XVI. KONGRES SLS KLINICKÁ VÝŽIVA
XVI. KONGRES SLS
KLINICKÁ VÝŽIVA
Miesto a termín
SÚZA, Drotárska cesta 46
811 04 Bratislava
Štvrtok, piatok, sobota dopoludnia
19.-21. apríla 2012
Prezident kongresu
Štefan Hrušovský
estný prezident
Peter Krištúfek
Predsedníctvo
Diana Ková ová
Boris Krahulec
Zuzana Krištúfková
Jozef Mardiak
Emil Martinka
Zuzana Nedelková
Eva Siracká
Tibor Šagát
Iveta Vaverková
Mária Voleková
Organiza ný výbor
Viliam Bada
Martin Demeš
Viera Kissová
Štefan Kraj ík
Michal R. Piják
Irina Šebová
Jaroslav Ulický
Anton Vavre ka
Miroslav Žigrai
Odborný program
Prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ,
CSc., Dr.SVS.
Bc. udmila TRUTZOVÁ
I. interná klinika SZU a UNB
Dionýza Diešku
Limbová 5, 830 05 Bratislava
Tel.: +421 2 59 54 22 56
Fax: +421 2 59 54 32 56
e-mail: [email protected]
Prihlášky na pasívnu ú as , firmy
Valéria PETROVI OVÁ
Slovenská lekárska spolo nos
Kongresové oddelenie
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Tel.:+421 2 52 92 20 17, 20 20
Mobil: +421 905 53 03 72
e-mail: [email protected]
Prihlásenia na pasívnu ú as
e-mailom: [email protected]
Termín do 16.apríla 2012 alebo na
registrácii v mieste konania
podujatia
Registrácia
19.04.2012
20.04.2012
21.04.2012
7:30 – 17:00
7:30 – 17:00
8:00 – 12:00
Registra ný poplatok
len SLS:
15 € tri dni podujatia
5 € jeden de podujatia
Ne len SLS:
30 € tri dni podujatia
10 € jeden de podujatia
Bankové spojenie pre úhradu
kongresového poplatku:
SLS, Cukrová 3
813 22 Bratislava, SR
VÚB Bratislava-mesto, . ú.:
4532012/0200; VS: 121006/3333
IBAN SK36 0200 0000 0000 0453
2012; Swiftcode SUBASKBX
Potvrdenie o zaplatení treba
predloži pri registrácii.
Registra ný poplatok zah a ú as
na odbornom podujatí, kredity,
kongresové materiály a kultúrny
program.
Obed
Lístok na obed si možno zakúpi pri
registrácii, alebo pod a pokynov.
Hodnota lístka cca 6,00 € (hlavné
jedlo, príloha, šalát, minerálka).
19. - 21. apríl 2012
Potvrdenie o ú asti
19.04.2012: 7 kreditov
20.04.2012: 7 kreditov
21.04.2012: 4 kredity
Podujatie je zaradené do kreditného
systému hodnotenia ú asti na
odborných podujatiach
organizovaných v rámci sústavného
medicínskeho vzdelávania.
Potvrdenie o ú asti s príslušným
kreditným ocenením dostane každý
registrovaný ú astník po skon ení
odborného programu.
Formy prezentácie
Prednáška pozvaného prednášate a,
prednáška.
Technika
Multimediálna projekcia.
Paralelné podujatia
Štvrtok
II. folkový festival zdravotníkov
Podujatie je zadarmo
Piatok
Koncert Slovenskej filharmónie
Lístky sú rezervované do ve era
19.4.2012.
Ubytovanie - individuálne
SÚZA, Drotárska cesta 46
811 04 Bratislava www.suza.sk
Program
ŠTVRTOK
19.04.2012
08.00-10.30
KLINICKÁ VÝŽIVA A PRAX I
Koordinátori: Štefan Hrušovský, Mária Voleková
08.00-08.15
08.15-08.30
Otvorenie podujatia
Epidemiológia obezity na Slovensku
Mária Avdi ová, Zuzana Krištúfková, Jana Bérešová,
Zora Gérová, Anna Egnerová
Výživa a staroba
Štefan Kraj ík
Výživa a nové lie ebné prístupy pri prevencii mo ových
kame ov
Gabriela Bernasovská, Michal R. Piják
Enterálna výživa pri akútnej pankreatitíde
Jaroslav Ulický
Výživa pacientov pred transplantáciou pe ene a po nej
Adriana Gregušová, Michaela Štugelová, Diana Barqawi,
Miroslav Žigrai, Štefan Hrušovský
Dyslipidémie po transplantácii pe ene
Diana Barqawi, Adriana Gregušová, Miroslav Žigrai,
Štefan Hrušovský
Vyvážené podávanie parenterálnej výživy
Dušan Kapusta
08.30-08.45
08.45-09.00
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-09.45
09.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
Diskusia
Prestávka
XVI. KONGRES SLS KLINICKÁ VÝŽIVA
10.30-12.00
OBEZITA, DIABETES MELLITUS, DYSLIPIDÉMIE
Koordinátori: Boris Krahulec, Viera Kissová
10.30-10.45
11.45-12.00
Metabolický syndróm a jeho dôsledky
Boris Krahulec
Nutri né aspekty diabetes mellitus
Lujza Štrbová, Branislav Vohnout
Výživa a obezita
Viera Kissová
Nutri né aspekty dyslipidémií
ubomíra Fábryová
Stravovanie pacientov s nealkoholovou tukovou chorobou
pe ene
Mária Belovi ová
Diskusia
12.00-13.30
Obed
13.30-14.00
AKTUÁLNA TÉMA:
Výživa od pra loveka po sú asnos
Michal R. Piják
14.00-15.00
VÝŽIVA PRI CHOROBÁCH KARDIOVASKULÁRNEHO
A RESPIRA NÉHO SYSTÉMU
Koordinátori: Viliam Bada, Ivan Majer
14.00-14.15
Diétoterapia obezity
Ivan Majer ák
Odporú ania Európskej kardiologickej spolo nosti
(ESC) na nefarmakologickú lie bu dyslipoproteinémií
Viliam Bada
Metabolizmus a výživa pri chronickej obštruk nej chorobe
p úc
Mária Voleková
Diskusia
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.30
AKTUÁLNA TÉMA:
Enterálna výživa pri chorobách pe ene
Štefan Hrušovský
15.30-15.45
Prestávka
15.45-17.00
MALNUTRÍCIA
Koordinátori: Štefan Kraj ík, Michal R. Piják
15.45-16.00
Obezita a malnutrícia, alebo všetko v jednom
Štefan Kova
Výživa v zariadeniach pre starých udí
Ivan Bartošovi
16.00-16.15
19. - 21. apríl 2012
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
Etické aspekty použitia perkutánnej endoskopickej
gastrostómie
Tatiana Leitmann
Výživa a demencia, demencia a výživa
Mária Gadušová, Jozef Jabonský, Štefan Kraj ík
Diskusia
17.00-17.30
AKTUÁLNA TÉMA:
Používame enterálnu výživu u seniorov dostato ne?
Tatiana Leitmann
17.45-18.15
18.15-20.00
Malý raut pred koncertom
II. FOLKOVÝ FESTIVAL ZDRAVOTNÍKOV
PIATOK
20.04.2012
08.00-09.30
VÝŽIVA PRI CHOROBÁCH TRÁVIACEHO SYSTÉMU
Koordinátori: Anton Vavre ka, Štefan Hrušovský
08.00-08.15
Sú asné smernice pre diagnostiku a lie bu celiakie
Michal R. Piják
Prínos enterálnej výživy v manažmente pacientov
so zápalovými chorobami reva
Tomáš Koller
Problematika výživy pri chronickej pankreatitíde
Anton Vavre ka
Diéta pri vrodených chorobách pe ene
Miroslav Žigrai
Školské stravovanie v SR
Silvia Tokárová
Diskusia
08.15-08.30
08.30-08.45
08.45-09.00
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-10.00
PREH AD:
Vláknina a bariérové funkcie
Mária Voleková
10.00-10.30
Prestávka
10.30-12.15
VÝŽIVA A NÁDOROVÁ CHOROBA
Koordinátori: Eva Siracká, Jozef Mardiak
10.30-10.45
Nová éra v starostlivosti o onkologického pacienta
Eva Siracká
Patofyziológia porúch výživy onkologických pacientov
Eva Valovi ová
Výživa ako sú as podpornej lie by pri nádorových
chorobách
Eva Valovi ová
Domáca parenterálna výživa u onkologických pacientov
Mária Voleková
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
XVI. KONGRES SLS KLINICKÁ VÝŽIVA
11.30-11.45
11.45 -12.00
12.00-12.15
12.15-13.30
Parenterálna výživa u malnutri ných onkologických
pacientov
Ildikó Lichvárová
Malnutrícia u pacientov s pokro ilými nádormi hltana
a hrtana
Irina Šebová
Diskusia
Obed
13.30-14.00
AKTUÁLNA TÉMA:
Organická forma jódu v potrave - príprava, fyziologická
dávka, tolerancia v organizme
Jozef Bulík
14.00-14.30
CENY SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLO NOSTI
estná cena akademika T. R. Niederlanda
Guothova cena Prezídia SLS
Ceny odovzdáva prezident SLS Peter Krištúfek
Prednáška Prof. MUDr. Miroslava Mikuleckého, DrSc.
14.15-14.30
14.30-15.30
KLINICKÁ VÝŽIVA A PRAX II
Koordinátori: Mária Voleková, Miroslav Žigrai
14.30-14.45
Domáca parenterálna výživa pri syndróme krátkeho reva
Mária Voleková
Poruchy výživy u detí v poopera nom období
Tibor Šagát, ubica Pevalová
Miesto parenterálnej výživy v periopera nom období
Michal Gerge
Aktuálne problémy výživy v detstve
Iveta ierna, Dagmar Székyová
Diskusia
Prestávka
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.15
16.15-17.00
VÝŽIVA PRI CHOROBÁCH UROPOETICKÉHO
SYSTÉMU
Koordinátori: Martin Demeš, Michal R. Piják
16.15-16.30
Diéta u pacientov s chronickou chorobou obli iek
Martin Demeš
Diéta u dialyzovaných pacientov
Zuzana Straussová
Diétne opatrenia u pacientov po transplantácii obli ky
Zuzana Žilinská
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.30
PREH AD:
Vývoj lie ebnej výživy na Slovensku
Igo Kajaba
19. - 21. apríl 2012
17.30-17.50
PREH AD:
Konzumácia alkoholických nápojov na Slovensku
Róbert Ochaba
19.00-23.00
Koncert Slovenskej filharmónie
Reduta
SOBOTA
21.04.2012
08.00-09.45
KLINICKÁ VÝŽIVA A PRAX III
Koordinátori: Iveta Vaverková, Mária Voleková
08.00-08.15
Prístup k obezite v ambulancii všeobecného lekára
Katarína Tesárová
Význam a uplatnenie enterálnej výživy v ambulancii
všeobecného lekára
Iveta Vaverková
Enterálna výživa. Kazuistiky
Peter Lipták
Enterálna výživa v ambulantnej praxi z poh adu zdravotnej
pois ovne
Kvetoslava Bernátová
Úskalia a benefity slovenskej dietológie
Peter Chlebo
Diskusia
Prestávka
08.15-08.30
08.30-08.45
08.45-09.00
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-09.45
09.45-12.00
KLINICKÁ VÝŽIVA A PRAX IV
Koordinátori: Zuzana Nedelková, Diana Ková ová
09.45-10.00
Lie ebná výživa ako sú as zdravotnej starostlivosti –
sú asný stav a perspektívy v SR
Diana Ková ová
Lie ba obezity v praxi všeobecného lekára
Peter Marko
Pacient s malabsorpciou v ambulancii všeobecného lekára
a možnosti lie by
Eva Jurgová
Aktuálna situácia a perspektívy enterálnej výživy
v ambulantnej praxi
Zuzana Nedelková
Zásady ambulantného využitia enterálnej výživy
Mária Voleková
Aktuálna spotreba potravín v SR a jej vplyv na zdravie
Marta Habánová
Nutrigenomika – využitie v dietológii
Petra Kubicová
Diskusia
Záver podujatia
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
Generálny sponzor
Glandula Mystery, spol. s r. o.
Hlavní sponzori
Baxter Slovakia, spol. s r. o.
Nutricia, spol. s r. o.
Medico Uno, spol. s r. o.
Sponzori
SCA Hygiene Products Slovakia, spol. s r. o.
Fresenius Kabi, spol. s r. o.
Orion Diagnostica
Download

Untitled - Slovenská lekárska spoločnosť