Diagnostické centrum a FICE – NS v SR
Trstínska 2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica
v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK
v Bratislave
č. tel/fax: 02/659 56 215 č. tel/fax: 02/659 56 315 www.dcm-zahorskabystrica.sk
e-mail: [email protected]
PROGRAM KONFERENCIE
KRIŢOVATKY II
s hlavnou témou „Prevýchova včera a dnes. A zajtra?“
19.10.2011 veľká sála Kultúrneho domu na Gbelskej ulici v Záhorskej Bystrici
8.00 – 9.00 registrácia účastníkov
I. ČASŤ – prednášky v pléne
9.00 – 9.05
PhDr. Pavel Bryndzák, Ph.D. – Privítanie účastníkov konferencie.
9.05 – 9.30
Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. – „Spôsoby a štýly prevýchovy.“
9.30 – 9.55
Doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D. – „A.S. Neill verzus A.S.
Makarenko.“
9.55 – 10.20
Doc. Emil Komárik, CSc. – „Koncept reziliencie ako východisko
prevýchovy.“
10.20 – 11.00
MUDr. Ivan Juráš, generálny riaditeľ Ústredia PSVaR –
„Plánovaná koncepcia reedukačných a diagnostických centier
v rezorte MPSVR.“
11.00 – 11.20
Prestávka
11.20 – 11.45
Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc. – „Zvládanie a prevýchova.“
11.50 – 12.10
Doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. – „Inkluzivní dimenze
informované intervence dětí v riziku poruchy chování Focused
Intervention for „At-risk Children.“
12.10 – 12.35
MUDr. Ivan Platz – Moţnosti terapeutické práce s dospívajícími
problémovými uţivateli drog (Model pracoviště Cesta Řevnice).“
Diagnostické centrum a FICE – NS v SR
Trstínska 2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica
v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK
v Bratislave
č. tel/fax: 02/659 56 215 č. tel/fax: 02/659 56 315 www.dcm-zahorskabystrica.sk
e-mail: [email protected]
12.35 – 13.00
PhDr. Zdena Filípková, Mgr. Jindřich Exner – „“Grilování“ aneb
probační program Proxima Sociale, o.s.“
13.00 – 14.00
Obed
II. ČASŤ – prednášky v sekciách
SEKCIA „A“ – vedúci sekcie Doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D.
14.00 – 14.20
MUDr. Igor Škodáček, Ph.D. – „Vplyv médií na mladú generáciu“
14.20– 12.40
PhDr. Pavla Doleţalová – „Láska ve vztahu aneb je převýchova
potřeba?“
14.40 – 15.00
PaedDr. Martina Kravárová, Mgr. Jozef Baňár – „Čo potrebuje
dieťa v prevýchovnom procese?“
15.00 – 15.20
PhDr. Peter Slovák, Ph.D. – „Poruchy správania v školskom
prostredí.“
15.20– 15.40
PhDr. Anton Bohumel – Prevýchova – cieľ alebo prostriedok?“
15.40 – 16.00
Mgr. Dagmara Lendelová – „Spravodlivosť a nespravodlivosť ako
sociálno-psychologický fenomén v kontexte rodiny a výchovy.“
16.00
Ukončenie konferencie v pléne.
Diagnostické centrum a FICE – NS v SR
Trstínska 2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica
v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK
v Bratislave
č. tel/fax: 02/659 56 215 č. tel/fax: 02/659 56 315 www.dcm-zahorskabystrica.sk
e-mail: [email protected]
SEKCIA „B“ – vedúci sekcie Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, Ph.D.
14.00 – 14.20
Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, Ph.D. – Riešenie a zvládanie
konfliktov – program pre mládeţ s poruchami správania.“
14.20– 12.40
Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. „Odlišné strategie adaptace
dětí s poruchami chování na „problémové“ situace.
14.40 – 15.00
PhDr. Jana Poláchová, PhDr. Pavel Bryndzák, Ph.D. – Deti
z detských domovov v diagnostickom centre Záhorská Bystrica.“
15.00 – 15.20
PhDr. Pavel Bryndzák, Ph.D. – „Praktické skúsenosti s pouţívaním
programu FOSTER.“
15.20– 15.40
Mgr. Ľubica Murínová, Mgr. Zuzana Marešová – „Individuálny
reedukačný program v Diagnostickom centre Trnávka.“
15.40 – 16.00
PhDr. Mirina Hochelová, Mgr. Zuzana Drevenáková – „Rodina
a výchova z pohľadu adolescentov s rizikovým správaním.“
16.00
Ukončenie konferencie v pléne.
Posterová prezentácia: PhDr. Viera Hudečková – „Rozvoj reziliencie u adolescentov
umiestnených v diagnostickom centre.“
Diagnostické centrum a FICE – NS v SR
Trstínska 2, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica
v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK
v Bratislave
č. tel/fax: 02/659 56 215 č. tel/fax: 02/659 56 315 www.dcm-zahorskabystrica.sk
e-mail: [email protected]
Kontakt: PhDr. Viera Hudečková
PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.
riaditeľ DC
Download

Diagnostické centrum a FICE – NS v SR