zdravia
medicína—prevencia—zdravý životný štýl
06—2014
bedeker
Sme tu pre vás
desať
rokov
pohybový
aparát
lymfatický
systém a jeho
ochorenia
chronická
myelocitová
leukémia
ako
na bolesť
meno
pauzálna
osteoporóza
doc. MUDr.
Sylviva
á, PhD.
vajcz iko
r
ktť po
do
rejaviť
al vedie
by m
nú
aj obyčaj
ľudskosť.
Dá sa
predchádzať
pásovému oparu
očkovaním?
Váš partner pri prevencii
pásového oparu
Chráňte sa
pred pásovým
oparom,
nechajte sa
zaočkovať!
Prevencia očkovaním napomáha zabrániť ochoreniu sprevádzaného
tvorbou pľuzgierov na koži (pásový opar alebo herpes zoster) a bolesti
v postihnutej oblasti (postherpetická neuralgia).
Copyright © 2014 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA. Všetky práva vyhradené.
Merck Sharp & Dohme, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 43, Bratislava 821 09, Tel: +421 2 5828 2010, [email protected]
Dátum vypracovania: November 2014
11-2015-VACC-1137222-0000
Inzercia
K lieku Wobenzym 800 tbl.
zdarma poukaz na darček
®
1 ks citrusového telového mlieka Weleda
v hodnote cca 12 Eur podľa vášho výberu
POZOR!!! Pre 2 vylosovaných navyše
rekreačný pobyt
v hodnote 700 Eur!!!
Viac na www.wobenzym.sk
Wobenzym – originálny tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila.
www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723175
medicína—prevencia—zdravý životný štýl
December 2014
Sme tu pre vás
desať
10
rokov
22
6
10
12
14
Doktor by mal vedieť prejaviť aj obyčajnú ľudskosť
Prvá pomoc pri zimných športoch
Športovanie má svoje riziká
Plochým nohám môže pomôcť
32 Choroby pečene v 21. storočí
34 Pásový opar
36Predchádzajme bolesti chrbtice
38 Sezóna prechladnutí je tu,
nedajte sa!
40
Vitamíny z prirodzených zdrojov
špeciálna operácia
16
18
20
22
24
Za úspechom sú kvalitné produkty
Ako urýchliť hojenie rán po operáciách
Lymfatický systém
využijeme najlepšie
42 S optimizmom aj proti rakovine
44Chronické komplikácie cukrovky
Malígne lymfómy
46
Výrazný posun v liečbe chronickej
myelocytovej leukémie
48
49
50
26Menopauzálna osteoporóza
30 Hormonálne zmeny v menopauze
pa r t n e r i
Je pitná voda z verejného vodovodu
zdravotne bezpečná?
CML – cesta mojej liečby
Werner Otto Theodor Forssmann
Sme to, čo jeme
o d b o r n í pa r t n e r i
Č Í S L O V Y Š L O S PODPORO U
Výskumný
ústav
potravinársky
bedeker zdravia
5
Dá sa
predchádzať
pásovému oparu
očkovaním?
Diabetikov 2. typu
je nás viac ako 93 %
56Projekt na Veku záleží
58 Prevencia rotavírusových
infekcií očkovaním
60
Krása znamená
predovšetkým zdravie
62
Doplnková a kúpeľná
liečba osteoartrózy
64
66
67
Výživa uprostred hojnosti
Tipy na vianočné
darčeky
Bolesti chrbtice
Vážení čitatelia.
V
ianoce a Nový rok nám klopú na dvere a v blížiacom
sa sviatočnom období nám okrem radosti, že sme
prežili ďalší rok, ostáva nádej, že v dobrom zdraví
alebo aspoň v pohode prežijeme aj ten nasledujúci.
Tá nádej spočíva aj v tom, že sa konečne udiali zmeny
v zdravotníctve a môžeme dúfať, že nešlo len o personálnu rošádu, ale o skutočné zmeny. Že peniaze prídu tam, kam majú, a to
k pacientovi – na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a k zdravotníckym pracovníkom, ktorí si to dávno zaslúžia.
Zdravým patrí nádej, že zdravými naďalej ostanú, že okrem
preventívnych opatrení, ktoré pre nich vykoná štát, prijmú aj
vlastné opatrenia, aby žili zdravšie a mohli plnšie vychutnať svoj
život. Chorým patrí nádej, že sa im naďalej bude dariť tešiť sa zo
života, zo svojich blízkych, prípadne svojej práce, a že im k tomu
dopomôže priateľský úsmev lekárov, sestričiek a ostatných zdravotníckych pracovníkov.
Nádej pre zdravých i chorých musí prameniť v istote,
že v prípade potreby ich ošetrujúci lekár, odborný lekár, prípadne
nemocnica vykonajú všetko, čo moderná veda umožňuje vykonať
pre zachovanie zdravia.
Vám, ktorí ste zdraví, prajem, aby ste zdravými aj ostali.
Chorým prajem, aby vyzdraveli alebo sa naučili žiť so svojou
chorobou.
Všetkým vám v mene svojom i redakcie Bedekra zdravia želám pravú vianočnú pohodu, vzájomnú toleranciu, šťastie, zdravie
a spokojnosť v kruhu vašej rodiny a priateľov a teším sa, že ostanete vernými čitateľmi nášho časopisu aj v budúcom roku 2015.
Váš
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
E-mail: [email protected]
Fibrózy pľúc
Internet: www.bedekerzdravia.sk
52
54
© RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2014
34
6
bedeker zdravia
poďakovanie
Dvojmesačník BEDEKER ZDRAVIA
Číslo 6/2014, Ročník X.
Dátum vydania: december 2014
Vydavateľ: RE-PUBLIC s.r.o.
Office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava
IČO: 35810327
IČ DPH: SK 2020259208
OR: OS BA I., Odd.: Sro. Vložka č. 23916/B
Riaditeľka: Mgr. Iveta Kožková
Obchodné oddelenie: Mgr. Iva Hložková
Administrácia: Mgr. Katarína Schiff, Tel: 02/59 324 225
Vedúci redaktor: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Zástupca vedúceho redaktora:
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Editorka: Mgr. Ivana Baranovičová, Tel: 02/59 324 224
jazyková korektorka: Mgr. Zuzana Voštenáková
Grafická úprava: Kumpan a Kuskus
Foto na obálke: Valéria Zacharová
Foto: 123rf.com, archív redakcie a Valéria Zacharová
Tlač: Patria I., spol. s r. o.
Evidenčné číslo MK SR: EV 4694/12, ISSN 1337-2734
Ď ak u je m e
n aš im pa rt n er
om
za fi n an čn ú
po d po r u v to
m to
ro ku. Želám e
kr ásn e Vian o
ce
a šť
astný
n o vý r o k 20 15
! Te ší m e sa n a
sp o lu pr ác u
s Va m i, pa ci en
ti s ak la pt o n
ú r io u .
Sí
dl o: Trnavská
28, 821 08 Brat
islava
IČO: 423 54 54 4,
DIČ: 20240494
56
MVSR, číslo spisu
: VVS/ 1 – 900/90
– 423 16
Em ail: slovaka
[email protected] usociety
.org
Čísl o úč tu: VÚ
B 322 882 2557
/0200
Web: ww w.akus
sac.sk
IBAN: SK 16 0200
0000 0032 2882
2557
SWIFT: SUBA SKB
X
FB: ht tps://w w
w.facebook.com
Redakčná rada časopisu
MUDr. Vladimír Balogh, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof.
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc.
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS
MUDr. Alena Kállayová
doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
doc. MUDr. Alojz Rakús
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
MUDr. Darina Sedláková, MPH
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
doc. Dr. Igor M. Tomo, CSc., MPH
prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD. MPH
Odborná spolupráca
Úrad verejného zdravotníctva SR
Slovenská zdravotnícka univerzita
Kancelária WHO na Slovensku
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Slovenská lekárska spoločnosť
Liga proti rakovine
Výskumný ústav potravinársky
Slovenská biologická spoločnosť SAV
Lekárska fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Slovenský červený kríž
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
Upozornenie Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ
si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na jeho
jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a
reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je
povolené len s písomným súhlasom vydavateľa. Uverejnené texty, príspevky
a reklamy majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nemôžu
nahradiť stanovenie diagnózy odborným vyšetrením, stanoviť liečebný
postup, meniť spôsob liečby, alebo ho určovať, najmä užívaním liekov, alebo
iných prípravkov, ktoré musia byť vždy vykonávané a konzultované s príslušným odborným lekárom. Vydavateľ nezodpovedá za škody, alebo prípadné
nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním tejto povinnosti.
/AKUSSaC
infoservis
Ďaku jeme ekra
Bed
čitateľom p rejavenú
zdravia za omto roku
p riazeň v t s ne , p oko jné
rá
a želáme ka všetko dob ré
Vianoce roku 2015!
v novom
Iniciatíva pre pacientky
s onkologickým ochorením prsníka
New Mamma.Eu
BUĎTE OPÄŤ SAMA SEBOU
Na Slovensku ochorie na rakovinu prsníka vyše 2 500 žien každý rok. Približne tretina
pacientok v rámci liečby podstúpi mastektómiu (kompletné odstránenie prsníka).
Okrem strachu zápasia s pocitmi úzkosti, depresiami a stratou sebavedomia, čo
ovplyvňuje ich uzdravovanie a zaradenie do bežného života. Po odstránení prsníka
často čaká na pacientky náročná liečba spojená s chemoterapiou alebo rádioterapiou.
„Nie je čas veľa premýšľať, musíte len bojovať – so svojou chorobou a jej následkami.
Napriek všetkým problémom a rizikám sa so stratou prsníka nechcem zmieriť ani
ako žena ani ako pacientka, hovorí Eva B. z Bratislavy. Aj ju oslovila špecializovaná
iniciatíva NEW MAMMA, určená ženám, ktoré plánujú alebo podstúpili operáciu
prsníka pre rakovinu a premýšľajú nad jeho rekonštrukciou. Zákrok plne prepláca
zdravotná poisťovňa – o čom však väčšina pacientok dodnes nevie. Chýbajú informácie.
Komu je NEW MAMMA určená
Iniciatívu NEW MAMMA (v preklade nový prsník), rozvíjajúcu sa aj v Maďarsku,
Poľsku a v Čechách priniesol na Slovensko plastický chirurg z Univerzitnej nemocnice
Bratislava v Ružinove, MUDr. Martin Boháč. Iniciatíva je určená všetkým ženám,
ktoré podstúpili alebo sa chystajú podstúpiť operáciu prsníka pre nádorové ochorenie. Hlavným cieľom je predovšetkým vzdelávať ženy o ich možnostiach, zvýšiť ich
povedomie o tejto téme a uľahčiť im prístup k špecialistom na túto problematiku. Konečné rozhodnutie o podstúpení zákroku by mala každá pacientka urobiť z vlastného
presvedčenia a na základe konzultácie so svojím odborným lekárom a chirurgom.
Všetky informácie a kontakty sú dostupné na www.newmamma.eu.
Doktor by mal vedieť
prejaviť aj obyčajnú ľudskosť
Ortopédia a traumatológia už dávno nie
sú len doménou mužov. Dôkazom je aj
prednostka II. ortopedicko-traumatologickej
kliniky Nemocnice sv. Cyrila a Metoda,
Univerzitnej nemocnice Bratislava,
doc. MUDr. Sylvia Vajcziková, PhD.
V rozhovore nám dovolila nahliadnuť do jej
profesionálneho i súkromného života.
Štúdium medicíny pre jej náročnosť mnohých neláka. Čo vás inšpirovalo k takémuto rozhodnutiu?
Od detstva som žila v predstave, že budem lekárkou. Rozprávky starého otca
o rodine mačičiek, ktoré som pri hrách
často liečila, ma učili súcitiť s chorými
a pomáhať im. Túžbu venovať sa tejto
humánnej profesii umocnila aj ťažká
choroba môjho otca v období, keď som
navštevovala posledný ročník základnej
školy. Na gymnáziu som veľmi chcela,
no nemohla študovať, a tak prichádzala
bedeker zdravia
do úvahy stredná zdravotnícka škola,
ktorá bola navyše za rohom. Zmaturovala som ako zdravotná laborantka
a bolo pre mňa samozrejmosťou pokračovať v štúdiu na lekárskej fakulte, na
ktorú ma prijali. Každému sa nepodarí
takýto postup. My sme však mali výborných pedagógov, čo potvrdzuje aj
skutočnosť, že po maturite sa z našej
triedy hlásilo na medicínu päť absolventiek a všetky nás aj prijali.
Podelíte sa s nami ešte o iné spomienky z detstva?
Pochádzam z Bratislavy a moje detstvo
je späté so Starým mestom. Naša rodina
bola typická bratislavská, rozprávali
sme slovensko-česko-nemecko-maďarsky. Starý otec hovoril po česky, a tento
jazyk som pri nástupe do školy určite
ovládala lepšie ako slovenčinu. Dokonca
moja prvá známka zo slovenčiny bola
trojka. Vďaka pestrému viacjazyčnému
prostrediu, ale aj snahe mojich rodičov,
ktorí ma viedli k ovládaniu cudzích jazykov, mi ešte v detstve pribudli angličtina a francúzština.
Nahliadnime do vývoja vašej medicínskej kariéry. Kedy ste sa rozhodli venovať ortopédii?
Na medicíne ma zaujala gynekológia
a pôrodníctvo. Dokonca sa zdalo, že ma
na II. gynekologickú kliniku, na ktorú
som si podala prihlášku, aj prijmú. Nestalo sa tak a namiesto mňa tam nastúpil niekto iný. Ponúkli mi však miesto
na protetickom oddelení, čo nebolo moje
vytúžené pôsobisko. Smutnú a uplakanú
ma vtedy počúval primár MUDr. Duda,
ktorý viedol ortopedickú protetiku.
Upokojil ma, že dostanem miesto na
Ortopedickej klinike na Hlbokej, i keď
„de jure“ budem na protetickom oddelení na Mickiewiczovej, kým urobím atestáciu. Neskoršie zistenie, že sme viacerí
namiesto na gynekológii skončili na ortopédii, už moju kariéru neovplyvnilo.
V rámci predatestačného obdobia bolo
samozrejmé cirkulovanie po ostatných
oddeleniach — chirurgii, jednotke intenzívnej starostlivosti a ďalších. Už
ako vydatej a v očakávaní druhej dcéry,
po atestácii z ortopédie, sa mi javilo
9
OSOBNOSŤ
správnym rozhodnutie pracovať v ambulancii – na detskej ortopédii. Po presunutí ortopedickej kliniky z Hlbokej
do ružinovskej nemocnice som mala aj
svoje klinické dni v Ružinove. Následne
bola logickým pokračovaním v mojej
kariére druhá atestácia z ortopédie.
Váš profesionálny život iste
ovplyvnili aj významné osobnosti
– vaše vzory. Mohli by ste niektoré
spomenúť?
Po druhej atestácii ma oslovil profesor
MUDr. Jiří Látal, CSc. s ponukou pracovať na Klinike úrazovej chirurgie
na Kramároch. Vyžadovalo si to ešte
„docirkulovať“ niektoré odbory, ktoré
sa pri atestácii z ortopédie nevyžadujú.
V roku 1993 som napokon získala atestáciu aj z úrazovej chirurgie. Nasledovali
doktorandské štúdium a habilitácia.
Moja habilitačná práca bola zameraná
na chirurgiu ruky. Pokiaľ ide o vzory,
mojím prvým bola skutočne významná
osobnosť slovenskej ortopédie — akademik Červeňanský. Bola som poslednou
študentkou, ktorá uňho koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia atestovala. V tom období, ako mladá lekárka na ortopedickej klinike na Hlbokej,
som mala možnosť a šťastie pracovať
aj s takými osobnosťami, akými boli
profesori Huraj či Makai.
Vašou „srdcovkou“ je práve oblasť
chirurgie, ktorej ste sa venovali
v habilitačnej práci.
K tomuto zameraniu ma inšpiroval práve profesor Látal, pretože v období môjho príchodu na Kramáre sa na Klinike úrazovej chirurgii nikto nevenoval
špeciálne chirurgii ruky. Každý lekár
mal okrem všeobecnej traumatológie
pridelenú jej niektorú špeciálnu oblasť.
Pre mňa to bola oblasť chirurgie ruky.
Absolvovala som stáže v prestížnych
nemocniciach v zahraničí, ktoré sa
venujú tejto problematike. Keď v roku
2006 v petržalskej nemocnici vznikla
zlúčením oddelenia ortopédie a oddelenia úrazovej chirurgie II. ortopedicko-traumatologická klinika, spĺňajúc
všetky podmienky, mi ponúkli miesto
prednostky kliniky.
Čo máte v súčasnosti v portfóliu
vašich povinností ako prednostka? Čomu všetkému sa venujete
v ortopédii?
V rámci úrazovej chirurgie naša práca
spočíva v liečbe úrazov skeletu, úrazov
hlavy v spolupráci s neurochirurgmi,
dutinových úrazov, pri ktorých spolupracujeme s chirurgmi. Ortopédia
sa venuje prevažne endoprotetike, korekčným operáciám nôh, tumorom, zápalovým ochoreniam skeletu. Medzi
povinnosti prednostu kliniky a asistentov LF UK patrí aj výchova študentov medicíny a mladých lekárov. Okrem
operácií a manažmentu patrí k mojim
povinnostiam napríklad aj riešenie
medziľudských vzťahov na pracovisku či sťažnosti pacientov. Pacient má
právo sťažovať sa, ale aj zdravotnícky
personál by mal mať právo adekvátne
sa obhájiť. U nás to zatiaľ ešte nie je
doriešené. Aj my lekári sme len ľudia,
máme svoje lepšie a horšie dni, hoci
vždy by sme mali zostať predovšetkým
profesionálmi.
Ako docentka prednášate na lekárskej fakulte Univerzity Komenského a študentom sa venujete aj
na vašich oddeleniach.
V rámci výučby prichádzajú na naše
oddelenie jednak medici, ale aj postgraduálni študenti pripravujúci sa na
špecializačnú skúšku (atestáciu) z ortopédie. Medzi ďalšie úlohy prednostu
patrí úloha školiteľa doktorandského
štúdia, učiteľa, ktorý s tímom kolegov
skúša štátnice budúcich lekárov. Toto
povolanie nesie so sebou nutnosť sa počas štúdia naučiť aj istej skromnosti
a pokore. Ak tieto vlastnosti lekárom
chýbajú, ťažko si získavajú dôveru pacienta. V tejto súvislosti si spomínam
na jednu osobnú skúsenosť z mojich
študentských čias. Profesor sociálneho lekárstva nám neraz pripomínal,
že ako skončení lekári by sme si hneď
po promócii mali vyskúšať nemocnicu
aj z druhej strany – teda ako úplne obyčajní, neprotekční pacienti. Mne sa to
„podarilo“. Ešte s „teplým“ diplomom
som dostala žltačku a na infekčnom oddelení strávila dva týždne — preplakané
10
OSOBNOSŤ
pod paplónom. Odvtedy však viem, čo
to je byť na druhej strane. Slová pána
profesora mi dodnes utkveli v pamäti.
Lekár, popri svojej profesionalite, by
mal prejaviť aj obyčajnú ľudskosť voči
pacientom. Na druhej strane sa často
stretávame so suverénnym až drzým
vystupovaním niektorých pacientov,
ktorí v nás zdravotníkoch vidia sluhov,
ktorí im majú vychádzať vo všetkom
v ústrety. V takom prípade potrebujú
lekár i zdravotná sestra veľa sebazaprenia, aby nereagovali podobne ako
takýto pacienti.
Predsa len, venovať sa traumatológii a ortopédii možno nie je až
také typické pre ženu – lekárku...
Ako som už spomenula, k mojej špecializácii som sa dostala tak trocha
náhodou, ale postupom času som k nej
získala mimoriadny vzťah. Človek musí
robiť svoju profesiu s láskou a s radosťou z úspechu — z vyliečeného pacienta.
Dovolím si povedať, že práca je mojím
koníčkom. Traumatológia a ortopédia
dnes prestávajú byť len doménou mužov. Na našej klinike máme tri mladé
lekárky pred atestáciou. Tak trocha
zastaraná predstava, že chirurg musí
mať silu, už dávno, aj vďaka modernému technickému vybaveniu, neplatí.
Potrebuje viac vedomostí a odbornej
zdatnosti ako sily. Čo však určite platí – chirurg musí byť zručný. Bez tejto
dispozície by nemohol byť chirurgom.
V súvislosti s endoprotetickými
operáciami, ktoré na vašom ortopedickom oddelení vykonávate, je
na mieste otázka – ako dlho musí
pacient čakať na takúto operáciu?
Všetko má svoj postup. Pacienti na výmenu kĺbu sa k nám dostanú s odporúčaním od svojho ortopéda. Ten podľa
objektívneho nálezu zhodnotí, že mu
konzervatívna liečba už neprináša efekt
a odporučí ho k nám. Po vyšetrení klinickým lekárom zaradíme pacienta do
poradovníka poisťovne. V súčasnosti
máme veľmi prijateľné čakacie lehoty
— štyri až päť mesiacov. Lekár pacienta oboznámi s priebehom operácie aj
hospitalizácie, dostane ortopedické
pomôcky. Keď od nás po výmene kĺbu
pacient odchádza, je primerane zrehabilitovaný, vrátane nácviku chôdze po
schodoch, teda pripravený na bežný
život. Samozrejme, nikto nemôže očakávať, že po návrate z nemocnice bude
na druhý deň behať. Pacient musí na
určité obdobie zmeniť svoj životný štýl.
Na našej klinike sa robia aj reoperácie
po zle zhojených zlomeninách, reoperácie po uvoľnení totálnych endoprotéz,
lebo aj tie majú obmedzenú životnosť.
Objavujú sa aj nové, menej invazívne metódy, ktoré majú pacientovi
s artrózou kĺbov pomôcť. Máte
s nimi skúsenosti?
Robíme aj takéto zákroky, nie sú však
úplnou novinkou. Niektoré zákroky
hradí poisťovňa a pacient, ako napríklad v prípade aplikácie kyseliny hyalurónovej, si dopláca istý poplatok za
preparát.
Na vašom oddelení často vidíte
úrazy, ku ktorým možno ani nemuselo dojsť. Svoje pri nich neraz zohráva súhra nešťastných
okolností.
Úrazy sú pre nás každodenným chlebíčkom, a nemožno ich neprežívať.
Faktom je, že pri prvom kontakte s pacientom sa lekár musí odosobniť. A to
učím aj svojich študentov. Predovšetkým, hneď v prvých minútach, musíme poznať odpoveď na otázky: Ako
pacient dýcha? Ako mu funguje srdce?
A samozrejme na mnohé ďalšie. Pri polytraumatizovanom pacientovi, s mnohopočetnými úrazmi, má každý v tíme
– lekár, chirurg, anestéziológ aj sestra
svoje presné miesto. Styčným bodom je
v tomto prípade traumatológ. Starostlivosť o takéhoto pacienta je však tímová
práca. Tu nemá miesto individualizmus
ani chaotické konanie. Každý si musí
robiť svoju prácu. Potrebné je zachovať
rozvahu, čo nie je vždy ľahké. Spomínam si na prípad, keď mi do služby priviezli ťažko zraneného muža, s úrazmi
nezlučiteľnými so životom. Pri oznámení skonania ich otca jeho dvaja dospelí synovia začali úprimne srdcervúco
nariekať — ani mne nebolo všetko jed-
bedeker zdravia
no. Ako mladú lekárku ma však starší
kolegovia naučili brať aj takéto prípady ako súčasť našej práce a aj to, že sa
nedajú všetky tie ťažké osudy prežívať.
Tak ako je smrť súčasťou života, aj ťažké poranenia sú súčasťou našej práce.
Našťastie, väčšinou s dobrým koncom.
Čo je však horšie, ťažké polytraumy sa
stávajú najmä mladým ľuďom. Podobné
situácie, napríklad po havárii, sú ťažké
najmä pre mladých zdravých ľudí, ktorí
po úraze zrazu prídu napríklad o celú
končatinu. Na druhej strane som rada,
že osud to zariadil práve tak, aby som sa
venovala ortopédii a traumatológii. Je
to krásna tímová práca lekárov, sestier
a zdravotného personálu, bez ktorej by
sme nemohli dosiahnuť úspechy v liečbe. Nevymenila by som ju za inú.
Spomeniete si na nejaký vážny prípad, ktorý sa napriek všetkému
dobre skončil? A súčasne, odkázali by ste našim čitateľom, čoho by
sa mali vyvarovať, aby neskončili
na vašej klinike?
Napriek tomu, že sa robí zdravotná
osveta a v televízii frekventovane vysielajú rôzne relácie o prevencii, najmä
mladí ľudia veľmi často hazardujú so
životom. Nie raz nám priviezli študenta, ktorý vyskočil z okna internátu len
preto, že si viac vypil a mal euforickú
náladu. V lepšom prípade sa „len“ celý
dolámal. Každý rok v lete zasa prijímame na kliniku mladých ľudí, ktorí,
žiaľ, ostanú ochrnutí len preto, že si
neoverili, do akej hĺbky skáču hlavičku
do bazéna, alebo či na dne jazera nie je
kmeň stromu alebo skala. Ľudia často
padajú zo stromov, pretože preceňujú
svoje sily a nezabezpečia sa. Samostatnou kapitolou sú motocyklisti. Pri havárii alebo kolízii s autom nie je vždy
vina len na ich strane. Vzhľadom na
akčnosť a rýchlosť motorky ich vodiči
nedokážu, napríklad pri predbiehaní
či v hmle, včas zaregistrovať. Spomínam si na jeden naozaj ťažký prípad.
Priviezli mi do služby zrazeného motocyklistu, ktorý mal zlomených v tele
snáď 80 percent kostí, roztrhnuté črevá,
poškodené pľúca, odreniny na tvári. Jedine hlavu si vďaka prilbe nepoškodil.
bedeker zdravia
11
OSOBNOSŤ
Mal roztrieštenú panvu, všade klince
a skrutky. Operovali sme ho niekoľkokrát. Všetko sa dobre skončilo, ja som sa
stala jeho náhradnou krstnou mamou,
lebo som podľa neho stála pri jeho druhom narodení. Keď k nám prišiel na
už ani neviem koľkú kontrolu, ukázal
mi jeden zohnutý prst s výčitkou, že čo
s tým budeme robiť. Zrejme sme túto
drobnú zlomeninu prehliadli. Môže sa
to stať, a stáva sa to najmä pri mnohopočetných zraneniach, pretože prvoradá je záchrana života. V tomto prípade
som poukázanie na takú drobnosť brala
skôr ako kuriozitu.
Pred dvoma rokmi vám vyšla publikácia Traumatológia hornej končatiny dospelých. Možno ju označiť
za učebnicu pre chirurgov?
Je to učebnica pre mladých ortopédov
a traumatológov, študentov, ktorá je tiež
tímovou prácou. Jej vydanie inicioval
a napísal náš mladý kolega. Moje meno
však je a aj musí byť zárukou našej odbornosti.
A opäť sme pri chirurgii ruky. Pred
časom ste založili dokonca odbornú lekársku Spoločnosť pre chirurgiu ruky...
Druhé volebné obdobie som prezidentkou Spoločnosti chirurgie ruky. Túto
spoločnosť však pôvodne založili plastickí chirurgovia. Je špecifická tým, že
spája odborníkov rôznych odborov, ako
sú všeobecná chirurgia, úrazová chirurgia, plastická chirurgia, ortopédia,
neurochirurgia a rehabilitácia. Práve
preto existuje aj samostatné oddelenie
chirurgie ruky v Univerzitnej nemocnici v bratislavskom Ružinove. Okrem
toho, že pôsobím vo výbore Slovenskej
spoločnosti úrazovej chirurgie, som
členkou viacerých odborných zahraničných spoločností.
Pri všetkých povinnostiach, zostáva vám čas aj na koníčky a záľuby?
Mojím koníčkom, popri práci, je moja
rodina. Mám dve dcéry, ktoré nás obdarovali piatimi vnukmi. Voľný čas
radi trávime spolu. Kedysi som rada
športovala, v mladosti som sa venovala
krasokorčuľovaniu a basketbalu. Dnes
by som opäť mala začať. Ale venujem
sa aspoň turistike a s radosťou svojim
vnúčatám, čo si niekedy tiež vyžaduje
dobrú fyzickú kondíciu. Každý rok sa
snažím stráviť s nimi v lete aspoň mesiac prázdnin. Sme spolu na chalupe,
chodíme na huby, zbierame lesné plody.
Je úžasné sledovať ako rastú. Často od
mojich vnukov dostávam zaujímavé
otázky o živote, o prírode. Myslím si,
že ich ako stará mama môžem mnohému naučiť.
Čo vás teší a možno aj čo vás zvykne nahnevať?
Teší ma, keď majú ľudia radosť a hnevajú namyslenosť a arogancia. Domnievam sa, že nikto nemá právo
povyšovať sa nad druhých a myslieť
si o sebe, že je nad všetkými – najmúdrejší. Múdry a rozvážny človek nebýva
namyslený a drzý. Pokora a ochota vypočuť si mienku alebo názor druhých,
napríklad aj mladého doktora či sestričky, môže priniesť veľa pozitívneho
a nasmerovať vec správnym smerom.
Je mi cťou viesť kolektív II. ortopedicko–traumatologickej kliniky v Bratislave, ktorý je na vysokej odbornej
a morálnej úrovni. Veď väčšinu života prežijeme v zamestnaní, a preto by
súčinnosť tímu mala viesť k úspechu
a vzájomnému rešpektovaniu, v prospech dobrej veci. V našom prípade,
k zlepšeniu zdravia pacienta.
Zhovárala sa Iva Baranovičová
Foto Valéria Zacharová
12
bedeker zdravia
traumatológia
Prvá pomoc
pri zimných športoch
Použité zdroje:
www.prvapomoc.sk
www.zachranari.sk
Odborný dohľad nad spracovaním:
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Lyžovanie, snowbording, korčuľovanie, ale aj obyčajné sánkovanie prinášajú nielen radosť z pohybu, ale nesú so
sebou tiež riziko úrazov. Štatistiky uvádzajú, že až šesť percent športových úrazov sa stane práve na snehu a ľade.
Dôsledky bývajú niekedy veľmi vážne, až život ohrozujúce. Je dobré vedieť, ako si v takých prípadoch poradiť.
Prvá pomoc pri život ohrozujúcich
stavoch
Aj laik by mal vedieť, čo je dôležité urobiť ako prvé:
❶ Zistiť prítomnosti vedomia, dýchania a vonkajšieho krvácania.
→ Je postihnutý pri vedomí? Odpovedá na otázky, zareaguje
na zatrasenie, tlesknutie pred tvárou?
→ Dýcha?
→ Nevidíte veľké vonkajšie krvácanie?
❷ Dôkladne prezrieť postihnutého, odhaliť príznaky, ktoré
neohrozujú bezprostredne jeho život, ale mohli by spôsobiť
komplikácie, ak by ostali neodhalené.
→ Pýtajte sa postihnutého, čo ho bolí, či je smädný, je mu
teplo alebo zima, zistite či počuje, pamätá si, môže hýbať
všetkými končatinami.
→ Prehliadnite ho od hlavy k pätám: hlava – krk – oči – chrbtica – hrudník – brucho – horné končatiny – dolné končatiny.
→ Dôležité je vylúčiť skryté poranenia pod odevom, najmä
krvácanie.
Privolanie Záchrannej zdravotnej služby:
☎ 155
Číslo 155 volajte pri výskyte výlučne zdravotných ťažkostí,
ušetríte tým cenné minúty.
☎ 112
Číslo 112 je číslo integrovaného záchranného systému. Voláme
ho vtedy, ak okrem zdravotných ťažkostí predpokladáme aj
potrebu technickej pomoci – hasičov.
☎ 18 300
Číslo 18 300 je číslo Horskej záchrannej služby. Voláme ho
v prípade núdzového stavu na horách.
STAVY, KTORÉ OHROZUJÚ ŽIVOT:
KRVÁCANIE
Náhla strata asi tretiny objemu krvi má za následok významný pokles krvného tlaku, nedostatočné okysličovanie
všetkých tkanív a vyvolanie život ohrozujúceho stavu – šoku.
V rámci prvej pomoci postupujeme pri ošetrovaní čo najrýchlejšie, aj za cenu nedodržania sterility ošetrenia rany.
Pri úrazoch, ktoré sprevádza krvácanie, je najbezpečnejšie pamätať si takzvaných 5 Z. Veľké vonkajšie krvácanie
je nebezpečné. Krv z rany vyteká, niekedy prerušovaným
prúdením. K vonkajšiemu krvácaniu dochádza pri tržných,
pravidlo 5Z
1. Zistiť krvácanie 2. Zatlačiť v rane 3. Zdvihnúť nad
úroveň srdca 4. Zabrániť šoku
5. Zavolať 112/155
Poraneného posaďte alebo položte. Zatlačte
priamo do rany, je to najúčinnejší spôsob zastavenia krvácania. Zdvihnite končatinu nad
úroveň srdca, na ranu priložte tlakový obväz.
Tlakový obväz má kryciu vrstvu, ktorú priložíte priamo na ranu, tlakovú vrstvu (rolka obväzu), ktorá tlačí na cievu v rane a zastavuje
krvácanie a vrstvu upevňovaciu, ktorá ovíja
tlakovú vrstvu a dostatočne ju drží. Ak sa vám
krvácanie podarí zastaviť, pravidelne kontrolujte, či obväz nepresakuje, sledujte základné
životné funkcie, zabezpečte všetky protišokové opatrenia a čakajte na príchod ZZS.
bodných, sečných alebo rezných ranách. Najnebezpečnejšie
je krvácanie v oblasti krku a končatín. Krvácanie môže viesť
k takej strate krvi, ktorú organizmus nedokáže nahradiť. Zranený tak môže vykrvácať aj na mieste vzniku úrazu, častejšie
po niekoľkých dňoch na zlyhanie životne dôležitých orgánov.
ŠOK
Šok je odpoveďou organizmu na neprimeranú záťaž a patrí
medzi život ohrozujúce stavy. Sprevádza úrazy a prejavuje
sa postupným zlyhávaním krvného obehu, hlbokým poklesom krvného tlaku, nedostatočným prekrvením všetkých
tkanív a orgánov.
Príznaky šoku:
→ nepokoj alebo spavosť
→ studená, bledá a spotená koža
→ neostré videnie
→ rýchly a slabo hmatateľný
→ smäd
pulz
→ nevoľnosť
→ zrýchlené dýchanie.
Aby sme predišli vzniku šoku, treba v prvom rade postihnutého uložiť do protišokovej polohy (autotransfúzna poloha/
centralizácia krvi do životne dôležitých orgánov) – ľah na
chrbte so zvýšenou dolnou polovicu tela (asi o 30 cm). Do tejto
polohy postihnutého nedávajte pri poranení hlavy, hrudníka,
srdcových, dýchacích ťažkostiach či bezvedomí.
BEZVEDOMIE
Strata vedomia je častým prejavom akútneho nedostatku
kyslíka v krvi pri poruche základných životných funkcií —
dýchania a krvného obehu. Pri bezvedomí postihnutý nereaguje na hlasové podnety, dotyky, zatrasenie. Svalové napätie je úplne povolené, telo je bezvládne. Aj keď bezvedomie
môže pripomínať spánok, je mimoriadne nebezpečné! Pri
bedeker zdravia
traumatológia
protišokové pravidlo 5T
1. Ticho
Postihnutého pohodlne uložte, snažte sa
zaistiť telesný a duševný pokoj aktívnym
upokojovaním.
2. Teplo
Snažte sa udržať optimálnu telesnú teplotu.
Podchladeniu zabránite prikrytím tela zdola
i zhora.
3. Tíšenie bolesti
Začnite ošetrovať poranenia jemne
a šetrne. Nikdy nepodávajte lieky ústami
na tíšenie bolesti.
4. Tekutiny
Väčšina ľudí v šoku má pocit smädu, preto
môžeme ovlažovať pery, aby sme pocit
smädu zmiernili. V žiadnom prípade mu
nedávajte piť, pretože by to mohlo vyvolať
zvracanie, ktoré zhoršuje stav.
5. Transport
Privolajte odbornú pomoc a medzitým kontrolujte vedomie a dýchanie.
bezvedomí stráca postihnutý aj obranné reflexy ako kašeľ
či prehĺtanie. Môže prísť k zatečeniu žalúdočného obsahu do
dýchacích ciest a k zaduseniu. Ak postihnutý dýcha, uložte ho
do stabilizovanej polohy na boku, privolajte odbornú pomoc,
pričom stále sledujte prítomnosť dýchania. Do stabilizovanej
polohy neukladajte postihnutého pri bezvedomí po úrazoch.
Stabilizovaná poloha
→ Postihnutého položte vodorovne na chrbát, vyberte mu
obsah vreciek oblečenia, zložte okuliare.
→ Narovnajte mu nohy, ruku postihnutého, ktorá je bližšie
k vám, uložte v pravom uhle k telu, dlaň smeruje nahor.
→ Ruku postihnutého, ktorá je ďalej od vás, položte postihnutému cez prsia, chrbát ruky oprite o tvár.
→ Svojou druhou rukou chyťte vzdialenejšiu nohu postihnutého a pokrčte koleno v pravom uhle s chodidlom na zemi.
→ Pretočte postihnutého smerom k sebe na bok, za pokrčené
koleno vzdialenejšej nohy, bližšiu ruku postihnutého stále
držte pritlačenú na tvár.
→ Polohu hornej nohy postihnutého upravte tak, aby bola
v bedrovom kĺbe aj v kolene ohnutá do pravého uhla.
→ Zakloňte hlavu, aby dýchacie cesty ostali voľné.
→ Sledujte naďalej prejavy, zmeny vedomia a prítomnosť
dýchania.
Prečo je stabilizovaná poloha dôležitá?
→ Zabezpečíte ňou priechodnosť dýchacích ciest.
→ Minimalizujete riziko zatečenia obsahu žalúdka do dýchacích ciest a následné dusenie.
Poloha je stabilná a pohodlná pre bezvládneho pacienta,
minimalizujete ňou riziko spontánneho pohybu a ďalších
zranení spôsobených vlastnou váhou tela. V tejto polohe je
možná ľahká kontrola životných funkcií a ak je to potrebné,
tak aj otočenie späť na chrbát. Ak je postihnutý v bezvedomí a
zároveň nedýcha, začnite s resuscitáciou!
ZASTAVENIE DÝCHANIA A KRVNÉHO OBEHU
Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) sa vykonáva v prípade,
že nastane bezvedomie a zastaví sa dýchanie, čo znamená
zastavenie krvného obehu. Pomocou KPR zabezpečíte obnovenie dodávky okysličenej krvi do celého tela, najmä do
mozgu. Oživovanie prebieha pomocou záchranného dýchania
z pľúc do pľúc a stláčaniami hrudníka.
S oživovaním nečakajte!
→ Po troch až piatich minútach bez kyslíka dochádza k nezvratnému poškodeniu mozgu.
→ Po siedmich minútach zastavenia srdca je možné oživiť
bez následkov len 25 % postihnutých.
Postup KPR dospelých:
→ Postihnutého uložíme na tvrdú a rovnú podložku.
→ Oživovanie začneme 30 stlačeniami hrudníka do piatich
až šiestich cm hĺbky, v strede hrudníka hranou dlane,
potom nasledujú dva záchranné vdychy tak, aby sme videli
nadvihnutie hrudníka.
→ Postup opakujeme, pričom hrudník stláčame rýchlosťou
100-krát za jednu minútu. Zisťovanie prítomnosti vedomia
a dýchania a záklon hlavy je potrebné vopred nacvičiť!
→ V prípade detí od jedného mesiaca do puberty začíname
resuscitáciu piatimi záchrannými vdychmi a potom pokračujeme ako pri dospelých 30 stlačeniami hrudníka
a dvoma záchrannými vdychmi.
KPR si treba nacvičiť v rámci kurzov prvej pomoci na modeloch, aby ste získali istotu, tak pri stláčaní hrudníka, ako
aj pri intenzite záchranných vdychov.
RANY
Pri športe sa môžete stretnúť s niekoľkými druhmi rán:
→ Rezné, bodné a sečné mávajú ostré okraje, výrazne krvácajú. Sú menej náchylné na infekciu a pri správnom
ošetrení sa dobre hoja.
→ Tržné a tržné pomliaždené rany mávajú nerovné okraje,
horšie sa hoja, ohrozujú poraneného najmä infekciou a pri
väčšej rane aj stratou tkaniva.
→ Povrchové plošné odreniny nie sú príliš nebezpečné,
slabo krvácajú a sú nepríjemné najmä pre bolesť. Sú náchylné na infekciu, dlhšie sa hoja.
→ Zatvorené rany a podkožné výrony (hematómy) sú výsledkom
krvácania do kože. Navonok sa javia ako bolestivé modriny.
Ak je nutné ošetriť ranu:
→ Pri silno krvácajúcich ranách postupujte ako pri zastavení krvácania (využite tlakový obväz).
→ Pri rozsiahlejší ranách šetrne tlačte k sebe okraje rany
a stiahnite ich obväzom.
→ Samotná rana sa nikdy nedezinfikuje, a ak nekrváca,
môžete dezinfikovať jej OKOLIE.
→ Do rany nikdy nič nenalievajte, nesypte a ani ju nenatierajte, zvýšite tým riziko infekcie a sťažíte ďalšie
ošetrenie – ranu postačí sterilne prikryť.
Ak je v rane cudzie teleso, snažte sa odstrániť iba tie predmety, ktoré na rane voľne ležia. Cudzie teleso z rany nikdy nevyberajte, môžete spôsobiť ďalšie poranenie alebo
vykrvácanie.
13
14
bedeker zdravia
šport v zime
Športovanie
má svoje riziká
Pravidelná fyzická aktivita je nevyhnutná pre udržanie
dobrého zdravia a kondície. Napriek všetkým výhodám, ktoré
športovanie prináša, treba myslieť aj na riziko úrazov.
Veľa ľudí si neuvedomuje, že športovať
v zime a na mraze je pre telo oveľa väčšou
záťažou, ako v iných mesiacoch. V zime
sú svaly a šľachy pod vplyvom nízkych
teplôt oveľa náchylnejšie na zranenia,
preto sú dobrá rozcvička a zahriatie
svalov prvým krokom prevencie úrazov. Ďalším je kvalitný výstroj, prilba,
rukavice a viacvrstvové oblečenie, ktoré
musí chrániť pred vetrom, udržiava telesnú teplotu a súčasne odvádza vlhkosť.
Dôležitým prvkom výbavy je aj znalosť
techník prvej pomoci. Ako zvládnuť
prvú pomoc sa môžete naučiť napríklad
na stránke prvapomoc.sk. K dispozícii
je aj mobilná aplikácia, pomocou ktorej
jednotlivé postupy ľahko zvládnete.
Bezpečnosť zimných
športov
Najčastejšími príčinami úrazov na
snehu sú najmä pády, zrážky s osobami
a predmetmi, strata kontroly nad pohybom, zlyhanie výbavy, únava, rizikové
správanie. Najviac úrazov sa stane popoludní, následkom únavy a mierneho
podchladenia.
Hlavné zásady bezpečnosti
pri zimných športoch
Sánkovanie
→ Na sánkovanie je vhodný iba svah bez
skál, skokov, plotov a úsekov bez snehu.
Nesánkujte sa na ľade.
→ Svah musí byť bokom od ciest, železnice, riek a jazier. Na konci svahu musí
byť dostatočné miesto na zastavenie.
→ Najvhodnejší pre deti je svah so sklonom najviac 30 stupňov a s dostatočne
dlhým priestorom na zastavenie.
→ Používajte len sane a iné zariadenia
na šmýkanie s brzdou a možnosťou
riadenia. Pneumatiky,
duše, kusy plastu a plastové disky sú nevhodne
pre nedostatočnú možnosť ovládania.
→ Nehody sú často podmienene podchladením,
hlavne v prípade detí do
troch rokov. Deti musia
byť teplo oblečené do viacerých vrstiev.
→ Po sánkovaní deti prezlečte čím skôr
do suchého odevu a topánok, čo je prevenciou omrzlín a podchladenia.
→ Malé deti sa nesmú sánkovať bez dozoru dospelej osoby.
→ Najbezpečnejšia poloha na saniach
je posediačky. Sánkovanie na bruchu
hlavou napred je najhoršie s ohľadom
na riziko úrazu hlavy. Sánkovanie poležiačky na chrbte zvyšuje riziko poranenia chrbtice a miechy.
→ Pozerajte sa okolo seba. Po skončení
jazdy sa rýchle presuňte na okraj dráhy
a mimo dojazdu ostatných sánkarov.
→ Nesánkujte sa potme a v noci.
→ Poranenia hlavy pri sánkovaní bývajú
vážne, preto je používanie prilby dôležitým bezpečnostným prvkom. Vhodné sú prilby pre lyžiarov alebo hokejistov, pretože sú vyrobené do chladného
prostredia a pre podobné druhy pádov
a rýchlostí ako pri sánkovaní. Napriek
tomu je dobré dať si pod prilbu tenkú
a teplú čiapku. Topánky nemajú byť
príliš tesné a odporúčajú sa okuliare
na ochranu očí pred odrazom svetla
a slnka od snehu. Vhodný je ochranný
krém proti UV žiareniu.
→ Doska by mala mať kovové hrany
a bezpečnostné viazanie. Bezpečnostné
šnúrky pri vypínacom viazaní musia
byť nepoškodené. Detský snowboard
by nemal siahať vyššie ako po hrudník.
→ Prvé a posledné jazdy sú vždy so zvýšeným rizikom poranenia.
Lyžovanie
→ Používajte prilbu!
→ Nikdy nelyžujte sami. Lyžovanie
v skupine je bezpečnejšie.
→ Každý rok kontrolujte výstroj. Lyže,
topánky a viazanie by ste si mali dať
skontrolovať v autorizovanom servise
a upraviť na zmenu výšky a hmotnosti.
→ Rozcvičte sa pred lyžovaním na začiatku dňa.
→ Neopúšťajte značené trasy a dodržiavajte lyžiarske pravidlá.
→ Buďte mimoriadne opatrní pri prvých a posledných jazdách, ktoré sú
najriskantnejšie.
→ Lyžiar by si mal zvoliť dráhu, ktorá
zodpovedá jeho schopnostiam a mal by
sledovať značenie na zjazdovke (spomalenie, križovanie dráh, výjazd mechanizmov a i.).
→ Lyžiar musí registrovať nebezpečenstvá (skaly, stromy, stožiare), zmeny počasia a viditeľnosti.
→ Oblečenie musí byť odolné proti chladu, vlhku a vetru, topánky nemajú byť
príliš tesné a odporúčajú sa okuliare
na ochranu očí pred odrazom svetla
a slnka od snehu.
www.prvapomoc.sk
16
ortopédia
bedeker zdravia
Plochým nohám môže pomôcť
špeciálna operácia
Ploché nohy má veľmi veľa detí, samotní ortopédovia
hovoria, že každé desiate dieťa má takýto problém.
V prípade takzvanej flexibilnej plochej nohy sa
dá pomôcť voperovaním vstrebateľnej skrutky
vyrobenej z kyseliny mliečnej. Zatiaľ jediní na
Slovensku takto operujú deti lekári z Detskej
fakultnej nemocnice v Bratislave. Ako operácia
prebieha a pre aké deti je vhodná, nám porozprával
prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a DFNsP
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Od januára majú detskí ortopédi už aj na Slovensku k dispozícii
nov ý spôsob liečby, pomocou voperovania tzv. mliečnej skrutk y.
O čo presne ide?
Operácie plochých nôh pomocou
skrutky sa aj u nás na Slovensku robili
už dávnejšie, len sa pri nich používali
kovové skrutky, ktoré sme po istom
čase museli pri ďalšom operačnom výkone vybrať. Ide o špeciálny typ operácie, tzv. artroerézu. Naším cieľom je
zablokovať pätu voči členkovej kosti,
aby sa vykorigovalo jej postavenie.
Prvé vstrebateľné skrutky, ktoré sme
u nás používali, boli vyrobené z poly-
sacharidov. Neskôr sme sa v talianskej
Boloni v Rizolliho inštitúte zoznámili na workshope s resorbovateľnými
skrutkami vyrobenými z kyseliny
mliečnej. Od januára tohto roka ich
používame aj na našej klinike. Výkon
preplácajú poisťovne, hoci nie všetky.
K toré deti a v akom veku sú na
takúto operáciu vhodné?
Hovorí sa, že ploché nohy má asi desať
percent detskej populácie. Niekedy sa
zdá, akoby takýmto problémom trpelo oveľa viac detí. Závisí to od veku.
V ranom detskom veku je celkom
prirodzené, ak má dieťa pod klenbou
nohy tukový vankúšik, ktorý, keď
začne chodiť, zmizne. V prípade, že
je pozdĺžna klenba nohy skutočne poklesnutá, a súčasne pätička smeruje
von, rovnako ako aj predná časť nohy,
Predoperačná rtg. snímka, na ktorej vidno
výrazný pokles klenby nohy, pätová kosť je
rovnobežná s podložkou
bedeker zdravia
ide skutočne o klinicky plochú nohu.
Ak však dieťa postavíme na špičky
a klenba sa pekne rozvinie, znamená
to, že noha je f lexibilná. Artroerézu
odporúčame deťom najčastejšie medzi ôsmym až dvanástym rokom veku
s f lexibilnou plochou nohou. Flexibilná plochá noha vzniká najčastejšie
ako dôsledok menejcennosti väziva
chodidla. Avšak aj v takomto prípade
začíname najprv rehabilitáciou. Deťom aj ich rodičom odporučíme, aby
dieťa čo najviac chodilo bosé po nerovnom povrchu, po piesku, kamienkoch, štrku. Dobré sú aj poskoky na
trampolíne, aby spevneli svaly a väzy,
ktoré potom udržia kosti v správnom
postavení. Ak však dieťa trpí bolesťami a nereaguje na konzervatívnu liečbu, rehabilitácie a nepomáhajú ani
ortopedické pomôcky, môže mu takáto operácia pomôcť. Napriek tomu,
aj pre operatéra a celkový výkon je
lepšie, ak väzivo najprv rehabilitáciou
spevnie. Chodia však za nami aj deti,
napríklad s detskou mozgovou obrnou, čo sú komplikovanejšie výkony.
V ich prípade pri reponovaní chodidla
používame kostné štepy z panvy alebo predkolenia, ktoré do päty zarastú
a držia ju potom v správnom postavení. Štepy z panvy vložené z vonkajšej
strany do päty používame napríklad aj
v prípade starších detí, okolo 15. roku
veku. Aj takto sa dajú korigovať ploché
nohy. V podstatne skoršom veku, okolo
jedného roka, operujeme ťažšie, vrodené nervovosvalové deformity nôh,
kedy je členková kosť vo vertikálnom
postavení. K operáciám pristupujeme
aj v prípade tarzálnej koalície, kedy
dôjde k zrasteniu priehlavkových kostičiek.
Niektorým zrejme operáciu neodporučíte, postačí skôr rehabilitácia...
Stáva sa, že za nami prídu rodičia
Rtg. snímka po artroeréze, s upravenou
pozdĺžnou klenbou.
17
ortopédia
s dieťatkom, ktorému naozaj pomôže rehabilitácia. 95 % plochých nôh
vzniká preto, že väzivá, ktoré držia
celú architektúru kostí, sú laxné, menejcenné. Dôležité je, aby noha bola
v pohybe a chodila po rôznych povrchoch, jednoducho trénovala. Tým, že
svaly sa v pohybe napínajú, spevňujú
sa aj väzy, ktoré následne držia kosti
v správnom postavení. Ortopedické
vložky neliečia, môžu len klenbu udržať v správnom postavení, podporiť ju.
Ako samotná operácia prebieha?
Je to pomerne jednoduchý výkon. Ak
operáciu netreba kombinovať s iným
výkonom, naozaj trvá len zo desať —
pätnásť minút. Plochú nohu niekedy
spôsobuje aj skrátená Achillova šľacha, ktorá pätu vytáča. Vtedy jednoduchým vpichom pretneme blanku, ktorá šľachu upína k svalstvu. Špeciálnu
vstrebateľnú skrutku potom vkladáme
z vonkajšej strany chodidla cez pätu
do priestoru medzi pätou a členkovou kosťou. Skrutka pôsobí ako opora
či akési páčidlo, ktoré reponuje pätu
do stredovej polohy. Skrutka z kyseliny mliečnej drží svoju pevnosť asi
jeden a pol roka, do piatich rokov od
operácie sa vstrebe. Operáciu možno
vykonať na obidvoch nohách súčasne.
Po jednoduchom výkone potom dieťatko dostane asi na dva týždne sadru,
pri kombinovaných výkonoch na šesť
týždňov.
Aké máte skúsenosti po takmer
roku používania?
Dobré skúsenosti sme mali už aj s polysacharidovými skrutkami, ktoré
fungovali na princípe kotvičky, kde
jedna časť zapadala do druhej. Skrutka na báze kyseliny mliečnej prechádza cez pätu a členkovú kosť vlastne
odtláča. Tento spôsob je stabilnejší.
Celá filozofia skrutiek je postavená
na tom, že ak je päta v stredovom postavení, počas rastu aj členková kosť
rastie normálne. Ani po vstrebaní
skrutky by teda nemalo dôjsť k recidíve a opätovnému vzniku plochej
nohy. Bezprostredne po operácii u nás
na klinike robíme deťom rádiogramy
meraní, ktoré ukazujú, že po výkone
došlo k zlepšeniu stavu plochonožia.
Keď deťom snímeme sadru, môžu,
pomocou ortopedických pomôcok,
začať chodiť. Ale s výskokmi alebo
namáhavými športovými výkonmi
radšej treba počkať. Deti by však nohy
mali namáhať, cvičiť a rehabilitovať.
Aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k tomu, že jednoduchým operačným výkonom, akým je artroeréza,
predídeme v dospelosti mnohým problémom a bolestiam nôh.
Zhovárala sa Iva Baranovičová
18
rozhovor
bedeker zdravia
Za úspechom sú
kvalitné produkty
Farmaceutická spoločnosť
IBSA pôsobí na slovenskom
trhu už od začiatku 90.
rokov minulého storočia.
Ako hovorí riaditeľ
dcérskej spoločnosti u nás,
Ing. Ladislav Csanda,
nielen vo svete, ale aj
na Slovensku sa IBSA
presadila kvalitou svojich
produktov prispôsobených
potrebám pacientov
napríklad s bolesťou, alebo aj
s problémami so sterilitou.
Žijeme v období, ktoré charakterizuje spájanie veľkých farmaceutických firiem do ešte väčších
nadnárodných spoločností. V takomto prostredí môžu mať menšie
firmy problém presadiť sa. Vám sa
to podarilo. Akú cestu ste si pritom
zvolili?
Spoločnosť IBSA naozaj nepatrí medzi
nadnárodné zoskupenia. Má totiž charakter rodinnej firmy. Napriek tomu
sa vďaka kvalite liekov a dobre zvolenej
stratégii presadila nielen v Európe, ale
aj v celosvetovom meradle. Naše lieky
predávame na ázijských trhoch, na americkom kontinente, v severnej Afrike.
V našom prípade vedie cesta k úspechu
cez produkty. Predávame veľmi kvalitné
lieky. Najprv sa presadili v konkurenčnom prostredí doma, na švajčiarskom
trhu, a postupne aj na európskych trhoch a vo svete. Na svetové trhy sa nám
podarilo preniknúť prostredníctvom
humánnych hormonálnych preparátov
na liečbu neplodnosti.
Pôvodne vznikla spoločnosť IBSA
vo Švajčiarsku ako malá spoločnosť orientovaná výhradne na
domáci trh...
Spoločnosť IBSA krátko po druhej svetovej vojne založili traja biológovia. Myslím si, že presadiť sa v konkurenčnom
prostredí spoločnosti umožnila predovšetkým svedomitá práca, entuziazmus
a nadšenie. Treba snáď len zopakovať,
že úspech našej spoločnosti zabezpečili
kvalitné produkty.
Na Slovensku zastrešuje svoje aktivity prostredníctvom dcérskej
spoločnosti IBSA Slovakia, s. r. o.
od roku 1992. Kedy ste nastúpili do
jej vedenia?
V roku 1992 zastupovala švajčiarsku
spoločnosť IBSA informačná kancelária,
ktorá zahájila svoju prácu registráciou
produktov. Od roku 1995 ich aj začali
dovážať. Prvý produkt, ktorý vtedy, po
kategorizácii, priviezli, bol Condrosulf.
Najprv bol zaradený v kategorizácii ako
poisťovňami plne hradený liek. Trendy,
ktoré začalo presadzovať ministerstvo
zdravotníctva, tento preparát, podobne
ako viaceré preparáty z anatomicko-terapeutickej skupiny liečiv, ktoré vyňali
z kategorizácie, zaradil do skupiny liekov, ktoré si pacienti takmer celý hradili
sami. Predminulý rok sa potom uvoľnil
do voľného predaja. Moji predchodcovia
odviedli veľký kus svedomitej práce, pretože tento produkt na Slovensku veľmi
dobre uviedli, čím preň získali aj veľmi
dobrú pozíciu. Súčasne sa im podarilo
budovať dobré meno spoločnosti. Postupne začala IBSA na Slovensko dovážať produkty na bolesť, mukolytiká na
uvoľnenie hlienov z dýchacích ciest. Keď
v roku 2003 padlo rozhodnutie transfor-
movať informačnú kanceláriu na dcérsku spoločnosť, ponúkli mi firmu viesť.
Odvtedy sme nielen rozšírili portfólio
produktov, ktoré sme na Slovensko privážali, ale získali sme aj nových zamestnancov, skvalitnili marketing. Svojich
zástupcov, ktorí navštevujú a prezentujú
naše produkty lekárom a lekárnikom,
máme vo všetkých regiónoch Slovenska. Zúčastňujeme sa na takmer všetkých medicínskych kongresoch, pokiaľ
to zapadá do nášho portfólia. Ako som
spomínal, prvým produktom bol Condrosulf. Nasledovali ďalšie produkty na
artrózu a bolesť, čo naďalej ostáva našou
nosnou líniou.
Čo znamená pre vás pracovať pre
takúto spoločnosť?
Už pred nástupom do spoločnosti IBSA
som nejaký ten rok pôsobil vo farmaceutickom biznise. Aj preto ma oslovili s ponukou viesť túto firmu na Slovensku.
Samozrejme, bolo to pre mňa výzvou.
Mám rád svoju prácu a robím ju s radosťou. Motivujúce pre mňa vždy bolo,
keď aj materská firma dokázala oceniť
našu prácu a považovala slovenský trh
za dynamicky sa rozvíjajúci trh s vysokým potenciálom. Že sa na ňom vieme
presadiť, je zásluhou nášho aktívneho
prístupu. Mojou filozofiou je priniesť na
Slovensko to najlepšie z portfólia našej
spoločnosti.
Spoločnosť IBSA rozširuje nielen
svoje portfólio, ale pôsobenie spoločnosti sa neustále rozrastá aj
budovaním nových filiálok, dokonca mimo Európy. Spomeňme napríklad Čínu.
V Číne naša spoločnosť vybudovala dva
závody. Jeden je určený na prípravu
účinnej látky chondroitín sulfát a druhý
na prípravu humánnych hormónov na
liečbu neplodnosti. V čínskych závodoch
sa preparáty len pripravujú, proces vý-
bedeker zdravia
19
rozhovor
roby sa ukončuje vo Švajčiarsku. Teda
čistenie a dolaďovanie účinných látok
sa deje na európskej pôde. Naša spoločnosť má svoje výrobné filiálky, okrem
závodu vo švajčiarskom Lugane, kde je
tiež sídlo spoločnosti, aj v Taliansku a vo
Francúzsku.
K akému portfóliu vašich produktov sa dostanú pacienti na Slovensku? Laikom sú známe predovšetkým tie, určené na liečbu bolesti.
Pred časom ste priniesli na trh aj
viaceré preparáty s obsahom kyseliny hyalurónovej.
Prvým preparátom s obsahom kyseliny hyalurónovej bol krém na potlačenie infekcie a podporenie hojenia rán.
V tomto produkte sa kyselina hyalurónová nepoužila ako jediná účinná látka,
ale v kombinácii so sulfadiazínanom
strieborným. Na Slovensku sme tento
preparát registrovali v roku 2004 a o rok
neskôr sme ho k nám začali aj dovážať.
Klinické skúšania prebiehali dokonca aj
u nás. Potom sme doviezli produkt na
injekčnú aplikáciu do kĺbu s obsahom
kyseliny hyalurónovej, určený na liečbu
bolesti artrózou postihnutých kĺbov. Neskôr sa portfólio týchto produktov rozšírilo o produkty, ktoré stačí aplikovať raz
za pol roka. Pacient síce na tieto lieky
dopláca, ale jeho spoluúčasť predstavuje
menšiu čiastku. Sme jednou z mála firiem, ktorá na náš trh takýto preparát
neskôr doviezla aj v balení vhodnom na
liečbu malých kĺbov rúk, chodidiel a
sánky. Prednedávnom sme sa zúčastnili
workshopu pre čeľustných ortopédov. Aj
v maxilofaciálnej chirurgii sa táto telu
vlastná látka totiž dá veľmi dobre uplatniť. Pred troma rokmi sme doviezli na
slovenský trh ďalší produkt s obsahom
kyseliny hyalurónovej na obnovenie
vaginálnej sliznice a prednedávnom aj
produkt na udržiavanie sliznice horných
dýchacích ciest v kombinácii s morskou
vodou. Tento produkt máme aj v malom
balení pre dojčatá. Ďalší produkt s obsahom tejto účinnej látky, ale určený na
inhaláciu a liečbu dolných dýchacích
ciest, máme na Slovensku tiež k dispozícii. Rád by som zdôraznil, že patríme
k jednému z dvoch štátov v Európe, kde
je tento preparát registrovaný. Vyrába sa v talianskej filiálke spoločnosti
IBSA. Na náš trh sme doviezli aj produkt
s obsahom tejto zložky na instiláciu do
močového mechúra v dvoch liekových
formách – jedna je určená na aplikáciu
urológom a druhá, v podobe mäkkých
kapsúl, je vo voľnom predaji.
Čo máte najnovšie vo výhľade? Aký
produkt prinesiete najbližšie na
slovenský trh?
Práve uvádzame nový prípravok určený
na liečbu akútnej bolesti, napríklad po
operáciách. Aplikuje sa subkutánne, pod
kožu, čo je absolútna novinka na trhu
a prináša pre pacienta viaceré výhody.
Doteraz boli k dispozícii len preparáty
na aplikáciu do svalu.
Venujete sa aj edukačným aktivitám zameraným na pacientov, angažujete sa v tomto smere v rámci spoločenskej zodpovednosti firiem?
Skôr sa zameriavame na edukáciu lekárov a lekárnikov, z nášho edukačného
grantu aktívne podporujeme ich kontinuálne vzdelávanie. Od roku 2007 sa
mi postupne darí vyberať slovenských
lekárov, aby chodili prednášať na európske medicínske kongresy. Sú to špecialisti z medicínskych oblastí, pre ktoré
privážame na náš trh lieky, napríklad z
reumatológie, ortopédie, dermatológie
či pneumológie. Pre mňa to znamená
radosť, že im umožním na takýchto kongresoch prednášať, pre nich je to veľká
česť. Naši slovenskí lekári, aj z mladej
generácie, sú totiž svetovou medicínskou špičkou veľmi uznávaní. Vždy ma
vie veľmi potešiť, a som na to aj náležite hrdý, že sa mi podarilo presadiť
našich lekárov aj na medzinárodných
fórach. A samozrejme ma teší, ak aj služobne starší špičkoví zahraniční lekári
oceňujú skúsenosti a invenciu našich
lekárov. Myslím si, že tak, ako sa snažíme prispievať k dobrému menu našej
spoločnosti na slovenskom trhu, týmto
spôsobom tiež šírime dobré meno Slovenska vo svete.
Pokiaľ ide o zdravý životný štýl,
je riaditeľ spoločnosti príkladom
pre zamestnancov?
Hoci mám voľného času naozaj málo,
rád si idem zabehať, ak mi to povinnosti
dovolia, alebo sadnem na bicykel. Úplne
najlepším relaxom aj pohybom je práca
v záhrade. V tomto by som mohol byť
snáď aj príkladom.
Zhovárala sa Iva Baranovičová
Foto Valéria Zacharová
20
bedeker zdravia
PODPORNÁ LIEČBA
Ako urýchliť
hojenie rán po operáciách
Prirodzená reakcia organizmu
Hojenie rán po
operáciách je zložitý
proces, pri ktorom
rozhodujúcu
úlohu hrá zápal.
Rana po operácii
je vedomým
poranením.
Hojenie rán je
však individuálne.
Našťastie, dá
sa vhodnými
prostriedkami
urýchliť, napríklad
liekmi systémovej
enzymoterapie.
Pozrime sa, ako to celé funguje. Rana
spôsobená operačným zásahom poškodí
tkanivo, naruší či zničí niektoré cievy
a vyburcuje imunitný systém k „ohraničeniu“, vyčisteniu a napraveniu škody.
Súčasťou tohto procesu je zápal. Nemožno ho chápať len negatívne, naopak,
patrí k základným nástrojom našej imunity. Jeho úlohou je obrana proti škodlivinám, ktoré prenikli do rany a tiež
obnova poškodených tkanív. Podieľajú
sa na ňom faktory zabezpečujúce zrážanie krvi, cievny i lymfatický systém
a ďalšie zložky imunity. Ideálne je, ak
sa poškodenie a jeho následky zvládnu
čo najrýchlejšie a ak zápal prebehne ako
akútna reakcia a odznie bez následkov.
Hojenie rán je zložitý proces, ktorý sa
niekedy môže skomplikovať pretrvávajúcim zápalom, opuchmi a bolesťami.
Prečo sa niekomu rany
hoja dlhšie?
Rýchlosť hojenia do značné miery závisí na rozsahu samotnej rany – dlhšie
trvá zhojenie vymeneného stehenného
kĺbu než napríklad rany po vytrhnutí
zubu. Navyše, každému z nás sa rany
hoja inak. K poruchám hojenia prispievajú cievne choroby (ateroskleróza, chronická žilová nedostatočnosť),
ale tiež nedostatočná funkcia lymfatického systému. „Z pohľadu chirurga
musí byť rana nielen dobre zašitá, ale
treba brať do úvahy aj cievne zásobenie
v okolí rany,“ hovorí prednosta Detskej
ortopedickej kliniky Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Bratislave,
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD. „Všeobecne sa rany horšie hoja s pribúdajúcim vekom. Zvlášť intenzívne trápi
tento problém pacientov s cukrovkou,
či ďalšími pridruženými ochoreniami
cievneho systému, ako sú hypertenzia
a ateroskleróza, chronická žilová nedostatočnosť či nedostatočné zásobovanie
dolných končatín artériovou krvou, ale
aj opuch mäkkých tkanív, poruchy krvotvorby a neuropatie.“
Pozor na komplikácie!
Pooperačné rany obvykle sprevádzajú
opuchy, krvné výrony a podliatiny, ktoré môžu spomaľovať hojenie a sú tiež
jednou z príčin bolesti. Závažnou komplikáciou rany bývajú rôzne infekcie,
ktoré sa do nej môžu dostať – potom
je spravidla nevyhnutné nasadiť antibiotiká. Proces hojenia môžu výrazne
narušiť autoimunitné poruchy a nedostatočná odolnosť či obranyschopnosť
organizmu (imunodeficiencia). Väčšinou to vedie k zvýšenej náchylnosti
rany i celého organizmu na infekcie.
Pretože bunky imunitného systému sa
podieľajú najmä na zápalovej fáze hojenia, dochádza k predĺženiu tejto fázy.
Každá rana sa hojí jazvou. Z hľadiska výsledného kozmetického efektu
by mala byť pooperačná jazva pokiaľ
možno čo najmenšia. To je veľmi dôležité predovšetkým pri plastických
operáciách.
Možno hojenie rán urýchliť?
Hojenie a jeho rýchlosť sú individuálne, napriek tomu je možné tento prirodzený proces vhodnými prostriedkami
podporiť. V poslednom čase sa stále viac
osvedčuje tzv. systémová enzymoterapia – podávanie enzýmových liekov na
prírodnej báze (najznámejší je Wobenzym), ktoré usmerňujú priebeh zápalu
tak, aby prebehol čo najúčelnejšie a najrýchlejšie, obmedzujú vznik a rozvoj
opuchov a krvných podliatin a prispievajú k tvorbe malej jazvy.
bedeker zdravia
21
KRÁSA A ZDRAVIE
Relaxačné a zdravotnícke stredisko
LYMFOCENTRUM v nových priestoroch na
Námestí SNP 13 v centre Bratislavy poskytuje
široké spektrum možností pre udržiavanie
zdravia a krásy tela pod jednou strechou.
Zima a stuhnuté svaly
Máte problémy s pohybovým aparátom? Bolia vás svaly a kĺby?
Prirodzene, v chladnejších ročných obdobiach sa tieto nepríjemné pocity môžu stupňovať. Ak si chcete dopriať celkové
uvoľnenie, môžete si vybrať z viacerých ponúk z našej ZÓNY
MASÁŽE. Okrem klasickej masáže ponúka reflexnú, športovú, relaxačnú, anticelulitídnu, detoxikačnú medovú, ručnú
lymfatickú masáž, Reiky, Breussovu masáž, ale aj masáž takzvanou Dornovu metódou. V spolupráci s certifikovanou
lekárkou MUDr. Miroslavou Sopkovou sme rozšírili ponuku
našich masáží o kraniosakrálnu terapiu. Ide o ošetrenie, kedy
dochádza k hĺbkovému uvoľneniu a úľave od bolesti. Antistresová indická masáž hlavy zasa uvoľňuje napätie a stres,
pomáha pri migrénach a bolestiach hlavy, ale aj bolestiach očí.
RELAX ZÓNA zasa rieši problémy s celulitídou a tukovými
vankúšikmi, pivným bruškom, väčším zadočkom či silnejšími
stehnami, ako aj problémy s aknóznou, zjazvenou a problémovou pleťou. Ponúkame pomoc aj pri takých problémoch, ako sú
pigmentové škvrny, vrásky, zvädnutá pleť alebo opary. Relax
zóna vie pomôcť pri bolestiach krížov, chrbta a krku, poradiť si
s opuchmi nôh a studenými rukami či nohami a množstvom
ďalších. Nájdete v nej detoxikačné a regeneračné procedúry
čistým medicinálnym kyslíkom a ponúka množstvo ďalších
procedúr. Novinkou sú produkty Božský kvet pre atopikov.
(predavačky, letušky, šoféri, chirurgovia, zdravotné sestry,
pedagógovia, programátori a pod.). Aplikuje sa i pri pooperačných a poúrazových stavoch. Odporúča sa kombinovať s prístrojovými PRESS terapiami. Sme tu pre vás 365 dní v roku!
Green PRESS terapie
Tzv. prístrojové lymfodrenáže odstraňujú odpadové látky
metabolizmu, zlepšujú krvný obeh a zásobovanie buniek
kyslíkom a výživnými látkami. Uvoľnené tukové bunky sa
vyplavujú prirodzenou cestou (močom) najlepšie po hodinovej mechanickej lymfodrenáži. Ponúkame buď profesionálnu 12-komorkovú PRESS 12, wellness 8-komorkovú PRESS 8,
elektrostimulačnú FORMER a ručnú lymfodrenáž. Výhradne
v relaxačnom stredisku LYMFOCENTRUM v centre Bratislavy.
LYMFOCENTRUM
Námestie SNP 13 / Kolárska 5, 811 06 Bratislava
(6. poschodie, vchod cez pasáž)
+4212/5930 5911, 0903 73 43 14
facebook, www.lymfo.sk
Lymfatický systém
Jednou z jeho úloh je pomocou lymfatických ciev vstrebávať prebytočnú tekutinu spolu s látkami v medzibunkovom
priestore a odvádzať ju preč. Je dôležitou súčasťou nášho
imunitného systému. Ak sa v tomto procese niečo „zadrhne“, prejaviť sa to môže v podobe kozmetických problémov,
napríklad celulitídy, ale aj opuchmi tkanív, najčastejšie na
dolných končatinách. Rozprúdiť tok lymfy môžu pri takýchto
problémoch pomôcť prístrojové tlakové drenáže. Sú výborným
doplnkom manuálnej — ručnej LYMFODRENÁŽE. Je zameraná
na lymfatický obehový systém a je vhodná hlavne pri žilových
a lymfatických opuchoch, pooperačných stavoch, pri obezite,
celulitíde, akné či migréne...
Prístrojová lymfodrenáž (2x12-komorková)
MANUÁLNA LYMFODRENÁŽ
Manuálna lymfodrenáž je masážna technika, pri ktorej dochádza k aktivácii lymfatického systému a k podpore toku
lymfy. Pri aktivovaní lymfatického systému dochádza k odtoku
škodlivých a toxických látok z organizmu. Táto masáž zlepšuje
stav pokožky a je vysoko účinná aj v boji proti celulitíde. Je
vhodná pri opuchoch spôsobených dlhým státím či sedením
Manuálnu lymfomasáž je vhodné kombinovať s prístrojovou tlakovou
masážou
22
bedeker zdravia
imunita
Lymfatický systém
Lymfatický systém je
dôležitou súčasťou
nášho imunitného
systému. Okrem
lymfatických ciev
a uzlín sú jeho súčasťou
aj slezina, mandle,
týmus, slepé črevo
a kostná dreň. Môžeme
si ho predstaviť ako
skladačku tenkých
trubíc – ciev, vedúcich
pozdĺž krvných tepien
a žíl tvoriacich hustú
sieť vo väčšine telesných
orgánov tela. Cez ich
steny sa vstrebáva
prebytočná tekutina
z okolitého prostredia.
Všetky telesné tkanivá obmýva tekutina, ktorá vzniká z krvi. Každá bunka
nášho tela z nej počas látkovej výmeny
prijíma kyslík a živiny (cukry, tuky,
bielkoviny...) a snaží sa naopak z tela
odvádzať odpad (oxid uhlíka a produkty látkovej výmeny).
Lymfatický systém má za úlohu pomocou lymfatických ciev vstrebávať
prebytočnú tekutinu spolu s látkami
v medzibunkovom priestore a odvádzať
ju preč. Táto tekutina sa po vstupe do
lymfatických ciev označuje ako lymfa
a obsahuje lymfocyty (typ bielych krviniek), bielkoviny, tuky a odpadové látky.
Väčšina lymfy sa do krvi opäť vracia
cez steny kapilár, avšak zvyšok (spolu
s určitými bunkami a drobnými časticami, ako sú baktérie) sa transportuje
k srdcu práve prostredníctvom lymfatického systému.
Lymfatické uzliny
Na určitých miestach lymfatických
ciev sú umiestnené lymfatické uzliny – drobné obličkovité útvary. Sú
to malé rozšírenia v určitých miestach
lymfatických ciev, ktoré majú rôznu
veľkosť – od úplne mikroskopických
až po tri centimetre v priemere. Každú
uzlinu je tvorí tenké väzivové puzdro
a vnútorné lymfatické tkanivo. Puzdrom prechádza niekoľko drobných
lymfatických ciev, ktoré privádzajú
lymfu dovnútra a jedna väčšia, ktorá
lymfu odvádza preč. Lymfatické uzliny
sú filtre, ktorých úlohou je zachytávať
z pretekajúcej lymfy mikroorganizmy a ostatné cudzie častice. Ak dôjde
v organizme k infekcii alebo zápalu,
lymfatická uzlina, ktorá je najbližšie
k iestu zápalu, sa zdurí a stáva sa citlivou – snaží zabrániť preniknutiu infekcie ďalej do organizmu. Uzliny teda
fungujú ako akési bariéry, ktoré bránia
šíreniu infekcie, pretože dokážu likvidovať baktérie, alebo ich „odfiltrovať“
pomocou makrofágov a lymfocytov.
Makrofágy sú veľké bunky schopné pohlcovať baktérie a iné cudzorodé
častice.
Do lymfatického systému patria:
Kostná dreň
Tvorí výplň veľkých kostí.
Je orgánom krvotvorby – vytvárajú sa v nej červené, biele krvinky a krvné doštičky.
Mandle
V tele máme nosné a krčné mandle.
Sú prvým miestom, kde sa zachytávajú cudzorodé látky, ktoré vstupujú do
organizmu nosom alebo ústami.
Týmus
Je uložený za hrudnou kosťou. Postupom veku sa mení na väzivo. V detstve
je týmus veľmi dôležitý pre správne fungovanie a vývin imunitného systému.
Dozrievajú v ňom T-lymfocyty.
Slezina
Nachádza sa za žalúdkom pri chrbtici. Tvarom pripomína kávové zrno. V slezine
vznikajú lymfocyty a monocyty, ktoré po premene na makrofágy odbúravajú
odumreté červené krvinky. Preto sa pri ochoreniach sprevádzaných rozpadom
krviniek slezina zväčšuje. Slepé črevo
Obsahuje lymfatické tkanivo.
Pomáha likvidovať baktérie v tráviacom trakte.
bedeker zdravia
lymfatické uzliny
týmus
brušná
lymfatická cieva
slepé črevo
mandle
hrudný miazgozvod
hrudná
lymfatická cieva
lymfatické uzliny
slezina
lymfatické uzliny
lymfatické uzliny
lymfatické uzliny
lymfatické uzliny
Obr. 1 — Lymfatický systém
Lymfocyty sú biele krvinky, ktoré
majú schopnosť neutralizovať a ničiť
baktérie a vírusy.
Lymfocyty
Okrem stavebných buniek alebo buniek so špeciálnou orgánovou funkciou potrebuje ľudské telo aj bunky,
ktoré ho chránia pred nebezpečenstvom z vonkajšieho prostredia. Ta-
23
imunita
kýmito bunkami sú leukocyty – biele
krvinky. Sú súčasťou imunitného systému organizmu a bez nich by sme sa
neubránili ani obyčajnému prechladnutiu. Leukocyty však nie sú zastúpené len jedným typom buniek. Môžeme
ich rozdeliť na niekoľko druhov buniek, z ktorých každý má inú funkciu.
Navzájom sa ovplyvňujú a spoločne
ochraňujú organizmus.
40 % zo všetkých leukocytov predstavujú základné imunitné bunky – lymfocyty. Nachádzajú sa nielen v krvi,
ale aj v lymfe, týmuse, slezine a koncentrujú sa v lymfatických uzlinách.
Rozoznávame dva druhy lymfocytov
– B-lymfocyty a T-lymfocyty. Obe skupiny majú úplne odlišnú úlohu v priebehu imunitnej reakcie.
B-lymfocyty (B bunky) sa pri stretnutí
s cudzorodou látkou menia na plazmatické bunky, ktoré produkujú protilátky. Tie sa naviažu na baktérie
a pritiahnu makrofágy, ktoré baktérie
požierajú.
T-lymfocyty (T bunky) sú nemilosrdnými zabijakmi a priamo likvidujú cudzie bunky. Vedia rozpoznať vírusové
proteíny a infikované bunky zlikvidovať. Uvoľňujú špeciálne proteíny, cytokíny, ktoré privádzajú krvné bunky do
miesta infekcie. T-lymfocyty dokážu
zničiť aj nádorové bunky.
Aj keď zhubné bujnenie môže postihnúť
oba typy lymfocytov, častejšie zasiahne
B-bunky. K bujneniu lymfocytov dochádza v rôznych častiach tela – najčastejšie v lymfatických uzlinách, slezine,
kostnej dreni, v krvi, ale aj v ďalších
orgánoch.
Lymfocyty a vyšetrenie
Počet lymfocytov v krvi odráža zdravotný stav pacienta a je cenným diagnostickým ukazovateľom množstva
chorôb. Stanovuje sa z krvného náteru,
v ktorom sa spočítajú jednotlivé druhy
buniek zo vzorky krvi. Určenie hodnoty lymfocytov je pravidelnou súčasťou
vyšetrenia krvného obrazu. Zvýšenú
pozornosť lekára si počet lymfocytov
zaslúži v prípade podozrenia na vírusovú nákazu alebo nádorové ochorenia
kostnej drene.
Zvýšené množstvo lymfocytov nájdeme:
→ pri vírusových infekciách
→ TBC
→ leukémii
→ pri iných nádorových ochoreniach
kostnej drene
(red)
24
bedeker zdravia
onkológia
Malígne lymfómy
Skupina chorôb
patriacich do
kategórie malígnych
lymfómov vyniká
mnohotvárnosťou
jednotlivých typov,
prirodzeným
priebehom ochorenia,
ako aj odlišnosťou
liečebných postupov
jednotlivých jednotiek.
Jediné, čo majú
všetky tieto ochorenia
spoločné, je ich vznik
z lymfatického tkaniva.
Základným (aj keď v súčasnosti už nie
podstatným a asi aj prekonaným) delením malígnych lymfómov je delenie na
Hodkginov lymfóm (HL) a non-Hodgkinove lymfómy (NHL). Kým HL by sme
mohli pre zjednodušenie rozdeliť na
dva základné podtypy, NHL sa delí na
niekoľko desiatok podtypov. Opäť pre
zjednodušenie ich môžeme rozdeliť
podľa pôvodu (NHL z B- alebo T-lymfocytov) alebo podľa správania a najčastejšieho priebehu ochorenia (na NHL,
ktoré rastú pomaly, s tzv. nízkym stupňom malignity, a na NHL ktoré rastú
rýchlo a sú agresívne).
Epidemiológia
Výskyt non-Hodgkinových lymfómov
(NHL) a ich rôznych typov je v jednotlivých krajinách odlišný. V súčasnosti
sa ich počet v celosvetovom meradle neustále zvyšuje. Tento trend je výrazný
predovšetkým v ekonomicky vyspelom
svete. Takmer k dvojnásobnému náras-
tu v rokoch 1990 až 1992 oproti rokom
1973 až 1975 došlo skoro vo všetkých
vekových kategóriách dospelých nad
20 rokov, avšak maximum nárastu je
vo vekových kategóriách nad 75 rokov.
Príčiny tohto javu nie je jednoduché vysvetliť, môže k nemu prispievať starnutie populácie (zníženie imunity starších
ľudí) a chemizácia prostredia.
Na druhej strane je výskyt HL stabilný, predstavujú pomerne zriedkavý typ
nádorového ochorenia (menej ako 1 %
malígnych nádorov).
Difúzny veľkobunkový lymfóm B-pôvodu (DLBCL) je najčastejšie sa vyskytujúcim histologickým typom NHL.
Predstavuje asi 35 až 40 % všetkých
NHL. Typickým klinickým prejavom
je agresívne správanie (rýchly rast nádoru), veľmi často aj v mimouzlinových
lokalitách. Vyskytuje sa vo všetkých
vekových kategóriách, avšak s vekom
jeho incidencia narastá. Medián veku
v čase diagnózy je 64 rokov. Je to agresívny lymfóm a prežívanie pacientov
bez liečby možno počítať na mesiace.
Folikulový lymfóm je druhý najčastejší
typ NHL, patrí do skupiny lymfómov
s nízkym stupňom malignity, pre ktoré je charakteristický tzv. indolentný
(pomalý) priebeh.
Príčiny a rizikové faktory
Príčiny vzniku malígnych lymfómov
nie sú jednoznačne objasnená. Je vy-
soko pravdepodobné, že ich vznik má
spojitosť s vrodenými a získanými
imunodeficientnými stavmi, ako aj
s faktormi vonkajšieho prostredia. Sem
sa zaraďujú predovšetkým opakované
infekcie. Ako priami vyvolávatelia sú
podozrivé niektoré vírusy. So vznikom
infekcie AIDS (vyvolanej HIV) prudko
stúpol výskyt niektorých typov NHL.
Prejavy ochorenia
Zväčšenie lymfatických uzlín
Prvým príznakom malígnych lymfómov býva najčastejšie zväčšenie lymfatických uzlín v rôznych lokalitách.
Bývajú nebolestivé, tuhšie na pohmat;
nahmatať sa dajú samostatne alebo
splývajú do väčších celkov (paketov).
Postihnutie mimo lymfatických
lokalít
Pri niektorých typoch malígnych lymfómov bývajú pomerne často postihnuté aj oblasti mimo lymfatického systému (tzv. extranodálne). Postihnutý
môže byť prakticky každý orgán alebo
tkanivo a príznaky môžu byť podobné
ako pri iných ochoreniach týchto orgánov a tkanív. Napríklad pacienti s primárnym lymfómom v medzihrudnej
oblasti (mediastinum) môžu mať pocit tlaku alebo bolesti na hrudníku, či
príznaky nedostatočnej priechodnosti
dýchacích ciest. Pacienti s postihnutím
žalúdka udávajú zvyčajne ťažkosti po-
Včasná a presná diagnostika
Malígne lymfómy predstavujú veľmi rôznorodú skupinu nádorových ochorení.
Veľmi dôležitá je včasná, správna a presná diagnostika. Rovnako je pre dosiahnutie
tej najlepšej liečebnej odpovede významný výber správnej liečby. Agresívna liečba
je nevyhnutná pri liečbe agresívnych foriem ochorenia. Takáto liečba má mnoho
nežiaducich vedľajších účinkov, ktoré môžu priamo ohrozovať aj život pacienta.
Aby boli diagnostika aj liečba najlepšie, odporúča sa pacientov s podozrením,
resp. diagnózou malígneho lymfómu, poslať na pracoviská, kde majú s touto
diagnózou najviac skúseností, sú najlepšie vybavené (prístrojmi aj personálne)
a dosahujú najlepšie výsledky.
bedeker zdravia
dobné ako pri vredovej chorobe žalúdka
či pri karcinóme žalúdka. Špecifickú
skupinu tvoria primárne lymfómy
centrálneho nervového systému (CNS).
Príznaky sú podobné ako pri iných nádoroch mozgu.
Celkové príznaky
Mnohí pacienti majú okrem uvedených prejavov aj celkové príznaky, tzv.
B-symptomatológiu. Medzi B-príznaky
patrí chudnutie (strata hmotnosti > 10 %
za posledných šesť mesiacov), teploty
(≥ 38 °C, ak sa vylúčila infekčná príčina),
potenie (pacient sa musí v noci prezliecť).
Niektorí pacienti s lymfómami majú
spočiatku dominantné príznaky pripomínajúce iné ochorenie, napríklad
reumatoidné. Preto v prípade pacientov
s novovzniknutými príznakmi reumatoidného ochorenia musíme v rámci
diferenciálnej diagnostiky vždy myslieť aj na malignitu ako na primárnu
príčinu ťažkostí.
Stanovenie diagnózy
Kľúčovým vyšetrením pre pacienta
s podozrením na malígny lymfóm je
histologický dôkaz ochorenia a presné určenie histologického typu lymfómu. Cieľom ďalších vyšetrení, ktoré
25
onkológia
sa pacienti s lymfómom podstupujú,
je identifikácia postihnutých lokalít
a určenie rozsahu ochorenia (stanoví
sa štádium ochorenia), zhodnotenie
celkového stavu pacienta, identifikácia rizikových faktorov a posúdenie
funkčného stavu dôležitých orgánov
a závažnosti pridružených ochorení.
Sú to všetko informácie potrebné na to,
aby bolo možné rozhodnúť o liečbe konkrétneho pacienta. Žiadne zobrazovacie
alebo laboratórne vyšetrenie nemôže
nahradiť histologické vyšetrenie.
Na to, aby mohol patológ presne určiť
typ lymfómu, je potrebná dostatočne
veľká diagnostická vzorka. Preto sa pri
podozrení na lymfóm jednoznačne odporúča vybratie reprezentatívnej lymfatickej uzliny, prípadne odber vzorky
z postihnutého orgánu/tkaniva otvorenou cestou.
Liečba
Na rozdiel od solídnych nádorov (nádory postihujúce určitý orgán – prsník,
pľúca, črevo a pod.) nie je pri malígnych
lymfómoch významná chirurgická liečba. Základnou liečbou je systémová liečba, sem patria „klasické“ cytostatiká
(chemoterapia), ako aj moderná biologická liečba, resp. ich kombinácia.
Samozrejme, liečebná stratégia sa líši
podľa typov malígnych lymfómov. Pri
niektorých typoch menej agresívnych
NHL môžeme aj s liečbou počkať a pacienta len sledujeme. V iných prípadoch
môžeme využiť aj ožarovanie (rádioterapiu) na liečbu miest so zväčšenými
lymfatickými uzlinami, ktoré robia
pacientovi najväčšie ťažkosti.
V prípadoch agresívnych
NHL musí byť aj liečebná
stratégia „agresívna“
Základom liečby je kombinácia chemoterapie s biologickou liečbou. Pre
prognózu je dôležitá liečebná odpoveď.
Ak sa nepodarí dosiahnuť kompletnú
remisiu ochorenia (vymiznutie všetkých klinických ťažkostí a vymiznutie
všetkých prejavov ochorenia na zobrazovacích vyšetreniach) alebo sa choroba
po určitom intervale bez aktivity znova
vráti, prichádza do úvahy „záchranná“
liečba alebo liečba vysokými dávkami
cytostatík s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek.
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika
Onkologický ústav sv. Alžbety
I. onkologická klinika LF UK
bedeker zdravia
26
Tému prináša
Chronická myelocytová
leukémia (CML) je
jedným zo štyroch
hlavných typov leukémií.
Dobrou správou
je, že v porovnaní
s minulosťou moderná
cielená liečba výrazne
zmenila manažment
a tým aj prognózu
a kvalitu života pacientov
s touto diagnózou.
CML tvorí asi pätinu zo všetkých leukémií
dospelých pacientov. Na Slovensku ročne
pribudne vyše 70 chorých, v susednom
Česku okolo stopäťdesiat. Zväčša sa CML
diagnostikuje ľuďom vo veku okolo päťdesiat rokov. Kým pred niekoľkými rokmi
pacienti s diagnózou CML zomierali, dnes
je na Slovensku dostupná účinná liečba.
Pre mnohých je oznámenie o diagnóze
šokom. Aj preto sú veľmi dôležité korektné a dôveryhodné informácie.
Čo je CML?
Chronická myelocytová leukémia je
zhubné ochorenie, ktoré vedie k abnormálnemu rozmnoženiu bielych krviniek
(leukocytov). Tie následne nie sú schopné adekvátne plniť svoju funkciu – bojovať proti infekciám. V kostnej dreni
dôjde k zmene genetického materiálu
kmeňovej bunky, čo spôsobí vznik abnormálneho chromozómu, tzv. Philadelphia (Ph) chromozómu. Vyskytuje
sa vo viac ako 95 % prípadov pacientov
s CML. Zmenený PH chromozóm vedie
Výrazný posun v liečbe
chronickej
myelocytovej
leukémie
k vzniku nového abnormálneho génu,
ktorý začne tvoriť abnormálnu bielkovinu. Tá potom zodpovedá za tvorbu
abnormálnych bielych krviniek, ktoré
už nedokážu plniť svoje bežné funkcie.
Rýchlejšie sa množia a žijú dlhšie ako
normálne zdravé krvinky. Dôsledkom je
hromadenie leukemických buniek a následné prejavy zdravotných problémov.
Príznaky ochorenia CML
Nemajú ich všetci pacienti rovnaké.
Až 40 % pacientov je v čase diagnózy
asymptomatických, teda nemajú žiadne
príznaky ochorenia a CML sa zistí náhodne. Ochorenie postupuje neraz dlho a pomaly, avšak od istého okamihu sa priebeh
zrýchľuje a symptómy pripomínajú napríklad aj oveľa závažnejšiu akútnu leukémiu. „Vzhľadom na to, že organizmus
chorého sa vyčerpáva zvýšenou tvorbou
krviniek, pacienti bývajú často unavení, mávajú zvýšenú teplotu, kvôli anémii
sú bledí, rýchlo sa unavia, bolia ich kĺby
a svaly,trpia závratmi. Bledosť, únava,
znížená výkonnosť, dýchavica pri námahe, zrýchlená činnosť srdca – to všetko
sú prejavy súvisiace s chudokrvnosťou.
Pri zväčšujúcej sa slezine majú pacienti
pocit plnosti brucha. S nedostatok krvných doštičiek súvisia zasa prejavy ako
petechie – bodkovité krvácania do kože
bez zjavnej príčiny, krvácanie z nosa,
modriny po minimálnych poraneniach,
krvácanie z ďasien, v pokročilejších štádiách to môže byť aj závažnejšie krvácanie
do tráviaceho traktu, vykašliavanie krvi
alebo krvácanie do mozgu. Pridružiť sa
môžu aj nešpecifické či plesňové infekcie, ktoré len ťažko reagujú na liečbu.
Typické sú tiež nešpecifické príznaky
onkologického ochorenia, ako je nechutenstvo, pokles hmotnosti, únava,
potenie, zvýšené teploty,“ hovorí hematologička MUDr. Zuzana Sninská, PhD.,
z Kliniky hematológie a transfuziológie
LF a Univerzitnej nemocnice Bratislave,
Nemocnice sv. Cyrila a Metoda.
Diagnostika CML
Hoci sa podozrenie na ochorenie môže
zistiť aj pri bežnom vyšetrení, diagnostika zahŕňa viaceré špeciálne diagnostické
postupy, od fyzikálneho vyšetrenia pacienta s cieľom nájsť objektívne známky choroby ako napríklad bledosť, krvácavosť, zväčšenie sleziny a pečene, cez
kompletné vyšetrenie krvného obrazu
pacienta so zameraním na diferenciálny
rozpočet bielych krviniek, cytologické
a histologické vyšetrenie kostnej drene,
až po cytogenetické vyšetrenie a mole-
História CML
Cesta k dnešnému stavu a poznaniu
leukémií nebola jednoduchá. Bola
lemovaná radom neúspechov i fascinujúcich objavov. Slovo leukémia
pochádza z gréckeho slova, ktoré
znamená bielu krv. Prvá zmienka o leukémii pochádza z roku 1827, kedy boli
popísaní prví chorí s nahromadením
bielych krviniek v krvi. Liečba, a tým
aj prognóza pacientov s CML, prešla
za posledné desaťročie zásadným vývojom. Ešte pred 20 rokmi sa opierala
o symptomatickú chemoterapiu, neskôr o liečbu interferónom alfa. Jeho
injekčnú aplikáciu pod kožu pacienti
zle tolerovali a, navyše, liek navodil liečebnú odpoveď len v prípade malého
percenta pacientov. Jediným vyliečiteľným spôsobom bola transplantácia
krvotvorných buniek od súrodeneckého alebo nepríbuzenského darcu.
Nová liečba dramaticky zmenila manažment, a tým aj prognózu a kvalitu
života pacientov s CML.
bedeker zdravia
kulárne cytogenetické vyšetrenie krvi
a kostnej drene.
„Pri podozrení na CML je nevyhnutné vyšetriť krvný obraz. Typickým znakom
je nadmerné niekoľkonásobné zmnoženie bielych krviniek – leukocytóza. Pod
mikroskopom môžeme presnejšie určiť
jednotlivé podtypy bielych krviniek.
Často bývajú zmnožené aj krvné doštičky a znížené červené krvinky – anémia.
Na definitívne potvrdenie diagnózy je
potrebné vyšetrenie kostnej drene. Robí
sa takzvanou punkčnou ihlou v lokálnom
znecitlivení z panvovej kosti. Vzorka sa
vyšetruje cytologicky pod mikroskopom
a posiela sa tiež na cytogenetické vyšetrenie na stanovenie Ph chromozómu,“
vysvetľuje lekárka. Stanovenie diagnózy
preto patrí do rúk špecialistu – hematológa. „Považujem za neetické, hovoriť
pacientovi diagnózu ešte predtým, ako sa
overia všetky dáta. Nedávno som mala na
oddelení mladíka, ktorého obvodný lekár
vystrašil na smrť, že má leukémiu. Napokon sa ukázalo, že má v tele parazity.
Chlapec prežil pár dní zbytočnej hrôzy.
Všetko treba dôkladne preveriť, až potom
zaujať záväzné stanovisko,“ hovorí hematologička Zuzana Sninská.
Priebeh ochorenia
CML má typický trojfázový priebeh.
V 80 % prípadov sa ochorenie diagnostikuje v chronickej fáze. V tejto fáze sa
tvorí abnormálne veľa bielych krviniek,
môžu byť zmeny v počte červených krviniek aj krvných doštičiek, pacienti
nemusia mať žiadne príznaky ochorenia alebo príznaky sú len nešpecifické.
V prípade, že sa pacient nelieči, dochádza k progresii ochorenia a nastáva akcelerovaná fáza, pri ktorej sa zvyšuje podiel nezrelých bielych krviniek (blastov)
v krvi aj v kostnej dreni. Pacienti už väčšinou majú príznaky ochorenia podobné ako v chronickej fáze, avšak s väčšou
intenzitou. Poslednou fázou choroby je
tzv. blastický zvrat, kedy sa ďalej zvyšuje
podiel blastov v krvi aj v kostnej dreni.
Tento veľký počet bielych krviniek utláča normálnu krvotvorbu v kostnej dreni
a výsledkom je znížený počet červených
krviniek a doštičiek. Pacienti udávajú
veľkú slabosť, únavnosť, horúčky, ne-
27
onkológia
Čo je cieľom liečby CML?
Cieľom liečby je odstrániť príčinu
ochorenia, teda všetky bunky obsahujúce Ph chromozóm. Potom sa
v kostnej dreni začnú tvoriť už len
zdravé krvinky, ktoré zabezpečia normálne fungovanie organizmu. Pacient
nepociťuje žiadne príznaky ochorenia
a jeho život by mal byť rovnaký ako
pred diagnostikovaním choroby.
hojace sa rany, nechutenstvo, chudnutie, krvácavé komplikácie. Táto fáza už
veľmi pripomína akútnu leukémiu a je
potrebná agresívna a intenzívna liečba.
Liečba
Objavenie molekulovo cielenej liečby
v podobe účinnej látky imatinib mesylát dramaticky zmenilo život pacientov
s CML. A tým aj ich prognózu a kvalitu ich
života. „Ešte pred desiatimi rokmi bola
jednou z mála možností liečby tabletová
forma chemoterapie,“ špecifikuje doktorka Sninská. „Slúžila vlastne na to, aby sa
znormalizoval počet bielych krviniek.
Išlo však skôr o symptomatickú liečbu.
Pacienti mali dobrý krvný obraz niekoľko
mesiacov alebo rokov. Takúto formu tabletovej chemoterapie predpisujeme novo
diagnostikovaným pacientom s veľmi
vysokým počtom bielych krviniek na to,
aby sa ich počet znormalizoval. Potom
sa pristupuje k cielenej biologickej liečbe. Ďalšou možnosťou je transplantácia
krvotvorných buniek, čo sa stále považuje za jediný spôsob vyliečenia. Pacient
po úspešne prebehnutej transplantácii
už doživotnú liečbu nepotrebuje, avšak
samotná transplantácia prináša so sebou pomerne veľké riziko chorobnosti
a úmrtnosti, preto ju pri tomto ochorení
vykonávame len v presne vymedzených
prípadoch, predovšetkým ak nefunguje
cielená liečba alebo pri progresii ochorenia. Transplantácia sa tradične vykonáva pri akútnych leukémiách.“ Čo to
teda cielená biologická liečba presne je?
„Nie je to chemoterapia,“ vysvetľuje hematologička. „Znamená to, že nemá ani
typické nežiaduce účinky ako vracanie,
vypadávanie vlasov. Účinkuje iba proti
chorým bunkám v krvi alebo v kostnej
dreni, ktoré nesú Philadelfský chromozóm. Nezabíja teda všetky bunky, ako je
to v prípade chemoterapie. Celá liečba
prebieha ambulantne, pacienti pravidelne, raz mesačne, podstupujú kontroly,
kde im kontrolujeme krvný obraz a iné
biochemické parametre a raz za šesť až
12 mesiacov aj kostnú dreň. Liečbu musia
pacienti brať stále, doživotne, nesmie sa
prerušiť, inak hrozí návrat ochorenia.
Nový posun v liečbe
Ďalší míľnik v liečbe predstavuje nová
a mimoriadne účinná látka nilotinib. Ide
o druhú generácia inhibítorov tyrosín
kinázy, ktoré sú účinnejšie. Vhodné sú
pre pacientov, ktorí sú rezistentní na
prvú generáciu liekov, alebo sa v predchádzajúcej liečbe nedosiahla optimálna
liečebná odpoveď. Posledné tri roky používame takúto liečbu aj pre novodiagnostikovaných pacientov. Zistilo sa totiž, že
odpoveď na liečbu je v takomto prípade
veľmi dobrá.“ Vzhľadom na to, že liečba
je dlhodobá a zatiaľ celoživotná, nie sú
potrebné nejaké zvláštne obmedzenia
životosprávy. „Pacientom, samozrejme,
odporúčame zdravú životosprávu, pohyb
nevynímajúc, a obmedzením alkoholu
a odporučením, aby liečbu nezapíjali grepovým džúsom,“ dodáva hematologička
Zuzana Sninská.
Spracovala Iva Baranovičová
Pacienti s chronickou myelocytovou leukémiou sa v súčasnosti
liečia na nasledovných špecializovaných klinikách a oddeleniach:
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK A UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Klinika klinickej onkológie SZU, Národný onkologický ústav, Bratislava
Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica, Martin
Klinika hematológie a onkohematológie UPJŠ a LF Univerzity Luisa Pasteura, Košice
Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Oddelenie klinickej hematológie, FNsP Prešov
28
bedeker zdravia
ZDRAVIE PO MENOPAUZE
tému prináša
Menopauzálna
osteoporóza
Priemerná dĺžka života
ženy sa po roku 2000
zvýšila na 83 rokov.
Znamená to, že žena prežíva
viac ako tretinu života
v endokrinnej insuficiencii.
Klimaktérium je obdobie
života ženy, kedy dochádza
k postupnému vyhasínaniu
funkcie vaječníkov.
V populácii európskych žien
nastupuje klimaktérium
medzi 45. a 55. rokom
života. Začiatok tohto
obdobia je individuálny
a je ovplyvnený rozličnými
faktormi.
nú 35 % zdravých mladých žien je v medziach normy. Úbytok o 1 až 2,5 T skóre
sa označuje ako osteopénia. Až úbytok
kostnej hmoty vyšší ako 2,5 T skóre sa
považuje za osteoporózu.
Skupiny žien, ktoré sú osteoporózou
ohrozené viac ako normálna populácia, sú tie, ktoré majú niektorý z nasledovných rizikových faktorov: primárny
hypogonadizmus (nedostatok tvorby
pohlavných hormónov), poruchy menštruačného cyklu v zmysle oligomenorea
(dlhotrvajúca menštruácia) a amenorea
(neprítomnosť menštruácie), predčasná
kastrácia vo fertilnom veku, príznaky
estrogénového deficitu po menopauze,
osteoporóza matky, nedostatok pohybu, málo podkožného tuku, nedostatok
kalcia v potrave, fajčenie, pitie alkoholu
a čiernej kávy, dlhodobé užívanie kortikoidov a niektoré interné ochorenia
(hypertyreóza, hyperparatyreóza, krvné
choroby).
Podľa Svetová zdravotnícka organizácia
(SZO) prirodzenú menopauzu definuje ako trvalé zastavenie menštruácie
následkom straty ovariálnej aktivity.
Príznaky spojené s prechodom je možné rozdeliť do troch skupín. Prvou
skupinou sú akútne príznaky (akútny
klimakterický syndróm), nasledujú
subakútne (organický estrogénový
deficitný syndróm) a treťou skupinou
sú príznaky chronické (metabolický
estrogénový deficitný syndróm), kam
patrí aj osteoporóza.
Skelet tvorí 15 až 20 % hmotnosti tela.
V kosti prebieha stála prestavba – remodelácia, ktorá spočíva v osteoklastickej
resorpcii a následnej osteoblastickej
novotvorbe. Remodelácia zaisťuje obnovu kosti pri zachovaní jej funkčnosti.
V mladosti kostná hmota pribúda a tvorí
sa rýchlejšie, než sa stará odbúrava. Po
35. roku života nastáva urýchlenie odbúravania kosti na úkor novotvorby. Priemerný ročný úbytok pred menopauzou
je 0,5 až 2 %, po menopauze 3 až 5 %.
Kosť z tretiny tvorí bielkovinová matrix
(90 % kolagén I. typu) a z dvoch tretín
minerály. Skelet tvoria kortikálne kosti
(asi 70 % skeletu) a trámcovité. Aj keď je
trámcovitých kostí v tele menej, vzhľadom na svoju štruktúru majú väčší povrch a sú teda metabolicky aktívnejšie.
Kosť má celoživotnú vysokú metabolickú
Mechanická opora
Úbytok kostnej hmoty
Osteoporózu SZO definuje ako úbytok
kostnej hmoty, poruchu architektoniky
kostí a tendenciu k zlomeninám. Zníženie kostnej hmoty o jednu smerodajnú
odchýlku pod priemernú hodnotu ziste-
aktivitu, zaisťuje hladinu kalcia v krvi,
zúčastňuje sa na úprave acidobázickej
rovnováhy, vytvára priestor pre kostnú
dreň a má mechanické funkcie. Môže ich
zaisťovať iba vtedy, ak zostane pevná
a elastická. Remodelácia kosti sa väčšinou zaháji mikropoškodením v zastaraných a mechanicky menej odolných
kostných jednotkách. Mikrotrhlina je
podnetom pre odstránenie poškodeného
úseku kosti osteoklastickou resorpciou
trvajúcou tri týždne, ktorú nasleduje osteoblastická apozícia organickej matrix
počas troch mesiacov. S odstupom 14 dní
potom dochádza k mineralizácii.
Zviazanie resorpcie s následným formovaním novej kosti sa považuje za prvoradú zákonitosť kostnej remodelácie.
Celý proces obvykle zaháji komunikácia
osteocytov s plochými osteoblastmi na
povrchu kosti. Remodelácia skleletu sa
odohráva v troch až 12 % celkovej masy
skeletu za rok. Trabekulárna kosť, ktorá
predstavuje 20 % celkovej masy skeletu, sa zúčastňuje kostnej remodelácie
v 70 %, zatiaľ čo kortikálna kosť predstavuje 70 % celkovej masy skeletu a kostnej
remodelácie a má podiel len v 20 až 30 %.
Približne od 30. roku veku začína kostná
hmota ubúdať. Rýchlosť tohto úbytku
je v miestach trabekulárnej kosti 0,1 až
2 % za rok a v oblasti kortikálnej kosti
0,1 až 1 % za rok.
Kostné bunky a estrogény
Estrogény ovplyvňujú kosť priamo väzbou na špecifické receptory osteoklastov
a osteoblastov. Estrogénové receptory
sú bunkové proteíny s vysokou afinitou
pre estrogény, ktoré po väzbe estrogénov
sprostredkovávajú ich biologické účinky.
V súčasnej dobe rozoznávame intracelulárne receptory typu alfa a beta. Estrogénové receptory sa nachádzajú nielen
vo všetkých vývojových štádiách osteob-
bedeker zdravia
29
ZDRAVIE PO MENOPAUZE
VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
Klimakterin®
BYLINNÝ ČAJ a
KAPSULY
■
pri menopauze
■
Ďatelina
• pomáha ženám zvládať prejavy
spojené s menopauzou
(návaly horúčavy, potenie,
nepokoj, podráždenosť)
ŽIADAJTE VO SVOJEJ LEKÁRNI
www.muller-pharma.sk
■
Medovka
• prispieva k optimálnej relaxácii
• pomáha udržiavať pozitívnu náladu
Vitamín D
• prispieva k normálnemu
vstrebávaniu vápnika a fosforu
• prispieva k udržaniu
normálneho stavu kostí a zubov
30
ZDRAVIE PO MENOPAUZE
bedeker zdravia
lastických buniek, ale aj v osteoklastoch
cyklu dochádza k remodelačnej nerovnoprevláda trabekulárna kosť. Sú to hlavne
a osteocytoch. Estrogény tlmia kostnú
váhe, kedy sa resorpcia kosti v dôsledku
telá stavcov a ultradistálna časť kostí
remodeláciu na úrovni zrelých osteozvýšenia aktivačnej frekvencie zrýchli
predlaktia. V priebehu perimenopauzy
klastov i na úrovni ich prekurzorov –
až o 90 %, zatiaľ čo formácia sa zrýchli
a včasnej postmenopauzy sa zvyšuje
monocytov a stromálnych buniek. V oblen o 45 %. Súčasne je výrazne utlmená
obrat kostného metabolizmu. Kostná
dobí dospievania po menarché (prvej
funkcia mechanostatu. Dôsledkom týchhmota tiel stavcov sa už signifikantne
menštuácii – pozn. red.) sú estrogény
to zmien prichádza najmä k úbytku traznižuje v perimenopauze a vo včasnej
dôležité pre ďalší vývoj skeletu a dobekulárnej kosti. Neskôr, desať až 15 romenopauze so znižujúcimi sa hladinasiahnutie geneticky
mi estrogénov, zatiaľ čo strata kostnej
určeného vrcholu
hmoty v rádiu sa nedá zistiť najmenej
kostnej hmoty.
jeden rok po menopauze.
Liečba estrogénmi
Osteoporóza predstavuje jeden z hlavOsteoblast » nezrelá kostná bunka
zasahuje do metaboných zdravotných problémov ľudstva.
Osteoklast » bunka, ktorá odbúrava kostlizmu kosti a vedie
Najzávažnejšia komplikácia osteoporóné tkanivo pri osifikácii (kostnatení)
k zníženiu kostnej
zy – zlomenina proximálneho femuru
Apoptóza » programovaná bunková smrť
resorpcie. Estrogépostihuje približne trikrát viac žien ako
Hyperparatyreóza » porucha resorpcie vápnika
ny podporujú vznik
mužov. Na následky zlomeniny zomiera
osteblastov na úkor
do šiestich mesiacov 15 % postihnutých
Involúcia » zaniknutie, zakrpatenie, spätný vývoj
adipocytov z kmeňožien, prežívajúce ženy majú významne
Proximálny femur » krčok stehennej kosti
vých buniek, zvyšujú
zníženú kvalitu života. Polovica z nich
počet osteoblastov
už nemôže normálne chodiť, tretina je
a zvyšujú v nich celý rad bielkovín. Eskov po menopauze, dochádza k utlmeniu
odkázaná na ošetrovateľskú starostlitrogény redukujú apoptózu osteoblastov.
osteoblastickej funkcie a v dôsledku nevosť. Menopauza a deficit estrogénov
Okrem priameho pôsobenia priaznivo
gatívnej bilancie vápnika k sekundárnej
predstavujú významný rizikový faktor
ovplyvňujú kostný metabolizmus aj
hyperparatyreóze. V tejto fáze ubúda
pri vzniku postmenopauzálnej osteopoprostredníctvom aktívneho metabopredovšetkým kortikálna kosť. V prvých
rózy, preto treba okrem liečby venovať
litu vitamínu D – kalcitriolu tým, že
dvadsiatich rokoch po ukončení sekrécie
dostatočnú pozornosť prevencii ostejeho syntézu zvyšujú. Estrogény taktiež
estrogénov dochádza k 50-percentnej
oporózy. K primárnej prevencii patrí
ovplyvňujú resorpciu kalcia črevom nestrate trabekulárnej kosti a k 20 až
starostlivosť v detstve, kedy si jedinec
závisle od vitamínu D. Po menopauze
30-percentnej strate kosti kortikálnej.
buduje vrchol kostnej hmoty, aký mu
ženy produkujú väčšie množstvo cytokíVeľmi zraniteľné sú obzvlášť telá stavdovoľuje genetická výbava. Zmyslom senov a prekurzory osteoklastov sa stávajú
cov, pretože trabekulárna kosť je vysoko
kundárnej prevencie je včas vytipovať
na ne viac citlivé. Zvýšená osteoresorpmetabolicky aktívna. Riziko zlomeniny
osoby so zvýšeným rizikom osteoporózy
cia je spojená so zvýšeným vylučovaním
závisí od dvoch faktorov: vrchol kostnej
a zabrániť stratám kostnej hmoty vznivápnika obličkami, znížením tvorby
hmoty dosiahnutý do 30. roku života
kajúcim v dôsledku straty pohlavných
kalcitriolu a tým znížením resorpcie
a rýchlosť straty kostnej hmoty.
hormónov po menopauze.
vápnika črevom. Zlepšením celkovej
bilancie vápnika sa tak znižuje riziko
Lámavé kosti
MUDr. Radmila Sládičeková, MPH
relatívnej hyperparatyreózy.
Hlavným typom zlomenín v menoGynekologická ambulancia
pauze sú zlomeniny kostí, v ktorých
RADMA GYN, s. r. o.
Pri postmenopauzálnej (vysokoobratovej) osteoporóze je hlavným etiologickým faktorom chýbanie estrogénov, ktoré vedie k vystupňovanej osteoresorpcii
Pomoc v klimaktériu
a k vysokej aktivite osteoklastov. PríčiNepríjemné príznaky menopauzy a klimaktéria pomáhajú ženskému organizmu
nou je prudký pokles syntézy estrogénov
zmierňovať prostriedky na prírodnej báze, napríklad čaj a kapsuly Klimakterin.
vznikajúci v dôsledku involúcie vaječHlavnou účinnou látkou v nich je výťažok z červenej ďateliny. Táto nenápadná rastníkov. Kostná resorpcia prevláda nad
linka sa tradične používa pre vysoký obsah prírodných fytoestrogénov. Sú to látky
novotvorbou kostného tkaniva a tento
podobné ženským hormónom, takže pomáhajú ženám zvládať návaly horúčavy,
stav vedie k úbytku kostného tkaniva.
nepokoj a podráždenie – všetko príznaky spojené s menopauzou. Čaj obsahuje
Prejavuje sa to poklesom pevnosti kosti,
ďalšiu rastlinku z prírodnej lekárne – medovku. Látky v nej obsiahnuté tiež navodochádza k poruche mikroarchitektúdzujú pokoj a uvoľnenie. Kapsule sú zasa obohatené o výťažky zo sóje, čo je takisto
ry kosti a stenčovaniu až perforovaniu
dobrý zdroj fytoestrogénov. K dobrému stavu a udržaniu zdravých kostí a zubov
kostných trámcov. V prvých štyroch až
prispieva vitamín D tým, že podporuje normálne vstrebávanie vápnika a fosforu.
piatich rokoch po strate menštruačného
Slovníček odborných výrazov
bedeker zdravia
Hormóny +
Re-code®
Do 30 rokov koncentrácia
hormónov rýchlo ustúpi
Re-code vyrovnáva hladinu
ženských hormónov a zaisťuje
hormonálnu vyváženosť
Od 30 rokov dochádza
k hormonálnemu úpadku
a nerovnováhe
Re-code® je výživový doplnok
na prírodnej báze. Je výsledkom
dlhoročnej štúdie talianskej
spoločnosti Zuccari, zaoberajúcej sa výrobou prípravkov
pre zdravie a krásu žien.
Základnou zložkou Re-codu je patentovaná receptúra 3NERGY® vyvinutá laboratóriami spoločnosti Zuccari, vďaka
ktorej Re-code® obnovuje hormonálnu
rovnováhu, rekóduje správy prenášaných estrogénov a „prerozdeľuje“ tukové
zásoby na správne miesta. problému – hormonálnu nerovnováhu.
Re-code® vyrovnáva hladinu ženských
hormónov – estrogénov, tým uľahčuje chudnutie a eliminuje ukladanie
tuku do problémových partií. V spojení s miernou hypokalorickou diétou
a pravidelnou pohybovou aktivitou (napríklad 30 minút chôdze denne navyše)
je Re-code® významný pomocník pri
znižovaní hmotnosti. Pwomáha schudnúť v oblasti bokov, brucha, ramien
a v ďalších problémových partiách, kde
sa najviac tuk ukladá.
Veľkou výhodou chudnutia s Re-code®
je rozmiestňovanie tuku tak, aby odrážal klasické ženské tvary. Nemusíte mať
obavy, že stratíte svoje prednosti, prsia.
Fytoestrogény, ktoré sa nachádzajú
v Re-code, zväčšujú a spevňujú poprsie.
Re-code® neobsahuje cukor, farbivá,
umelé ochucovadlá, konzervačné látky,
ani alkohol.
Re-code® zabezpečuje hormonálnu rovnováhu mladých žien, žien po tridsiatke
a predovšetkým v období menopauzy. Ak
je hladina hormónov v poriadku, nemajú
izoflavonoidy žiadny negatívny efekt.
V tomto prípade spočívajú prospešné
účinky Re-codu v detoxikácii, antioxidácii, mineralizácii, stimulácii imunitného systému a tonizácii pokožky.
3NERGY® pozostáva z troch prvkov:
Dovozcom do SR je spoločnosť:
Po tridsiatom roku života nastávajú
v tele hormonálne výkyvy, ktoré sú
príčinou zmien v ženskom organizme,
ako napríklad:
→Spomaľovanie metabolizmu
→Zvýšenie hmotnosti
→Postupná zmena postavy
→Zníženie spotreby kalórií
Príznaky možno efektívne odstrániť, iba
ak poznáme príčinu. Preto, na rozdiel od
iných prípravkov, ktoré sa snažia odstrániť príznaky ako priberanie, Re-code®
sa zameriava na príčinu – hormonálnu
nerovnováhu. Jedinečné zloženie prípravku Re-code® pomáha harmonizovať
organizmus, a vy sa cítite sviežo a fit.
Patentovaná receptúra 3NERGY®
→→ Izoflavonoidy (fytoestrogény)
→→ Mikroflóra
→→ Floridzín
Práve pomocou receptúry 3NERGY® prípravok Re-code® efektívne rieši problémy spôsobené kolísaním ženskej hormonálnej hladiny. Na rozdiel od ostatných
prípravkov pre ženy sa nezameriava na
odstránenie príznakov, akým je napríklad priberanie, ale eliminuje príčinu
Jedinečné riešenie pre
hormonálnu rovnováhu
► patentovaný prípravok na prírodnej
báze
► vyrovnáva hladinu hormónov
pomocou fytoestrogénov, zabraňuje
vzniku PMS a odstraňuje ťažkosti spojené s
nástupom menopauzy
absorpciu tukov a pomáha
► znižuje ab
udržať optimálnu hmotnosť
► zahŕňa výťažok z koreňa rastliny
Pueraria lobata (”stála mladosť”) známej
aj ako kudzu, fermentovanú papáju ako
antioxidant a ďalšie účinné látky, ktoré
pozitívne vplývajú na metabolizmus
neobsahuje cukor, umelé farbivá,
► neob
konzervačné látky a GMO
FRIGGA s. r. o.
Karadžičova 51
811 07 Bratislava
0903 797 096
[email protected]
www.recode.sk
www.facebook.com/recode.sk
Distribútor pre SR:
FRIGGA s.r.o.
Tel.: 0903 797 096
[email protected]
www.recode.sk
www.facebook.com/recodesk
32
bedeker zdravia
PÝTAME SA ZA VÁS
HORMONáLNE ZMENY V MENOPAUZE
Otázka pre gynekológa: Ako si poradiť s problémami v menopauze?
Odpovedá MUDr. Peter Brenišin
BrenCare, s. r. o., Poprad
Gynekologicko-pôrodnícka a urogynekologická ambulancia
Veľmi vhodné je začať pohovorom, aj
s rodinou a lekárom. Dôležitá je akceptácia prebiehajúcich zmien a najmä uistenie pacientky, že ostáva stále
ženou a všetko, čo podnikala doteraz,
môže aj naďalej, samozrejme s primeranou starostlivosťou. Zmeny sa týkajú
aj ženských orgánov a mnohé pacientky sa obávajú, že stratia sexualitu a že
budú trpieť vážnym ochorením. Aj tu
existuje pomoc v podobe preparátov,
mnohých aj bez obsahu hormónov, ktoré, pri asistencii partnera, umožnia
dvojici naďalej prežívať aj tieto zážitky s rovnakým emočným aj fyzickým
potešením.
Z neliekovej terapie je na mieste výživa
bohatá na bielkoviny, kombinovaná s
pohybom. K tej sa v prípade hroziacej
alebo postupujúcej osteoporózy pridá-
va liečba f luórom a kalciom. Na zmiernenie ťažkostí možno nasadiť aj rôzne
fyzikálne, rehabilitačné procedúry,
okrem iného už spomínaný pohovor,
respektíve psychoterapiu.
Hormonálna substitučná liečba sa
nasadzuje, pokiaľ sú príznaky nezvládnuteľné aj napriek vyššie uvedeným opatreniam. Dôležité je v prvom
rade gynekologické vyšetrenie a voľba správneho preparátu. Ponecháva
sa často niekoľko rokov, kým sa príznaky nezmiernia. Pri tejto liečbe je
potrebné prísne dodržiavať indikácie
a kontraindikácie hormonálnej substitučnej liečby.
Klesajúci obsah estrogénov zodpovedá za zmeny vegetatívneho nervového
systému, čo môže viesť k návalom tepla
a súčasne sa zvyšuje dráždivosť nervov,
čo môže vyústiť do poruchy spánku
a nálad. Zároveň sa kvôli zmenenému
metabolizmu tukov môže vyskytnúť
zvýšený krvný tlak a komplikácie
s ním spojené a pri výmene vápnika
zasa úbytok kostnej hmoty. Pacientka by mala ostať aktívna, vyvážene sa
stravovať a nájsť si aktivity, ktoré ju
bavia, v ideálnom prípade pokračovať
v tých, ktoré už má „zažité“.
Lekár môže pacientku odoslať ku špecialistovi a podľa možností jej nasadiť
lieky, ktoré uvedené ochorenia udržia
na hodnotách blízkych zdravému človeku a tým zachovajú aj kvalitu života.
Prirodzene, mal by aj psychicky pacientku podporiť. Život predsa pokračuje ďalej, a s aktívnym prístupom možno
toto obdobie prekonať s minimálnymi
či dokonca žiadnymi problémami.
Otázka pre gynekologičku: Ako si poradiť s bolestivou menštruáciou?
Odpovedá MUDr.Desana Brathová
gynekologická ambulancia Debra s. r. o., Zvolen
Dysmenorea je intenzívna, bolestivá
menštruácia, ktorá môže trápiť ženy aj
pri negatívnom náleze na vnútorných
rodidlách. Pritom samotná menštruácia
môže byť normálna alebo abnormálna.
Menštruačné bolesti sa často zamieňajú
s menštruačnými kŕčmi. Tie sa však tiež
môžu vzťahovať na sťahy maternice počas menštruácie, ktoré sú neraz silnejšie,
častejšie a trvajú dlhšie než počas zvyšku
menštruačného cyklu. Bolestivú menštruáciu sprevádzajú rôzne typy bolesti:
ostrá, pulzujúca, tupá. Nezriedka sú bolesti spojené s pocitmi na zvracanie i samotným zvracaním, hnačkou, teplotou,
celkovou slabosťou, silnými bolesťami
hlavy. Vyskytnúť sa môže aj silné krvácanie, čo celý stav ešte zhoršuje.
Dysmenoreu rozdeľujeme na primárnu
a sekundárnu. Príčina prvej je v mnohých
prípadoch doteraz neznáma. Môže postihovať prepubertálne dievčatá, dva až tri
roky po prvej menštruácii, neurolabilné
ženy, asteničky. Sekundárna dysmenorea vzniká v neskoršom veku. Príčinou
môže byť hypoplastická maternica, teda
maternica menšia oproti norme, zápal,
myómy, polypy maternice, endometrióza
a rôzne deviácie maternice, cysty.
Jedna z teórií hovorí, že za celú bolestivosť zodpovedajú prostaglandíny,
ktorých vyplavenie do krvného obehu, spolu s inými zápalovými faktormi
v maternici, spôsobuje jej sťahy. Vnímame ich ako bolesti. Spolu so zníženou prítomnosťou kyslíka v tkanivách
maternice spôsobujú kŕče počas menštruácie. Diagnóza bolestivej menštruácie je väčšinou jednoduchá, opiera sa
o anamnézu bolestivej menštruácie, na
ktorú sa pacientka sťažuje.
Žena, ktorá trpí bolestivou menštruáciou
by mala navštíviť gynekológa a podrobiť
sa vyšetreniu. Gynekológ zistí, o aký typ
bolestivej menštruácie ide a podľa toho
nastaví adekvátnu liečbu. Používa sa jednak hormonálna antikoncepcia alebo
vnútromaternicový systém s obsahom
hormónov. Možné je použiť analgetiká, homeopatiu, veľmi dobrá je reakcia
na vitamíny skupina B a magnézium,
akupunktúra, psychoterapia. Rovnako
dôležité sú však správna životospráva,
pohybová aktivita a zdravý životný štýl.
bedeker zdravia
Naše poslanie: zlepšiť život pacientov
s infekčnými ochoreniami.
Infekčné ochorenia predstavujú 2. najčastejšiu príčinu úmrtí vo svete.
Našou víziou je zmierniť obavy z infekčných ochorení pre budúce generácie.
V spoločnosti Janssen máme ambície dosiahnuť účinnejšiu prevenciu, presnejšiu
diagnostiku a objaviť liečbu, ktorá prinesie vyliečenie infekčných ochorení.
Naším cieľom je zlepšiť život pacientov, ktorí sú infikovaní vírusovou hepatitídou,
HIV, alebo tuberkulózou.
V spoločnosti Janssen využívame vedecké poznatky a pomáhame pacientom na
celom svete.
Janssen, Johnson&Johnson, s.r.o.
www.janssen.sk
Použitá fotografia má len ilustračný charakter.
November 2014
33
34
bedeker zdravia
HEPATOLÓGIA
Choroby pečene
v 21. storočí
Pečeň môže postihovať
celý rad chorôb. Môžu
dlhodobo prebiehať bez
akýchkoľvek príznakov,
prípadne príznaky môžu
byť len veľmi nevýrazné.
Inokedy sa choroba
pečene prejaví náhle,
z plného zdravia.
Veľmi často medzi nešpecifické príznaky,
ktoré môžu poukazovať na chorobu pečene, (ale zároveň nemusia), patrí tlak v pravej strane brušnej dutiny, prípadne pod
pravým rebrovým oblúkom. Patria sem
tiež nafukovanie, pocit zhoršeného trávenia, celková slabosť, nevýkonnosť, zvýšená únava, svrbenie kože. Môžu sa objaviť
zvýšená teplota, zimnica, zmeny farby
stolice či moču. V pokročilejších štádiách
býva zjavné žlté sfarbenie kože, prípadne
očných bielok, opuchy dolných končatín,
zväčšenie obvodu brucha, rozličné prejavy
krvácania, či už do kože alebo podkožia,
prípadne do tráviaceho traktu. Máloktorý
z uvedených príznakov je však vyslovene
špecifický pre choroby pečene.
Karcinóm ako dôsledok
Medzi najčastejšie choroby pečene na
Slovensku patria v súčasnosti alkoholová choroba pečene, nealkoholová tuková
choroba pečene a chronické vírusové zápaly pečene. Všetky spomínané choroby môžu vyústiť až do cirhózy, prípadne
karcinómu pečene. Postihnutie pečene
pri nadmernej konzumácii alkoholu,
teda alkoholová choroba pečene, vzniká
v dôsledku toxického pôsobenia alkoholu
na pečeňové bunky. Môže prebiehať pod
obrazom stukovatenia pečene, akútneho
či chronického zápalu, neskôr až fibrózy
a v konečnom štádiu cirhózy pečene. Nakoniec dochádza ku konečnému zlyhaniu
pečene s následkom smrti. Choroba postihuje tak mužov, ako i ženy. Neexistuje
jednoznačné množstvo alkoholu, ktoré
môže človek bezpečne vypiť, aby riziko
poškodenia pečene bolo minimálne. Na
druhej strane je zrejmé, že čím viac alkoholu človek vypije, tým je pravdepodobnosť postihnutia pečene vyššia. Jedinou
spoľahlivou prevenciou je absolútna abstinencia, v skorších štádiách choroby
je aj najdôležitejším liečebným opatrením. Nadmerné požívanie alkoholických
nápojov, ktoré stále predstavuje vážny
spoločenský a zdravotnícky problém,
vedie okrem postihnutia pečene aj k poškodeniu iných orgánov — podžalúdkovej žľazy, srdca, no v neposlednom rade
aj k závažnému poškodeniu duševného
zdravia človeka.
Hrozba pre pečeň
Ďalšou veľkou hrozbou, predovšetkým
v takzvaných rozvinutých krajinách, je
nealkoholová tuková choroba pečene.
Charakterizuje ju nadmerné hromadenie
tuku v tomto orgáne, bez súčasnej nadmernej konzumácie alkoholu. Je to pravdepodobne najčastejšie postihnutie pečene v súčasnosti vôbec. Vzniká v dôsledku
prevládajúceho životného štýlu — prejedania a nedostatku pohybu — môžeme
ju teda pokojne zaradiť medzi civilizačné
choroby. Ide vlastne o pečeňovú zložku
takzvaného metabolického syndrómu
(spojeného s obezitou, vysokým krvným
tlakom, cukrovkou a poruchou metabolizmu tukov). Výrazne častejšie postihuje
ľudí s nadváhou či obezitou, ale môže sa
vyskytnúť aj u ľudí s normálnou hmotnosťou. Často sa zistí náhodne, v rámci
iných vyšetrení, a to z krvi — zvýšenými
pečeňovými enzýmami. Súčasne je prítomný charakteristický obraz stukovatenia pečene pri ultrazvukovom vyšetrení.
Niektorým pacientom pečeň jednoducho
stukovatie, avšak v pečeni časti pacientov
môže prebiehať chronický zápal, nazývaný nealkoholová steatohepatitída (NASH),
v dôsledku ktorého môže vzniknúť cirhóza pečene, prípadne karcinóm. Hoci
v liečbe sa skúšajú viaceré lieky, mnohé
známe aj medzi verejnosťou, takzvané
hepatiká, s obsahom ostropestreca mariánskeho či iné, najpodstatnejším opatrením je zmena životného štýlu – úprava
stravovacích návykov, zvýšenie pohybovej
aktivity a zníženie telesnej hmotnosti.
Vírusové zápaly pečene
Ani na Slovensku nie sú zriedkavou príčinou postihnutia pečene vírusové hepatitídy, teda vírusové zápaly pečene. V súčasnosti sú známe vírusy hepatitídy A, B, C, D
a E. Môžu prebiehať akútne (nie vždy však
pod obrazom žltačky, často má pacient
len neurčité, chrípke podobné ťažkosti),
ako aj chronicky. Pri akútnom priebehu
v niektorých prípadoch hrozí až akútne
zlyhanie pečene. Dôsledkom chronických
vírusových zápalov pečene sú predovšetkým cirhóza pečene a karcinóm pečene.
Vírusová hepatitída A je známa ako tzv.
choroba špinavých rúk, často sa vyskytuje
aj v súčasnosti vo forme lokálnych epidémií predovšetkým v oblastiach s nízkym
hygienickým štandardom. Neprebieha nikdy chronicky, chronický priebeh naopak
môžu mať často hepatitídy B a C, ktoré
sa prenášajú najmä krvou a telesnými
tekutinami. Chronické vírusové hepatitídy B a C sa v dnešnej dobe dajú pomerne
dobre liečiť. Proti vírusu hepatitíd A a B
je možné aj očkovanie, nie však proti vírusu hepatitídy C. Vírus hepatitídy D sa
samostatne nevyskytuje, vždy len súčasne
s vírusom hepatitídy B v prípade niektorých pacientov. Vírusová hepatitída E je
u nás pomerne zriedkavá, dosť často sa
však vyskytuje v niektorých oblastiach
Afriky, Ázie, respektíve v krajinách okolo
Stredozemného mora. Je obzvlášť nebezpečná pre tehotné ženy.
bedeker zdravia
Škodiť môžu aj lieky
Ďalšou z relatívne častých príčin poškodenia pečene, či už akútneho, alebo chronického, sú xenobiotiká. Sú to rozličné
cudzorodé látky, ktoré sa do organizmu
dostávajú napríklad stravou (známe najmä takzvané éčka), patria sem však aj
lieky. Prakticky každý liek môže spôsobiť
poškodenie pečene, v niektorých prípadoch sa to dá aj predpokladať, preto treba pacientov, ktorí takýto liek užívajú,
starostlivejšie kontrolovať. Ťažšie sa to
dá v prípade voľno predajných liekov, najmä proti bolesti, napríklad s obsahom
paracetamolu. Dôležité je spomenúť, že
táto účinná látka sa nachádza vo veľkom
množstve rôznych „protichrípkových“
liekov. Do tejto skupiny patrí aj akútne
zlyhanie pečene po požití toxickej huby
muchotrávky zelenej, ktorá spôsobuje
tiež poškodenie obličiek. Takáto otrava
býva smrteľná, pokiaľ sa včas nezačne
adekvátna liečba. Vždy, ak sa po požití
húb objavia tráviace ťažkosti spojené
s hnačkou a zvracaním, ktoré však môžu
prechodne ustúpiť, je potrebná okamžitá
návšteva lekára. Len včasná a správna
liečba môže pacientovi pomôcť.
Autoimunitné zápaly
pečene
Poškodenie pečene, ako aj žlčových ciest,
môže nastať i pri takzvaných autoimunitných zápaloch pečene, primárnej
biliárnej cirhóze alebo primárnej sklerotizujúcej cholangitíde. Pri autoimunitných ochoreniach organizmus človeka
poškodzuje vlastné bunky, v tomto prípade pečeňové a spôsobuje v nich chronický zápal, ktorý takisto môže vyústiť
až do cirhózy pečene. V niektorých prípadoch treba podávať lieky na tlmenie
imunitnej odpovede organizmu.
Na podklade genetickej poruchy sa v pečeni niektorých pacientov môžu nadmerne
ukladať niektoré stopové prvky ako železo a meď, ktoré sú inak pre fungovanie
organizmu nevyhnutné. Aj tieto choroby
môžu spôsobiť akútne či chronické poškodenie pečene, často však aj iných orgánov (pankreas, mozog, srdce). V týchto
prípadoch prichádza do úvahy podávanie
liekov, ktoré pomáhajú nadmerné množstvo týchto prvkov z tela vylúčiť.
35
HEPATOLÓGIA
Nádorové a ďalšie choroby
pečene
Pečeň býva často postihnutá nádorovým procesom. Môže ísť o nezhubné
nádory, prípadne cysty, ktoré sa často
náhodne odhalia pri vyšetrení, ale aj
zhubné nádory, najmä hepatocelulárny karcinóm. Vyskytuje sa v zvýšenej
miere v skupine pacientov s cirhózou
pečene, pri chronických vírusových
hepatitídach, prípadne pri dlhodobom
trvaní už skôr spomenutej nealkoholovej steatohepatitídy. Včasné štádiá sa
v mnohých prípadoch dajú veľmi dobre
liečiť, problémom však ostávajú neskoro
rozpoznané veľké nádory. V pečeni sa
však veľmi často vyskytujú metastázy
zhubných nádorov, najmä orgánov brušnej dutiny. Vtedy prognóza pacientov
závisí od primárneho nádoru a väčšinou
je nepriaznivá. V hepatológii poznáme
aj mnohé ďalšie choroby pečene, ktoré
sú už pomerne zriedkavé, často môže
ísť o rôzne metabolické poruchy alebo
cievne choroby pečene.
Patrí sem tiež pomerne veľká skupina
pacientov s chorobami žlčových ciest,
ktoré môžu spôsobovať poruchu odtoku žlče do čreva napríklad na podklade
kameňov, alebo aj nádorového procesu.
Osobitnou skupinou sú choroby pečene,
ktoré sa vyskytujú len v tehotenstve a po
jeho skončení ustupujú. Niektoré z nich
môžu byť vážne a môžu znamenať veľké
riziko pre matku aj plod.
Postihnutie pečene nie je zriedkavé ani
pri niektorých chorobách iných orgánov,
časté býva napríklad pri nešpecifických
zápaloch hrubého čreva, predovšetkým
pri ulceróznej kolitíde, ale aj pri celiakii – chorobe, ktorá je spôsobená neznášanlivosťou lepku, nachádzajúceho sa
predovšetkým v niektorých obilninách.
Liečba chorôb pečene
a prevencia
Liečba vždy závisí od vyvolávajúcej príčiny, ako aj od pokročilosti choroby. Jednoduchšia je v skorších štádiách, v mnohých prípadoch je najpodstatnejším
a najprínosnejším liečebným opatrením
zmena životosprávy (pri alkoholovej
chorobe pečene je to abstinencia alkoholu, pri nealkoholovej tukovej chorobe
pečene diéta s obmedzením príjmu tukov, zvýšenie fyzickej aktivity, zníženie
telesnej hmotnosti). V iných prípadoch je
potrebné podávanie špecifických liekov
(napríklad pri vírusových či autoimunitných zápaloch pečene). Pri nádorovom
postihnutí prichádza do úvahy operácia, chemoterapia, prípadne iné metódy.
Pacientom s chorobami žlčových ciest,
najmä ak je prítomná zrejmá prekážka
v nich, môžeme pomôcť aj endoskopickými zákrokmi, niekedy taktiež operačným výkonom.
V prípade akútneho zlyhania pečene,
napríklad pri otrave muchotrávkou zelenou, najmä však pri chronickom zlyhaní pečene a pri cirhóze, prichádza
v presne určených prípadoch, ak zlyháva
konzervatívna liečba, do úvahy transplantácia pečene. Ide o veľmi náročný
zákrok, vyžadujúci si absolútnu spoluprácu pacienta, kedy z tela odstránime
chorú pečeň a nahradíme ju zdravým
orgánom od darcu. Pre mnohých pacientov je to v súčasnosti jediná šanca
na záchranu života. Problémom však
naďalej ostáva nepomer medzi počtom
pacientov vyžadujúcich transplantáciu
a počtom darcov. Títo pacienti sú okrem
toho odkázaní na celoživotné užívanie
liekov potláčajúcich imunitnú reakciu,
aby sa zabránilo odvrhnutiu cudzieho
orgánu vlastným imunitným systémom.
Môže to však byť spojené s inými komplikáciami (napríklad častejšie infekcie,
či nádory).
Prevencia je vcelku jednoznačná najmä
pri alkoholovej chorobe pečene a nealkoholovej tukovej chorobe pečene,
kedy spočíva v správnej životospráve.
Pri vírusových hepatitídach je možné aj
očkovanie. V mnohých prípadoch však
jednoznačné preventívne opatrenia neexistujú. Vždy platí, že akákoľvek choroba
pečene by sa mala podchytiť včas, aby sa
čo najskôr mohla začať liečba a znížilo
sa riziko prechodu choroby pečene do
cirhózy, ktorá v konečnom dôsledku vedie k zlyhaniu pečene a vo veľkej väčšine
k predčasnej smrti.
MUDr. Ján Králik
Interné oddelenie
a Hepatologická ambulancia
Nemocnica Malacky
36
bedeker zdravia
infektológia
Pásový opar
Varicella zoster
vírus (VZV),
ktorý patrí medzi
alfaherpesvírusy,
vyvoláva jednak ovčie
kiahne (varicellu),
ktorá je primárnou
infekciou a tiež
herpes zoster (pásový
opar), ktorý vzniká
ako reaktivácia
latentného
množenia vírusu
VZV po prekonanej
primoinfekcii.
Spoločným znakom herpesvírusov je
ich prežívanie po prekonanej akútnej
infekcii v gangliách (zhluky špecifických nervových buniek — pozn. red.),
čo je spojené s pomalým množením vírusu. Po prekonaní varicelly teda vírus
VZV pretrváva (perzistuje) v gangliách.
Ak nastanú vhodné podmienky, dochádza k množeniu (replikácii) vírusu a reaktivácii infekcie vírusom VZV,
pričom vzniká pásový opar.
Vysoko nákazlivá infekcia
Varicella patrí medzi vysoko prenosné (kontagiózne) infekcie, pričom
ochorie až 90 % séronegatívnych jedincov (t. j. jedincov, ktorí ochorenie ešte neprekonali). Ochorenie má
endemický charakter so sezónnym
výskytom. Zdrojom infekcie je chorý
jedinec s príznakmi primárnej alebo
reaktivovanej formy infekcie, ktorý je
infekčný od posledného dňa inkubačnej doby obvykle do siedmeho dňa od
vzniku vyrážky. K prenosu infekcie
dochádza najčastejšie vdýchnutím
(inhaláciou) infekčného aerosolu.
Riziko prenosu infekcie od pacienta
s pásovým oparom je omnoho nižšie
a závisí najmä od rozsahu kožnej manifestácie. Vstupnou bránou infekcie
sú horné dýchacie cesty, tu sa vírus
dostáva do časti imunitného systému
horných dýchacích ciest (retikuloendoteliálneho systému), kde sa pomnoží. Následne dochádza k jeho uvoľneniu do krvi — virémii, kedy sa vírus
zanáša najmä do kože, čo vyúsťuje
do typického klinického obrazu. Po
inkubačnej dobe desať až 21 dní dochádza k výsevu vodnatej vyrážky, čo
môže byť sprevádzané teplotou, bolesťou hlavy a malátnosťou. Vyrážky sú
prítomné v rôznych štádiách: od vodnatých pľuzgierikov (typické vyrážky
pre herpetické infekcie a kiahne), cez
zakalené vyrážky (pustuly), až po vyrážky v štádiu zasychania a chrasty
— krusty. Vyrážky sa vyskytujú i vo
vlasatých častiach tela. Okrem typickej kožnej manifestácie sa vyrážky
môžu vyskytnúť aj v ústnej dutine a na
genitáliách. Častou infekčnou komplikáciou je bakteriálna superinfekcia,
najčastejšími vyvolávateľmi sú Streptococcus pyogenes a Staphylococcus
aureus. Možnými komplikáciami sú
vznik zápalu pľúc, zápalu mozgových
blán, ale i poškodenie iných orgánov,
v ktorých sa vírus VZV množí. Primárna infekcia napríklad len v USA
postihne 9 000 tehotných žien ročne.
Okrem závažnej varicellovej pneumónie v prípade tehotnej ženy môže viesť
k ťažkému poškodeniu plodu — tzv.
syndrómu kongenitálnej (vrodenej)
varicelly. Riziko poškodenia plodu je
najvyššie na konci prvej polovice tehotenstva. Ak k infekcii matky dôjde päť
dní pred alebo v prvých 48 hodinách
po pôrode, novorodenec je ohrozený
generalizovanou infekciou, pri ktorej
zomrie asi tretina novorodencov.
Nemá infekcia
Počas primárnej infekcie dochádza
k prieniku vírusu do špecifických buniek nervového systému v zadných rohoch miechy (do dorzálnych ganglií),
kde potom vírus doživotne prežíva vo
forme klinicky nemej infekcie (latentnej infekcie resp. latentného množenia – replikácie). Dorzálne gangliá sa
nachádzajú pozdĺž trojklaného nervu (trigeminálna oblasť), v hrudnej,
driekovej, krížovej, ale i v genitálnej
oblasti. Mechanizmus reaktivácie infekcie nie je definitívne objasnený.
Počas reaktivácie sa vírus šíri pozdĺž
nervových vlákien do kože. Tým vznikajú dva hlavné klinické príznaky pásového oparu – bolesť a kožná vyrážka.
Vírus VZV sa aktívne môže rozmnožovať aj v iných orgánoch, s čím sa stretávame najmä pri imunokompromitovaných pacientoch (s narušenými
obrannými mechanizmami — pozn.
red.), preto priebeh pásového oparu
môže mať v ich prípade dramatický
charakter.
bedeker zdravia
Pásový opar sa môže vyskytnúť v každom veku, najčastejšie však v šiestej až
ôsmej dekáde života. Väčšine pacientov
sa infekcia prejaví len raz, asi v 5 %
prípadov sa stretávame s opakovanými, klinicky manifestnými prejavmi
pásového oparu.
Reaktivácia infekcie
a pásový opar
Presné príčiny reaktivácie infekcie
VZV a vzniku pásového oparu nie sú
vždy jasné a nedajú sa predvídať. K reaktivácii infekcie vedú lokálne vplyvy – úraz, tlak nádoru, ako aj celkové
vplyvy – oslabenie bunkovej imunity
v priebehu malígnych ochorení, HIV
infekcie, cukrovky, autoimunitných
ochorení, cytostatickej a imunosupresívnej liečby. Niekedy sa pásový opar
objaví v priebehu liečby inej závažnej
infekcie – napríklad pri liečbe zápalu pľúc, komplikovaných močových
infekcií a podobne. Vírus VZV sa po
reaktivácii šíri vždy pozdĺž inervačnej
zóny nervu, ktorý vychádza z ganglia,
v ktorom sa vírus reaktivoval (tzv.
dermatóm). Najčastejšie iba na jednej
strane tela. Asi 50 % prejavov pásového
oparu sa nachádza v hrudnej oblasti.
Lokálna bolesť pritom väčšinou o niekoľko hodín až dní predchádza vzniku kožných vyrážok, ktoré sú veľmi
podobné ako pri varicelle. Bolesť má
neuralgický charakter, pripomína silnú bolesť zuba. V niektorých prípadoch
pásového oparu môže byť prítomná iba
akútna neuralgia bez kožného nálezu.
Nepríjemný je výskyt pásového oparu
v niektorých lokalizáciách. V prípade
postihnutia trojklaného alebo tvárového nervu môže dôjsť k postihnutiu
oka s prestupom infekcie na spojovku
až rohovku, čo môže viesť k slepote.
Ramsay-Huntov syndróm je spojený
s lokalizáciou infekcie vo vonkajšom
zvukovode, čo vedie k strate chuťovej
asociácie v predných dvoch tretinách
jazyka a obrnou lícneho nervu na opačnej strane.
Nadväzujúce komplikácie
Akútnymi komplikáciami pásového
oparu sú jeho možná generalizácia
37
infektológia
s vysokou úmrtnosťou, ktorá postihuje
predovšetkým pacientov so závažnou
poruchou imunity (napríklad leukémiou, rozvinutým AIDS, pacientov liečených vysokými dávkami kortikoidov
a pod.). Bolestivosť a vyrážky sa vyskytujú vo viacerých dermatómoch, na
oboch poloviciach tela a nezriedka postihujú hlavu, trup i končatiny. Ďalšou
akútnou komplikáciou je vznik zápalu
mozgových blán, ktorý je často spojený s doživotnými následkami a vznik
zápalu mozočka. Často vzniká i sekundárna infekcia (superinfekcia) vyrážok, ktorú väčšinou vyvolajú pyogénne
streptokoky, stafylokoky, niekedy však
i gramnegatívne baktérie. K akútnym
komplikáciám patria i vyššie uvedené
očné komplikácie, paréza lícneho nervu, poruchy sluchu, poruchy močenia.
Časté je i krvácanie do vyrážok a veľmi
obávanou komplikáciou je primárny
zápal pľúc. V skupine gravidných žien
nie je pásový opar spojený s takým častým poškodením plodu, ako sa popisuje pri varicelle.
prejaví tzv. postherpetická neuralgia.
Definujeme ju ako bolesť, ktorá pretrváva jeden mesiac po vymiznutí kožného nálezu. Patofyziológia neuralgie
bola objasnená viacerými štúdiami po
smrti; zistil sa úbytok bielej hmoty
(myelínu) v periférnych nervoch a atrofia (úbytok funkčnej hmoty) v zadných rohoch miechy. Postherpetická
neuralgia mimoriadnym spôsobom
obmedzuje človeka a znižuje celkovú
kvalitu jeho živote. Terapeuticky ju
možno ovplyvniť iba čiastočne. Popisujú sa i prípady, keď jedinec trpiaci
postherpetickou neuralgiou spáchal
samovraždu. Prednedávnom sa zistilo, že pacienti v prvých týždňoch po
prekonaní pásového oparu častejšie
dostanú náhlu cievnu mozgovú príhodu. Incidencia náhlej cievnej mozgovej príhody je vyššia v prípade pacientov, ktorí prekonali pásový opar
v porovnaní s pacientmi, ktorí ho neprekonali. Podobne je to pri infarkte
myokardu.
Diagnostika a liečba
pásového oparu
V súčasnosti je dostupné očkovanie
podaním živej atenuovanej vakcíny.
Umožnenie očkovania proti pásovému
oparu možno považovať za zásadný
prielom v prevencii pásového oparu.
Očkovanie významným spôsobom
znižuje nielen výskyt pásového oparu,
ale i výskyt postherpetickej neuralgie. Podáva sa pacientom starším ako
50 rokov. Vyššia účinnosť očkovania
bola zistená v populácii medzi 50.
až 60. rokom života. Pacientov, ktorí
majú závažné ochorenie a plánuje sa
v ich prípade liečba, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje imunitný
systém (pacienti pred chemoterapiou,
biologickou liečbou, dialyzačnou liečbou), je vhodné očkovať pred začatím
liečby. Očkovanie proti pásovému oparu má priaznivý bezpečnostný profil
a k dispozícii sú údaje o dostatočnej
účinnosti po podaní jednej dávky
vakcíny.
Diagnostika je klinická, ochorenie
možno potvrdiť i sérologicky – prítomnosťou tvorby protilátok. V prípadoch,
ktoré sú diferenciálne diagnosticky
komplikované, možno vykonať priamy
dôkaz infekcie polymerázovou reťazovou reakciou alebo biopsiou. Liečba
pásového oparu je komplexná a zahŕňa kauzálnu liečbu antivirotikami,
adjuvantnú a symptomatickú liečbu.
V súčasnosti v liečbe používame druhú
generáciu antivirotík. Dávka použitých antivirotík je významne vyššia
ako v prípade pacientov s infekciou
herpesvírusom I a herpesvírusom II.
Liek s účinnou látkou acyklovir podávame v dávke 5 x 800 mg, valaciklovir
3 x 500 mg a famciklovir 3 x 500 mg.
Použiť môžeme aj účinnú látku brivudín v dávke 1 x 125 mg denne. Liečivo
však nemožno podávať imunokompromitovaným pacientom.
Bolesť pacientov s pásovým oparom
nie je iba akútna. Časti pacientov sa
Prevencia vakcináciou
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej
medicíny UNLP a LF UPJŠ v Košiciach
38
balneológia
bedeker zdravia
Predchádzajme
bolesti chrbtice
Ochorenia chrbtice
patria v dnešnej
civilizovanej spoločnosti
medzi najčastejšie.
Pre svoju závažnosť
a vysoký výskyt nie
sú len medicínskym,
ale aj ekonomickým
problémom.
Liečba týchto ochorení
patrí medzi ekonomicky
náročné. Stáva sa aj
sociálnym problémom,
pretože postihuje čoraz
mladších ľudí, často
20- až 40-ročných. Býva
tiež príčinou dlhodobej
práceneschopnosti,
prípadne invalidity.
Podľa charakteru
rozdeľujeme
ochorenia chrbtice na
degeneratívne, zápalové,
traumatické a nádorové.
MUDr. Dagmar Demeterová,
vedúca lekárka Kúpeľov Dudince, a. s.,
radí záujemcom o pobyt v kúpeľoch
Č
o má teda robiť pacient,
ktorý má príznaky
ochorenia chrbtice? Samozrejme, liečba závisí
od typu ochorenia na
základe komplexného
lekárskeho vyšetrenia.
V akútnom štádiu a pri bolestiach je
nutná často aj medikamentózna liečba
vo forme podávania liekov od bolesti,
na uvoľnenie svalového spasmu a protizápalových liekov.
Príčiny vzniku ochorenia
chrbtice môžu byť rôzne...
→ nesprávne držanie tela
Pri ňom dochádza k tzv. svalovej
dysbalancii s následnými bolesťami. Ak to trvá dlho, najmä deťom sa
deformuje chrbtica a vzniká skolióza. Ochorenie sa stáva ireverzibilné.
→ sedavé zamestnanie
Pre ľudí, ktorí majú sedavú prácu, je
mimoriadne dôležité mať stoličku so
správne nastavenou výškou a hĺbkou
bedeker zdravia
sedu, a tiež mať správne umiestnený
monitor počítača a klávesnicu.
→ nadváha Tiež vedie k deformáciám chrbtice,
a to najčastejšie druhotne, z poškodenia váhonosných kĺbov (kolená,
bedrá). Dôsledkom sústavného preťaženia sa deformujú, dochádza
k vzniku artrózy, k zmenám postavenia kĺbov.
→ nedostatočná pohybová aktivita
Je potrebné udržiavať si dobrú telesnú kondíciu a vyvarovať sa nečinnosti, pretože pri nej svalstvo ochabuje.
Pre normálnu funkciu chrbtice je
potrebné vytvorenie pevného svalového korzetu.
→ nadmerná pohybová aktivita Pozor napríklad na neúnosné preťažovanie chrbtice v posilňovniach!
→ ťažká práca a jednostranná záťaž pri práci (napríklad práca pri
rôznych výrobných strojoch)
→ prechladnutie
→ stres
→ mnoho iných faktorov
Keď mi už nič nepomôže,
pôjdem do kúpeľov...
Dôležitou súčasťou liečby, ale hlavne
prevencie ochorení chrbtice, je kúpeľná liečba. Kedysi v minulosti pretrvával názor, že keď už nič pacientovi nepomohlo, išiel na liečenie do kúpeľov.
Dnes je situácia iná. Moderný človek
si začína v plnej miere uvedomovať, že
pre zachovanie plnej výkonnosti, zdravia, a tým aj dobrej kvality života, je
dôležitá prevencia. A tu zohráva veľmi
dôležitú úlohu práve kúpeľná liečba.
V praxi ako lekári pozorujeme, že kúpele čoraz viac vyhľadávajú klienti,
ktorí sa nezameriavajú len na krátke
víkendové, relaxačné či wellness pobyty. Áno, aj krátky oddych je dôležitý.
Kúpeľní hostia však začínajú preferovať dlhodobejšie pobyty typu Medical
s lekárskou konzultáciou a liečebnými
KÚPELE DUDINCE, a.s.
KÚPEĽNÉ HOTELY:
RUBÍN, SMARAGD,
MINERÁL
balneológia
procedúrami. Čím ďalej, tým viac chcú
ľudia oddychovať aktívne — vyžadujú
možnosť pohybovej aktivity, cvičenia,
plávanie, hydrokinezioterapiu, bicyklovanie, nordic walking a iné.
Základom liečby, ale i prevencie ochorenia chrbtice je v Kúpeľoch Dudince
liečba dudinskou minerálnou vodou.
Tá patrí medzi celosvetovo jedinečné
minerálne vody (podobné chemické
zloženie vody majú len kúpele Vichy vo
Francúzsku a v Japonsku). Jedinečnou
ju robí vysoká mineralizácia a kombinácia oxidu uhličitého a sírovodíka,
ktoré sa navzájom podporujú, a tým
sa zvyšuje ich účinok. Dôležitou súčasťou liečby a prevencie
ochorenia chrbtice v Kúpeľoch Dudince sú aj rôzne druhy masáží, či už
klasických alebo segmentových. Ich
cieľom je nielen uvoľnenie stuhnutého svalstva chrbtice. Pri masáži sa
svalstvo prekrvuje, a tým sa zrýchli
metabolizmus v postihnutom tkanive.
Dôležitý je aj relaxačný účinok masáží.
Dochádza pri nich k uvoľňovaniu endorfínov — hormónov šťastia. Aj tie
majú veľký význam v liečbe. Platí: ak
som pozitívne naladený, aj moja liečba
je úspešnejšia.
Nestačí sa len liečiť
— liečbe treba aj rozumieť
V kúpeľoch sa okrem poskytnutia liečebných procedúr snažíme aj o edukáciu klienta. Je nutné, aby každý vedel
o svojom ochorení čo najviac, aby rozumel liečbe, ktorá sa mu poskytuje.
Dôležité je poznať aj vedľajšie účinky
liečby, napríklad medikamentóznej.
Človek s ochorením chrbtice, či iným
ochorením pohybového aparátu, by si
mal uvedomiť dôležitosť pohybovej aktivity. Každý by si mal dávať pozor na
úrazy a voliť takú pohybovú aktivitu,
respektíve šport, ktorý je primeraný
jeho veku, schopnostiam a zdravotnému stavu. Je veľmi dôležité, aby sme
sa venovali takému športu, ktorý nás
baví, z ktorého máme radosť. Len vtedy
sa pohybová aktivita stane prirodzenou súčasťou nášho života a prispeje
k zlepšeniu jeho kvality.
MEDICAL GOLD
Ubytovanie, plná penzia, 3 liečebné
procedúry denne okrem nedele,
vírivý bazén
KH MINERÁL: od 46 EUR / osoba / noc
KH RUBÍN: od 55 EUR / osoba / noc
Pri online objednaní na
www.kupeledudince.sk zľava 5%.
Ceny platia do 28.2.2015.
DARČEKOVÝ POUKAZ
pre vašich blízkych vám pri kúpe
ktoréhokoľvek balíkového pobytu
z našej ponuky vystavíme a zašleme
poštou ako bonus a k nemu vám
zadarmo pribalíme 1 ks Thermal
krému proti reume.
Platí pre objednávky prijaté medzi
15.11.2014 až 19.12.2014.
Bližšie informácie:
✆ +421 45 550 44 44
[email protected]
www.kupeledudince.sk
40
SEZÓNNE OCHORENIA
bedeker zdravia
Sezóna prechladnutí je tu,
nedajte sa!
K
ašeľ patrí medzi hlavné symptómy ochorení
dýchacích ciest. Najčastejšou príčinou jeho
vzniku sú baktérie a vírusy, ktoré sa uhniezďujú v horných dýchacích cestách. Aby telo tieto
mikroorganizmy vypudilo, bráni sa kašľom.
Nie je však kašeľ ako kašeľ. Kedy signalizuje závažnejšie
ochorenie ako len nachladnutie, a čo môžeme urobiť v rámci
prevencie či domácej liečby, ak už kašľom trpíme?
Príčiny a druhy kašľa
Príčiny spôsobujúce kašeľ je možné rozdeliť na infekčné
a neinfekčné. Infekčnými príčinami kašľa rozumieme najmä infekcie horných dýchacích ciest (prechladnutie), zápal
priedušiek či pľúc a čierny kašeľ. Medzi neinfekčné príčiny
kašľa radíme napríklad zápalové ochorenia ako bronchitída,
rozdutie pľúc, astmu a alergie. Štatisticky najčastejšou príčinou vzniku chronického kašľa je cigaretový dym. Dráždivý
kašeľ spôsobujú tiež vonkajšie vplyvy ako prach, peľ, tuhé
častice, priemyselné chemikálie a znečistenia, ako aj nízka
vlhkosť prostredia. Kašeľ môže byť produktívny, sprevádzaný
zvýšenou tvorbou hlienu v prieduškách a neproduktívny,
takzvaný suchý kašeľ.
Prevencia
Najrozumnejšou prevenciou proti vzniku kašľa je vyhýbať sa
zdravotným problémom, ktoré ho spôsobujú a eliminovať externé príčiny v najvyššej možnej miere. Pokiaľ fajčíte, pokúste
sa prestať – pomôžete tým nielen sebe, ale aj zdraviu vašich
blízkych. Pasívnemu fajčeniu by sa mali vyhnúť najmä ľudia
s astmou, chronickými pľúcnymi ochoreniami či alergiami.
Chráňte sa proti chladu vhodným oblečením, dlhodobému
zvýšeniu imunity prospieva aj pravidelné otužovanie. Začnite s ním však postupne. Na podporu imunity vyskúšajte
Mucoplant sirup s echinaceou a vitamínom C. Neobsahuje
cukor ani alkohol, preto je vhodný aj pre deti a diabetikov.
Ako si pomôcť?
V prípade, že kašeľ nás už postihol, dobrými pomocníkmi
nám môžu byť sirupy či kvapky proti kašľu. Siahnite po tých
na báze byliniek, napríklad skorocelu či tymianu. Kým si však
Na dobrú noc
Dr. Theiss Mucoplant
Skorocelový sirup
Vyskúšajte Mucoplant Skorocelový sirup
na dobrú noc. Tento výživový doplnok
obsahuje rumanček, skorocel a tymian,
ktoré prispievajú k udržaniu zdravých
dýchacích ciest a medovku, ktorá podporuje relaxáciu a zaspávanie. Sirup sa
užíva pred spaním, pre pokojnú noc bez
kašľa. Teraz pri kúpe Sirupu na dobrú
noc v 100 ml balení dostanete darček
– prívesok medvedíka. Akciové balenie
je za odporúčanú predajnú cenu 3,46 €.
www.naturprodukt.sk
nejaké prípravky naordinujeme, pri výbere musíme rozlišovať
kašeľ produktívny a suchý. Pri produktívnom kašli sa snažíme
hlienov z priedušiek čo najskôr zbaviť, čiže potrebujeme dosiahnuť zmenu ich konzistencie na redšiu, pre jednoduchšie
vykašliavanie. Sirup Mucoplant s obsahom skorocelu a mäty
priepornej spomaľuje tvorbu hlienov v prieduškách a uľahčuje vykašliavanie. Vďaka prírodnému zloženiu je vhodný aj
pre tehotné a dojčiace ženy. Ak trpíme suchým a dráždivým
kašľom, chceme ho skôr utíšiť. Častokrát sa stáva, že kvôli
takémuto kašľu nevieme zaspať. Pomôcť nám môže Mucoplant
sirup Na dobrú noc s obsahom medovky, ktorá podporuje relaxáciu a zaspávanie. Je vhodný už pre deti od jedného roka
veku. Dôležité je tiež zvýšiť príjem tekutín na dva až tri litre
vody či čaju denne. Pokiaľ kašeľ pretrváva viac než tri týždne,
treba vyhľadať lekársku pomoc a v žiadnom prípade kašeľ
nezanedbávať. Môže totiž signalizovať aj oveľa závažnejšie
ochorenia, než je nachladnutie.
(PR)
POMOC PRI KAŠLI A PRECHLADNUTÍ
• s účinnými extraktmi z liečivých rastlín • tradičná overená kvalita •
Spitzwegerich Hustensaft
Obsahuje výťažok zo skorocelu
a mäty piepornej, vďaka tomu
má kombinovaný účinok.
Podporuje spomalenie tvorby
hlienov, uľahčuje vykašliavanie,
podporuje uvoľnenie dýchacích
ciest.
Naturprodukt spol. s r. o.
Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri
Dunaji www.mucoplant.sk
Echinacea Forte
Podporná liečba opakovaných
ochorení dýchacieho traktu
a infekcií močových ciest.
Priaznivo ovplyvňujú
obranyschopnosť organizmu.
Echinaceové kvapky
Pomocný a podporný liek na
prevenciu chorôb z prechladnutia.
Kvapky sa užívajú na posilnenie
imunity a ako prevencia
infekčných chorôb.
Kvapky proti kašľu
Na liečbu ochorení horných
dýchacích ciest a chorôb
z prechladnutia.
Obsahuje tekutý extrakt z dúšky
tymianovej a anízovú silicu.
Pozorne prečítajte príbalovú informáciu
a prípadné nežiaduce účinky konzultujte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Žiadajte v lekárňach!
42
prevencia
bedeker zdravia
Vitamíny z prirodzených zdrojov
využijeme najlepšie
V chladných ročných
obdobiach sa mnohí
z nás často cítia unavení,
a aj ľahšie nachladnú.
Neraz sa na tom
podpisuje nedostatok
vitamínov. Ak chceme
byť zdraví a plní vitality,
na dostatočný príjem
vitamínov, predovšetkým
vitamínu C, by sme
rozhodne zabúdať nemali.
kú úlohu v boji proti infekcii, nádorovým bunkám, ochoreniam
srdca, alergiám, artritídam, až
po hojenie zlomenín. Okrem toho
podporuje funkciu imunitného
a nervového systému, prispieva
k zníženiu únavy či vyčerpania a
podporuje celkovú vitalitu.
Odkiaľ sa získavajú
vitamíny
Na čo sú nám vitamíny?
Sledujúc niektoré reklamné kampane
by sa mohlo zdať, že úplne stačí, ak
denne zhltneme akúkoľvek tabletku
vitamínu C a odporúčanú dávku máme
pokrytú. Je to však skutočne tak? A prečo ich vlastne potrebujeme?
Nevyhnutnosť vitamínov pre ľudský
organizmus bola potvrdená veľmi
dávno. Prvá kontrolovaná štúdia skúmala vitamínu C už v roku 1750. Práve tento vitamín, chemicky kyselina
L-askorbová, patrí medzi výnimočné,
vysoko špecifické a kľúčové molekuly
ľudského tela. Jej existenciu a význam
pri liečbe skorbutu (odtiaľ jeho názov)
lekári predpokladali už v tých časoch
a známe bolo aj jeho liečebné využitie
proti tomuto ochoreniu. Námorníci,
ktorí sa vydávali na dlhé plavby, totiž
nemali zabezpečený pravidelný prísun
vitamínu C, a tak na skorbut ochoreli.
„céčko“ v strave
Kyselina askorbová je biela kryštalická
látka dobre rozpustná vo vode. Ľudské
telo, na rozdiel od niektorých živočíchov, „céčko“ nevie syntetizovať, preto
ho musíme získavať zo stravy. Organizmus si jeho zásobu normálne vytvára
len na jeden až dva dni, takže sa ním
nedá predzásobiť. Aj preto sa odporúča
prijímať tento vitamín denne.
Vitamín C aktivuje látkovú premenu
v bunkách, priamo zasahuje do premeny
energie získanej z potravy na telesnú
energiu, podporuje obranyschopnosť
organizmu a stimuluje tvorbu a funkciu väzivového tkaniva, kostí a zubov.
Okrem toho je nevyhnutný pre normálny priebeh dôležitých biochemických
reakcií, napríklad pri detoxikácii cudzorodých látok v pečeni, správny metabolizmus tukov, zúčastňuje sa na tvorbe
kolagénu (dôležitého pre kĺby a steny
ciev), blokuje tvorbu karcinogénov,
podporuje imunitné pochody a funkciu
mozgu. Istú úlohu zohráva aj pri vstrebávaní železa, čo je dôležité pre tvorbu
a funkciu červených krviniek. Súčasné
vedecké štúdie potvrdili jeho špecific-
Ľudstvo ich odpradávna prirodzene užívalo len v podobe bylín
a plodov. Najskôr sa pre potreby
medicíny izolovali z prírodných
materiálov a až neskôr, začiatkom 20. storočia, sa vitamíny
začali umelo syntetizovať chemickou cestou. Avšak odborníci
uvádzajú, že umelo vyrábané vitamíny
nefungujú vždy tak, ako by mali. Aj napriek tomu, že by z hľadiska chemickej
štruktúry mali byť identické s prírodnými, býva ich pôsobenie často odlišné.
Prečo? V prirodzených zdrojoch sa
vitamíny vždy vyskytujú v komplexe
s ďalšími látkami, ktoré zlepšujú ich
vstrebávanie, využitie a umocňujú
ich účinnosť. K takýmto látkam patria v prvom rade flavonoidy. Bez nich
mnohokrát ani nepríde k očakávanému
zlepšeniu. Zlepšenie, naopak, možno
očakávať, ak sa súčasne vitamín C doplní o extrakty z rastlín či plodov, ktoré
sú bohatými zdrojmi flavonoidov.
Prečo sú flavonoidy
dôležité?
Flavonoidy alebo bioflavonoidy sa zaraďujú do skupiny vitamínu P. Sú to
prirodzené farbivá, ktoré dodávajú
ovociu a zelenine ich charakteristické
zafarbenie. K najznámejším patrí rutín, ktorý priaznivo ovplyvňuje prie-
bedeker zdravia
pustnosť a pružnosť krvných kapilár
a ciev. Nezastupiteľné miesto majú flavonoidy aj z hľadiska ochrany vitamínu
C. Výborným príkladom sú šípky, kde
ďalšie prítomné flavonoidy zosilňujú
účinok samotného „céčka“. Patria do
skupiny najúčinnejších antioxidantov
– látok, ktoré ochraňujú bunky pred
negatívnymi účinkami voľných radikálov a ďalších škodlivín, zvyšujúcich
riziko vzniku viacerých civilizačných
ochorení, vrátane srdcovo-cievnych či
onkologických.
Vhodné zdroje vitamínu C
z prírody
Najčastejšie sa za výborný zdroj uvádzajú citrusové plody. Bezpochyby sú
dobrým zdrojom, ale len za predpokladu, že sú čerstvé a kvalitné. Ak sa
totiž exotické plody odtrhnú v čase,
keď sú ešte len čiastočne zrelé, a potom sa prevážajú a skladujú pri bežnej
teplote, mávajú dosť nízky obsah vitamínov. Keďže často bývajú až prekvapivo dlho trvanlivé, dá sa očakávať, že
producenti pri ich konzervácii použili
niektoré z chemických postrekov alebo iný zo spôsobov umelého predlžovania trvanlivosti (napr. ožarovanie).
Takéto postupy nielenže zničia väčšinu vitamínov, ale plody potom obsahujú aj nepriaznivo pôsobiace látky.
V prírode však, našťastie, môžeme nájsť
INZERCIA
43
prevencia
aj iné hodnotné zdroje vitamínov. Niektoré rastliny, resp. ich časti, obsahujú také vysoké množstvá rozličných
vitamínov, že ich možno označiť ako
prirodzené multivitamíny. Nájdeme
v nich nielen komplex vitamínov, ale
aj ďalšie nenahraditeľné látky, pričom
ich účinky sa vzájomne dopĺňajú a posilňujú, pretože medzi nimi dochádza
k synergickému pôsobeniu.
Na čelo prvého radu môžeme zaradiť
u nás rastúci rakytník rešetliakový,
ktorý obsahuje mnohonásobne viac
vitamínu C ako citrusy. Zároveň obsahuje aj vitamíny A, B, D, E, K a veľa
ďalších látok, ktoré pôsobia priaznivo
na naše zdravie. Medzi ne patria hlavne
flavonoidy, ako je rutín, kvercetín alebo
kemferol, ďalej karotenoidy, lykopén,
zeaxantín a iné látky s antioxidačnými
účinkami.
Medzi ďalšie na vitamín C bohaté prírodné zdroje patria plody šípok. Sú
predovšetkým výborným zdrojom vitamínu C, ďalej karoténu, vitamínov
skupiny B, K a flavonoidu rutínu. Obsahujú tiež pektín, triesloviny, organické kyseliny a silice. Zo všetkých u nás
pestovaných bobuľových plodov majú
najvyšší podiel ovocných kyselín a aj
vysoký obsah vitamínu C bežne známe
čierne ríbezle, rovnako ako biele a červené. Plody ríbezlí navyše obsahujú flavonoid rutín, vitamíny skupiny B, karo-
tény a ďalšie významné antioxidanty.
Nájdeme v nich tiež dôležité nenasýtené
mastné kyseliny (v semenách), triesloviny a pektín.
Spomeňme ešte jednu, na biologicky
aktívne látky bohatú tropickú rastlinu.
Je ňou acerola, alebo barbadoská čerešňa. Patrí medzi veľmi významné zdroje
prírodného vitamínu C. Obsahuje ho
vo forme zloženej kyseliny askorbovej,
ktorej vplyv býva trvalejší ako vplyv
jednoduchej, priemyselne vyrábanej
kyseliny askorbovej. Acerola tiež obsahuje vitamíny A, E, vitamíny skupiny
B, flavonoidy rutín a hesperidín i ďalšie
priaznivo pôsobiace látky.
Na vitamín C sú bohaté aj iné rastliny
a plody, bežne dostupné v našich podmienkach: egreš, jahody, paprika, rajčiny, kapusta, zelená petržlenová vňať,
špenát, šťaveľ, kel, hlávkový šalát, fenykel a napokon aj zemiaky. Vitamín
C sa však ničí ďalším varením, rozklad
urýchľujú stopy kovov, prítomnosť
vzdušného kyslíka a ďalšie vplyvy. Pre
jeho dostatočný prísun je nutné pravidelne konzumovať skutočne čerstvé
ovocie a zeleninu, samozrejme, prirodzene pestované a šetrene spracované.
Dostatočným zásobovaním organizmu
vitamínmi zlepšíte nielen svoju imunitu a posilníte vitalitu, ale znížite i riziká rozvoja mnohých ochorení.
(red)
bedeker zdravia
44
tému prináša
S optimizmom
aj proti rakovine
Najdôležitejšia vec
v živote každého
človeka — bez
ohľadu na to, či
je zdravý, chorý,
optimista či
pesimista — je
pozitívne myslenie.
Nám stačilo
jediné stretnutie
s 23-ročnou Stankou
Ševčíkovou, aby
sme to pochopili.
Stanka je krásna, veselá, milovaná
a milujúca mamička a bývalá onkologická pacientka. Rakovinu jej diagnostikovali, keď mala 12 rokov. „Všetko
sa začalo tým, že mi často bývalo zle.
Trvalo to asi pol roka a doktorka mi
dávala dookola len živočíšne uhlie, že
som niečo zlé zjedla,“ začína rozprávať Stanka. Potom jej našli nádor na
pečeni. Mal veľkosť 6 x 6 cm. Vraj v hodine dvanástej. Nasledovala riskantná
operácia. „Operovali ma veľmi blízko
tepny prechádzajúcej cez pečeň. Pri
jej prerezaní som mohla vykrvácať do
dvoch minút. Deň pred operáciou som
našla mamu plakať na nemocničnom
Stanka so svojím malým zlatíčkom, takmer
dvojročným Alexom.
balkóne – pamätám si to dodnes. Objala som ju a povedala, že ja im svoju
krv nedám... A tak to nakoniec aj bolo.
Počas deväťhodinovej operácie som
stratila len 3 dcl krvi, čo prekvapilo
aj samotných lekárov.“ V septembri 2004 otvorila Liga proti
rakovine ubytovňu pre rodičov onkologických pacientov. Stanka na to spomína ako na príjemnú zmenu. „Mama
mi tam mohla vyvárať domáce jedlá
a už som nemusela jesť tie nemocničné. Keď som dostala na niečo chuť, hoci
aj na koláčik, tak ho mama upiekla.
Pomohlo to aj mne, aj jej. Nemusela
stále myslieť iba na moju chorobu.
Podľa odporúčaní mojej lekárky – dajte telu, čo si žiada – sme mu aj dávali,
a hneď to bolo poznať v podobe lepších
výsledkov.“
Poslednú liečbu mala Stanka absolvovať na Vianoce. „Vtedy som sa bála,
že ako zvyčajne, budem mať zlé výsledky a Vianoce strávime na onkológii.
Naše „modlitby“ však boli vyslyšané.
Ráno 20. decembra sme nastúpili do
Stanka ako najkrajší vianočný darček
nemocnice, kvôli dobrým výsledkom
mi hneď nasadili liečbu a domov sme
sa dostali večer pred Vianocami. Všetci
sme boli nesmierne šťastní a pod vianočný stromček som si vtedy sadla ako
darček ja – s veľkou mašľou na hlave.
Pre moju rodinu to bol vraj najkrajší
vianočný darček.“
Stanka hovorí, že rakovina jej dala
viac, ako zobrala. „Každé ráno, keď
sa zobudím, teším sa na naše malé
zlatíčko, ako na mňa bude zas vykrikovať ´mama, mama´, aby som si ho
pritúlila ešte v posteli. Moju chorobu
neberiem ako niečo hrozné. Som tu,
som zdravá. Aj keď už nikdy nebudem
mať stopercentné zdravie a nič z tohto
hľadiska nie je tak, ako bolo, vôbec mi
to neprekáža. Žijem naplno každý deň.
Najlepšie, ako sa len dá...“
Lekár na telefóne
24 hodín denne
Zadarmo na 6 mesiacov
so službou ZSE Zdravie
Postaráme sa o vašu rodinu
Prinášame vám službu ZSE Zdravie, s ktorou za nadštandardné služby pri hospitalizácii
až do 200 EUR neplatíte a máte lekára na telefóne 24 hodín denne, počas víkendov aj sviatkov.
Službu ZSE Zdravie teraz môžete získať na 6 mesiacov zadarmo, následne za 3 EUR mesačne.
Stačí, ak ste naším verným alebo novým zákazníkom na elektrine alebo na plyne.
www.zse.sk | ZSE Centrum | 0850 111 555
46
diabetológia
bedeker zdravia
Chronické komplikácie cukrovky
Diabetická polyneuropatia
Ak sa diabetes správne
nelieči, alebo je vlastne
dlhodobo nerozpoznaný,
môže navodiť chronické
komplikácie. Asi 30 %
diabetikov 2. typu
môže mať niektorú
z komplikácií, čo
vypovedá o tom,
že ochorenie trvá
už niekoľko rokov.
Ide o postihnutie
jednak malých,
alebo aj veľkých ciev
a nervstva. Patria sem
diabetická retinopatia
— postihnutie ciev
sietnice a diabetická
nefropatia
— postihnutie obličiek .
Najčastejšiu a zároveň jednu z najzávažnejších komplikácií cukrovky
predstavuje diabetická polyneuropatia. Ide o prítomnosť subjektívnych
alebo objektívnych príznakov poruchy
funkcie periférneho nervstva pacientov s ochorením diabetes mellitus, po
vylúčení iných príčin.
O čo presne ide?
„Diabetická neuropatia, súvisiaca
s poruchou funkcie periférneho nervstva, je najčastejšou chronickou komplikáciou diabetu, podľa niektorých
štatistík ňou trpí až 70 % diabetikov,“
hovorí MUDr. Zuzana Némethyová,
CSc, hlavná odborníčka minister-
stva zdravotníctva pre diabetológiu
a poruchy látkovej premeny a výživy.
Podieľa sa aj na vzniku takzvanej
diabetickej nohy. Najvýznamnejším
rizikovým faktorom je hyperglykémia (vysoká hladina glukózy v krvi)
a s tým súvisiaca dĺžka trvania diabetu. Pri hyperglykémii sa glukóza
rozkladá tak, že vznikajú toxické
koncové produkty, ktoré poškodzujú
nervovú bunku a narúšajú myelín–
bielkovinu nervového vlákna. Svoje
tu však tiež zohráva poškodenie veľkých ciev na dolných končatinách, ide
teda v prevažnej miere o kombináciu
týchto dvoch faktorov. „Typickými
prejavmi diabetickej polyneuropatie
bedeker zdravia
sú prejavy na dolných končatinách,
môže ísť o tŕpnutie, mravčenie prstov na nohách, bolesti v pokoji alebo
kŕče v lýtkach. Charakteristický je
syndróm tzv. nepokojných nôh. Typickým príkladom je postupné rozvíjanie
ťažkostí. Tŕpnutie začína obyčajne na
prstoch nôh, postupuje na celé chodidlo pomaly vyššie, až k predkoleniu,
vtedy hovoríme o ponožkovom či podkolienkovom efekte. Pacienti sa sťažujú na stratu citlivosti na chodidlách
a prstoch nôh, alebo na nepríjemné
pocity cudzieho telieska v topánke
či ponožke,“ vysvetľuje odborníčka.
Chorým s neuropatiou sa neodporúča,
aby chodili bosí v neznámom teréne.
Diabetická noha
S diabetickou polyneuropatiou úzko
súvisí aj diabetická noha. Diabetikom
s diabetickou neuropatiou sa aj takéto
drobné poranenie nohy veľmi ťažko
hojí. Práve takýto stav, sprevádzaný
ťažkosťami s hojením, označujeme
ako diabetickú nohu. Príčinami sú
neuropatické postihnutia nervov,
hypoglykémia, postihnutie cievneho
systému, ale aj napríklad pôsobenie
tlaku na nohu. Štatistické údaje potvrdzujú, že viac ako 10 % diabetikov trpí
syndrómom diabetickej nohy. Zvlášť
rizikoví sú pacienti so senzorickou
neuropatiou; mávajú porušenú vibračnú citlivosť (diagnostikovateľná
pomocou kalibrovanej ladičky diabetológom alebo neurológom), rovnako ako aj narušené vnímanie tlaku
a teploty. Diabetika nohy nebolia,
preto im nevenuje pozornosť a neošetrí si drobné poranenia. Následne
vznikajú sekundárne infekcie, ktoré
nespôsobujú bolesť, pacienti ich podceňujú a problém sa môže vyvinúť do
takých rozmerov, že jediným riešením je amputácia. Pacienti s motorickou neuropatiou mávajú zasa nohy
postihnuté atrofiou drobných svalov
a ďalšími deformáciami (kladivkovité
prsty). Neuropatické vredy sa tvoria
v miestach maximálneho tlaku na
chodidle, najčastejšie v oblasti pätovej kosti a nad hlavičkami priehlavkových kostí.
diabetológia
Starostlivosť o nohy
Diabetici mávajú nohy teplé, ale menej prekrvené, často na nich vznikajú opuchy. Majú tiež zníženú tvorba
potu, koža na nohách je tým menej
elastická a náchylnejšia k tvorbe trhliniek a poranení. Preto je veľmi dôležité pri kontrolách rizikových pacientov
pravidelne a často vyšetrovať i nohy.
Samotní pacienti sa musia o nohy tiež
dôsledne a denne starať, ošetrovať
ich, pravidelne zvlhčovať vhodnými
krémami, dbať na to, aby sa im koža
na nohách zbytočne nevysúšala a nepraskala (čo by mohlo byť vstupnou
bránou infekcie). Súčasne by si mali
dávať pozor na zápaly a plesňové ochorenia na nechtoch a medzi prstami
(červenkasté alebo biele povlaky), a aj
s drobným poranením navštíviť lekára. Svoje zohráva aj správny výber
vhodnej a pohodlnej obuvi.
Ako spomaliť vývoj
chronických komplikácií?
Diabetik obyčajne nemá len jednu
komplikáciu, trvaním diabetu sa pri
nedostatočnej liečbe zvyčajne pridávajú ďalšie. Dá sa vôbec progresia
chronických komplikácií spomaliť
alebo zabrzdiť? Doktorka Némethyová
hovorí, že je to možné v tom prípade,
ak zaistíme optimálnu metabolickú
kompenzáciu. „Predpokladom je udržať hladinu krvného cukru rovnako
ako na lačno, tak aj po jedle, v určitých odporúčaných hladinách. Tento
stav hodnotíme aj na základe glykovaného hemoglobínu, čo je ukazovateľ,
ktorý vypovedá o priemernej hladine
krvného cukru za dva až tri mesiace
spätne. Predpokladom správnej liečby
diabetu so spomalením rozvoja alebo zabránením vzniku komplikácií
je spolupracujúci pacient. Základnou
požiadavkou je racionálna životospráva, diéta, pohybová aktivita. Lieky sú
veľmi dôležité, ale nie sú všemocné. Je
potrebné, aby pacient spolupracoval
a dodržiaval životosprávu diabetika.
Ak je pacient zle metabolicky kompenzovaný, riziko chronických komplikácií sa zvyšuje.“
(red)
47
48
KVALITA PITNEJ VODY
bedeker zdravia
Je pitná voda z verejného vodovodu
zdravotne bezpečná?
Verejné vodovody v súčasnosti na Slovensku
zásobujú 87 % obyvateľov. Podľa koncepčných
vodohospodárskych materiálov by sa malo
percento takto zásobovaných obyvateľov do
roku 2015 zvýšiť na 90 %.
Pri zásobovaní z verejných vodovodov stále pretrvávajú regionálne rozdiely, kopírujúce aj rozdiely v spotrebe pitnej vody,
ktorá naopak, od deväťdesiatych rokov klesla na menej ako
polovicu. V roku 2012 dosahovala špecifická spotreba vody
v domácnostiach 81 litrov na obyvateľa za deň a pod hranicou 100 litrov na obyvateľa za deň sa pohybuje od roku 2008.
Prvým predpokladom, aby pitná voda vo verejných vodovodoch spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti, sú kvalitné
zdroje. Za najkvalitnejšie sa považujú vzhľadom na vysoký stupeň ochrany a prirodzený obsah minerálnych látok
podzemné zdroje. Na Slovensku predstavujú až 84 % zdrojov
pre verejné vodovody a pitná voda z podzemných zdrojov sa
dodáva do všetkých verejných vodovodov v Bratislavskom,
Trnavskom a Nitrianskom kraji. Prevádzkovateľmi verejných
vodovodov sú väčšinou vodárenské spoločnosti, prípadne
obce. Ich úlohou je odborným prevádzkovaním vodovodov
dopraviť k spotrebiteľovi pitnú vodu, ktorá spĺňa požiadavky
na zdravotnú bezpečnosť. Požiadavky na prevádzkovateľov
verejných vodovodov pri dodávke pitnej vody ukladajú predpisy rezortu životného prostredia a hygienické predpisy.
Ukazovatele kvality
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) definuje pitnú
vodu aj jej zdravotnú bezpečnosť. Ukazovatele kvality pitnej
vody a ich limitné hodnoty, požiadavky na kontrolu, ale aj
ďalšie povinnosti dodávateľov pitnej vody ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení
nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. (ďalej len ,,nariadenie
vlády č. 354/2006 Z. z.“). Za zdravotne bezpečnú pitnú vodu
sa v súčasnosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z. považuje nielen
voda, ktorá spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody
podľa nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z., ale aj voda, ktorá
nemá akýkoľvek negatívny vplyv na zdravie spotrebiteľa a je
vyhovujúca a prijateľná pre spotrebiteľa z hľadiska senzorických vlastostí. Podľa zadefinovanej zdravotnej bezpečnosti
sa môže pitná voda posudzovať v prípade podozrenia na prítomnosť akýchkoľvek mikroorganizmov a látok, ktoré môžu
ohroziť zdravie spotrebiteľa (alebo takéto ohrozenie indikujú),
aj nad rámec ukazovateľov stanovených nariadením vlády
č. 354/2006 Z. z. Takýto pohľad na zdravotnú bezpečnosť
je v súlade s európskou Smernicou Rady 98/83/ES o kvalite
vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len ,,Smernica Rady
98/83/ES“), ktorú implementovalo Slovensko po vstupe do
Európskej únie. V porovnaní s európskou Smernicou Rady
98/83/ES je rozsah kontroly pitnej vody u nás širší a nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z. vyžaduje pri hodnotení kvality
a zdravotnej bezpečnosti 30 ďalších ukazovateľov. Sú medzi
nimi napr. ukazovatele vápnik a horčík, ktorých prítomnosť
v pitnej vode odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia
(ďalej len „SZO“). Celkovo zahŕňa „úplná analýza“ pitnej vody
83 ukazovateľov kvality, ktoré reprezentujú mikrobiologické, biologické, fyzikálne, chemické a rádiologické vlastnosti
vody. Na pravidelnú kontrolu účinnosti úpravy vody a jej
hygienického zabezpečenia, mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností, je určená „minimálna analýza“ v rozsahu
29 ukazovateľov. Počet úplných a minimálnych analýz počas
roka závisí od počtu zásobovaných obyvateľov, príp. objemu
dodávanej vody.
Zodpovednosť prevádzkovateľa
Za dodávanú pitnú vodu zodpovedá prevádzkovateľ verejného
vodovodu, ktorý je povinný kontrolovať jej kvalitu v rámci
prevádzkovej kontroly v zdroji, na úpravni, ako aj v celom distribučnom systéme. Jeho povinnosťou je predkladať získané
výsledky kontroly kvality orgánom verejného zdravotníctva,
ako aj bezodkladne oznamovať prekročenie stanovených
hygienických limitov. V prípade nedostatkov musí odstrániť
ich príčiny a vykonávať nápravné opatrenia, nariadené v závislosti od pôvodu, rozsahu a druhu znečistenia orgánom
verejného zdravotníctva. Nápravné opatrenia môžu mať v prípade závažných nedostatkov a ohrozenia zdravia až charakter
zákazu používania pitnej vody a nariadenia náhradného
zásobovania. Ak pitná voda nespĺňa limity ukazovateľov
kvality pitnej vody stanovené nariadením vlády č. 354/2006
Z. z. a zásobovanie pitnou vodou nemožno zabezpečiť inak,
môže orgán verejného zdravotníctva povoliť výnimku na jej
použitie s časovo obmedzenou platnosťou za podmienky, že
nebude ohrozené zdravie ľudí.
Monitoring kvality
Okrem prevádzkovej kontroly dodávateľov vykonávajú v rámci
špecializovaných úloh verejného zdravotníctva vlastný moni-
bedeker zdravia
toring pitnej vody u spotrebiteľa (tzv. na kohútiku) aj orgány
verejného zdravotníctva. Odberové miesta monitoringu sú
situované priamo v priestoroch alebo budovách, kde pitná voda
bežne slúži a je dostupná pre širokú verejnosť (školské zariadenia, obecné úrady a pod). Časť odberových miest sa každoročne
mení tak, aby odobraté vzorky rovnomerne reprezentovali
kvalitu dodávanej pitnej vody v celom verejnom vodovode.
Z uvedeného vyplýva, že pitnej vode z verejných vodovodov
a jej zdravotnej bezpečnosti sa u nás venuje významná pozornosť, čo sa odráža aj v priaznivej epidemiologickej situácii
pri výskyte ochorení, kde faktorom prenosu je pitná voda
z týchto zdrojov (výskyt iba 25 prípadov ochorení, kde faktorom prenosu infekčných agens bola pitná voda z verejného
vodovodu za roky 2008 – 2012). Nie každý štát vykonáva tiež
taký rozsiahly vlastný monitoring kvality pitnej vody, ktorým
preveruje a dohliada na dôveryhodnosť údajov, poskytovaných prevádzkovateľmi verejných vodovodov. V roku 2012
napríklad v rámci monitoringu pitnej vody u spotrebiteľa
odobrali orgány verejného zdravotníctva 6 155 vzoriek vody.
Výsledky monitoringu kvality za posledné roky potvrdzujú,
že pitná voda vo verejnej sieti dosahuje vyhovujúcu kvalitu. Prekročenie ukazovateľov, limitovaných zdravotne najvýznamnejšou „najvyššou medznou hodnotou“, ktorej prekročenie znamená vylúčenie vody na pitné účely, sa ustálilo pod
0,5 %. Najčastejšie sa prekračujú mikrobiologické parametre,
ďalej železo a mangán príp. fyzikálno-chemické ukazovatele,
ktoré sa nepovažujú za zdravotne významné a ich limitná
hodnota je stanovená napríklad s ohľadom na ovplyvnenie
senzorických vlastností vody. Zisťované nevyhovujúce hodnoty sa pohybujú na úrovni tesne nad stanovenými limitmi
a obyčajne nepredstavujú priame ohrozenie zdravia. V menšej
miere sa v súčasnosti stretávame s indikátormi fekálneho
znečistenia a do popredia sa dostávajú ukazovatele, ktoré
súvisa so stagnáciou vody, stavom potrubí, poruchami, prípadne s neodborným prevádzkovaním. Vo všeobecnosti sú
problematickejšie menšie vodovody. Potrebné je tiež uviesť,
že kvalitu pitnej vody ovplyvňujú aj domové rozvody, za ktoré
zodpovedajú vlastníci budov. Skúsenosti z posledných rokov
potvrdzujú, že práve tieto sú jednou z najčastejších príčin
zhoršených senzorických vlastností pitnej vody. Na Slovensku
v súčasnosti evidujeme dve výnimky na používanie pitnej vody
nespĺňajúcej hygienické limity, ktoré povolili prekročenie
medznej hodnoty pre dusičnany. Pitnou vodou z verejných vodovodov s udelenými výnimkami sa zásobuje 1 415 obyvateľov.
Hromadné zásobovanie pitnou vodou systémom verejných
vodovodov so zabezpečením odborného prístupu k dodávke
pitnej vody od jej zdroja až ku spotrebiteľovi považuje za
najbezpečnejšie aj SZO. Výsledky monitorovania pitnej vody
u spotrebiteľa orgánmi verejného zdravotníctva dokazujú,
že pitná voda z verejných vodovodov je zdravotne bezpečná.
Spochybňovanie jej používania na pitné účely je obyčajne
účelové a nie je podložené žiadnymi relevantnými epidemiologickými dôkazmi. RNDr. Zuzana Valovičová
49
50
KNIHY ZO SVETA ZDRAVIA
bedeker zdravia
CML
— Cesta
Mojej
Liečby
Prvá knižka pre pacientov z dielne spisovateľa
Chronická myelocytová leukémia (CML)
je málo známe chronické nádorové
ochorenie, ktoré na Slovensku ročne
diagnostikujú približne 70 ľuďom. Diagnóza chronickej myelocytovej leukémie
je pre pacientov a ich rodinných príslušníkov veľkým šokom. Nedostatok
informácií o ochorení a prvotný stres
z novodiagnostikovanej choroby ho len
znásobujú. Riziko, že v rámci vyhľadávania informácií z neoverených zdrojov
pacienti môžu natrafiť na neoverené
a odborne nekorektné informácie, má
eliminovať nová knižka pre pacientov
z dielne známeho slovenského spisovateľa Michala Hvoreckého. Ide o výnimočný počin a úplne prvú knižku,
ktorú nenapísal odborník, ale laik
— spisovateľ.
Knižka s názvom CML – Cesta mojej
liečby by mala pacientom priniesť
všetky dôležité informácie, ktoré pri
diagnostikovaní ochorenia CML potrebujú vedieť. Pri jej tvorbe autor Michal
Hvorecký spolupracoval s kolektívom
lekárov hematológov, ale aj pacientov,
ktorí najlepšie vedia, čo novodiagnostikovaní pacienti prežívajú. Príručka
vznikla tento rok po niekoľkomesačných prípravách. O tom, ako vznikala,
Michal Hvorecký hovorí: „Tento text
sme napísali pre vás a pri písaní kniž-
ky som sa veľa naučil. Rovnako ako
novodiagnostikovaní pacienti, ani ja
som nič o chorobe nevedel, preto som
sa vedel ľahko vcítiť do ich situácie. Postupne som si pod odborným dohľadom
hematológov vyhľadával všetky potrebné informácie. Sme na jednej lodi. Toto
je cesta vašej liečby.“
Knižka má byť pre pacientov základným sprievodcom ochorením. Na to,
aby bola liečba úspešná a pacient mohol
žiť aj napriek závažnej diagnóze plnohodnotným životom, je mimoriadne
dôležitá spolupráca lekára a pacienta.
„Lekár je pri liečbe CML pacientov partner a spolupracovník. Potrebujem pri
liečbe poznať skutočné názory a pocity
človeka, ktorého liečim. Verím, že mi
poskytne pravdivé informácie a jasnú
spätnú väzbu. Bez toho sa nepohnem,
pretože z krvného obrazu sa nedá vyčítať všetko,“ hovorí hematologička
MUDr. Zuzana Sninská, PhD., z Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej
Petržalke.
CML LIFE
Dôležitú úlohu v živote pacientov s diagnostikovanou CML, ale aj ich rodinných
príslušníkov zohráva aj pacientska
organizácia, ktorá dokáže poskytnúť
potrebnú podporu aj mimo ordinácie
lekára. „Naša pacientska organizácia
CML life sprostredkováva pacientom
s chronickou leukémiou informácie,
ktoré potrebujú a hľadajú. CML – Cesta
mojej liečby vznikla preto, aby im pomohla zorientovať sa vo svojom ochorení, pochopiť potreby svojho organizmu,
upokojila ich, a najmä aby vedeli, že na
ceste svojej liečby nie sú sami,“ povedal
Maroš Havran, pacient s CML a predseda pacientskej organizácie CML life.
Založenie občianskeho združenia CML
life s zvýšiť informovanosť a vzdelanostnú úroveň pacientov, ich príbuzných a širokej verejnosti o najnovších
poznatkoch o ochorení, jeho diagnostike a liečbe sám inicioval. Ako pacient sa
s dezinformáciami totiž stretol nielen
na internete. CML life chce hájiť potreby pacientov na zdravotnom, sociálnom a pracovnom úseku, tým že im
sprostredkuje kvalitné odborné informácie. S týmto cieľom CML life založil
aj informačný portál. Pacientska organizácia chce aktívne vplývať na tvorcov
legislatívy a právnych predpisov, aby
zlepšila dostupnosť liečby pre pacientov
s chronickou myelocytovou leukémiou.
CML life poskytuje tiež priestor na výmenu informácií či poradenstvo s odborníkom – hematológom v diskusnom
fóre na internetovej stránke.
bedeker zdravia
51
história
Werner Otto Theodor
Forssmann
(1904 – 1979)
J
e paradoxné, že Werner Otto
Theodor Forsmann, špecializáciou urológ, natoľko významne prispel k rozvoju
kardiológie, že mu za jeho
prínos v roku 1956 udelili Nobelovu
cenu za medicínu.
Werner Forssmann sa narodil v Berlíne 29. 8. 1904 ako syn právnika Juliusa
Forssmanna a jeho manželky Emmy.
Rodina jeho otca pochádzala pôvodne
z Fínska. Po smrti otca, ktorý padol ako
vojak v 1. svetovej vojne, ho vychovávali
matka a babička. Po maturite na Askanisches Gymnasium v Tempelhofe
v roku 1922 začal študovať medicínu
na dnešnej Humboldtovej univerzite
v Berlíne, kde v roku 1929 promoval.
Po promócii pracoval krátku dobu na
ženskej klinike v Spandau, odkiaľ odišiel na miesto asistenta chirurgického
oddelenia do mestečka Eberswalde, kde
pod vedením Richarda Schneidera dostal dobré chirurgické vzdelanie.
Katetrizáciou srdca zvierat sa Forssmann zaoberal už ako študent. Ako lekár ju vyskúša na mŕtvolách a pitvou
potvrdil, že sa katéter skutočne dostal
až do srdca. Pretože mu jeho nadriadený nedovolil skúšať metódu na ľuďoch,
zaviedol si na jar roku 1929 katéter
sám sebe cez pravú lakťovú jamku do
žily, vsunutím 65 cm dlhej trubice do
pravej predsiene srdca a jeho umiestnenie overil rtg. snímkou. 5. novembra
1929 publikoval svoj pokus v Klinische
Wochenschrift pod názvom „O sondovaní pravého srdca“.
Krátko pred publikovaním článku nastúpil Forssmann na Kliniku profesora
Sauerbrucha v Berlíne. Po publikácii
článku ho Sauerbruch z kliniky vyhodil a Forssmann sa vrátil na svoje
pôvodné miesto v Eberswalde. Začal
sa zaoberať kontrastným vyšetrením
srdca a cez katéter vpravoval do srdca
pokusných zvierat kontrastnú látku.
Napokon opäť katetrizoval vlastné srdce a vstrekol si do srdca kontrastnú
látku. Svoj pokus predstavil na kongrese Nemeckej chirurgickej spoločnosti.
Profesor Sauerbruch mu opäť ponúkol
miesto a Forssmann ho prijal, napred
ako neplatené „volontérske“ miesto,
potom ako asistentské. V r. 1932 odchádza Forssmann do Mestskej nemocnice
v Mainzi na oddelenie chirurgie. Tu sa
zoznámil s Dr. Elisabeth Engel, urologičkou, s ktorou sa v r. 1933 oženil. Mali
spolu šesť detí. Po svadbe odchádza
pracovať na Urologické oddelenie do
Nemocnice Rudolfa Virchowa v Berlíne. V roku 1936 prechádza pracovať do
Drážďan ako zástupca primára urologického oddelenia. O rok neskôr sa
vracia opäť do Berlína.
V rokoch 1932 až 1945 bol Forssmann
členom nacistickej strany. Na začiatku
druhej svetovej vojny vstúpil do armády
ako vojenský lekár. Zúčastnil sa obsadenia Nórska a tiež začiatku vojny so
Sovietskym zväzom. Ku koncu vojny sa
dostal do amerického zajatia. Po svojom prepustení v roku 1945 pracoval
ako drevorubač a potom ako vidiecky
lekár v Schwarzwalde, aj s manželkou.
V roku 1950 začal prax ako urológ v Bad
Kreuznach. Kardiologickému výskumu
sa už nevenoval. Jeho vlastné výskumy
a práce v oblasti kardiológie rozvíjali najmä Francúz Cournand a ďalší.
V roku 1954 dostal Forssmann Leibnizovu medailu Nemeckej Akadémie
vied v Berlíne, o dva roky neskôr spolu
s A. F. Cournandom a D. W. Richardsom
Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu
za objav katetrizácie srdca. Po udelení Nobelovej ceny sa stal honorárnym
profesorom chirurgie na Gutenbergovej
univerzite v Mainzi. V r. 1958 odchádza
do Düsseldorfu ako vedúci lekár chirurgického oddelenia Evanjelickej nemocnice a v tejto pozícii zotrváva až do
roku 1969, keď odchádza do dôchodku.
Dôchodok strávil vo Wies-Wambachu.
Zomrel v Schopfheime na zlyhanie srdca po akútnom infarkte myokardu dňa
1. júna 1979.
Forssmann bol členom American College of Chest Physicians, čestným členom
Švédskej spoločnosti pre kardiológiu,
Nemeckej spoločnosti pre urológiu
a Národnej Akadémie vied Indie. Prežil život plný zvratov a prekážok, ktoré
prekonával s odvahou jemu vlastnou.
prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Slovenská zdravotnícka
univerzita
52
bedeker zdravia
zdravý životný štýl
Sme to, čo jeme
Výsledky prieskumu z oblasti stravovania
a konzumácie potravín
doc. PhDr., Mgr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
PhDr. Adriána Račková
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Zdravotné uvedomenie a správanie občanov v súvislosti so stravovaním vypovedá o ich vzťahu
k vlastnému zdraviu a o jednom z možných vplyvov na ich zdravotný stav. Je založené na osobnej
zodpovednosti za vlastné zdravie a za zdravie svojich najbližších, ale i širšej spoločnosti. Je základom
pre znižovanie chorobnosti a úmrtnosti a súčasne predpokladom pre zvyšovanie strednej dĺžky života.
Ú
rad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku
2013 realizovali dotazníkový prieskum
„Zdravotné uvedomenie a správanie obyvateľov Slovenskej republiky v roku 2013“. Bol
zameraný na sledovanie výskytu rizikového správania a faktorov, ktoré sa
podieľajú na predchádzaní predčasným
úmrtiam a znižovaní chorobnosti.
Cieľom prieskumu bolo identifikovať determinanty zdravotného uvedomenia
a správania obyvateľstva a zamerať sa
na plánovanie a realizáciu intervencií
v oblasti výchovy k zdraviu, legislatívy,
poradenskej a preventívnej činnosti
v zdravotníckych zariadeniach a vo verejnom zdravotníctve.
Prieskum sa realizoval dotazníkovou metódou. Výber respondentov podľa pohlavia
a miesta bydliska (mesto/vidiek), taktiež
počet respondentov bol presne daný a rozdelený na tri vekové kategórie: od 15 do 24
rokov, od 25 do 64 rokov a nad 65 rokov. Výskumnú vzorku tvorilo 3 679 respondentov (1 840 mužov a 1 839 žien) od 15 do 95
rokov. Z dotazníkového prieskumu sme
zistili správanie obyvateľov SR v oblastiach: duševnej a psychickej aktivity, užívania legálnych a nelegálnych drog, stravovania
a konzumácie potravín. Taktiež sme zistili
správanie obyvateľov v oblasti pohybovej
aktivity, výskytu vybraných ochorení a tiež
postoja k vlastnému zdraviu a jeho ochrane,
k samotnej prevencii.
Cieľom prieskumu bolo aj zistenie vplyvu
zdravotného uvedomenia občanov Slovenskej republiky v roku 2013 v súvislosti
s konzumáciou potravín.
Vybrané čiastkové výsledky z prieskumu „Zdravotné uvedomenie a správanie obyvateľov Slovenskej republiky
v roku 2013“ z oblasti stravovania
a konzumácie potravín
Konzumácia mlieka
a mliečnych výrobkov
Takmer polovica respondentov (42 %)
pije mlieko každý deň alebo každý
druhý deň. So stúpajúcim vekom sa respondenti znižujú pitie mlieka v tomto
intervale. Ako pozoruhodné môžeme
konštatovať, že viac mužov (58, %) ako
žien (48,1 %) mladšej vekovej kategórie
(od 15 do 25 rokov), pije mlieko každý
deň alebo každý druhý deň. Klesajúci
a kritický trend v spotrebe mlieka sa
prejavuje v nedostatočnom krytí spotreby vápnika. Väčšina respondentov
(45 %) konzumuje syry a jogurty každý
alebo každý druhý deň, a to viac žien
(50,2 %) ako mužov (39,9 %). So stúpajúcim vekom sa aj v tomto prípade znižuje
konzumácia syrov a jogurtov. Väčšina
respondentov (58,1 %), takmer rovnako
muži (58,2 %) aj ženy (58,0 %), konzumuje
jeden– až dvakrát týždenne vajcia. Štatisticky významne viac mužov (15,3 %)
ako žien (12,4 %) konzumuje vajcia každý
deň. So znižujúcim sa vekom sa zvyšuje
konzumácia vajec na každý deň alebo
každý druhý. Mladší muži (28,4 %), viac
ako mladé ženy (18,9 %) vo veku od 15 do
25 rokov, konzumujú vajcia takto často.
Konzumácia zeleniny
Surovú zeleninu konzumuje každý deň
alebo každý druhý deň viac žien (35,8 %)
ako mužov (26,2 %). Takmer rovnaký
počet respondentov – 42,8 % mužov
a 41,6 % žien konzumuje surovú zeleninu raz až dvakrát týždenne. Väčšina
respondentov (57,8 %) konzumuje varenú a dusenú zeleninu raz až dvakrát
týždenne. Napriek tomu každodennej
konzumácii varenej a dusenej zelenine
neodolá štatisticky významne viac žien
z mesta (20,5 %) ako z vidieka (18,2 %)
oproti mužom z mesta (15,7 %) a mužom
z vidieka (13,9 %).
Konzumácia ovocia
Väčšina respondentov (52,7 %) konzumuje ovocie každý deň. Ženy (61,3 %) konzumujú ovocie častejšie ako muži (44,1 %).
Potvrdilo sa, že mladšie vekové kategórie
konzumujú častejšie každý alebo každý
druhý deň ovocie. Vo vekovej kategórii
od 15 do 25 rokov, ženy (60 %) častejšie
bedeker zdravia
konzumovali ovocie v tomto intervale
ako muži (47,5 %). Väčšina respondentov
(45,9 %) konzumovala citrusové plody
a banány raz až dvakrát týždenne. Štatisticky významne viac žien (27,2 %) ako
mužov (19,3 %) konzumovalo takto často
citrusové plody a banány. Vo vekovej kategórii od 25 do 64 rokov štatisticky významne viac žien (25,8 %) konzumovalo
citrusové plody a banány každý deň ako
muži (16,7 %). So stúpajúcim vekom sa
znižuje konzumácia citrusových plodov
a banánov.
Konzumácia mäsa
a mäsových výrobkov
Väčšina respondentov (58,1 %) konzumuje bravčové mäso raz až dvakrát týždenne, a to štatisticky významne viac
mužov (64,3 %) ako žien (51,9 %). Väčšina
respondentov (72,4 %) konzumuje hydinu rovnako často. Respondenti vo veku
od 25 do 64 rokov konzumujú častejšie
raz až dvakrát do týždňa (76,3 %) hydinu
ako respondenti vo veku od 15 do 25 rokov (64,7 %). V porovnaní s konzumáciu
s bravčovým mäsom, hovädzie mäso
konzumuje raz až dvakrát týždenne
viac mužov (37,2 %) ako žien (22,8 %).
Väčšina respondentov (36,6 %) konzumuje údeniny raz až dvakrát mesačne,
a to takmer rovnako ženy (37,2 %) a muži
(36,0 %). S pribúdajúcim vekom však
konzumácia údenín v tomto intervale
klesá. Možno konštatovať, že častejšiu
konzumáciu údenín preferujú muži
(41,7 %) v porovnaní so ženami (25,6 %).
Štatisticky významné je, že mladí muži
vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov
častejšie konzumujú údeniny raz až
dvakrát týždenne ako muži v ostatných
vekových kategóriách.
Za pozoruhodné považujeme konzumáciu rýb v mladšom veku (od 15 do 25
rokov) raz až dvakrát týždenne v prípade mužov (30 %) častejšie ako v prípade žien (21,8 %).
Konzumácia masla, margarínov a bravčovej masti
Väčšina respondentov (38,6 %) konzumuje
maslo raz až dvakrát týždenne. Respondenti vo veku od 25 do 64 rokov (43,3 %)
konzumujú častejšie do týždňa maslo ako
53
zdravý životný štýl
respondenti vo veku menej ako 25 rokov
(33,4 %). Väčšina respondentov (39,6 %)
konzumuje margaríny zriedka alebo nikdy. Respondenti vo veku od 25 do 64 rokov
(43,7 %) konzumujú margaríny zriedka
alebo nikdy častejšie ako respondenti vo
veku menej ako 25 rokov (37,4 %). Väčšina
respondentov (44,8 %) konzumuje bravčovú masť zriedka alebo nikdy, a to viac
žien (51,9 %) ako mužov (37,7 %). Vo veku
45 až 54 rokov sa zvyšuje konzumácia
bravčovej masti viac v prípade žien ako
mužov v ostatných vekových kategóriách.
Konzumácia nápojov
Väčšina respondentov (51,8 %) pije kofeínové nápoje ako kola, káva každý deň
alebo každý druhý deň. Slovenské ženy
(54,4 %) uprednostňujú viac ako slovenskí
muži (49,2 %) pitie kofeínových nápojov
(kola, káva). Viac žien (73,6 %) ako mužov
(60,9 %) veku od 25 do 64 rokov štatisticky významne pije takto často kofeínové
nápoje (kola, káva). Až 57,7 % respondentov, ktorí trpia vysokým krvným tlakom
konzumujú kofeínové nápoje (kola, káva)
rovnako často. Rozdiel je štatisticky významný. Za negatívne môžeme považovať
to, že respondenti sú si vedomí svojho
ochorenia, a aj napriek tomu konzumujú
kofeínové nápoje (kola, káva) každý alebo
každý druhý deň. Väčšina respondentov
(40,8 %) pije malinovky iba zriedka a nikdy, z toho viac žien (47,7 %) ako mužov
(33,8 %). Za pozoruhodné môžeme skonštatovať, že muži (26,9 %) pijú malinovky
viac ako ženy (19,8 %), a to raz alebo dvakrát týždenne. So stúpajúcim vekom sa
znižuje takto časté pitie malinovky. Väčšina respondentov (44,2 %) pije nesladené
minerálky každý alebo každý druhý deň.
Štatisticky významne viac žien (47,8 %)
ako mužov (40,7 %) pije nesladené minerálky takto často. Zo všetkých troch
vekových kategórií najviac pijú nesladené minerálky každý deň respondenti vo
veku od 15 do 25 rokov a od 35 do 44 rokov.
Väčšina respondentov (73,8 %) konzumuje
energetické nápoje zriedka alebo nikdy,
avšak viac žien (81,3 %) ako mužov (66,2 %).
So stúpajúcim vekom sa znižuje pitie raz
alebo dvakrát mesačne energetických nápojov. Viac mužov vo všetkých vekových
kategóriách preferuje energetické nápoje
v tomto intervale. Za zaujímavé možno
konštatovať, že viac žien (96,4 %) ako mužov (91,2 % ) vo veku 65+ pije energetické
nápoje zriedka alebo nikdy.
Znižovanie hmotnosti
diétou
Z hľadiska rozloženia BMI, na základe
získaných údajov, má 45,8 % respondentov z celkového súboru normálnu hmotnosť, podvýživu 4,8 % respondentov, nadváhu 34,8 % respondentov a 15,4 % trpí
rôznymi stupňami obezity. Priemerné
BMI mali muži 26,01 a ženy 24,69. Môžeme konštatovať, že so stúpajúcim vekom
sa zvyšuje počet respondentov, ktorí
uviedli, že trpia nadváhou a obezitou.
Až 81,6 % respondentov nedržalo diétu
za účelom zníženia hmotnosti počas
uplynulého roka. Štatisticky významne viac žien (24,9 %) ako mužov (11,8 %)
držalo diétu za účelom zníženia hmotnosti počas uplynulého jedného roka.
Môžeme konštatovať, že so stúpajúcim
vekom sa v ženskej populácii znižuje
iniciatíva držať diétu za účelom zníženia hmotnosti. V porovnaní s BMI
štatisticky významne viac žien, ktoré
mali nadváhu až obezitu, držalo diéty
(18,4%) za účelom zníženia hmotnosti.
Menej ako štvrtina respondentov (12,3 %)
dodržiavalo špeciálnu diétu z dôvodu
pretrvávajúceho ochorenia z toho viac
žien (13,7 %) ako mužov (10,9 %). So stúpajúcim vekom sa zvyšuje dodržiavanie
diétneho režimu z dôvodu pretrvávajúceho ochorenia.
Odporúčania pre prax
Na základe výsledkov správania obyvateľov SR vieme hodnotnejšie a efektívnejšie smerovať edukačné aktivity a činnosti zamerané na preventívne opatrenia
vedúce k zlepšeniu zdravotného stavu
a zvýšeniu zdravotného povedomia.
Dôležité je predovšetkým podporovať
existujúce pozitívne trendy vo výžive,
rovnako ako aj trend zvýšenej konzumácie zeleniny, ovocia a rýb v akejkoľvek forme. Na druhej strane by tiež bolo
vhodné znížiť konzumáciu kofeínových
nápojov hlavne v mladších vekových kategóriách a naopak zvýšiť príjem mlieka,
najmä v starších vekových kategóriách.
54
bedeker zdravia
INFOSERVIS
Fibrózy pľúc
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty SZU
Jemné pľúcne tkanivo, ktoré
zabezpečuje prenos kyslíka do
krvi, každým dychom prijíma
vzduch z okolia, obsahujúci aj
látky, ktoré ho môžu poškodiť.
Systém dýchacích ciest je prvou
a najľahšou vstupnou cestou
pre vírusy, baktérie, plesne,
ktoré sa so vzduchom
dostávajú do pľúc človeka.
Sliznice dýchacích ciest sú však voči nepriateľom veľmi dobre vybavené, sú obalené hlienom, ktorý škodliviny zachytáva a vykašliavaním ich dostávame von.
Niektoré zo škodlivín sú zneškodňované
imunitnými reakciami buniek alebo ich
produktov. Pri opakovaných, alebo ťažkých postihnutiach pľúcneho tkaniva
(parenchýmu) môže dôjsť k zápalu pľúcnych alveol (mechúrikov), k alveolitíde.
Po odznení zápalu sa parenchým môže
upraviť do pôvodného stavu, ale pri opakovaných vážnych poškodeniach dochádza k nahradzovaniu pružných funkčných buniek v pľúcnych alveolách a v ich
okolí tuhými fibróznymi bunkami. Vo
veľmi zjednodušenej forme predstavuje
pľúcna fibróza tuhnutie alebo jazvovatenie pľúc, ktoré býva posledným štádiom
zápalu alveol, alebo dôsledkom chemického, fyzikálneho či iného chronického
poškodzovania.
Pľúcne fibrózy
Proces fibrotizácie je podobný, ako pri opakovanom poškodení pokožky, kedy vznikajú
jazvy so zníženou elasticitou a funkčnosťou.
Môžu byť spôsobené chronickými zápalovými alebo automunitnými (kolagéno-vaskulárnymi chorobami), opakovanými infekciami, pobytom v znečistenom
ovzduší (výfukové plyny, kúrenie biomasou v príbytkoch, exhaláty z tovární) alebo tiež ako pneumokoniózy v prašnom
pracovnom prostredí (kremičitý prach,
zlúčeniny azbestu, uhoľné a iné bane).
Ohrozené sú aj osoby vystavené ionizujúcemu žiareniu (rádioterapia,, aktinoterapia, ale aj časté rtg. vyšetrenia), pri
liečbe obmedzujúcej rýchly rast nádorových buniek (chemoterapia). Pri chorobe
známej ako hypersenzitívna pneumónia
sa fibróza pľúc môže vyvinúť po zvýšenej imunitnej reakcii (precitlivenosti) na
organické odpady zo zvierat, pri zbere
či spracovaní biologických materiálov
alebo chemických látok. Tento stav najčastejšie vzniká inhaláciou antigénnych
organických čiastočiek, bioaerosolov,
prachu kontaminovaného plesňami, hubami alebo baktériami v prípade živočíšnych produktov, pri spracovávaní potravín, v poľnohospodárstve pri kontakte s
mikroorganizmami (huby, baktérie, jednobunkovce) a reaktívnymi chemickými
látkami v bezprostrednom okolí. Najznámejšou chorobnou jednotkou sú tzv. farmárske pľúca, prejavujúce sa ako alergická reakcia III. typu s tvorbou a ukladaním
imunokomplexov v pľúcnom interstíciu
(spojivové tkanivo orgánov, v ktorom
prebiehajú nervy a cievy – pozn. red.). Vyvolávajúcim činiteľom je prach z vlhkého
sena, zrna, obilia, siláže alebo slamy s obsahom spór teplomilných aktinomycét.
Pri akútnej forme sa v priebehu 4 až 8
hod. po expozícii objaví horúčka, triaška,
kašeľ, dýchavica pretrvávajúce až 24-48
hodín. V extrémnom prípade dochádza
k toxickému syndrómu z organického
prachu s opuchom pľúc (edémom) a zápalovými zmenami alveolárnych stien.
Vzhľadom na charakter ochorenia sa
akútna forma spočiatku môže považovať
za chrípku, alebo sa môže podobať zápalu pľúc a nezriedka sa neúspešne lieči antibiotikami. Opakovaná expozícia (chov
poľnohospodárskych zvierat, príprava
podstielky, resp. rastlinných krmovín)
vedie k rozvoju obrazu farmárskych pľúc
s dýchavicou, kašľom a s rtg obrazom
mliečnej až škvrnito – pruhovitej difúznej
kresby obojstranne na pľúcach. Pri včasnom záchyte je najdôležitejšie prerušenie
kontaktu s vyvolávajúcimi faktormi a liečba kortikoidmi.
bedeker zdravia
55
INFOSERVIS
Životné a pracovné prostredie
(zaprášenie pľúc – pneumokoniózy)
Hypersenzitívna
pneumonitída
Lieky, radiácia
(chemoterapia,
aktinoterapia)
(EAA)
Fibrózy
neznámej
príčiny
(idiopatické)
Difúzne
intersticiálne
pľúcne choroby
viac ako 300 druhov
Choroby
pľúcnych ciev
vaskulitídy
Sarkoidóza
Chronické
infekcie,
Chronické
zlyhávanie
srdca
Imunosupresia
napr. pri transplantácii
Podobné, aj keď menej dramatické symptómy, môžu mať aj ďaľšie typy hypersenzitívnej pneumonitídy (exogénnej alergickej
alveolitídy):
→ pľúca mlynárov, mlatcov a koscov (kontaminované zrno, seno a obilie)
→ pľúca pestovateľov tabaku (plesnivé tabakové rastliny),
→
pľúca pestovateľov húb (kompost
z konského trusu a pšeničnej slamy),
→ pľúca triedičov zemiakov (plesne), pľúca krájačov papriky (plesnivá paprika),
→ pľúca výrobcov vína (plesnivé hrozno),
sladovníkov,
→ pľúca syrárov (kontaminovaný syr),
→ pľúca spracovateľov kávy (prach z kontaminovaných kávových zŕn),
→ pľúca pestovateľov čaju (plesnivé čajové listy)
→ bagassóza (zber a spracovanie plesnivej cukrovej trstiny).
Z klimatizácie a z nekvalitných vodných zdrojov kontaminovaných plesňami môžu u vnímavých osôb vzniknúť:
→ horúčka z klimatizácie a zvlhčovačov
(rezervoár teplej vody),
→ horúčka z nevetranej a nedezinfikovanej sprchy
→ horúčka z víriviek (jacuzzy, hot-tub),
sauny a z kontaminovaných bazénov
→ japonská letná exogénna alergická alveolitída (EAA)
Sérové proteíny (plesnivé perie, odlúpená koža
a trus) z vtákov a z hydiny môžu spôsobiť:
→ pľúca chovateľov vtákov (najčastejšie
papagáje,holuby, kanáriky)
Kolagéno
– vaskulárne
choroby
→
pľúca ošetrovateľov hydiny (kačice,
husi, sliepky)
Kontaminovaný moč, sérum, chlpov z kožušín a proteíny zivočíchov vedú u senzitívnych
osôb k zriedkavým syndrómom nazvaným:
→ pľúca laboratórnych a poľnohosp. pracovníkov (potkany, hlodavce, netopiere),
→ pľúca kožušníkov (kontaminované kože
a kožušiny),
→ pľúca spracovateľov rýb (zle skladované ryby, mušle, makkýše, ústrice),
→ pľúca pracovníkov s archeologickými
artefaktami (časti tela, múmie),
→
u šňupajúcich hypofyzárny hormón
pre diabetes insipidus (sušená neurohypofýza)
Hypersenzitívna pneumonitída bola opísaná u spracovateľov kontaminovaného
dreva, kôry, trávy a listov, drevené pilín,
drte z duba, mahagonu, cédra, borovice,
smreku, sekvoje, javorovej kôry, trávy (esparto, stipatóza), pri kontakte s plesnivým korkom (suberóza).
Z prostredia organických chemikálií poznáme:
→ diizocyanátové pľúca – difenylmetán
diizocyanát (MDI), toluén diizocyanát
(TDI) – polyuretánové tužidlá, pľúca
prac. s detergentmi
→
pľúca z vinohradníckych postrekov
(modrá skalica ai., pesticid pyrethrum ,
→ pľúca z epoxydovej živice, pľúca tlačiarov
kníh (pliesne v tlačiarenskej tekutine).
Prach z bavlny, ľanu a konope môže viesť
k byssinóze, čalúnnici môžu príznaky z hypersenzitivity po kontakte s biologickým
prachom a s aflatoxínom.
Pod súhrnným označením difúzne
intersticiálne pľúcne choroby (DIPCH) sa
zaraďuje viac ako 300 rôznych poškodení pľúcneho tkaniva (obr. 1), ktoré môžu
mať rovnaký obraz na snímke hrudníka a v posledných štádiách aj podobné
ťažkosti. Stanovenie diagnózy vyžaduje
multidisciplinárny prístup (pľúcny lekár, roentgenológ, imunológ, biochemik,
mikrobiológ, hrudníkový chirurg, patológ). Na rozdiel od DIPCH so známou
príčinou sa u niektorých ľudí chronický
zápal interstícia a fibróza rozvíjajú bez
identifikovateľnej príčiny. Väčšina z nich
je sledovaná pre tzv. idiopatickú pľúcnu
fibrózu (IPF), ktorá väčšinou minimálne
reaguje na imunosupresívnu liečbu.
Prvým príznakom DIPCH je spravidla zhoršujúca sa dýchavica pri fyzickej námahe ako prejav znižovania kvality
výmeny plynov v pľúcach a suchý dráždivý kašeľ. Zhoršenie tolerancie námahy,
zmenšenie pľúcnych objemov a nedostatok kyslíka v organizme sú signálmi prechodu alveolitídy do fibrózy. Ak sa DIPCH
nezachytí včas v štádiu alveolitídy, fibrotizácia pľúc vedie nezadržateľne k invalidizácii pacientov a k úmrtiu so zlyhaním pravého srdca a ventilácie. Napriek
tomu, že pľúcne fibrózy zostávajú aj naďalej diagnosticky a terapeuticky náročným ochorením aj pre najskúsenejších
klinických pracovníkov, naše vedomosti
o vývoji tohto ochorenia, diagnostickej
presnosti a liečebných postupoch zaznamenávajú neustály pokrok a sú prísľubom do budúcnosti.
56
bedeker zdravia
diabetes
Diabetikov 2. typu je u nás
viac ako 93 %
Pri príležitosti
Svetového
dňa diabetu
(14. november)
zverejňuje
Slovenská
diabetologická
spoločnosť výsledky
najnovšieho
výskumu NEFRITI,
ktorý mení viaceré
doterajšie názory
na cukrovku na
Slovensku.
Podľa najnovších odhadov, ktoré boli
uverejnené v publikácii IDF Diabetes Atlas, má v súčasnosti cukrovku na svete
okolo 382 miliónov ľudí. Odhaduje sa,
že do roku 2035 tento počet stúpne na
592 miliónov. „Tieto čísla sú alarmujúce
a vyžadujú okamžitú akciu. Vo väčšine
prípadov je možné vzniku cukrovky
2. typu zabrániť alebo aspoň oddialiť
jej nástup o niekoľko rokov zdravým
životným štýlom a úpravou životného
prostredia,“ povedal na úvod tlačovej
konferencie prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emil
Martinka, PhD., a dodal: „V súčasnej
dobe vieme významne zredukovať aj
dôsledky cukrovky. K tomu je však potrebná spolupráca pacienta a zabezpečenie vysokého štandardu starostlivosti
všetkými zúčastnenými stranami.“
Svetový deň diabetu si pripomíname
každoročne 14. novembra. „V tento deň
má narodeniny Frederick Banting, ktorý spolu s Charlesom Bestom objavil
inzulín. Ide o kampaň Medzinárodnej
federácie diabetu (IDF), ktorej cieľom
je z celosvetového hľadiska zvýšiť povedomie o riziku cukrovky,“ približuje vedecký sekretár Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) MUDr.
Vladimír Uličiansky. Rôzne kampane
Medzinárodnej federácie diabetu súvisiace s cukrovkou prebiehajú už od
roku 1991. Hlavnou témou tohtoročného Svetového dňa diabetu je „Zdravé
stravovanie a cukrovka“ s myšlienkami:
„Výber zdravej stravy patrí medzi jednoduché rozhodnutia“, „Zdravé stravovanie: urob správny výber“ a „Zdravé
stravovanie začína raňajkami“.
Cukrovka, lekársky diabetes mellitus,
je choroba látkovej premeny. Jej najvýraznejším prejavom je zvýšenie cukru
v krvi. Pri cukrovke okrem nedostatočnej premeny cukrov v organizme
dochádza tiež k poruche spracovania
tukov, bielkovín, minerálnych látok
a vody. „Zvýšené hodnoty krvného cukru v priebehu rokov vedú k poškodeniu
ciev, čo vedie k vzniku komplikácií, ktoré často cukrovku sprevádzajú. Poškodenie malých ciev (mikroangiopatia) sa
prejavuje zhoršením zraku, poškodením funkcie obličiek a nervov. Zmeny
na veľkých cievach (makroangiopatia)
zase zapríčiňujú nedokrvenie srdca,
mozgu a končatín. V dôsledku chorobných zmien v niektorých prípadoch
môže dôjsť k slepote, zlyhaniu obličiek,
k bolestiam a infekcii dolných končatín
s nutnosťou amputácie, k srdcovému
infarktu či k mozgovej príhode,“ vysvetľuje MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.,
hlavná odborníčka MZ SR pre odbor
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Medzi varovné príznaky
cukrovky patrí časté močenie, zvýšený
smäd, pocit hladu, rýchly úbytok hmotnosti, únava, nedostatok pozornosti
a psychickej koncentrácie, zhoršenie
zraku, svrbenie tela, opakované infekcie – hlavne močových ciest, zlé hojenie
rán, tŕpnutie rúk a nôh.
Počet diabetikov podľa krajov SR
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií.
Činnosť diabetologických ambulancií v roku 2012.
bedeker zdravia
Výsledky nedávnej štúdie NEFRITI,
ktorú zrealizovala Slovenská diabetologická spoločnosť na vzorke viac ako
2 500 dospelých pacientov s diabetom
na Slovensku, odhalili, že najtypickejším pacientom s cukrovkou u nás je
žena (54 %) vo veku 62 rokov, s diabetom
2. typu (93 %) s trvaním ochorenia asi
desať rokov, s obezitou, hypertenziou
a dyslipidémiou. Výskyt vysokého krvného tlaku (82 %) a vysokého cholesterolu (77 %) je pritom častejší, než uvádzajú
oficiálne štatistiky Národného centra
zdravotníckych informácií (NCZI), pričom v populácii pacientov s cukrovkou
2. typu je výskyt týchto ochorení asi
dvojnásobný v porovnaní s cukrovkou
1. typu. Výskyt mikrovaskulárnych aj
makrovaskulárnych komplikácií je tiež
vyšší, ako uvádzajú štatistiky NCZI.
„Slovenský pacient s diabetom je teda
vysoko rizikový aj z hľadiska kardiovaskulárnych komplikácií,“ uviedol doc.
MUDr. Emil Martinka, PhD., prezident
Slovenskej diabetologickej spoločnosti.
Z prieskumu NEFRITI vyplýva, že podiel pacientov s diabetom 2. typu je
u nás zrejme výrazne vyšší, než si doteraz odborníci predstavovali a tvorí až
93 % všetkých prípadov diabetu. Výskyt
tohto typu cukrovky narastá rýchlejšie
než výskyt diabetu typu 1. Spomedzi
pohlaví medzi pacientmi na Slovensku
mierne prevládajú ženy, a to najmä medzi diabetikmi 2. typu. Vyšší podiel mužov je len pri špecifickom type diabetu.
„Priemerné hodnoty glykemickej kon-
57
diabetes
troly, krvných tukov a krvného tlaku,
teda tie, ktoré vieme ovplyvniť liečbou,
zodpovedajú priemeru v krajinách Európy, alebo sú dokonca lepšie. Na týchto relatívne priaznivých výsledkoch sa
podieľa najmä adekvátne využívanie
antidiabetickej, hypolipidemickej, antiagregačnej a antihypertenzívnej liečby.
Je to aj vďaka liekovej politike s dobrou
dostupnosťou najmodernejších liekov
pre liečbu diabetu, ktorá je na Slovensku v priemere lepšia než v okolitých
krajinách, čo je pozitívom, ktoré SDS
oceňuje smerom k MZ SR a zdravotným
poisťovniam,“ zhodnotil docent Martinka. Na druhej strane, parametre,
o ktorých rozhoduje pacient samotný,
ako sú telesná hmotnosť, obezita a fajčenie, sú horšie než v ostatných krajinách Európy. Podľa docenta Martinku
sú veľké rezervy najmä v spolupráci pacientov, kde zlepšenie životného štýlu
často prináša výsledky porovnateľné
s najúčinnejšími liekmi.
Štúdia NEFRITI tiež ukázala, že výskyt
komplikácií diabetu (postihnutie očí, obličiek, nervov) je síce vyšší, než uvádzajú oficiálne štatistiky NCZI (vo väčšine
zhruba dvojnásobne), nepresahuje však
výskyt v okolitých krajinách a v niektorých prípadoch je dokonca nižší. „Aj tu
však vidíme viaceré rezervy, ktoré by
sa dali odstrániť a prognózu a kvalitu
našich pacientov ešte zlepšiť. Prispela
by k tomu edukácia a štandardizácia
vyšetrení na diabetologických ambulanciách. Bolo by vhodné, aby poisťovne
viac komunikovali s odbornými spoločnosťami, viac investovali do edukácie
pacientov. Aj prieskumy SDS ukázali,
že výskyt mnohých komplikácií by bolo
možné výrazne zredukovať a eliminovať
ich dôsledky, ak by sa pravidelne realizovali vyšetrenia zamerané na ich
včasné rozpoznanie. To je však možné
len za predpokladu, že všetky takéto
vyšetrenia budú zdravotné poisťovne
lekárom aj uhrádzať. Ak by sa tieto dva
problémy vyriešili, mohlo by sa riziko
komplikácií významne znížiť,“ hovorí
docent Emil Martinka.
Zvláštnu pozornosť treba podľa odborníkov venovať pacientom, ktorým sa
rozvíja diabetická nefropatia – poškodenie obličiek. Podľa prieskumu NEFRITI
sa diabetická nefropatia vyskytuje asi
v 25 % prípadov pacientov, teda takmer
2,5-krát častejšie, než uvádzajú oficiálne štatistiky a jej výskyt je podobný ako
v iných krajinách Európy. Pri eskum
ukázal, že s progresiou tejto komplikácie stúpa výskyt všetkých mikrovaskulárnych aj makrovaskulárnych komplikácií diabetu. Obzvlášť výrazný je
nárast syndrómu diabetickej nohy s defektom, amputácií, ischemickej choroby srdca, srdcového zlyhávania, cievnej
mozgovej príhody, akútneho koronárneho syndrómu, očných komplikácií
aj neuropatie. „Tento fakt zdôrazňuje
potrebu pravidelného monitorovania
obličkových funkcií pacientov s cukrovkou,“ uzatvára docent Martinka.
(red)
58
bedeker zdravia
prevencia
Projekt Na veku záleží
Dobré správy z obchodu
Zodpovedné podnikanie je prioritou stratégie Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR. Preto nás teší,
že projekt spoločenskej zodpovednosti Na veku záleží je úspešný a darí sa mu plniť to, čo je jeho
poslaním. Tým je vzdelávanie predajcov tabakových výrobkov, aby sa naučili dodržiavať Zákon
377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, a tak zamedzili predaju tabakových výrobkov neplnoletým.
percento pochybení
50 %
40 %
30 %
70 %
64 %
55 %
42 %
29 %
20 % 16 %
10 %
0%
2008 2009 2013 20142014
1. polrok 2. polrok
percento pochybení
70 %
60 %
60 %
58 %
50 %
40 %
30 %
15 %
20 %
10 %
0%
2014
august
2014
október
Odovzdávanie cien z edukačnej online
súťaže Akadémie zodpovedných predajcov
Kontrola SOI — Vývoj poklesu pochybení
pri predaji tabakových výrobkov
neplnoletým za MOO
Kontrola SOI za rok 2014 — Predaj
tabakových výrobkov neplnoletým vo
vekovej kategórii 11 až 15 rokov za MOO
Školenia prinášajú
výsledky
pujúcich a predávajúcich sú rozdelené
do siedmich hraných jednoaktoviek.
Dej sa odohráva v reálnom prostredí
obchodnej prevádzky. Na zabezpečenie
cieľa, aby sa obsah zákona dobre zapamätal, zopakoval a zároveň správne
a jednoznačne pochopil, sa využíva rola
rozprávača, ktorý na začiatku každej
jednoaktovky vysvetlí určitú časť zákona o ochrane nefajčiarov. Následne
sa jeho slová na príklade scénky „zo
života“ zopakujú hranou formou.
Výsledky kontrol SOI zameraných na
predaj tabakových výrobkov neplnoletým v rokoch 2008 až 2014
Projekt Na veku záleží postupne za 16
rokov svojej existencie vyškolil viac
ako 170-tisíc predajcov tabakových
výrobkov na celom území Slovenska.
Prostredníctvom rôznych foriem výchovy a používania cielených pomôcok
uľahčuje projekt Na veku záleží predajcom dodržiavanie Zákona o ochrane
nefajčiarov v praxi. V tomto roku sme
pripravili a distribuovali hrané jednoaktovky „Pátrame po Vašom veku“,
ktoré zachytávajú modelové situácie
pri predaji tabakových výrobkov a prostredníctvom nich sa vysvetľuje zákon
o ochrane nefajčiarov. Úlohou tohto
vzdelávacieho materiálu bolo vytvoriť
ľahko zapamätateľný, zaujímavý a vtipný návod pre predajcov tabakových
výrobkov. Naučiť ich, ako dodržiavať
zákon o ochrane nefajčiarov v častiach
týkajúcich sa zamedzeniu predaja tabakových výrobkov neplnoletým v praxi.
Obsah zákona, povinnosti, práva ku-
Projekt Na veku záleží je založený na
partnerskom princípe a spoločenskej
zodpovednosti, a v tom je jeho sila
a úspech.
Dôležitú úlohu spolupráce vyzdvihuje
aj ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie Nadežda Machútová: „O tom, že sa projekt realizuje s plnou zodpovednosťou, hovorí aj ochota
tvorcov projektu merať jeho účinnosť
aj v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou.“
Gestor projektu:
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
Partneri projektu:
Slovenská obchodná inšpekcia ● Ministerstvo hospodárstva SR ● Úrad verejného zdravotníctva SR ● Slovenská humanitná rada ● BILLA ● CBA SK ● COOP
Jednota Slovensko ● GGT ● Tesco Stores
SR ● Kaufland Slovenská republika ●
Potraviny FRESH ● Retail Value Stores
– Carrefour ● TERNO Group
Projekt finančne podporuje:
Philip Morris Slovakia
Organizačný garant projektu:
INCOMA Slovakia
www.incoma.sk
www.navekuzalezi.sk
Je krásne cítiť sa krásne.
Každý deň
Kompletná línia pre ľahkú inkontinenciu.
Obchodné zastúpenie: Allmedical, s.r.o., Popradská 7, 040 11 Košice. Tel.: 0911 654 505, [email protected]
Výhadný dovozca pre SR: Slavia Medicare, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice. Tel: 0917 945 242, [email protected]
60
bedeker zdravia
OČKOVANIE
Prevencia rotavírusových infekcií
Rotavírusy patria
k najčastejším
pôvodcom
gastroenteritíd
v detskom veku.
Rotavírusová
gastroenteritída je
závažné ochorenie
tráviaceho
traktu, ktoré sa
prejavuje prudkým
nástupom
nevoľnosti,
vysokými
horúčkami,
vodnatými
hnačkami a rýchlou
dehydratáciou
organizmu.
Epidemiologická situácia
Rotavírusy sú vo svete najčastejšou
príčinou závažných hnačkových ochorení detí. Do piatich rokov prekoná infekciu asi 95 % detí. V najzávažnejších
prípadoch môže infekcia viesť k hospitalizácii. Zaznamenáva sa až 25 % úmrtí
na hnačkové ochorenia do piateho roku
života, ktoré sú spôsobené práve rotavírusmi. Na Slovensku má incidencia
v posledných rokoch vzostupný trend.
Od roku 2006 sa výrazne zlepšila diagnostika a hlásenie ochorení. Do roku
počet nových prípadov / 100 000 obyvateľov
očkovaním
77,25
80
70
60,78
60
50
61,5
44,31 43,17
40
25,77
30
20
10
11,94
3,85
15,8
4,74
0
2004200520062007200820092010 2011 2012 2013
Graf 1: Incidencia rotavírusových infekcií v Slovenskej republike v rokoch 2013 – 2014
2006 sme zaznamenávali incidenciu
približne od 0,5 po 4,8/100 000 obyvateľov, od roku 2006 sa podľa štatistík
pohybovala incidencia nad úrovňou
11/100 000 obyvateľov. Od roku 2011 sa
dokonca pohybuje na úrovni vyššej ako
60 nových prípadov na 100 000 obyvateľov (Graf 1). Ochorenia sa najviac vyskytujú v prípade detí do piateho roku
života. Rotavírusové gastroenteritídy
sú zároveň najčastejšou príčinou hospitalizácie.
Očkovanie proti
rotavírusovým infekciám
V súčasnej dobe je proti rotavírusovej
infekcii možné použiť špecifické preventívne opatrenie, a tým je očkovanie. V prípade, že sa vírus dostane do
črevného traktu očkovaného dieťaťa,
protilátky vytvorené očkovaním ho
neutralizujú a ochorenie sa nerozvinie. Rotavírusy sa rozdeľujú do šiestich
sérologických skupín A až G. Skupiny
A, B a C sú ľudské, ale môžu vyvolať
ochorenie aj u zvierat. Ostatné skupiny u ľudí ochorenie nevyvolávajú.
Najvýznamnejšie sú vírusy skupiny
A, ktorých kmene spôsobujú väčšinu
detských hnačkových ochorení. Vírusy
skupiny A obsahujú 13 sérotypov P a 14
sérotypov G. V ľudskej patológii majú
najväčší význam sérotypy G1 až G4
a P1A, ktoré spôsobujú až 90 % nákaz.
Pre ochranu proti rotavírusovej infekcii boli vytvorené živé orálne vakcíny
na základe štúdií, ktoré preukázali
80 až 90-percentnú účinnosť proti závažným rotavírusovým ochoreniam
v krajinách s nízkou úmrtnosťou detí
a dospelých. Na Slovensku, tak ako aj vo
svete, sú k dispozícii dve vakcíny. Očkovanie sa ako hradená liečba indikuje
na aktívnu imunizáciu detí vo veku od
šiestich týždňov do šiestich mesiacov.
Deťom čiastočne hradí očkovaciu látku zdravotná poisťovňa (asi 20 až 30 %
z ceny). Obidve očkovacie látky sú účin-
bedeker zdravia
61
OČKOVANIE
Prudký priebeh ochorenia môže mať aj smrteľné
dôsledky. Rotavírus dobre prežíva aj v chladných
mesiacoch, preto od novembra do apríla počet
rotavírusových ochorení výrazne narastá.
Čo je rotavírus?
• rotavírus je najčastejšou príčinou
závažných hnačiek u malých detí
• najviac ohrozené sú najmenšie deti,
preto je dôležité chrániť deti čo najskôr
Príznaky rotavírusovej infekcie
• prudký nástup ochorenia
• horúčka
• zapáchajúca vodnatá stolica
(až 20-krát za deň)
• vracanie
• bolesti brucha alebo kŕče
Obidve očkovacie látky sa môžu podať
simultánne s hexavakcínou a pneumokokovou vakcínou v priebehu prvého
roku života. Zároveň sa môžu podať
aj nedonoseným deťom. Možnosť očkovania proti rotavírusom znamená
výrazné obmedzenie výskytu črevných
infekcií a ich komplikácií v najmladšej
detskej populácii. Po podaní živej očkovacej látky dochádza k vylučovaniu
vírusu očkovacej látky stolicou, pričom
maximálne množstvo sa vylúči okolo
siedmeho dňa. Najviac sa vírus vylučuje po podaní prvej dávky. Osoby, ktoré
sú v kontakte s nedávno očkovanými,
musia viac dbať na dodržiavanie osobnej hygieny.
Očkovanie proti rotavírusovým infekciám sa často podceňuje. Napriek tomu,
že záujem o očkovanie zo strany rodičov
narastá, odhadovaná zaočkovanosť detí
sa pohybuje okolo 11 % zaočkovaných
dojčiat. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča zaradenie očkovania proti
rotavírusovým infekciám do všetkých
národných imunizačných programov
a odporúča tiež začleniť očkovanie do
stratégie kontroly hnačkových ochorení, ako aj do celoplošných národných
vakcinačných programov. V rámci
členských krajín Európskej únie majú
očkovanie proti rotavírusovým infekciám vo svojom národnom imunizačnom
programe zaradené ako odporúčané
očkovanie Rakúsko, Belgicko, Fínsko,
Nemecko, Grécko, Luxemburg a Veľká
Británia.
Mgr. et Mgr. Helena Hudecová
Úrad verejného
zdravotníctva SR, Bratislava
Rotarix – správna voľba ochrany
proti rotavírusom
• Rotarix je overená vakcína: 100 miliónov detí
očkovaných na celom svete
• Rotarix sa podáva len v 2 dávkach
• Rotarix poskytuje ochranu už od 10 týždňa veku,
kedy sú deti najohrozenejšie
Reklama lieku Rotarix. Rotarix je očkovacia látka viazaná na lekársky predpis. Pred podaním vakcíny
Rotarix lekárom si pozorne prečítajte písomnú informáciu o lieku, ktorú nájdete aj na stránke www.gsk.sk
v časti Naše produkty. O použití vakcíny a prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom.
Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: 0911 421 045, [email protected]
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2,
tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10
www.gsk.sk
www.rotavirus.sk
SK/ROT/0003/14
né proti rotavírusom sérotypu G1 až G4,
G9 a proteínu P.
Základná očkovacia schéma monovalentnej vakcíny sa skladá z dvoch dávok.
Prvá dávka sa môže podať od šiestich
týždňov veku. Interval medzi dávkami
by mal byť najmenej štyri týždne, keďže
ide o živú vakcínu. Očkovanie má byť
dokončené do 24. týždňa života dieťaťa.
Pre navodenie ochrany pentavalentnou vakcínou sa aplikujú tri dávky
očkovacej látky. Prvá dávka sa odporúča medzi šiestym a 12. týždňom veku
a medzi dávkami musí byť rovnako
štvortýždňový interval. Najvhodnejšie
je, ak je očkovanie ukončené do 20. až
22. týždňa života.
Prevenciu netreba
podceňovať
rozhovor
62
Tému prináša
bedeker zdravia
Krása znamená predovšetkým
H
ovorieva sa, že v istom
veku, sa povaha človeka
zrkadlí v jeho tvári.
Mimické vrásky, ale aj
vrásky hnevu, s tým
všetkým a mnohým ďalším si dnes vie
korektívna dermatológia ľahko poradiť.
Ako by sme sa o seba mali starať a v čom
všetkom nám dokáže pomôcť moderná
estetická medicína, nám v rozhovore
pri príležitosti okrúhleho jubilea
medicínskeho kozmetického centra
Mediskin rozpráva jeho zakladateľka
MUDr. Iveta Hasová.
Navracať ženám krásu a tak trocha aj mladosť, najmä mladosť
pleti, pomáhate v Mediskine ženám
v už celé desaťročie. Keď sa obzriete späť, čo vidíte? Aké boli začiatky
a ako sa vám darí aktuálne?
Za všetkým stojí nadšenie a láska k práci. Myslím si, že to sa nezmenilo a je to
rovnaké od začiatku. Bez týchto dvoch
atribútov by Mediskin nefungoval a nemohli by sme so zanietením prinášať
našim klientom vždy niečo nové. Mení
sa možno priestor, v ktorom pôsobíme,
mení sa škála zákrokov. Pravdou je, že
na začiatku sme našim klientkam ponúkali len zopár druhov ošetrení. Dnes
sa paleta našej ponuky ako prispieť ku
kráse a estetickému vzhľadu, rozrástla.
Niečo sa však predsa len zmenilo: kedysi som bola zodpovedná len sama za
seba, dnes som zodpovedná za celý tím
ľudí, ktorí u nás pracujú, tým aj za ich
prácu a najmä výsledky ich práce.
Ale zmenil sa, alebo práve sa mení,
váš web...
Na filozofii našich webovských stránok
pracujeme už dlhšie. Cieľom ich liftingu,
ak to môžem takto povedať, bude nielen
zdravie
popis jednotlivých zákrokov, ale aj istá
edukácia našich klientov a väčšia interaktivita. Budem rada, ak estetika ostane estetikou. Myslím si, že tento motív
sa tiahne celou históriou nášho centra.
Keďže v nastúpenom trende chceme
pokračovať, rozhodli sme sa, že ponúkneme aj čosi viac. Estetika má svoje pravidlá, svoj kánon a ak aj my chceme robiť svoju prácu dobre, musíme aj našich
klientov naučiť, čo je pre nich dobré a čo
už nie. Napriek rešpektovaniu trendov
doby v estetickej medicíne by sme totiž
nemali zabúdať na to, že sme súčasťou
prírody a sme jedinečné bytosti – ľudia.
Ako ste sa vôbec ku korektívnej
dermatológii dostali?
Už keď som išla na medicínu, lákalo ma
spojenie s estetikou. Je pravdou, že ma
takmer zlákali aj gynekológia a pôrodníctvo, no po skončení štúdia som, ale
iba na mesiac, skončila na krčnom. Bolo
mi však jasné, že tadiaľ cesta nevedie.
Pracovala som potom na dermatovenerologickej klinike, kde som atestovala
z tejto medicínskej špecializácie a následne som sa – súhrou náhod, ktoré
neexistujú – dostala k mojej vysnívanej
korektívnej dermatológii.
ale v istom období sa starať, napríklad
pravidelným cvičením, začnete, musíte vynaložiť viac námahy. Chcem tým
povedať, že rovnako sa treba starať aj
o pleť. V dvadsiatke nám stačí dobrý
krém, v tridsiatke však už začne v pleti
ubúdať kolagén, objavia sa prvé vrásky,
postupne pribúdajú keratózy, poklesnú
kontúry tváre. Hovorí sa, že na tom, ako
v istom veku vyzeráme, má genetika len
desaťpercentný podiel. Všetko ostatné
sú vonkajšie faktory: slnenie, fajčenie,
životospráva. A čo mojim klientkam odporúčam? Záleží na tom, či odporúčam
celkový program v rámci starostlivosti
o pleť, alebo či riešime konkrétny problém. V prvom prípade, ak by sme mali
hovoriť o štvrtej dekáde v živote ženy,
odporučila by som stimulovať kolagén,
napríklad rádiotermoliftingom. Termostimulácia hlbších štruktúr kože zabezpečí jej pevnosť a pružnosť. Keďže
koža má viac úrovní, treba sa o ňu starať
komplexne. Pre celkový vzhľad kože je
dôležité starať sa tiež o jej povrch a obnovu buniek, napríklad vodným pílingom. Aby sme zabezpečili regeneráciu
buniek, vhodný je zasa mezolift. Vo vyššom veku, okolo päťdesiatky, pokožka
stráca objem, a ten treba doplniť.
Chodia za vami klientky rôzneho veku. do tridsiatky ešte pleť
okrem vhodnej starostlivosti
žiaden invazívny zásah zvyčajne
nepotrebuje. Čo však s pribúdajúcim vekom? Čo odporúčate svojim
klientkam/klientom, keď prídu za
vami s podobnou otázkou?
V súvislosti so starostlivosťou o pleť by
som použila prirovnanie s telom. Ak od
mladosti cvičíte a udržiavate si ho, isto
to aj vo vyššom veku zúročíte. Ak ste
však starostlivosť o telo zanedbávali,
Vo vašom centre ponúkate celý
rad skrášľujúcich procedúr. Čo
je vašou „srdcovkou“?
Jednoznačne plazmolif ting. Donedávna sa tejto terapii hovorilo drakuloterapia. Je to terapia vlastnou plazmou,
ktorá je nabitá rastovými faktormi.
Dalo by sa ju označiť za obdobu terapie
kmeňovými bunkami. Ukázalo sa, že
v podstate všetko, čo naša pleť potrebuje, máme vo vlastnej krvi. V súčasnosti ponúkame aj novinku tejto terapie,
kedy sú špeciálne sety s plazmou obo-
bedeker zdravia
63
rozhovor
hatené o kyselinu hyalurónovú. Som
tiež nadšencom takzvaných 3D nití
a terapie Ulthera.
Vaše klientky vedia, že svoj „salón
kozmetických zázrakov“ sa vždy
snažíte obohatiť o najnovšie prístroje v korektívnej dermatológii.
Novinkou sú aj takzvané kombinované terapie. Čo nové ponúkate
v súčasnosti?
Našou filozofiou je priniesť na Slovensko to najlepšie z najnovšieho a ošetrenia spájať s potenciovaním ich účinkov.
Napríklad pred troma rokmi sme ponuku v strednej Európe obohatili o absolútne výnimočnú terapiu fokusovaným
ultrazvukom Ulthera. Ide o ošetrenie,
ktoré medzi neinvazívnymi typmi nemá
konkurenciu. V takej hĺbke kože ako
Ulthera nedokáže neinvazívne pracovať
žiaden iný prístroj. Výsledky ošetrenia
možno v niektorých prípadoch považovať za porovnateľnú alternatívu chirurgického liftingu. Spomenula som už
3D lifting pomocou najnovšieho typu
3D mezonití, ktoré sa kanylovou technikou vpravujú do podkožia. Ide už o štvrtú generáciu nití, so zlepšením ich kvalitatívnych parametrov. Na rozdiel od minulosti sú vstrebateľné, hypoalergénne
a aj trvácnejšie v porovnaní so staršími
druhmi. Znamená to, že aj liftingový
efekt pretrváva dlhšie. Novinkou je tiež
laserový lipolifting, inými slovami duálnym laserom asistovaná liposukcia. Je
to naozaj výnimočná metóda na ošetrenie poklesnutých kontúr tváre v oblasti
sánky. Laicky povedané, prístroj nielenže rozpustí tuk a odsaje ho, ale ošetrenú
oblasť aj spevní. Koža tak „zostáva na
svojom mieste“, dokonca tak, ako v mladosti. Je to naozaj viditeľný posun v časopriestore. Prístroj dokáže modelovať
aj iné partie na tele, vrátane poklesnutej
kože na ramenách či stehnách.
A čo telové ošetrenia?
Ako prví v Európe sme s vynikajúcimi
výsledkami začali využívať prístroj
s absolútne novou technológiou fokusovaného poľa Vanquish, na redukciu tukových depozitov v oblasti Venušiných
kriviek. Práve v tomto smere, v oblasti
tvarovania postavy, vďaka širokému
arzenálu prístrojového vybavenia, môžeme klientom ponúknuť optimálne
riešenie pre ich špecifické požiadavky.
Chladné ročné obdobia sú vhodné na to, aby sme zhodnotili, aké
stopy na nás zanechalo leto. Hoci
sa o dôležitosti prevencie vzniku
rakoviny kože hovorí vždy pred
letom, v zime je tiež vhodný čas
nechať si kožu skontrolovať. Čo
odporúčate?
S dostatočným odstupom od letného obdobia je naozaj vhodné nechať si skontrolovať celý povrch kože. Melanómové
nádory totiž nevznikajú len z už existujúcich znamienok, ale môžu sa objaviť
aj na predtým zdravej koži. Keďže krása
znamená predovšetkým zdravie, tento
faktor považujeme za bazálny. Všetky
podozrivé znamienka, alebo lepšie povedané kožu ako celok, vieme v našom
centre skontrolovať pomocou ATBM Fo-
toFindera, automatizovaného systému
mapovania kože celého tela, vrátane
menej dostupných miest či intímnych
oblastí. Prístroj je geniálnym pomocníkom, ktorý umožní lekárovi nič neprehliadnuť. Výsledný verdikt stanovuje
vždy lekár, avšak kombinácia ľudského
mozgu a prístrojovej techniky je predsa
len najdokonalejšou verziou.
Vaše centrum Mediskin je známe
profesionalitou a perfektne odvedenou prácou. U vás však cítiť aj
istú pridanú hodnotu a nadšenie,
s ktorým svoju prácu robíte...
Snažím sa človeka nevnímať len ako
vonkajšiu schránku. Už v antike estetický kánon hovoril o súzvuku duše
a tela. To je cieľ, s ktorým aj u nás pracujeme. Takzvaný zlatý či božský rez,
inými slovami pomer proporcií v estetike a lekárske povolanie, sú pre mňa
kódexom práce v estetickej medicíne.
Zhovárala sa Iva Baranovičová
64
bedeker zdravia
Seriál článkov na pokračovanie o osteoartróze
Doplnková a kúpeľná
liečba osteoartrózy
Osteoartróza (OA)
je ochorenie, ktoré
postihuje predovšetkým
váhonosné zhyby
(bedrá, kolená, členky),
chrbticu a drobné
kĺby rúk. Výskyt stúpa
s vekom.
Ide o zlyhanie kĺbu v dôsledku poruchy regulácie látkovej výmeny, hlavne
kĺbovej chrupky s postupnou zmenou
jej mechanických vlastností, pričom
následne vznikajú chorobné zmeny na
všetkých častiach kĺbu (kosti, výstelky
kĺbu, puzdra a väzov).
Cieľ liečby OA spočíva v odstránení
alebo znížení bolesti, zlepšení funkcie
a ochrany chrupky pred deštrukciou.
Všetky liečebné postupy majú ochorenie spomaliť, zastaviť alebo zvrátiť
jeho progresiu. Komplexnú liečbu OA
možno rozdeliť na nefarmakologickú,
farmakologickú a chirurgickú.
DOPLNKOVÁ LIEČBA
Väčšina výživových doplnkov, okrem
glukozamínu alebo chondroitínsulfátu, obsahuje aj vitamíny, minerály a ďalšie produkty. Na symptómy
OA priaznivo pôsobí napr. vitamín
C vo vyšších dávkach, vitamín B12
a kyselina listová znižujú bolestivosť a stuhnutosť, mangán zasahuje
do metabolizmu kolagénu a glykoaminoglykánov, selén sa využíva ako
antioxidant. Väčší výskyt OA bol
zaznamenaný v skupine pacientov
s nedostatkom vitamínu K a zníženým obsahom bóru v strave. Z prírodných rastlinných látok sa často využíva v liečbe OA extrakt z kôry stromu
Boswellia serrata, ktorý má protizápalový a antioxidačný efekt. Zo živočíšnych produktov sa používajú natívne,
nedenaturované kolagény (typ I a II),
ktoré pôsobia protizápalovo a majú
priaznivé účinky na celkovú obranyschopnosť. Pri ich užívaní pacienti
mohli znížiť dávku liekov proti bolesti
a navyše sa im zlepšil stav kože, vlasov
i nechtov. V prípade pacientov s OA
jednak znižujú bolesť aj stuhnutosť
a naopak zvyšujú funkčnosť kĺbu.
V liečbe OA sa ďalej používajú napríklad aj nasledujúce doplnky: želatína
(je zdrojom dôležitých aminokyselín
potrebných na syntézu kolagénu a regeneráciu chrupky), hyaluronan (biosyntetická kyselina hyalurónová alebo
vyrobená z kohútích hrebeňov), omega-3-mastné kyseliny (protizápalový
účinok), metylsulfonylmetán (MSM
– telu vlastná zlúčenina, zdroj organickej síry nevyhnutnej na tvorbu glykosamínoglykánov a kolagénu) a pod.
KÚPEĽNÁ LIEČBA (KL)
Predstavuje možnosť komplexnej
liečby s intenzívnym rehabilitačným programom. KL má u nás bohatú
tradíciu a naše kúpele majú svetovú
úroveň. Moderná balneoterapia využíva nielen dostupné prírodné liečivé zdroje (minerálne vody, peloidy,
liečivé plyny), ale aj širokú paletu
terapeutických postupov z liečebnej
rehabilitácie, fyziatrie, cielenej ref lexnej liečby a pod. Je ideálne, ak je
minerálna voda súčasne vhodná tak
na pitnú kúru s protizápalovým účinkom a podporou kostného metabolizmu, ako aj na priaznivé ovplyvnenie
pohybového aparátu zvonka.
Na dobrých výsledkoch sa podieľa nemalou mierou tiež predpísaný režim
chorého a s profesionálnou citlivosťou vykonávaná zdravotná výchova,
smerujúca k podpore zdravia a správnej životospráve. Počas kúpeľného
liečebného pobytu, pri pokračovaní
v zavedenej medikamentóznej liečbe,
si pacient lepšie osvojí hlavne návyky
súvisiace so životosprávou, ako aj špeciálne cvičenia (v bazéne i v telocvični), ktorými si zlepší rozsah pohyblivosti postihnutých kĺbov a celkovú
kondíciu. Prípadná konzultácia s ergoterapeutom, ktorého náplňou práce
je nácvik činností a aktivít, má za cieľ
pomôcť pacientom stať sa samostatnými a sebestačnými v osobnom, pracovnom a spoločenskom živote. Ide o rady
týkajúce sa prispôsobenia pracovného
i domáceho prostredia pri súčasnom
zohľadnení obmedzených možností
pacienta s OA. Nezanedbateľným efektom KL je i celkové preladenie organizmu a psychického stavu chorého.
Aj počas pobytu v kúpeľoch, napríklad
aj pri výbere typov liečebných kúpeľných procedúr a ich počte, je dôležitá
dôvera k ošetrujúcemu lekárovi. Neodporúča sa predlžovanie predpísaného času jednotlivých procedúr, nie
je ani vhodné dožadovať sa rôznych
liečebných procedúr podľa vlastného
výberu. Platí tu v plnom rozsahu, že
„menej môže byť viac“.
Komplexné informácie o osteoartróze
sa dočítate v publikácii s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a ...“. Okrem
bedeker zdravia
Seriál článkov na pokračovanie o osteoartróze
podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza
i rady o ich komplexnej liečbe, vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien
a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne
cvičebné zostavy i s nahratým CD
(sterilita – podľa Mojžišovej, inkon-
tinencia – panvového dno – „Lúčky“
a bolesť chrbtice so špeciálnou cvičebnou zostavou pri osteoporóze –
podľa Ďurišovej). Predaj aj formou
dobierky: tel./fax: 033 7301 820; msm:
0949 444444; e-mail: [email protected]
V budúcom čísle sa dočítate o farmakologickej liečbe osteoartrózy.
Príďte si zacvičiť pod dohľadom fyzioterapeuta!
Špeciálne cvičebné zostavy:
podľa Ďurišovej – upravujú svalovú nerovnováhu; zostava je optimálna pri osteoporóze
a bolestiach chrbtice rôzneho pôvodu;
podľa Mojžišovej – obsahuje samonapravovacie cviky a účinkuje pri bolestiach chrbtice
rôzneho typu. Indikuje sa hlavne pri neplodnosti;
Kúpele Lúčky – cvičenie svalstva panvového dna; zostava je vhodná pri problémoch
s udržaním moču, zlepšuje stabilitu chrbtice a pomáha pri odstraňovaní jej bolesti.
Cvičenia sa môže naučiť každý záujemca v Reumatologickom rehabilitačnom centre
v Hlohovci po telefonickom objednaní (033-73 01 820).
65
prim. MUDr. Elena Ďurišová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec
www.rrc.sk
66
bedeker zdravia
feng šuej
Výživa
Horúca kapustnica zahreje a je aj zdravá
Kapusta obsahuje veľa vlákniny, a tak pomáha regulovať trávenie a povzbudzovať
činnosť čriev. Kyslá pomáha pri pocite plnosti, ale aj pálení záhy. Šťava z čerstvej
kapusty zmierňuje zápaly a lieči žalúdočné a dvanástorníkové vredy. Dennú dávku
vitamínu C zabezpečí štvrtina hlávky malej kapusty.
Výrazne purpurová farba červenej kapusty príznačne reflektuje viac rastlinného
farbiva, a teda aj viac ochranných látok. Obsah vitamínu C je v červenej kapuste
tiež šesť- až osemkrát vyšší než v zelenej.
uprostred
hojnosti
J
edlo je ústredným bodom
obradov, slávností a sviatkov. Rodiny sa schádzajú pri
slávnostne prestretom stole,
vychutnávame si množstvo
chodov, rozmanité chute a vône. Ak pri
stole panuje príjemná atmosféra a komunikácia, potom aj prijímané jedlo je
dobrým, a pomáha zachovať zdravie.
Vianočné sviatky sú tým pravým orechovým pre gurmánov, a súčasne sú
najkrajšími sviatkami roka aj zimného
ročného obdobia.
Studený jin a horúci jang
V zime, ktorá zodpovedá z pohľadu taoistických princípov jinovému obdobiu
(studený, tmavý, vlhký), musíme dodať
telu viac jangu (horúci, aktívny, dynamický). Ak prenesieme tieto vlastnosti
do stravovania, je dobré v zime dodať
telu potraviny hrejivé a tepelne upravené, štipľavé aj korenisté. Tradičná
Kapustová polievka s hlivou
Potrebujeme: 500 g kyslej kapusty, 400 g hlivy ustricovej, dva tri na malé kocky
nakrájané zemiaky, nadrobno nasekanú cibuľku, soľ, korenie, bobkový list, mletú
červenú papriku, dve lyžice olivového oleja.
Príprava: na oleji orestujeme cibuľku, pridáme na kúsky nakrájanú hlivu, krátko podusíme, pridáme za lyžičku mletej červenej papriky. Krátko prehrejeme
a zalejeme vodou alebo kuracím vývarom. Do polievky pridáme nakrájanú kyslú
kapustu, zemiaky, soľ, koreniny a krátko povaríme, aby kapusta ostala chrumkavá.
Z knihy Liečivá sila antioxidantov
kapustnica a čaj z ďumbiera (zázvoru)
sú typické pre dodanie jangu a navyše
v tomto ročnom období aj zdravé.
Hojnosť ku koncoročným sviatkom
prináleží, ale ako sa hovorí, „všetkého
s mierou“. Udržať si zdravie znamená aj
stravovať sa v súlade s ročným obdobím.
Stravovanie v zime
Zima sa začína dňom zimného slnovratu
21. decembra a končí sa 21. marca jarnou rovnodennosťou. Je to obdobie, kedy
máme málo slnka, dni sú krátke, vlhké
a mrazivé. K zime patrí element Voda,
ktorá priamo pôsobí na obličky, močový
mechúr a kosti. V emóciách zodpovedá
za odvahu, ale aj úzkosť a strach. Naša
strava v zime by mala byť pestrá, pravidelná, ale jednoduchá. Mala by obsahovať
viac potravín patriacich elementu Voda,
ktorej prináleží slaná chuť. Konzumovať
by sme mali viac tekutej stravy – čomu
zodpovedajú polievky, a piť teplé nápoje,
predovšetkým čaje. A ako pôsobia jednotlivé potraviny? Horúce zohrievajú, teplé
dynamizujú, neutrálne harmonizujú,
osviežujúce zvlhčujú, studené eliminujú,
respektíve ochladzujú horúce. K jangovým potravinám patria ďumbier, cibuľa,
cesnak, med, cvikla, orechy, gaštany, vaječný žĺtok. Jinové potraviny, ku ktorým
zaraďujeme mnoho druhov zeleniny, ale
aj bravčové mäso, získajú varením jangový charakter. Aj v zime sa môžeme
stravovať vyvážene. Naše telo potrebuje
teplo a túto energiu mu dodáme práve
varenými, dusenými a pečenými jedlami.
Ak pri tom zachováme zásadu striedmosti a nebudeme maškrtiť neskoro večer,
zachováme rovnováhu tela s ročným
obdobím. Najvhodnejšou prípravou pokrmov podľa elementu Voda je pečenie.
Posilňujúcou chuťou je jemne slaná.
PhDr. Nina Harňáková
certifikovaná poradkyňa
feng-šuej, www.fengshuiart.sk
VODA →
HorúceTepléNeutrálne OsviežujúceStudené
Potraviny
↓
Obilniny
sladká ryža
pohánka
jačmeň
S trukoviny azuki, fialová fazuľa
Zelenina
cesnak
cibuľa
mrkva, červená reďkovka
ligurček, fazuľové struky
Ovocie broskyňa
Korenie
baklažán, tofu
tekvica
olivy, hrozno
ďumbier
čili papričky
Mäso
jahňa
ryby
umeocot, slivky
umeboshi
soľ, miso
sójová omáčka
plody mora
bravčové mäso
Kúp
e
Kúp le Dudin
e
Tel.: ľná 106 ce, a.s.
,
+
E-m 421 4 962 71
5
D
ai
5
www l: rezerv 50 44 4 udince
4
ac
.kup
eled [email protected]
udin
e
ce.sk ledudin
ce.sk
68
tipy na vianočné darčeky
Kúpele
Dudince
DARČEKOVÝ POUKAZ pre vašich
blízkych vám pri kúpe ktoréhokoľvek balíkového pobytu z ponuky a. s. Kúpele Dudince vystavia a zašlú poštou ako bonus
a k nemu vám zadarmo pribalia
1 ks Thermal krému proti reume.
Platí pre objednávky prijaté medzi 15. 11. a 19. 12.2014.
DAR
ČE
POUKOVÝ
KAZ
VO
DA ,
K TO
RÁ
L IE Č
Bližšie informácie:
[email protected]
tel. 045/ 550 44 44
Re-code®
Po tridsiatom roku života nastávajú v tele hormonálne výkyvy, ktoré sú príčinou zmien
v ženskom organizme. Najčastejšie dochádza k spomaľovaniu metabolizmu, zvýšeniu telesnej hmotnosti a postupnej zmene
postavy. Vekom prirodzené zníženie spotreby kalórií nás v čase vianočnej hojnosti
tiež ohrozuje rizikom priberania. Aj preto môže byť výživový doplnok Re-code®,
vyrobený na prírodnej báze, výborným
prostriedkom harmonizácie ženského
organizmu a súčasne skvelým tipom na
darček pod vianočný stromček. Práve pomocou receptúry 3NERGY® prípravok Re-code® efektívne rieši problémy spôsobené
kolísaním ženskej hormonálnej hladiny. Nezameriava sa iba na odstránenie príznakov, akým
je napríklad priberanie, ale eliminuje príčinu
problému – hormonálnu nerovnováhu.
Námestie SNP 13 / Kolárska 5
811 06 Bratislava
(6. poschodie, vchod cez pasáž)
+4212/5930 5911 • 0903 73 43 14
I
bedeker zdravia
Nájdite
zdravie
v prírodnej
kozmetike
Dajte zbohom chémii pri nákupe vianočných darčekov. Ľudia sa vracajú
k tomu, čo používali po
tisíce rokov. Prírodná
kozmetika je v posledných rokoch
trendom. Nechajte sa inšpirovať
podmanivou vôňou damaských
ruží z Údolia
ruží v Bulharsku v e-shope
udolieruzi.sk.
Z extraktov
kvetov damaskej ruže sa získava ružový
olej a ružová
voda, ktorých
účinky sú známe už od stredoveku. Kozmetické
výrobky z ruží na
báze ružového oleja
a ružovej vody čistia
a osviežujú pokožku, stimulujú regeneráciu buniek, liečia a odstraňujú zápalové procesy. Majú antioxidačný efekt,
spomaľujú proces starnutia pleti a tvorbu vrások. Všetky produkty sú bez parabénov, syntetických farbív a alkoholu.
Bližšie informácie: www.udolieruzi.sk.
Darčekové poukazy nájdete na www.lymfo.sk
bedeker zdravia
69
Bolesti chrbtice
Pán doktor, najčastejšie ochorenie
v ambulancii neurológa sú bolestivé stavy pohybového aparátu, najmä chrbtice. V čom vidíte problém,
čo je toho príčinou?
Príčin je viacero. Problémom je nedostatok pohybu (sedavé zamestnanie),
neprimerané a nevyvážené zaťažovanie
pohybového aparátu (práca v nesprávnych polohách, dvíhanie predmetov
v predklone, neprimerané športové zaťaženie a pod.). Ako ďalšie faktory možno
menovať stres, ktorý spôsobuje zvýšené
napätie určitých svalových skupín.
Existuje prevencia týchto stavov?
Aké sú možnosti liečby?
Prevencia spočíva v správne vedenej
pohybovej aktivite, tak aby sa zabezpečilo vyvážené zaťaženie jednotlivých
častí chrbtice, spevnenie ochabnutých
väzivových častí pohybového aparátu
a svalov, ktoré boli funkčne zanedbávané. Najčastejšie sú to svaly panvového
dna a brušné svaly. Na liečbu daných ťažkostí používame v akútnych prípadoch
rôzne analgetiká - lieky na ovplyvnenie
bolesti, lieky na potlačenie zápalu (kortikoidy, nesteroidné antireumatiká). Tieto
prípravky však treba používať uvážlivo
z hľadiska ich vedľajších nežiaducich
účinkov pri ich dlhodobom užívaní.
V mojej praxi používam už cca 2 roky
kolagénové MD injekcie, ktoré nemajú
O bolestiach chrbtice hovoríme s MUDr. Ivanom Buranom,
PhD., členom Slovenskej neurologickej spoločnosti.
vedľajšie nežiaduce účinky a majú porovnateľný protibolestivý a protizápalový
účinok v porovnaní s inými preparátmi.
Navyše spevňujú pohybový aparát.
Spomenuli ste, že používate vo svojej praxi aj GUNA MD injekcie. V čom
vidíte prínos tejto liečby pre pacienta a aké sú doteraz pozorované výsledky?
Prínosom liečby je jej účinnosť v prípadoch, kde iné spôsoby liečby neboli účinné alebo dostatočne účinné. Kolagénové
GUNA MD injekcie spôsobujú spevnenie
väzivových častí pohybového aparátu
a uvoľnenie bolestivého napätia svalov.
Ich veľkou výhodou je neprítomnosť
vedľajších nežiaducich prejavov a možnosť súčasného použitia iných liečiv či
liečebných postupov.
Mohli by ste nám povedať nejaké zaujímavé diagnózy a prípady, kde ste
s úspechom použili tieto preparáty
s dobrými výsledkami?
Zaujímavé prípady sú najmä tie, kde
bolestivé ochorenie pohybového aparátu trvalo dlhší čas, a bolo spojené aj so
zmenami na kostrovom aparáte, ako aj
tie kde sa predtým uvažovalo pre neúčinnosť dovtedy použitej liečby o operatívnom zákroku. V týchto prípadoch bolo
nutné dlhodobé podávanie GUNA MD
injekcií, väčšinou sa efekt ukáže už po
piatich podaniach. Môžem uviesť príklad
jednej pacientky, ktorá bola liečená 1,5
roka na bolesti v krčnej chrbtici s vyžarovaním do hornej končatiny, pričom súčasne trpela aj na bolesti v krížoch, ktoré
sa zvýrazňovali pri chôdzi. Pacientka
bola liečená klasickou terapiou (liekmi
proti bolesti, proti zápalu) vrátane obstrekov s mesocainom a akupunktúrou.
Stav pacientky sa iba prechodne zlepšil
a od júna 2013 som jej začal aplikovať
GUNA MD Neck. Po piatich injekciách
podávaných v týždňových intervaloch sa
pacientka cítila po dlhom čase podstatne
lepšie. Po následných troch injekciách
bolesti v krčnej chrbtici a vyžarovanie
bolesti do hornej končatiny takmer úplne
prestali. Súčasne pacientka udávala aj
zníženie bolesti v krížoch, čo sa prejavilo v tom, že prešla väčšie vzdialenosti
s menšími bolesťami. Na základe týchto
pozitívnych výsledkov pokračuje v liečbe
krížov GUNA MD injekciami.
Čo by ste chceli odkázať na záver
pacientom a lekárom?
GUNA MD injekcie predstavujú veľmi
účinný prostriedok ovplyvnenia bolestivých stavov pohybového aparátu bez
nežiaducich prejavov a preto je vhodné
aby boli súčasťou bežnej lekárskej praxe.
Za rozhovor ďakuje
odborná redakcia Edukafarm
inzercia
GUNA MD – injekcie
ŠETRNÁ LIEČBA BOLESTÍ POHYBOVÉHO APARÁTU
Prípravky:
MD-Neck
MD-Neural
MD-Thoracic
MD-Lumbar
MD-Ischial
MD-Shoulder
MD-Small Joints
MD-Hip
MD-Poly
MD-Muscle
MD-Matrix
MD-Tissue
MD-Knee
Benety:
Zmiernenie bolesti a zlepšenie pohyblivosti
svalov, kĺbov a chrbtice
Spomalenie degenerácie kĺbov
a pridružených tkanív
Nežiaduce účinky neboli pozorované
Bez liekových interakcií
zdravotnícky prostriedok
Dostupnosť: vo všetkých lekárňach bez lekárskeho predpisu.
Informačný servis zabezpečuje spoločnosť inPHARM,
tel.: +421 2 44 630 402, [email protected], www.inpharm.sk
70
bedeker zdravia
infoservis
Register zdravotníctva
ocenili za komplexnosť
a efektívnosť
Bratislavský kraj zaviedol
Register zdravotníctva
a humánnej farmácie, kde nájde
občan po prvýkrát komplexné
informácie o všetkých
poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti. Nájde tu tiež
informácie o ordinačných
hodinách, vymedzených
obvodoch či rozpis služieb
Lekárskej služby prvej pomoci.
Register je efektívny ako pre
lekárov, tak aj pre verejnosť,
eliminuje byrokraciu a šetrí
čas. Aj to je dôvod, pre ktorý
získal Cenu ITAPA v kategórii
Zlepšovanie procesov.
„Register výrazne urýchli komunikáciu medzi lekármi, úradom a verejnosťou. Zásadne skráti čas vybavovania,
zefektívni procesy a odstráni byrokraciu. To bolo cieľom projektu a Cena
ITAPA len dokazuje, že sa nám tento
cieľ podarilo dosiahnuť,“ povedal župan Pavol Frešo na margo ocenenia.
Register zdravotníctva a humánnej
farmácie je systémová, prehľadná
a najmä komplexná aplikácia, ktorú
aktívne využívajú lekári. Priniesla
hlavne jednoduché vyhľadávanie informácií, podrobné štatistiky, automatizáciu a zjednodušila schvaľovacie
procesy. Využíva sa aj na sumarizá-
ITAPA Modernizácia a informatizácia inštitúcií verejnej správy
je veľkou výzvou. Na Slovensku a v zahraničí sa odohráva
v tejto oblasti veľmi veľa zaujímavých aktivít a projektov,
ktoré vedú k zvyšovaniu efektivity úradov, či zlepšovaniu
kontaktu s občanmi.
Spolu s medzinárodným kongresom ITAPA bola založená
tiež jedinečná súťaž o najlepšie projekty, ktoré úspešne
zrealizovali víziu modernizácie verejnej správy prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií „Cena ITAPA – ITAPA Distinction Awards“.
ITAPA je najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku
a jeho cieľom je:
→ Zvýšiť prestíž informačných technológií v celej spoločnosti.
→ Prinášať informácie o najnovších projektoch, trendoch
a skúsenostiach v oblasti informatizácie verejnej správy.
→ Oceniť a podporiť najlepšie zrealizované IT projekty vo
verejnej správe.
→ Vytvoriť miesto pre získavanie strategických kontaktov.
ciu hlásení o spotrebe omamných
a psychotropných látok. V systéme
sú evidované aj podnety a sťažnosti, ktoré pomáhajú zamestnancom
odboru zdravotníctva pri kontrolnej
činnosti a riešení podnetov občanov.
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu cez Register nahlasovať
neprítomnosť, môžu si dať schváliť
ordinačné hodiny či rozpisy služieb
Lekárskej služby prvej pomoci. Občania tu nájdu informácie o lekárňach a zdravotníckych zariadeniach,
o dovolenkách a zastupovaní, ako aj
o pohotovostiach, zdravotníckych obvodoch či poplatkoch za prednostné
ošetrenie. Informácie je možné nájsť
na stránke www.otvorenalekaren.sk
alebo www.e-vuc.sk.
Bratislavský kraj spustil Register
vlani v septembri, kedy sa začala
vykonávať prvá registrácia všetkých
zariadení na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti. Prvá elektronická komunikácia (podávanie elektronických
žiadostí o schválenie ordinačných
hodín) medzi lekármi a Úradom Bratislavského samosprávneho kraja sa
začala vo februári 2014. Systém dnes
aktívne využívajú Bratislavský, Trenčiansky a Žilinský kraj, takmer 800
lekární a viac ako 6600 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
bedeker zdravia
rubrika
71
72
bedeker zdravia
rubrika
Condrosulf® 400 mg, cps
PRVÝ
VOĽNOPREDAJNÝ
LIEK NA LIEČBU
ARTRÓZY
NA SLOVENSKU
60x400 mg chondroitín sulfátu
SPOMAĽUJE
PRIEBEH
OCHORENIA
A TLMÍ BOLESŤ
MENEJ BOLESTÍ KĹBOV, VIAC POHYBU
Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a prečítajte si pribalenú písomnú informáciu pre používateľa lieku.
Výrobca: IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švajčiarsko
Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia s.r.o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava • Tel.: 02/5262 0978, Fax: 02/5262 0979 • E-mail: [email protected]
www.ibsa.sk
Flector® EP Gél
Flector® EP Náplasť
RBTICE
A CH
KĹBOV
OLESTI
B
E
RATÍVN
EGENE
D
A
É
V
O
ZÁPAL OCHORENIA
S
TIZMU
REUMA
NUTIA
NATIAHÄZÍV
,
IA
T
U
TN
A V
PODVRLOV, ŠLIACH
SVA
ANENIA
VÉ POR
O
T
R
O
ŠP
ŽENIA
PREŤA
Z
Y
Z
A
ÚR
AKTÍVNY ŽIVOT BEZ BOLESTI
Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Liek obsahuje diklofenak epolamín.
Výrobca: IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švajčiarsko
Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia s.r.o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava • Tel.: 02/5262 0978, Fax: 02/5262 0979, E-mail: [email protected] • www.ibsa.sk
Download

Lymfatický - Bedeker zdravia