prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
Témy mgr prác:
1. Epidemiológia chronických ochorení: analýza časových radov a dlhodobých trendov
vývova vybraných kardiovaskulárnych ochorení a porovnanie so situáciou v EU a vo
svete
2. Epidemiológia chronických ochorení: analýza časových radov a dlhodobých trendov
vývoja vybraných onkologických ochorení a porovnanie so situáciou v EU a vo svete
3. Epidemiológia chronických ochorení: analýza časových radov a dlhodobých trendov
vývoja vybraných respiračných ochorení a porovnanie so situáciou v EU a vo svete
4. Epidemiológia chronických ochorení: analýza časových radov a dlhodobých trendov
vývoja vybraných úrazov a porovnanie so situáciou v EU a vo svete
5. Analýza časových radov a dlhodobých trendov vývoja práceneschopnosti na vybrané
príčiny a porovnanie so situáciou v EU a vo svete
6. Analýza časových radov a dlhodobých trendov vývoja hospitalizovanosti na vybrané
príčiny a porovnanie so situáciou v EU a vo svete
7. Epidemiológia infekčných ochorení: analýza časových radov a dlhodobých trendov
vývoja vybraných infekčných ochorení a porovnanie so situáciou v EU a vo svete
8. Epidemiológia infekčných ochorení: analýza kvality hlásenia vybraných infekčných
ochorení a realizácia krokov pre jej zlepšenie (v okrese, v kraji, atď)
9. Odhad záťaže populácie vybranými ochoreniami s použitím komplexných
ukazovateľov záťaže
10. Kvantitatívne vyhodnotenie účinnosti dopadov intervencií (zákonov, vyhlášok,
záväzných opatrení) na zdravotný stav populácie v dotknutom území
11. Prehľad domácich a zahraničných guidelines verejného zdravotníctva a zhodnotenie
možností ich použitia v SR
12. Vývoj guidelines z oblasti verejného zdravotníctva pre použitie v praxi
13. IT a/alebo Web aplikácie pre podporu výučby vybraných aspektov zdravia verejnosti a
zhodnotenie ich účinnosti
14. IT a/alebo Web aplikácie pre podporu výučby epidemiológie a zhodnotenie ich
účinnosti
15. IT a/alebo Web aplikácie pre podporu informovania verejnosti z vybranej oblasti
zdravia verejnosti a zhodnotenie účinnosti
16. Zhodnotenie rozdelenia zdrojov zdravotníckej starostlivosti (primárnej, sekundárnej,
terceiálnej) v okrese, kraji, SR za použitia kvantitatívnych metód
17. Použitie systémov GIS v epidemiológii infekčných alebo neinfekčných ochorení
doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.
Témy bc prác:
1. Výživa a stravovacie návyky u vybranej populácie
2. Obezita ako závažný zdravotný problém u detí a mládeže
3. Fajčenie ako rizikový faktor u tehotných žien
Témy mgr prác:
1.
2.
3.
4.
5.
Vplyv prostredia na zdravie z pohľadu dietológie
Informovanosť rodičov o zdravej výžive u detí
Vedomosti spotrebiteľov o bezpečnosti potravín
Užívanie výživových doplnkov u návštevníkov fitness centier
Voľná téma
PhDr. Mária Marková, PhD.
RÚ VZ Trnava
Témy bc prác:
1. Mikrobiálne osídlenie vybraných endoskopoov pripravených na použitie
Mgr. Michaela Machajová, PhD.
Témy bc prác:
1. Analýza rizík pracovného prostredia vo vybranej prevádzke.
2. Epidemiologická situácia profesionálnych respiračných ochorení.
3. Hodnotenie energetického výdaja pracovníkov vybraného podniku v kontexte
zdravotného posúdenia stanovených výkonových noriem.
4. Voľná téma
Témy mgr prác:
1. Objektivizácia rizikových faktorov vo vybranom podniku.
2. Výskyt kožných a respiračných príznakov a ochorení u profesionálnych upratovačiek.
3. Psychická záťaž u pracovníkov (policajného zboru alebo vojakov alebo pracovníkov
rýchlej zdravotnej pomoci/pilotov/hasičov)
4. Analýza poskytovaných služieb vo vzťahu k bezpečnosti a zdraviu pri práci v kontexte
starnúcej pracovnej sily na Slovensku.
5. Analýza rizík poškodenia podporno-pohybového systému použitím ergosoftwaru.
6. Voľná téma
Prof. MUDr. Anna Strehárová, CSc.
Témy mgr prác:
1. Neuroinfekcie u hospitalizovaných pacientov Infekčnej kliniky za ostatných 10 rokov.
2. Rizikové faktory a problém liečby recidív erysipelu.
3. Chronická vírusová hepatitída B v Centre liečby chron. vírusových hepatitíd Infekčnej
kliniky.
4. Chronická vírusová hepatitída typu C v Centre liečby chronických vírusových
hepatitíd Infekčnej kliniky.
5. Problematika antibiotickej rezistencie vo FN Trnava za ostatných 5 rokov.
6. Surveillance nozokomiálnych nákaz a preskribcie viazaných antibiotík na vybraných
pracoviskách za ostatných 5 rokov
Mgr. Denisa Jakubcová
Témy bc prác:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kvalita života pacientov s vírusovou hepatitídou
Kvalita života pacientov s astmou
Kvalita života pacientov s reumatoidnou artritídou
Kvalita života pacientov s vybraným dermatologických ochorením
Komorbidita depresie s vybraným chronickým ochorením
Epidemiologická analýza úrazov vo vybranom zdravotníckom zariadení
MUDr. Alexandra Šimková, PhD.
Témy bc prác:
1. Podiel Gram negatívnych mikroorganizmov na vznik nozokomiálnych nákaz
u pacientov na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny KAIM) FN TT
2. Podiel Gram pozitívnych mikororganizmov na vznik nozokomiálnych nákaz
u pacientov na KAIM FN TT
Témy mgr prác:
1. Výskyt G pozit. mikroorganizmov ako príčinných faktorov katétrových infekcií
v materiáli Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) FN TT
2. Výskyt multirezistentných mikroorganizmov ako príčinných faktorov nozokomiálnych
nákaz u pacientov na KAIM FN TT
3. Výskyt nozokomiálnych nákaz u pacientov hospit. na KAIM FN TT vo vzťahu
k vnútorným rizikovým faktorom
4. Ventilátorové pneumónie na KAIM FN TT vo vzťahu k vonkajším rizikovým
faktorom
Mgr. Veronika Gonšorová, PhD.
Témy bc prác:
1. Traumatické úrazy mozgu u cyklistov na Slovenskuk v rokoch 2009-2013
2. Kvalita života matiek po pôrode
3. Volná téma
Témy mgr prác:
1. Hodnotenie záťaže populácie Slovenskej republiky ochorením diabetes mellius
2. Hodnotenie záťaže populácie Slovenskej republiky ochorením chronická obštrukčná
choroba pľúc
3. Hodnotenie orálneho zdravia u tehotných žien
4. Gramotnosť rodičov detí v predškolskom veku v oblasti orálneho zdravia
5. Voľná téma
Mgr. Mária Garabášová
Témy bc prác:
1. Vplyv exkluzívneho dojčenia na výskyt vybraných ochorení
2. Vplyv nemocničných postupov na trvanie dojčenia
3. Prevencia infekcií krvného riečiska: Prieskum vedomostí a praxe zdravotníckych
pracovníkov
4. Analýza rotavírusových infekcií u detí
5. Voľná téma
MUDr. Katarína Naďová, MPH.
Témy mgr prác:
1. Riziko vzniku infekcie operačnej rany po operáciách na hrubom čreve
2. Infekcie krvného riečiška u pacientov hospitalizovaných vo FNsP Skalica, a.s. v roku
2013
3. Comliance v hygiene rúk u zamestnancov FNsP Skalica, a.a.
RNDr. Bc. Alžbeta Benedikovičová, PhD.
Témy bc prác:
1. Právny stav de lege lata pravidelného povinného očkovania v SR
2. Povedomie o poučení, informovanom súhlase a práve na informácie pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti
3. Epidemiologická problematika karcinómu žalúdka
Témy mgr prác:
Rodinná anamnéza a vek ako rizikové faktory karcinómu prsníka a karcinómu ovária
Kvalita života pacientov s karcinómom pľúc
Kvalita života pacientov s kolorektálnym karcinómom
Informovanosť rodičov o toxoplazmóze
Vedomosti študentov (vybraných vysokých škôl) o nádoroch mužských pohlavných
orgánov
6. Vedomosti študentiek (vybraných stredných alebo vysokých škôl) o nádoroch vagíny,
vulvy a cervixu
7. Vedomosti žien o karcinóme prsníka a jeho rizikových a ochranných faktoroch
8. Poruchy spánku, stres a zhubné nádory
9. Nadváha, obezita a riziko zhubných nádorov
10. Nakladanie s odpadmi – environmentálne riziká a environmentálna bezpečnosť (vo
vybranom regióne)
1.
2.
3.
4.
5.
prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA
Témy bc prác:
1. Informatika vo verejnom zdravotníctve - systematický prehľad.
2. Informovanosť verejnosti a pacientov o vybraných ochoreniach (úloha informačných
a komunikačných technológií)
3. E health stratégia a verejné zdravotníctvo - systematický prehľad.
4. Vzdelávanie v manažmente v zdravotníckom prostredí - systematický prehľad.
5. Plnenie kritérií kvality vysokoškolského štúdia na FZaSP (pilotná štúdia).
Témy mgr prác:
1. Podpora kariérneho rozvoja pracovníkov verejného zdravotníctva/ sociálnej práce.
2. Sledovanie výkonnosti manažérov v zdravotníctve/ v školstve - HBS interview.
(Manažment a vodcovstvo v zdravotníctve/v školstve.)
3. Vzdelávanie v manažmente vo verejnom zdravotníctve (hodnotenie dostupnosti,
obsahu a efektu vzdelávania na Slovensku).
4. Systémy kvality a ich uplatňovanie vo vybraných inštitúciách VZ na Slovensku.
5. Systémy hodnotenia bezpečnosti a kvality zdravotnej starostlivosti
v nemocničnej/ambulantnej starostlivosti .
6. Klinický výskum / alebo Výskum vo verejnom zdravotníctve na Slovensku –analýza
situácie za 5 rokov.
7. Analýza dopadu E health stratégie v inštitúciách verejného zdravotníctva na
Slovensku.
Mgr. Katarína Maniková
Témy bc prác:
1. Vedomosti zdravotníckych pracovníkov o správnom postupe pri hygiene rúk
2. Vedomosti a postoje zdravotníckych pracovníkov o nozokomiálnych infekciách
3. Epidemiologická situácia vybraných sexuálne prenosných ochorení v SR v rokoch
2004-2013
4. Voľná téma
5. Voľná téma
Mgr. Ľubomír Holkovič
Témy bc prác:
1. Vedomosti a zvyky študentov zdravotníckych a nezdravotníckych odboro o
správnom užívaní antibiotík
2. Zdroje informácií o očkovaní a ich vplyv na postoje a presvedčenia rodičov
3. Šport a fyzická aktivita u študentov zdravotníckych a nezdravotníckych odborov
4. Užívanie tabaku a tabakových výrobkov u študentov zdravotníckych a
nezdravotníckych odborov
5. Voľná téma
MUDr. Alexandra Bražinová, MPH, PhD.
Témy bc prác:
1.
2.
Povedomie o duševnom zdraví u vybraných skupín obyvateľstva
Dodržiavanie vybraných aspektov práv pacientov vo vybraných zdravotníckych
zariadeniach
Témy mgr prác:
1. Sledovanie faktorov životného štýlu a rodinnej anamnézy a ich vzťah k súčasnému
stavu duševného zdravia u vybraných skupín obyvateľstva
2. Hodnotenie duševného zdravia u pacientov s chronickým telesným ochorením
3. Mortalita na úrazy mozgu v Bratislavskom kraji
4. Riziko HIV infekcie u injekčných užívateľov heroínu a pervitínu klientov Centra
pre liečbu drogových závislostí v Bratislave
PhDr. Kristína Grendová, PhD.
Témy bc prác:
1. Epidemiológia nádorov tráviaceho traktu
2. Porovnanie kvality života a zdravotného stavu seniorov v domácom prostredí a
ústavnej staroslivosti
3. Voľná téma
Témy mgr prác:
1. Využitie štandardov pri starostlivosti o onkologického pacienta
2. Hodnotenie psychickej záťaže u odborných pracovníkov v zdravotníckom zariadení
3. Voľná téma
PhDr. Marek Majdan, PhD.
Témy bc prác:
1. Kvalita vnútorného ovzdušia v učebniach a kanceláriách
2. Priestorová analýza výskytu nízkej a veľmi nízkej pôrodnej hmotnosti v SR
3. Analýza vyhľadávania informácií o vakcinácii pomocou google analytics
Témy mgr prác:
1.
2.
3.
4.
5.
Priestorová nalýza trendov pôrodnych hmotností v SR
Úmrtnosť na dopravné úrazy v SR
Úmrtnosť detí a adolecentov zapríčinená úrazmi hlavy v SR
Príčiny úmrtností s externými príčinami u detí a adolescentov v SR
Úmrtnosť zapríčinená úrazmi mozgu u seniorov v SR
Mgr. Michal Rafajdus, PhD.
Témy bc prác:
1. Projekt Vitafit, hravo - odmalička ži zdravo (už zadelene)
2. Pohľad verejného zdravotníctva na plytvanie potravinami.
3. High energy aerobic training (H.E.A.T.) ako prostriedok proti civilizačným
ochoreniam
Témy mgr prác:
1. Sledovanie denného režimu žiakov mestskej a vidieckej školy v rokoch 2014/15 v
okrese ... a porovnanie s rokmi 1999 a 2011
2. Pohybová aktivita zamestnancov trnavskej univerzity v Trnave
3. Pohybová aktivita v seniorskom veku (ovplyvňujúce faktory a odporúčania) u
študentov UTV
4. Meranie telesnej zdatnosti študentov Fakulty zdravotníctva a sociálnej prace
Doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.
Témy mgr prác:
1. Nadváha a obezita u tehotných žien ako determinant zvýšeného využívania
zdravotníckych služieb
Download

Témy bakalárskych a diplomových prác 2015.pdf