Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť na svoje náklady pracovnú zdravotnú
službu pre všetkých zamestnancov a vo všetkých odvetviach hospodárstva.
Pracovná zdravotná služba a zamestnávateľ
V roku 2010 nadobudlo účinnosť viacero noviel zákonov a vyhlášok, ktoré
upravujú o.i. povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so zabezpečovaním
pracovnej zdravotnej služby (PZS) a s
ochranou zdravia pri práci.
ZRRĽZ preto zorganizovalo dva odborné
semináre
pod
názvom
„PZS
a zamestnávateľ“
v Bratislave
av
Košiciach. Zámerom bolo poskytnúť
zamestnávateľom informácie o zmenách v legislatíve a vytvoriť priestor pre
odbornú diskusiu zástupcov zamestnávateľov so zástupcami Úradu verejného
zdravotníctva, regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej
RÚVZ) a poskytovateľov PZS.
V Košiciach sa seminár uskutočnil dňa 23. septembra pod
garanciou spoločnosti Inžinierske stavby. Na seminár bola
pozvaná aj p. Gecelovská z Národného inšpektorátu práce.
Podujatie viedla Katarína Hannelová, bezpečnostný manager, Inžinierske
stavby, a.s.
Daniela Tarabčáková z RÚVZ so sídlom v Košiciach oboznámila prítomných so
zmenami
v legislatíve
výkonu
PZS
a zabezpečovaním rekondičných pobytov a
informovala
o skúsenostiach
z kontrol
u PZS i na pracoviskách zamestnávateľa.
Pozornosť
venovala
aj
posudzovaniu
zdravotnej spôsobilosti na prácu – výkonu lekárskych preventívnych prehliadok
vo vzťahu k práci. Účastníci seminára ocenili vystúpenie p. Kešelákovej,
konateľky spoločnosti MEDISON, ktorá vo svojej prezentácii spojila skúsenosti zo
svojho pôsobenia na RÚVZ so súčasnými, ako poskytovateľa PZS. Praktickými
príkladmi
v ňom
doplnila
informácie
svojich
predrečníčok.
Druhá časť seminára bola venovaná skúsenostiam
zamestnávateľov s PZS a zabezpečovania ochrany
zdravia zamestnancov. V úvodnom vstupe K.
Hannelová oboznámila účastníkov, ako to funguje
u nich. O skúsenosti sa ďalej svojimi vstupmi podelili
p. Lívia Knapová, vedúca odboru ĽZ, Tepláreň
Košice, a.s.; Helena Kisková, vedúca oddelenia
sociálnych činností zo spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. Svit a bezpečnostný technik
Martin Ďaťko, Nera Networks, s.r.o., Liptovský Hrádok. Najviac sa diskutovalo
o kvalite poskytovateľov PZS, o výkone lekárskych preventívnych prehliadok vo
vzťahu k práci a o rekondičných pobytoch a alternatívach ich poskytovania.
Nemenej diskutovaná bola aj téma „choroby z povolania“. O tom, že bolo o čom
diskutovať svedčí aj fakt, že diskusia
nemala konca a účastníci aj zabudli, že
oficiálny koniec seminára už dávno
prekročili.
Záverom možno toľko, že povinnosti
zamestnávateľa sú stanovené zákonom. Pracovná zdravotná služba (PZS)
rovnako ako bezpečnostná technická služba (BTS) sú službami pre
zamestnávateľa a je len na ňom, akého dodávateľa a za akých podmienok si
„zazmluvní“, aby naplnil minimálne literu zákona. Veď to najcennejšie, čo vo
firmách máme, sú práve ľudia – naši zamestnanci.
Seminár v Bratislave, ktorý sa uskutočnil na pôde Ministerstva hospodárstva
SR dňa 13. októbra bol venovaný viac výkladu legislatívnych predpisov s
príkladmi
ako
praktickým
skúsenostiam
zamestnávateľov.
Pani
Ľudmila
Ondrejková,
hlavný
radca
a vedúca Odboru preventívneho lekárstva Úradu
verejného zdravotníctva podrobne previedla
účastníkov legislatívou
(nielen
zmenami)
súvisiacou s PZS, s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík,
s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu a s rekondičnými pobytmi.
O výkone PZS porozprávala Mária Hrušková, vedúca PZS ŽILPO, s.r.o..
Poukázala na skúsenosti z poskytovania tejto služby u rôznych
zamestnávateľov. Diskusia bola zameraná opäť na služby (kvalita
a rozsah) dodávateľov PZS, otázky však smerovali aj na výkon
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
V rámci skúseností zamestnávateľov vystúpili s príspevkami p.
Zuzana Križanová, HR Manager, TRW Steering Systems Slovakia,
s.r.o., Nové Mesto nad Váhom a Darina Pápayová, riaditeľka
divízie ĽZ, I.D.C. Holding, a.s., Bratislava.
Príjemným osviežením na obidvoch seminároch bolo občerstvenie,
ktoré zabezpečila a na profesionálnej úrovni poskytla spoločnosť
Sodexo, partner seminára v Košiciach i v Bratislave.
Jitka Žatkuliaková,
výkonná riaditeľka
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
Download

Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť na svoje náklady