Diagnostické centrum a FICE – NS v SR
v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK
v Bratislave
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
KRIŽOVATKY III.
Hlavná téma „Prevýchova včera a dnes. A zajtra?“
POZVÁNKA
Váţené kolegyne, váţení kolegovia,
Diagnostické centrum v Bratislave – Záhorskej Bystrici v spolupráci s FICE – NS
v SR organizuje pri príleţitosti 45. výročia zaloţenia Diagnostického centra v Bratislave –
Záhorskej Bystrici a 65. výročia vzniku Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 3. ročník
medzinárodnej konferencie: KRIŢOVATKY III. s hlavnou témou
„Prevýchova včera a dnes. A zajtra?“
Konferencia sa uskutoční pod 19.10.2011 v čase od 9,00 do 16,00 vo veľkej sále
Kultúrneho domu na Gbelskej ulici v Záhorskej Bystrici.
Okrem hlavnej témy sú moţné aj príspevky na iné témy súvisiace s prácou
špeciálnych výchovných zariadení a príbuzných inštitúcií. Prihlášky a abstrakty príspevkov
prosíme zaslať na ktorýkoľvek z kontaktov uvedených v „Prihláške“ najneskôr do
10.09.2011. Príspevky budú uverejnené v recenzovanom zborníku.
Tešíme sa na stretnutie.
PhDr. Pavel Bryndzák, PhD
riaditeľ DC
Kontakt: Diagnostické centrum, Trstínska 2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica č. tel/fax: 02/659 56 215č.
tel/fax: 02/659 56 315 www.dcm-zahorskabystrica.sk e-mail: [email protected]
Kontaktná osoba: PhDr. Viera Hudečková
Diagnostické centrum a FICE – NS v SR
v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK
v Bratislave
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
KRIŽOVATKY III.
Hlavná téma „Prevýchova včera a dnes. A zajtra?“
Vedecká rada:
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
dekanka Pedagogickej fakulty UK Bratislava
dr.h.c. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
Ústav humanitných štúdií, Pedagogická fakulta UK Bratislava
prof. doc. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
Pedagogická fakulta UK Bratislava, Katedra sociálnej práce
doc. Emil Komárik, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
doc PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Pedagogická fakulta UK Bratislava, Katedra sociálnej pedagogiky
Organizačný výbor
PhDr. Viera Hudečková
PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.
PhDr. Jana Poláchová
Kontakt: Diagnostické centrum, Trstínska 2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica č. tel/fax: 02/659 56 215č.
tel/fax: 02/659 56 315 www.dcm-zahorskabystrica.sk e-mail: [email protected]
Kontaktná osoba: PhDr. Viera Hudečková
Diagnostické centrum a FICE – NS v SR
v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK
v Bratislave
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
KRIŽOVATKY III.
Hlavná téma „Prevýchova včera a dnes. A zajtra?“
PRIHLÁŠKA
Záväzne sa prihlasujem(e) na Medzinárodnú konferenciu Kriţovatky III., ktorá sa
uskutoční 19.10.2011 v Záhorskej Bystrici.
V prípade aktívnej účasti (príspevok alebo poster) je potrebné dodrţať niţšie uvedené
poţiadavky na formálnu úpravu.
Názvy príspevkov a ich abstrakty prosíme zaslať najneskôr do 10.09.2011 na niektorý
z kontaktov: e-mailová adresa: [email protected]; Poštová adresa: DC Trstínska 2,
841 06 Bratislava
Požiadavky na formálnu úpravu príspevku:
o Príspevok musí byť napísaný typom Times New Roman v rozsahu 5 – 10 strán.
o Názov veľkými písmenami, bold, veľkosť písma 14.
o Autor/i – priezvisko veľkými písmenami, krstné meno/á s veľkými začiatočnými
písmenami bold, veľkosť 12.
o Za menom autora/ov uviesť adresu pracoviska aj e-mailovú adresu.
o Text príspevku – veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, okraje 2,5 zo všetkých strán,
nezarovnávať sprava.
o Kaţdý príspevok, v ktorom je citovaný zdroj informácie, musí mať aj zoznam
pouţitej literatúry podľa pokynu: priezvisko autora veľkými písmenami, skratka mena,
miesto vydania, vydavateľ, rok vydania, počet strán, ISBN/ISSSN.
Konferenčný poplatok za jedného účastníka je 15 Eur. Bude z neho hradené občerstvenie
počas prestávok a zborník z konferencie.
Meno/mená
Účasť pasívna/aktívna
Kontakt: Diagnostické centrum, Trstínska 2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica č. tel/fax: 02/659 56 215č.
tel/fax: 02/659 56 315 www.dcm-zahorskabystrica.sk e-mail: [email protected]
Kontaktná osoba: PhDr. Viera Hudečková
Download

Diagnostické centrum a FICE – NS v SR