BEZPEČNOSŤ PRÁCE, PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA,
OCHRANA PRED POŽIARMI, ENVIRONMENT, CIVILNÁ OCHRANA
Softvérové aplikácie
Poradenstvo
Vzdelávanie
Outsourcing
POZVÁNKA
Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii
bezpečnostným technikom, ABT
odborný seminár OTÁZKY A ODPOVEDE
dňa: 11.12.2014 (štvrtok)
Pre koho je seminár určený: bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov,
vedúcich zamestnancov, personalistov a všetkých, ktorí si chcú rozšíriť
svoje vedomosti v danej problematike
Lektori:
MUDr. Daniela Tarabčáková – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, odbor
preventívneho pracovného lekárstva
Mgr. Katarína Karafová – lektorka a členka tímu v oblasti PZS
Mgr. Judita Zajarošová – lektorka a vedúca oddelenia PZS
Miesto konania seminára:
ERGOMED Poliklinika, Moldavská cesta 21, 040 11 Košice
(budova LIDLU, 1. a 2. poschodie)
Prezentácia od 8.30 do 9.00 hod.
Účastnícky poplatok:
66,67 € bez DPH; 80 € s DPH (20%)
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet č.
2621716713/1100 Tatra banka, Košice, BIC: TATR SK BX, IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713
VS: uveďte IČO Vašej organizácie Špecifický symbol: 11122014
BE – SOFT a. s. je platcom DPH.
Prihláška:
Na termín 11.12.2014 prosíme prihlášku odoslať do 09.12.2014 mailom na adresu [email protected]
Kontaktné osoby:
Mgr. Sabína Baloghová, mob. 0911 650 755
Zmluvní klienti, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní BTS služieb, služieb technika požiarnej
ochrany, PZS služieb alebo zmluvu o poskytovaní školení majú zľavu 10 % z ceny.
www.besoft.sk E-mail [email protected] tel.:+421 911 650 755
BEZPEČNOSŤ PRÁCE, PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA,
OCHRANA PRED POŽIARMI, ENVIRONMENT, CIVILNÁ OCHRANA
Softvérové aplikácie
Poradenstvo
Vzdelávanie
Outsourcing
PROGRAM
08.30 - 09.00
Prezentácia a otvorenie seminára
09.00 – 16.00
Odborný program:
 Právne predpisy
Zákon NR SR 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znp.
súvisiace zákony, nariadenia vlády a vyhlášky z oblasti ochrany zdravia
Zákonník práce, Zákon o BOZP
 Kým môže zamestnávateľ zabezpečiť zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami?
Zabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie
 Čo musí zamestnávateľ ohlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva?
 Akú dokumentáciu je potrebné vypracovať ?
Vstupný audit – na čo sa zamerať pri obhliadke pracoviska, spracovanie písomného dokumentu pre
zamestnávateľa, analýza nedostatkov, vzor vstupného auditu
Hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia – ktoré faktory práce a pracovné miesta je
potrebné merať, orientačné merania, objednanie meraní od akreditovaných pracovísk
Prevádzkové poriadky podľa faktorov, posudky o riziku – čo je obsahom týchto dokumentov, vzory
vybraných dokumentov
Kategorizácia prác
Návrhy na zaradenie prác do kategórií a návrhy na vyradenie prác z 3 alebo 4 kategórie
Preventívne opatrenia na zníženie rizika
 Šetrenie podozrenia na chorobu z povolania – postup pri podozrení
 Výkon lekárskych preventívnych prehliadok – odporúčanie postupov pre zamestnávateľa,
určenie lehôt a náplní LPP, povinnosti vo vzťahu ku LPP
 Iné:
Vzor Ohlásenia na vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej dodávateľským spôsobom
pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórií 1 alebo 2
Traumatologický plán
Zoznam zakázaných prác
Smernica na pitný režim
Smernica na zobrazovacie jednotky
 Diskusia. Možnosť konzultovať konkrétne problémy s lektorkami - expertkami z praxe.
Nosné časti budú vysvetľované na príkladoch z praxe. K dispozícii bude pracovný materiál, tlačivá,
formuláre, k praktickým príkladom.
www.besoft.sk E-mail [email protected] tel.:+421 911 650 755
Download

POZVÁNKA - BE