TÉMY SCHVÁLENÝCH BAKALÁRSKYCH A DIPLOMOVÝCH PRÁC
V AR 2013-2014
TYP
PRÁCE
PRIEZVISKO
ŠKOLITEĽ
NÁZOV PRÁCE
BP
ADAMKOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
1 AGOVÁ
Prof. PhDr. V. KUSIN,
DrSc.
Stratégia
trvalo udrţateľného
rozvoja a fenomén chudoby
DP
2 AMBRUŠ
PhDr. B. MALÍK, PhD.
Média a on-line prostredie ako
relevantný kontext sociálnej práce
DP
3 ANDROVIČOVÁ
Prof. PhDr. V. KUSIN,
DrSc.
Osobnosť sociálneho pracovníka,
hlavné určenia a význam v
rozhodovacích aktivitách
BP
4 BALIOVÁ
Doc. PhDr.
L.HABURAJOVÁ,
PhD.
Tretí sektor a jeho úloha
sociálnej sfére
BP
5 BARAN
Prof. PhDr. V. KUSIN,
DrSc.
Vplyv ţivotného prostredia na
sociálne prostredie a ich reflexie v
sociálnej práci
DP
6 BARCZIOVÁ
Doc. PhDr.
L.HABURAJOVÁ,
PhD.
Sociálna politika pre
zdravotne postihnutých.
BP
7 BARTOŠOVÁ
JUDr. V. FÖLDEŠ
Manţelstvo ako vybraný aspekt
rodinného práva
DP
8 BELADIČ
Doc. PhDr. A. KOZOŇ,
CSc.
Sociálno-právna ochrana týraných
detí a riziká vývoja osobnosti
DP
9 BELANSKÁ
PhDr. D. BAKOVÁ,
PhD.
Sociálna pozícia detí z
nízkopríjmových rodín v školskom
prostredí
BP
10 BLECHOVÁ
JUDr. V. FÖLDEŠ
Komparácia náhradnej
starostlivosti v Slovenskej a Českej
republike.
11 BODRI
Prof. PhDr. V. KUSIN,
DrSc.
Limitné situácie a ich reflexie a
riešenia v sociálnej práci
11
DP
v
ťaţko
DP
12 BÍROŠOVÁ, V.
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ,
PhD.
Multidisciplinárny pohľad
náhradnú starostlivosť.
DP
BLAHUŠIAKOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
DP
13 BOHUŠOVÁ
Doc. PhDr. A. KOZOŇ,
CSc.
Výskyt a prevencia agresivity
a šikanovania u ţiakov
v špeciálnych školách
DP
14 BOROVIČKOVÁ
Prof. PhDr. V. KUSIN,
DrSc.
Fenomén solidarity a jeho
aplikácia v sociálnej práci.
DP
15 BORIKOVÁ
Doc. PhDr. P.
BRNULA, PhD.
Profesijné roly sociálneho
pracovníka pri práci s cieľovou
skupinou sociálnej práce
DP
16 BRAUNOVÁ
Doc. PhDr. E.
JAŠŠOVÁ, CSc.
Súčasnosť a budúcnosť prostitúcie
BP
BUGYI
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
17 ČIERNIK
Doc. PhDr.
L.HABURAJOVÁ,
PhD.
Školská trieda ako sociálna
skupina v sociálnej práci
DP
18 ČMARADOVÁ
Doc. PhDr. O.
BOČÁKOVÁ, PhD.
Seniori a ich sociálny status
DP
19 DANÍŠEK
PhDr.. N. BUJDOVÁ,
PhD.
Ţivotný štýl občanov, ktorí nemajú
zabezpečené základné ţivotné
podmienky.
DP
20 DELINČÁKOVÁ
Prof. PhDr. Mária
NEMČEKOVÁ, CSc.
Analýza priorít komunitného
plánu v meste Martin
BP
21 DREDANOVÁ
JUDr. FÖLDEŠ
Sociálnoprávna ochrana deti v
SR,ČR a v Anglicku
DP
22 DROBENOVÁ
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ,
PhD.
Analýza príčin a moţnosti
ovplyvňovania sociálnopatologických javov
DP
23 DUČOVÁ
Doc. PhDr. A. KOZOŇ,
CSc.
Identifikácia potrieb rodín s deťmi
so zdravotným postihnutím
BP
16
ĎURICOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
FEDÁKOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
na
DP
24 FILOVÁ, L.
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ,
PhD.
Fenomén starnutia
sociálnych sluţieb
DP
FIOLEK
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
25 FIOLEKOVÁ
Doc. PhDr. P.
BRNULA, PhD.
Chudoba a jej podoby v Slovenskej
republike
DP
26 FISCHEROVÁ
PhDr. D. BAKOVÁ,
PhD.
Manaţment kvality v zariadení
opatrovateľskej sluţby
BP
27 FÓKOVÁ
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ,
PhD.
Sprevádzanie v pomáhajúcich
profesiách
DP
28 FORROVÁ
Doc. PhDr. O.
BOČÁKOVÁ, PhD.
Mladí ľudia a drogy
BP
29 FRÜHAUH
Prof. PhDr. V. KUSIN,
DrSc.
Sociálna práca a sociálna politika,
ich kompetencie pri riešení
sociálnych otázok
BP
30 GAJDOŠÍKOVÁ
Doc. PhDr. O.
BOČÁKOVÁ, PhD.
Kvalita ţivota seniorov v
inštitucionálnych zariadeniach
DP
31 GALOVÁ, A.
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ,
PhD.
Sociálne kompetencie a ich
vyuţitie v sociálnych sluţbách.
BP
32 GBÚROVÁ
Doc. PhDr. P.
BRNULA, PhD.
Mary Richmond a jej prínos pre
rozvoj sociálnej práce
DP
33 GREGOROVÁ
PhDr. M. HEJDIŠ, PhD.
Kompetencie obce v oblasti
sociálno-právnej ochrany detí
a sociálnej kurately a ich
uplatnenie v meste Martin.
DP
34 HAJAŠ
Prof. PhDr. M.
ŢILÍNEK, CSc.
Aktuálne sociálne problémy v
období staroby
BP
35 HANULIAK
Doc. PhDr. A. KOZOŇ,
CSc.
Nezamestnanosť a jej negatívny
dopad na rodinu
BP
36 HANZELOVÁ
PhDr. M. HEJDIŠ, PhD.
Šikanovanie
na
základných
školách a moţnosti sociálnej
prevencie
DP
37 HARAGOVÁ
PhDr. D. BAKOVÁ,
PhD.
Manaţment kvality sociálnych
sluţieb v zariadeniach pre seniorov
16
z
pohľadu
BP
38 HAVEROVÁ
Doc. L.
HABURAJOVÁ, PhD..
Syndróm týraného,zneuţívaného a
zandebávaného dieťaťa z pohľadu
sociálnej práce.
BP
39 HOBORTOVÁ
Ing. I. ŢELONKOVÁ,
PhD.
Hospodárska kríza a jej vplyv na
sociálnu politiku štátu.
DP
40 HODOŠOVÁ
PhDr. B. MALÍK, PhD.
Spoločensky neţiaduce javy z
pohľadu rómskej problematiky
BP
41 HOMOLOVÁ
PhDr. M. HEJDIŠ, PhD.
Analýza programov zameraných
na prevenciu šikanovania
BP
HLOŢEKOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
DP
42 HLOŢNÁ
Doc. PhDr. O.
BOČÁKOVÁ, PhD.
Sociálny model politiky štátu.
DP
43 HORŇÁKOVÁ
Doc. PhDr. O.
BOČÁKOVÁ, PhD.
Adaptácia seniorov na pobyt v
zariadeniach sociálnych sluţieb
BP
44 HNIDIAKOVÁ
PhDr. B. MALÍK, PhD.
Dilemy sociálnej práce v kontexte
aktuálnych spoločenských trendov
a výziev
DP
45 HRÍB
Prof. PhDr. M.
NEMČEKOVÁ, CSc.
Názory študentov sociálnej práce
na sociálnu spravodlivosť
BP
HROTKOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
HRUBÝ
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
46 HUDEC
Ing. I. ŢELONKOVÁ,
PhD.
Nezamestnanosť ako sociálny jav
DP
47 HURTOVÁ
Prof. PhDr. V. KUSIN,
DrSc.
Sociálna politika štátu v
súčasnosti
DP
48 CHORVÁTOVÁ
Ing. I. ŢELONKOVÁ,
PhD.
Sociálna práca zameraná na
riešenie chudoby a sociálneho
vylúčenia
BP
49 CHOVANOVÁ
PhDr. B. MALÍK, PhD.
Miesto moci, kontroly a autority v
sociálnej práci
DP
50 CHROMČÍKOVÁ
PhDr. A.
JANKUROVÁ, PhD.
Pravda, polopravda a klamstvá
v ľudskej komunikácii
DP
51 JANKOVIČ
Doc. PhDr. O.
BOČÁKOVÁ, PhD.
Patologické hráčstvo a jeho dopad
na rodinu
BP
52 JAVOROVÁ
DP
53 JESENSKÁ
PhDr. B. MALÍK,
PhD.
Prof. PhDr. M.
ŢILÍNEK, PhD.
Moţnosti a limity sociálnej práce v
rómskych osídleniach osadového
typu
Rodina ako rizikový faktor
zdravého vývinu dieťaťa
BP
54 KAČMÁROVÁ
Doc.ThDr.
SPUCHĽÁK, PhD.
Problematika vplyvu médií na
formovanie detí a mladých
BP
55 KANIČÁROVÁ
Ing. I. ŢELONKOVÁ,
PhD.
Bytová politika ako súčasť
sociálnej politiky.
BP
56 KARABÍNOVÁ
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ,
PhD.
Fyzické a psychické týranie
dieťaťa v rodinnom prostredí.
DP
57 KAPUSTOVÁ
Ing. I. ŢELONKOVÁ,
PhD.
Moţnosti začlenenia občanov
bez domova na trh práce
DP
58 KARCOL
Prof. PhDr. M.
ŢILÍNEK, CSc.
Sociálne vzťahy v období
staroby
BP
59 KASZOVÁ
PhDr. M. HEJDIŠ, PhD.
Zamestnané slobodné matky a ich
výchova detí
BP
60 KATONOVA
Doc. PhDr. A. KOZOŇ,
CSc.
Informovanosť mladých ľudí o ich
právach v oblasti sociálnej ochrany
v okrese Galanta.
BP
61 KEČKÉŠOVÁ
Ing. I. ŢELONKOVÁ,
PhD.
Tvorba a vyuţitie sociálneho fondu
v podniku
DP
62 KIČIN
Prof. PhDr. V. KUSIN,
DrSc.
Problém identity v multikultúrnom
prostredí- jej reflexie v sociálnej
práci
DP
63 KISSOVÁ
Doc. E. JAŠŠOVÁ,
CSc.
Nezamestnanosť mládeţe ako
sociálny problém v súčasnej
spoločnosti.
DP
64 KISSOVÁ, K.
PhDr. M. HEJDIŠ, PhD.
Systémová práca s rodinou.
DP
65 KLATOVÁ
Doc. PhDr. P.
BRNULA, PhD.
Moţnosti sociálnej práce pri
adaptácii a integrácii azylanta na
Slovensku
BP
66 KMEŤOVÁ
Doc. ThDr.
SPUCHĽÁK, PhD.
Komunikácia s chorým a jeho
príbuznými
DP
67 KOHÚTOVÁ
Prof. PhDr. M.
ŢILÍNEK, CSc.
Špecifiká edukácie v detských
domovoch
BP
KOMENTOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
KOPUNEC
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
68 KORČEK
PhDr. M. HEJDIŠ, PhD.
Sociálny dopad drogovej závislosti
na rodinu
DP
69 KOVACSICSOVÁ
PhDr. D. BAKOVÁ,
PhD.
Túţby seniorov a senioriek
ţijúcich v zariadeniach sociálnych
sluţieb
DP
70 KOVAČIK
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ,
PhD.
Syndróm pomocníka. Duševná
hygiena v pomáhajúcich profesiách
BP
71 KOVÁČOVÁ, R.
Prof. MUDr. M.
ŠUSTROVÁ, CSc.
Sociálna práca pri zabezpečovaní
kvality ţivota zdravotne
postihnutých
BP
72 KRÁLOVIČ
JUDr. V. FÖLDEŠ
Sociálne zabezpečenie odsúdených
a obvinených
DP
73 KRIVOSUDSKÁ
Doc. PhDr. O.
BOČÁKOVÁ, PhD.
Význam práce sociálneho
pracovníka na základných školách
DP
74 KRKOŠOVÁ
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ,
PhD.
Procedurálne podmienky kvality v
opatrovateľskom a
ošetrovateľskom procese v
sociálnych sluţbách
BP
KRNÁČOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
75 KRŠKOVÁ
Prof. PhDr. Mária
NEMČEKOVÁ, CSc.
Sociálna pomoc pri riešení
nepriaznivej sociálnej situácie
jednotlivca.
BP
76 KUBIČÁR
PhDr. D. BAKOVÁ,
PhD.
Chudoba ako dôsledok
nezamestnanosti
BP
77 KUCSEROVÁ
PhDr. M. HEJDIŠ, PhD.
Sociálna práca v ústave na výkon
trestu a odňatia slobody.
DP
78 KUČKA
Doc. PhDr.
L.HABURAJOVÁ,
PhD.
Miesto supervízie v profesionálnej
príprave sociálnych pracovníkov.
DP
79 KUNČÁROVÁ
PhDr. B. MALÍK, PhD.
Ageizmus ako fenomén doby
Začleňovanie telesne
postihnutých občanov do
spoločnosti
BP
80 KURCIUSOVÁ
DP
81
KVOČKULIAKOVÁ
PhDr. D. BAKOVÁ, PhD.
DP
82 KVORKA
PhDr. D. BAKOVÁ, PhD.
Zámery a nástroje koncepcie
rozvoja sociálnych sluţieb v
Ţilinskom samosprávnom
kraji.
DP
83 LÁBIKOVÁ
Doc. PhDr. A. KOZOŇ, CSc.
Deprivácia a subdeprivácia
detí v dysfunkčnom
rodinnom prostredí.
BP
84 LACÚCHOVÁ
PhDr. D. KUBÍČKOVÁ
Špecifiká sociálnej práce v
starostlivosti o starších
DP
85 LAUKOVÁ
PhDr. I. HOLKOVIČ, PHD.
Vyuţitie rodinného
poradenstva pri riešení
rodinných problémov.
DP
86 LEFÍKOVÁ
Doc. PhDr. P. BRNULA,
PhD.
Vývoj etického kódexu
sociálnej práce
DP
87 LELOVICSOVÁ
Doc. PhDr. O. BOČÁKOVÁ,
PhD.
Bezdomovectvo ako sociálny
problém
DP
88 LEHOCKÝ
Doc. PhDr. L.
HABURAJOVÁ, PhD.
Riešenie nezamestnanosti
mladých ľudí v Európskej
únii z pohľadu sociálneho
pracovníka
BP
LEHOTSKÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
89 LENČÉŠOVÁ
Doc. ThDr. J. SPUCHĽÁK,
PhD.
Sociálna náuka cirkvi:
kľúčové pápeţské
encykliky,
BP
90 LILGOVÁ
Doc. PhDr. A. KOZOŇ, CSc.
Alkoholizmus dospelých a
terciárna prevencia
BP
LULOVIČOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
91 LUSCOŇOVÁ
Prof. PhDr. M.
NEMČEKOVÁ, CSc.
Sociálne sluţby poskytované
v zdravotníckom zariadení
Prof. MUDr. M.
ŠUSTROVÁ, CSc.
Komunitná sociálna práca vo
vybranom regióne
ústavnej starostlivosti
DP
92 MACKOVÁ
Prof. PhDr. M.
NEMČEKOVÁ, CSc.
Poskytovanie sociálnych
sluţieb obcami
DP
93 MÁDELOVÁ
PhDr. B. MALÍK, PhD.
Zdroje ageismu
DP
94 MAGDOLEN
Doc. PhDr. E. JAŠŠOVÁ,
CSc.
Sociálnopsychologické
dôsledky nezamestnanosti
DP
95 MAGLOCKÁ
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ, PhD.
Uplatňovanie právnych
noriem z hľadiska
vymedzenia sociálnych
sluţieb.
DP
96 MAJERČÍKOVÁ
Doc. PhDr. E. JAŠŠOVÁ,
CSc.
Zdroje záťaţe a stresu v práci
sociálneho pracovníka
DP
97 MAJDEK
Ing. I. ŢELONKOVÁ, PhD.
Sociálne sluţby v SR porovnanie vývojových etáp.
BP
98 MARCINEK
PhDr. N. BUJDOVÁ, PhD.
Verbálna a neverbálna
komunikácia v sociálnej
práci
DP
99 MARCINKECH
Doc. PhDr. A. KOZOŇ, CSc.
Moţnosti prevencie
drogových závislostí v
danom regióne
BP
100
MARTINKOVIČOVÁ
PhDr. N. BUJDOVÁ, PhD.
BP
101 MATEÁŠOVÁ
PhDr. D. BAKOVÁ, PhD.
Násilie v rodine a jeho
následky na dieťa
Sociálna a demografická
charakteristika uchádzačov o
zamestnanie v regióne okresu
Martin
BP
102 MAŤKOVÁ
Doc. PhDr. L.
HABURAJOVÁ, PhD.
Syndróm vyhorenia u
sociálnych pracovníkov
BP
MICHÁLEKOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
DP
103 MIKLUŠOVÁ
Doc. PhDr. E. JAŠŠOVÁ,
CSc.
Prevencia násilia v
špeciálnych školách
BP
104 MIKÓCZI, T.
PhDr. N, BUJDOVÁ, PhD.
Spôsoby riešenia problémov
vylúčených komunít
BP
105 MIKUNDOVÁ
Doc. PhDr. E. JAŠŠOVÁ,
CSc.
Sociálna práca s rodinou,
ktorá má člena postihnutého
schizofréniou
BP
106 MILAN
Prof. PhDr. Mária
NEMČEKOVÁ, CSc.
Sociálne sluţby s pouţitím
telekomunikačných
technológií v meste Martin
DP
107 MUČKOVÁ, L.
Prof. PhDr. V. KUSIN, DrSc.
Limitné situácie a ich
reflexie a riešenia v sociálnej
práci
DP
108 NAJDENOV
PhDr. B. MALÍK, PhD.
Koncepcia Folkhemmet a
vývoj švédskeho sociálneho
modelu
BP
109 NÉMETH, K.
PhDr. D. BAKOVÁ, PhD.
Úloha komunity pri
podporovaní sociálne slabých
a sociálne odkázaných
BP
110 PACALAJOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
111 PAĽOVÁ
Prof. PhDr. M.
NEMČEKOVÁ, CSc.
Sociálna práca s komunitou
stomikov.
BP
112 PAULISOVÁ
Doc. PhDr. E. JAŠŠOVÁ,
CSc.
Rozvod z pohľadu detí
DP
113 PAVLUSÍKOVÁ
JUDr. V. FÖLDEŠ
Ľudské práva a etika v
sociálnej práci.
DP
114 PETRENKOVÁ
BP
PhDr. M. HEJDIŠ, PhD.
Sociálne dôsledky hráčskej
vášne
Doc. PhDr. O. BOČÁKOVÁ,
PhD.
Spokojnosť seniorov vo
vybraných zariadeniach
sociálnych sluţieb
115 PINCÉŠOVÁ
BP
POLEDNOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
DP
116 POLJOVKA
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ, PhD.
Súčasná situácia v
poskytovaní sociálnych
sluţieb seniorom.
DP
117 POLONCOVÁ
. Prof. PhDr. M.
NEMČEKOVÁ, CSc.
Sociálne sluţby pre
ohrozené rodiny z pohľadu
sociálnych pracovníkov
orgánov sociálno- právnej
ochrany v meste Martin
DP
118 PRÄSENS
Ing. I. ŢELONKOVÁ, PhD.
Problém nezamestnanosti
mladých ľudí vo
vybraných štátoch EÚ.
BP
119 PRAGAIOVÁ
Ing. I. ŢELONKOVÁ, PhD.
Sociálne dávky, ich vývoj
od 19. storočia.
DP
120 PREJSOVÁ
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ, PhD.
Sociálne kompetencie
manaţérov v sociálnych
sluţbách
DP
15
121 PRIVITZER
Doc. PhDr. P. BRNULA, PhD.
Analýza vývoja azylovej
politiky na Slovensku
BP
122 PUDMERICKÁ
Ing. I. ŢELONKOVÁ, PhD
Rodinná politika ako súčasť
sociálnej politiky SR
BP
123 RACKOÓVÁ
PhDr. N. BUJDOVÁ, PhD.
BP
124 RAČKOVIČ
PhDr. N. BUJDOVÁ, PhD.
BP
125 RAŠLÍKOVÁ
PhDr. N. BUJDOVÁ, PhD.
Trend a vývoj
nezamestnanosti v
mikroregióne Termal
Vplyv dlhodobej
nezamestnanosti na jedinca
Domáce násilie páchané na
ţenách
BP
126 RAZIM
Prof. PhDr. V. KUSIN, DrSc.
Interpretácia slobody v
koncepciách sociálneho štátu
BP
127 RIPKA
Doc. PhDr. E. JAŠŠOVÁ,
CSc.
Moţnosti aplikácie
psychológie do sociálnej
práce.
BP
RUSNÁKOVÁ, L.
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
128 RUSNÁKOVÁ,
M.
PhDr. D. KUBÍČKOVÁ
Intervencia sociálneho
pracovníka v patologickom
rodinnom prostredí
DP
129 SABOVÁ, L.
Prof. MUDr. M. ŠUSTROVÁ,
CSc.
Postoje verejnosti k
zamestnávaniu zdravotne
postihnutých ľudí na
Slovensku.
DP
130 SEKERKOVÁ
PhDr. N. BUJDOVÁ, PhD
Aspekty integrácie dieťaťa
v pestúnskej starostlivosti
BP
SEMANOVÁ
neschválená téma
neschválená téma
BP
131SIRÁŇOVÁ
PhDr. A. JANKUROVÁ, PhD.
Sociálna komunikácia v
profesii sociálneho
pracovníka
DP
132 SKLENÁR
Prof. PhDr. V. KUSIN, DrSc.
Fenomén slobody a idea
determinizmu v sociálnopolitických doktrín
BP
133 SMETANA
PhDr. N. BUJDOVÁ, PhD.
Nezamestnanosť a jej dopad
na rodinu
DP
134 SOLIMANI
Doc. PhDr. L.HABURAJOVÁ,
PhD.
Supervízia ako nástroj
sebakontroly
BP
STACHO
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
135 STRAČÁROVÁ
Ing. I. ŢELONKOVÁ, PhD.
Chudoba ako následok
nezamestnanosti
BP
136 STRUHÁR
Prof. PhDr. V. KUSIN, DrSc.
Sociálna práca a jej
multidisciplinárna povaha
BP
STRUHÁROVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
DP
137 STYKOVÁ
Prof. PhDr. V. KUSIN, DrSc.
Filozofické východiská
sociálnej práce-teoretickometodologické reflexie
DP
138 SUMMER
PhDr. B. MALÍK, PhD.
Problémové aspekty
sociálnej inklúzie v kontexte
aktuálnych pomerov
slovenskej spoločnosti
BP
139 SZENCIYOVÁ
JUDr. V. FÖLDEŠ
Rozvod manţelstva, príčiny a
následky
BP
140 ŠČASNÁ
PhDr. N. BUJDOVÁ, PhD.
DP
141 ŠKROVANOVÁ
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ, PhD.
Vplyv a dopad tragédie na
jedinca a rodinu
Zabezpečovanie pracovnej
terapie a záujmovej činnosti
v zariadeniach sociálnych
sluţieb v zmysle zákona o
sociálnych sluţbách
BP
142 ŠMIDOVÁ
Doc. PhDr. A. KOZOŇ, CSc.
Vplyv závislostí na rodinný
ţivot a rozvodovosť
DP
143 ŠMONDRKOVÁ
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ, PhD.
Sociálna opora syndrómu
vyhorenia v pomáhajúcich
profesiách
DP
144 ŠPÍROVÁ
PhDr. B. MALÍK, PhD.
Komparácia jednotlivých
typov sociálnych štátov.
BP
145 ŠTEFÁNIKOVÁ
Doc. PhDr. P. BRNULA, PhD.
Etické princípy a hodnoty
sociálnej práce v dejinných
reflexiách
BP
ŠTETINA
Neschválená téma
Neschválená téma
DP
146 ŠTIBRÁNYIOVÁ
Prof. PhDr. V. KUSIN, DrSc.
Sociálna práca a filozofické
východiská.
BP
ŠTÍPALOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
DP
147 ŠUCHA
PhDr. M. HEJDIŠ, PhD.
BP
148 ŠUCHOVÁ
PhDr. N. BUJDOVÁ, PhD.
Terciálna prevencia
drogových závislostí
Týrané, zanedbávané a
zneuţívané deti v rodinách
BP
149 ŠVARC
Ing. I. ŢELONKOVÁ, PhD.
Aktívna politika trhu práce
pri rekvalifikácii dlhodobo
nezamestnaných
BP
TAVALIOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
DP
150 TOBIÁŠ
Doc. PhDr. A. KOZOŇ, CSc.
Problematika náhradnej
rodinnej starostlivosti
v profesionálnych rodinách
DP
151 TOBIÁŠOVÁ
Ing. I. ŢELONKOVÁ, PhD.
Nezamestnanosť ako
sociálny a ekonomický
problém v spoločnosti
BP
TOMÁNKOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
152 TOMAŠTÍK
PhDr. B. MALÍK, PhD.
Kríza sociálneho štátu a
komodifikácia sociálnych
sluţieb
DP
153 TORNAYIOVÁ
Doc. PhDr. P. BRNULA, PhD.
Vnímanie azylovej
problematiky verejnosťou
DP
154 TÓTHOVÁ, M.
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ, PhD.
Nenásilná transformácia
konfliktov
DP
155 TÖSZEGI
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ, PhD.
Vyuţitie spomienok pri práci
so seniormi v pobytových
zariadeniach sociálnych
sluţieb
DP
160 TRETINÁROVÁ
PhDr. A. JANKUROVÁ, PhD.
Riadenie ľudských zdrojov
v zariadeniach sociálnych
sluţieb s celoročnou
pobytovou formou
BP
161 TRNKOVÁ
Doc. PhDr. P. BRNULA, PhD.
Prípadová práca (Case Social
Work) ako metóda sociálnej
práce v dejinných reflexiách
DP
162 TURAN
Doc. PhDr. A. KOZOŇ, CSc.
Drogové závislosti u
odsúdených a realizovanie
prevencie v ústavoch na
výkon trestu a odňatia
slobody.
BP
UHLIARIKOVÁ
Neschválená téma
Neschválená téma
DP
163 UHRÍKOVÁ
Doc. PhDr. O. BOČÁKOVÁ,
PhD.
Aktívne a zdravé starnutie
DP
164 ULIČNÁ
. Prof. PhDr. Mária
NEMČEKOVÁ, CSc.
Starnutie, vek a
diskriminácia
DP
165 URBAN
Prof. PhDr. Mária
NEMČEKOVÁ, CSc.
Sociálna sluţba zameraná na
problémy rómskej komunity
DP
166 URBANOVÁ
Doc. PhDr. L.HABURAJOVÁ,
PhD.
Syndróm vyhorenia u
sociálnych pracovníkov
DP
167 VÁCLAV
Doc. PhDr. E. JAŠŠOVÁ, CSc.
Syndróm vyhorenia u
pracovníkov pomáhajúcich
profesií.
BP
168 VACH
Doc. PhDr. L. HABURAJOVÁ,
PhD.
Dlhodobá nezamestnanosť a
jej vplyv na osobnosť
nezamestnaného
DP
169 VÁLEKOVÁ
Ing. I. ŢELONKOVÁ, PhD.
Sociálna práca s
nezamestnanými - vybraná
skupina znevýhodnených
uchádzačov
DP
170 VALENTOVIČ
Doc. PhDr. O. BOČÁKOVÁ,
PhD
Nezamestnanosť ako
celospoločenský problém
DP
171 VALOVIČOVÁ
PhDr. B. MALÍK, PhD.
Aktuálne spoločenské trendy
a ich dopady na rodinu a
rodinnú politiku.
DP
172 VANČO
PhDr. B. MALÍK, PhD.
Axiologický rozmer sociálnej
práce v kontexte zmien
hodnotových konštelácií v
postmodernej spoločnosti
DP
173 VAŇKO
Doc. E. JAŠŠOVÁ, CSc.
Metódy terapie pri práci
so seniormi
BP
VAŠKO
Neschválená téma
Neschválená téma
BP
174 VAŠKOVÁ
Doc. PhDr. P. BRNULA, PhD.
Prínos Eleny Maróthy
Soltésovej pre sociálnu prácu
na Slovensku
BP
175 VARGOVÁ
Doc. PhDr. A. KOZOŇ, CSc.
DP
176 VIRÁGOVÁ
Doc. PhDr. O. BOČÁKOVÁ,
PhD.
Vplyv stresu na človeka v
práci z pohľadu sociálnej
práce
Nezamestnanosť v kontexte
sociálnej práce na
samosprávnej úrovni.
DP
177 VLADÁROVÁ
PhDr. P. ŠEBESTOVÁ, PhD.
Hodnoty v prostredí
sociálnych sluţieb a v
príbuzných pomáhajúcich
profesiách
BP
178 VYSUDILOVÁ
PhDr. M. HEJDIŠ, PhD.
DP
179
WARCHALOVSKÁ
Prof. PhDr. Mária
NEMČEKOVÁ, CSc.
Ústavná starostlivosť
o drogovo závislých občanov
Formy násilia a agresie
prijímateľov sociálnych
sluţieb voči sociálnym
pracovníkom
BP
180 ZAVADZANOVÁ
Prof. PhDr. M.
NEMČEKOVÁ, CSc.
Sociálna pomoc pri riešení
nepriaznivej sociálnej
situácie rodiny.
BP
181 ŢIAKOVÁ
Prof. PhDr. M. ŢILÍNEK, PhD.
Moţnosti vyuţitia
pedagogiky voľného času v
sociálnej práci
DP
182 ŢIGO
Doc. PhDr. E. JAŠŠOVÁ, CSc.
Prevencia syndrómu
vyhorenia v pomáhajúcich
profesiách.
VOĽNÉ TÉMY
Bakalárskych a diplomových prác
V AR 2013-2014
NÁZOV TÉMY
POR.
ČÍSLO
DP
1
PhDr. HOLKOVIČ,
CSc.
Moţnosti ohrozenia ľudí
závislosťou na sektách
DP
2
Doc. PhDr. J.
SPUCHĽÁK, PhD.
Public relations a marketing
v sociálnej práci
DP
3
PhDr. D.
BAKOVÁ, PhD.
Význam terapeutického,
poradenského a reformného
prístupu v sociálnej práci
BC
4
Doc. PhDr. E.
JAŠŠOVÁ, CSc.
Krízová intervencia
z náhleho traumatizujúceho
stresoru
BP
5
PhDr. A.
JANKUROVÁ,
PhD.
Formy komunikácie sociálnych
pracovníkov s prijímateľmi
sociálnych sluţieb v DSS.
DP
6
Doc. ThDr. J.
SPUCHĽÁK, PhD.
Štruktúra cieľových skupín
pre marketing sociálnej práce
na Slovensku
7
Doc. ThDr. J.
SPUCHĽÁK, PhD.
Pastorácia a sociálna práca
8
PaedDr. M.
HEJDIŠ, PhD.
Vyuţitie arteterapie v
adaptácii seniorov v
zariadení sociálnych sluţieb
9
PaedDr. M.
HEJDIŠ, PhD.
Celoţivotné vzdelávanie ako
jedna z foriem socializácie
10
PaedDr. M.
Význam a proces inklúzie
BP
DP
DP
PRIEZVISKO
ŠTUDENTA
ŠKOLITEĽ
TYP
PRÁCE
HEJDIŠ, PhD.
rómskej menšiny do
väčšinovej spoločnosti
DP
11
Doc. PhDr. L.
HABURAJOVÁ,
PhD.
Kľúčové kompetencie a ich
rozvíjanie u riadiacich
pracovníkov v pomáhajúcich
profesiách
BP
12
PhDr. A.
JANKUROVÁ,
PhD.
Vplyv mediácie na riešenie
konfliktov u prijímateľov
sociálnych sluţieb
s psychickými poruchami.
BP
13
JUDr. V. FÖLDEŠ
Náhradná rodinná starostlivosť
a jej vplyv na dieťa.
BP
14
PhDr. D.
KUBÍČKOVÁ
Tvorba individuálneho
rozvojového plánu
v zariadeniach sociálnych
sluţieb s celoročnou pobytovou
formou.
BP
15
PhDr. HOLKOVIČ,
CSc.
Rozvod a jeho dopady na
rodinu.
BP
16
PhDr. HOLKOVIČ,
CSc.
Vplyvy neúplnej rodiny na
deti.
BP
17
PhDr. HOLKOVIČ,
CSc.
Problémy detí z rozvedených
rodín a ich riešenie.
BP
18
PhDr. A.
JANKUROVÁ,
PhD.
Realizácia a význam
sociálnych projektov v praxi.
DP
19
PhDr. HOLKOVIČ,
CSc.
Vplyvy sociálneho štátu na
fungovanie rodiny.
BP
20
PhDr. D.
KUBÍČKOVÁ
Ľudské práva ako východisko
sociálnej práce
BP
21
PhDr. D.
KUBÍČKOVÁ
Chránené dielne a ich význam
pre občanov so zdravotným
postihnutím
BP
22
PhDr. D.
KUBÍČKOVÁ
Prehľad
definícií
sociálna práca.
pojmu
BP
23
PhDr. D.
BAKOVÁ, PhD.
Limity realizácie sociálnopsychologických výcvikov
v praxi.
BP
24
PhDr. D.
KUBÍČKOVÁ
Rodina ako moţný zdroj
rozvoja sociálno-patologických
javov.
BP
25
PhDr. D.
KUBÍČKOVÁ
Sociálne poradenstvo a jeho
význam pre prijímateľov
sociálnych sluţieb.
BP
26
PhDr. D.
KUBÍČKOVÁ
Etika v sociálnej práci
BP
27
PhDr. D.
KUBÍČKOVÁ
Sociálne sluţby pre občanov so
závislosťami
BP
28
PhDr. D.
BAKOVÁ, PhD.
Význam ergoterapie v sociálnej
práci
BP
29
Prof. PhDr. M.
ŢILÍNEK, PhD.
Význam kognitivizácie,
emocionalizácie, motivácie
a sociálizácie pri práci
s prijímateľmi sociálnych
sluţieb
BP
30
PhDr. A.
JANKUROVÁ,
PhD.
Vyuţívanie komunikačných
techník pri práci s prijímateľmi
sociálnych sluţieb?
BP
31
Prof. MUDr. M.
ŠUSTROVÁ, CSc.
Poskytovanie sociálnych
sluţieb vybraným cieľovým
skupinám sociálnej práce.
Študenti, ktorým nebola schválená téma záverečnej práce sú povinní nahlásiť zo
zoznamu voľných tém názov a číslo témy. Témy sa nahlasujú mailom na adresu
[email protected] Pri viacerých uchádzačoch o jednu tému rozhoduje
dátum odoslaného mailu.
Kontakty na školiteľov záverečných prác nájdete na webovom sídle FSŠ.
Kaţdý študent je povinný najneskôr do 1. decembra 2013 osloviť svojho školiteľa
záverečnej práce.
Študent môţe napísať záverečnú prácu aj bez školiteľa, ale v takýchto prípadoch budú
prácu posudzovať dvaja oponenti.
Download

záverečné práce 2013