PRESENTATION
November 2011
KOŠICE
MESTO KOŠICE / CITY KOŠICE
VSS Košice
Mesto Košice, druhé najväčšie mesto SR sa nachádza vo východnej časti Slovenska,
neďaleko hraníc s Maďarskom (20 km), Ukrajinou (80 km) a Poľskom (90 km).
Vo svojich administratívnych hraniciach má mesto rozlohu 244 km2, žije v ňom 234 237
obyvateľov (r. 2007).
Priemerný vek obyvateľov mesta je 35,13 roka.
Podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku (0 - 14 roční) tvorí 17,5 %, v
produktívnom (15 - 64 roční) 71,1 % a poproduktívnom (65 roční a starší) je 11,4 %.
City of Kosice, Slovakia's second largest
city located in the eastern part of
Slovakia, near the border with Hungary (20
km), Ukraine (80 km) and Poland (90 km).
The administrative limits of the city has an
area of ​244 km2, a population
of 234,237 inhabitants (2007).
The average age of city
residents is 35.13 years.
Population in the pre-age (014 years) constitute 17.5% of working (15 to
64 years) was 71.1% and post (65 years and
older) is 11.4%.
Košický kraj
Rozloha: 6 753 km2.
Počet obyvateľov (2008): 775 509
Prešovský kraj
Rozloha: 8 993 km2
Počet obyvateľov (2008): 807 011
Prešov - počet obyvateľov 92 000. Je
to tretie najväčšie mesto na Slovensku.
Region Košice
Area : 6 753 km2.
Population (2008): 775 509
Region Prešov
Area: 8 993 km2
Population (2008): 807 011
Prešov - Population 92 000. It is the
third largest city in Slovakia.
Doprava
Cestná doprava
Z hľadiska siete ciest
európskeho významu Košice
ležia na dvoch hlavných
prieťahoch ciest
nadnárodného charakteru.
Je to v prvom rade prieťah v
smere západ - východ t.j. z
Čiech a Rakúska v smere na
východ na Ukrajinu a ďalej
do ďalších štátov bývalého
Sovietskeho zväzu. Druhý
dôležitý prieťah je v smere
sever- juh t.j. z Poľska a
pobaltských štátov v smere
na Maďarsko a ďalej na
Balkán.
Transport
Road transport
In terms of road network of
European importance Košice is
situated on two major road delays
transnational character. It is the
first delay in the west - ie east of
Bohemia and Austria in the
direction of east to Ukraine and
further to other countries of the
former Soviet Union. The second
important delay in the northsouth direction, ie from Poland
and the Baltic States in the
direction of Hungary to the
Balkans and beyond
Železničná doprava
Základné železničné ťahy :
• hlavný ťah Čierna n/T. - Košice - Žilina Bratislava je zaradený do európskej
železničnej siete,
• južný ťah Košice - Zvolen - Bratislava
Rail
Basic railway tracks:
• main thrust Čierna n/T. - Košice
- Žilina - Bratislava is included in
the European rail network
• move south Košice - Zvolen Bratislava
Letecká doprava
Letisko Košice je vzdialené od centra
mesta cca 6 km a má štatút
medzinárodného letiska.
Aviation
Airport Kosice is away from the
town about 6 km and the status of
international airport.
Dostupnosť areálu
 Areál je situovaný na hlavnom
južnom ťahu mesta,
zamestnanci majú možnosť
parkovania v areáli.
 Dostupnosť mimo košických
zamestnancov je riešená
zastávkou pri areáli, mestskou
hromadnou dopravou je
možný prístup zo všetkých
mestských častí.
 Pri areáli sú ambulancie
všeobecnej a zubnej lekárky.
The availability of complex
 Area is located on the main
southern road of the city.
Employees have the option of
parking in the area.
 For employees from remote
locations is a bus stop near the
site public transport can be
accessed from all districts.
 Near the site are medical
ambulance.
Hala 2 - Stavba na parcele
Hall 2 – Building on the parcel
č. 292/1 o výmere 23 114 m2 number 292/1 – 23 114 m2
Stavba pozostáva z dvoch častí:

výrobná hala (vrátane
sociálneho prístavku,
montážnej haly)

administratívna budova –
technický prístavok
Building consists:

Production hall (including social
shed and the assembly hall)

Office building (including technical
shed)
Sumár parciel pri hale 2
Parcels next to hall 2
z toho:
from which:
4,411
24,875
6,335
15,063
50,684
4,411
24,875
6,335
15,063
50,684
cesty
stavby
skladové plochy
ostatné
m2
roads
buildings
storage area
others
m2
Hala 2 / Hall 2
Výrobná hala




Z konštrukčného hľadiska zvislú
nosnú konštrukciu tvoria oceľové
stĺpy v module 10 m, s priestorovou
oceľovou konštrukciou, na ktorej je
položená
strešná
oceľová
konštrukcia, na ktorej sú uložené
strešné
panely
s
povlakovou
živičnou krytinou. V streche haly sú
oceľové presvetľovacie svetlíky po
celej šírke strechy.
Objekt
je
založený
na
železobetónových
základových
pätkách a pásoch pod obvodovým
murivom.
Obvodový
plášť
je
murovaný
s
jednoduchými
oceľovými oknami.
Hala pozostáva zo štyroch lodí
o rozpone 10,0 m o výške 8,40 m,
troch lodí o rozpone 15,00 m
o výške 9,30 m, a dvoch lodí
o rozpone 20,00 o výške 13,50 m.
Pôdorys výrobnej haly je 15 238 m2.
Production hall



•
From a structural point of vien –
vertical support structure consists
of steel columns in the module 10
m. There is a lattice steel structure
on vhich is superimposed steel roof
construction compring. After the
entire nidth of the roof are placed
skylights.
Building is built on steel – concrete
footings under the brickworks.
Cladding is brick with simple steel
windows.
Hall consists of:
- four ships of the span 10 m and
height 84 m
- three ships of the span 15 m and
height 93 m
- two ships of the span 20m and
height 13,5 m
Ground plan of the production hall
is 15238 m2
REZ VÝROBNOU A MONTÁŽNOU HALOU / CROSS
SECTION PRODUCTION AND ASSEMBLY HALL
Výrobná hala / Production hall
Montážna hala / Assembly hall
Výrobná hala






Všetky lode majú žeriavové
dráhy s mostovými žeriavmi
o nosnosti v rozsahu 3 – 50 ton.
Vstup do haly je možný
kamiónom štyrmi bránami.
Prístup k jednotlivým lodiam je
možný od vstupných brán a tiež
medzi loďami.
Dodávku materiálu, resp. vývoz
materiálu a výrobkov je možný
automobilovou dopravou, resp.
železničnou vlečkou.
Vo výrobnej hale sú rozvody
pre zabezpečenie dodávky el.
energie, pitnej vody, úžitkovej
vody,
kyslíka,
acetylénu.
Vykurovanie
haly
je
zabezpečené
plynovými
infražiaričmi.
Vykurovanie
prístavkov
(sociálneho a technologického )
je teplovodné.
Production hall






All ships have a grang tracks
with overhead cranes with
loading capacity of 3 – 50
tons
Truck can enter the hall
through four different doors
Acces to individual ships is
available
from
various
gatenays and betneen ships.
Import
and
export
of
material is possible by car
and by rail.
Production hall to ensure
the
distribution
of
electricity, water, oxygene
and acetylene heating of hall
is provided by gas.
Heating of technical and
social sheds is provided by
hot water.
detail in Annex No. 1
detail in Annex No. 2
Žeriavy / Cranes
detail in Annex No. 3
Montážna hala
K výrobnej hale je zo severnej
strany pristavaná ďalšia loď
montážna hala o pôdoryse 3 956
m2.
S
výrobnou
halou
je
prevádzkovo prepojená pomocou
technologických
koľají,
včítane
vzájomného prepojenia inžinierskych sietí.
technického) je teplovodné.

Assembly hall

On the north side of production hall
is erected assembly hall. This hall
has ground plan 3 956 m2 and is
linked to the production hall with
technological track and utilities.
detail in Annex No. 4
Hala 2 (montážna hala) / Hall 2 (assembly hall)
Administratívny prístavok / Administrative shed
Pôdorys prístavku ( 1. a 2.
poschodie ) je o výmere
3 750 m2.
Ground plan ( 1st + 2st floor ) of
administretive shed is 3 750 m2.
Prízemie / Ground floor
1.poschodie / 1st floor
2.poschodie / 2st floor
detail in Annex No. 5, 6, 7
1.poschodie vľavo / 1st floor left
1.poschodie vpravo / 1st floor right
2.poschodie vľavo / 2st floor left
2.poschodie vpravo / 2st floor right
Sociálny prístavok
Social shed
Z východnej strany je k hale
pristavaný sociálny prístavok ,
ktorý slúži ako šatne s príslušným
hygienickým vybavením, ktoré sú
prístupné priamo z haly na druhom
nadzemnom podlaží je jedáleň
a vývarovňa. Pôdorys prístavku je
o výmere 1 324 m2.
On the eastern side, tehre is a
social shed that serves as a dressing
room. Access to dressing rooms is
available directly from production
hall ground plan of social shed is
1 324 m2.
detail in Annex No. 8
Voľná skladová plocha pri hale 2 /
Free storage area next to to hall 2
INFORMAČNÁ TABUĽA / NOTICE BOARD
Priestor na
vybudovanie
parkoviska / Space
to build a parking
lot
Montážna hala /Assembly hall
Sociálny prístavok
/ Social shed
Administratívny
prístavok /
Administrative
shed
Voľná skladová plocha pri hale 2 /
Free storage area next to to hall 2
PRÍSTUPOVÉ MOŽNOSTI / ACCESS POSSIBILITIES
Kamión /
Truck
BUFFET
Železnica /
Railway
Hlavný vchod
/ Front - gate
JEDÁLEŇ /
CANTEEN
Osvetlenie výrobných priestorov haly je riešené metal halogenidovými výbojkami 400 W s vysokou životnosťou. Projektovaná
intenzita vo všetkých priestoroch je 300 luxov a celkovým elektrický
príkon cca 120 kW. .
Osvetlenie je napojené na riadiaci energetický systém s monitorovaním
dôležitých prevádzkových údajov – spotreby, doby prevádzky, porúch
zariadenia a pod..
Ovládanie osvetlenia miestne s automatickou reguláciou –
s postupným 4 stupňovým obmedzovaním intenzity v závislosti na
nastavenej úrovni intenzity denného osvetlenia.
Osvetlenie je rozdelené do viacerých samostatných zón, čo zabezpečuje
úsporný chod zariadenia podľa potreby prevádzky.
Súčasťou inštalácie je orientačné a núdzové osvetlenie
Systém je napojený na miestnu počítačovú sieť a je ovládaný pomocou
vlastného riadiaceho pracoviska - počítača, resp. pomocou
elektronickej komunikácie cez internet z ľubovolného PC.
Lighting production facilities are designed metal buildings - 400 W
metal halide lamps with high durability. The projected intensity in all areas
is 300 lux and total electric power about 120 kW. .
Lighting control is connected to the power system monitoring important
operational data - consumption during the operation, equipment failure,
etc. ..
Lighting control with automatic local control - the gradual restriction of 4
degree of intensity depending on the level of intensity of daylight.
Lighting is divided into several separate zones, which ensures efficient
operation of the facility operation where appropriate.
As part of the installation guide and emergency lighting
The system is connected to a local computer network and is controlled by
self-managing work - the computer, respectively. using electronic
communication over the Internet from any PC.
Ústredné vykurovanie výrobných priestorov je riešené tmavými
infražiaričmi SCHULTE na zemný plyn s menovitým výkonom jedného
žiariča od 95 do 152 kW s celkovým inštalovaným výkonom cca 4000 kW.
Prevádzka vykurovacieho zariadenia je riadená automatickým systémom
AISE s možnosťou týždenného nastavenia prevádzky každej jednotky
s individuálnou teplotou v 15 minútových intervaloch.
Riadiaci energetický systém monitoruje všetky dôležité prevádzkové údaje
a tiež zabezpečuje dodržanie nastavených parametrov odberového
diagramu a zabraňuje prekročeniu dojednaných podmienok
s dodávateľom zemného plynu.
Systém je napojený na miestnu počítačovú sieť a je ovládaný pomocou
vlastného riadiaceho pracoviska - počítača, resp. pomocou elektronickej
komunikácie cez internet z ľubovolného PC.
Vykurovanie administratívnych prístavkov je riešené ako teplovodné
radiátormi cez ústrednú výmenníkovú stanicu umiestnenú v západnom
prístavku haly. Primárnym médiom je vnútroareálový horúcovodný
systém vykurovania.
Central heating production facilities is addressed infra dark SCHULTE
natural gas with a rated output of one source from 95 to 152 kW with a
total installed capacity of about 4000 kW.
Operation of the heater is controlled by an automatic system AISE with
week setting operation of each unit with individual temperature every 15
minutes.
Energy Management System monitors all important operating data and
also ensures compliance with set parameters and sampling diagram
avoids breaching the terms negotiated with suppliers of natural gas.
The system is connected to a local computer network and is controlled by
self-managing work - the computer, respectively. using electronic
communication over the Internet from any PC.
Heating the administrative annex is designed as a hot-water radiators
tranformation through a central station located in the western annex
halls. The primary medium is vnútroareálový hot water heating system.
Elektrická energia – objekt je napájaný zo samostatnej trafostanice
s príkonom transformátorov 3 x 1000 kVA s možnosťou odoberania
hraničného výkonu do výšky cca 2 400 kW.
Okrem uvedeného sú do objektu privedené tri prípojky nízkeho napätia
ktoré riešia samostatné napájanie :
zariadenia DEGUSSA s menovitým prúdom 800A
svetelný prívod do lode 10 HŤM s menovitým prúdom 100 A
motorický prívod do lode 10 HŤM s menovitým prúdom 600 A
Elektrický silnoprúdový rozvod v lodiach 1 až 9 je riešený zbernicovým
systémom v každej lodi s možnosťou napojenia spotrebičov do výkonu 25
kW v miestach inštalovania odbočných poistkových skríň.
V lodi 10 HŤM je svetelný a motorický rozvod riešený samostatnými
rozvádzačmi podľa priloženej schémy.
Žeriavy, časť starej kaliarne a brusiareň sú napojené samostatnými
motorickými prívodmi.
Stroje nad výkon 25 kW boli riešené samostatnými káblovými prívodmi
zo stávajúcej rozvodne NN v dimenziách od 100 do 400a.
Electricity - the object is powered from a separate substation with power
transformers 3 x 1000 kVA, with the possibility of taking up border
enforcement about 2400 kW.
In addition to that are brought into the building three low-voltage
connections to solve a separate power supply:
DEGUSSA equipment with rated current 800A
light to supply ships with Assembly hall 10 100 A rated current
motor supply to Assembly hall 10 ships with 600 A rated current
Electrical distribution powerline ships in 1-9 bus system is designed for
each ship, with the possibility to connect appliances to power 25 kW
installation in places fuse junction boxes.
The ship's 10 Assembly hall is light and motor distribution by separate
cabinet as per the attached schedule.
Cranes part of the old kaliarne grindery and motor are connected to
separate leads.
Machines of power 25 kW have been dealt with individual cable inlets of
constructing low voltage wiring in dimensions from 100 to 400.
Elektrická
inštalácia /
Electrical
installation
detail in
Annex No. 9
Voda – objekt je napojený samostatnými prípojkami na vnútroareálový
rozvod pitnej ako aj úžitkovej vody. Pitná voda je dodávaná
z vonkajšieho verejného vodovodu, úžitková voda pre napojenie
hydrantov je dodávaná z vlastného zdroja.
Príprava teplej vody je zabezpečovaná elektrickým ohrevom a miestnym
horúcovodným systémom s kapacitou 3 x 1000 l v západnom prístavku
a 1000 l vo východnom prístavku.
Stlačený vzduch – inštalovaný rozvod stlačeného vzduchu je
napájaný z kompresorovej stanice. K dispozícii je kapacita cca 1000m3/
hod s tlakom 0,6 MPa.
Technické plyny – v objekte je inštalovaný rozvod technických plynov
- kyslíku, acetylénu a dusíka, ktoré boli funkčné počas prevádzky
vlastných staníc technických plynov. Momentálne sú naše stanice
technických plynov mimo prevádzky a zriadenie nie je využívané.
Inštalovaná prípojka zemného plynu je určená na napájanie ústredného
vykurovania.
Water - the object is connected by separate connections for
vnútroareálový distribution of drinking and service water. Drinking water
is supplied from outside the public water supply, potable water hydrants
for the connection comes from its own resources.
Hot water is provided by the local electric heating and hot water systems
with a capacity of 3 x 1000 L in the western outbuilding and 1000 l in the
eastern annex.
Compressed air - installed compressed air is supplied from the
compressor station. There is a capacity of about 1000 m3 / h with a
pressure of 0.6 MPa.
Industrial gases - is installed in the building distribution of industrial
gases - oxygen, acetylene and nitrogen, which are functional while
operating their own stations of industrial gases. Currently, our technical
gas station out of operation and the establishment is not used.
Installed natural gas connection is intended to supply central heating.
šatňa mužská
šatňa ženská
toalety
bufet
jedáleň
men's dressing
room
women's dressing
room
toilets
Buffet
dining room
Download

Production hall - VSS a.s., Košice