Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
TÉZY PREDMETOV NA ŠTÁTNE SKÚŠKY PRE BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM –
PEDAGOGIKA PSYCHOSOCIÁLNE NARUŠENÝCH
PEDAGOGIKA PSYCHOSOCIÁLNE NARUŠENÝCH – TEÓRIA VÝCHOVY
1. Pedagogika psychosociálne narušených – pojem, predmet, cieľ, obsah, vzťah k vedným
disciplínam.
2. Historický exkurz do dejín pedagogiky psychosociálne narušených a starostlivosti o
psychosociálne narušených (ďalej ako PSN ) v Čechách a na Slovensku.
3. Základné pojmy, kategórie.
4. Poruchy správania – vymedzenie, definovanie, klasifikácia a symptomatológia, výskyt,
prognóza.
5. Systém náhradnej výchovnej starostlivosti.
6. Sústava špeciálno-výchovných zariadení pre PSN. Systém starostlivosti o PSN v
zahraničí.
7. Charakteristika jednotlivca s poruchami správania.
8. Charakteristika dieťaťa s ADHD, ADD.
9. Charakteristika dieťaťa so syndrómom CAN.
10. Komplexná rehabilitačné starostlivosť – liečebná, sociálna, výchovná, pracovná, právna.
11. Ciele, obsah, princípy výchovy a prevýchovy PSN.
12. Tri kroky prevýchovy – charakteristika.
13. Špecifiká výchovného a prevýchovného procesu v špeciálno-výchovných zariadeniach.
14. Systém komplexnej aktívnej prevýchovy (štruktúra, metodika).
15. Výchovná skupina – jej štruktúra a dynamika.
16. Mravná výchova – metódy výchovy a prevýchovy.
17. Reţimové prostriedky prevýchovy.
18. Individuálny reedukačný program (definovanie, charakteristika a význam).
19. Osobnosť špeciálneho pedagóga – etopéda.
20. Primárna, sekundárna a terciálna prevencia v etopédii.
LITERATÚRA
DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. 1995. Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě. Praha : GRADA,
1995.
HORŇÁK, L., KOLLÁROVÁ, E., MATUŠKA, O. 2002. Dejiny špeciálnej pedagogiky. Prešov : PF PU, 2002.
CHALOUPKA, L. a kol. 1986. Etopédie. Praha : SPN, 1986.
KLÍMA, P., KLÍMA, J. 1978. Základy etopédie. Praha : PF UK, 1978.
KOMÁRIK, E. 1998. Pedagogika emocionálne a sociálne narušených. Bratislava : PF UK, 1998.
KOŢNÁR, J. 1990. Psychoterapeutické prístupy v prevýchove I, II. Banská Bystrica : KPU, 1990.
KUJA, J., FLODER, J. 1989. Etopédia. Olomouc : PF UP, 1989.
LABÁTH, V. a kol. 2001. Riziková mládež. Praha : Slon, 2001.
MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. 1998. Mládež a delikvence. Praha : Portál, 1998.
MUNDEN, A. 2002. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Bratislava : Portál, 2002.
SPOUSTA, V. 1995. Speciálne pedagogická diagnostika etopedická. Brno : Portál, 1995.
STANKOWSKI, A. 2003. Etopédie. Ostrava : PF OU, 2003.
STANKOWSKI, A. 2006. Náčrt sociálnej patológie a pedagogiky psychosociálne narušených. Ruţomberok : PF
KU, 2006.
ŠEBEK, M. 1990. Neklidné děti a jejich výchova. Praha : SPN, 1990.
ŠKOVIERA, A. 2002. Emocionálne a sociálne narušené dieťa a jeho inštitucionálna výchova. Bratislava : PF UK,
2002.
TISOVIČOVÁ, A. 2004. Vybrané kapitoly z pedagogiky psychosociálne narušených. Bratislava : Sapientia, 2004.
TURČEK, K. 2000. Psychopatologické a sociálno – patologické prejavy u detí a mládeže. Bratislava : Iris, 2000.
VAŠEK, Š. a kol. 1994. Špeciálna pedagogika. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : SPN, 1994.
VITÁSKOVÁ, K. 2005. Etopédie. Vybrané okruhy etopedické problematiky. Ostrava : PF MU, 2005.
VOJTOVÁ, V. 2008. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. Brno : MU, 2008.
ZELINA, M. 1996. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava : Iris, 1996.
ŢILÍNEK, M. 1997. Étos a uzatváranie mravnej identity osobnosti. Bratislava : Iris, 1997.
Download

PEDAGOGIKA PSYCHOSOCIÁLNE NARUŠENÝCH