TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
_______________________________________________________
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
ŠTUDIJNÝ PROGRAM
Akademický rok 2010/2011
TRNAVA 2010
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Študijný poriadok FZaSP TU pre akademický rok 2010/2011 obsahuje:
● Informácie o Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave
● Študijné plány
● Študijný poriadok
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Príhovor dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Vážení a milí kolegovia,
vzhľadom nato, že mi Akademický senát FZaSP TU vyjadril dôveru
a pán rektor TU ma menoval do funkcie dekana FZaSP TU, chcel
by som Vás aj týmto spôsobom oboznámiť mojimi zámermi
a stratégiou.
V prvom rade chcem zdôrazniť, že mojou hlavnou víziou, ktorá ma
naviguje počas celého pôsobenia na fakulte je škola, ktorá
je medzinárodne uznávanou inštitúciou vo výučbe, vede a poskytovaní
humanitárnej pomoci.
Je mi jasné, že čitateľ si povie, že tieto vízie je ľahko formulovať,
ale aké cesty povedú k ich naplneniu? Najmä v čase, kedy škola
prechádza veľmi ťažkým obdobím po nie veľmi úspešnom absolvovaní
akreditácie. Táto odhalila a jasne pomenovala nedostatky, ktoré škola
má a s ktorými sa musí vyrovnať. Hlavným obmedzením je slabá
úroveň vedecko-výskumnej činnosti. Tento fakt nás bude stáť deficit
v tohoročnom rozpočte vo výške, ktorú odhadujeme na niekoľko stotisíc
euro. Určite si všetci dokážete predstaviť, že to povedie nutne
k výrazným škrtom a šetreniu.
Čo môžeme v tomto smere vykonať? V prvom rade musíme pripraviť
projekt, v ktorom v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi fakulty
1
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
pripravíme stratégiu ďalšieho postupu. Projekt je v štádiu prípravy,
sú rozpísané hrubé kroky a v najbližšom čase všetci pracovníci fakulty
sa začnú zaoberať naplnením prvej fázy: zisťovania skutkového stavu.
Po jej uzavretí sa pristúpi k druhému kroku a tým je príprava plánu
uskutočňovania organizačných, finančných, personálnych a iných úprav,
ktorých potreba vyplynie z prvej fázy. V tomto projekte, ktorý bude
prebiehať počas väčšej časti kalendárneho roku predpokladám účasť
na rozhodovaní nielen vedúcich pracovníkov fakulty, ale aj celej
akademickej obce. Pokiaľ sa nám podarí dostatočne dobre naplánovať
a uskutočniť celý projekt, postavíme tým prvý základný kameň ďalšieho
posilnenia fakulty.
Vážení kolegovia, milí spolupracovníci, milí priatelia, fakulta
sa nachádza v ťažkej situácii, mnohé z opatrení, ktoré momentálne
uskutočňujeme a ktoré sa pripravujú v zmysle projektu, budú meniť
zabehnutý spôsob práce a budú vyjadrovať osobnú iniciatívu a hlavne
trpezlivosť.
Ako dekan nevidím možnosť čakať, ale rozhodol som sa konať
s maximálnym osobným nasadením. Počas môjho zotrvania vo funkcii
Vás žiadam, aby ste neváhali s otázkami, návrhmi a pripomienkami,
s cieľom poslúžiť rozvoju fakulty v prospech študentov a učiteľov.
2
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Teším sa na otvorenú a produktívnu spoluprácu so všetkými
pracovníkmi a študentmi na FZaSP.
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
dekan FZaSP TU
3
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Akademickí funkcionári FZaSP TU
DEKAN:
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
dekan fakulty
e-mail: [email protected]
tel.:
+421 33 59 39 456
mobil: +421 903 26 60 65
PRODEKANI:
doc. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.
prodekan pre doktorandské štúdium
a prvý prodekan fakulty
e-mail: [email protected]
[email protected]
tel.:
+421 33 59 39 415
mobil: +421 903 64 15 60
tel.:
+421 33 79 69 111,
+421 33 79 69 205
PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
prodekanka pre študijné záležitosti
e-mail: [email protected]
tel.:
+421 33 59 39 431
mobil: +421 911 88 11 26
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.
prodekanka pre rozvoj
e-mail: [email protected]
tel.:
+421 33 59 39 405
doc. MUDr. Dušan Salát, CSc.
prodekan pre vedecko - výskumnú
činnosť a nemocnicu
e-mail: [email protected]
tel.:
+421 33 59 38 392,
+421 33 59 38 391
mobil: +421 911 88 11 20
tel., fax.:+421 33 59 38 150
PhDr. Daniela Kállayová, PhD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy
e-mail: [email protected]
tel.:
+421 33 59 39 495
mobil: +421 911 88 11 25
TAJOMNÍČKA:
Ing. Daniela Naništová
e-mail: [email protected]
tel.:
+421 33 59 39 410
4
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Dekan FZaSP
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 456
Sekretariát dekana:
Ivana Nováková
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 444
fax: +421 33 59 39 493
Tajomníčka FZaSP:
Ing. Daniela Naništová
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 410
Študijné oddelenie:
Mgr. Ľubica Valčuhová
vedúca ŠO
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 450
Ing. Gabriela Gašparíková
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 449
Mgr. Marta Lenghartová
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 449
Referát pre doktorandské štúdium
Tatiana Masnicová
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 422
Mgr. Iveta Moravanská
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 417
5
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Rigorózne konania:
Mgr. Marcela Nováková
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 406
Referát pre VVČ:
PhDr. Ľubica Gergelová
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 492
Mgr. Vladimír Gergel
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 419
Oddelenie pre personálne a sociálne otázky:
Mgr. Marianna Bařinová
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 416
Ekonomické oddelenie:
Mgr. Oľga Štekláčová
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 414
Mgr. Miriam Krištofiaková
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 414
Referentka pre zahraničné vzťahy
Miroslava Targošová
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 411
Sieťový administrátor:
Andrej Mikula
e-mail: [email protected]
tel: +421 33 59 39 451
Vrátnica:
tel.: +421 33 59 39 401
6
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
VEDÚCI KATEDIER:
Katedra verejného zdravotníctva
PhDr. Daniela Kállayová, PhD..
vedúca katedry
tel.: +421 33 59 39 495
mobil: +421 911 88 11 25
e-mail: [email protected]
sekretárka: Mgr. Marcela Nováková,
e-mail: [email protected], tel.: +421 33 59 39 406
Katedra sociálnej práce
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
vedúci katedry
tel.: +421 33 59 39 405
mobil: +421 903 718 016
e-mail: [email protected]
sekretárka: Mgr. Jana Ondrejková, e-mail: [email protected],
tel.: +421 33 59 39 406
Katedra ošetrovateľstva
PhDr. Andrea Botíková, PhD.
vedúca katedry
tel.: 421 33 59 39 423
mobil: +421 911 88 11 24
e-mail: [email protected]
sekretárka: Anna Dovičičová, e-mail: [email protected],
tel.: +421 59 39 490
Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích
metód v zdravotníctve
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
vedúca katedry
tel.: +421 33 59 39 442
mobil: +421 903 641 567
e-mail: [email protected]
sekretárka: Gabriela Semešová, e-mail: [email protected],
tel.: +421 33 59 39 420
7
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
VEDÚCI KATEDIER:
Katedra klinických disciplín:
doc. MUDr Marián Bartkovjak, PhD.
vedúci katedry
mobil.: +421 911 106 176
tel.: +421 33 59 38 503, 506, 520
e-mail: [email protected], [email protected]
sekretárka: Gabriela Semešová, e-mail: [email protected],
tel.: +421 33 59 39 420
Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD., m. prof.
vedúca katedry
tel.: +421 33 59 39 412
e-mail: [email protected]
sekretárka: Gabriela Semešová, e-mail: [email protected],
tel.: +421 33 59 39 420
Katedra verejného tropického zdravotníctva:
doc. MUDr. Adrianna Ondrušová, PhD., m. prof.
vedúca katedry
tel.: +421 33 59 38 445
e-mail: [email protected], [email protected]
sekretárka: Gabriela Semešová, e-mail: [email protected],
tel.: +421 33 59 39 420
8
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
VEDECKÁ RADA:
A) RIADNI ČLENOVIA
Predseda:
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
Podpredseda: doc. MUDr. Dušan Salat, CSc.
Členovia:
prof. Mgr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c. (mult.)
prof. MUDr. František Mateička, CSc.
prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH.
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc.
m. prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc.
m. prof. Adriana Ondrušová, PhD.
m. prof. MUDr. Anna Strehárová, PhD.
doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
doc. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD.
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
doc. MUDr. Július Chramec, PhD.
doc. Ing. Margaréta Kačmáriková, PhD.
doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.
doc. PhDr. Jana Levická, PhD., m. prof.
doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
doc. PhDr. Miriam Šramatá, CSc.
doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH.
9
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
VEDECKÁ RADA:
Členovia:
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.
PhDr. Andrea Botíková, PhD.
PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
PhDr. Daniela Kállayová, PhD.
MUDr. Stanislav Križan, PhD.
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.
MUDr. Alexandra Šimková
Ing. Martin Tabaček
B) ČESTNÍ ČLENOVIA
Ing. Viera Tomanová, PhD.
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD.
prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
prof. MUDr. Miloš Velemínsky, CSc.
h. prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.
doc. RNDr. Ján Jakubík, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
10
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Akademický senát
Predseda:
• doc. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., m. prof.
e-mail: [email protected], [email protected]
Podpredseda:
• PhDr. Marek Majdan, PhD.
e-mail: [email protected]
Členovia AS FZaSP TU:
• doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.
e-mail: [email protected]
• doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.
e-mail: [email protected]
• doc. PhDr. Miriam Šramatá, PhD.
e-mail: [email protected]
• doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.
e-mail: [email protected]
• doc. MUDr. František Hvizdák, PhD.
e-mail: [email protected]
• PhDr. Andrea Botíková, PhD.
e-mail: [email protected]
• PhDr. Lenka Fabianová, PhD.
e-mail: [email protected]
• PhDr. Andrej Kallay, PhD.
e-mail: [email protected]
11
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Členovia študentskej časti AS FZaSP TU:
Podpredseda:
• Mgr. Juraj Janček
e-mail: [email protected]
Členovia:
• PhDr. Zuzana Kráľová
e-mail: [email protected]
• PhDr. Lenka Marušková
e-mail: [email protected]
• Mgr. Mária Kvaková
e-mail: [email protected]
• Bc. Michal Lipovský
e-mail: [email protected]
12
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
VÝUČBOVÉ ZÁKLADNE:
Katedra verejného zdravotníctva
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
• Regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v jednotlivých
regiónoch
• Klinika pracovného lekárstva a toxikológie NsP akad. Dérera,
Bratislava
• Fakultná nemocnica Trnava
Medzinárodné partnerstvá:
• Univerzity of Scranton, J.A. Panuska, S.J., College of Professional
Studies, USA
• International Neurotrauma Research Organization, Wien, Oesterreich
• College of Public Health, University of Iowa, USA
• University of Parma, Italy, Department of Clinical Medicine
Nefrology and Preventive Science
• Statní zdravotní ústav Praha, Česká republika
Katedra ošetrovateľstva
• FN Trnava
Katedra
teoretických
disciplín
a vyšetrovacích
metód
v zdravotníctve
• GAMMALAB, spol. s r.o. (hematológia, biochémia, farmakológia,
nukleárna medicína), Trnava
Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov
• FN Trnava
• Health Management Institute Trnava
Katedra verejného tropického zdravotníctva:
● Fakultná nemocnica Trnava
DETAŠOVANÉ PRACOVISKÁ:
Katedra verejného tropického zdravotníctva:
● Mary Immaculate Clinic Nairobi, Keňa
13
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KATEDRA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Vedúci:
PhDr. Daniela Kállayová, PhD.
Zástupca:
PhDr. Eva Gallová, PhD.
INTERNÍ PRACOVNÍCI:
Profesori:
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
Docenti:
doc. Ing. Margaréta Kačmáriková, PhD.
Odborní asistenti:
PhDr. Daniela Kállayová, PhD.
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.
PhDr. Marek Majdan, PhD.
PhDr. Eva Gallová, PhD.
PhDr. Petra Gergelová, PhD.
Interní doktorandi: Mgr. Antónia Ivanová
Mgr. Zuzana Izsáková
Mgr. Michaela Machajová
Mgr. Veronika Mikušová
Mgr. Mária Kvaková
Mgr. Zuzana Klocháňová
RNDr. Janka Ďuricová
Sekretárka:
Mgr. Marcela Nováková
14
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
PRACOVNÍCI Z INÝCH KATEDIER A PRACOVÍSK:
Profesori
prof. MUDr. Bohumil Chmelík, CSc.
m. prof. Adriana Ondrušová, PhD.
m prof. Dušan Salát, PhD.
prof. Walter Mauritz, PhD.
prof. James Torner, PhD.
Docenti:
doc. RNDr. Gabriel Guliš, CSc.
doc. MUDr. Viera Rusnáková, PhD.
Externí :
MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
MUDr. Katarína Naďová, MPH
Pracovníci z RÚVZ sídlom v Trnave
Výučbové základne:
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
• Regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v jednotlivých
regiónoch
• Klinika pracovného lekárstva a toxikológie NsP akad. Dérera,
Bratislava
• Fakultná nemocnica Trnava
Medzinárodné partnerstvá :
• Univerzity of Scranton, J.A. Panuska, S.J., College of Professional
Studies, USA
• International Neurotrauma Research Organization, Wien, Oesterreich
• College of Public Health, University of Iowa, USA
• University of Parma, Italy, Department of Clinical Medicine
Nefrology and Preventive Science
• Statní zdravotní ústav Praha, Česká republika
15
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
Vedúci:
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
Zástupca:
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.
Tajomník:
doc. PhDr. Naďa Kovalčíková, PhD.
Profesori:
prof. PhDr. Ladislav Bučko, PhD.
prof. MUDr. Eva Grey, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Koval, PhD
prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH.
prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
prof. PaeDr. Milan Schavel, PhD
doc. PhDr. Jana Levická, PhD., m.prof.
Docenti:
doc. PhDr. Monika Bošnáková, PhD.
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
doc. PhDr. Otto Csampai, CSc.
doc. PhDr. Mária Davideková, PhD.
doc. Mgr. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD
doc. PhDr. Naďa Kovalčíková, PhD.
doc. PhDr. René Lužica, Art.D.
doc. PhDr. Juraj Štencl, PhD.
doc. PhDr. Miriam Šramatá, PhD.
doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH.
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.
Odborní asistenti:
PhDr. František Číšecký, PhD
PhDr. Andrej Kállay, PhD
PhDr. Lenka Látalová, PhD.
PhDr. Vojtech Ružička, PhD.
PhDr. Martin Vereš, PhD.
JUDr. Karol Zeman, PhD.
Asistenti:
Mgr. Veronika Hanzalíková
16
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Interní doktorandi:
Mgr. Bánovčinová,
Ing. Berová,
Mgr. Časárová,
Mgr. Cintulová,
Mgr. Hencelová,
Mgr. Hnatová,
Mgr. Iľašová,
Mgr. Jurík
Mgr. Kolajová,
Mgr. Kováčová,
Mgr. Kráľová
PaedDr. Kravárová,
Mgr. Levická,
Mgr. Mihaľová,
PhDr. Miklošková,
Mgr. Német,
Mgr. Pčolková,
PhDr. Polakovičová,
Mgr. Vaňová
Sekretárka:
Mgr. Jana Ondrejková
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 406
17
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA
Vedúci:
PhDr. Andrea Botíková, PhD.
Zástupca:
PhDr. Andrea Lajdová
Členovia:
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD.
PhDr. Andrea Botíková, PhD.
PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
PhDr. Alena Uríčková, PhD.
PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.
PhDr. Andrea Lajdová
PhDr. Jana Martinková
Interní doktorandi:
Mgr. Jana Luljaková
Mgr. Karin Liptáková
Mgr. Jarmila Jakubeková
Sekretárka:
Trnava
Anna Dovičičová
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 490
Sekretárka:
Michalovce
Gabriela Šamudovská
e-mail: [email protected]
tel.: +421 56 62 81 896
tel.: +421 56 62 81 198
18
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KATEDRA TEORETICKÝCH DISCIPLÍN
A LABORATÓRNYCH VYŠETROVACÍCH METÓD
V ZDRAVOTNÍCTVE
Vedúci katedry:
Zástupca
pre teoretické disciplíny:
Zástupca pre LVM:
Tajomník:
Profesori:
Docenti:
Odborní asistenti:
Interní doktorandi:
Laborantka:
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
doc. MUDr. Dušan Salát, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Bošák, PhD.
PaedDr. RNDr. Jana Špajdelová, PhD.
prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc.
prof. MUDr. František Mateička, CSc.
prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD.
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
doc. Ing. Stanislava Blažičková, PhD.
doc. MUDr. Dušan Salát, CSc.
doc. RNDr. Ján Jakubík, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Bošák, PhD.
doc. MUDr. Viera Fábryová, PhD.
MUDr. Zuzana Špirková, PhD.
PaedDr. RNDr. Jana Špajdelová, PhD.
MUDr. Iveta Kopecká, PhD.
Mgr. Ľubomíra Gbelcová
Mgr. Dana Brotanová
Viera Mišurová
Sekretárka:
Gabriela Semešová
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 420
Katedrová stránka:
lvm.truni.sk
Katedrová schránka:
[email protected]
Výučbové základne:
• GAMMALAB, spol. s r.o. (hematológia, biochémia, farmakológia,
nukleárna medicína), Trnava
19
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KATEDRA KLINICKÝCH DISCIPLÍN
Vedúci:
doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.
Interná klinika FN Trnava
Prednosta:
prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc.
Odborná asistentka: MUDr. Martina Vravcová
Chirurgická klinika FN Trnava
Prednosta:
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
Učitelia:
MUDr. Yan Mykyta
Doktorandka:
MUDr. Katarína Kandravá
Asistentka:
Elena Urmínska
Gynekologicko - pôrodnícka klinika FN Trnava
Prednosta:
doc. MUDr. Julius Chramec, PhD.
doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.
Učitelia:
doc. MUDr. František Hvizdák, PhD.
Infekčná klinika FN Trnava
Prednostka:
doc. MUDr. Anna Strehárová, CSc., m. prof.
Doktorandka:
MUDr. Kristína Kutná
Detská klinika FN Trnava
Prednosta:
doc. MUDr. Stanislav Križan, CSc.
doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Učitelia:
MUDr. Zuzana Njambi-Tareková, PhD.
Traumatologicko-ortopedická klinika FN Trnava
Prednosta:
MUDr. Ján Kuchta, PhD.
Onkologická klinika FN Trnava
Prednosta:
prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc.
Doktorandka:
MUDr. Zuzana Nagyová
RNDr. Alžbeta Benedikovičová
Asistentka pre VVČ: RNDr. Ivana Nováková
20
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Klinika anesteziologie a intenzívnej medicíny FN Trnava
Prednostka:
MUDr. Alexandra Šimková
Rádiologická klinika FN Trnava
Prednosta:
MUDr. Jozef Glomba, PhD.
Klinika pneumológie a ftizeológie FN Trnava
Prednosta:
doc. MUDr. Dušan Salát, CSc.
(pôsobí na KTDaLVM)
Ostatní členovia KKD:
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
doc. PharmDr. Pavol Beňo, PhD.
doc. MUDr. Marta Ťažiarová, PhD.
doc.PhDr. Martina Mojtová, PhD.
doc. MUDr. Andrea Shahum, PhD.
MUDr. Silvia Cingelová, PhD.
Terézia Blažeková
Interná doktorandka:
Mgr. Jaroslava Sokolová
Sekretárka:
Gabriela Semešová
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 420
21
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KATEDRA ZDRAVOTNÍCKEHO MANAŽMENTU A JAZYKOV
Vedúci:
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD., mim. prof.
Zástupca:
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
Tajomník:
Mgr. Michal Rafajdus
Profesori:
prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD., mim. prof.
Docenti:
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD.
Odborní asistenti:
Mgr. Michal Rafajdus
Mgr. František Kosmál
Mgr. Martina Laloli
Mgr. Edita Mareková
Doktorandi:
Mgr. Michaela Bérešová
Mgr. Beáta Tarageľová
Sekretárka:
Gabriela Semešová
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 420
Výučbové základne
• FN Trnava
• Health Management Institute Trnava
22
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KATEDRA VEREJENÉHO TROPICKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Vedúci:
doc. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.,
Zástupca:
doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.
Docenti:
doc. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.
doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.
doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.
doc. MUDr. Eva Horváthová, PhD.
Odborní asistenti:
PhDr. Lenka Fabianová, PhD.
MUDr. Alžbeta Kolenová, PhD.
Asistent:
Mgr. Juraj Jančovič, PhD.
Interní doktorandi:
Mgr. Juraj Janček
Mgr. Dária Pecháčová
Sekretárka:
Gabriela Semešová
e-mail: [email protected]
tel.: +421 33 59 39 420
Výučbové základne:
●
Fakultná nemocnica Trnava
Detašované pracovisko:
●
Mary Immaculate Clinic Nairobi, Keňa
23
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Prehľad študijných odborov bakalárskeho štúdia na FZaSP
Študijný odbor
Doba Otvorené ročníky
trvania
štúdia
Forma
štúdia
Druh
štúdia
denné
Bc.
3 r.
1.,2.,3.,
denné
Bc.
3 r.
1.,2.,3.,
denné
Bc.
3 r.
1.,2.,3.,
denné
Bc.
3r
1
metódy v zdravotníctve
externé
Bc.
3 r.
1.,2.,3.,
Ošetrovateľstvo
externé
Bc.
3 r.
1., 2., 3.,
Sociálna práca
externé
Bc.
3 r.
1.,2.,3.,
externé
Bc.
3.r.
1.,2., 3.,
Ošetrovateľstvo
Sociálna práca
Verejné zdravotníctvo
Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve
Laboratórne vyšetrovacie
Verejné zdravotníctvo
24
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Prehľad študijných odborov magisterského štúdia na FZaSP
Forma
štúdia
Druh
štúdia
Doba trvania
štúdia
denné
Mgr.
2 r.
1.,2.,
denné
Mgr.
2 r.
1.,2.,
denné
Mgr.
2r.
1.,
Ošetrovateľstvo
externé
Mgr.
2 r.
1.,2.,.
Sociálna práca
Laboratórne
vyšetrovacie
metódy
v zdravotníctve
externé
Mgr.
2 r.
1.,2.,
externé
Mgr
2 r.
1., 2.,
Študijný odbor
Otvorené
ročníky
Sociálna práca
Verejné
zdravotníctvo
Laboratórne
vyšetrovacie
metódy
v zdravotníctve
Prehľad študijných odborov, v ktorých sa vykonávajú
rigorózne skúšky na FZaSP
Názov odboru
Číslo odboru
Titul
Sociálna práca
3.1.14
PhDr.
Verejné zdravotníctvo
7.4.2
PhDr.
Ošetrovateľstvo
Laboratórne vyšetrovacie metódy v
zdravotníctve
7.4.1
PhDr.
7.1.37
RNDr.
25
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Prehľad študijných odborov doktorandského štúdia na FZaSP
Názov odboru
Sociálna práca
Verejné zdravotníctvo
Číslo
odboru
3.1.14
7.4.2
Ošetrovateľstvo
Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve
7.4.1
7.4.3
Forma
štúdia
denná
externá
denná
externá
denná
externá
Doba trvania štúdia
denná
externá
3 roky
do 5 rokov
3 roky
do 5 rokov
3 roky
do 5 rokov
3 roky
do 5 rokov
Prehľad odborov habilitačného a inauguračného konania
Názov odboru
Číslo odboru
Verejné zdravotníctvo
7.4.2
Ošetrovateľstvo
7.4.1.
Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve
7.4.3
Prehľad vedných odborov pre obhajoby doktorských dizertačných
prác (DrSc.)
Názov odboru
Ošetrovateľstvo
Verejné zdravotníctvo
Predseda komisie
prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
26
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Charakteristika jednotlivých študijných odborov
v akademickom roku 2010/2011
VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Študijný program v odbore VZ sa uskutočňuje v dennej forme
štúdia, alebo v externej forme štúdia. Denná forma štúdia
sa vyznačuje dennou účasťou študenta na vzdelávacích
činnostiach fakulty podľa študijného plánu a rozvrhu hodín
na príslušný akademický rok. Externú formu štúdia
charakterizuje prevažne samostatné štúdium a konzultácie.
Študijný program v oboch formách štúdia sa môže uskutočňovať:
a) prezenčnou metódou,
b) dištančnou metódou,
c) kombinovanou metódou.
Prezenčná metóda spočíva vo vyučovaní v priamom kontakte
učiteľa so študentom formou prednášok, seminárov, cvičení,
laboratórnych cvičení, konzultácií, kurzov, odbornej praxe
a ďalších foriem výučby, ktoré sa konajú podľa pravidelného,
spravidla týždenného rozvrhu.
Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom
komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov,
najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí,
multimediálnych prostriedkov a iných prostriedkov komunikácie.
Učiteľ pri tejto metóde prevažne neprichádza do priameho
kontaktu so študentom.
Pri kombinovanej metóde sa približne v rovnakej miere uplatňujú
princípy prezenčnej a dištančnej metódy štúdia.
Účasť študenta na prednáške, ak nie je stanovené inak,
je fakultatívna; účasť na ďalších formách výučby je obligatórna.
V opodstatnených prípadoch môže dekan na žiadosť študenta
rozhodnúť o fakultatívnej účasti študenta na praktických
cvičeniach.
27
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Charakteristika:
Verejné zdravotníctvo je:
2) jednoodborové štúdium, organizačne členené na I. stupeň
VŠ štúdia – 6 semestrov – Bc. a II. stupeň VŠ štúdia –
4 semestre – Mgr.
3) zamerané na ochranu a zlepšovanie zdravia populácie
prostredníctvom epidemiológie a jej metód, výchovy
ku zdraviu, podpory zdravia, výskumu a stratégie prevencie
chorôb
4) znalosť
a
aplikácia
multidisciplinárnych
a
interdisciplinárnych
populačne
podložených
a orientovaných metód výskumu, výučby, služieb
a praktickej aplikácie rôznych vedných disciplín. Sú to
napr.: biológia, chémia, biofyzika, medicína (hygiena,
epidemiológia, lekárska mikrobiológia, environmentálne
zdravie, pracovné lekárstvo, sociálne lekárstvo, výchov a ku
zdraviu, preventívne orientované časti klinických odborov),
antropológia,
sociológia,
štatistika,
informatika,
komunikácia, ošetrovateľstvo, právo, technické vedy a i.
Študijný program je zameraný na získanie znalostí a schopností
absolventov:
• sledovať a hodnotiť zdravotný stav populácie vo vzťahu
k životnému a pracovnému prostrediu a spôsobu života,
psycho-sociálnym a kultúrnym faktorom a ich vplyvu na
zdravie a choroby
• usmerňovať ochranu a podporu zdravia ľudí a aplikovať princípy
podpory zdravia pri organizácií starostlivosti o zdravie
• používať epidemiologické princípy a metódy a štatistické techniky
na získavanie vedeckých poznatkov a odhadu zdravotných potrieb
komunity ako aj plánovanie a vyhodnocovanie programov
na ochranu a podporu zdravia ľudí
• pracovať v multidisciplinárnych tímoch
28
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
• pripravovať podklady a aplikovať v praxi úpravy v oblasti verejného
zdravotníctva
• používať metódy zdravotnej inšpekcie
Výučba pozostáva z prednášok, praktických cvičení, workshopov,
seminárov, účasti na výskume a odbornej praxe na regionálnych
úradoch
verejného
zdravotníctva,
výskumných
ústavoch,
na univerzitných pracoviskách v SR i v zahraničí.
Úspešní absolventi majú možnosť získať titul bakalár alebo
magister verejného zdravotníctva.
Možnosti uplatnenia absolventov:
• Regionálne úrady verejného zdravotníctva
• Pracovné zdravotné služby
• Výskumné ústavy zamerané na infekčné choroby, neinfekčné
hromadne sa vyskytujúce choroby, pracovné lekárstvo hygienu
a fyziológiu práce
• Farmaceutické firmy - výskumný pracovník,
• Nemocnice - nemocničný hygienik
• Centrá podpory zdravia
• Poradne zdravia
• Neštátne organizácie zamerané na ochranu a podporu zdravia ľudí
• Štátna správa v oblasti ochrany zdravia a zdravia pri práci
Po ukončení štúdia a získaní titulu Magister (Mgr.) je možné po
1 roku práce v niektorom z odborov, ktoré patria do verejného
zdravotníctva vykonať rigoróznu skúšku.
V odbore Verejné zdravotníctvo je možné konať doktorandské štúdium
(PhD.) v:
*
dennej forme (3 roky)
*
externej forme (5 rokov)
29
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SOCIÁLNA PRÁCA
Štúdium v odbore sociálna práca prebieha v dvoch formách – denné štúdium
a externé štúdium..
Charakteristika:
1. Sociálna práca ako študijný odbor:
Sociálna práca je jednoodborové štúdium zamerané na prípravu
profesionálov pre oblasť sociálnej práce na všetkých úrovniach.
Organizačne je členené na I. stupeň VŠ štúdia - 6 semestrov – Bc. a II.
stupeň VŠ štúdia - 4 semestre – Mgr.
Štúdium v odbore Sociálna práca pripravuje vysokoškolsky
vzdelaných, samostatných pracovníkov schopných zabezpečovať,
koordinovať a priamo poskytovať sociálnu starostlivosť a sociálne
služby pre všetky skupiny obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc.
Študenti sa môžu špecializovať na nasledovné úseky sociálnej práce.
a) sociálna práca v zdravotníctve
b) sociálna patológia
c) sociálna práca s rodinou
d) charitatívna sociálna práca
2. Sociálna práca ako vedný odbor:
Sociálna práca je multidisciplinárnou oblasťou vedeckého poznania,
ktorá sa zaoberá vedeckým poznávaním sociálnych problémov –
ich vznikom, príčinami, možnosťami riešenia, otázkou zodpovednosti
občana aj štátu, optimálnou mierou a formami pomoci pre jednotlivca,
skupinu či komunitu.
3. Sociálna práca ako praktická oblasť
Sociálna práca ako každodenná oblasť praktickej realizácie
špeciálnymi pracovnými metódami pomáha pri zvládaní takých sociálne
problémových situácií občanov, akými sú:
30
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
-
potreba realizácie rodinnej starostlivosti vrátane foriem náhradnej
rodinnej starostlivosti
pomoc pri riešení hmotnej núdze
pomoc a podpora zdravotne postihnutým občanom
pomoc a podpora občanom vyššieho veku
pomoc a podpora nezamestnaným občanom
práca s deťmi s poruchami správania
práca s občanmi v penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti
práca so závislými občanmi a podobne.
Študijný program je preto zameraný na získanie vedomostí a osvojenie
zručností, ktoré oprávňujú absolventa štúdia:
- vykonávať praktickú sociálnu prácu v inštitúciách
- organizovať, riadiť a zabezpečovať rozvoj sociálnej práce
zameranej najmä na nasledovné úseky:
- sociálnu prevenciu
- sociálne poradenstvo
- sociálne služby
- sociálnoprávnu ochranu
- pracovať v odborných multidisciplinárnych tímoch
- podieľať sa na výskume v sociálnej práci
- sledovať, hodnotiť a navrhovať riešenia k závažným sociálnopatologickým javom v spoločnosti ako je nezamestnanosť, chudoba,
kriminalita a pod.
Obsah štúdia pozostáva z teoretických prednášok, prípravy
zameranej na psychológiu, filozofiu a etiku, pedagogiku, právo,
sociológiu, ale tiež na vybraný okruh informácií so zdravotnícky
orientovaných predmetov, ktoré tvoria tzv. širší všeobecný základ štúdia
a odborné predmety zamerané na získanie potrebných vedomostí
a zručností z oblasti sociálnych služieb, sociálneho poradenstva,
prevencie sociálnoprávnej ochrany, plánovania a rozvoja sociálnej siete,
organizácie a riadenia systému sociálnej pomoci a zabezpečovania
sociálnej starostlivosti, teórie a metód sociálnej práce.
Výučba v riadnom dennom štúdiu prebieha formou prednášok,
cvičení, seminárnych cvičení, kazuistických seminárov, výcvikov
základných sociálno-psychologických zručností. Súčasťou výučbového
31
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
programu sú tiež praktické odborné cvičenia počas semestra a súvislá
prax, ktoré sa realizujú v zariadeniach a inštitúciách poskytujúcich
sociálne služby, a to doma i v zahraničí. Štúdium končí spracovaním
a obhajobou (bakalárskej a magisterskej práce) a vykonaním štátnych
záverečných skúšok.
UPLATNENIE ABSOLVENTOV V ODBORE SOCIÁLNA
PRÁCA:
Absolventi štúdia sa uplatňujú v zariadeniach:
*
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,
*
Ministerstva školstva,
*
Ministerstva zdravotníctva,
*
Ministerstva vnútra,
*
Ministerstva spravodlivosti.
*
Hlavné ťažisko ich uplatnenia je vo vykonávaní sociálnej práce
priamo v teréne na úrovniach úradov štátnej a verejnej správy.
- štátna správa
- samospráva
- v neštátnych inštitúciách a organizáciách ako sú rôzne občianske
združenia, nadácie a podobne.
- v inštitúciách ako: detské domovy, domovy dôchodcov, väznice,
domovy,
azylové
domy,
krízové
centrá,
reedukačné
v zdravotníckych zariadeniach – nemocnice, kúpele, sanatóriá,
LDCH, hospicové zariadenia a pod.
- v medzinárodných inštitúciách ako UNICEF, UNHCR a podobne.
32
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
OŠETROVATEĽSTVO
Štúdium v odbore ošetrovateľstvo prebieha v dvoch formách – denné štúdium
a externé štúdium.
Charakteristika:
Štúdium je jednoodborové štúdium. Organizačne je členené na I.
stupeň VŠ štúdia - 6 semestrov – Bc. a II. stupeň VŠ štúdia - 4 semestre
– Mgr.
Vzdelávací program tvoria ošetrovateľské, medicínske,
humanitné a manažérske poznatky integrované do holistického
ošetrovateľstva zameraného na jedinca a komunitu v zdraví a chorobe.
Program vertikálne nadväzuje na teoretické vedomosti a praktické
zručnosti získané v predchádzajúcom štúdiu a v ošetrovateľskej praxi.
Uplatnenie absolventov:
Absolvent štúdia sa uplatní predovšetkým ako samostatný
pracovník v oblasti primárneho, klinického a preventívneho
ošetrovateľstva, v ošetrovateľskom manažmente, v ošetrovateľskom
výskume a ako pedagogický pracovník spôsobilý vyučovať
ošetrovateľské predmety v pregraduálnom a ďalšom vzdelávaní sestier.
LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V
ZDRAVOTNÍCTVE
Štúdium je jednoodborové . Organizačne je členené na I.
stupeň VŠ štúdia - 6 semestrov – Bc. a II. stupeň VŠ štúdia 4 semestre – Mgr.
Charakteristika:
Cieľom štúdia je príprava absolventov na riešenie
najzložitejších problémov laboratórnej medicíny, čo si vyžaduje
nadobudnutie ucelených vedomostí a potrebných zručností
zo základných medicínskych predmetov, základov patológie
33
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
a preklinických disciplín, laboratórnych vyšetrovacích metód
používaných v medicíne, základov klinických disciplín, základov
aplikácie laboratórnych metód v liečebno-preventívnej činnosti,
z predmetov potrebných pre hodnotenie výsledkov získaných
výstupom laboratórnych a klinických metód ako aj výpočtovej
techniky.
Uplatnenie absolventov:
Absolvent bude schopný samostatne pracovať na oddeleniach
laboratórnej
medicíny
(klinickej
biochémie,
hematológie
a transfuziológie, mikrobiológie, imunológie, genetiky, toxikológie,
patologickej
anatómie,
klinickej
farmakológie,
funkčnej
diagnostiky), organizovať prácu v laboratóriu a spolupracovať
s klinickými
pracoviskami
pri
riešení
diagnostických
a terapeutických problémov v rámci liečebno-preventívneho procesu.
34
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Časový harmonogram štúdia
v študijnom odbore VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Zápis podľa informácií na internete, stránka FZSP
Zimný semester
Výučbové obdobie
01. 10. 2010 – 22. 12. 2010
VENI SANCTE
06. 10. 2010
Vianočné prázdniny .
23. 12. 2010 – 31. 12. 2010
Skúškové obdobie
03. 01. 2011 – 11. 02. 2011
Prax podľa rozpisu na Katedre VZ
2. ročník Bc. odborná prax: posledné dva septembrové týždne
Letný semester
14. 02. 2011 – 13. 05. 2011
Výučbové obdobie
Veľkonočné prázdniny
20. 04. 2011 – 26. 04. 2011
TE DEUM
12. 05. 2011
Skúškové obdobie
16. 05. 2011 – 30. 06. 2011
15. 08. 2011 – 24. 08. 2011
Prax podľa rozpisu na Katedre VZ
3.ročník Bc. a 1. ročník Mgr. odborná prax: posledné dva februárové
týždne
2.ročník Mgr. súvislá preddiplomová prax: počas letného semestra
Odovzdávanie indexov u končiacich ročníkov v Bc. a Mgr. stupni:
Denné štúdium :
20.5.2011
Externé štúdium :
20.5.2011
Harmonogram štúdia v akademickom roku 2010/2011
•
•
•
nahratie schválených tém záverečných prác ročníkov končiacich
v akad. roku 2010/2011 do MAIS – do 30.9.2010
odovzdanie záverečných prác vo všetkých študijných odboroch
FZaSP TU – do 31.3.2011. Do tohto termínu je študent povinný
si nahrať svoju záverečnú prácu do systému Evidencie
záverečných prác.
termín schválenia tém záverečných prác u ročníkov končiacich
v akad. roku 2011/2012 – do 30.6.2011
35
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Časový harmonogram štúdia
v dennom štúdiu odbor SOCIÁLNA PRÁCA
Zápis podľa informácií na internete
Zimný semsester:
Výučbové obdobie:
13. 9. 2010 – 17. 12. 2010
Sociálno-psychologické výcviky:
13. 9. 2010 – 24. 9. 2010
Skúškové obdobie:
3. 1. 2011 – 11. 2. 2011
Letný semsester:
Výučbové obdobie:
14. 2. 2011 – 20. 5. 2011
Sociálno-psychologické výcviky
14. 2. 2011 – 25. 2. 2011
Skúškové obdobie:
23. 5. 2011 – 30. 6. 2011
Skúškové obdobie:
22. 8. 2011 – 31. 8. 2011
Uzatvorenie ročníka:
31. 8. 2011
Harmonogram štúdia v akademickom roku 2010/2011
•
•
•
nahratie schválených tém záverečných prác ročníkov končiacich
v akad. roku 2010/2011 do MAIS – do 30.9.2010
odovzdanie záverečných prác vo všetkých študijných odboroch
FZaSP TU – do 31.3.2011. Do tohto termínu je študent povinný
si nahrať svoju záverečnú prácu do systému Evidencie
záverečných prác.
termín schválenia tém záverečných prác u ročníkov končiacich
v akad. roku 2011/2012 – do 30.6.2011
36
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Časový harmonogram štúdia
v dennom štúdiu odbor OŠETROVATEĽSTVO
Zimný semester
Výučbové obdobie ............................... 06. 09. 2010 – 10. 12. 2010
Súvislá klinická prax – 1. ročník............ 24. 01. 2010 – 28. 01. 2011
Súvislá klinická prax – 2. ročník........... 13. 12. 2010 – 17. 12. 2010
Súvislá klinická prax – 3. ročník........... 13. 12. 2010 – 17. 12. 2010
SPV
1. ročník:
1. skupina: 31.01.2011 – 03.02.2011 ( pondelok - štvrtok
s predĺženými dňami od 8,00 – 16,00 hod.)
2. skupina: 07.02.2011 – 11.02.2011
2. ročník:
1. skupina: 03.01.2011 – 07.01.2011
2. skupina: 17.01.2011 – 21.01.2011
3. ročník:
1. skupina: 06.09.2010 – 10.09.2010
Skúškové obdobie ................................. 03. 01. 2011 – 11. 02. 2011
Letný semester
Výučbové obdobie ................................ 14. 02. 2011 – 20. 05. 2011
Súvislá klinická prax ............................ 23. 05. 2011 – 10. 06. 2011
Prázdninová klinická prax .....................júl alebo august
SPV
1. ročník:
1. skupina: 23.05.2011 – 27.05.2011
37
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
2. skupina: 30.05.2011 – 03.06.2011
2. ročník:
1. skupina: 13.06.2011 – 17.06.2011
2. skupina: 21.03.2011 – 25.03.2011
3. ročník:
1. skupina: 21.02.2011 – 25.02.2011
Skúškové obdobie: .........................
23. 05. 2011 – 30.06.2011
22. 08. 2011 – 26. 08. 2011
Uzatvorenie ročníka:
31. 8. 2011
Harmonogram štúdia v akademickom roku 2010/2011
•
•
•
nahratie schválených tém záverečných prác ročníkov končiacich
v akad. roku 2010/2011 do MAIS – do 30.9.2010
odovzdanie záverečných prác vo všetkých študijných odboroch
FZaSP TU – do 31.3.2011. Do tohto termínu je študent povinný
si nahrať svoju záverečnú prácu do systému Evidencie
záverečných prác.
termín schválenia tém záverečných prác u ročníkov končiacich
v akad. roku 2011/2012 – do 30.6.2011
38
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Časový harmonogram štúdia
v dennom štúdiu študijného odboru Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve
Zápis:
podľa informácií na internete
Zimný semester
Výučbové obdobie:
01. 10. 2010 – 22. 12. 2010
Skúškové obdobie:
03. 01. 2011 – 11. 02. 2011
Letný semester
Výučbové obdobie:
14. 02. 2011 – 13. 05. 2011
Odovzdanie záverečných prác:
31. 03. 2011
Nahratie záverečných prác do EZP:
31. 03. 2011
Skúškové obdobie:
16. 05. 2011 – 30. 06. 2011
Skúškové obdobie:
15. 08. 2011 – 24. 08. 2011
Harmonogram štúdia v akademickom roku 2010/2011
•
•
•
nahratie schválených tém záverečných prác ročníkov končiacich
v akad. roku 2010/2011 do MAIS – do 30.9.2010
odovzdanie záverečných prác vo všetkých študijných odboroch
FZaSP TU – do 31.3.2011. Do tohto termínu je študent povinný
si nahrať svoju záverečnú prácu do systému Evidencie
záverečných prác.
termín schválenia tém záverečných prác u ročníkov končiacich
v akad. roku 2011/2012 – do 30.6.2011
39
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo ( I. stupeň – bakalársky stupeň)
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 1.
Semester: zimný
1. semester
Poznámka: VZbD – bakalárske denné štúdium, VZbE bakalárske externé štúdium
Kód
LMbD036
LMbE010
LMbD037
LMbE011
LMbD038
LMbE012
LMbD039
LMbE013
MJbD018
MJbE007
VZbD001
VZbE001
VZbD002
VZbE002
Názov povinného
predmetu
Anatómia
Kopecký,
Kopecká
Biofyzika
Horváthová,
Gbelcová
Biológia –
Genetika človeka
V. Bošák
Fyziológia I.
Salát
Informatika /ICT
I.
Rafajdus
Úvod do VZ a PZ
I. (Úvod do VZ)
Rusnák,
Kállayová,
Mikušová
Základy VVČ I.
Majdan, Grendová
Druh
Kredit
Hod.
P
3
1/1
P
3
1/1
P
4
2/0
P
3
1/1
P
3
0/1
P
4
1/1
P
3
1/1
23
13/týž.
Podmieňujúce
predmety
40
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Kód
MJbD019
MJbE008
MJbD020
MJbE009
MJbD021
MJbE010
VZbD003
VZbE003
VZbD004
VZbE004
VZbD005
VZbE005
Kód
MJbD022
MJbE011
Názov povinne
voliteľného
predmetu
Anglický jazyk I.
Bérešova
Latinský jazyk I.
Kosmál
Nemecký jazyk I.
Keketiová
Právne aspekty v
zdravotníctve
Zeman
Demografia
Kállay
Seminár k praxi
Grendová
Názov výberového
predmetu
Multicultural
communication
Bérešova
Druh
Kredit
Hod.
PV
1
0/2
PV
1
0/1
PV
1
0/2
PV
3
0/1
PV
2
0/1
PV
1
0/1
Druh
Kredit
Hod.
V
2
1/1
Podmieňujúce
predmety
Podmieňujúce
predmety
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety
v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
41
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo ( I. stupeň – bakalársky stupeň)
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 1.
Semester: letný
2.semester
Poznámka: VZbD – bakalárske denné štúdium, VZbE bakalárske externé štúdium
Kód
VZbD006
VZbE006
VZbD007
VZbE007
Názov povinného
predmetu
Epidemiológia I.
(Úvod do epi)
Rusnák, Gallová,
Kállayová
Úvod do VZ a PZ
II.(Determinanty
zdravia)
Druh
Kredit
Hod.
P
5
2/2
VZbD/E001
P
4
1/1
P
3
1/1
P
3
2/0
P
4
0/2
P
4
1/1
23
14/týž.
Kállayová, Bošák
LMbD040
LMbE014
KDbD003
KDbE002
VZbD008
VZbE008
VZbD009
VZbE009
Fyziológia II.
Salát
Infekčné choroby
Krčméry,
Strehárová,
Kršáková
Štatistika I.
Černušková,
Marušková
Základy VVČ II.
Majdan, Grendová
Podmieňujúce
predmety
Úvod do VZ
a PZ I. (Úvod
do VZ)
LMb29
Fyziológia I.
VZbD/E002
Základy VVČ
I.
42
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Kód
MJbD023
MJbE012
MJbD024
MJbE013
MJbD025
MJbE014
OSbD003
OSbE003
MJbD026
MJbE015
LMbD041
LMbE015
VZbD005
VZbE005
LMbD042
LMbE016
Kód
MJbD027
MJbE016
Názov povinne
voliteľného
predmetu
Anglický jazyk II.
Bérešova
Latinský jazyk II.
Kosmál
Nemecký jazyk II.
Keketiová
Prvá pomoc
a resuscitácia
Ilievová, Botíková
Informatika/ICT II.
Rafajdus
Biochémia
Blažičková
Seminár k praxi
Grendová
Patologická
anatómia
Kopecký, Kopecká
Názov výberového
predmetu
Multicultural
communication
Bérešova
Druh
Kredit
Hod.
PV
1
0/2
PV
1
0/1
PV
1
0/2
PV
1
0/1
PV
2
0/1
PV
3
0/1
PV
1
0/1
PV
3
1/1
Podmieňujúce
predmety
MJb004
Anglický j. I.
MJb034
Latinský j. I.
MJb067
Nemecký j. I.
MJb032
Informatika/ICT
I.
LMb001
Anatómia
Druh
Kredit
Hod.
V
2
1/1
Podmieňujúce
predmety
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety
v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
43
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
VZb005
KDb008
LMb023
KDb016
LMb042
VZb029
LMb081
KDb029
Názov povinného
predmetu
Bioštatistika
Černušková,
Marušková
Farmakológia
a farmakoekonomika
Beňo, Krčméry,
Kalavská
Fyzikálne princípy
prístrojovej techniky
Horváthová ,
Gbelcová
Infekčné choroby I.
Krčméry, Strehárová,
Kršáková
Lekárska
mikrobiológia II.
Sabó, Mateička,
Špajdelová
Odborná prax I. – (60
hodín)
Rusnák
Patologická
fyziológia I.
Salát
Prevencia v onkológii
a epidemiológia
nádorov I.
Jurga, Nagyová
Druh
Kredit
Hod.
P
2
0/2
P
2
1/2
P
2
1/1
P
2
1/2
Podmieňujúce
predmety
LMb006
Biofyzika
LMb41
P
4
2/2
P
5
0/5
P
2
1/2
P
2
1/2
Lek. mikrob. I.
44
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KDb032
KDb036
VZb077
Kód
MJb012
MJb069
VZb036
VZb043
VZb059
Prevencia v pediatrii
I.
Križan, Mikloško,
Ondrušová,
Kolenová, Tareková
Prevencia vo
vnútornom lekárstve
I.
Hromec, Vravcová,
Horváthová
Úvod do
epidemiológie
Rusnák, Gallová,
Kállayová
Názov povinne
voliteľného
predmetu
Anglický jazyk III.
Bérešova
Nemecký jazyk III.
Keketiová
Orálne zdravie
Chmelík
Seminár k praxi
Grendová
Základy demografie a
demografickej
štatistiky
Kállay
P
2
1/2
P
2
1/2
VZb008
P
3
1/2
28
34/týž.
Druh
Kredit
Hod.
PV
1
2/0
PV
1
0/2
PV
2
1/0
PV
1
1/0
PV
2
1/0
Determinanty
zdravia
Podmieňujúce
predmety
MJb008
Anglický j. II.
MJb068
Nemecký j. II.
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety v súlade
s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
45
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
VZb003
KDb063
KDb064
VZb010
VZb026
VZb034
LMb082
KDb033
KDb030
Názov povinného
predmetu
Aplikovaná
epidemiológia
Rusnák, Gallová,
Kállayová
Farmakológia
Beňo, Krčméry,
Kalavská
Infekčné choroby II.
Krčméry, Strehárová,
Kršáková
Mentálne zdravie
a jeho ochrana I.
Bražinová
Nemocničná hygiena
Ďuricová
Ochrana zdravia pred
žiarením
Horváthová, Gbelcová
Patologická fyziológia
II.
Salát
Prevencia v pediatrii II.
Križan, Tareková,
Ondrušová, Mikloško,
Kolenová
Prevencia v onkológii
a epidemiológia
nádorov II.
Jurga, Nagyová
Druh
Kr
Hod.
P
4
1/2
P
1
1/2
P
4
2/2
P
1
1/0
P
2
1/1
P
3
2/1
Podmieňujúce
predmety
VZb077
Úvod do epid.
KDb016
Infekčné ch. I.
LMb023
FPPT
LMb081
P
P
4
2
1/2
1/2
Pat. fyz. I.
KDb032
Prevencia
v pediatrii I.
KDb029
P
2
1/2
Prevencia v onk.
I.
46
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KDb062
Kód
MJb016
MJb070
OSb059
MJb061
KDb043
KDb021
Prevencia vo
vnútornom lekárstve II.
Hromec, Vravcová,
Horváthová
Názov povinne
voliteľného predmetu
Anglický jazyk IV.
Bérešova
Nemecký jazyk IV.
Keketiová
Prvá pomoc
a resuscitácia
Ilievová
Zdravotnícka
informatika
Rafajdus
Rádiológia
Jurga, Glomba
Paliatívna starostlivosť
a geriatria
Koval
KDb036
P
3
1/2
26
28/týž.
Druh
Kr
Hod.
PV
1
0/2
PV
1
1/1
PV
1
0/1
PV
2
0/1
PV
2
2/0
PV
1
1/0
Prevencia vo VL
I.
Podmieňujúce
predmety
MJb012
AJ III.
MJb069
NJ III.
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety
v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
47
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 3.
Semester: zimný
Kód
VZb012
VZb020
LMb049
VZb038
KDb025
KDb027
VZb041
VZb046
VZb055
VZb065
VZb067
Názov povinného
predmetu
Environmentálne
zdravie I.
Majdan, Klocháňová
Epidemiológia
infekčných chorôb I.
Naďová, Ondrušová,
Sokolová
Mikrobiológia
životného prostredia
Mateička, Špajdelová
Podpora zdravia
Rusnák, Kállayová
Prevencia
v gynekológii I.
Chramec, Hvizdák,
Bartkovjak
Prevencia v chirurgii I.
Danaj, Kuchta, Mykyta
Seminár k bakalárskej
práci
Grendová
Tropické VZ I.
Rusnák, Ondrušová
Výživa a zdravie I.
Kačmáriková
Zdravie detí a mládeže
Kačmáriková, Izsáková
Zdravie pri práci I.
Gergelová, Gallová
Druh
Kr
Hod.
P
3
2/1
P
3
1/1
P
3
1/1
P
2
1/1
P
1
1/2
P
1
1/2
P
1
0/1
P
3
1/2
P
3
1/1
P
3
1/1
P
3
2/1
26
26/týž.
Podmieňujúce
predmety
VZb003
Aplikovaná
epid.
VZb003
Aplikovaná
epid.
48
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Kód
MJb020
MJb071
VZb001
VZb043
Názov povinne
voliteľného predmetu
Anglický jazyk V.
Bérešova
Nemecký jazyk V.
Keketiová
Analýza
epidemiologických dát I.
Majdan, Gallová
Seminár k praxi
Grendová
Druh
Kr
Hod.
PV
1
1/1
PV
1
1/1
PV
3
0/2
Podmieňujúce
predmety
MJb016
Anglický j. IV.
MJb070
Nemecký j. IV
VZb005
Bioštatistika
PV
1
1/0
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety
v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
49
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 3.
Semester: letný
Kód
VZb014
VZb017
VZb024
VZb030
KDb026
KDb028
VZb044
VZb052
VZb057
Názov povinného
predmetu
Environmentálne
zdravie II.
Majdan, Klocháňová
Epidemiológia
chronických chorôb
Rusnák, Pekarčíková,
Černušková
Medzinárodné VZ
Majdan, Klocháňová
Odborná prax II. (60
hodín)
Rusnák
Prevencia v gynekológii
II.
Hvizdák, Chramec,
Bartkovjak
Prevencia v chirurgii II.
Danaj, Kuchta,
Kandravá
Štátny zdravotný dozor
Kačmáriková
Vedenie bakalárskej
práce
Rusnák
Výživa a zdravie II.
Kačmáriková
Druh
Kr
Hod.
P
3
2/1
Gergelová, Gallová
VZb012
Envir. zdravie I.
VZb020
P
3
1/1
Epid. inf.ch. I.
P
2
1/1
P
5
0/5
P
1
1/2
P
1
1/2
P
2
0/1
P
2
0/1
P
3
2/1
P
3
2/1
KDb025
Zdravie pri práci II.
VZb069
Podmieňujúce
predmety
Prevencia v gyn.
I.
KDb027
Prevencia v chir.
I.
VZb055
Výživa a zdravie
I.
VZb067
Zdravie pri práci
I.
50
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MJb060
Zdravotná
a zdravotnícka politika
Rusnák
P
3
1/1
30
28/týž.
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety v súlade
s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
Kód
MJb024
MJb072
VZb002
Názov povinne
voliteľného predmetu
Anglický jazyk VI.
Bérešova
Nemecký jazyk VI.
Keketiová
Analýza
epidemiologických dát
II.
Druh
Kr
Hod.
PV
1
1/1
PV
1
1/1
PV
3
0/2
Seminár k praxi
Grendová
MJb020
Anglický j. V.
MJb071
Nemecký j. V.
VZ001
Analýza ep. dát
I.
Majdan, Gallová
VZb043
Podmieňujúce
predmety
PV
1
1/0
Záverečné bakalárske skúšky
VZb082
VZb083
VZb084
VZb085
Obhajoba písomnej práce
1.št.predmet
Environmentálne zdravie a zdravie pri práci
2.št.predmet
Štátny zdravotný dozor
3.št.predmet
Epidemiológia prenosných a neprenosných ochorení
51
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
Názov predmetu
Druh
Kr.
Hod
Podmieňujúce
predmety
Kódy
podmieňujúcich
predmetov
Základy SP
P
3
1/1
Levická, Davideková
Sociológia a sociálne
vedy
P
3
2/0
Csampai
Základy psychológie
P
2
2/0
Dobríková, Štencl
Základy pedagogiky
P
2
0/2
Bošnáková
Seminár zo základov
ekonomiky
P
2
0/2
Vacat
Seminár k úvodu do
právnych disciplín
P
2
0/1
Zeman
Odborná prax I.
P
3
0/3
Davideková, Vereš,
Hanzalíková
Supervízia k praxi I.
P
2
0/1
Davideková, Vereš
Štatistika
P
2
0/2
Radková
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne voliteľných
predmetov a dosiahnuť počet kreditov,
stanovený
študijným poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
52
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: letný
Podmieňujúce
predmety
Kód
Predmet
Vývinová
psychológia
Dobríková,
Štencl
Etika I.
Davideková,
Bošnáková
Teória sociálnej
práce I.
Levická
Seminár zo
skupinovej a
sídelnej štruktúry
spoločnosti
Csampai
Základy VVČ I.
Csampai
Druh
Kr.
Hod
P
2
1/1
P
2
0/2
P
5
1/1
P
2
0/2
P
4
1/1
Kódy
podmieňujúcich
predmetov
Základy psychológie
Základy sociálnej
práce
53
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SPV I. –
sebapoznanie,
sebahodnotenie
Šramatá,
Fabiánová,
Dobríková,
Hanzalíková,
Látalová, Botek
Odborná prax II.
Davideková,
Číšecký,
Hanzalíková
Supervízia
k praxi II.
Hanzalíková,
Davideková
Demografia
Kállay
P
3
0/3
P
3
0/3
P
2
0/1
P
1
0/1
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
54
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: zimný + letný
Druh
Kód
Predmet
Informatika I.
zabezpečuje KMaJ
Seminár
k vybraným
otázkam sociálnej
práce
Levická
SP so žiadateľmi o
azyl
Žáková
SP v III.sektore
Radková
SP v zdravotníctve
doc. Kovalčíková
Biológia človeka
V. Bošák
Svetové
náboženstvá
a
sekty
Látalová
Psychológia
osobností *
Dobríková
Kr. Hod
Pv
2
0/2
Pv
3
0/2
Pv
3
1/2
Pv
3
0/2
Pv
3
0/2
Pv
3
2/0
Pv
3
0/2
Pv
3
2/1
Podmieňujúce
predmety
Kódy podmieňujúcich
predmetov
55
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Pediatria
Mikloško,
Ondrušová
Špeciálnopedagogi
cký seminár
Bošnáková
Kuratívna SP
Látalová
Prvá pomoc
Boroňová,
Mikloško
SP so zdravotne
postihnutými
Šramatá
SP so seniormi
Kovalčíková
SP s mládežou
Látalová
Drogové závislosti
Žáková
Seminár zo
správneho konania
Zeman
Zvládanie záťaže
Dobríková
Anglický jazyk I.
Beréšová
Nemecký jazyk I.
Keketiová
Pv
2
2/0
Pv
4
0/3
Pv
5
0/3
Pv
3
0/2
Pv
3
1/2
Pv
3
0/2
Pv
5
0/3
Pv
3
1/2
Pv
2
0/1
Pv
3
1/1
Pv
2
1/1
Pv
2
0/2
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
56
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: zimný + letný
Kód
Predmet
Anglický jazyk
V.
Bérešová
Nemecký jazyk
V.
Keketiová
Nepovinná prax
a supervízia
Hanzalíková
Druh
Kr.
Hod
V
2
0/2
V
2
0/2
V
4
0/2
Podmieňujúce
predmety
Kódy
podmieňujúcich
predmetov
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
57
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
KTb054
Názov predmetu
Sociálna politika
Botek
KTb022 Metódy SP I.
Levická
KTb005 Dejiny SP
Šramatá
KTb037 Rodinné právo
Zeman
KTb072 SPV II. –
komunikácia I.
Botek, Dobríková,
Fabiánová,
Šramatá,
Hanzalíková
KDb024 Pediatria pre SP
Zab. KKD
(Ondrušová?)
KTb016 Kazuistický
seminár
Číšecký, Kállay
Psychológia
KTb033 osobnosti
Dobríková, Štencl
Druh
Kr.
Hod. Prerekvizita
Kód
prerekvizity
P
5
2/2
P
5
2/2
P
2
2/0
P
2
1/1
P
3
0/3
P
2
2/0
P
2
0/2
P
2
2/1
58
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KTb026
Odborná prax
a supervízia k
praxi
Levická, Číšecký,
Fabiánová
MJb011 Anglický jazyk
III.
Bérešová
Nemecký jazyk
MJb046 III.
Keketiová
Špeciálna
KTb077 pedagogika
Bošnáková
SP so žiadateľmi
KAb013 o azyl I.
Žáková
Liečebná
KTb020 pedagogika
Schavel
Animácia
KTb003
Vereš
P
3
60
hod.
PV
2
0/2
PV
2
0/2
PV
2
1/2
PV
2
2/1
V
2
1/1
V
2
1/2
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
59
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
Názov predmetu
KTb062
Sociálno-právna
ochrana
Ružička
Sociálna
psychológia
Štencl, Dobríková
Trestné právo
Zeman
Sociálny projekt
Radková,
Kovalčíková
Sociológia II.
Csampai
Sociálna
pedagogika
Levická,
Bošnáková
Psychiatria pre
SP
Černák
Odborná prax
a supervízia k
praxi
Levická, Číšecký,
Fabiánová
KTb059
KTb079
DMb002
KTb065
KTb052
KDb041
KTb027
Druh
Kr.
Hod
P
5
2/2
P
3
2/1
P
2
1/1
P
3
1/2
P
2
2/0
P
2
2/1
P
3
2/0
P
3
60
hod.
Prerekvizita
Kód
prerekvizity
60
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MJb015
MJb049
KAb015
DMb005
KTb015
Anglický jazyk
IV.
Bérešová
Nemecký jazyk
IV.
Keketiová
SP so žiadateľmi
o azyl II.
Žáková
SP v treťom
sektore I.
Radková
Exkurzia
Davideková
PV
2
0/2
PV
2
0/2
PV
3
1/2
PV
3
1/2
PV
1
2-3
dni
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
61
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 3.
Semester: zimný
Kód
Názov predmetu
KTb068
SP vo verejnej
správe
Davideková
Sociálne
zabezpečenie
Zeman, Kállay
Sociálna
patológia I.
Rybová, Vereš
Etika II.
Bošnáková, Vereš
Geriatria pre SP
Koval,
Smoleňová
Etnické minority
Lužica
Seminár
k bakalárskej
práci
Kovalčíková,
Žáková, Vereš
SP s občanmi so
zdravotných
postihnutím
Šramatá
KAb006
KTb051
KTb011
KDb010
KTb013
KTb041
KAb003
Hod. Prerekvizita
Kód
prerekvizity
Druh
Kr.
P
1
1/1
P
5
2/2
P
4
2/2
P
3
1/2
P
2
2/0
P
3
1/2
P
2
0/2
PV
3
1/2
62
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KAb002
SP s občanmi vo
vyššom veku
Kovalčíková
KAb011 SP s rómskym
etnikom
Lužica
Závislosti – Harm
KTb103 reduction
Žáková
Anglický jazyk
MJb019 V.
Bérešová
Nemecký jazyk
MJb052 V.
Keketiová
Gender studies
DMb001
Radková
SP v treťom
DMb007 sektore II.
Radková
PV
3
1/2
PV
3
1/2
PV
3
1/2
V
2
0/2
V
2
0/2
V
2
1/1
V
2
0/2
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
63
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 3.
Semester: letný
Kód
KAb004
KTb058
KTb074
KTb122
KTb023
KDb056
KDb085
KTb012
Názov predmetu
Sociálne služby
Davideková
Sociálna prevencia
I.
Schavel, Číšecký,
Látalová
SPV III. –
komunikácia II
Fabiánová,
Šramatá, Botek,
Dobríková
Supervízny seminár
a odborná prax
Číšecký, Vereš
Metódy SP II
Kállay
Základy prvej
pomoci
(OŠE)
Vedenie
bakalárskej práce
Botek, Žáková,
Kovalčíková
SP s rómskym
etnikom II.
Lužica
Hod. Prerekvizita
Kód
prerekvizity
Druh
Kr.
P
3
1/2
P
3
2/2
P
3
0/3
P
5
0/2
6 týž.
P
3
1/1
P
3
0/3
P
5
0/2
PV
3
1/2
64
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KAb001
MJb022
MJb023
Kuratívna SP
Levická, Látalová
Anglický jazyk VI.
Bérešová
Nemecký jazyk VI.
Keketiová
PV
3
1/2
V
2
0/2
V
2
0/2
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť
počet kreditov, stanovený študijným poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
Štátne záverečné skúšky v bakalárskom štúdiu
1. Obhajoba bakalárskej práce
2. Sociálna práca
3. Sociálna politika
65
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca v zdravotníctve
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
Názov predmetu
Druh
Kr.
Hod.
P
2
2/0
Seminár k úvodu do
právnych disciplín
Zeman
P
2
0/1
Štatistika
P
3
2/0
P
3
2/0
Základy sociálnej
práce
Levická, Dávideková
P
3
1/1
Supervízia k praxi 1
P
2
0/1
P
3
1/2
P
3
0/3
Základy psychológie
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
Dobríková, Štencl
Radková, Pavelek
Biológia
Bošák
Dávideková, Vereš
Závislosti
Žáková
Odborná prax 1
Dávideková, Vereš,
Hanzalíková
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
66
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Povinne voliteľné predmety
Kód
Názov predmetu
Druh
Kr.
Hod.
Anglický jazyk I.
PV
2
1/1
PV
2
1/1
PV
2
1/1
PV
2
0/2
PV
2
0/2
Voľnočasové aktivity
s vybranými typmi
klientov
Dávideková
PV
2
0/2
Prostredie a zdravie
PV
2
1/0
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
Bérešová
Francúzsky jazyk I.
Zelenská
Nemecký jazyk I.
Keketiová
Informatika
Boroňnová, Rafajdus
Základy pedagogiky
Bošňáková
Majdan, Gergelová
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
67
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca v zdravotníctve
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
Názov predmetu
Druh Kr. Hod.
Metódy SP I.
P
4
1/2
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
Základy SP
P
3
0/2
Biológia
P
3
0/2
P
3
0/1
Sociológia a sociálne
vedy
Csampai
P
3
2/0
Základy VVČ
P
3
1/1
P
3
0/3
Levická
Prvá pomoc
Boroňová, Mikloško
Etika
Dávideková, Bošňáková
Demografia
Kállay
Štatistika
Csampai
SPV-sebapoznanie,
sebahodnotenie
Šramatá, Dobríková,
Fabianová,
Hanzalíková, Látalová
68
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Ročníková práca
P
3
0/2
P
2
0/1
P
3
0/3
Kovalčíková, Žáková
Supervízia k praxi II.
Supervízia k praxi
I.
Dávideková, Vereš
Odborná prax II.
Vereš
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
Povinne voliteľné predmety
Anglický jazyk II.
PV 2
1/1
PV 2
1/1
PV 2
1/1
Bérešová
Francúzsky jazyk II.
Zelenská
Nemecký jazyk II.
Keketiová
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
69
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
LMb004
LMb046
LMb010
VZb037
KDb006
KDb001
OSb008
OSb076
OSb028
Názov predmetu
Anatómia a fyziológia,
Genetika
Kopecký, Salát, V.
Bošák
Mikrobiológia,
epidemiológia a hygiena
I.
Sabó
Biofyzika a biochémia
Horváthová, Blažíčková
Organizácia
zdravotníctva
Rusnák
Farmakológia
Beňo, Krčméry
Dietológia
Hromec, Horváthová D.,
Sládečková
História ošetrovateľstva
Botíková
Teória ošetrovateľstva I.
Matulníková
Ošetrovateľský proces I.
Botíková, Ilievová,
Lajdová, Matulníková,
Uríčková, Martinková
Druh
Kr.
Hod.
P
3
6/0/0
P
1
1/0/0
P
2
2/0/0
P
1
1/0/0
P
2
2/0/0
P
1
1/0/0
P
2
2/0/0
P
2
2/0/0
P
2
1/2/2
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
70
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
OSb027
KDb019
KTb112
MJb034
Ošetrovateľské techniky
Botíková, Ilievová,
Lajdová, Uríčková,
Matulníková,
Martinková
Klinická propedeutika
Havlíková, Salát
Všeobecná psychológia
Dobríková, Štencl
Latinský jazyk I.
Kosmál
P
6
0/4/4
P
2
2/0/0
P
1
2/0/0
P
1
0/1/0
Ošetrovateľské
techniky
Súvislá klinická prax I.
OSb070
OSb064
MJb002
MJb039
KTb120
MJb028
Botíková, Ilievová,
Lajdová, Matulníková,
Uríčková, Martinková,
Ryska
Supervízia
k ošetrovateľskej praxi
Botíková, Ilievová
Anglický jazyk I.
Bérešová
Nemecký jazyk I.
Keketiová
Základy sociálnej práce
v ošetrovateľstve I.
Levická, Davideková
Informatika I.
Boroňová, Rafajdus
Psychológia
P
3
80
120
PV
1
2/0/0
PV
1
2/0/0
V
1
2/0/0
V
1
2/0/0
Ošetrovateľský
proces,
Anatómia
71
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
LMb047
LMb058
KDb045
KDb013
KDb013
OSb077
OSb029
OSb041
OSb036
Názov predmetu
Mikrobiológia,
epidemiológia a hygiena
II.
Sabó
Patológia
a patofyziológia
Kopecký, Salát
Vnútorné lekárstvo I.
Hromec, Horváthová D.
Chirurgia I.
Ryska, Danaj
Pediatria I.
Križan, Mikloško,
Kalavská Z., Ondrušová
Teória ošetrovateľstva II.
Matulníková
Ošetrovateľský proces II.
Botíková, Ilievová,
Lajdová, Matulníková,
Uríčková, Martinková
Ošetrovateľstvo
v interných odboroch I.
Lajdová, Matulníková,
Martinková
Ošetrovateľstvo
v chirurgických odboroch
I.
Botíková, Ilievová,
Uríčková
Druh
Kr.
Hod.
P
1
1/0/0
P
2
2/0/0
P
1
2/0/0
P
1
2/0/0
P
1
2/0/0
P
3
2/0/0
P
2
0/2/2
P
3
0/1/5
P
3
0/1/5
Podmieňujúce
predmety,
kód predmetu
Mikrobiológia,
epidemiológia
a hygiena I.
Anatómia a
fyziológia
Teória ošet. I.
Patofyziológia
72
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KTb117
OSb059
KTb116
OSb006
OSb013
MJb035
Sociológia
Csampai
Prvá pomoc
Ilievová, Botíková
Vývinová psychológia
Štencl, Dobríková
Etika v ošetrovateľstve
Mojtová
Komunikácia
v ošetrovateľstve
Botíková, Ilievová,
Lajdová, Uríčková
Latinský jazyk II.
Kosmál
P
1
1/0/0
P
1
0/2/0
P
1
1/0/0
P
1
1/0/0
P
1
0/2/0
P
1
0/1/0
Botíková, Ilievová,
Matulníková, Lajdová,
Uríčková, Martinková,
Ryska
P
3
OSb065
MJb006
MJb042
Botíková, Ilievová,
Matulníková, Lajdová,
Uríčková, Martinková
Supervízia
k ošetrovateľskej praxi
Botíková, Ilievová
Anglický jazyk II.
Bérešová
Nemecký jazyk II.
Etika v
ošetrovateľstve
160
Prázdninová klinická
prax
OSb057
Všeobecná
psychológia
Súvislá
klinická prax I.
Súvislá klinická prax II.
OSb071
Všeobecná
psychológia
KTb112
P
3
160
Súvislá
klinická prax
II.
120
PV
PV
1
1
2/0/0
2/0/0
Ošetrovateľský
proces,
Anatómia
Keketiová
73
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KTb123
MJb030
VZb054
Základy sociálnej práce
v ošetrovateľstve II.
Levická, Davideková
Informatika II.
Boroňová, Rafajdus
Verejné zdravotníctvo
Rusnák
V
1
2/0/0
V
1
2/0/0
V
1
2/0/0
74
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
KDb046
KDb014
KDb023
OSb032
OSb037
OSb042
KDb009
KDb047
Názov predmetu
Vnútorné lekárstvo II.
Hromec, Horváthová
D.
Chirurgia II.
Ryska, Danaj
Pediatria II.
Križan, Mikloško,
Kalavská Z.,
Ondrušová
Ošetrovateľstvo
v geriatrii
Botíková, Martinková,
mentorky FN
Ošetrovateľstvo
v chirurgických
odboroch II.
Ryska, Uríčková,
mentorky FN
Ošetrovateľstvo
v interných odboroch
II.
Lajdová, mentorky
FN
Geriatria
Hromec, Horváthová
D., Kadlecová
Onkológia
Jurga
Druh
Kr.
Hod.
P
4
2/0/0
P
4
2/0/0
P
4
2/0/0
P
3
0/1/5
P
3
Podmieňujúce predmety,
kód predmetu
0/2/6
Oš.
v chirurgických
odboroch I.
Patofyziológia,
Oš. v interných
odboroch I.
P
3
0/2/6
P
2
2/0/0
P
2
2/0/0
75
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
OSb081
OSb072
OSb066
MJb010
MJb045
OSb015
OSb084
Výskum
v ošetrovateľstve I.
Botíková, Ilievová,
Súvislá klinická prax
III.
Botíková,
Matulníková,
Ilievová, Lajdová,
Uríčková,
Martinková, Ryska
Supervízia
k ošetrovateľskej
praxi III.
Botíková, Ilievová
Anglický jazyk III.
Bérešová
Nemecký jazyk III.
Keketiová
Liečebná rehabilitácia
Šmondrk
Zdravotná
starostlivosť
o rizikové skupiny
občanov
Botíková, Ilievová,
Lajdová, Uríčková
P
2
0/1/0
Prázdninová
klinická prax
P
2
P
PV
80
120
1
2/0/0
PV
1
2/0/0
V
1
2/0/0
V
1
2/0/0
Ošetrovateľsk
ý proces,
Anatómia
76
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
KDb
012
KDb
048
KDb
049
KDb
050
OSb
052
OSb
045
OSb
045
OSb
049
KTb
118
OSb
082
Názov predmetu
Gynekológia a pôrodníctvo
Chramec, Hvizdák,
Bartkovjak
Neurológia
Kutná
Psychiatria
Černák
Intenzívna medicína
Ťažiarová, Šimková,
Čeripková
Ošetrovateľstvo v pediatrii
Lajdová, mentorky FN
Ošetrovateľstvo
v komunite
Botíková, Lajdová,
Ilievová
Ošetrovateľstvo
v neurológii
Martinková, mentorky
z FN
Ošetrovateľstvo
v onkológii
Uríčková, mentorky FN
Klinická psychológia
Štencl, Dobríková
Výskum v ošetrovateľstve
II.
Botíková, Ilievová
Druh
Kr.
Hod.
P
3
2/0/0
P
3
2/0/0
P
3
2/0/0
P
3
2/0/0
P
2
0/2/6
P
2
0/2/6
P
2
0/1/5
P
2
0/1/5
P
1
2/0/0
P
2
0/1/0
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
Všeobecná
a vývinová
psychológia
Výskum v oše.
I.
77
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Súvislá klin.
prax III.
Súvislá klinická prax IV.
OSb
073
OSb
058
OSb
067
MJb
014
MJb
048
OSb
091
KAb
020
Botíková, Matulníková,
Ilievová, Lajdová,
Uríčková, Martinková,
Ryska
Prázdninová klinická prax
II.
Botíková, Matulníková,
Ilievová, Lajdová,
Uríčková, Martinková
Supervízia
k ošetrovateľskej praxi IV.
Botíková, Ilievová
Anglický jazyk IV.
Bérešová
Nemecký jazyk IV.
Keketiová
Liečebná rehabilitácia
Šmondrk
Prevencia drogovej
závislosti
Žáková
P
4
160
Súvislá klin.
prax IV.
P
2
160
120
PV
1
2/0/0
PV
1
2/0/0
V
1
2/0/0
V
1
2/0/0
Ošetrovateľský
proces,
Anatómia
78
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 3.
Semester: zimný
Kód
OSb012
OSb053
OSb034
OSb055
KTb134
OSb062
OSb004
Názov predmetu
Intenzívna
ošetrovateľská
starostlivosť
Boroňová, mentorky
FN
Ošetrovateľstvo
v psychiatrii
Botíková, mentorky
FN
Ošetrovateľstvo
v gynekológii a v
pôrodníctve
Matulníková,
mentorky FN
Paliatívna a hospicová
starostlivosť
Ilievová
Právo a legislatíva
ošetrovateľstve
Zeman
Seminár k záverečnej
práci I.
Botíková, Ilievová
Edukácia
v ošetrovateľstve
Lajdová
Druh
Kr.
Hod.
P
7
0/2/7
P
7
0/1/7
P
7
0/1/7
P
1
2/0/0
P
1
2/0/0
P
2
0/1/0
P
2
0/2/0
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
79
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
OSb074
OSb068
MJb018
MJb051
MJb025
OSb60
Súvislá klinická prax
V.
Botíková,
Matulníková, Ilievová,
Uríčková, Lajdová,
Martinková, Ryska
Supervízia
k ošetrovateľskej praxi
V.
Botíková, Ilievová
Anglický jazyk V.
Bérešová
Nemecký jazyk V.
Keketiová
Ekonomika
zdravotníctva I.
Chmelík
Psychoterapia
Dobšovič
Prázdninová
klinická prax
P
2
80
115
PV
1
2/0/0
PV
1
2/0/0
V
1
2/0/0
V
1
0/2/0
Ošetrovateľský
proces,
Anatómia
80
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 3.
Semester: letný
Kód
OSb016
VZb088
OSb063
Názov predmetu
Manažment
v ošetrovateľstve
Botíková
Výchova k zdraviu
Kállayová
Seminár k záverečnej práci
II.
Botíková, Ilievová
Druh
Kr.
Hod.
P
3
0/2/0
P
3
1/0/0
P
3
0/2/0
OSb0069
MJb016
MJb054
Botíková, Matulníková,
Ilievová, Uríčková,
Lajdová, Martinková,
Ryska
Supervízia
k ošetrovateľskej praxi VI.
Botíková, Ilievová
Anglický jazyk VI.
Bérešová
Nemecký jazyk VI.
Verejné
zdravotníctvo
VZb054
Seminár k záv.
práci I.
Súvislá klin.
prax V.
Súvislá klinická prax VI.
OSb075
Podmieňujúce
predmety,
kód predmetu
P
20
400
120
PV
PV
1
1
2/0/0
2/0/0
Ošetrovateľský
proces,
Anatómia
Keketiová
MJb026
Ekonomika zdravotníctva
II.
V
1
2/0/0
Ekonomika
zdravotníctva
I.
Chmelík
81
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
LMbD001
LMbD002
LMbD003
LMbD004
LMbD005
MJbD001
SPbD...
OSbD001
MJbD002
MJbD003
Názov predmetu
Biológia
Sabó, Špajdelová
Fyziológia
Salát
Všeobecná chémia
Blažíčková
Biofyzika
Horváthová,
Gbelcová
Anatómia
Kopecký, Kopecká
Latinský jazyk
Kosmál
Etika
Davideková,
Bošnáková
Ošetrovateľstvo
Botíková, Ilievová,
Uríčková, Lajdová,
Martinková
Anglický jazyk I.
Bérešová
Nemecký jazyk I.
Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
5
1/2
P
4
2/1
P
5
2/2
P
4
1/1
P
5
3/1
P
3
0/1
PV
3
0/1
PV
3
1/0
PV
3
1/1
PV
3
1/1
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
82
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
LMbD006
LMbD007
LMbD008
LMbD009
KDbD001
MJbD004
SPbD001
SPbD002
SPbD003
MJbD005
MJbD006
Názov predmetu
Biochémia
Blažíčková
Patologická
anatómia
Kopecký, Kopecká
Patologická
fyziológia
Salát
Genetika človeka
V. Bošák
Farmakológia
Beňo, Krčméry
Informatika
Rafajdus
Základy
psychológie
Dobríková, Štencl
Sociológia
a sociálne vedy
Csampai
Základy sociálnej
práce
Levická,
Davideková
Anglický jazyk II.
Bérešová
Nemecký jazyk II.
Kéketiová
Druh
Kr
Hod.
P
6
4/0
P
5
2/1
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
Anatómia
LMbD005
P
5
2/0
Fyziológia
LMbD002
P
4
3/0
P
3
1/1
P
3
0/2
PV
3
1/0
PV
3
1/0
PV
3
1/0
PV
3
1/1
PV
3
1/1
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
83
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
LMbD010
LMbD011
LMbD012
VZbD030
SPbD004
LMbD013
VZbD031
MJbD007
MJbD008
MJbD009
Názov predmetu
Mikrobiológia
Sabó, Mateička,
Špajdelová
Toxikológia
Špirková
Histológia
Kopecká
Epidemiológia
Zdravotnícke právo
Zeman, Lekár
Základy VVČ
Mateička
Seminár ku
komunikácii
Sociálne lekárstvo
Chmelík
Anglický jazyk III.
Bérešová
Nemecký jazyk III.
Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
6
3/4
P
4
0/2
P
5
2/2
P
4
2/1
P
3
1/0
P
3
0/1
PV
2
0/1
PV
2
1/0
PV
3
0/2
PV
3
0/2
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
84
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
LMbD014
LMbD015
LMbD016
LMbD017
VZbD032
LMbD018
VZbD033
LMbD019
MJbD010
MJbD011
Názov predmetu
Hematológia
a transfúziológia
Fábryová
Imunológia
Blažíčková
Nukleárna medicína
Horváthová
Laboratórna technika
Bošák, Blažíčková,
Horváthová
Štatistika
Odborná prax (60h)
Horváthová
Odhad, manažment
a komunikácia rizika
Gallová
Ochrana pred
ionizujúcim žiarením
Horváthová
Anglický jazyk IV.
Bérešová
Nemecký jazyk IV.
Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
5
3/0
P
4
3/0
P
4
2/1
P
5
2/1
P
3
2/1
P
5
0/5
PV
2
0/1
PV
3
1/1
PV
3
0/2
PV
3
0/2
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
85
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 3.
Semester: zimný
Kód
LMbD020
LMbD021
LMbD022
OSbD002
LMbD023
LMbD024
MJbD012
MJbD013
MJbD014
MJbD015
Názov predmetu
Vyšetrovacie metódy
v imunológii
Blažíčková
Vyšetrovacie metódy
v toxikológii
a farmakológii
Špirková
Vyšetrovacie metódy
v genetike
Bošák
Prvá pomoc
Ilievová, Botíková
Údržba laboratórnej
techniky
Blažíčková, Bošák,
Horváthová
Seminár
k bakalárskej práci
Salát
Ekonomika
v zdravotníctve
Chmelík
Poisťovníctvo
v zdravotníctve
Chmelík
Anglický jazyk V.
Bérešová
Nemecký jazyk V.
Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
5
1/2
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
Imunológia
LMbD015
P
7
2/3
Toxikológia
LMbD011
P
6
1/2
Genetika človeka
LMbD009
P
3
0/2
P
4
0/3
P
2
0/1
PV
2
1/0
PV
2
1/0
PV
3
1/1
PV
3
1/1
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
86
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 3.
Semester: letný
Podmieňujúce
Kód
Názov predmetu
Druh Kr Hod.
predmety, kód
predmetu
Vyšetrovacie metódy
Biochémia
LMbD025 v biochémii
P
4
0/3
Blažíčková
LMbD006
Vyšetrovacie metódy
Mikrobiológia
v mikrobiológii
LMbD026
P
4
1/2
Sabó, Mateička,
LMbD010
Špajdelová
Vyšetrovacie metódy
Hematológia a
v hematológii
transfúziológia
LMbD027
P
4
1/2
a transfúziológii
Fábryová
LMbD014
Vyšetrovacie metódy
v histológii
Histológia
LMbD028
P
4
1/2
a cytológii
Kopecká
LMbD012
Vyšetrovacie metódy
v biológii životného
LMbD029
P
3
1/1
prostredia
Špajdelová
Laboratórne výpočty
LMbD030
P
3
1/1
Blažíčková
Odborná prax (60 h)
LMbD031
P
4
0/5
Horváthová
Klinická
KDbD002 propedeutika
PV
3
2/0
Vravcová
Anglický jazyk VI.
MJbD016
PV
3
1/1
Bérešová
Nemecký jazyk VI.
MJbD017
PV
3
1/1
Keketiová
Bakalárska práca
LMbD032
P
10
87
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
Štátne bakalárske skúšky:
Obhajoba bakalárskej práce
LMbD033
LMbD034
LMbD035
1. štátnicový predmet:
Vyšetrovacie metódy v histológii
2. štátnicový predmet:
Vyšetrovacie metódy v biochémii
3. štátnicový predmet:
Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii
88
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo ( I. stupeň – bakalársky stupeň)
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 1.
Semester: zimný
1. semester
Poznámka: VZbD – bakalárske denné štúdium, VZbE bakalárske externé štúdium
Kód
LMbD036
LMbE010
LMbD037
LMbE011
LMbD038
LMbE012
LMbD039
LMbE013
MJbD018
MJbE007
VZbD001
VZbE001
VZbD002
VZbE002
Názov povinného
predmetu
Anatómia
Kopecký,
Kopecká
Biofyzika
Horváthová,
Gbelcová
Biológia –
Genetika človeka
V. Bošák
Fyziológia I.
Salát
Informatika /ICT
I.
Rafajdus
Úvod do VZ a PZ
I. (Úvod do VZ)
Rusnák,
Kállayová,
Mikušová
Základy VVČ I.
Majdan, Grendová
Druh
Kredit
Hod.
P
3
1/1
P
3
1/1
P
4
2/0
P
3
1/1
P
3
0/1
P
4
1/1
P
3
1/1
23
13/týž.
Podmieňujúce
predmety
89
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Kód
MJbD019
MJbE008
MJbD020
MJbE009
MJbD021
MJbE010
VZbD003
VZbE003
VZbD004
VZbE004
VZbD005
VZbE005
Kód
MJbD022
MJbE011
Názov povinne
voliteľného
predmetu
Anglický jazyk I.
Bérešova
Latinský jazyk I.
Kosmál
Nemecký jazyk I.
Keketiová
Právne aspekty v
zdravotníctve
Zeman
Demografia
Kállay
Seminár k praxi
Grendová
Názov výberového
predmetu
Multicultural
communication
Bérešova
Druh
Kredit
Hod.
PV
1
0/2
PV
1
0/1
PV
1
0/2
PV
3
0/1
PV
2
0/1
PV
1
0/1
Druh
Kredit
Hod.
V
2
1/1
Podmieňujúce
predmety
Podmieňujúce
predmety
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety
v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
90
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo ( I. stupeň – bakalársky stupeň)
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 1.
Semester: letný
2.semester
Poznámka: VZbD – bakalárske denné štúdium, VZbE bakalárske externé štúdium
Kód
VZbD006
VZbE006
VZbD007
VZbE007
Názov povinného
predmetu
Epidemiológia I.
(Úvod do epi)
Rusnák, Gallová,
Kállayová
Úvod do VZ a PZ
II.(Determinanty
zdravia)
Druh
Kredit
Hod.
P
5
2/2
VZbD/E001
P
4
1/1
P
3
1/1
P
3
2/0
P
4
0/2
P
4
1/1
23
14/týž.
Kállayová, Bošák
LMbD040
LMbE014
KDbD003
KDbE002
VZbD008
VZbE008
VZbD009
VZbE009
Fyziológia II.
Salát
Infekčné choroby
Krčméry,
Strehárová,
Kršáková
Štatistika I.
Černušková,
Marušková
Základy VVČ II.
Majdan, Grendová
Podmieňujúce
predmety
Úvod do VZ
a PZ I. (Úvod
do VZ)
LMb29
Fyziológia I.
VZbD/E002
Základy VVČ
I.
91
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Kód
MJbD023
MJbE012
MJbD024
MJbE013
MJbD025
MJbE014
OSbD003
OSbE003
MJbD026
MJbE015
LMbD041
LMbE015
VZbD005
VZbE005
LMbD042
LMbE016
Kód
MJbD027
MJbE016
Názov povinne
voliteľného
predmetu
Anglický jazyk II.
Bérešova
Latinský jazyk II.
Kosmál
Nemecký jazyk II.
Keketiová
Prvá pomoc
a resuscitácia
Ilievová, Botíková
Informatika/ICT II.
Rafajdus
Biochémia
Blažičková
Seminár k praxi
Grendová
Patologická
anatómia
Kopecký, Kopecká
Názov výberového
predmetu
Multicultural
communication
Bérešova
Druh
Kredit
Hod.
PV
1
0/2
PV
1
0/1
PV
1
0/2
PV
1
0/1
PV
2
0/1
PV
3
0/1
PV
1
0/1
PV
3
1/1
Podmieňujúce
predmety
MJb004
Anglický j. I.
MJb034
Latinský j. I.
MJb067
Nemecký j. I.
MJb032
Informatika/ICT
I.
LMb001
Anatómia
Druh
Kredit
Hod.
V
2
1/1
Podmieňujúce
predmety
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety
v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
92
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
VZb049
VZb007
LMb077
KDb035
KDb055
LMb083
KDb007
KDb057
LMb024
KDb015
Názov povinného
predmetu
Úvod do epidemiológie
Bražinová
Bioštatistika
Kačmáriková
Patologická fyziológia II.
Salát
Prevencia vo vnútornom
lekárstve
Hromec, Vravcová
Prevencia v onkológii
a epidemiológia nádorov
I.
Jurga, Nagyová
Lekárska mikrobiológia
II.
Sabó, Mateička
Farmakológia
a farmakoekonomika
Beňo
Prevencia v pediatrii I.
Križan, Ondrušová,
Mikloško,
Fyzikálne princípy
prístrojovej techniky
Horváthová M.,
Infekčné choroby I.
Krčméry, Strehárová,
Kršáková
Druh
Kr
Hod.
P
4
10
P
3
10
P
2
10
P
2
5
P
2
5
P
4
5
P
2
5
P
2
5
P
2
10
P
2
5
Podmieňujúce
predmety
93
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
VZb028
Odborná prax II.
Rusnák
P
5
136
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné predmety a
zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety v súlade s pravidlami
študijného poriadku Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
94
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
VZb035
VZb004
VZb027
VZb011
KDb060
KDb039
KDb034
KDb031
Názov povinného
predmetu
Ochrana zdravia pred
žiarením
Horváthová,
Nikodémová
Aplikovaná
epidemiológia
Pekarčíková, Kállayová,
Gallová
Nemocničná hygiena
Strehárová
Mentálne zdravie I.
Bražinová
Infekčné choroby II.
Krčméry
Prevencia vo vnútornom
a praktickom lekárstve
Hromec, Vravcová,
Horváthová
Prevencia v pediatrii II.
Križan, Ondrušová,
Kolenová, Tareková,
Mikloško,
Prevencia v onkológii
a epidemiológia
nádorov II.
Jurga, Nagyová
Druh
Kr
Hod.
P
4
10
P
6
15
P
5
10
P
2
5
P
4
10
P
3
5
P
3
5
P
3
10
Podmieňujúce
predmety
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety
v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
95
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 3.
Semester: zimný
Kód
VZb021
VZb047
VZb013
VZb056
VZb066
VZb068
LMb050
KDb035
KDb037
VZb039
Názov povinného
predmetu
Epidemiológia
infekčných chorôb I.
Naďová, Ondrušová
Sokolová
Tropické VZ I.
Rusnák, Ondrušová
Environmentálne
zdravie I.
Majdan,
Výživa a zdravie I.
Kačmáriková,
Zdravie detí a mládeže
Kačmáriková,
Zdravie pri práci I.
Gergelová, Gallová
Mikrobiológia
životného prostredia
Mateička,
Prevencia v gynekológii
I.
Chramec, Hvizdák,
Bartkovjak
Prevencia v chirurgii I.
Danaj, Petrovič
Podpora zdravia
Kállayová,
Druh
Kr
Hod.
P
4
10
P
3
10
P
4
5
P
3
5
P
3
10
P
3
10
P
3
5
P
1
5
P
1
5
P
3
5
Podmieňujúce
predmety
96
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
VZb042
Seminár k bakalárskej
práci
Grendová
P
2
10
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety
v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
97
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 3.
Semester: letný
Kód
VZb016
VZb058
VZb015
VZb070
VZb072
MJb065
VZb025
KDb054
KDb038
VZb045
VZb086
VZb053
Názov povinného
predmetu
Epidemiológia
chronických chorôb
Bražinová, Rusnák
Výživa a zdravie II.
Kačmáriková, Izsáková
Environmentálne
zdravie II.
Majdan,
Zdravie pri práci II.
Gergelová, Gallová
Zdravotná politika
Rusnák
Manažment vo VZ
Chmelík, Boroňová
Medzinárodné zdravie
Majdan
Prevencia v gynekológii
II.
Hvizdák, Chramec,
Bartkovjak
Prevencia v chirurgii II.
Danaj, Mykyta, Petrovič
Štátny zdravotný dozor
Grendová
Odborná prax II. (60
hodín)
Rusnák
Vedenie bakalárskej
práce
Vedúci bakalárskych
prác
Druh
Kr.
Hod.
P
3
10
P
3
5
P
3
5
P
3
10
P
3
5
P
3
10
P
2
10
P
1
5
P
1
5
P
2
5
P
3
5
P
3
10
Podmieňujúce
predmety
98
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety
v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
Štátne bakalárske skúšky
VZb078
VZb079
VZb080
VZb081
Obhajoba bakalárskej práce
1.št.predmet
Environmentálne zdravie a zdravie pri práci
2.št.predmet
Štátny zdravotný dozor
3.št.predmet
Epidemiológia prenosných a neprenosných ochorení
99
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
Názov
predmetu
Základy SP
Levická,
Davideková
Sociológia a
sociálne vedy
Csampai
Základy
psychológie
Dobríková,
Štencl
Základy
pedagogiky
Bošnáková
Seminár zo
základov
ekonomiky
Vacat
Druh
Kr. Hod
P
3
10
P
3
10
P
2
10
P
2
10
P
2
10
Podmieňujúce predmety
Kódy podmieňujúcich
predmetov
100
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Seminár
k úvodu do
právnych
disciplín
Zeman
Odborná prax
I.
Davideková,
Vereš
Supervízia
k praxi I.
Davideková,
Vereš
Štatistika
Radková
P
2
5
P
3
15
P
2
5
P
2
10
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
101
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
Predmet
Druh
Vývinová
psychológia
P
Dobríková,
Štencl
Etika I.
P
Davideková,
Bošnáková
Teória sociálnej
práce I.
P
Levická
Seminár zo
skupinovej a
sídelnej štruktúry
P
spoločnosti
Csampai
Základy VVČ I.
P
Csampai
SPV I. –
sebapoznanie,
sebahodnotenie
Šramatá,
P
Fabiánová,
Dobríková,
Hanzalíková,
Látalová, Botek
Podmieňujúce
predmety
Kódy podmieňujúcich
Kr. Hod
predmetov
Základy psychológie
2
10
2
10
Základy SP
5
10
2
10
4
10
3
20
102
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Odborná prax II.
Davideková,
Číšecký
Supervízia
k praxi II.
Demografia
Kállay
P
3
15
P
2
5
P
1
10
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
103
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: zimný + letný
Kód
Predmet
Informatika I.
zabezpečuje
KMaJ
Seminár
k vybraným
otázkam
sociálnej práce
SP so žiadateľmi
o azyl
Žáková
SP v III.sektore
Radková
SP
v
zdravotníctve
doc. Kovalčíková
Biológia človeka
V. Bošák
Svetové
náboženstvá
a
sekty
Látalová
Druh
Kr.
Hod
Pv
2
5
Pv
3
10
Pv
3
10
Pv
3
10
Pv
3
10
Pv
3
10
Pv
3
10
Podmieňujúce
predmety
Kódy
podmieňujúcich
predmetov
104
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Psychológia
osobností *
Pediatria
Špeciálnopedagogi
cký seminár
Kuratívna SP
Prvá pomoc
SP so zdravotne
postihnutými
SP so seniormi
SP s mládežou
Drogové závislosti
Seminár
zo
správneho konania
Zvládanie záťaže
Anglický jazyk I.
Nemecký jazyk I.
Pv
3
10
Pv
2
10
Pv
4
10
Pv
5
10
Pv
3
10
Pv
3
10
Pv
3
10
Pv
5
10
Pv
3
10
Pv
2
5
Pv
3
10
Pv
2
10
Pv
2
10
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
105
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: zimný + letný
Kód
Predmet
Druh
Anglický jazyk
V.
V
Podmieňujúce predmety
Kódy podmieňujúcich
Kr. Hod
predmetov
2
10
Nemecký jazyk
V.
V
2
10
Nepovinná prax
a supervízia
V
4
10
V
2
10
Sociálna náuka
cirkvi
Číšecký
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
106
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
Názov predmetu
Druh
Kr
Hod.
Prerekvizita
Kód prerekvizity
KTb055
Sociálna politika
Botek
KTb021 Metódy SP I.
Levická
KTb006 Dejiny SP
Šramatá
KTb038 Rodinné právo
Zeman
KTb073 SPV II. –
komunikácia I.
Botek,
Dobríková,
Fabiánová,
Šramatá,
Hanzalíková,
Mrázová
KDb052 Pediatria pre SP
Zab. KKD
(Ondrušová?)
KTb017 Kazuistický
seminár
Číšecký, Kállay
Psychológia
osobnosti
KTb032
Dobríková,
Štencl
P
5
10
P
5
10
P
2
10
P
2
10
P
3
10
P
2
10
P
2
10
P
2
10
107
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KTb028
KTb061
KAb021
MJb044
MJb009
KTb004
Odborná prax
a supervízia
k praxi
Žáková,
Kovalčíková,
Vereš
Špeciálna
pedagogika
Bošnáková
SP so žiadateľmi
o azyl I.
Žáková
Nemecký jazyk
III.
Keketiová
Anglický jazyk
III.
Bérešová
Animácia
Brestovanský M.,
Dávideková
P
3
10
PV
2
10
PV
2
10
PV
2
10
PV
2
10
V
2
10
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
108
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
Názov predmetu
KTb136
Sociálno-právna
ochrana
Ružička, Levická
Sociálna
psychológia
Štencl, Dobríková
Trestné právo
Zeman
Sociálny projekt
Radková,
Kovalčíková
Sociológia II.
Csampai,
Almásyová
Sociálna
pedagogika
Levická,
Bošnáková
Psychiatria pre SP
Černák
Sociálna politika
II.
Botek
KTb060
KTb080
DMb003
KTb066
KTb053
KDb042
KTb056
Druh
Kr
Hod. Prerekvizita
Kód prerekvizity
P
5
10
P
3
10
P
2
10
P
3
10
P
2
10
P
2
10
P
3
10
P
5
10
109
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KTb028
MJb047
KAb016
DMb006
MJb013
Odborná prax
a supervízia
k odbornej praxi
II.
Vereš, Čišecký
Nemecký jazyk
IV.
Keketiová
SP so žiadateľmi
o azyl II.
Žáková
SP v treťom
sektore
Radková
Anglický jazyk
IV.
Bérešová
P
4
10
PV
2
10
PV
3
10
PV
3
10
PV
2
10
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
110
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 3.
Semester: zimný
Kód
Názov predmetu
KTb067
SP vo verejnej
a štátnej správe
Davideková,
Schavel
Sociálne
zabezpečenie
Zeman, Kállay,
Tomanová
Sociálna patológia
Rybová, Vereš
Etika II.
Bošnáková,
Dávideková
Seminár
k bakalárskej práci
Kovalčíková,
Dávideková,
Žáková
SPV
Tichý, Schavel,
Botek, Šramatá,
Fabianová
Závislosti – Harm
reduction
Žáková
Terénna SP
Kállay
Supervízny
KAb007
KTb050
KTb012
KTb042
KTb069
KTb104
KTb078
KTb075
Druh
Kr
Hod. Prerekvizita
Kód prerekvizity
P
4
10
P
5
10
P
4
10
P
3
10
P
3
10
P
3
10
P
3
10
P
3
10
P
5
10
111
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Kab022
KDb018
KAb022
seminár a odborná
prax
Vereš, Číšecký
SP s osobami
vyššieho veku
Kovalčíková
Základy prvej
pomoci
Ilievová
SP v zdravotníctve
Kovalčíková
PV
3
10
PV
3
10
PV
3
10
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
112
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 3.
Semester: letný
Kód
Názov predmetu
KAb005
Sociálne služby
Davideková,
Tomanová
Sociálna prevencia
I.
Schavel, Číšecký,
Rybová
SP s občanmi so
ZP
Rudolfová
Základy VVČ
Šramatá, Csampai,
Kállay
Etnické minority
Csampai, Lužica
Gerontológia pre
sociálnych
pracovníkov
Koval
Seminár
k bakalárskej práci
Kovalčíková,
Žáková,
Dávideková, Vereš
SP s
bezdomovcami
Vereš
KTb057
KAb009
KTb102
KTb014
KDb011
KTb135
KAb008
Druh
Kr
Hod. Prerekvizita
Kód prerekvizity
P
5
10
P
5
10
P
3
10
P
3
10
P
3
10
P
3
10
P
3
10
PV
3
10
113
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KAb010
SP s rómskym
etnikom
Lužica
PV
3
10
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
Štátne záverečné skúšky v bakalárskom štúdiu
1. Obhajoba bakalárskej práce
2. Sociálna práca
3. Sociálna politika
114
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
LMb022
LMb009
LMb003
LMb028
LMb012
LMb048
OSb009
OSb021
OSb017
Názov predmetu
Všeobecná biológia
a genetika človeka
V.Bošák
Biofyzika
Horváthová, Jakubík
Anatómia
Kopecký, Kopecká
Fyziológia
Salát
Biochémia
Blažíčková,
Špirková
Mikrobiológia,
epidemiológia,
hygiena
Sabó
História
ošetrovateľstva I.
Botíková
Odborná
ošetrovateľská prax
I.
Botíková, Ryska
Nekontaktné hodiny
I.
Druh
Kr.
Hod.
P
3
15
P
3
10
P
5
20
P
5
10
P
3
10
P
2
10
P
5
10
P
4
136
P
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
50
115
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
KTb111
LMb057
LMb078
KDb005
OSb010
KDb020
OSb022
KTb112
OSb018
Názov predmetu
Základy etiky
Davideková
Patologická
anatómia
Kopecký
Patologická
fyziológia
Salát
Farmakológia
Beňo, Krčméry
História
ošetrovateľstva II.
Botíková
Klinická
propedeutika I.
Havlíková, Salát
Odborná
ošetrovateľská
prax II.
Botíková,
Wiczmándyová,
Ryska
Všeobecná
psychológia
Štencl, Dobríková
Nekontaktné
hodiny II.
Druh
Kr.
Hod.
P
3
10
P
4
15
P
4
10
P
4
20
P
4
10
P
4
10
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
Anatómia
Fyziológia
História oše. I.
Odborná oše. prax I.
P
4
136
P
3
10
P
Psychológia
50
116
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
OSb078
OSb005
KTb113
KTb114
LMb038
LMb036
KDb002
OSb023
OSb019
Názov predmetu
Teória ošetrovateľstva
I.
Matulníková
Etika
v ošetrovateľstve
Lajdová,
Wiczmándyová
Všeobecná
psychológia II.
Štencl, Dobríková
Zdravotnícke právo
Zeman
Klinická
mikrobiológia
Sabó
Imunológia
Blažíčková
Dietológia I.
Hromec, Horváthová
D., Sládečková
Odborná
ošetrovateľská prax
III.
Uríčková,
Wiczmándyová,
Ryska
Nekontaktné hodiny
III
Druh
Kr.
Hod.
P
5
15
P
4
15
P
2
15
P
4
15
P
4
10
P
4
10
P
3
10
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
Všeobecná
psychológia I.
Mikrobiológia,
epidemiológia,
hygiena
Odborná oše. prax
II.
P
P
4
136
50
117
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
OSb079
KDb044
OSb030
OSb014
KTb119
Názov predmetu
Teória ošetrovateľstva
II.
Matulníková
Základné fyzikálne
vyšetrenia
Havlíková
Ošetrovateľský proces
I.
Matulníková,
Martinková,
Wiczmándyová
Komunikácia
v ošetrovateľstve
Ilievová, Botíková,
Wiczmándyová,
Boroňová
Všeobecná
psychológia
Druh
Kr.
Hod.
P
4
10
P
3
10
P
3
10
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
Teória oše. I.
Etika
v ošetrovateľstve
P
P
3
3
10
10
Všeobecná
psychológia I.
a II.
Štencl
KTb116
KDb003
KTb121
Vývinová psychológia
Štencl, Dobríková
Dietológia II.
Hromec, Horváthová
D., Sládečková
Sociológia
P
3
10
P
3
10
P
3
10
Všeobecná
psychológia I.,
II. a III.
Všeobecná
psychológia
Csampai
118
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
OSb024
OSb020
Odborná
ošetrovateľská prax
IV.
Uríčková,
Wiczmándyová,
Ryska
Nekontaktné hodiny
IV.
Odborná oše.
prax III.
P
P
5
136
50
119
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 3.
Semester: zimný
Kód
OSb080
OSb031
OSb043
OSb038
OSb052
OSb035
OSb054
Názov predmetu
Teória
ošetrovateľstva III.
Matulníková
Ošetrovateľský
proces II.
Matulníková,
Martinková,
Wiczmándyová
Ošetrovateľstvo
v interných odboroch
I.
Hromec, Horváthová
D.
Ošetrovateľstvo
v chirurgii I.
Ryska, Danaj
Ošetrovateľstvo
v pediatrii
Križan, Mikloško
Ošetrovateľstvo
v gynekológii
a pôrodníctve
Chramec, Hvizdák,
Bartkovjak
Ošetrovateľstvo
v psychiatrii
Černák
Druh
Kr.
Hod.
P
4
10
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
Teória oše. II.
Ošet. proces I.
P
4
15
P
3
10
P
3
10
P
2
10
P
2
10
P
2
10
Patofyziológia
120
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
OSb033
OSb046
OSb086
OSb025
Ošetrovateľstvo
v geriatrii
Koval, Hromec,
Horváthová D.,
Kadlecová
Ošetrovateľstvo
v komunite I.
Lajdová, Kovaľ
Seminár
k záverečnej práci I.
Botíková, Ilievová,
Wiczmándyová
Odborná
ošetrovateľská prax
V.
Lajdová,
Wiczmándyová,
Ryska
P
2
10
P
2
5
P
2
5
Odborná oše. prax
IV.
P
4
136
121
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 3.
Semester: letný
Kód
OSb061
OSb044
OSb039
OSb047
OSb050
OSb040
KDb015
Názov predmetu
Rehabilitácia
v ošetrovateľstve
Martinková,
Komačeková
Ošetrovateľstvo
v interných odboroch
II.
Hromec, Salát,
Horváthová D.
Ošetrovateľstvo
v chirurgii II.
Ryska, Danaj
Ošetrovateľstvo
v komunite II.
Lajdová, Kovaľ
Ošetrovateľstvo
v onkológii
Jurga
Ošetrovateľstvo
v intenzívnej
starostlivosti
Šimková, Ťažiarová,
Čeripková, Boroňová
Infekčné choroby
Krčméry, Strehárová
Druh
Kr.
Hod.
P
3
10
P
4
10
P
4
10
P
4
15
P
4
10
P
3
10
P
2
20
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
Oše. v interných
odboroch I.
Oše. v chirurgii I.
Oše. v komunite I.
Anatómia,
fyziológia, patol.
fyziológia, oš.
proces, intenzívna
medicína, prvá
pomoc
Mikrobiológia
122
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KTb124
OSb087
OSb026
OSb088
OSb001
OSb002
OSb003
Klinická psychológia
Štencl, Dobríková
Seminár k záverečnej
práci II.
Botíková, Ilievová,
Wiczmándyová
Odborná
ošetrovateľská prax
VI.
Lajdová,
Wiczmándyová,
Ryska
Obhajoba bakalárskej
práce
P
P
3
2
10
5
Všeobecná
a vývinová
psychológia
Seminár k záv.
práci I.
Odborná oše. prax
V.
P
1
136
Ošetrovateľská teória
Ošetrovateľstvo
v komunite
Ošetrovateľstvo
v klinických odboroch
123
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
LMbE001
LMbE002
LMbE003
LMbE004
LMbE005
MJbE001
SPbE...
OSbE001
MJbE002
MJbE003
Názov predmetu
Biológia
Sabó, Špajdelová
Fyziológia
Salát
Všeobecná chémia
Blažíčková
Biofyzika
Horváthová,
Gbelcová
Anatómia
Kopecký, Kopecká
Latinský jazyk
Kosmál
Etika
Davideková,
Bošnáková
Ošetrovateľstvo
Botíková, Ilievová,
Uričková, Lajdová,
Martinková
Anglický jazyk I.
Bérešová
Nemecký jazyk I.
Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
5
15
P
4
15
P
5
10
P
4
10
P
5
15
P
3
10
PV
3
10
PV
3
10
PV
3
10
PV
3
10
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné
predmety a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
124
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
LMbE006
LMbE007
LMbE008
LMbE009
KDbE001
MJbE004
SPbE001
SPbE002
SPbE003
MJbE005
MJbE006
Názov predmetu
Biochémia
Blažíčková
Patologická
anatómia
Kopecký, Kopecká
Patologická
fyziológia
Salát
Genetika človeka
Bošák
Farmakológia
Beňo
Informatika
Rafajdus
Základy psychológie
Dobríková, Štencl
Sociológia
a sociálne vedy
Csampai
Základy sociálnej
práce
Levická,
Davideková
Anglický jazyk II.
Bérešová
Nemecký jazyk II.
Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
6
15
P
5
15
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
Anatómia
LMbE005
P
5
15
Fyziológia
LMbE002
P
4
10
P
3
10
P
3
10
PV
3
10
PV
3
10
PV
3
10
PV
3
10
PV
3
10
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
125
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
LMb031
LMb044
LMb059
LMb039
LMb033
KTb107
KTb110
MJb058
MJb077
MJb081
Názov predmetu
Hematológia I.
Fábryová
Mikrobiológia I.
Sabó
Toxikológia
Špirková
Laboratórna technika
Blažíčková
Histológia
Kopecká
Zdravotnícke právo
Lekár
Komunikácia
a tímová práca
Dobríková
Sociálne lekárstvo
Chmelík
Anglický jazyk III.
Bérešová
Nemecký jazyk III.
Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
5
10
P
5
10
P
5
15
P
5
10
P
5
15
P
3
10
PV
3
5
PV
3
5
V
3
10
V
3
10
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
126
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
LMb032
LMb045
LMb035
LMb052
LMb051
VZb007
VZb033
MJb059
MJb078
MJb082
Názov predmetu
Hematológia II.
Fábryová
Mikrobiológia II.
Mateička
Imunológia
Blažičková
Nukleárna medicína
Horváthová
Materiály a sety
Bošák
Bioštatistika
Kačmáriková
Ochrana pred IŽ
Horváthová
Vzťahy s verejnosťou
Chmelík
Anglický jazyk IV.
Bérešová
Nemecký jazyk IV.
Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
6
15
P
6
15
P
5
15
P
3
10
P
4
10
P
4
10
PV
3
10
PV
3
10
V
3
10
V
3
10
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
Hematológia I.
LMb031
Mikrobiológia I.
LMb044
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
127
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 3.
Semester: zimný
Kód
LMb061
LMb068
LMb064
LMb067
LMb063
LMb060
LMb070
OSbE002
MJb056
MJb017
Názov predmetu
Vyšetrovacie metódy
v biochémii I.
Blažičková
Vyšetrovacie metódy
v mikrobiológii I.
Sabó
Vyšetrovacie metódy
v hematológii I.
Fábryová
Vyšetrovacie metódy
v imunológii
Blažičková
Vyšetrovacie metódy
v genetike
Bošák
Vyšetrovacie metódy
v toxikológii
Špirková
Seminár
k bakalárskej práci
Salát
Prvá pomoc
a resuscitácia
Ilievová, Botíková
Poisťovníctvo v
zdravotníctve
Chmelík
Anglický jazyk V.
Bérešová
Druh
Kr
Hod.
P
4
10
P
4
10
P
4
10
P
5
15
P
5
15
P
4
10
P
2
5
PV
2
5
PV
2
5
V
3
10
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
128
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MJb050
Nemecký jazyk V.
Keketiová
V
3
10
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
129
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 3.
Semester: letný
Kód
LMb062
LMb069
LMb065
LMb066
LMb040
LMb053
LMb071
KDb020
KDb058
Názov predmetu
Vyšetrovacie metódy
v biochémii II.
Blažičková
Vyšetrovacie metódy
v mikrobiológii II.
Sabó, Mateička
Vyšetrovacie metódy
v hematológii II.
Fábryová
Vyšetrovacie metódy
v histológii
a cytológii
Kopecká
Laboratórne výpočty
Blažičková
Odborná literatúra rešerš
Mateička
Bakalárska práca
Horváthová
Klinická
propedeutika
Vravcová
Etika vo výskume
Krčméry
Druh
Kr
Hod.
P
5
15
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
VM v biochémii I.
LMb061
P
5
15
VM v mikrobiol. I.
LMb068
P
5
15
VM v hemat. I.
LMb064
P
5
15
P
3
10
P
3
5
P
5
PV
2
5
PV
2
5
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
130
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Štátne bakalárske skúšky
LMb084
LMb072
LMb073
LMb074
Obhajoba bakalárskej práce
1. štátnicový predmet:
Vyšetrovacie metódy v histológii
2. štátnicový predmet:
Vyšetrovacie metódy v biochémii
3. štátnicový predmet:
Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii
131
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná a externá forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 1.
Semester: zimný
1. semester
Poznámka: VZmD – magisterské denné štúdium, VZmE magisterské externé štúdium
Predmety povinné pre obe špecializácie:
Kód
VZmD001
VZmE001
VZmD002
VZmE002
VZmD003
VZmE003
VZmD004
VZmE004
VZmD005
VZmE005
Názov povinného
predmetu
Kvantitatívne metódy
v epidemiológii
(Epidemiologické štúdie)
Rusnák, Kállayová
Manažment v
zdravotníctve I.
Chmelík
Vedecko-výskumná
práca I.
Majdan
Zdravotná politika
pre ochranu a
podporu zdravia
Rusnák
Práva pacientov
Bražinová
Druh
Kr
Hod.
P
5
2/2
P
2
2/0
P
3
0/2
P
4
1/2
P
2
0/1
16
12/týž.
Podmieňujúce
predmety
132
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Predmety povinne voliteľné pre špecializačné zameranie:
Podpora a ochrana zdravia
Kód
VZmD006
VZmE006
VZmD007
VZmE007
VZmD008
VZmE008
Názov povinne
voliteľného
predmetu
Intervenčné štúdie
Rusnák, Kállayová
Nerovnosti v zdraví
Kállayová, Bošák
Socio-ekonomické
determinanty zdravia
I.
Kállayová
Druh
Kr
Hod.
PV
4
0/2
PV
4
0/1
PV
3
0/2
Podmieňujúce
predmety
Predmety povinne voliteľné pre špecializačné zameranie:
Klinická epidemiológia a výskum
Kód
VZmD009
VZmE009
VZmD010
VZmE010
VZmD011
VZmE011
Kód
VZmD038
VZmE038
Názov povinne
voliteľného predmetu
Kritické čítanie a
vedecká komunikácia
Gergelová, Machajová
Organizovanie a
výkon zdravotníckej
starostlivosti I.
Rusnák, Mikušová
Štatistický program R
Majdan, Gallová
Názov výberového
predmetu
Imunológia
Bošák
Druh
Kr
Hod.
PV
4
0/1
PV
4
1/1
PV
3
0/2
Druh
Kr
Hod.
V
3
0/2
Podmieňujúce
predmety
Podmieňujúce
predmety
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety
v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
133
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná a externá forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 1.
Semester: letný
2. semester
Poznámka: VZmD – magisterské denné štúdium, VZmE magisterské externé štúdium
Predmety povinné pre obe špecializácie:
Kód
VZmD012
VZmE012
VZmD013
VZmE013
VZmD014
VZmE014
VZmD015
VZmE015
Názov povinného
predmetu
EBM – medicína
založená na dôkazoch
I.
Rusnák, Rusnáková
Odborná prax III –
orientácia na DP (60
hod/semester)
Rusnák
Organizovanie a
výkon zdravotníckej
starostlivosti II.
Rusnák
Stanovenie potrieb
zdravotníckych
služieb
Druh
Kr
Hod.
P
3
1/1
P
5
0/0
P
3
2/0
VZmD/E004
P
3
0/1
P
3
0/2
Majdan
VZmD016
VZmE016
Špeciálna
epidemiológia I.
(Neinfekčná. epid.)
Pekarčíková
Podmieňujúce
predmety
Zdr. polit. pre
ochranu a podporu
z.
VZmD/E001
Kvant. metódy
v epid. (Epidemiol.
štúdie)
134
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
VZmD/E001
Špeciálna
epidemiológia II.
VZmD017
VZmE017
(Infekčná epid.)
P
3
0/2
20
9/týž.
Ondrušová, Sokolová
Kvant. metódy
v epid. (Epidemiol.
štúdie)
Predmety povinne voliteľné pre špecializačné zameranie:
Podpora a ochrana zdravia
Kód
VZmD018
VZmE018
VZmD019
VZmE019
VZmD020
VZmE020
Názov povinne
voliteľného predmetu
Environmentálne a
pracovné DZ I.
Majdan, Gergelová
Pracovné zdravotné
služby I.
Druh
Kr
PV
3
Hod.
1/2
VZmD/E004
PV
3
0/2
Gergelová, Gallová
Úraz, násilie a ich
riešenie
Podmieňujúce
predmety
PV
2
Zdr. polit. pre
ochranu a podporu
z.
VZmD/E004
0/2
Zdr. polit. pre
ochranu a podporu
z.
Majdan, Pekarčíková
Predmety povinne voliteľné pre špecializačné zameranie:
Klinická epidemiológia a výskum
Kód
VZmD021
VZmE021
VZmD022
VZmE022
Názov povinne
voliteľného
predmetu
Riadenie kvality a
personálny
manažment I.
Chmelík
Nelineárne odhady
rizika –logistická
regresia
Majdan
Druh
Kr
Hod.
PV
2
1/2
Podmieňujúce
predmety
VZmD/E011
PV
3
0/2
Štatistický program
135
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
VZmD023
VZmE023
Kód
VZmD043
VZmE043
Štatistika prežívania
Majdan
Názov výberového
predmetu
História VZ
Rusnák
PV
3
0/2
Druh
Kr
Hod.
V
2
2/0
R
VZmD/E011
Štatistický program
R
Podmieňujúce
predmety
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky
povinné predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné
a výberové predmety v súlade s pravidlami študijného poriadku
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
136
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
VZm002
Názov povinného
predmetu
Analýza
epidemiologických dát
II.
Druh
Kr
Hod.
P
4
1/2
VZm068
Analýza ep. dát
I.
Rusnák, Majdan
VZm033
VZm034
MJm037
Kód
VZm005
KDm007
MJm038
VZm015
VZm016
Preddiplomový seminár
Grendová
Rozhodovacie procesy
a zdravie
Pekarčíková
Práva pacientov
Bražinová
Názov povinne
voliteľného predmetu
Dezinfekcia a
sterilizácia
Ďuricová, Sokolova
Etika vo výskume
Mojtová
Financovanie
zdravotníctva
a prevencie chorôb
Bérešová, Weibl
História VZ a medicíny
Rusnák, Chmelík
Hodnotenie dopadov na
zdravie
Podmieňujúce
predmety
P
4
0/2
P
5
0/2
P
2
1/0
Druh
Kr
Hod.
PV
3
1/1
PV
2
1/0
PV
2
1/0
PV
3
2/0
PV
4
1/1
Podmieňujúce
predmety
Kállayová, Kvaková
137
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
VZm021
VZm007
Klinická epidemiológia
II.
Rusnák, Pekarčíková,
Marušková
Mentálne zdravie a jeho
ochrana II.
PV
4
1/1
PV
2
1/0
PV
4
0/2
PV
3
1/1
PV
3
1/0
PV
3
1/1
PV
4
2/0
PV
3
1/0
PV
3
1/0
VZb010
Bražinová
VZm069
VZm025
MJm015
MJm016
VZm086
VZm042
VZm043
VZm003
VZm011
VZm013
Mimoriadne situácie vo
VZ
Naďová
Objektivizácia faktorov
ŽP a PP
Horváthová M.
Personálny manažment
Chmelík
Riadenie kvality v
zdravotníctve
Chmelík
Tropické VZ II.
Rusnák, Ondrušová
Výživa a zdravie špecif.
populačných skupín
Kačmáriková
Zdravie detí a mládeže
II.
Kačmáriková
Behaviorálne aspekty
zdravia
Bražinová
Epidemiológia
profesionálnych
poškodení zdravia
Gergelová, Gallová
Ergonómia,
epidemiológia
a prevencia ochorení
pohybového systému
Gergelová, Gallová,
Bošák
Mental. zdr.
a jeho ochrana I.
VZb046
Tropické VZ I.
VZb065
Zdravie DaM I.
PV
4
1/1
PV
3
0/1
PV
3
1/1
138
VZm065
MJm007
MJm008
VZm018
MJm013
MJm014
VZm023
KDm015
VZm028
VZm030
KDm010
MJm017
VZm044
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Geografické informačné
systémy
PV
3
0/2
Majdan
Health Management I.
PV
2
1/1
Bérešová
MJm007
Health Management II.
PV
2
1/1
Health Manag. I.
Bérešová
Hygiena práce
a vyšetrovacie metódy
PV
3
1/1
v PL
Gergelová
Manažment vo VZ I.
PV
4
1/1
Chmelík
MJm013
Manažment vo VZ II.
PV
4
1/1
Manaž. vo VZ I.
Chmelík
Merania zdravia
a chorôb v populácii
PV
3
0/1
Kállayová
Nozokomiálne infekcie
a ich prevencia
PV
4
1/2
Strehárová, Kršáková
Organizácia
a legislatíva VZ
PV
4
1/0
v Krajinách EU
Rusnák
Pracovné zdravotné
služby
PV
3
1/0
Gergelová, Gallová
Stratégia liekovej
politiky
PV
2
1/0
Beňo
Vzťahy s verejnosťou
PV
2
1/0
Chmelík
Zdravie
znevýhodnených skupín
I.
PV
4
1/1
Pekarčíková,
Kállayová, Bošák
139
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
VZm045
VZm047
Zdravie
znevýhodnených skupín
II.
Pekarčíková,
Kállayová, Bošák
Zdravotnícka štatistika
Rusnák
VZm044
PV
4
1/1
ZZS I.
PV
4
1/1
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety
v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
140
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
VZm039
VZm035
Názov povinného
predmetu
Vedenie magisterskej
práce
Vedúci diplomových
prác
Súvislá preddiplomová
prax
Rusnák
Druh
Kr.
Hod.
P
15
0/2
P
15
10
týžd.
Podmieňujúce
predmety
30
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety
v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
Záverečné magisterské skúšky
VZm063
VZm048
VZm049
VZm050
Obhajoba diplomovej práce
1.št.predmet
Epidemiológia
2.št.predmet
Environmentálne zdravie
3.št.predmet
Manažment vo VZ
141
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
Názov predmetu
Teória SP II.
Levická
SPV IV. –
poradenstvo
Botek, Schavel,
Dobríková
Metódy SP III. (SP
so skupinou)
Druh
Kr. Hodiny
P
7
1/2
P
5
0/3
P
5
1/2
P
6
2/2
Podmieňujúce
predmety
kód
predmetu
Šramatá
Politika
zamestnanosti
Zeman
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
142
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
Názov predmetu
Druh
Kr.
Hodiny
Podmieňujúce
predmety
kód predmetu
Teória SP III.
Levická
Seminár
k diplomovej práci
Kovalčíková,
Žáková
Metódy SP IV. (SP
s komunitou)
P
6
1/2
P
1
0/1
P
5
1/2
P
5
1/2
P
3
0/5
P
2
0/1
Ružička, Šramatá
Personálna práca
Vaverčáková
Odborná prax IV. –
priebežná
Davideková,
Číšecký
Supervízia k praxi
IV.
Dávideková,
Čišecký
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený
študijným poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
143
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: zimný + letný
Kód
Názov predmetu
SP s rodinou I.
Fabiánová
SP v trestnej
justícii
Druh
Kr. Hodiny
PV
4
2/2
PV
4
1/2
PV
3
1/2
PV
4
0/2
PV
3
0/3
PV
3
0/2
Podmieňujúce
predmety
kód
predmetu
Vacat
SP v paliatívnej
starostlivosti
Dobríková
Kazuistický
seminár – hmotná a
sociálna núdza
Vacat
SP s rodinou II.
Fabiánová
Rezidenciálna
starostlivosť
Vacat
144
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Školská sociálna
práca
PV
3
0/2
PV
4
0/2
Vacat
Sociálna inklúzia
a sociálna exklúzia
Zeman, Ružička
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený
študijným poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
145
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: zimný + letný
Kód
Názov predmetu
Druh
Kr.
Hodiny
Podmieňujúce
predmety
kód predmetu
Anglický jazyk VI.
Bérešová
Nemecký jazyk VI.
Kéketiová
SP v psychiatrii
Šramatá
Výchova k tolerancii
Žáková
Anglický jazyk VII.
Bérešová
Nemecký jazyk VII.
Kéketiová
Štatistické spracovanie
dát
V
2
0/2
V
2
0/2
V
3
1/2
V
3
0/2
V
2
0/2
V
2
0/2
V
5
0/2
V
5
0/2
Majdan
Nepovinná prax a
supervízia
Davideková, Čišecký
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov
146
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
Názov predmetu
KTm061
Teória SP III.
Levická
Sociálny
manažment
Vaverčáková
Zvládanie záťaže
Dobríková,
Žáková
Chudoba
Ružička
Komparatívna SP
Kállay
Intervencia
v rozvodovom
procese
Levická
Príprava
náhradných
rodičov
Mikloško
Kúpeľná
starostlivosť
Vaverčáková
SP
s bezdomovcami
Vereš, Bošnáková
KTm046
KTm089
KTm009
KTm015
KTm010
KTm033
KAm001
Kam005
Druh
Kr
Hod.
P
5
1/2
P
4
1/2
P
4
1/2
P
4
1/2
P
4
1/2
PV
3
1/2
PV
3
1/2
PV
3
1/2
PV
3
1/2
Prerekvizita
Kód prerekvizity
147
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
KTm104
DMm006
KTm013
KTm040
KTm106
KTm008
Sekty
Látalová
Štatistické
spracovanie dát
Radková
Kazuistický
seminár III.
Kállay, Číšecký
Sociálna náuka
cirkvi
Číšecký
SP v psychiatrii II.
Šramatá
Exkurzia II.
Davideková,
Ružička
V
4
1/2
V
5
1/2
V
4
0/2
V
4
1/2
V
3
1/2
V
1
2-3
dni
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
148
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
Názov predmetu
KTm052
SPV – krízová
intervencia
Botek, Levická
Odborná prax
a supervízia k
praxi
Levická, Schavel,
Šramatá
Vedenie
magisterskej
práce
Botek,
Kovalčíková,
Žáková
KTm026
KTm064
Druh
Kr
Hod.
P
3
0/3
P
7
10
týždňov
P
10
0/2
Prerekvizita
Kód
prerekvizity
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
Štátne záverečné skúšky:
1. Obhajoba magisterskej práce
2. Teória sociálnej práce
3. Metódy sociálnej práce
4. Povinne voliteľný predmet
149
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: Organizácia a riadenie sociálnych služieb
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
Názov predmetu
Teória sociálnej práce
I.
Levická
Metódy sociálnej
práce – komunitná
sociálna práca
Ružička
Odborná prax
v zariadeniach
sociálnych služieb
Vereš, Hanzalíková
Manažérske zručnosti
( výcvik )
Vacat
Manažment
v sociálnej práci
Vaverčáková
Pracovné právo
a funkcia práva
v organizáciách
sociálnych služieb
Zeman
Cudzí jazyk
Bérešová, Keketiová
Druh
Kr. Hod
P
4
1/2
P
4
1/2
P
3
0/4
P
3
0/4
P
5
2/1
P
4
2/1
PV
2
1/1
Podmieňujúce
predmety
kód predmetu
150
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Manažment a
organizácia sociálnych
služieb
Vaverčáková
Fundreising
v sociálnych službách
Vacat
P
5
1/1
PV
2
1/1
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
151
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: Organizácia a riadenie sociálnych služieb
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
Názov
predmetu
Teória
sociálnej práce
II.
Levická
Metódy sociálnej práce
so skupinou
Šramatá
Teória
a metodológia
výskumu
v sociálnych
službách
Csampai
Politika
zamestnanosti
Zeman
Personálny
manažment
a riadenie
ľudských
zdrojov
Vaverčáková
Kre
Druh
dity
Hod
.
dot.
P
5
1/2
P
4
2/1
P
4
2/1
P
3
1/1
P
5
2/1
Podmieňujúce predmety
kód predmetu
152
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Seminár
k diplomovej
práci
Kovalčíková,
Žáková, Vereš
Marketing
v sociálnych
službách
Vacat
Cudzí jazyk
Bérešová,
keketiová
Manažment
a rovnosť
príležitostí
Vacat
P
2
0/1
P
5
2/1
PV
2
1/1
PV
2
1/1
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
153
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
MJmD001
MJmD002
VZmD051
KDmD001
KDmD002
LMmD001
LMmD002
VZmD052
KDmD003
MJmD003
MJmD004
Názov predmetu
Manažment
v zdravotníctve
Chmelík
Zdravotnícke
informačné systémy
Rafajdus
Pracovné lekárstvo
Chirurgia
Danaj
Vnútorné lekárstvo
Hromec
Súdne lekárstvo
Kopecká
Laboratórny
manažment
a ekonomika
Mateička
Dezinfekcia
a sterilizácia
Ďuricová
Klinické štúdie
Babeľa
Anglický jazyk VII.
Bérešová
Nemecký jazyk VII.
Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
4
2/0
P
3
1/2
P
4
2/0
P
3
2/0
P
3
2/0
P
4
2/0
P
4
2/0
PV
3
1/2
PV
3
2/0
PV
3
0/2
PV
3
0/2
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
154
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
LMmD003
KDmD004
KDmD005
KDmD006
LMmD004
KDmD007
VZmD053
VZmD054
KDmD008
MJmD005
MJmD006
Názov predmetu
Funkčná diagnostika
Salát
Neurológia
Kutná
Psychiatria
Černák
Gynekológia
Chramec
Klinická toxikológia
a farmakológia
Špirková
Pediatria
Ondrušová
Kritické čítanie
a vedecká
komunikácia
Rusnák
Intervenčné štúdie
Kállayová
Infekčné choroby
Strehárová,
Kršáková
Anglický jazyk VIII.
Bérešová
Nemecký jazyk
VIII.
Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
4
2/1
P
4
2/0
P
4
2/0
P
4
2/0
P
3
3/2
P
4
2/0
PV
3
0/2
PV
3
2/0
PV
3
2/0
PV
3
0/2
PV
3
0/2
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
155
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
LMmD005
LMmD006
LMmD007
LMmD008
LMmD009
VZmD055
LMmD010
KDmD009
VZmD056
Názov predmetu
Klinická imunológia
Blažíčková
Klinická biochémia
Blažíčková
Klinická
mikrobiológia
Sabó, Mateička,
Špajdelová
Klinická
hematológia
Fábryová
Diagnostická
histológia
a cytológia
Kopecký, Kopecká
Prostredie a zdravie
Seminár
k diplomovej práci
Salát
Nozokomiálne
infekcie
Strehárová,
Kršáková
Strategické
plánovanie
a príprava projektov
Rusnák
Druh
Kr
Hod.
P
3
2/0
P
5
3/0
P
5
3/0
P
5
3/0
P
4
2/1
P
3
1/1
P
2
0/1
PV
3
2/0
PV
3
0/2
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
156
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
LMmD011
LMmD012
LMmD013
Názov predmetu
Preddiplomová prax
– 10 týždňov
Horváthová,
Mateička
Seminár k praxi
Horváthová,
Mateička
Diplomová práca
Druh
Kr
P
10
P
5
P
15
Hod.
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
0/1
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné
predmety a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
Obhajoba diplomovej práce
LMmD014
LMmD015
LMmD016
1. štátnicový predmet:
Klinická biochémia
2. štátnicový predmet:
Klinická mikrobiológia
3. štátnicový predmet:
Klinická hematológia a cytológia
157
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
VZm070
VZm071
VZm072
MJm041
VZm073
VZm074
VZm075
VZm076
VZm077
Názov povinného
predmetu
Analýza
epidemiologických dát
II.
Rusnák, Majdan
Preddiplomový seminár
Rusnák, Gergelová
Rozhodovacie procesy
a zdravie
Bošák
Práva pacientov
Chmelík, Bražinová
Hodnotenie dopadov na
zdravie
Bošák
Klinická epidemiológia
II.
Rusnák, Marušková
Zdravotnícka politika II.
Rusnák
Pracovné zdravotné
služby
Gergelová
Zdravotná štatistika II.
Rusnák, Majdan
Druh
Kr
Hod.
P
4
10
P
4
10
P
5
10
P
2
10
P
4
10
P
4
10
P
3
5
P
3
5
P
4
10
Podmieňujúce
predmety
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety
v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
158
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
VZm078
Vzm079
Vzm080
Vzm081
Názov povinného
predmetu
Vedenie magisterskej
práce
Vedúci diplomovej
práce
Súvislá preddiplomová
prax
Rusnák
Merania zdravia
a chorôb v populácii
Pekarčíková,
Kállayová
Organizácia
a legislatíva VZ
v Krajinách EU
Rusnák
Druh
Kr
Hod.
P
10
20
P
10
60
P
5
5
P
5
5
Podmieňujúce
predmety
(v každom semestri si musí študent zapísať a absolvovať všetky povinné
predmety a zapísať si vybrané povinne voliteľné a výberové predmety
v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v čl. 13 ods. 4 )
Štátne magisterské skúšky
VZm082
VZm083
VZm084
VZm085
Obhajoba diplomovej práce
1.št.predmet
Epidemiológia
2.št.predmet
Environmentálne zdravie
3.št.predmet
Manažment vo VZ
159
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
Názov predmetu
Teória SP II.
Levická
SPV IV. –
poradenstvo
Botek, Schavel,
Dobríková
Metódy SP III. (SP so
skupinou)
Druh
Podmieňujúce
predmety
Kr. Hodiny
kód predmetu
P
7
10
P
5
20
P
5
10
P
6
10
Šramatá
Politika zamestnanosti
Zeman
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
160
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
Názov predmetu
Druh
Kr.
Hodiny
Podmieňujúce
predmety
kód predmetu
Teória SP III.
Levická
Seminár
k diplomovej práci
P
6
10
P
1
5
P
5
10
P
5
10
P
3
15
P
2
5
Kovalčíková, Žáková
Metódy SP IV. (SP
s komunitou)
Ružička, Šramatá
Personálna práca
Vaverčáková
Odborná prax IV. –
priebežná
Davideková, Čišecký
Supervízia k praxi
IV.
Davideková, Čišecký
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
161
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: zimný + letný
Kód
Názov predmetu
SP s rodinou I.
Druh
Pv
Fabiánová
SP v trestnej justícii
Pv
Vacat
SP v paliatívnej
starostlivosti
Podmieňujúce
Kr. Hodiny predmety
kód predmetu
4
15
4
10
3
10
4
10
Pv
Dobríková
Kazuistický seminár
– hmotná a sociálna
núdza
Pv
Vacat
SP s rodinou II.
Pv
3
Fabiánová
Rezidenciálna
starostlivosť
10
Pv
3
10
Vacat
162
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Školská sociálna
práca
Pv
3
10
4
10
Vacat
Sociálna inklúzia
a sociálna exklúzia
Pv
Zeman, Ružička
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený
študijným poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
163
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: zimný + letný
Kód
Názov
predmetu
Anglický jazyk
VI.
Druh
Kr. Hodiny
Podmieňujúce
predmety
kód predmetu
V
2
10
2
10
3
10
3
10
2
10
2
10
Berešová
Nemecký jazyk
VI.
V
Kéketiová
SP v psychiatrii
V
Šramatá
Výchova k
tolerancii
V
Žáková
Anglický jazyk
VII.
V
Bérešová
Nemecký jazyk
VII.
V
Kéketiová
164
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Štatistické
spracovanie dát
V
5
10
5
10
Majdan
Nepovinná prax
a supervízia
Davideková,
Čišecký
V
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
165
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
Názov predmetu
Druh
Kr
Hod. Prerekvizita
Kód prerekvizity
KTm059
KTm018
KTm016
KTm007
KTm067
KTm011
KTm034
Teória SP III.
Levická
Manažment v SP
Vaverčáková
Komparatívna SP
Kállay
Diplomový seminár
Kovalčíková,
Žáková, Vereš
Vybrané prednášky
Kovalčíková,
Žáková, Vereš,
Kállay
Intervencia
v rozvodovom
procese
Levická
Príprava
náhradných rodičov
Mikloško
P
7
10
P
4
10
P
6
10
P
4
10
P
4
10
PV
3
10
PV
3
10
166
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Kam002
Kúpeľná
starostlivosť
Vaverčáková
PV
3
10
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
Štátne záverečné skúšky:
1.
2.
3.
4.
Obhajoba magisterskej práce
Teória sociálnej práce
Metódy sociálnej práce
Povinne voliteľný predmet
167
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
Názov predmetu
Druh
Kr
Hod. Prerekvizita
Kód prerekvizity
KTm051
KTm031
KTm109
KTm017
SPV – krízová
intervencia
Botek, Levická,
Fabianová
Súvislá prax
Vereš,
Kovalčíková,
Žáková
Vybrané
prednášky II.
Magisterská práca
Vedúci diplomovej
práce
P
4
10
P
4
10
P
7
10
P
10
10.
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený študijným
poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
Štátne záverečné skúšky:
1.
2.
3.
4.
Obhajoba magisterskej práce
Teória sociálnej práce
Metódy sociálnej práce
Povinne voliteľný predmet
168
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
OSm014
OSm008
OSm024
DMm007
MJm012
Názov predmetu
Ošetrovateľstvo I.
Lajdová, Uríčková,
Botíková, Ilievová,
Matulníková, Martinková,
Wiczmándyová
Multikulturálne
ošetrovateľstvo I.
Uríčková, Wiczmándyová
Ošetrovateľstvo
v primárnej starostlivosti
Salát, Hromec,
Horváthová D., Kadlecová
Štatistika I.
Radková, Jakubík
Manažment
v zdravotníctve
Chmelík
Výskum v ošetrovateľstve
I.
OSm021
OSm041
OSm010
Botíková, Ilievová,
Wiczmándyová
Verejné zdravotníctvo
Rusnák
Odborná ošetrovateľská
prax I.
Ilievová, Ryska
Druh
Kr.
Hod.
P
6
15
P
4
10
P
4
10
P
3
10
P
4
15
P
4
10
P
2
10
P
3
136
Podmieňujúce
predmety,
kód predmetu
Stredoškolská
matematika,
Výskum v
ošetrovateľstve
169
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
Názov predmetu
Druh
Kr.
Hod.
Ošetrovateľstvo
I.
Ošetrovateľstvo II.
OSm015
OSm009
OSm023
OSm025
KTm098
Lajdová, Uríčková,
Botíková, Ilievová,
Matulníková,
Martinková
Wiczmándyová
Multikulturálne
ošetrovateľstvo II.
Uríčková,
Wiczmándyová
Ošetrovateľstvo
v onkológii II.
Jurga
Ošetrovateľstvo
v primárnej
starostlivosti
Salát, Sládečková
Demografia
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
P
4
15
P
3
10
P
3
15
P
3
10
P
3
10
Štatistika,
vedeckovýskumná
činnosť
Kallay
DMm008
MJm004
Štatistika II.
Radková, Jakubík
Ekonomika
v zdravotníctve
Chmelík
P
3
10
P
4
10
Stredoškolská
matematika,
Výskum v
ošetrovateľstve
Manažment
v zdravotníctve
MJm 012
170
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Výskum
Výskum v oše.
v ošetrovateľstve II.
I.
OSm022
P
3
10
Botíková, Ilievová,
Wiczmándyová
Ošetrovateľstvo
v paliatívnej
OSm018
P
3
10
starostlivosti
Ilievová, Kadlecová
Odborná
Odborná oše.
prax I.
OSm011 ošetrovateľská prax II.
1
136
Ilievová, Ryska
171
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
Názov predmetu
Druh
Kr.
Hod.
Ošetrovateľstvo
II.
Ošetrovateľstvo III.
OSm016
OSm010
OSm006
MJm036
MJm009
MJm021
OSm020
KTm097
Lajdová, Uríčková,
Botíková, Ilievová,
Matulníková,
Martinková,
Wiczmándyová
Ošetrovateľstvo
v zdraví pri práci
Botíková
Manažment
v ošetrovateľstve I.
Koňošová,
Wiczmándyová
Zdravotnícke
poisťovníctvo
Chmelík
Manažment ľudských
zdrojov
Bérešová
Zdravotnícke
informačné systémy
Rafajdus
Pedagogika
v ošetrovateľstve
Lajdová,
Wiczmándyová
Špeciálna pedagogika
Bošnáková
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
P
5
10
P
3
10
P
3
10
P
3
15
P
3
10
P
3
5
P
3
10
P
3
10
Komunikácia
v ošetrovateľstve,
Etika v
ošetrovateľstve
Ekonomika
v zdravotníctve
MJm004
172
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
OSm004
OSm012
Diplomový seminár I.
Botíková, Ilievová,
Wiczmándyová
Odborná ošetrovateľská
prax III.
Matulníková, Ryska
P
3
5
P
1
136
Odborná oše. prax
I.
173
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo
Študijný program: Ošetrovateľstvo
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
Názov predmetu
Druh
Kr.
Hod.
Ošetrovateľstvo
III.
Ošetrovateľstvo IV.
OSm017
OSm007
OSm005
OSm013
OSm026
OSm001
OSm002
OSm003
Lajdová, Uríčková,
Botíková, Ilievová,
Matulníková,
Martinková,
Wiczmándyová
Manažment
v ošetrovateľstve II.
Koňošová,
Wiczmándyová
Diplomový seminár
II.
Botíková, Ilievová,
Wiczmándyová
Odborná
ošetrovateľská prax
IV.
Matulníková, Ryska
Obhajoba diplomovej
práce
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
P
P
10
10
20
20
P
5
10
P
5
136
Komunikácia
v ošetrovateľstve,
Etika v
ošetrovateľstve
Diplomový
seminár I.
Odborná oše.
prax III.
Ošetrovateľstvo
Ošetrovateľská teória
Manažment
v ošetrovateľstve
174
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
MJmE001
MJmE002
VZmE051
KDmE001
KDmE002
LMmE001
LMmE002
VZmE052
KDmE003
MJmE003
MJmE004
Názov predmetu
Manažment
v zdravotníctve
Chmelík
Zdravotnícke
informačné systémy
Rafajdus
Pracovné lekárstvo
Chirurgia
Danaj
Vnútorné lekárstvo
Hromec
Súdne lekárstvo
Laboratórny
manažment
a ekonomika
Mateička
Dezinfekcia
a sterilizácia
Ďuricová
Klinické štúdie
Babeľa
Anglický jazyk VI.
Bérešová
Nemecký jazyk VI.
Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
4
10
P
3
10
P
4
10
P
3
10
P
3
10
P
4
10
P
4
15
PV
3
10
PV
3
10
PV
3
10
PV
3
10
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
175
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
LMmE003
KDmE004
KDmE005
KDmE006
LMmE004
KDmE007
VZmE053
VZmE054
KDmE008
MJmE005
MJmE006
Názov predmetu
Funkčná diagnostika
Salát
Neurológia
Kutná
Psychiatria
Černák
Gynekológia
Chramec
Klinická toxikológia
a farmakológia
Špirková
Pediatria
Ondrušová
Kritické čítanie
a vedecká
komunikácia
Rusnák
Intervenčné štúdie
Kállayová
Infekčné choroby
Strehárová,
Kršáková
Anglický jazyk VII.
Bérešová
Nemecký jazyk VII.
Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
4
10
P
4
10
P
4
10
P
4
10
P
7
15
P
4
10
PV
3
10
PV
3
10
PV
3
10
PV
3
10
PV
3
10
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
176
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
LMm003
LMm017
KDm003
LMm007
LMm009
VZm040
MJm022
VZm006
KDm011
MJm026
MJm030
Názov predmetu
Diplomový seminár
Salát
Funkčná diagnostika
Salát
Klinická
farmakológia
Krčméry
Klinická toxikológia
Špirková
Lekárska genetika
Bošák
Verejné
zdravotníctvo
Zdravotnícke
poisťovníctvo
Chmelík
Dezinfekcia
a sterilizácia
Ďuricová
Nozokomiálne
infekcie
Strehárová, Kršáková
Anglický jazyk VIII.
Bérešová
Nemecký jazyk VIII.
Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
2
5
P
4
15
P
5
10
P
5
10
P
5
15
P
4
10
P
3
10
PV
3
5
PV
3
5
V
3
5
V
3
5
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
177
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 2.
Semester: letný
Podmieňujúce
Kód
Názov predmetu
Druh Kr Hod.
predmety, kód
predmetu
Diagnostická
LMm001 histológia a cytológia
P
6
20
Kopecká
Diplomová práca
LMm002 Mateička,
P
10
0
Horváthová
Klinická biochémia
LMm004
P
5
15
Blažíčková
Klinická hematológia
LMm005
P
5
15
Fábryová
Klinická
LMm006 mikrobiológia
P
5
15
Sabó, Mateička
Lekárska imunológia
LMm010
P
4
10
Blažíčková
Anglický jazyk IX.
MJm027
V
3
5
Bérešová
Nemecký jazyk IX.
MJm031
V
3
5
Keketiová
(v každom semestri musí študent absolvovať všetky povinné predmety
a minimálne 1 povinne voliteľný predmet)
LMm019
LMm016
LMm013
LMm015
LMm014
Obhajoba diplomovej práce
1. štátnicový predmet:
Diagnostická histológia a cytológia
2. štátnicový predmet:
Klinická biochémia
3. štátnicový predmet:
Klinická hematológia
4. štátnicový predmet:
Klinická mikrobiológia
178
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Študijný poriadok
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave
Tento študijný poriadok je podľa § 33 ods.3 písm. a) zákona č. 131/2002
Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ vnútorným predpisom
Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce.
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
Čl. 1
Študijný poriadok fakulty upravuje pravidlá štúdia študentov,
ktorí boli prijatí na štúdium akreditovaných študijných programov
uskutočňovaných na fakulte
Čl. 2
(1) Fakulta poskytuje vzdelanie v rámci akreditovaných študijných
programov podľa študijného plánu zostaveného v súlade
s pravidlami študijného programu. Súčasťou štúdia podľa každého
študijného programu je aj záverečná práca.
(2) Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch:
a) študijný program prvého stupňa je bakalársky študijný program
/ďalej len “bakalárske štúdium”/
b) študijný program druhého stupňa je magisterský študijný
program /ďalej len „magisterské štúdium“/
c) študijný program tretieho stupňa je doktorandský študijný
program /ďalej len „doktorandské štúdium“/
(3) Bakalárske štúdium trvá tri roky a zameriava sa na získavanie
teoretických a praktických poznatkov na zvládnutie ich použitia pri
výkone povolania. Záverečnou prácou v bakalárskom štúdiu je
bakalárska práca, ktorej obhajoba patrí medzi štátne skúšky.
179
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Absolventi bakalárskeho štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa a priznáva sa im titul „bakalár“ (skratka „Bc.“).
(4) Magisterské štúdium trvá dva roky, je nadväzujúce na bakalárske
štúdium a zameriava sa na získanie teoretických a praktických
poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na rozvíjanie
schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri
pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského
štúdia. Záverečnou prácou magisterského štúdia je diplomová práca,
ktorej obhajoba patrí medzi štátne skúšky. Absolventom
magisterského štúdia po vykonaní štátnych skúšok a obhajobe
diplomovej práce fakulta prizná akademický titul „magister“ (skratka
„Mgr.“).
(5) Absolventi magisterského štúdia môžu vykonať rigoróznu skúšku,
ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore,
v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie Mgr. stupňa alebo
v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní sa im priznáva
akademický titul:
a) v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy “doktor prírodných
vied” (skratka “RNDr.”)
b) v ostatných odboroch “doktor filozofie” (skratka “PhDr.”)
Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má absolvent
na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore
má hlbšie vedomosti a je schopný získané poznatky aplikovať
tvorivým spôsobom v spoločenskej praxi.
(6) Doktorandské štúdium ako študijný program tretieho stupňa
sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave
vedeckého bádania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu,
ktorý je výsledkom jeho vedeckej práce a samostatnej tvorivej
činnosti. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
(7) Doktorandské štúdium trvá v dennej forme najviac tri roky
a v externej forme najviac päť rokov. Doktorandské štúdium
prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením
školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia
je vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce.
Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje vedecko-akademická
hodnosť „philosophiae doctor“ (skratka „PhD.“).
180
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Čl. 3
Podmienky prijatia na štúdium
(1) Základné podmienky prijatia na bakalársky, magisterský
a doktorandský študijný program stanovuje zákon.
(2) Fakulta môže určiť ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných
programov, najmä s ohľadom na vedomosti, jazykové znalosti,
predpoklady pre výkon povolania, inteligenčné predpoklady, logiku
myslenia a iné schopnosti alebo zručnosti, celkový prospech zo
strednej školy, alebo prospech z nižšieho stupňa vysokoškolského
štúdia v prípade prijatia na vyšší stupeň vysokoškolského štúdia,
úspešnú účasť na stredoškolskej odbornej činnosti a odborných
súťažiach, odbornú prax, odborné skúsenosti a s ohľadom na iné
okolnosti, najmä na sociálnu pomoc a charitu.
(3) Ďalšie podmienky na štúdium schvaľuje na návrh dekana
akademický senát fakulty najneskôr do konca októbra bežného roka
predchádzajúceho akademickému roku, ktorého sa prijímacie
konanie týka.
(4) Podmienky prijatia na štúdium a spôsob ich overovania sú platné pre
rozhodovanie v priebehu celého prijímacieho konania v príslušnom
akademickom roku vrátane odvolacieho konania a tieto podmienky
nemožno v jeho priebehu meniť.
(5) Dekan alebo ním poverený prodekan ukončí prijímaciu skúšku alebo
jej časť, ak zistí konanie uchádzača v rozpore so zákonom alebo
závažné porušenie pravidiel a podmienok prijímacej skúšky.
Uchádzačovi sa vydá rozhodnutie o neprijatí na štúdium.
(6) Prijímacie konanie sa pre uchádzača o príslušný študijný program
začína doručením jeho písomnej prihlášky. Prihláška musí byť
doručená v termíne určenom fakultou.
(7) O prijatí uchádzača na štúdium príslušného študijného programu
rozhoduje dekan. Kvalitu jednotlivých študijných odborov garantujú
profesori a docenti – garanti príslušného študijného odboru.
Garantov študijného odboru vymenúva dekan.
(8)Postup pri preskúmaní rozhodnutia o neprijatí upravuje zákon
(pozn.).
______________________________________________________
pozn. § 58 ods.8 zákona č.131/2002 Z.z.
181
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Čl. 4
Formy a metódy výučby
(1) Študijný program sa uskutočňuje v dennej forme štúdia, alebo
v externej forme štúdia.
(2) Denná forma štúdia sa vyznačuje dennou účasťou študenta na
vzdelávacích činnostiach fakulty podľa študijného plánu a rozvrhu
hodín na príslušný akademický rok.
(3) Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium,
dištančné riešenie úloh a konzultácie.
(4) Študijný program v oboch formách štúdia sa môže uskutočňovať:
a) prezenčnou metódou,
b) dištančnou metódou,
c) kombinovanou metódou.
(5) Prezenčná metóda spočíva vo vyučovaní v priamom kontakte učiteľa
so študentom formou prednášok, seminárov, cvičení, laboratórnych
cvičení, konzultácií, kurzov, odbornej praxe a ďalších foriem
výučby, ktoré sa konajú podľa pravidelného, spravidla týždenného
rozvrhu.
(6) Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom
komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä
prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí,
multimediálnych prostriedkov a iných prostriedkov komunikácie.
Učiteľ pri tejto metóde prevažne neprichádza do priameho kontaktu
so študentom.
(7) Pri kombinovanej metóde sa približne v rovnakej miere uplatňujú
princípy prezenčnej a dištančnej metódy štúdia.
O inú ako prezenčnú formu štúdia je študent povinný požiadať
písomne dekana fakulty.
V prípade, ak chce študent absolvovať štúdium kombinovanou
metódou, je povinný si svoje študijné povinnosti dohodnúť
s jednotlivými vyučujúcimi tak, aby absolvoval minimálne 50 %
stanovenej výučby kde týždenná povinná študijná povinnosť nesmie
byť nižšia ako 18 hodín.
(8) Účasť študenta na prednáške, ak nie je stanovené inak, je
fakultatívna; účasť na ďalších formách výučby je obligatórna.
182
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
V opodstatnených prípadoch môže dekan na žiadosť študenta
rozhodnúť o fakultatívnej účasti študenta na praktických cvičeniach.
Čl. 5
Organizácia štúdia
(1) Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31.
augusta nasledujúceho roka.
(2) Akademický rok sa člení na zimný semester, letný semester, obdobie
vianočných prázdnin, veľkonočných prázdnin a letných prázdnin.
Rámcový časový harmonogram nasledujúceho akademického roka
stanovuje rektor najneskôr do 30. apríla bežného roka.
(3) Konkrétny časový harmonogram akademického roka určuje dekan
pred ukončením výučby v skoršom akademickom roku. V letnom
semestri posledného roka štúdia môže dekan upraviť počet
výučbových týždňov odlišne.
(4) Harmonogram štúdia v zimnom semestri ustanovuje najmä termín
zápisu do jednotlivých rokov a foriem štúdia, začiatok a koniec
skúšobných období, začiatok a koniec obdobia výučby, ako aj
začiatok a koniec vianočných prázdnin.
(5) Harmonogram štúdia v letnom semestri ustanovuje najmä začiatok
a koniec skúšobných období, začiatok a koniec obdobia výučby,
začiatok a koniec veľkonočných a letných prázdnin, ako aj čas
konania prijímacích skúšok na všetky stupne štúdia.
(6) Semester sa člení na:
a) výučbové obdobie, ktoré trvá najmenej 12 a najviac 15 týždňov,
b) dve skúšobné obdobia:
- v zimnom semestri je časová následnosť skúšobných období
január, február
- v letnom semestri časová následnosť v období máj, jún.
183
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DRUHÁ ČASŤ
Študenti fakulty, ich práva a povinnosti
Čl. 6
Študenti fakulty
(1) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na
štúdium, študent, ktorému bolo štúdium prerušené, sa stáva
študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium.
(2) Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia podľa
zákona a štatútu fakulty.
(3) Ak študent študuje študijný program prvého stupňa, študijný
program druhého stupňa, alebo študijný program spájajúci prvý
a druhý stupeň štúdia do jedného celku dlhšie ako je štandardná
dĺžka štúdia (pozn.), je povinný uhradiť za každý ďalší rok štúdia
ročné školné. Ročné školné určuje univerzita na návrh fakulty. Za
dobu štúdia sa na tieto účely pokladá celková doba, počas ktorej bol
študent zapísaný na štúdium zodpovedajúceho stupňa študijného
programu na fakulte alebo na niektorej z verejných vysokých škôl
Slovenskej republiky. Z vážneho dôvodu, ktorým môžu byť
napríklad zdravotné dôvody, môže rektor na základe žiadosti úhradu
školného odpustiť.
Čl. 7
Práva študenta fakulty
Študent má právo najmä:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného poriadku určeným
zákonom,
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu,
d) v rámci obmedzení daných študijným poriadkom a študijným
programom, ako aj materiálno-technickými a personálnymi
možnosťami fakulty, zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania
jednotiek študijného programu pri zachovaní ich predpísanej
nadväznosti,
184
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
e) v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole,
a to aj v zahraničí a požiadať v odôvodnených prípadoch dekana
o vykonanie skúšky alebo klasifikačného zápočtu mimo skúšobného
obdobia,
f) zúčastňovať sa na vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti
fakulty.
__________________________________________________________________________
pozn. §51 ods. 4 písm. h/ zákona o VŠ
Čl. 8
Povinnosti študenta fakulty a disciplinárne opatrenia
(1) Študijné povinnosti študenta sú obsahom študijného programu
a študijného poriadku fakulty a univerzity.
(2) Študent je povinný:
a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné
predpisy univerzity a fakulty a verejný poriadok,
b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby
univerzity a fakulty,
c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom a pravdivo
uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
d) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností
e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie dekana alebo ním
povereného zamestnanca na prerokovanie otázok týkajúcich sa
štúdia.
(3) Za disciplinárny priestupok možno študentovi uložiť niektoré
z týchto disciplinárnych opatrení:
a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia,
c) vylúčenie zo štúdia.
(4) Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul
viac ako jeden rok
(5) Podmienky ukladania disciplinárnych opatrení podrobnejšie
upravuje zákon a disciplinárny poriadok univerzity.
185
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
TRETIA ČASŤ
Štúdium v bakalárskom a magisterskom programe
Čl. 9
Kreditový systém
(1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je
založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva
zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom
kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním
jednotiek študijného programu v súlade s pravidlami obsiahnutými
v študijnom programe.
(2) Kredity sú číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného
programu. Vyjadrujú množstvo práce potrebnej na ich absolvovanie.
Bežná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom
60 kreditov a za semester 30 kreditov. Maximálne sa v bežnom
študijnom roku študentovi započíta 75 kreditov.
(3) Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za
daný predmet je možné v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
(4) Kredity získané za absolvovanie predmetu sa študentovi
zhromažďujú /akumulujú/. Jednou z podmienok pokračovania
v štúdiu o vopred určenej kontrolnej etape štúdia je získanie
potrebného počtu kreditov v stanovenej štruktúre podľa študijného
programu.
(5) Celkový počet kreditov, ktorý je potrebné získať na riadne
ukončenie štúdia závisí od stupňa, v ktorom sa študijný program
realizuje. Na riadne ukončenie štúdia je potrebné získať:
a) v bakalárskom štúdiu – 180 kreditov
b) v magisterskom štúdiu – 120 kreditov
(6) Ak študent absolvuje časť štúdia na inej fakulte alebo inej vysokej
škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí na základe zmluvy
o štúdiu, získané kredity sa mu započítavajú /prenášajú na základe
výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi fakulta, alebo
vysoká škola, na ktorej ich získal. Predmet absolvovaný na inej
fakulte alebo vysokej škole v Slovenskej repulike alebo zahraničí
bude ohodnotený takým počtom kreditov, ktoré zaň študent získal na
hostiteľskej fakulte alebo vysokej škole, maximálne však počtom
186
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
kreditov, ktoré by zaň študent získal na materskej fakulte. O uznaní
absolvovaných predmetov, ktoré nie sú súčasťou študijného
programu fakulty rozhoduje dekan fakulty. Tieto sa potom považujú
za predmety výberové.
Čl. 10
Študijný program, študijný plán
(1) Študijný program je súbor vzdelávacích činností a súbor pravidiel
zostavený tak, aby úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích
činností pri dodržaní stanovených pravidiel umožnilo študentovi
získať vysokoškolské vzdelanie.
(2) Študijný program bližšie určuje skutočnosť vymedzená v § 51 ods. 4
zákona.
(3) Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť
jednotiek študijného programu a formy hodnotenia študijných
výsledkov, Študijný plán si zostavuje v rámci určených pravidiel
a v súlade s týmto študijným poriadkom študent sám alebo
v spolupráci so študijným poradcom.
(4)
Čl. 11
Predmety študijného programu
(1) Jednotkou študijného programu v kreditovom systéme štúdia je
študijný predmet /ďalej len „predmet“/.
(2) Každý predmet je identifikovaný svojím kódom a názvom a je
koncipovaný ako jednosemestrový.
(3) Predmety zaradené do študijného programu podľa záväznosti ich
absolvovania sa členia na:
a) povinné predmety,
b) povinne voliteľné predmety
c) výberové predmety
(4) Povinné predmety sú tie, ktorých absolvovanie je podmienkou
absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu.
(5) Povinne voliteľné predmety sú tie, z ktorých študent musí získať
určený počet kreditov.
187
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(6) Výberové predmety sú ostatné predmety v študijnom programe,
prípadne predmety študijného programu alebo predmety študijného
programu inej fakulty alebo vysokej školy. Študent si ich zapisuje na
doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov
v danej časti štúdia.
(7) Výberový predmet z iného študijného programu si študent zapisuje
po súhlase vyučujúceho.
(8) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti
členia:
a) predmety bez nadväznosti,
b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov.
(9) Záverečná práca sa považuje za predmet a prideľujú sa jej kredity.
(10) Obhajoba záverečnej práce a štátna skúška sa nepovažujú za
predmet a za ich absolvovanie sa kredity neprideľujú.
Čl. 12
Vzdelávacia činnosť
(1) Vzdelávacou činnosťou sú najmä prednáška, seminár, praktické
cvičenie, konzultácia, odborná prax, exkurzia.
(2) Účasť študenta na prednáškach, ak nie je stanovené inak, je
fakultatívna, účasť na praktických cvičeniach je obligatórna.
V opodstatnených prípadoch môže dekan na žiadosť študenta
rozhodnúť o fakultatívnej časti študenta na praktických cvičeniach.
(3) Vyučujúci je povinný na začiatku výučbového obdobia príslušného
semestra študentom konkretizovať rámcové informácie obsiahnuté
v informačnom liste predmetu, najmä sylaby, zoznam študijnej
literatúry, formy hodnotenia a ostatné požiadavky pre úspešné
absolvovanie predmetu.
Čl. 13
Zápis
(1) Zápis sa koná na fakulte v termíne stanovenom v súlade s rámcovým
časovým harmonogramom.
(2) V prvom roku štúdia sa po zápise do registra vydá študentovi
preukaz študenta.
188
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(3) Pri zápise si študent určuje, akú časť povinností predpísaných
študijným programom chce absolvovať v priebehu akademického
roka.
(4) Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej
kreditovej hodnote a v takej skladbe povinných predmetov, povinne
voliteľných predmetov a výberových predmetov, aby v každej etape
kontroly štúdia mohol splniť podmienky na pokračovanie štúdia.
Najmenej si môže zapísať 40 kreditov a najviac 90 kreditov, v prvom
roku štúdia najmenej 60 a najviac 90 kreditov. Pri zápise predmetov,
ktoré sa vyučujú vo vyšších rokoch štúdia, je študent povinný
dodržať následnosť absolvovania podmieňujúcich predmetov.
(5) V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si
zapisuje predmety s takým počtom kreditov, aby ich absolvovaním
splnil podmienky pre ukončenie štúdia.
Čl. 14
Priebeh zápisu
(1) Predmety zapísané vo výkaze o štúdiu tvoria pre študenta jeho
záväzný študijný plán. Študent môže do dvoch týždňov od začiatku
výučbovej časti semestra podať žiadosť o zrušenie alebo zmenu
zapísaných predmetov len z dôvodu rozvrhovej kolízie alebo ak
výučba predmetu bola oficiálne zrušená. Po zápise nie je možné
študijný plán dopĺňať o ďalšie predmety.
(2) Ak sa študent v stanovenom termíne nezapíše do príslušného úseku
štúdia, fakulta zverejní na úradnej výveske, aby sa dostavil na zápis
v náhradnom termíne. Táto výzva musí byť zverejnená najmenej 10
pracovných dní pred náhradným termínom. Ak sa študent nezapíše
ani v náhradnom termíne, posudzuje sa podľa zákona ako študent,
ktorý nesplnil požiadavky vyplývajúce zo študijného programu.
(3) Súčasťou zápisu je priebežná kontrola štúdia, pri ktorej sa zisťuje
možnosť postupu študenta do ďalšieho úseku štúdia.
189
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Čl. 15
Kontrola priebehu štúdia
(1) Podmienkou postupu do:
a) druhého semestra je potrebné získať minimálne 25 kreditov
v riadnom skúšobnom období z predmetov zapísaných
v zimnom semestri,
b) pre postup do ďalšieho študijného roka je potrebné získať
celkovo 50 kreditov. V prípade, že študent nesplní stanovené
podmienky, posudzuje sa podľa zákona ako študent, ktorý
nesplnil požiadavky vyplývajúce zo študijného programu,
c) Pre postup do tretieho ročníka je stanovený minimálny počet 90
kreditov.
(2) Pred absolvovaním bakalárskej záverečnej skúšky musí študent
získať 180 kreditov.
(3) V prípade, ak študent nedosiahne na konci šiesteho semestra 180
kreditov, môže požiadať o predĺženie štúdia o 1 rok (nadštandardná
dĺžka). V tomto roku si študent zapíše tie predmety, ktoré sú v jeho
študijnom pláne. Ako povinné t.j. povinné predmety za
predchádzajúce ročníky, za ktoré nezískal kredity, povinne voliteľné
predmety, ktoré si študent sám zvolil a nezískal za ne
v prechádzajúcom období kredity, respektíve ich alternatívu
v zmysle študijného poriadku. Z voliteľných predmetov si študent
zapisuje podľa vlastného uváženia. V prípade, že by študent ani
počas štvrtého roka štúdia nesplnil požiadavky vyplývajúce mu zo
študijného programu, nebude môcť pristúpiť k štátnej bakalárskej
skúške a bude zo štúdia vylúčený.
(4) V magisterskom študijnom programe musí študent získať 120
kreditov.
(5) Podmienkou pre postup do druhého ročníka magisterského štúdia je
potrebné získať 50 kreditov.
(6) V prípade, že študent nedosiahne do konca druhého roka
magisterského stupňa 120 kreditov, môže požiadať o predĺženie
štúdia o 1 rok (nadštandardná dĺžka).
190
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Čl. 16
Hodnotenie študijných výsledkov
(1) Formou hodnotenia študijných výsledkov za príslušný semester je
záverečné hodnotenie alebo priebežné hodnotenie alebo kombinácia
oboch. Hodnotenie výsledkov v kreditovom systéme štúdia upravuje
klasifikačná stupnica ustanovená vnútorným predpisom fakulty.
(2) Každý absolvovaný predmet, ktorý ma priradené kredity, hodnotí sa
klasifikačným stupňom. Klasifikačný stupeň odzrkadľuje kvalitu
osvojenia vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu
uvedenom v identifikačnom liste.
(3) Hodnotenie výsledkov štúdia študenta sa uskutočňuje pomocou
klasifikačnej stupnice, ktorá sa skladá z týchto šiestich stupňov:
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5
C – dobre (priemerné výsledky) = 2
D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5
E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3
FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4
(4) Študent získa kredity za predmet, ak jeho študijné výsledky boli
ohodnotené klasifikačným stupňom A- výborne až E- dostatočne.
(5) Na hodnotenie študijných výsledkov študenta sa používa vážený
študijný priemer. Vypočíta sa tak, že sa pre všetky študentom
úspešne absolvované predmety za hodnotené obdobie spočítajú
súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty známky pre
všetky študentom absolvované predmety a vydelia sa súčtom
kreditov dosiahnutých za príslušné obdobie.
Čl. 17
Hodnotenie študijných výsledkov
(1) Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu
sa uskutočňuje najmä:
a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej
časti daného obdobia štúdia,
b) záverečnou skúškou za dané obdobie štúdia.
191
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(2) Formy kontroly študijných výsledkov môže byť:
a) písomné
b) písomné a ústne
c) praktické a ústne
d) ústne
(3) Skúšky sa konajú v skúšobnom období a presný termín konania určí
skúšajúci alebo vedúci katedry. Termíny skúšok zverejní skúšajúci
alebo katedra na výveske katedry.
(4) V záverečnom hodnotení môže vyučujúci využiť kombináciu
priebežného a záverečného hodnotenia, pričom stanoví ich
vzájomný percentuálny pomer (napr. priebežné hodnotenie 30%,
záverečné hodnotenie 70%). Bližšie podmienky pre získanie
kreditu stanoví príslušný vyučujúci.
(5) Ak študent na skúške neprospel, má právo na vykonanie dvoch
opravných skúšok. Termíny opravných skúšok určuje skúšajúci. Ak
študent neprospel ani na druhej opravnej, nezíska za predmet
kredity a môže si ho zapísať znova v súlade s čl. 12 ods. 4, 5, a 6
študijného poriadku univerzity.
(6) Študent má právo odmietnuť hodnotenie skúšky. Odmietnutie
znamená, že nasledujúci termín je pre neho opravnou skúškou.
(7) Skúšky riadne aj opravné sa musia vykonávať len v skúšobnom
období.
(8) Klasifikačný stupeň už absolvovanej skúšky si môže študent
opraviť len na záver štúdia v prípade, ak to ovplyvní jeho celkové
hodnotenie „prospel s vyznamenaním“. Študent si takto môže
opraviť najviac dve skúšky a to najneskôr do obhajoby záverečnej
práce.
(9) Povinný predmet zapísaný, ale neabsolvovaný úspešne, je možné
zapísať si počas štúdia ešte raz. Po druhom neúspešnom pokuse
o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia
pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného
programu a tohto študijného poriadku a zákona.
(10) Povinne voliteľný predmet zapísaný, ale neabsolvovaný úspešne, je
možné zapísať si počas štúdia ešte raz, alebo si namiesto neho
vybrať iný z povinne voliteľných predmetov.
(11) Výberový predmet zapísaný, ale neabsolvovaný úspešne, je možné
zapísať si počas štúdia ešte raz, alebo si namiesto neho zapísať iný
z ponuky výberových predmetov. V prípade, že študent dosiahol
192
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
dostatočný počet kreditov, nie je povinný zapísať si žiadny
výberový predmet.
(12) Ak študent úspešne neabsolvoval prvú časť predmetu, spravidla
označenú ako „I“ príp. „II“, nemôže sa zapísať na skúšku
z nadväzujúcej druhej alebo tretej časti predmetu spravidla
označenej ako „II“ prípadne „III“.
Čl. 18
Záverečná práca
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Záverečnými prácami sú bakalárska práca a diplomová práca
Bakalárskou prácou a diplomovou prácou má študent preukázať
schopnosť tvorivo pracovať vo zvolenom študijnom odbore.
Tému záverečnej práce si študent vyberá najneskôr do konca
výučbového obdobia letného semestra roka štúdia, ktorý
predchádza roku, v ktorom má ukončiť štúdium a je povinný
odovzdať ju do termínu stanoveného harmonogramom
akademického roka najneskôr však do 15. apríla akademického
roka.
Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho
záverečnej práce /školiteľa/. Záverečnú prácu posudzuje
oponent. Vedúci záverečnej práce aj oponent vypracuje na
záverečnú prácu posudok, súčasťou ktorého je aj hodnotenie
záverečnej práce príslušným klasifikačným stupňom.
S posudkom vedúceho záverečnej práce a oponenta má študent,
ktorý vypracoval záverečnú prácu, právo oboznámiť sa
spravidla tri dni pre obhajobou záverečnej práce.
Študent odovzdá na katedru dva exempláre záverečnej práce,
ostatné podľa požiadaviek katedry (napr. CD)
Obhajoba záverečnej práce je súčasťou štátnej skúšky.
Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými
stupňami „A“ až „FX“.
Úspešná obhajoba záverečnej práce je podmienkou účasti
študenta na ostatných súčastiach štátnej skúšky.
193
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Čl. 19
Štátna skúška
(1) Vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok je jednou
z podmienok úspešného absolvovania študijného programu.
(2) Štátne skúšky sa konajú každoročne v nasledujúcich termínoch:
a) letný termín – máj/jún
b) jesenný termín – september/október
(3) Štátna skúška sa môže skladať z viac častí. Priebeh a vyhlásenie
výsledkov štátnej skúšky alebo jej časti sú verejné.
(4) Štátnu skúšku môže študent vykonať po splnení povinností
stanovených študijným programom. Na štátnu skúšku sa študent
vopred prihlasuje vo fakultou určenom termíne.
(5) Termín alebo termíny štátnej skúšky stanovuje dekan v súlade
s harmonogramom štúdia. Z vážnych osobných alebo zdravotných
dôvodov môže študent požiadať dekana o zmenu termínu štátnej
skúšky najneskôr tri dni pred jej konaním.
(6) Právo skúšať na štátnej skúške má len vysokoškolský učiteľ
pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborníci schválení
vedeckou radou fakulty. Predsedu a členov skúšobných komisií na
vykonanie štátnych skúšok určuje z osôb oprávnených skúšať pre
študijné programy uskutočňované na fakulte dekan. Skúšobná
komisia má najmenej štyroch členov. Na jeden študijný program
možno vymenovať viac komisií.
(7) Rozhodnutie komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na
neverejnom zasadnutí komisie.
(8) Ak študent na štátnej skúške neprospel, má právo štátnu skúšku
opakovať najviac dva razy, z čoho 1. opravný termín musí byť
najneskôr do 31.8. Študent opakuje tie časti skúšky alebo časť
skúšky, z ktorej neprospel. Riadny termín a opravné termíny
konania štátnej skúšky alebo jej časti stanoví dekan pre študijné
programy uskutočňované na fakulte. Každý termín štátnej skúšky
sa zverejní na úradnej výveske aspoň 30 dní vopred.
(9) Štátnu skúšku musí študent absolvovať najneskôr do dvoch rokov
odo dňa, keď splnil podmienky na to, aby mohol konať štátnu
skúšku. V opačnom prípade sa na takého študenta hľadí ako na
194
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
študenta, ktorý nesplnil požiadavky vyplývajúce z tohto študijného
poriadku.
(10) Celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamenaním“ ,
„prospel“ , „neprospel“.
(11) Ak niektorá časť štátnej skúšky bola hodnotená klasifikačným
stupňom „FX“, celkové hodnotenie štátnej skúšky je „neprospel“.
Čl. 20
Celkové hodnotenie štúdia
(1) Celkový výsledok úspešného absolvovania štúdia sa hodnotí dvoma
stupňami:
a) prospel s vyznamenaním, ak každá časť štátnej skúšky bola
vykonaná v riadnom termíne, pričom jej výsledná klasifikácia je
hodnotená stupňom A-výborne, počas celého štúdia bol
hodnotený klasifikačným stupňom iba A, B a C vážený
študijný priemer za celé štúdium je nižší ako 1,20,
b) prospel.
Čl. 21
Prerušenie štúdia
(1)Štúdium študijného programu možno na základe odôvodnenej
písomnej žiadosti študenta prerušiť najviac na obdobie dvoch
akademických rokov a študentke – matke najviac na obdobie troch
rokov. Štúdium možno prerušiť aj opakovane. Študent dňom
prerušenia štúdia prestáva byť študentom fakulty.
(2)Prerušenie štúdia povoľuje dekan. Proti rozhodnutiu dekana
o prerušení štúdia nie je prípustné odvolanie.
(3)Štúdium možno prerušiť len na ucelenú časť štúdia, spravidla na
akademický rok.
Čl. 22
Ukončenie štúdia
(1)Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v študijnom odbore
sa riadne končí absolvovaním príslušného študijného programu.
Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z určených
podmienok riadneho ukončenia štúdia daného študijného programu.
195
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(2)Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho dĺžku,
určenú pre jednotlivé študijné programy v tomto štatúte, o viac ako
dva roky.
(3)Dokladom o riadnom skončení štúdia príslušného študijného
programu a o získaní príslušného akademického titulu je
vysokoškolský diplom, vysvedčenia o štátnych skúškach, a dodatok
k diplomu.
(4)Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí:
a)zanechaním štúdia,
b)prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky,
c)vylúčením zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek, ktoré
vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku
fakulty,
d)vylúčením zo štúdia na základe disciplinárneho opatrenia,
e)zrušením študijného programu podľa zákona, ak študent neprijal
ponuku pokračovať v štúdiu podľa iného študijného programu,
f)smrťou študenta.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Štúdium v doktorandskom študijnom programe
Čl. 23
Pravidlá doktorandského štúdia
(1)Pravidlá tohto študijného poriadku platia na doktorandské štúdium
primerane.
(2)Pravidlá realizácie doktorandského štúdia sú určené zákonom
a v podmienkach fakulty sú podrobné upravené vyhláškou dekana.
196
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
PIATA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Čl. 24
Platnosť a účinnosť
(1) Študijný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia
Akademickým senátom TU
(2) Tento študijný poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2009
_____________________________
____________________________
doc. MUDr. A. Ondrušová, PhD.,mim.prof. prof. MUDr. F. Mateička, CSc.
predseda AS FZSP TU
dekan FZSP TU
__________________
predseda AS TU
doc. JUDr. S. Košičiarová, Ph.D., mim.prof.
Tento študijný poriadok nadobudol platnosť jeho schválením
v Akademickom senáte Trnavskej univerzity dňa 11. júna 2009.
Tento študijný poriadok bol zverejnený na úradnej výveske fakulty dňa
.......................................
197
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Prehľad študijných odborov doktorandského štúdia na
FZaSP
Názov odboru
Sociálna práca
Verejné zdravotníctvo
Ošetrovateľstvo
Laboratórne vyšetrovacie
metódy
v zdravotníctve
Číslo odboru Forma štúdia Doba trvania štúdia
3.1.14
denná
3 roky
externá
5 rokov
7.4.2
denná
3 roky
externá
5 rokov
7.4.1
denná
3 roky
externá
5 rokov
denná
3 roky
7.4.3
externá
5 rokov
198
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
VZdD001
VZdD005
MJd053
MJd054
MJd055
MJd056
Názov povinného
predmetu
Výskum vo VZ,
epidemiológia a štatistika
I.
Rusnák, Pekarčíková
Dizajn, implementácia a
zhodnotenie programov
podpory zdravia I.
Kállayová, Gallová
Odborná komunikácia
v anglickom jazyku
Bérešová
Odborná komunikácia v
nemeckom jazyku
Keketiová
Odborná komunikácia v
ruskom jazyku
Štrbíková
Odborná komunikácia vo
francúzskom jazyku
Zelenská
Druh
Kredit
P
15
P
15
PV
5
Podmieňujúce
predmety
(študent si musí zapísať a absolvovať všetky povinné predmety a
zapísať si 1 povinne voliteľný predmet)
199
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
VZd002
VZd006
Názov povinného
predmetu
Výskum vo VZ,
epidemiológia a štatistika
II.
Rusnák, Gallová
Dizajn, implementácia a
zhodnotenie programov
podpory zdravia II.
Kállayová, Majdan
Druh
Kredit
P
15
P
15
Podmieňujúce
predmety
(študent si musí zapísať a absolvovať všetky povinné predmety)
200
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
VZd009
VZd011
VZd013
VZd015
VZd017
MJd058
Názov povinne
voliteľného predmetu
Klinická epidemiológia
Rusnák, Pekarčíková
Zdravie pri práci
Gergelová, Majdan
Environmentálne zdravie
Majdan, Kačmáriková,
Gergelová
Nerovnosti v zdraví a
determinanty zdravia
Kállayová, Pekarčíková
Zdravotné, zdravotnícke
systémy a informačná
podpora
Pekarčíková, Rusnák,
Majdan
Manažment vo verejnom
zdravotníctve
Bérešová, Chmelík
Druh
Kredit
PV
15
PV
15
PV
15
PV
15
PV
15
PV
15
Podmieňujúce
predmety
(študent si musí zapísať a absolvovať minimálne 2 povinne
voliteľné predmety)
201
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
PREDMETY K ŠTÁTNEJ DIZERTAČNEJ SKÚŠKE PRE DENNÝCH
DOKTORANDOV
Kód
VZd026
Predmet
Výskum vo VZ, epidemiológia a štatistika
VZd028
Dizajn, implementácia a zhodnotenie programov podpory
zdravia
doktorand si vyberie 1 PV predmet:
VZd030
VZd032
VZd034
VZd036
VZd040
MJd066
Klinická epidemiológia
Zdravie pri práci
Environmentálne zdravie
Nerovnosti v zdraví a determinanty zdravia
Zdravotné, zdravotnícke systémy a informačná podpora
Manažment vo verejnom zdravotníctve
202
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
VZdE003
VZdE007
MJd049
MJd050
MJd051
MJd052
Názov povinného
predmetu
Výskum vo VZ,
epidemiológia a štatistika
I.
Rusnák, Pekarčíková
Dizajn, implementácia a
zhodnotenie programov
podpory zdravia I.
Kállayová, Gallová
Odborná komunikácia
v anglickom jazyku
Bérešová
Odborná komunikácia v
nemeckom jazyku
Keketiová
Odborná komunikácia v
ruskom jazyku
Štrbíková
Odborná komunikácia vo
francúzskom jazyku
Zelenská
Druh
Kredit
P
15
P
15
PV
5
Podmieňujúce
predmety
(študent si musí zapísať a absolvovať všetky povinné predmety a
1 povinne voliteľný predmet)
203
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
VZd004
VZd008
Názov povinného
predmetu
Výskum vo VZ,
epidemiológia a štatistika
II.
Rusnák, Gallová
Dizajn, implementácia a
zhodnotenie programov
podpory zdravia II.
Kállayová, Majdan
Druh
Kredit
P
15
P
15
Podmieňujúce
predmety
(študent si musí zapísať a absolvovať všetky povinné predmety)
204
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
VZd010
VZd012
VZd014
VZd016
VZd018
MJd057
Názov povinne
voliteľného predmetu
Klinická epidemiológia I.
Rusnák, Pekarčíková
Zdravie pri práci I.
Gergelová, Majdan
Environmentálne zdravie I.
Majdan, Kačmáriková,
Gergelová
Nerovnosti v zdraví a
determinanty zdravia I.
Kállayová, Pekarčíková
Zdravotné, zdravotnícke
systémy a informačná
podpora I.
Pekarčíková, Rusnák,
Majdan
Manažment vo verejnom
zdravotníctve I.
Bérešová, Chmelík
Druh
Kredit
PV
15
PV
15
PV
15
PV
15
PV
15
PV
15
Podmieňujúce
predmety
(študent si musí zapísať a absolvovať minimálne 3 povinne
voliteľné predmety)
205
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo
Študijný program: Verejné zdravotníctvo
Ročník: 2.
Semester: letný
PREDMETY K ŠTÁTNEJ DIZERTAČNEJ SKÚŠKE PRE
EXTERNÝCH DOKTORANDOV
Kód
VZd027
Predmet
Výskum vo VZ, epidemiológia a štatistika
VZd029
Dizajn, implementácia a zhodnotenie programov
podpory zdravia
doktorand si vyberie 1 PV predmet:
VZd031
VZd033
VZd035
VZd039
VZd041
MJd067
Klinická epidemiológia
Zdravie pri práci
Environmentálne zdravie
Nerovnosti v zdraví a determinanty zdravia
Zdravotné, zdravotnícke systémy a informačná podpora
Manažment vo verejnom zdravotníctve
206
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
Predmet
Teória a metódy SP
Levická
Manažment sociálnych služieb
Vaverčáková
Anglický jazyk IX.
Bérešová
Nemecký jazyku IX.
Keketiová
Francúzsky jazyk IX.
KZMaJ
Ruský jazyku IX.
KZMaJ
Druh
Kredity
Hodiny
P
25
2/0
Pv
10
2/0
P
5
1/0
P
5
1/0
P
5
1/0
P
5
1/0
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov, jeden cudzí jazyk a dosiahnuť počet
kreditov, stanovený študijným poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
207
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
Predmet
Metodológia a epistemológia
Csampai
Sociálne poradenstvo a sociálna
terapia
Druh
Kredity
Hodiny
P
30
2/0
Pv
10
2/0
P
10
1/0
P
10
1/0
P
10
1/0
P
10
1/0
Levická, Botek
Anglický jazyk X.
Bérešová
Nemecký jazyk X.
Keketiová
Francúzsky jazyk X.
KMZaJ
Ruský jazyku X.
KZMaJ
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov, jeden cudzí jazyk a dosiahnuť počet
kreditov, stanovený študijným poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
208
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
KTd006
KTd014
KTd016
KTd018
KTd020
KTd024
KTd026
Predmet
Metodológia a epistemológia III.
Csampai
Sociálna práca s rodinou
Levická, Fabiánová
Sociálna práca v zdravotníctve
Kovalčíková
Sociálny manažment
Vaverčáková
Krízová intervencia
Levická, Botek
Sociálna práca s migrantami
Žáková
Sociálna práca so seniormi
Koval, Kovalčíková
Druh
Kredity
Hodiny
P
10
2/0
PV
10
1/0
PV
10
1/0
PV
10
1/0
PV
10
1/0
PV
10
1/0
PV
10
1/0
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený
študijným poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
209
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
PREDMETY K ŠTÁTNEJ DIZERTAČNEJ SKÚŠKE PRE DENNÝCH
DOKTORANDOV
Kód
KTd034
KTd032
Predmet
Metodológia a epistemológia
Teória a metódy sociálnej práce
KTd042
KTd046
KTd048
KTd036
KTd044
KTd038
KTd040
doktorand si vyberie 2 PV predmety:
Krízová intervencia
Sociálna práca s migrantami
Sociálna práca so seniormi
Sociálna práca s rodinou
Sociálna práca v trestnej justícii
Sociálna práca v zdravotníctve
Sociálny manažment
210
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
Predmet
Teória a metódy
Levická
Anglický jazyk IX.
Bérešová
Nemecký jazyk IX.
Keketiová
Francúzsky jazyk IX
KZMaJ
Ruský jazyk IX.
KZMaJ
Druh
Kredity
Hodiny
P
25
10
P
5
5
P
5
5
P
5
5
P
5
5
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov, jeden cudzí jazyk a dosiahnuť počet
kreditov, stanovený študijným poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
211
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
Predmet
Metodológia a epistemológia
Csampai
Anglický jazyk X.
Bérešová
Nemecký jazyk X.
Keketiová
Francúzsky jazyk X
Vacat
Ruský jazyk X
Vacat
Druh
Kredity
Hodiny
P
30
15
P
10
5
P
10
5
P
10
5
P
10
5
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov, jeden cudzí jazyk a dosiahnuť počet
kreditov, stanovený študijným poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
212
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
KTd008
MJd029
MJd030
MJd031
MJd032
Predmet
Metodológia a epistemológia II.
Csampai
Odborná komunikácia v
anglickom jazyku III.
Bérešová
Odborná komunikácia v
nemeckom jazyku III.
Keketiová
Odborná komunikácia v
francúzskom jazyku III.
KZMaJ
Odborná komunikácia v ruskom
jazyku III.
KZMaJ
Kredity
Hodiny
P
10
7
P
5
5
P
5
5
P
5
5
P
5
5
Druh
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený
študijným poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
213
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 2.
Semester: letný
Predmet
Kredity
Hodiny
P
15
7
PV
10
7
PV
10
7
PV
10
7
Druh
KTd013
KTd015
KTd017
KTd017
Teória a metódy SP II
Levická
Sociálna práca s rodinou
Levická, Fabiánová
Sociálna práca v zdravotníctve
Kovalčíková
Sociálny manažment
Vaverčáková
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený
študijným poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
214
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: sociálna práca
Študijný program: sociálna práca
Ročník: 3.
Semester: zimný
Kód
Predmet
KTd009
Metodológia a epistemológia III.
Csampai
SP s migrantami
Žáková
Krízová intervencia
Levická, Botek, Dobríková
SP so seniormi
Koval, Kovalčíková
KTd025
KTd027
Druh Kredit
Hodiny
P
10
7
PV
10
7
PV
10
7
PV
10
7
Študent je povinný pri zápise zapísať minimálne jeden z povinne
voliteľných predmetov a dosiahnuť počet kreditov, stanovený
študijným poriadkom
(Katedra sociálnej práce odporúča zapísať aspoň 30 kreditov)
215
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: ošetrovateľstvo
Študijný program: ošetrovateľstvo
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
OSd001
MJd001
MJd002
MJd003
MJd004
Predmet
Teória
ošetrovateľ
stva
Anglický
jazyk I.
Nemecký
jazyku I.
Francúzsky
jazyk I.
Ruský
jazyku I.
Kr.
Typ
predm
Týžd.
25
P
hod
dotácia
1
5
P
1
5
P
1
5
P
1
5
P
1
Gestor Vyučuje
predme
tu
Boroňov
á
Matulníková
Bérešov
á
Keketio
vá
Keketio
vá
Keketio
vá
Bérešová
Keketiová
Zelenská
Štrbíková
(študent si zapíše a absolvuje povinný predmet a jeden
cudzíjazyk)
216
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: ošetrovateľstvo
Študijný program: ošetrovateľstvo
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
Predmet
Kr.
Typ
predm
Týžd.
Gestort
predmetu
Vyučuje
hod.
dotácia
KTd00
1
MJd00
5
MJd00
6
MJd00
7
MJd00
8
Metodológia a
epistemológia
Anglický jazyk
II.
Nemecký jazyk
II.
Francúzsky jazyk
II.
Ruský jazyku II.
25
P
1
Csampai
Ryska
5
P
1
Bérešová
Bérešová
5
P
1
Keketiová
Keketiová
5
P
1
Keketiová
Zelenská
5
P
1
Keketiová
Štrbíková
(študent si zapíše a absolvuje povinný predmet a jeden cudzí
jazyk)
217
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
ŠTÚDIUM – denná forma
Študijný odbor: ošetrovateľstvo
Študijný program: ošetrovateľstvo
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód Predmet
Kr.
Typ
predm
Týžd.
Gestor
Vyučuje
predmetu
Hod.
dotácia
OSd
004
OSd
010
OSd
011
OSd
012
OSd
013
OSd
007
Manažment
v ošetrovateľstve
Ošetrovateľstvo
v klinických
odboroch II.
Ošetrovateľstvo
v klinických
odboroch I.
Ošetrovateľstvo
v klinických
odboroch IV
Ošetrovateľstvo
v klinických
odboroch IX.
Multikulturálne
ošetrovateľstvo
15
PV
1
Danaj
Ryska
15
PV
1
Ilievová
Ryska, Danaj
15
PV
1
Ilievová
Hromec
15
PV
1
Ilievová
Ondrušová
15
PV
1
Ilievová
Chramec,
Bartkovjak
15
PV
1
Boroňová
Wiczmandyová,
Botíková
(študent si zvolí dva povinne voliteľné predmety)
218
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Počet kreditov: 90
PREDMETY K ŠTÁTNEJ DIZERTAČNEJ SKÚŠKE PRE DENNÝCH
DOKTORANDOV
Kód
Predmet
OSd022
OSd024
Teória ošetrovateľstva
Metodológia a epistemológia
Typ
predm
P
P
doktorand si vyberie 1 predmet:
OSd026
OSd028
OSd030
OSd032
OSd034
OSd036
Manažment v ošetrovateľstve
Ošetrovateľstvo v klinických odboroch II. (chirurgia)
Ošetrovateľstvo v klinických odboroch I. (interné)
Ošetrovateľstvo v klinických odboroch IV. (pediatria)
Ošetrovateľstvo v klinických odboroch IX. (gynekológia)
Multikulturálne ošetrovateľstvo
PV
PV
PV
PV
PV
PV
219
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: ošetrovateľstvo
Študijný program: ošetrovateľstvo
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
Predmet
Kr.
Typ
predm
Sem.
Gestor
Vyučuje
predmetu
hod.
dotácia
OSd002
MJd009
MJd010
MJd011
MJd012
Teória
ošetrovateľ
stva I.
Anglický
jazyk I.
Nemecký
jazyk I.
Francúzsky
jazyk I
Ruský
jazyk I.
20
P
10
Boroňová
Matulníková
15
P
5
Bérešová
Bérešová
15
P
5
Keketiová
Keketiová
15
P
5
Keketiová
Zelenská
15
P
5
Keketiová
Štrbíková
(študent si zapíše a absolvuje povinný predmet a jeden cudzí
jazyk)
220
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: ošetrovateľstvo
Študijný program: ošetrovateľstvo
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód Predmet
OSd
003
KT
d00
2
Teória ošetrovateľstva
II.
Metodológia
a epistemológia I.
Kr.
Typ
predm.
10
P
10
Boroňová
Matulníková
15
P
15
Csampai
Ryska
Sem.
Gestor
hod.
pred.
dotácia
Vyučuje
(študent si zapíše a absolvuje všetky povinné predmety)
221
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: ošetrovateľstvo
Študijný program: ošetrovateľstvo
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
Predmet
Kr.
Typ
predm
Sem.
Gestor
pred.
Vyučuje
hod.
dotácia
KTd003
Metodológia
a epistemológ
ia II.
30
P
20
Csampai
Ryska
(študent si zapíše a absolvuje všetky povinné predmety)
222
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: ošetrovateľstvo
Študijný program: ošetrovateľstvo
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
Predmet
Kr.
Typ
predm Sem.
Gestor
pred.
Vyučuje
hod.
dot.
OSd00
5
OSd01
4
OSd01
5
OSd01
6
OSd01
7
OSd00
8
Manažment
v ošetrovateľ
stve
Ošetrovateľ
stvo
v klinických
odboroch II.
Ošetrovateľ
stvo
v klinických
odboroch I.
Ošetrovateľ
stvo
v klinických
odboroch IV
Ošetrovateľ
stvo
v klinických
odboroch IX.
Multikulturál
ne
ošetrovateľst
vo
30
PV
10
Danaj
Boroňová
30
PV
10
Ilievová
Ryska, Danaj
30
PV
10
Ilievová
Hromec
30
PV
10
Ilievová
Ondrušová
30
PV
10
Ilievová
Chramec,
Bartkovjak
30
PV
10
Boroňová
Wiczmandyová
Botíková
(doktorand si zapíše a absolvuje jeden povinne voliteľný predmet)
223
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – externá forma
Študijný odbor: ošetrovateľstvo
Študijný program: ošetrovateľstvo
Ročník: 3.
Semester: zimný
Kód
Predmet
Kr.
Typ
predm
Sem.
Gestor
pred.
Vyučuje
hod.
dot.
OSd0 Manažment
06
v ošetrovateľ
stve
OSd0 Ošetrovateľ
18
stvo
v klinických
odboroch II.
OSd0 Ošetrovateľ
19
stvo
v klinických
odboroch I.
OSd0 Ošetrovateľ
20
stvo
v klinických
odboroch IV
OSd0 Ošetrovateľ
21
stvo
v klinických
odboroch IX.
OSd0 Multikulturálne
09
ošetrovateľstvo
30
PV
10
Danaj
Boroňová
30
PV
10
Ilievová
Ryska, Danaj
30
PV
10
Ilievová
Hromec
30
PV
10
Ilievová
Ondrušová
30
PV
10
Ilievová
Chramec,
Bartkovjak
30
PV
10
Boroňová
Wiczmandyová,
Botíková
(doktorand si zapíše a absolvuje jeden povinne voliteľný predmet)
224
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Počet kreditov: 150
PREDMETY K ŠTÁTNEJ DIZERTAČNEJ SKÚŠKE PRE
EXTERNÝCH DOKTORANDOV
Kód
Predmet
OSd023
OSd025
Teória ošetrovateľstva
Metodológia a epistemológia
Typ predm
P
P
doktorand si vyberie 1 predmet:
OSd027
OSd029
OSd031
OSd033
OSd035
OSd037
Manažment v ošetrovateľstve
Ošetrovateľstvo v klinických odboroch
II. (chirurgia)
Ošetrovateľstvo v klinických odboroch
I. (interné)
Ošetrovateľstvo v klinických odboroch
IV. (pediatria)
Ošetrovateľstvo v klinických odboroch
IX. (gynekológia)
Multikulturálne ošetrovateľstvo
PV
PV
PV
PV
PV
PV
225
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – denná + externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 1.
Semester: zimný
Kód
LMdD001
LMdE001
LMdD002
LMdE002
LMdD003
LMdE003
MJdD001
MJdE001
Názov predmetu
Vyšetrovacie metódy
v biochémii
Blažíčková
Vyšetrovacie metódy
v mikrobiológii I.
Sabó
Výskum
v laboratórnej
medicíne
Mateička
Odborná
komunikácia
v cudzom jazyku I.
Bérešová, Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
10
10
P
5
10
P
10
10
P
5
10
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
226
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – denná + externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 1.
Semester: letný
Kód
LMdD004
LMdE004
LMdD005
LMdE005
LMdD006
LMdE006
MJdD002
MJdE002
Názov predmetu
Vyšetrovacie metódy
v mikrobiológii II.
Mateička
Vyšetrovacie metódy
v histológii
a cytológii
Kopecká
Laboratórna technika
a metódy
Blažíčková
Odborná
komunikácia
v cudzom jazyku II.
Bérešová, Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
5
10
P
10
10
P
5
10
P
10
10
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
227
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – denná + externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 2.
Semester: zimný
Kód
KTd031(D)
KTd030(E)
VZd038(D)
VZd037(E)
MJd060(D)
MJd059(E)
KTd029(D)
KTd028(E)
MJd046(D)
MJd038(E)
MJd045(D)
MJd037(E)
Názov predmetu
Etika v laboratóriu
Bošnáková, Davideková
Štatistika
Kačmáriková
Informatika
v zdravotníctve
Rafajdus
Legislatíva
v zdravotníctve
Lekár
Anglický jazyk
Bérešová
Nemecký jazyk
Keketiová
Druh
Kr
Hod.
P
4
10
P
4
10
P
4
10
P
4
10
PV
3
10
PV
3
10
228
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – denná + externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 2.
Semester: letný
Kód
Názov predmetu
LMd017(E)
LMd018(D)
LMd019(E)
LMd020(D)
LVM v imunológii
Blažíčková
Materiály a sety
Bošák
Laboratórna
technika
Blažíčková
LVM v genetike
Bošák
Anglický jazyk
Bérešová
Nemecký jazyk
Keketiová
LMd021(E)
LMd022(D)
LMd023(E)
LMd024(D)
MJd048(D)
MJd040(E)
MJd047(D)
MJd039(E)
Druh
Kr
Hod.
P
4
10
P
4
10
P
4
10
P
4
10
PV
3
10
PV
3
10
Podmieňujúce
predmety, kód
predmetu
229
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – denná + externá forma
Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ročník: 3.
Semester:
Dizertačná skúška
Kód
Názov predmetu
Druh
PHd002
Celkové hodnotenie komisie
P
PHd001
Úspešná obhajoba teoretickej časti dizertačnej
práce
P
Vyšetrovacie metódy v biochémii
P
Vyšetrovacie metódy v histológii a cytológii
P
Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii
P
LMd026(D)
LMd025(E)
LMd030(D)
LMd029(E)
LMd028(D)
LMd027(E)
LMd034(D)
LMd033(E)
LMd044(D)
LMd043(E)
LMd050(D)
LMd049(E)
LMd032(D)
LMd031(E)
LMd048(D)
LMd047(E)
LMd036(D)
LMd035(E)
LMd042(D)
LMd041(E)
LMd038(D)
LMd037(E)
LMd046(D)
LMd045(E)
LMd040(D)
LMd039(E)
Klinické štúdie
PV
Laboratórna technika a metódy
PV
Laboratórny manažment a ekonomika
PV
Výskum v laboratórnej medicíne
PV
Vyšetrovacie metódy v genetike
PV
Vyšetr.metódy v hematológii a transfúziológii
PV
Vyšetrovacie metódy v imunológii
PV
Vyšetrovacie metódy vo farmakológii
PV
Vyšetrovacie metódy vo funkčnej diagnostike
PV
Vyšetrovacie metódy v toxikológii
PV
(študent si zapíše a absolvuje všetky povinné predmety a jeden
povinne voliteľný predmet)
230
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČASŤ: 90 KREDITOV
VÝBEROVÁ VEDECKÁ ČINNOSŤ
A./ Vypracovanie a úspešná obhajoba teoretickej časti dizertačnej
práce 30 kreditov
V tomto bloku doktorand môže získať kredity za nasledovné činnosti:
-
-
individuálne
konzultácie
so
školiteľom
orientované na vypracovanie štruktúry dizertačnej
práce
predloženie časti dizertačnej práce (v minimálnom
rozsahu 10 strán) I.
vypracovanie teoretickej /minimovej časti
dizertačnej práce
konzultácia k tvorbe výskumného plánu a jeho
realizácii
úspešná obhajoba teoretickej časti dizertačnej
práce
2
5
10
3
10
B./ Publikačná činnosť: započíta sa maximálne 35 kreditov
Doktorand môže získať kredity len za publikačnú činnosť realizovanú po
prijatí na doktorandské štúdium. Publikácie by mali obsahovo súvisieť
s témou dizertačnej práce a pred odoslaním do redakcie, alebo
vystúpením na konferencii by mali byť oponované školiteľom.
Článok v domácom nekarentovanom časopise
Článok v zahraničnom nekarentovanom časopise
Článok v domácom karentovanom časopise
Článok v zahraničnom karentovanom časopise
Článok v domácom nerecenzovanom zborníku
5
7
7
10
5
Článok v nerecenzovanom zahraničnom zborníku
Článok v recenzovanom domácom zborníku
Článok v recenzovanom zahraničnom zborníku
Spoluautor študijných textov – 1 kapitola
Samostatný autor študijných textov (publikovaných na základe
odporúčania recenzentov)
7
7
10
5
15
231
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
C./ Účasť na vedeckých podujatiach: započíta sa maximálne
kreditov
25
Doktorand môže získať kredity len za účasť na tých vedecký
podujatiach, ktoré boli realizované po prijatí na doktorandské štúdium.
Prednášky by mali obsahovo súvisieť s témou dizertačnej práce a pred
vystúpením na konferencii by mali byť oponované školiteľom.
Prednáška na domácej konferencii (seminári a pod.)
- prihlásená
- pozvaná
Prednáška na medzinárodnom vedeckom podujatí:
- prihlásená
- pozvaná
Poster v slovenskom jazyku (prezentovaný v SR)
Poster v cudzom jazyku (prezentovaný v zahraničí)
Člen výskumného / riešiteľského kolektívu
Iné aktivity študenta (člen redakčných rád, autor projektov, člen
autorských kolektívov pri vypracovaní odborných analýz, odborný
posudzovateľ projektových úloh atď.)
Zahraničné stáže a študijné pobyty
Vedenie záverečných, bakalárskych a diplomantských prác
3
5
5
10
2
3
5
10
20
2
232
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
TRNAVSKÁ UNIVERZITA
v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
ZÁSADY
DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM TRETIEHO STUPŇA
233
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Čl. 1
Doktorandské štúdium
(1) Doktorandský študijný program (ďalej len „doktorandské štúdium“) na
Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
(ďalej len „fakulta“ a „univerzita“) sa uskutočňuje v študijných odboroch
podľa sústavy študijných odborov ustanovených Ministerstvom školstva
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Fakulta zverejňuje
prehľad akreditovaných študijných odborov doktorandského štúdia
v ročenke „Študijný program“ a na svojej internetovej stránke.
(2) Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa
zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave
vedeckého poznania v oblasti sociálnych a zdravotníckych vied a najmä
na vlastnom príspevku doktoranda k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého
bádania a samostatnej tvorivej činnosti v príslušnej spoločensko-vednej
oblasti.
(3) Fakulta je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia.
(4) Absolventi doktorandského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje vedeckoakademický titul „philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“.
Čl. 2
Profil absolventa doktorandského štúdia
(1) Profil absolventa doktorandského štúdia charakterizujú všeobecné
požiadavky, najmä zvládnutie metodiky a metodológie samostatnej
vedeckej práce a tvorivej činnosti v príslušnom odbore, ako aj zvládnutie
domácej a zahraničnej odbornej literatúry, ktorá dokumentuje vývoj
a profiluje stav tohto odboru. Výsledky sa prejavujú v samostatnom
vedeckom bádaní ako aj pravidelnou publikáciou odborných a vedeckých
prác, najmä v odborných a vedeckých periodikách, zborníkoch,
monografiách a učebných textoch doma a v zahraničí.
(2) Súčasťou profilu absolventa sú aj osobitné požiadavky. Absolvent sa
profiluje cez všeobecnoteoretické, metodologické a výskumné osobitosti
jednotlivých študijných odborov a vedecké napredovanie v príslušných
odboroch.
234
(3
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Podstatnou stránkou profilu doktoranda a absolventa doktorandského
štúdia je schopnosť aplikovať metódy a metodológiu vedeckej práce pri
riešení akéhokoľvek vedeckého a odborného problému v príslušnom
študijnom odbore v oblasti sociálnej práce a zdravotníctva, so zreteľom na
aktuálny stav bádania a poznania doma a vo svete. Absolvent
doktorandského štúdia je pripravený samostatne analyzovať zložité
situácie zdravotníckej a sociálnej praxe a presadzovať ich riešenie do
vedeckých, teoretických a praktických modelov spoločenského prostredia.
Čl. 3
Organizácia doktorandského štúdia
(1) Organizácia doktorandského štúdia je založená na kreditnom systéme.
(2) Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme.
Formy doktorandského štúdia sú rovnocenné. Dennú formu štúdia
charakterizuje najmä pravidelná prítomnosť doktoranda na fakulte a na jej
vedeckom živote, konzultácie so školiteľom a pravidelná publikačná
činnosť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti. Externú formu štúdia
charakterizuje prevažne samostatné štúdium, konzultácie so školiteľom
a pravidelná publikačná činnosť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti.
(3) Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je najviac tri
roky, v externej forme päť rokov.
(4) Štúdium študijného programu sa člení na semestre a úseky štúdia.
Úsekom štúdia je akademický rok.
(5) Vysoká škola poskytuje doktorandovi v dennej forme štúdia štipendium
na čas trvania doktorandského štúdia. Podrobnosti o poskytovaní štipendia
ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.
(6) Na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového
zabezpečenia
a na
účely
platenia
príspevku
na
poistenie
v nezamestnanosti má doktorand v dennej forme doktorandského štúdia
postavenie zamestnanca.
(7) Na úrovni vedenia fakulty zodpovedá za organizáciu a priebeh
doktorandského štúdia prodekan pre doktorandské štúdium, zabezpečuje
odborné náležitosti doktorandského štúdia, komunikáciu s garantmi
študijných programov a predsedami odborových komisií.
235
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
PRIJÍMACIE KONANIE
Čl. 4
(1) Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie
študijného programu druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo, verejné
zdravotníctvo, sociálna práca alebo v inom príbuznom študijnom odbore.
(2) Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypíše
fakulta témy dizertačných prác. Na tieto témy sa prihlasujú uchádzači
o doktorandské štúdium. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ.
Uchádzač sa hlási na jednu z vypísaných tém. Fakulta po dohode
s príslušnou katedrou môže akceptovať aj tému navrhnutú uchádzačom.
(3) Fakulta zverejní na úradnej výveske fakulty a na internetovej stránke
fakulty najneskôr dva mesiace pred termínom podania prihlášky na
doktorandské štúdium najmä:
a) študijné odbory, ktoré fakulta otvára v danom školskom roku,
b) podmienky prijatia na štúdium,
c) termín a miesto podania prihlášky,
d) témy dizertačných prác,
e) formy štúdia.
(4) FZaSP TU vráti uchádzačovi prihlášku a priložené dokumenty v prípade,
že uchádzač nespĺňa podmienky uvedené v oznámení o prijímacom
konaní, alebo ak sa uchádza o doktorandské štúdium v študijnom odbore,
ktoré fakulta neposkytuje. Dôvodom vrátenia prihlášky je aj podanie
prihlášky po termíne resp. nekompletne vyplnená prihláška podľa
predtlače.
(5) K prihláške na doktorandské štúdium uchádzaš priloží:
a) životopis,
b) overenú kópiu dokladov o absolvovaní študijného programu
druhého stupňa v príslušnom odbore („Mgr.“),
c) overenú kópiu dokladu o udelení akademického titulu „doktor“
v príbuzných študijných odboroch (MUDr. PhDr., PaedDr.,
ThDr. ) ak mu takýto titul bol udelený,
d) súpis výsledkov doterajšej odbornej činnosti,
e) súpis publikovaných a nepublikovaných prác, vrátane
odborných posudkov na tieto práce, ak boli vyhotovené,
f) tézy práce – projekt,
236
g)
h)
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
pri externom štúdiu súhlas so znášaním finančných nákladov za
štúdium,
doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie
konanie.
(6) Uchádzača o doktorandské štúdium pozve fakulta na prijímaciu skúšku
najneskôr 14 dní pred termínom jej konania; zároveň oznámi obsahové
zameranie prijímacej skúšky.
(7) Prijímacia skúška na doktorandské štúdium pozostáva z odbornej skúšky
vrátane odborného pohovoru o prihlásenej téme dizertačnej práce
a skúšky zo svetového jazyka (AJ, NJ, RJ alebo FJ).
(8) Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je
najmenej trojčlenná. Tvorí ju predseda a ďalší členovia. Na návrh
prodekana pre doktorandské štúdium ich vymenúva a odvoláva dekan
fakulty.
(9) Prijímacia komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí výsledok prijímacej
skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači
o doktorandské štúdium v tom istom odbore, prijímacia komisia určí
poradie uchádzačov podľa výsledku prijímacej skúšky.
(10) O výsledku prijímacej skúšky sa spíše protokol a návrhy na prijatie
úspešných uchádzačov doktorandského štúdia predloží predseda komisie
dekanovi fakulty do 3 dní. Dekan fakulty rozhodne v tejto veci do 30 dní
odo dňa doručenia návrhu.
(11) Nástupný termín pre interné doktorandské štúdium na Fakulte
zdravotníctva a sociálnej práce TU je 1.10. bežného roka. Uchádzač sa
stáva doktorandom dňom zápisu.
ODBORNÉ VEDENIE DOKTORANDA
Čl. 5
(1) Odborný priebeh doktorandského štúdia v príslušnom odbore garantujú
vysokoškolskí učitelia fakulty ustanovení do funkcie profesor, hosťujúci
profesor, docent alebo hosťujúci docent alebo vedecký pracovník
s kvalifikačným stupňom I alebo II atestácie.
237
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(2) Doktorandské štúdium v príslušnom študijnom odbore sleduje a hodnotí
odborová komisia.
Čl. 6
(1) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu
pod vedením školiteľa vymenovaného dekanom.
(2) Školiteľ
a) vedie a kontroluje odbornú a vedeckú prípravu doktoranda vrátane
publikačnej činnosti,
b) v spolupráci s doktorandom zostavuje individuálny študijný
a vedecký plán doktoranda,
c) participuje na priebežnom hodnotení doktoranda,
d) navrhuje vedúcemu školiaceho pracoviska študijný pobyt doktoranda
v iných domácich alebo zahraničných ustanovizniach podľa
príslušného študijného odboru,
e) napomáha doktorandovi pri zabezpečení konzultácie u iných
odborníkov,
f) zúčastňuje sa na ročnom hodnotení doktoranda, ktoré písomne
predkladá do 31. augusta bežného roka,
g) predkladá dekanovi fakulty návrh na pokračovanie doktoranda
v štúdiu alebo návrh na vylúčenie doktoranda zo štúdia,
h) vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o prerušenia štúdia,
i)
vypracováva písomné stanovisko – posudok a navrhuje oponenta
písomnej časti dizertačnej skúšky, ktoré sa pripája k žiadosti
doktoranda o vykonanie dizertačnej skúšky,
j)
je členom skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku doktoranda,
k) vypracúva písomné stanovisko - posudok k dizertačnej práci
doktoranda, ktoré sa pripája k žiadosti doktoranda o vykonanie
obhajoby dizertačnej práce,
l)
navrhuje oponentov dizertačnej práce,
m) zúčastňuje sa na obhajobe dizertačnej práce doktoranda,
n) školiteľ môže viesť najviac 5 doktorandov,
o) školiteľom interných doktorandov školiaceho pracoviska je interný
zamestnanec na plný týždenný pracovný úväzok s minimálnou
vedecko–akademickou hodnosťou „PhD.“
p) školiteľ musí byť schválený vedeckou radou fakulty,
q) aktuálny zoznam školiteľov uvádza fakulta na svojej webovej
stránke.
238
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(3) Fakulta môže doktorandovi určiť aj školiteľa – špecialistu, ktorý pomáha
školiteľovi pri vedení doktoranda. Školiteľa – špecialistu vymenúva dekan
fakulty z radov vysokoškolských učiteľov fakulty alebo iných odborníkov
v príslušnom odbore a špecializácii na návrh školiteľa.
(4) Školiteľ – špecialista:
a) môže participovať na zostavení individuálneho študijného
a vedeckého plánu doktoranda,
b) v spolupráci so školiteľom vedie odbornú a vedeckú prípravu
doktoranda,
c) konzultuje písomné práce doktoranda pred ich vydaním,
d) participuje na priebežnom hodnotení doktoranda,
e) navrhuje školiteľovi študijné pobyty doktoranda doma a v zahraničí,
f) spravidla sa zúčastňuje na priebežnom a ročnom hodnotení
doktoranda,
g) na základe poverenia školiteľa určuje obsah a rozsah písomnej časti
dizertačnej skúšky a navrhuje oponenta písomnej časti dizertačnej
skúšky,
h) na návrh školiteľa je členom skúšobnej komisie pre dizertačnú
skúšku doktoranda,
i)
musí byť schválený vedeckou radou fakulty.
OBSAH DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
Čl. 7
Študijná a vedecká časť doktorandského štúdia
(1) Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Základným
prvkom študijného a vedeckého programu sú jednotky študijného
programu a jednotky vedeckého programu.
(2) Jednotkami študijného programu sú prednáška, cvičenie, konzultácia.
(3) Študijná časť sa uskutočňuje najmä vo forme štúdia literatúry podľa
zoznamu ako aj vo forme prednášky, cvičenia a konzultácie z povinných
predmetov a konzultácií k preštudovanej literatúre a absolvovaním
všetkých predpísaných skúšok. Súčasťou dennej formy doktorandského
štúdia je aj vykonávanie pedagogickej činnosti.
(4) Základnou jednotkou vedeckého programu v rámci povinnej vedeckej
činnosti je najmä príprava a publikovanie odborných a vedeckých prác
239
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
a príprava a vyhotovenie dizertačnej práce. Vedeckú časť doktorandského
štúdia odborne garantuje školiteľ.
(5) Jednotkami vedeckého programu v rámci výberovej vedeckej činnosti
podľa odbornej profilácie doktoranda sú najmä vystúpenie na domácom
odbornom alebo vedeckom podujatí, vystúpenie na zahraničnom alebo
medzinárodnom odbornom alebo vedeckom podujatí, odborná alebo
vedecká stáž doma alebo v zahraničí, účasť na tímovom riešení
grantových projektov za účasti školiteľa, preklady zahraničných
odborných alebo vedeckých článkov z odboru doktoranda a ich
uverejnenie v domácom periodiku, aktívna účasť pri organizovaní
domácich a medzinárodných odborných alebo vedeckých seminárov
a konferencií a iná vedecká činnosť.
(6) Doktorand si priebežne archivuje a registruje výsledky svojej publikačnej
a ďalšej odbornej činnosti formou kópií publikovaných článkov, ohlasov,
dokladov o účasti na riešení vedeckovýskumných projektov a grantov,
pozvánok na odborné a vedecké podujatia alebo dokladov o inej vedeckej
a odbornej činnosti.
Čl. 8
(1) Podrobný rozpis študijného a vedeckého programu doktoranda je
obsahom individuálneho študijného a vedeckého plánu doktoranda.
(2) Individuálny študijný plán doktoranda obsahuje najmä:
a) zoznam a termíny ukončenia povinných predmetov,
b) otvorený zoznam povinnej a odporúčanej študijnej literatúry,
c) študijné pobyty a stáže,
d) termín dizertačnej skúšky,
e) účasť na pedagogickom procese,
f) iné študijné úlohy.
(3) Individuálny vedecký plán doktoranda obsahuje najmä:
a) postup a harmonogram skúmania a riešenia a témy dizertačnej práce,
b) zoznam a termíny ukončenia povinnej a výberovej vedeckej činnosti,
c) vedeckovýskumné pobyty a stáže,
d) iné vedecké úlohy spojené s dizertačnou prácou.
(4) Individuálny študijný a vedecký plán doktoranda sa každoročne spresňuje
pri ročnom hodnotení doktoranda školiteľom za jeho osobnej účasti.
O hodnotení sa vyhotoví písomný záznam obsahujúci hodnotenie
240
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
doterajšej činnosti doktoranda a určenie úloh na nasledujúce obdobie
vrátane termínov publikovania vedeckých a odborných prác, absolvovania
odborných stáží a pobytov, termínu konania dizertačnej skúšky
a odovzdania dizertačnej práce na oponentúru.
Čl. 9
(1) Zmena formy doktorandského štúdia a odboru doktorandského štúdia
u prijatých uchádzačov nie je možná na základe metodického usmernenia
MŠ. Zmenu školiaceho pracoviska, prípadne prerušenie doktorandského
štúdia najviac na obdobie dvoch rokov možno uskutočniť v odôvodnených
prípadoch na základe žiadosti a rozhodnutia dekana fakulty.
(2) Pri všetkých uvedených zmenách študijného programu sa do času trvania
doktorandského štúdia započítava pomerná časť štúdia absolvovaného do
vykonanej zmeny. Platnosť dizertačnej skúšky vykonanej pred takouto
zmenou nie je dotknutá.
HODNOTENIE DOKTORANDA
Čl. 10
Hodnotenie študijných výsledkov v rámci úseku štúdia
(1) Celková záťaž doktoranda predstavuje 60 kreditov za akademický rok a za
semester 30 kreditov. Doktorand môže získať za akademický rok aj vyšší
počet kreditov.
(2) Za príslušnú jednotku študijného alebo vedeckého programu je možné
v priebehu štúdia získať kredity iba raz. Kredity za absolvovanie jednotiek
študijného a vedeckého programu doktoranda sa zhromažďujú.
(3) Podmienkou postupu a zápisu do ďalšieho úseku štúdia je získanie
najmenej 60 kreditov za predchádzajúci úsek štúdia. Ak doktorand
nesplnil predpísané požiadavky, ale získal aspoň 50 kreditov za príslušný
úsek štúdia, môže pokračovať v štúdiu a svoje nesplnené študijné
povinnosti si zapíše do výkazu o štúdiu s poznámkou, že ide o opakovaný
zápis týchto jednotiek študijného alebo vedeckého programu. Prenesené
povinnosti musí doktorand úspešne absolvovať do konca nadchádzajúceho
úseku štúdia.
241
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(4) Ak doktorand absolvoval časť štúdia na inom odbornom pracovisku doma
alebo v zahraničí, započítajú sa získané kredity v plnom rozsahu, ak
doktorand takého štúdium alebo vedecký výskum absolvoval v súlade so
svojím študijným plánom a tieto kredity sú kompatibilné s jeho študijným
a vedeckým programom na fakulte.
(5) Ak doktorand v jednom úseku štúdia zhromaždí viac ako 60 kreditov,
rozdiel medzi požadovanými a získanými kreditmi môže školiteľ uznať za
kredity zhromaždené v nadchádzajúcom úseku štúdia, najmä ak doktorand
kredity získal za vedeckú činnosť.
Čl. 11
Skúška
(1) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom, ktorý vyjadruje
kvalitu a mieru osvojenia vedomostí a poznatkov, hodnotu riešenia
konkrétnej úlohy, a to v súlade s cieľom študijného predmetu uvedeným
v informačnom liste tohto predmetu.
(2) V doktorandskom štúdiu je možné na základe rozhodnutia príslušného
učiteľa, resp. predsedu skúšobnej komisie akceptovať slovné hodnotenie
„vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Ak učiteľ hodnotí študenta hodnotením
„vyhovel“, je študentovi udelená plná výška kreditov. Ak vyučujúci
hodnotí študenta hodnotením „nevyhovel“, študentovi nie sú udelené
kredity. FZaSP TU akceptuje uvedené slovné hodnotenia.
(3) Slovné hodnotenie podľa čl. 12 odsek 5 skúšajúci zapíše do výkazu
o štúdiu takto: „A – vyhovel“, „FX – nevyhovel“.
(4) Doktorand má právo na vykonanie dvoch opravných skúšok. Ak
neprospel ani na druhej opravnej skúške, prípadne skúšku úspešne
nevykonal v stanovenom termíne, nezíska za predmet určené kredity. Pri
opakovanom zápise predmetu, ak doktorand na skúške nevyhovel, má
právo na vykonanie jednej opravnej skúšky.
Čl. 12
Ročné hodnotenie doktoranda
(1) Obsahom ročného hodnotenia doktoranda je:
a) zhodnotenie stavu, termínov a úrovne plnenia študijného programu,
b) zhodnotenie stavu, termínov a úrovne plnenia vedeckého programu,
najmä publikačnej činnosti,
242
c)
d)
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
úprava individuálneho študijného programu a vedeckého programu,
konkretizácia úloh a termínov individuálneho študijného programu
a vedeckého programu doktoranda na nadchádzajúci akademický
rok.
(2) Ročné hodnotenie doktoranda organizuje referát pre doktorandské
štúdium v spolupráci so školiteľmi a príslušnými katedrami.
(3) Dosiahnuté výsledky doktoranda za predchádzajúci akademický rok
a spresnenie individuálneho študijného a vedeckého plánu sa zaznamenajú
vo výročnom hodnotení, ktoré vypracúva školiteľ v spolupráci
s doktorandom písomne. Školiteľ výročné hodnotenie predkladá spolu
s návrhom na pokračovanie, alebo vylúčenie doktorandského štúdia
dekanovi fakulty.
(4) Ak sa doktorand bez vážneho dôvodu nezúčastní na výročnom hodnotení,
alebo sa nedostaví v určenom náhradnom termíne, môže školiteľ podať
dekanovi návrh na vylúčenie zo štúdia pre neplnenie študijných
povinností.
Čl. 13
Zápis do vyššieho ročníka
(1) Zápis je formou priebežnej kontroly štúdia, pri ktorej sa zisťuje možnosť
postupu doktoranda do ďalšieho úseku štúdia.
(2) Ak doktorand dosiahol menej ako 50 kreditov za príslušný úsek alebo si
nesplnil svoje prenesené študijné povinnosti, je vylúčený zo štúdia.
DIZERTAČNÁ SKÚŠKA
Čl. 14
Podmienky konania dizertačnej skúšky
(1) Dizertačná skúška je druhom štátnej skúšky. V kreditnom systéme
doktorandského štúdia je dizertačná skúška študijným predmetom
s určeným počtom kreditov.
243
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(2) Termín dizertačnej skúšky určuje študijný program doktoranda.
U interných doktorandov musí byť dizertačná skúška vykonaná najneskôr
do 18 mesiacov, u externých do troch rokov.
(3) Podmienkou konania dizertačnej skúšky je dosiahnutie minimálne 90
kreditov a splnenie predpísaných študijných povinnosť, resp. povinností
stanovených vedeckým programom.
(4) Doktorand sa na dizertačnú skúšku prihlasuje písomne. K prihláške
doktorand priloží:
a) výkaz o štúdiu,
b) písomnú teoretickú časť dizertačnej práce v dvoch vydaniach,
c) profesijný životopis,
d) fotokópie a zoznam publikovaných písomných prác a prípadných
ohlasov na publikované práce,
e) súhlas školiteľa s konaním skúšky a jeho písomné stanovisko –
posudok k práci,
f) doklad o zaplatení príslušnej časti poplatku za doktorandské
štúdium.
Čl. 15
Dizertačná skúška
(1) Dizertačná skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti.
(2) Pod písomnou prácou sa rozumie teoretická časť dizertačnej práce na
tému, na ktorú sa uchádzač záväzne prihlásil pri prijatí na štúdium. Jej
obsah by nemal prekročiť 60 strojom písaných strán a má dokumentovať
teoretickú pripravenosť doktoranda na riešenie vedeckej časti štúdia.
Súčasťou písomnej práce sú tézy projektu dizertačnej práce a ich výklad.
Oponentské stanovisko k predloženej písomnej práci vypracuje
školiteľom navrhnutý oponent.
(3) O publikovaných prácach doktoranda sa koná rozprava. Po ukončení
rozpravy sa koná ústna časť skúšky z jednotlivých predmetov.
Čl. 16
(1) Ústna časť dizertačnej skúšky sa skladá z viac ako jednej odbornej
skúšky. Skúšky z jednotlivých predmetov sa konajú v ten istý deň.
244
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(2) Obsahom ústnej časti dizertačnej skúšky je zodpovedanie skúšobných
otázok z príslušného študijného predmetu.
(3) Ak sa doktorand nemôže zúčastniť v určenom termíne na dizertačnej
skúške, vopred sa ospravedlní predsedovi skúšobnej komisie, ktorý určí
náhradný termín jej konania. Ak sa doktorand nezúčastní na dizertačnej
skúške bez vážneho dôvodu, má to rovnaké dôsledky, ako keby na
dizertačnej skúške neprospel.
Čl. 17
Skúšobná komisia
(1) Jednou z podmienok riadneho skončenia doktorandského štúdia je
vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky.
(2) Právo skúšať na dizertačnej skúške majú vysokoškolská učitelia pôsobiaci
na fakulte vo funkcii profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení
vedeckou radou fakulty. Skúšobnú komisiu tvorí päť členov vrátane
školiteľa. Predsedu skúšobnej komisie a jej členov navrhuje predseda
odborovej komisie. Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie sú
vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov.
Aspoň jeden člen komisie nie je zo školiaceho pracoviska doktoranda.
(3) Členov skúšobnej komisie dizertačnej skúšky vymenúva z oprávnených
osôb dekan fakulty.
Čl. 18
Rozhodovanie o výsledku dizertačnej skúšky
(1) Na rozhodovanie o celkovom výsledku dizertačnej skúšky sa vyžaduje
prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov skúšobnej komisie.
(2) Skúšobná komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí výsledok dizertačnej
skúšky a rozhodne o celkovom výsledku dizertačnej skúšky väčšinou
hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Celkový výsledok dizertačnej skúšky sa zhodnotí slovným vyjadrením
„vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(3) Predseda komisie zapíše výsledok dizertačnej skúšky do výkazu o štúdiu
takto: „A – vyhovel“, „FX – nevyhovel“.
245
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(4) O dizertačnej skúške a jej výsledku sa spíše protokol, ktorý podpíše
predseda a všetci prítomní členovia skúšobnej komisie.
(5) Doktorand, ktorý pri skúške neprospel, môže ju opakovať iba raz
v termíne určeným predsedom skúšobnej komisie, najskôr však po troch
mesiacoch odo dňa neúspešnej obhajoby.
DIZERTAČNÁ PRÁCA
Čl. 19
(1) Dizertačnú prácu vypracúva doktorand pod vedením
a preukazuje v nej spôsobilosť samostatne vedecky pracovať.
školiteľa
(2) Obhajobu dizertačnej práce môže doktorand vykonať po absolvovaní
dizertačnej skúšky a po získaní určeného počtu kreditov.
(3) Dizertačná práca sa predkladá na obhajobu v slovenskom jazyku.
Doktorand môže so súhlasom odborovej komisie predložiť dizertačnú
prácu aj v cudzom jazyku.
(4) Doktorand môže predložiť ako dizertačnú prácu publikované
monotematické dielo alebo súbor publikovaných prác, ktoré svojím
obsahom rozpracúvajú problematiku témy dizertačnej práce. Doktorand
v takom prípade priloží k publikovanému dielu písomný komentár,
v ktorom uvedie súčasný stav problematiky, ciele dizertačnej práce
a závery, ktoré vznikli riešením témy dizertačnej práce.
(5) Ak sa predkladá na obhajobu dizertačná práca, ktorá je kolektívnym
dielom, vyznačia sa v nej časti spracované autorom. Ak je to možné,
priloží sa ku kolektívnemu dielu vyhlásenie spoluautorov, k ktorom
potvrdia autorstvo doktoranda v deklarovanom rozsahu.
(6) V dizertačnej práci sa uvedie použitá literatúra a pramene, z ktorých
doktorand vychádzal alebo na ktoré reagoval, ako aj dátum jej
vypracovania. Rozsah dizertačnej práce je 6 – 8 autorských hárkov,
dizertačná práca spravidla nepresahuje osem autorských hárkov. Zoznam
literatúry a iné prílohy sa nezahŕňajú do počtu autorských hárkov.
246
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Čl. 20
Autoreferát dizertačnej práce
(1) Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej práce (ďalej len
„autoreferát“), ktorý je stručným zhrnutím jej základných metód,
výsledkov a prínosov a údajov o jej ohlase. Ak dizertačná práce
predstavuje súbor prác, uvedie sa v autoreferáte ich presný zoznam.
(2) Autoreferát má formát A 5. môže mať rozsah najviac 20 strán. Prvú
a druhú stranu autoreferátu treba upraviť podľa vzoru uvedeného
v prílohovej časti tohto predpisu.
(3) Autoreferát sa predkladá v slovenskom jazyku.
(4) Súčasťou autoreferátu je zoznam všetkých publikovaných prác
doktoranda, ktoré majú vzťah ku skúmanej problematike, ako aj ohlasy na
ne s uvedením presných bibliografických údajov, zoznam použitej
literatúry a resumé najmenej v jednom cudzom jazyku, a to v anglickom,
nemeckom, alebo v ruskom jazyku.
(5) Autoreferát v potrebnom počte výtlačkov sa zašle najneskôr šesť týždňov
pred dňom obhajoby právnickým a fyzickým osobám, ktoré môžu mať
záujem o skúmanú problematiku. Autoreferát sa obligatórne zasiela:
a) oponentom dizertačnej práce,
b) členom odborovej komisie pre daný odbor doktorandského štúdia,
c) MŠ,
d) zainteresovaným pracoviskám,
e) školiteľovi.
(6) Rozosielanie autoreferátov zabezpečí podľa pokynov predsedu odborovej
komisie školiace pracovisko, na ktorom sa koná obhajoba dizertačnej
práce.
247
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Čl. 21
Povolenie obhajoby dizertačnej práce
(1) Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce môže doktorand podať
školiacemu pracovisku len počas doktorandského štúdia.
(2) K žiadosti o vykonanie obhajoby treba pripojiť:
a) profesijný životopis,
b) súpis publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a súpis
nepublikovaných vedeckých prác a ich ohlasov, prípadne aj posudky
o nich od príslušných ustanovizní vedy, výskumu alebo vzdelávania,
c) dizertačnú prácu v štyroch vyhotoveniach v tvrdej väzbe,
d) autoreferát dizertačnej práce v počte 15 ks,
e) súhlas školiteľa, jeho písomné stanovisko – posudok k práci a návrh
na oponentov,
f) potvrdenie o úhrade poplatkov za doktorandské štúdium.
(3) Školiace pracovisko bezodkladne postúpi žiadosť o vykonanie obhajoby
predsedovi odborovej komisie.
Čl. 22
(1) Ak odborová komisia zistí, že dizertačná práca alebo autoreferát nespĺňajú
požadované náležitosti, vyzve doktoranda na odstránenie nedostatkov
v určenej lehote.
(2) Doktorand môže predloženú dizertačnú prácu a žiadosť o povolenie jej
obhajoby vziať späť až do začatia neverejného zasadania komisie pre
obhajobu.
(3) Ak odborová komisia zistí, že dizertačná práca má základné nedostatky
odbornej povahy, odporučí doktorandovi, aby vzal dizertačnú prácu späť.
Ak doktorand nesúhlasí s odporúčaním odborovej komisie, obhajobu
dizertačnej práce mu povolí.
Čl. 23
Oponenti dizertačnej práce
(1) Predseda vecne príslušnej odborovej komisie po oboznámení sa
s dizertačnou prácou schvaľuje návrh školiteľa na oponentov, ktorí sú
248
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
odborníkmi v odbore alebo v špecializácii odboru doktorandského štúdia
a nie sú zamestnancami tej istej ustanovizne.
(2) Dizertačnú prácu posudzujú traja oponenti. Najmenej jeden z oponentov
má priznaný titul „profesor“, „doktor vied“, alebo vedecký pracovník,
ktorému bol priznaný vedecký kvalifikačný stupeň I. Za ďalších
oponentov možno navrhnúť vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo
funkcii profesor, docent, hosťujúcich profesorov a hosťujúcich docentov
alebo kvalifikovaných odborníkov z praxe s akademickým titulom „PhD.“
(3) Funkciu oponenta nemôže vykonávať osoba zúčastnená na spracovaní
dizertačnej práce ako spoluautor alebo osoba priamo nadriadená alebo
podriadená doktorandovi v pracovnom pomere alebo v obdobnom
pracovnom vzťahu.
(4) Oponentov dizertačnej práce vymenúva dekan fakulty na návrh školiteľa
dizertačnej práce a po súhlase predsedu odborovej komisie.
Čl. 24
Oponentské posudky
(1) Oponent odovzdá školiacemu pracovisku písomný posudok o dizertačnej
práci najneskôr do 30 dní od doručenia dizertačnej práce a žiadosti
o vypracovanie posudku, alebo písomne oznámi predsedovi odborovej
komisie neprijatie návrhu na vypracovanie posudku spolu s dôvodmi tohto
rozhodnutia. V takom prípade predseda odborovej komisie predloží
dekanovi fakulty návrh na vymenovanie nového oponenta.
(2) Posudok obsahuje objektívny a kritický rozbor predností a nedostatkov
dizertačnej práce, je stručný a neopakuje sa v ňom obsah dizertačnej
práce. Oponent sa v posudku vyjadrí:
a) k aktuálnosti zvolenej témy,
b) či dizertačná práca splnila sledovaný cieľ,
c) k zvoleným metódam spracovania,
d) k výsledkom dizertačnej práce s uvedením, či prináša alebo
neprináša nové poznatky,
e) k prínosu pre ďalší rozvoj vedy.
(3) Oponent vypracuje samostatný posudok a v ňom jednoznačne vyjadrí, či
na základe predloženej dizertačnej práce navrhuje, alebo nenavrhuje
priznanie akademického titulu „PhD.“.
249
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(4) Ak posudok oponenta nevyhovuje určeným podmienkam, odborná
komisia ho vráti oponentovi na doplnenie alebo na prepracovanie
s určením lehoty na jeho úpravu a odoslanie, nie dlhšej ako jeden mesiac.
(5) Oponenti hodnotia dizertačnú prácu podľa stavu rozvoja príslušného
odboru doktorandského štúdia v čase, keď bola podaná žiadosť
o vykonanie obhajoby dizertačnej práce.
OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE
Čl. 25
(1) Odborová komisia po doručení posudkov od všetkých oponentov navrhne
najmenej štvorčlennú komisiu na obhajobu dizertačnej práce zo svojich
členov na čele s predsedom, za členov komisie pre obhajobu dizertačnej
práce sa považujú aj prítomní oponenti s hlasovacím právom. Obhajoba sa
nemôže konať ak chýbajú dvaja oponenti.
(2) Odborová komisia dbá na to, aby sa obhajoba dizertačnej práce konala
najneskôr do 6 mesiacov od podania žiadosti o vykonanie obhajoby.
(3) Predseda komisie pre obhajobu oznámi čas a miesto konania obhajoby
dizertačnej práce najneskôr 6 týždňov pred jej konaním:
a) školiacemu pracovisku so žiadosťou , aby sa konanie obhajoby
vyhlásilo zvyčajným spôsobom,
b) doktorandovi,
c) školiteľovi,
d) členom komisie pre obhajobu,
e) oponentom,
f) osobám, ktoré môžu mať záujem o skúmanú problematiku, ktorá je
predmetom dizertačnej práce a súčasne im zašle autoreferát.
(4) Každý, kto má o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce
záujem, môže písomne podať predsedovi komisie pre obhajobu najneskôr
týždeň pred obhajobou svoj posudok alebo vyjadrenia alebo svoje
poznámky môže ústne predniesť pri obhajobe. Doktorand pri obhajobe
zaujme k nim stanovisko.
250
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Čl. 26
(1) Obhajoba dizertačnej práce je verejná. Obhajoba dizertačnej práce je
vedecká rozprava o získaných poznatkoch obsiahnutých v dizertačnej
práci medzi doktorandom, oponentmi, členmi komisie pre obhajobu
a ostatnými účastníkmi obhajoby. Obhajoba sa má zaoberať
hodnovernosťou a odôvodnenosťou záverov a návrhov dizertačnej práce.
(2) Obhajoba dizertačnej práce sa koná na školiacom pracovisku, na ktoré
podal doktorand svoju žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce,
alebo podľa návrhu odborovej komisie v inej ustanovizni, s ktorej
činnosťou súvisí problematika dizertačnej práce.
(3) Oponenti sa zúčastňujú na obhajobe dizertačnej práce. Ak sa jeden z nich
z vážnych dôvodov nezúčastní obhajoby, môže sa obhajoba konať ak
neprítomný oponent podal kladný posudok a všetci prítomní členovia
súhlasia, aby sa obhajoba konala v neprítomnosti tohto oponenta. V takom
prípade sa posudok neprítomného oponenta pri obhajobe prečíta.
Obhajoba sa nemôže konať, ak chýbajú dvaja oponenti.
(4) Ak sa doktorand nemôže zúčastniť v určenom termíne na obhajobe
dizertačnej práce, vopred sa ospravedlní predsedovi odborovej komisie,
ktorý určí náhradný termín obhajoby dizertačnej práce. Ak sa doktorand
nezúčastní na obhajobe dizertačnej práce bez vážneho dôvodu, má to
rovnaké dôsledky, ako keby dizertačnú prácu neobhájil.
(5) Obhajobu vedie predseda komisie pre obhajobu (spravidla predseda
odborovej komisie). Na základe poverenia predsedu odborovej komisie
môže viesť obhajobu aj iný, ním poverený člen komisie pre obhajobu.
Takáto delegácia sa nemôže vzťahovať na oponenta alebo školiteľa.
Čl. 27
(1) Pri obhajobe dizertačnej práce sa za ďalších členov komisie pre obhajobu
s hlasovacím právom považujú aj prítomní oponenti.
(2) Pri obhajobe dizertačnej práce a pri hlasovaní o návrhu na udelenie
akademického titulu „PhD.“ sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej
väčšiny všetkých členov komisie pre obhajobu vrátane prítomných
oponentov. Aspoň jeden z jej prítomných členov a prítomných oponentov
je z inej ustanovizne.
251
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Čl. 28
(1) Pri obhajobe dizertačnej práce sa postupuje takto:
a) obhajobu začne predsedajúci uvedením stručného životopisu
doktoranda, prehľadu vedeckých prác doktoranda a údajov o ich
ohlase; oznámi tému dizertačnej práce,
b) doktorand stručne uvedie podstatné tézy a závery dizertačnej práce,
c) oponenti prednesú podstatný obsah svojich posudkov; za
neprítomného oponenta prečíta posudok predsedajúci alebo iný člen
komisie pre obhajobu,
d) doktorand zaujme stanovisko k posudkom oponentov, ku všetkým
námietkam, pripomienkam a otázkam,
e) predsedajúci oboznámi prítomných s prípadnými ďalšími posudkami
a vyjadreniami a otvorí diskusiu, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci
prítomní; v diskusii sa overuje správnosť, odôvodnenosť, vedecká
pôvodnosť a hodnota poznatkov obsiahnutých v dizertačnej práci,
ako aj spôsobilosť doktoranda vyporiadať sa s námietkami
a otázkami,
f) v diskusii doktorand odpovedá na všetky otázky a zaujíma
stanovisko ku všetkým podnetom a námietkam účastníkov diskusie.
(2) O obhajobe sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda komisie pre
obhajobu.
Čl. 29
(1) Po skončení obhajoby sa koná neverejné zasadanie komisie pre obhajobu,
na ktorom sa zúčastnia jej členovia, školiteľ a oponenti. Na neverejnom
zasadaní sa zhodnotí priebeh a výsledok obhajoby a podľa jej výsledku sa
uchádzač navrhne na udelenie alebo na neudelenie akademického titulu
„PhD.“. Súčasne sa zhodnotí možnosť využitia výsledkov dizertačnej
práce v praxi.
(2) O návrhu na udelenie alebo neudelenie titulu „PhD.“ sa komisia pre
obhajobu uznáša tajným hlasovaním. Školiteľ doktoranda nehlasuje.
(3) Hlasovanie o návrhu sa vykoná hlasovacími lístkami.
(4) Na podanie návrhu na udelenie akademického titulu treba, aby za návrh na
udelenie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
252
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(5) Ak bol výsledok hlasovania kladný, predsedajúci komisie pre obhajobu ho
vyhlási na jej verejnom zasadaní.
(6) Ak bol výsledok hlasovania záporný, komisia pre obhajobu sa na
neverejnom zasadaní dohodne na odôvodnení návrhu na neudelenie
akademického titulu, ktorý je súčasťou zápisnice o výsledku hlasovaniaVýsledok hlasovania s odôvodnením vyhlási predseda komisie pre
obhajobu na jej verejnom zasadaní a doktorandovi odošle jeho písomné
vyhotovenie.
(7) Návrh prijatý hlasovaním spolu so zápisnicou o obhajobe a spisovým
materiálom doktoranda postúpi predseda SOK na najbližšie zasadnutie
vedeckej rade fakulty, ktorá rozhodne o tomto návrhu.
(8) Doktorand, ktorému na základe výsledku obhajoby dizertačnej práce
komisia pre obhajobu navrhla neudeliť akademický titul, môže znova
požiadať o vykonanie obhajoby v tom istom odbore doktorandského
štúdia najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa neúspešnej obhajoby.
Čl. 30
ROZHODOVANIE VEDECKEJ RADY FAKULTY O UDELENÍ
AKADEMICKÉHO TITULU
(1) Ak doktorand spĺňa kritériá na udelenie akademického titulu v odbore
doktorandského štúdia, vedecká rada fakulty preverí, či bol v priebehu
konania obhajoby dodržaný stanovený postup.
(2) Ak vedecká rada fakulty zistí, že v priebehu konania obhajoby nebol
dodržaný stanovený postup, určí spôsob odstránenia vzniknutých
nedostatkov.
(3) Ak vedecká rada fakulty zistí, že pri obhajobe dizertačnej práce bol
dodržaný stanovený postup, rozhodne hlasovaním o návrhu komisie.
(4) Písomné vyhotovenie rozhodnutia o udelení akademického titulu alebo
neudelení akademického titulu sa zašle doktorandovi a príslušnej
odborovej komisii. Ministerstvu sa doručí iba oznámenie o udelení
akademického titulu na príslušnom tlačive.
POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM
253
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Čl. 31
ŠKOLNÉ A POPLATKY
*
(1) Fakulta ako školiace pracovisko vyžaduje od doktorandov v externej
forme štúdia školné a poplatky spojené so štúdiom v celkovej výške 996
€.
(2) Poplatok podľa ods. 1 môže dekan fakulty zvýšiť v rozmedzí 100 % - 200
%, ak učitelia fakulty zabezpečujú študijný program v cudzom jazyku.
(3) Do dňa podania žiadosti o obhajobu dizertačnej práce predloží doktorand
doklady o úhrade poplatku v plnej výške.
(4) Dekan fakulty môže na základe žiadosti doktoranda z vážnych a písomne
doložených dôvodov poplatok primerane znížiť alebo odpustiť.
* V súlade s § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením
vlády SR č. 323/2009 Z. z. o určení limitov súm finančných prostriedkov na
zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme štúdia,
určuje od roku 2007 výšku poplatkov a školného rektor TU v Trnave
„Vyhláškou rektora Trnavskej univerzity v Trnave o výške školného
a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave vždy
na príslušný akademický rok“. Vyhláška je zverejnená na internetovej
stránke TU.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 32
(1) Organizácia prvého ročníka štúdia je od akademického roka 2005/2006
založená na kreditnom systéme. Študenti vyšších ročníkov dokončia
štúdium podľa doterajších predpisov upravujúcich nekreditové štúdium.
(2) Táto vyhláška dekana o doktorandskom štúdiu nadobúda účinnosť dňa 1.
marca 2007.
(3) Školné a poplatky podľa čl. 31 ods. 1 sa vzťahujú na doktorandov
prijatých v akademickom roku 2007/2008.
254
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
(4) V prípade zmeny školiaceho pracoviska doktorand uhradí náklady
vynaložené na doterajšiu vedeckú prípravu.
(5) Ďalšie aktuálne informácie (napr. pokyny, ponuky kurzov a seminárov
a pod.) pravidelne uverejňujeme na webovej stránke fakulty
www.truni.sk/Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce/doktorandske
studium. Odporúča sa doktorandom, aby navštívili túto stránku aspoň raz
mesačne.
prof. MUDr. František Mateička, CSc.
dekan FZaSP TU
255
Download

Nový študijný program na rok 2010 a 2011!!!!