fax
Trnava, Hlavná 1
informátor
primátor
kancelária primátora
fax primátor
viceprimátor
dlhodobo uvoľnený člen mestskej rady
hovorca mesta Trnava
hlavný kontrolór
3236 301
3236 334
3236 351
3236 399
3236 337
3236 331
3236 351
3236 313
370
371
Registratúrne stredisko Mestského úradu v Trnave
Trnava, Starohájska 2
0910 129 479
Mestská polícia Trnava
Trnava, Trhová 2
3236 401, 5511 555, 159
fax
(3236) 404
3236 470
fax
479
Mestská televízia Trnava, s.r.o.
Trnava, Hlavná 1
TINS informačný servis
Trnava, Trojičné námestie 1
3236 440
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Trnava, Hlavná 17
3236 435
fax
439
3236 522
fax
559
TT-Komfort, s.r.o. (SMM)
Trnava, Františkánska 16
TT-IT, s.r.o.
Trnava, Trhová 2
980
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava
Trnava, Vl. Clementisa 51
3236 600
fax
629
3236 690
fax
969
3236 671, 3236 672
fax
869
Základná umelecká škola v Trnave
Trnava, Mozartova 10
Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského
Trnava, Štefánikova 2
Kalokagatia - centrum voľného času
Trnava, Strelecká 1
Trnava, Limbova
3236 694
3236 698
fax
699
ZAKLADNÁ ŠKOLA ° Trnava
ZŠ Atómová 1
3236 840
3236 850
ZŠ J. Bottu 27
3236 860
ZŠ Gorkého 21
ZŠ K. Mahra 11
3236 880
ZŠ Spartakovská 5
3236 900
Centrálna výrobňa jedál (pre školské stravovanie
3236)902
3236 910
ZŠ Spartakovská (budova V jame)
3236 920
ZŠ Vančurova 38
3236 930
ZŠ Nám. Slov. učen. tov.12
ZŠ A. Kubinu 1
3236 940
ZŠ I. Krasku 29 s MŠ (Modranka)
5543 049, 3236 833
fax
849
859
869
889
909
919
929
939
MATERSKÁ ŠKOLA ° Trnava
MŠ Vančurova
MŠ Jiráskova 25
MŠ K. Mahra 9
MŠ Limbová 4
MŠ Spartakovská 6
MŠ T. Tekela 1
MŠ V Jame 27
MŠ Okružná 19
MŠ Okružná 27
MŠ Murgašova 13
MŠ Beethovenova 16
MŠ Botanicka 12
MŠ Ružindolská 8
MŠ Narcisova 2
MŠ Ľudová 27
MŠ Čajkovskeho 28
MŠ Vajanského 3
ZŠ I. Krasku 29 s MŠ (Modranka)
MŠ Hodžova 40
MŠ Spartakovská 10
3236 750
3236 754
3236 759
3236 763
3236 767
3236 771
3236 775
3236 779
3236 783
3236 787
3236 792
3236 796
3236 801
3236 805
3236 809
3236 813
3236 818
5543 049, 3236 833
3236 829
3236 822
Integrovaný záchranný systém
Rýchla zdravotnícka pomoc
Hasičský záchranný zbor
Polícia
Mestská polícia
(0) 112
(0) 155
(0) 150
(0) 158
(0) 159
Informácie o telefónnych číslach
Informácie o zahraničných telefónnych číslach
(0) 1181
(0) 12 149
Linka detskej istoty
(0) 0800 500 500 UNICEF
non-stop
Verejné osvetlenie /24hod dispečing/
Slovenské plynárne
Slovenské elektrárne (ZSE)
5536 537
(0) 0850 111 363
(0) 0800 111 567
(0) 0850 111 555
(0) 7910 286, 7910 287
(0) 5533 211, 5533 346
zákaznícka linka
poruchová služba SR (non-stop)
infolinka
ohlasovňa porúch (non-stop)
Dôležité čísla
Slovenské vodárne (TAVOS)
Kanalizácia (ČOV Zeleneč)
non-stop
non-stop
non-stop
non-stop
non-stop
pozn.:
1. modrou farbou sú zapísané pripravované klapky (momentálne nedostupné)
2. telefónny zoznam mesta Trnava spravuje [email protected]
3. za správnosť údajov v záložke [msu] je zodpovedný OOaVS - personálny referát MsÚ
3. za správnosť údajov v záložke [zs] a [ms] je zodpovedný OVŠaK na MsÚ vTrnave
4. za správnosť údajov v ostatných záložkách je zodpovedné vedenie príslušnej organizácie
celé číslo:
(+421 33) 3236 + klapka (t.j. 3236 111)
12.04.12 15:03
www.trnava.sk
[email protected]
Mestský úrad, Trhová 3, 917 71 Trnava
INFORMÁTOR MsÚ
FAX
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ PREDNOSTU
ŠKOLIACA MIESTNOSŤ
ZASADACIA MIESTNOSŤ
101, 111
400
142
199
215
KANCELÁRIA PREDNOSTU
DIENEROVÁ Hana, Ing.
BRESTOVANSKÁ Eva, Bc.
FAX
141
140
398
prednostka MsÚ
sekretariát
[email protected]
[email protected]
[email protected]
218
vedúca odboru
[email protected]
[email protected]
ODBOR EKONOMICKÝ
BURZOVÁ Mária Ing.
Úsek správy daní a poplatkov
LACKOVIČOVÁ Želmíra
223
vedúca úseku
[email protected]
BOHUNICKÁ Anna
KOPECKÁ Eva
KRAJČOVIČOVÁ Lucia
KURINCOVÁ Emília
PATÁKOVÁ Terézia
PESTÚNOVÁ Lucia, Ing.
SUČÁKOVÁ Diana, Ing.
VIRÁGOVÁ Jozefína
225
224
222
223
224
222
222
225
miestne dane
daň z nehnuteľností
daň z nehnuteľností
daň z nehnuteľností
daň z nehnuteľností
daň z nehnuteľností
daň z nehnuteľností
miestne dane
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Úsek rozpočtu a financovania
ČIGÁŠOVÁ Bianka, Ing.
DROZDOVÁ Ľubica
FARKAŠOVÁ, Katarína
HALADOVÁ Mária, Ing.
KUBOVOVÁ Monika (momentálne na MD)
JANKOVIČOVÁ, Katarína
KOVÁROVÁ Hana, Ing. (momentálne na MD)
HUTÁROVÁ Ľudmila
KVASSAYOVÁ Silvia
MIŠÍKOVÁ Vlasta
MOCHŇACKÁ Bronislava
NOVÁKOVÁ Mária
POLÁKOVÁ Anna
SLEZÁKOVÁ Martina
ŠURANOVÁ Mária, Ing.
219
203
203
220
221
221
220
221
180
151
202
151
202
163
219
rozpočet
účtovníctvo škôl a školských zariadení
účtovníctvo
účtovníctvo
pokladňa
mzdy
faktúry, bankové služby
mzdy
evidencia zmlúv
správa daní a poplatkov
rozpočet
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
227
vedúca odboru
[email protected]
[email protected]
ODBOR PRÁVNY A MAJETKOVÝ
TOMAŠOVIČOVÁ Jana, JUDr.
Úsek právny
Referát majetkoprávny a legislatívny
BIELKO Ladislav, Mgr.
KRČOVÁ Gabriela
KUČAVÍK, Michal, Mgr.
VENGRINOVÁ Petra, JUDr.
Referát zmluvných vzťahov a verejného obstarávania
RUŽIČKOVÁ Katarína, JUDr.
Úsek majetkový
BOHUNICKÝ Richard, Ing.
Referát nakladania s majetkom mesta
ŠKVARKA Dušan, Ing.
JÁGRIKOVÁ Jarmila, Ing.
Referát evidencie majetku mesta
RUMPELOVÁ, Daniela, Ing.
HUCOVIČOVÁ Alena, Ing.
Referát správy majetku mesta
LUKAČOVIČOVÁ Blanka, Ing.
MACKOVÁ Emília, Ing.
KUBOVIČOVÁ Rozália
ODBOR VZDELÁVANIA, ŠPORTU A KULTÚRY
MAKOVÁ Ružena, Mgr.
Úsek vzdelávania
Prenesený výkon štátnej správy, školský úrad ZŠ
BAŠNÁKOVÁ Monika, Mgr.
GAŠPARÍKOVÁ Babeta
GOMBÍKOVÁ Elena, Ing.
JEDLIČKOVÁ Zuzana
DRGOŇ František, Ing.
KRIŠTOFÍKOVÁ Gabriela, PaedDr.
MIŠOVIČOVÁ Bohuslava, Ing. (momentálne na MD)
KLOKNEROVÁ Mária, Mgr.
ŠTEFKOVÁ Daniela, Mgr.
REMENÁROVÁ, Zuzana, Mgr.
účtovníctvo
účtovníctvo
226
228
229
229
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
226
[email protected]
209
vedúci úseku
[email protected]
210
210
[email protected]
[email protected]
211
211
[email protected]
[email protected]
212
212
213
[email protected]
[email protected]
[email protected]
125
vedúca odboru
128
124
127
128
129
124
127
130
130
127
vzdelávacie aktivity
školské stravovanie
financovanie, rozpočet
ekonomika a administratíva odboru
technické a investičné záležit. škôl a šk. zariad.
školský úrad MŠ
financovanie a rozpočet
dávky v hmotnej núdzi
financovanie, rozpočet
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Úsek športu, mládeže a kultúry
PEKÁROVÁ Anna, Bc.
ŽITŇANSKÝ Michal, Mgr
KRUPČÍKOVÁ Terézia, Mgr.
CAGALA Peter, Mgr.
HARŠÁNYIOVÁ Katarína, Ing.
GUNIŠ Eduard, Mgr.
145
vedúca úseku
159, 353 (západné krídlo
ranice)
kultúra
144
kultúra
144
kultúra
126
deti a mládež
129
šport
ODBOR INVESTIČNEJ VÝSTAVBY
BÉREŠ Dušan, Ing.
134
vedúci odboru
112
131
112
132
132
príprava projektovej dokumentácie
stavebné povolenia, rozpočet
príprava projektovej dokumentácie
príprava projek. dokumentácie, verejné obstaráv.
príprava projektovej dokumentácie
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
135
113
113
technic. dozor investora - realizácia stavieb
technic. dozor investora - realizácia stavieb
technic. dozor investora - realizácia stavieb
[email protected]
[email protected]
[email protected]
vedúca odboru
[email protected]
[email protected]
vedúca úseku
[email protected]
územné rozhodovanie a povoľovanie stavieb
územné rozhodovanie a povoľovanie stavieb
územné rozhodovanie a povoľovanie stavieb
povoľovanie stavieb - rodinné domy
povoľ. stavieb - nebytové budovy, infraštrukúra
povoľovanie stavieb - bytové domy
povoľ. stavieb - nebytové budovy, infraštruktúra
povoľovanie stavieb - rodinné domy
povoľ.stavieb - byt.domy, nebytové budovy
[email protected]
[email protected]
povoľovanie stavieb
[email protected]
Úsek prípravy stavieb
AUGUSTÍNOVÁ Ľubica, Ing.
GREGUŠOVÁ Renáta
HEREGOVÁ Monika, Ing.
LALÍK Miroslav, Ing.
MAGUĽOVÁ Danica, Ing.
Úsek realizácie stavieb
ANTALA Rudolf
HORNÍK Miroslav
LASTOVIČKA Kamil, Ing.
ODBOR STAVEBNÝ A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
MITERKOVÁ Iveta, Ing.
237
FAX
280
Stavebný úrad
ŠIMONČIČOVÁ Blažena, Ing.
236
Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
BAJUŽÍKOVÁ Jana, Ing.
255
ČÁLIKOVÁ Monika, Ing.
235
DANIŠOVIČOVÁ Daniela, Ing.
255
FEJEŠOVÁ Tatiana, Mgr.
233
JURČOVÁ Elena, Ing.
235
KALIVODOVÁ Zuzana, Ing.
236
KRCHŇAVÁ Jarmila Ing.
234
STACHOVÁ Anna, Mgr.
233
ULMANOVÁ Mária, Mgr.
234
ZSOLNAI Roman, Mgr.
205
Referát špeciálneho stavebného úradu pre mieste a účelové komunikácie
HRUBÝ Miroslav Ing.
205
Referát informácií a evidencie
BUČÁNYOVÁ Gabriela
LUKAČOVIČOVÁ Iveta
WACHTEROVÁ Adriana
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
238
164
238
povoľ.reklamných zariadení, archív
208
208
poskytovanie podpory - úvery zo ŠFRB
poskytovanie podpory - úvery zo ŠFRB, výpisy z archívnych kníh
[email protected]
[email protected]
206
nepovol. skládky, zariadenia, priestupky v oblasti
[email protected]
206
výruby, náhradná výsadba, umiestňovanie drevín
[email protected]
207
malé zdroje znečisťovania ovzdušia, studne
[email protected]
245
vedúci odboru
[email protected]
[email protected]
247
249
248
zeleň
územný plán
IBV, rodinné domy, bytová výstavba
[email protected]
[email protected]
[email protected]
249
248
obchod, výroba, služby, priemysel, rekl.zariad.
územný plán
[email protected]
[email protected]
Úsek inžinierskeho urbanizmu a územno-technických informácií
KÁNIK Ján, Ing.
250
HANZELOVÁ Adriana, Ing.
247
HRABÁRIKOVÁ Martina (momentálne na MD)
244
ŠIPKA Peter, Mgr.
246
TUCHYŇOVÁ Ivana, Ing.
246
HLBOCKÝ Peter, Ing.
239
KADLÍČEK Miroslav, Ing
239
Úsek strategickej koncepcie
vedúci úseku
inžinierske siete
sekretariát
GIS, poskytovanie údajov z TMM
GIS, poskytovanie údajov z TMM
doprava
doprava
[email protected]
adriana.hanzelova@trnava.sk
martina.hrabarikova@trnava.sk
peter.sipka@trnava.sk
ivana.tuchynova@trnava.sk
peter.hlbocky@trnava.sk
KRAJČOVIČ Juraj, Ing.
PHSR
juraj.krajcovic@trnava.sk
Referát bývania
RAKÚSOVÁ Ľubica
STACHOVÁ Dušana
Úsek zložiek životného prostredia
KPK, ohlásenie drob. stavieb, stav.úprav a udržiavacích prác
poskytovanie informácií, agenda odboru, archív
gabriela.bucanyova@trnava.sk
iveta.lukacovicova@trnava.sk
adriana.wachterova@trnava.sk
Referát odpadového hospodárstva
DOSTÁLOVÁ Alena, Ing.
Referát ochrany prírody
GALKOVÁ Jana Ing.
Referát ochrany ovzdušia a vôd
HALGOŠOVÁ, Zuzana, Ing.
ODBOR ÚZEMNÉHO ROZVOJA A KONCEPCIÍ
HORÁK Milan Ing. arch.
Úsek urbanisticko-architektonickej koncepcie
GARAIOVÁ Jarmila, Ing.
HULMANOVÁ Eva, Ing. arch.
ZACHAROVÁ Soňa, Ing. arch.
PURDEŠ Peter, Ing. arch.
TOMÁŠKOVÁ Daniela, Ing.
244
miroslav.kadlicek@trnava.sk
ODBOR SOCIÁLNY
KLENOVSKÝ Peter, Mgr.
Referát financovania sociálnych vecí
WOZIWODSKÁ, Bibiana
Referát bytový
HALÁKOVÁ Helena
SLOVÁKOVÁ Beata, Mgr.
Referát starostlivosti o rodiny s deťmi
HALADOVÁ Karin, Mgr. (momentálne na MD)
JANKECHOVÁ, Ivana
ŠPERKOVÁ Mária, Mgr.
Referát sociálnej pomoci občanom
MRVOVÁ Jarmila
Referát starostlivosti o dôchodcov
NOVANSKÁ, Ľubica
Kancelária Zdravé mesto
HUŇAVÁ Ingrid, Mgr.
Referát tretieho sektora a charity
PECIAROVÁ Mária
Komunitné centrum
BANGOVÁ Simona, Mgr.
ODBOR DOPRAVY A KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB
ANTAL Ľubomír, Ing.
JAKUBEC Jozef, Ing.
Úsek komunálnych služieb
Referát verejnoprospešných služieb
NOVÁK Peter, Ing.
170
vedúci odboru
os@trnava.sk
peter.klenovsky@trnava.sk
172
bibiana.woziwodska@trnava.sk
171
helena.halakova@trnava.sk
171
beata.slovakova@trnava.sk
169
169
sociálnoprávna ochrana a kuratela
169
167
karin.haladova@trnava.sk
ivana.jankechova@trnava.sk
maria.sperkova@trnava.sk
bezdomovci
jarmila.mrvova@trnava.sk
lubica.novanska@trnava.sk
167
168
zdravé mesto
ingrid.hunava@trnava.sk
168
charita, cirkev
maria.peciarova@trnava.sk
103
104
vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb
vedúci úseku komunálnych služieb
odaks@trnava.sk
lubomir.antal@trnava.sk
jozef.jakubec@trnava.sk
281
106
komunálny odpad, cintorínske služby, autovraky
peter.novak@trnava.sk
Referát poľnohospodárstva
ALMÁŠIOVÁ Tatiana, Ing.
Referát správy zelene
106
chov, držanie a ochrana zvierat, rybárske lístky, evidencia SHR, užívanie poľnohosp. Pôdy, verejné fontány
tatiana.almasiova@trnava.sk
BODIŠOVÁ Zuzana, Ing.
107
údržba a správa zelene, rozkop. v zeleni, GIS
zuzana.bodisova@trnava.sk
KRÁLIKOVÁ Ľubica, Ing.
107
údržba a správa zelene, rozkop. v zeleni, GIS
lubica.kralikova@trnava.sk
162
105
kancelária prvého kontaktu
lubica.bukovcakova@trnava.sk
marcela.simikova@trnava.sk
110
vedúca úseku
miroslava.zrebna@trnava.sk
NOVÁK, Marián, Ing.
110
vedúci úseku dopravy
marian.novak@trnava.sk
Referát dopravy a cestného hospodárstva
ŠIMO Konštantín
BALAŽOVIČOVÁ, Lenka, Ing.
ÚLEHLOVÁ Zuzana
117
109
109
rozkopávky na ceste, chodníku, uzávierky, obcházky, zvláštne užívanie komunik.
MHD – cestovné poriadky
vyhradené parkov.miesta ZŤP, dopravné značenie
konstantin.simo@trnava.sk
lenka.balazovicova@trnava.sk
zuzana.ulehlova@trnava.sk
VYSKOČ Igor
117
rozkopávky na ceste, chodníku, uzávierky, obcházky, zvláštne užívanie komunik.
igor.vyskoc@trnava.sk
Referát parkovacej služby
IVANOVIČ Ľudovít
193
správa a údržba parkovacieho systému
ludovit.ivanovic@trnava.sk
108
108
194
čistenie komunik., zábery verejného priestran., verejné osvetlenie, zimná údržba
gabriela.slamkova@trnava.sk
roman.stacho@trnava.sk
Referát obchodu a služieb
BUKOVČÁKOVÁ Ľubica, Ing.
ŠIMIKOVÁ Marcela, PhDr.
Úsek dopravy
ZREBNÁ Miroslava, Ing. Momentálne na MD
Referát technických činností dopravy
SLAMKOVÁ Gabriela
STACHO Roman
Menšie obecné služby
exter. sedenia na verej. priestranstve, agenda výher. Prístrojov, ambulantný predaj, jarmok, trhy
správa a údržba komunikácií a dopravného značenia, kanalizačných vpustí, cyklotrás
ODBOR ORGANIZAĆNÝ A VNÚTORNEJ SPRÁVY
DZURJANIN Michal, Mgr.
Úsek organizačný
Referát organizačný
MOŤOVSKÝ Tomáš, Mgr.
LACKOVIČOVÁ Eva, Mgr.
Referát personálny
STRAČÁROVÁ Stanislava Mgr.
ROSINOVÁ Sylvia, Mgr.
POLEŠENSKÁ Klaudia Mgr.
Matričný úrad
FARKAŠOVÁ Mária
GAŽOVIČOVÁ Elena
KONEČNÁ Jana
KLEIMANOVÁ, Marta
Ohlasovňa pobytu
SEKEROVÁ Jana
SLNEKOVÁ Mária
KOVAČOCYOVÁ Karin
Kancelária prvého kontaktu
JANOVIČOVÁ Lenka
ooavs@trnava.sk
148
vedúci odboru
michal.dzurjanin@trnava.sk
146, 349
146
správa zasadačky MZ, doručovateľská služba, agenda VMČ
tomas.motovsky@trnava.sk
eva.lackovicova@trnava.sk
152
154
152
zamestnanci MsÚ
182
181
181
182
úmrtná matrika
novorodenecká matrika
maria.farkasova@trnava.sk
elena.gazovicova@trnava.sk
jana.konecna@trnava.sk
marta.kleimanova@trnava.sk
184
184
evidencia osôb
evidencia osôb
evidencia osôb
jana.sekerova@trnava.sk
maria.slnekova@trnava.sk
karin.kovacocyova@trnava.sk
183
pošta
lenka.janovicova@trnava.sk
zapisovateľka MR, MZ, voľby
materské školy
zamestnanci MsÚ, MoS
personalistika@trnava.sk
stanislava.stracarova@trnava.sk
sylvia.rosinova@trnava.sk
klaudia.polesenska@trnava.sk
BONKO Martin
HORVÁTH Peter
LACKOVIČ Miroslav
SOLDÁNOVÁ Anna
ŠTEFKOVÁ Oľga
ŠIDLÍKOVÁ Mária
VOKOUNOVÁ Helena
101
161
161
101
165
166
101
informátor
pošta
pošta
informátor
overovanie podpisov
overovanie písomností a podpisov
informátor
martin.bonko@trnava.sk
peter.horvath@trnava.sk
miroslav.lackovic@trnava.sk
anna.soldanova@trnava.sk
olga.stefkova@trnava.sk
maria.sidlikova@trnava.sk
helena.vokounova@trnava.sk
299, 183
archív, doručovateľská služba
silvia.mesickova@trnava.sk
147
vedúci úseku
pavol.masarik@trnava.sk
150
150
149
majetok
ekonomika odboru
sklad
dasa.badurova@trnava.sk
elena.rehakova@trnava.sk
olga.karnasova@trnava.sk
149
356
301
opravy a údržba
šofér
vrátnička
stanislav.caja@trnava.sk
roland.kodrik@trnava.sk
martina.kodrikova@trnava.sk
RUŽIČKOVÁ Beáta
ZACHAROVÁ Mária
301
121, 299
149
301
301
vrátnik - radnica
kopírovanie
opravy - údržba
vrátnička
vrátnička
vladimir.mrva@trnava,.sk
renata.obalova@trnava.sk
akhtar.petr@trnava.sk
beata.ruzickova@trnava.sk
maria.zacharova@trnava.sk
Registratúrne stredisko, Starohájska 2, Trnava
Doručovateľská služba
299
183
0910 129 479
Registratúrne stredisko
MESÍČKOVÁ Silvia
Úsek vnútornej správy
MASARIK Pavol, Ing.
Referát hospodárskej správy
BAĎUROVÁ Dáša, Mgr.
REHÁKOVÁ Elena, Bc.
KARNASOVÁ Oľga
Prevádzkovo-technický referát
CAJA Stanislav
KODRÍK Roland
KODRÍKOVÁ Martina
MRVA Vladimír
OBALOVÁ Renáta
PETR Akhtar
dorucovatelia@trnava.sk
ODBOR PRIEMYSELNÉHO PARKU A INOVAČNÝCH PROCESOV (Hlavná 5, Trnava)
HERCEG, Štefan Ing.
380
vedúci odboru
MARTIŠOVÁ Lenka
381
ekonomická agenda
úsek projektového manažmentu
VANČOVÁ, Viera, Ing.
KRÁĽOVIČOVÁ, Zuzana, Mgr. Momentálne na MD
KRÁĽOVIČ, Lukáš, Ing.
TESSÉNYIOVÁ Lucia, Ing.
KOVÁČOVÁ, Andrea Ing.
stefan.herceg@trnava.sk
lenka.martisova@trnava.sk
382
384
385
385
386
vedúca úseku
projektová manažérka
projektový manažér
projektová manažérka
projektová manažérka
viera.vancova@trnava.sk
zuzana.kralovicova@trnava.sk
lukas.kralovic@trnava.sk
lucia.tessenyiova@trnava.sk
andrea.kovacova@trnava.sk
383
384
projektový manažér
projektová manažérka
branislav.pastucha@trnava.sk
katarina.buchova@trnava.sk
úsek priemyselného parku
PASTUCHA, Branislav Ing.
BUCHOVÁ, Katarína Ing.
RADNICA, Hlavná 1, 917 71 Trnava
INFORMÁTOR RADNICA
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ MZ
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ MR
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ S1
301
349
326
303
PRIMÁTOR MESTA TRNAVY
kp@trnava.sk
BUTKO Vladimír, Ing.
334, 336
primátor
vladimir.butko@trnava.sk
STANKO, Bystrík, Ing.
TIBENSKÁ, Kvetoslava, Ing.
338, 0917 660 001
333, 0917 660 002
1. zástupca primátora
2. zástupca primátora
bystrik.stanko@trnava.sk
kvetoslava.tibenska@trnava.sk
KANCELÁRIA PRIMÁTORA
TOMAŠOVIČ Pavol, Ing.
FAX
351, 0905 972 018
399
vedúci kancelárie, tlačový hovorca
kp@trnava.sk
pavol.tomasovic@trnava.sk
334
337
lucia.kacerova@trnava.sk
gabriela.schneiderova@trnava.sk
331
356
sekretariát primátora
sekretariát primátora
sekretariát viceprimátora
šofér
343
protokol, obrady
viera.hrdinova@trnava.sk
375, 5511065
civilná a požiarna ochrana
civilná a požiarna ochrana
maria.markovicova@trnava.sk
marek.vrzdiak@trnava.sk
344
346
komunik. s verejnos. a médiami, Novinky z radnice
grafik, webredaktor
vedúca úseku, interná a externá komunikácia
elena.ursinyova@trnava.sk
martin.michalik@trnava.sk
jana.ziskova@trnava.sk
345
zahraničné vzťahy, partnerské vzťahy
viera.malatinkova@trnava.sk
302
302
cestovný ruch a propagácia
cestovný ruch a propagácia
klara.ondrusova@trnava.sk
marta.tomovicova@trnava.sk
Úsek sekretariátu a protokolu
KÁČEROVÁ, Lucia, Mgr.
SCHNEIDEROVÁ Gabriela, Ing.
HRDINOVÁ Michaela
JALOVEC Róbert
Referát protokolu
HRDINOVÁ Viera, Mgr.
Referát obrany CO a PO (Hlavná 5,Trnava)
MARKOVIČOVÁ Mária, PhDr.
VRŽDIAK Marek
Úsek komunikácie a marketingu
Referát komunikácie
URSÍNYOVÁ Elena
MICHALÍK, Martin
ŽIŠKOVÁ Jana, Mgr. (momentálne na MD)
Referát zahraničných vzťahov
MALATINKOVÁ Viera, Ing.
Referát propagácie CR
ONDRUŠOVÁ Klára, Mgr.
TOMOVIČOVÁ Marta
376
michaela.hrdinova@trnava.sk
robert.jalovec@trnava.sk
ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA
HOLKOVIČ Rudolf, Ing.
313
hlavný kontrolór
uhk@trnava.sk
rudolf.holkovic@trnava.sk
BITTEROVÁ Anna, Ing.
ĎURKOVIČOVÁ Božena, Ing.
KELLNEROVÁ Mária, Ing.
OSVALDOVÁ Elena, Ing.
VADOVIČOVÁ Mária, Ing.
311
312
312
311
312
kontrola
sťažnosti
kontrola
kontrola
kontrola
anna.bitterova@trnava.sk
bozena.durkovicova@trnava.sk
maria.kellnerova@trnava.sk
elena.osvaldova@trnava.sk
maria.vadovicova@trnava.sk
celé číslo:
(+421 033) 3236 + klapka (tj. 3236 401)
12.04.12 15:03
Mestská polícia, Trhová ul. 2, Trnava
STÁLA SLUŽBA
pracovná miestnosť
fax
401, 5511 555, (0)159
402
403
info@msp.trnava.sk
stala.sluzba@msp.trnava.sk
NÁČELNÍK MsP
KELEŠI Igor, Mgr.
409, 5351 311
náčelník
HUBÁČEKOVÁ, Mária
ŠAJBIDOROVÁ Silvia
410, 5511 200
406
sekretárka
mzdové a personálne
igor.kelesi@msp.trnava.sk
maria.hubacekova@msp.trnava.sk
silvia.sajbidorova@msp.trnava.sk
fax
404
dusan.stibranyi@msp.trnava.sk
jozef.tyko@msp.trnava.sk
ZÁSTUPCOVIA NÁČELNÍKA
MsP
ŠTIBRÁNYI
Dušan, Mgr.
TYKO Jozef, Mgr.
411
411
zástupca náčelníka pre výkon služby
zástupca náčelníka pre veci technické
PRIESTUPKOVÉ ODDELENIE
JARÁBEK Tibor
405
vedúci priestupkového referátu
BOCÁN Peter, Mgr.
BARIČIČ Vladimír
413
412
VAJO Juraj
DACHO Ondrej, Mgr.
407
407
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
LUTIŠAN Vladimír, Mgr.
414
výstrojno-výzbrojný pracovník
vladimir.lutisan@msp.trnava.sk
PREVENTÍVNE PROGRAMY
BOĎA Pavol
kamerová miestnosť
408
419
koordinátor preventívnych programov
pavol.boda@msp.trnava.sk
priestupkove@msp.trnava.sk
tibor.jarabek@msp.trnava.sk
peter.bocan@msp.trnava.sk
vladimir.baricic@msp.trnava.sk
juraj.vajo@msp.trnava.sk
ondrej.dacho@msp.trnava.sk
Mestská polícia, okrsok Linčianska, Ul. Coburgova 26
okrsok.lincianska@msp.trnava.sk
BARIČIČ Vladimír
pracovná miestnosť
FAX
415, 5513 720
416, 5513 720
418
veliteľ okrsku
okrsok služba
vladimir.baricic@msp.trnava.sk
celé číslo:
(+421 033) 3236 + klapka (t.j. 3236 435)
12.04.12 15:03
Správa kultúrnych a športových zariadení, Hlavná 17, Trnava
info@skasz.trnava.sk
INFORMÁTOR SKaŠZ
435
432
fax
HRUBÝ Miroslav, Mgr.
TECHNICKÝ ÚSEK
430
riaditeľ
miroslav.hruby@skasz.trnava.sk
HUTIROVÁ Luboslava, Ing.
434
vedúca
luboslava.hutirova@skasz.trnava.sk
HUBINSKÁ Lýdia
436
lydia.hubinska@skasz.trnava.sk
KAPUSTOVÁ Katarína, Ing.
HORÁČEK Miroslav, Ing.
434
437
katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
BALÁŽ Ľudovít
EKONOMICKÝ ÚSEK
437
ludovit.balaz@skasz.trnava.sk
VYSÚDILOVÁ Eva
BRESTOVANSKÁ Mária
HORVÁTHOVÁ Drahoslava
HADVIGEROVÁ Marianna
433
431
435
432
BUČKOVÁ Alena
433
RIADITEĽ SKzŠZ
vedúca
personalistika
eva.vysudilova@skasz.trnava.sk
maria.brestovanska@skasz.trnava.sk
drahoslava.horvathova@skasz.trnava.sk
marianna.hadvigerova@skasz.trnava.sk
alena.buckova@skasz.trnava.sk
TINS informačný servis , Trojičné námestie 1, Trnava
tins@trnava.sk
NÁDAŠSKÁ Andrea
KRISTOVÁ Simona
STRAŽAY Martin
440
tins@skasz.trnava.sk
440
440
Športová hala, Ul. Rybníkova 15, Trnava
sportova.hala@skasz.trnava.sk
informátor
PRINCOVÁ Valéria, Mgr.
441
442
vedúca
valeria.princova@skasz.trnava.sk
Kino Hviezda, Ul. Paulínska 1, Trnava
kino.hviezda@skasz.trnava.sk
pokladňa
HUTIRA Michal
444
3236444
vedúci
michal.hutira@skasz.trnava.sk
Prírodné kino (amfiteáter), Halenárska 29, Trnava
pokladňa
HUTIRA Michal
445
32 36 444
vedúci
Kúpalisko Castiglione, Ul. J. Slottu, Trnava
BAKO Marko
446, 5501 541
Plaváreň Zátvor, Ul.Rovná 7, Trnava
BARANOVIČ Roman
447
448
449
vedúci
plavčík
údržba
Dom kultúry Kopánka, Ľudová ul.
480
481
* pripravované
vestibul
klub
michal.hutira@skasz.trnava.sk
celé číslo:
(+421 033) 3236 + klapka (tj. 3236 470)
12.04.12 15:03
www.mtt.sk
mtt@mtt.sk
Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, Trnava
470
sekretariát, fax
ŠAŠKOVIČOVÁ Dália, PhDr.
474
riaditeľ
riaditel@mtt.sk
STROJNÝ Peter
473
marketing
ŠIMONOVÁ Martina
HREBÍČEK Stano
PČOLKA Peter, Mgr.
475
476
šéfredaktorka
primárna strižňa
marketing@mtt.sk
redakcia@mtt.sk
MICHALEC Matej, Mgr.
JESENIČ Jozef
475
472
477
RIADITEĽ MTT
videotext, teletext
kamera
sekundárna strižňa
prenosy
kelt@mtt.sk
videotext@mtt.sk
teletext@mtt.sk
michalec@mtt.sk
celé číslo:
(+421 033) 3236 + klapka (napr. 3236 999)
12.04.12 15:03
tt-it.trnava.sk
TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava
info@tt-it.trnava.sk
AUGUSTÍNOVÁ Anna
anna.augustinova@tt-it.trnava.sk
980
sekretariát
995
fax
MRÁZ Rastislav, Mgr.
981
riaditeľ, konateľ
rastislav.mraz@tt-it.trnava.sk
TROKAN Juraj, Ing. Mgr.
982
konateľ
juraj.trokan@tt-it.trnava.sk
IRÓ Tibor, Ing.
980
BÍNOVSKÝ Michal (Vinco)
985
projekty
optická sieť, lan, wan
michal.binovsky@tt-it.trnava.sk
DZUREK Roman, Ing.
987
servery, hardvér
MACÁK Ľubomír
988
servis, helpdesk (msu, msp)
MATEJKA Tomáš
991
servis, helpdesk (zs, ms mo)
ŠUJANOVÁ Katarína, Mgr.
986
ŠIMLAŠTÍK Miroslav, Ing.
roman.dzurek@tt-it.trnava.sk
lubomir.macak@tt-it.trnava.sk
tomas.matejka@tt-it.trnava.sk
katarina.sujanova@tt-it.trnava.sk
990
metodik iss
optická sieť, lan, wan, telefóny
VASILEČKO Marian, Ing.
984
metodik gis
marian.vasilecko@tt-it.trnava.sk
JAVOR Peter, Ing.
992
servery, doména
peter.javor@tt-it.trnava.sk
996
technológia Trhová 3
997
technológia Starohájska
999
technická podpora
miroslav.simlastik@tt-it.trnava.sk
podpora@trnava.sk
celé číslo:
(+421 033) 3236 + klapka (t.j. 3236 522)
12.04.12 15:03
TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava
www.tt-komfort.sk
(bývalá Správa mestského majetku)
info@tt-komfort.sk
INFORMÁTOR
FAX
Úsek generálneho riaditeľa
KRAJČOVIČ Ľubomír, Ing.
HANOVÁ Magdaléna
OBERLOVÁ Martina
STANKOVÁ Andrea, Ing.
Energetický management
DEMOVIČ Jozef, Ing.
SELICKÁ Soňa, Ing.
MIHÁLIK Igor, Ing.
GEORGIEVA Jarmila
Facility management
PUTEROVÁ Darina, JUDr.
ZACHAR Milan, Ing.
522
555
514
566
528
konateľ a generálny riaditeľ
sekretariát - office manager, asistentka konateľov
sekretárka
odbyt
lubomir.krajcovic@tt-komfort.sk
sekretariat@tt-komfort.sk
martina.oberlova@tt-komfort.sk
andrea.stankova@tt-komfort.sk
534
538
558
511
riaditeľ
fakturácia a kalkulácia tepla, účtovník - manager
manager PTZ
technik - asistentka
jozef.demovic@tt-komfort.sk
sona.selicka@tt-komfort.sk
igor.mihalik@tt-komfort.sk
jarmila.georgieva@tt-komfort.sk
533
541
riaditeľka
námestník pre správu bytov a objektov
darina.puterova@tt-komfort.sk
milan.zachar@tt-komfort.sk
544
riaditeľka
zita.sedlakova@tt-komfort.sk
Finančný a podporný management
SEDLÁKOVÁ Zita, Ing.
celé číslo:
(+421 033) 3236 + klapka (t.j. 3236 600)
12.04.12 15:03
Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51, Trnava
info@sss.trnava.sk
INFORMÁTOR SSS
600
RIADITEĽ SSS
OČENÁŠ Vlastimil, JUDr.
BOBÁLYOVÁ Mária
FAX
ODDELENIE PRÁVNE
601
602
623
riaditeľ
sekretariát
MANČÁK Pavol, JUDr.
624
vedúci oddelenia
HRČKOVÁ Darina
PRÁCE A MZDY
613
sťažnosti
ÁČOVÁ Elena
SKOKANOVÁ Dana
611
608
vedúca oddelenia
mzdová učtáreň
SVETLOVSKÁ Dana
ODDELENIE EKONOMICKÉ
SLOBODOVÁ Jaroslava
608
personalitika
609
vedúca odd.
VALENTOVIČOVÁ Jana, Ing.
ŠICKOVÁ Dana
MESÍČKOVÁ Mária
CHROPOVSKÁ Ľubica
618
618
618
610
finančná učtáreň
finančná učtáreň
finančná učtáreň
pokladňa
622
625
626
626
vedúci oddelenia
vedúci úseku
sekretariat@sss.trnava.sk
vlastimil.ocenas@sss.trnava.sk
maria.bobalyova@sss.trnava.sk
pavol.mancak@sss.trnava.sk
elena.acova@sss.trnava.sk
dana.skokanova@sss.trnava.sk
jaroslava.slobodova@sss.trnava.sk
ODDELENIE NEBYTOV
SÝKORA Kamil
BARTOŠ Matej
KUŠNÍRIK Peter
KRUTEK Pavol
ODDELENIE BYTOV
HÁBEL Ján, Mgr.
matej.bartos@sss.trnava.sk
peter.kusnirik@sss.trnava.sk
915 721 088 údržba poliklinika
615
vedúci oddelenia
jan.habel@sss.trnava.sk
zdena.baranovicova@sss.trnava.sk
607
627
vedúci oddelenia
vedúci PT úseku
KUKUČ Ľubomír
KRAJČOVIČOVÁ Zlata
604
612
majster údržby - MTZ
ved. úseku OS
tomas.skapura@sss.trnava.sk
rudolf.holkovic@sss.trnava.sk
lubomir.kukuc@sss.trnava.sk
GALBAVÁ Mária, Mgr.
620
opatrovateľská služba
REITEROVÁ Zuzana
GERŠIC Vojtech
CÍSAROVÁ Darina
620
628
606
655
referent dopravy
jedáleň pre dôchod.
jedáleň Mozartova
BARANOVIČOVÁ Zdena
BARTOŠ Jakub
ODDELENIE SLUŽIEB
ŠKAPURA Tomáš
HOLKOVIČ Rudolf, Mgr.
614
614
MURÁRIKOVÁ
VÝDAJŇA STRAVY - Modranka
KRUTEKOVÁ Alena
BREZOLUBSKÁ Adriana
MARTINUSOVÁ Zuzana
STACHOVÁ Mária
BRIX, CHRENO, HOLEC
RIGO, ŠIMONČÍK, ZAJÍC
AMBULANCIA
POLÁČKOVÁ Zuzana
ENERGETIKA, PO
KUŠNÍRIK Vladimír
opatrovatelska.sluzba@sss.trnava.sk
jedalen.clementisova@sss.trnava.sk
jedalen.mozartova@sss.trnava.sk
917 451 122
617
603
603
603
616
616
denné centrá - ( KD)
opatrovateľka
opatrovateľka
nesvojprávni
údržba
údržba
605
zuzana.polackova@sss.trnava.sk
619
Stredisko sociálnej starostlivosti (Ul. Kollárova 24) Trnava
ubytovna.kollarova@sss.trnava.sk
640
informátor
641
642
vedúca
ekonómka
645
klub dôchodcov
Klub dôchodcov, Kollárova, Trnava
Klub dôchodcov, Limbová, Trnava
648
klub dôchodcov
Klub dôchodcov, Ul. Beethovenova, Trnava
646
klub dôchodcov
647
sss práčovňa
660
661
kancelária
výdaj stravy
649
kancelária
Práčovňa, Ul. Beethovenova, Trnava
Klub dôchodcov, Ľudová, Trnava
Klub dôchodcov, Hlavná 17, Trnava
SSS (poliklinika Družba), Ul. Starohájska, Trnava
664
sss poliklinika
SSS zariadenie opatrovateľskej služby (Ul. Hospodárska) Trnava
zos.hospodarska@sss.trnava.sk
Godálová
Krajčovičová
650
651
652
vedúca
Sestry - poschodie
kuchyňa
653
654
sestry – prízemie
hospodárka
SSS zariadenie opatrovateľskej služby (Ul. Coburgova 24) Trnava
zos.coburgova@sss.trnava.sk
662
663
zos coburgova
SSS noclaháreň pre bezdomovcov (Ul. Coburgova 26) Trnava
665
noclaháreň
SSS vývarovňa (Mozartova 10) Trnava
655
vývarovňa
SSS Stacionár, Materské centrum, Azylový dom pre týrané matky (Ul. Okružná) Trnava
656
TÓTHOVÁ Andrea
657
658
659
stacionár
riaditeľka
materské centrum
azylový dom
SSS Detské jasle (Ul. Hodžova) Trnava
668
669
* pripravované
hlavná sestra
chodba
celé číslo:
(+421 033) 3236 + klapka (tj. 3236 694)
Kalokagatia - centrum voľného času, Strelecká 1, Trnava
12.04.12 15:03
cvc.trnava.sk
info@cvc.trnava.sk
BENUŠOVÁ Darina
HAVLÍK Andrej, Mgr
Odehnalová Jozefína
694
695
696
697
hospodárske odd.
riaditeľ + fax
zástupkyňa
pedagogické
Lulkovičová Zita
Venhartová Eva
Nebylová Denisa
Poláčková Iveta
Mrva Marián
Štefáková Darina
Dzubarová Anna
darina.benusova@cvc.trnava.sk
andrej.havlik@cvc.trnava.sk
jozefina.odehnalova@cvc.trnava.sk
zita.lulkovicova@cvc.trnava.sk
eva.venhartova@cvc.trnava.sk
denisa.nebylova@cvc.trnava.sk
iveta.polackova@cvc.trnava.sk
marian.mrva@cvc.trnava.sk
darina.stefakova@cvc.trnava.sk
anna.dzubarova@cvc.trnava.sk
Kalokagatia - centrum voľného času, Ul. Limbova, Trnava
698
cvc limbova
celé číslo:
(+421 033) 3236 + klapka (tj. 3236 710)
12.04.12 15:03
Zariadenie pre seniorov, T. Vansovej 5, Trnava
info@dd.trnava.sk
informátor
fax
TOMAŠOVIČOVÁ Anna, Ing., Phd.
ČAVAROVÁ Eva
MARUŠIKOVÁ Nora
ZVOLENSKÁ Zdenka
HUDEKOVÁ Anna, Mgr.
KOLLÁROVÁ Zdenka, Bc.
HOLÚBKOVÁ Eva
HORVÁTHOVÁ Veronika
BELAJOVÁ Mária
BERTOKOVÁ, Soňa
710, 5545 261
713
711
riaditeľ
712
712
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
hlavná sestra
referentka PaM
anna.hudekova@dd.trnava.sk
ekonómka
zdenka.kollarova@dd.trnava.sk
kuchyňa
eva.holubkova@dd.trnava.sk
ambulancia zdravotné sestry DD, 2. posch.
ambulancia zdravotné sestry P, 2. posch.
chodba P 1. poschodie
chodba P 2. poschodie
chodba P 3. poschodie
kuchyňa
veronika.horvathova@dd.trnava.sk
účtovníčka
maria.belajova@dd.trnava.sk
ambulancia lekára
sklad
archív
sona.bertokova@dd.trnava.sk
byt
anna.tomasovicova@dd.trnava.sk
eva.cavarova@dd.trnava.sk
nora.marusikova@dd.trnava.sk
celé číslo:
1 ZŠ
SOPOLIGOVÁ Lucia, Mgr.
3 ZŠ
840, 5501 491
841
842
843
844
sekretariát, fax
riaditeľ
účtáreň
zborovňa 1. st.
kuchyňa
www.zsbott.edupage.org
info@zsjb.trnava.sk
J. Bottu 27, Trnava
CHMUROVÁ Jarmila, Mgr.
850
851
852
853
854
sekretariát, fax
riaditeľ
zástupca
psychológ
Gorkého 21
ŠTRBOVÁ
ŠMIDÁKOVÁ Marta
MIČKOVÁ Eva
ŠUSTEKOVÁ Eva
ČAMBÁLOVÁ
BREZINOVÁ Jana
BUTKOVÁ
860
861
862
863
864
865
866
sekretariát
riaditeľ
zástupca
zástupca
personalistika a mzdy
školská jedáleň
psychologička
skola@zsgorkehott.edu.sk
www.zskmahratt.edu.sk
info@zskm.trnava.sk
ZŠ K. Mahra 11, Trnava
880
881
882
883
884
885
886
sekretariát, fax
riaditeľ
školská jedáleň
kancelária
zborovňa
zástupca
psychologička
skola@zskmahratt.edu.sk
www.spartakovska.edupage.sk
info@zssp.trnava.sk
ZŠ Spartakovská 5, Trnava
7
PEKO Štefan, Mgr.
Centrálna výrobňa jedál (pre školské stravovanie )
skola@zsbott.edu.sk
www.zstulipan.sk
info@zsmg.trnava.sk
5
GÁBOR Jozef, PaedDr.
12.04.12 15:03
www.zsatomovatt.edu.sk
info@zsatom.trnava.sk
Atómová 1, Trnava
DROBNÁ Anna
BENEDIKOVIČOVÁ, Emília, Mgr.
ROZKYDALOVÁ Mária
2 ZŠ
(+421 033) 3236 + klapka (napr. 3236 840)
900
901
902
903
904
sekretariát, fax
riaditeľ
školská jedáleň
zástupca
účtareň
910
912
zástupca
školská jedáleň
skola@zsspartaktt.edu.sk
ZŠ Spartakovská (bud. V jame), Trnava
zsvjame@zs.trnava.sk
8
ZŠ a MŠ Vančurova 38, Trnava
9
PRELOVSKÁ Mária
ČAPOŠOVÁ Anna, Mgr.
VOJVODA Milan Mgr.
BELKOVÁ Jarmila Mgr.
MARKO František, Ing.
FELINGOVÁ Zlatica
GERINCOVÁ Nora, Mgr.
920, 5515 017
921
922
922
923
924
925
750
sekretariát, fax
riaditeľ
zástupca
zástupca
účtovník
školská jedáleň
kuchyňa
riaditeľka MŠ
www.zsvancurova.tym.sk
info@zsva.trnava.sk
admin@zsvancutovatt.edu.sk
ZŠ Nám. Slov. učen. tov.12, Trnava
10
HALADOVÁ Daniela
HOTOVÁ Ľubica
HALÁSOVÁ Žofia, Mgr.
11 BEŇOVÁ Anna, Mgr.
ANDRISOVÁ Viera, Mgr.
LIESKOVSKÁ Zuzana, Mgr.
MEŠŤANIKOVÁ Veronika
12
930, 5446 895, 5340 sekretariát
580
931
účtareň, fax
932
riaditeľka
933
zástupkyňa
934
zástupkyňa
935
kabinet TV
936
jedáleň
ZŠ A. Kubinu 34, Trnava
JANKOVIČ Jozef
DUBROVAYOVÁ Marta
VAŠKOVÁ Lýdia RICHTEROVÁ Silvia
KAVULJAKOVÁ Katarína
MOŤOVSKÁ Katarína
KOVAČIČOVÁ Mária
941
940
942
942
943
944
945
949
riaditeľ
sekretariát
zástupkyňa 1.st.
zástupkyňa 2.st.
účtovníčka
jedáleň
výchovná poradkyňa
fax
ZŠ I. Krasku 29 s MŠ, Trnava - Modranka
JANČICHOVÁ Adriana, PaedDr.
950
951, 5543 049
952
www.zssuttt.edu.sk
info@zssut.trnava.sk
skola@zssuttt.edu.sk
www.zskubinutt.edu.sk
info@zsak.trnava.sk
zskubinu@pobox.sk
www.zsmodranka.sk
info@zsik.trnava.sk
sekretariát
riaditeľ
zástupca
zsmodranka@stonline.sk
celé číslo:
1 ZŠ
(+421 033) 3236 + klapka (napr. 3236 750)
12.04.12 15:03
a MŠ Vančurova (bývalá MŠ Hollého), Trnava
GERINCOVÁ Nora, Mgr.
750
riaditeľka
757
754
riaditeľka
trieda
755
756
553 10 23
vedúca stravovne
práčovňa
759
riaditeľka
760
vedúca stravovne
chodba
MŠ Jiráskova 25, Trnava
msjiraskova@ms.trnava.sk
ŠKULTÉTYOVÁ Zuzana, Mgr.
2 KUCHTOVÁ Jana, Bc.
prevádzková doba: 6:00 - 16:30
MŠ K. Mahra 9, Trnava
msmahra@ms.trnava.sk
HAMBÁLKOVÁ Karin, PaedDr.
ZVOLENSKÁ Dagmar
3
prevádzková doba: 6:00 - 16:30
761
5332 822
MŠ Limbová 4, Trnava
mslimbova@ms.trnava.sk
RYŠAVÁ Irena, PaedDr.
VRŽDÁKOVÁ Ivana
4
prevádzková doba: 6:00 - 16:30
763
riaditeľka
764
765
vedúca stravovne
zborovňa
766
5531 394
trieda
767
chodba
riaditeľka
MŠ Spartakovská 6, Trnava
msspartakovska@ms.trnava.sk
MASTELOVÁ Dagmar, Mgr.
5 JURÁKOVÁ Emília
prevádzková doba: 6:15 - 16:30
768
769
770
5501 497
vedúca stravovne
kuchyňa
MŠ T. Tekela 1, Trnava
mstekela@ms.trnava.sk
LUGÁROVÁ Jana, Mgr.
KYSEĽOVÁ Ľubomíra
771
772
773
774
prevádzková doba: 6:15 - 16:30
5501 517
6
riaditeľka
vedúca stravovne
trieda
kuchyňa
MŠ V Jame 27, Trnava
msvjame@ms.trnava.sk
775
ŠTEFUNKOVÁ Zuzana, Mgr.
7 VRŽDÁKOVÁ Ivana
776
777
778
ms v jame
riaditeľka
vedúca stravovne
ms v jame blok c
prevádzková doba: 6:30 - 16:30
MŠ Okružná 19, Trnava
msokruzna@ms.trnava.sk
MIKOVÍNYOVÁ Jolana
JURÁKOVÁ Emília
780
781
779
prevádzková doba: 6:15 - 16:15
5501 340
8
riaditeľka
vedúca stravovne
chodba
MŠ Okružná 27, Trnava
msokruzna27@ms.trnava.sk
BENEDIKOVIČOVÁ Iveta, Mgr.
783
riaditeľka
JANSKÁ Viera
784
785
786
5501 316
vedúca stravovne
chodba
kuchyňa
10
prevádzková doba: 6:15 - 16:15
MŠ Murgašova 13, Trnava
msmurgasova@ms.trnava.sk
ČAPEĽOVÁ Soňa
BEDNARČÍKOVÁ Magdaléna
787
riaditeľka
788
789
790
vedúca stravovne
kuchyňa
chodba
prevádzková doba: 6:15 - 16:15
5502 374
11
MŠ Beethovenova 16, Trnava
msbeethovenova@ms.trnava.sk
ŽIDEKOVÁ Oľga
BEDNÁROVÁ Martina
792
riaditeľka
793
794
795
vedúca stravovne
chodba + kuchyňa
zborovňa
prevádzková doba: 6:00 - 16:30
5521 089
12
MŠ Botanicka 12, Trnava
msbotanicka@ms.trnava.sk
PETROVIČOVÁ Štefánia
KYSEĽOVÁ Ľubomíra
13
prevádzková doba: 6:00 - 16:30
796
riaditeľka
797
798
5521 001
vedúca stravovne
chodba
32 36 801
riaditeľka
802
803
vedúca stravovne
805, 5537 188
806, 5537 188
riaditeľka
MŠ Ružindolská 8, Trnava
msruzindolska@ms.trnava.sk
TEPALOVÁ Eva
ZVOLENSKÁ Dagmar
14 chodba
prevádzková doba: 6:30 - 16:30
MŠ Narcisová 2, Trnava
msnarcisova@ms.trnava.sk
DRGOŇOVÁ Viera, Bc.
JÁNOSCHKOVÁ Mária
807
808
vedúca stravovne
kuchyňa
zasadačka
809
riaditeľka
810
811
vedúca stravovne
kuchyňa
812
5447 313
chodba
813
riaditeľka
814
815
vedúca stravovne
chodba
816
5521 058
kuchyňa
GRMANOVÁ Zuzana, Mgr. Zastupuje na MD
HUTTOVÁ Mária
818
riaditeľka
819
820
vedúca stravovne
chodba
prevádzková doba: 6:15 - 16:30
5511 570
15
prevádzková doba: 6:30 - 16:30
MŠ Ľudová 27, Trnava
msludova@ms.trnava.sk
DUBOŠOVÁ Margita, Mgr.
JANSKÁ Viera
16
prevádzková doba: 6:45 - 16:30
MŠ Čajkovskeho 28, Trnava
mscajkovskeho@ms.trnava.sk
BETÁKOVÁ Eva, Bc.
KUCHTOVÁ Jana, Bc.
17
prevádzková doba: 6:15 - 16:30
MŠ Vajanského 3, Trnava
msvajanskeho@ms.trnava.sk
18
ZŠ s MŠ I.Krasku 29, Trnava - Modranka
JANČICHOVÁ, Adriana, PaedDr.
5543 049
www.zsmodranka.sk
zskrasku@zs.trnava.sk
riaditeľka
vedúca stravovne
19
MŠ Hodžova 40, Trnava
mshodzova@ms.trnava.sk
PLANKOVÁ Soňa
829
riaditeľka
KRIŠTOFÍKOVÁ Magdaléna
830
831
prevádzková doba: 6:15 - 16:30
551 13 70
9
vedúca stravovne
chodba
MŠ Spartakovská 10, Trnava
msspartakovska10@ms.trnava.sk
RÁBAROVÁ Mária
BEDNÁROVÁ Martina Bc.
822 824
825
823
riaditeľka
vedúca stravovne
triedy prízemie
triedy 1. Poschodie
celé číslo:
(+421 033) 3236 + klapka (napr. 3236 671)
Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, Ul. Štefánikova, Trnava
12.04.12 15:03
www.zustrnava.sk/
info@zusmst.trnava.sk
KALAPOŠ Gabriel, PaedDr.
JEDLIČKOVÁ Katarína
MIŠKOLCIOVÁ Adriaba
INFORMÁTOR
BENCIOVÁ Drahomíra, Mgr.
BLESÁKOVÁ Blanka, Mgr.
REMENÁROVÁ Alžbeta, Bc.
ROŽŇÁKOVÁ Eva
ŠEVEČKOVÁ Alžbeta, PaedDr.
VYHLÍDAL Milan
ROGOVSKÝ Oliver
KOZÁNKOVÁ Vlasta
KOSORÍNOVÁ Daša
DANIŠOVÁ Lenka, PhDr.
BUNČEKOVÁ Gabriela
HUDOBNÁ NÁUKA č. 61
REIFFERSOVÁ Mária, Mgr.
PLANKOVÁ Edita
BOBEKOVÁ Soňa
LUKÁČIKOVÁ Alena
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
riaditeľ
ekonóm
PaM
vrátnica
zástupkyňa riaditeľa
vedúca PK literárno-dramatický odbor
učebňa klavír
učebňa klavír
vedúca PK husle
školník - služobný byt
vedúci PK gitara
vedúca PK dychové nástroje
zástupkyňa riaditeľa
vedúca PK hudobná náuka
učebňa spev
učebňa hudobná náuka
vedúca PK spev
vedúca PK klavír
vedúca PK akordeón, keyboard
vedúca PK tanečný odbor
Základná umelecká škola, Ul. Mozartova 10, Trnava
692riadením ZUŠ.
BALGAVÁ, Beáta, Mgr. - dočasne poverená
ČÁPKA, Miloš
691
HORVÁTH, Dušan
690
693
969
kalapos@zustrnava.sk
jedlickova@zustrnava.sk
miskolciova@zustrnava.sk
drahomira.benciova@zus.trnava.sk
dasa.kosorinova@zus.trnava.sk
www.umeleczus-t.webnode.sk
info@zusmo.trnava.sk
zástupkyňa – dočasne poverená riadenímumelec@stonline.sk
výtvarný odbor
sekretariát
fax
celé číslo:
3 Mestská
(+421 033) 3236 + klapka (napr. 3236 840)
knižnica - pobočka na ZŠ Gorkého 21
736
pobočka
12.04.12 15:03
Download

Mesto Trnava zoznam kontaktov (PDF)