1992 – 2
20
0
12
e st
m
s
ak
... aj t
ri e
j
ra
f
ále
ICM a ERYiCA
– ruka v ruke
...a ERYiCA
na Sloven
sku – v ICM
Partizánsk
e
Slovenská
- ERYiCA
delegácia v Paríži
Podpísanie
zmluvy
a nové ICM
je na svete
Spokojný riaditeľ nového ICM
i predseda ZIPCeM
Boli sme tam! ZIPCeM v Paríži
Dobrá ná
lada na šk
olení
v Banskej
Bystrici
školení
Jedno z pravidelných
k IS ICM – Prievidza
toho,
noci bez
hádzať v
e sa prec
Dokážet občas báli?
sa
ý
aby ste
nie každ ?
tým, že
ečne
edy nad
cíti bezp
ľali ste niek ta sa na ulici
Rozmýš
mes
ľ nášho
obyvate
Via c
inf orm
jde
ác ií ná
y-vse
kazdyin .sk
us
www.
rasizm
www. slp.sk
sn
www.
icm.sk
www.
každom
tom,
očutí pri
dých?
Viete o
byť vyp
e právo é sa týka nás, mla
že mám
vaní, ktor
rozhodo
š na :
tcirov
ni.sk
Orange
zo siete
4,30 Sk
vrátane
T-COM,
Ceny sú
zo siete
siete O2.
je 4,90 Sk , 6,50 Sk zo
18 555
PRIMA
na linku
EASY a
volanie
Sk z kariet .
Cena za
ILE, 4,50
a T-MOB celú minútu hovoru
DPH a za
k
@icm.s
m
l: info
e-mai
-mlady
E: ICM
SKYP
podporou
finančnouane „Kaž dý
ný s
kamp
bol vydaliky v rámci
materiál
ačný
nskej repub
v SR
inform
tva Slove
Tento
mladých 2007
a škols
centier
Ministerstv i rovn í“
enských Vydané v roku
a porad
iný – všetc
ačných
enie Inform
Združ
Vydalo: 20 000 kusov
Náklad:
em.sk
www.zipc
lené
je povo
materiálu
É
ie tohto
AJN
RED
ie šírenra a zdroja.
N E P nie a ďalš
auto
uvedenia
Kopírova
ienkou
s podm
Keď 9. septembra 1992 vzniklo Združenie Informačných a poradenských centier
mladých v SR (ZIPCeM) ako oficiálne registrovaná organizácia, nikto netušil kadiaľ
povedie jeho cesta a s čím všetkým sa budú jeho zástupcovia stretávať. Dnes je tomu
dvadsať rokov a už vieme, čo bolo, čo nebolo a neprestávame sa tešiť výzvam, ktoré na
nás stále čakajú.
Prvotnou víziou, ktorá viedla k vzniku ZIPCeM, bolo vybudovanie stabilnej a fungujúcej
siete Informačných centier mladých na celom území Slovenska, nadviazanie dialógu
s domácimi subjektmi a postupné rozšírenie spolupráce až na medzinárodnú úroveň.
Cieľom, hneď od počiatku, bolo poskytovať širokú paletu informačných a poradenských
služieb s rešpektovaním potrieb a záujmov mladých ľudí. Na našej ceste sa týchto
pomyselných „zvodidiel“ držíme pevne dodnes.
Prvé Informačné centrum mladých (ICM) odštartovalo svoju činnosť už v roku 1991
v Bratislave. Nasledovali ďalšie a ďalšie. Snaha ľudí pomáhať mladým sa rýchlo šírila
po celom Slovensku. Obzvlášť v čase, keď bol internet viac raritou ako súčasťou života,
keď nebolo bežné pracovať či študovať v zahraničí. A o krajinách, s výnimkou našich
najbližších susedov, sme vedeli málo. Služby poskytované Informačnými centrami
mladých boli vtedy skutočne žiadané.
1992
Už v roku 1992, teda hneď v začiatkoch, sa konala v priestoroch ICM Bratislava prvá
tlačová konferencia s cieľom oznámiť širokej verejnosti dovtedy nebývalú, prípadne
nekomplexnú možnosť pre mladých ľudí – prísť si po rôzne informácie pod jednu strechu
a dostať sa napríklad za prácou alebo štúdiom do zahraničia.
1992 – 1994
V najbližších rokoch sa darilo napĺňať počiatočnú víziu a ísť za svojím cieľom; ZIPCeM
sa spolupodieľa na diskusiách dôležitých otázok ohľadne mládežníckej politiky s
významnými partnermi, ako sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(MŠVVaŠ SR), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Rada mládeže Slovenska, či
Slovenská akadémia vied. Spolupráca sa rozširuje aj za hranice Slovenska, ZIPCeM
sa ako pridružený člen Európskej mládežníckej informačnej a poradenskej agentúry
(ERYiCA) podieľa na organizačnom zabezpečení II. Valného zhromaždenia európskej
asociácie v Bratislave. Práve tu bol prijatý jeden z najdôležitejších dokumentov –
„Európska charta informácií pre mládež“, na príprave ktorého ZIPCeM významne
spolupracoval. Tento dokument určuje princípy poskytovania informácií v Informačných
centrách mladých, pričom vysoký dôraz sa kladie na anonymitu a bezplatné informačnoporadenské služby pre všetkých klientov bez rozdielu.
Následne v úzkej kooperácii s ERYiCA organizuje I. Medzinárodnú konferenciu s názvom
„Mládež a informácie v strednej a východnej Európe“.
Najvyšším orgánom
ZIPCeM je Valné
zhromaždenie,
delegátom Valného
zhromaždenia je
štatutárny zástupca
členskej organizácie.
Hlavnou kompetenciou
Valného zhromaždenia
je rozhodovanie o riešení
strategického rozvoja
siete ICM.
Do jeho výlučnej
kompetencie patrí voľba
predsedu, predsedníctva
a dozornej rady ZIPCeM.
Predsedníctvo je 5-členné
a je volené na 2 roky.
Je výkonným orgánom,
zodpovedným za
realizáciu strategických
cieľov a úloh.
Jednotlivé úlohy
zabezpečuje
prostredníctvom
Sekretariátu, ktorý tvoria
interní zamestnanci,
externí spolupracovníci
a dobrovoľníci.
Najvyšším kontrolným a
rozhodcovským orgánom
je Dozorná rada. Je
trojčlenná a jej volebné
obdobie je tiež 2 roky.
1994
ZIPCeM na svojom treťom zasadnutí Valného zhromaždenia v Martine podpisuje
„Európsku chartu informácií pre mládež“. V tom istom roku sa stáva riadnym členom
ERYiCA.
Nasledovalo niekoľko ďalších medzinárodných aktivít, napríklad účasť na „Letnej
univerzite“ v španielskej Molline, účasť na projekte „Modrá cesta“, ktorý bol súčasťou
európskej kampane mládeže proti rasizmu a xenofóbii a ďalšie, ktoré súviseli s rozvíjajúcou
sa spoluprácou v rámci siete ERYiCA.
Súbežne sa ZIPCeM vyvíjal aj v rámci vlastných, domácich štruktúr; postupne sa
stabilizovala sieť Informačných centier mladých. V polovici deväťdesiatych rokov prišiel
prvý pokus o snahu zjednotiť sieť ICM na báze jednotného informačného systému, kde
figurovali tematické oblasti ako zamestnanie, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie,
ochrana spotrebiteľa, doprava a cestovanie, bývanie a ubytovanie, občianstvo, právo
a legislatíva, voľný čas a pod.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1995 – 2001
V roku 1995 ZIPCeM oficiálne zasiela na MŠVVaŠ SR správu o svojej činnosti, ako aj
o činnosti siete ICM. Postupne pribúdajú ďalšie Informačné centrá mladých a ich
činnosť sa každým rokom rozširuje o nové služby, prepracovanejšiu metodiku, či nových
partnerov na poli mládežníckej práce. Vedenie organizácie sa postupne formuje do
dnešnej podoby.
Počas 20 rokov sa niekoľkokrát mení sídlo sekretariátu ZIPCeM. Od jeho založenia, kedy
sídlil v Martine, sa prvýkrát – v roku 1997 – sťahuje do Banskej Bystrice, následne do
Topoľčian, odkiaľ sa v roku 2000 dostáva do Prievidze, kde sídli dodnes.
2001
V roku 2001 vzniká prvý významný koncepčný dokument – metodický materiál s názvom
„Jednotná klasifikácia informácií“, ktorý určuje jedinečné miesto Informačných centier
mladých v oblasti poskytovania informačno-poradenských služieb pre mládež. Na jeho
základe stavia svoje informačno-poradenské služby každá organizácia vystupujúca
pod značkou ICM.
V tomto roku zaznamenáva ZIPCeM veľký prínos aj v iných oblastiach; stáva sa
hlavným partnerom MŠVVaŠ SR a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže pri realizácii
Celoštátneho informačného systému pre mládež v SR a zapája sa tiež do aktívneho
pripomienkovania dôležitých materiálov vo vzťahu k deťom a mládeži, návrhu zákona
o mládeži, ako aj návrhu smernice o financovaní detských a mládežníckych organizácií.
ZIPCeM vstupuje do aktívnej spolupráce na celoslovenskom projekte zameranom na
zvýšenie informovanosti mládeže o problematike Severoatlantickej aliancie (NATO)
s názvom „Povedzme to ďalej...NATO!“, za čo v roku 2002 získava významné ocenenie
– striebornú plaketu Ministerstva zahraničných vecí SR za prínos do verejnej diskusie
o vstupe SR do Severoatlantickej aliancie.
V rovnakom roku sa sieť ICM posúva znovu o krok vpred, keď začína vystupovať spoločne
pod názvom „Informačné centrum mladých“ a logom ICM oficiálne.
Boli schválené dokumenty, ktoré významným dielom posunuli činnosť ZIPCeM dopredu,
a to:
„Koncepcia rozvoja siete Informačných centier mladých v Slovenskej republike do roku 2004“
„Koncepcia rozvoja informačných a poradenských činností pre mládež na roky 2004 – 2006“
„Stratégia re-brandingu v Informačných centrách mladých v SR“.
2002 – 2005
V roku 2002 vzhliadol svetlo sveta prvý, tematicky zameraný informačný materiál
v tlačenej podobe – „Práca v zahraničí od A po Z“. ZIPCeM tak reálne odštartoval
jednu z aktívnych činností, teda produkciu tematických informačných materiálov,
spĺňajúcich kritéria Jednotnej klasifikácie informácií, ktoré vychádzajú dodnes a aktívne
sa distribuujú medzi mladých ľudí. S vysoko pozitívnym ohlasom sa stretávajú najmä
edukačne zamerané materiály – ako zo strany pedagógov, tak aj študentov, ktorí vítajú
každú novú formu vzdelávania. A práve týmto nekonvenčným spôsobom sa ZIPCeM
snaží ponúkať ďalšie možnosti, otvárať stále ďalšie dvere.
V nasledujúcich rokoch buduje ZIPCeM svoje miesto na stále sa rozrastajúcej sieti internet;
spúšťa prezentáciu www.natoonline.sk , www.europaonline.sk , www.pohnitesvetom.sk,
a najvýznamnejšie portály, ktoré slúžia aj dnes a neustále sa prispôsobujú náročným
potrebám spoločnosti, www.zipcem.sk a www.icm.sk.
2005 – 2008
Vo vzťahu ku klientom zriaďuje ZIPCeM v roku 2005 vlastné Konzultačné centrum
a Infolinku so skráteným číslom 18 555, kde poskytuje informačno-poradenské služby
profesionálny pracovník. Mladí ľudia sa zoznamujú aj s e-mailovým kontaktom
[email protected] Po krátkom čase bol zaznamenaný úspešný nárast záujemcov využívajúcich
tieto služby.
...37 rôznych
druhov
propagačnýc
h
a informačn
ých
materiálov
...takmer 1 a pol
milióna návštev
na stránke
ICM.sk od jej
založenia
00
...viac ako 900 0
klientov v 48
Informačných
ch
centrách mladý
ZIPCeM si posilňuje svoju pozíciu aj na celoslovenskej úrovni, stal sa partnerom
MŠVVaŠ SR, vedy, výskumu a športu SR pri vypracovávaní dvoch národných dokumentov
„Národnej správy o participácii mládeže“ a „Národnej správy o politike mládeže
v Slovenskej republike pre Radu Európy“.
Okrem internetových prezentácií má ZIPCeM zriadený jedinečný interný nástroj –
Informačný systém ICM, fungujúci na základe „Jednotnej klasifikácie informácií“ a podľa
princípov „Európskej charty informácií pre mládež“. Slúži k evidencii klientov a druhov
poskytnutých informácií, a nielen pre potreby siete ICM, ale aj ako výstup pre svojich
partnerov. Akýsi doklad o tom, že to skutočne tie dlhé roky naozaj robí. Pomáha mladým
ľuďom hľadať riešenia a posúvať ich životy ďalej.
ZIPCeM nezaháľa; rozširuje sieť Informačných centier mladých, zabezpečuje
profesionálne školenia pre konzultantov ICM, aktívne sa zapája do stále nových
projektov. Stojí za to osobitne spomenúť aspoň kampaň „Každý iný – všetci rovní“, či
spolupodieľanie sa na vytváraní zákona o mládeži.
V roku 2007 na zasadnutí Valného zhromaždenia ZIPCeM schvaľuje „Prístupovú
zmluvu“. Inovačný dokument ako nový spôsob združovania, v ktorom sa členské
organizácie – Informačné centrá mladých a ZIPCeM – zaväzujú k vzájomnej spolupráci
a podpore, no zároveň k ďalšiemu a ďalšiemu skvalitňovaniu poskytovania informačnoporadenských služieb pre mládež.
V roku 2008 rozbieha vlastný nekonvenčný projekt „Infomobil pre tretie tisícročie“, v skratke
Infomobil. Špeciálne prerobený autobus, prispôsobený na poskytovanie informačnoporadenských služieb, ktorého zámerom je prinášať informácie do lokalít, kde chýba
samotné ICM, prípadne je akokoľvek inak znemožnený prístup k informáciám. Infomobil
sa za tri roky svojho pôsobenia zúčastnil na rôznych podujatiach a akciách, navštívil
desiatky miest a obcí po celom Slovensku.
Infobody
založili v tsme
mestách: ýchto
Bratislava
Dubnica n ,
Váhom, Koad
Lipany, Pie šice,
šťany,
Žilina
2009
ZIPCeM sa zúčastňuje európskej kampane „Meet the street“ prostredníctvom vlastnej,
národnej aktivity s názvom „Stretnutie s ulicou“, čím prináša možnosť mladým ľuďom
zapájať sa do celospoločenských diskusií.
2010
Naďalej sa skvalitňuje poskytovanie informačno-poradenských služieb, sieť ICM sa
stabilizuje a v roku 2010 vzniká nová sieť, sieť Infobodov.
Všetci sú na Facebooku? ZIPCeM zakladá vlastnú stránku s názvom „Využi šancu byť
informovaný“, ktorá sa v priebehu nasledujúcich rokov stáva jasným lídrom medzi
podobnými stránkami pre mládež. Do dnešných dní sa stalo našimi fanúšikmi viac ako
20 tisíc užívateľov tejto sociálnej siete!
ZIPCeM začína intenzívnejšie spolupracovať s českou Asociáciou na podporu rozvoja
Informačných centier pre mládež v ČR (AICM ČR) a nasleduje niekoľko veľmi
úspešných pracovných stretnutí.
Vychádza niekoľko kvalitných informačných materiálov; okrem veľmi vydarených
„Sexualita dievčat“ a „Sexualita chlapcov“ sa uskutočňuje dotlač vyhľadávaných
edukatívnych informačných materiálov s tematikou prevencie a ochrany ľudských práv
„Každý iný – všetci rovní“. Tieto pracovné listy a zošity boli a dodnes sú distribuované na
desiatky slovenských škôl s obrovskými pozitívnymi ohlasmi na ich využitie vo výchove
a vzdelávaní mládeže. Nielen od pedagógov, ale najmä od samotných študentov, čo
nás teší dvojnásobne.
2011
ZIPCeM postupne buduje sieť dobrovoľníkov na stredných školách, hľadá svojich
„Ambasádorov ICM“, ktorí budú o zaujímavých ponukách informovať rovesníkov priamo
v školách.
Svoje služby ponúka aj na rôznych celoslovenských veľtrhoch, ako sú napríklad Profesia
Days a Bibliotéka v Bratislave, či JOB FORUM v Trenčíne.
Sľubne sa vyvíja spolupráca s českými partnermi, AICM ČR. Na základe veľmi podobných
cieľov a aktivít sa pripravujú projekty, ktoré majú šancu opäť pomyselne spojiť naše
krajiny aj prostredníctvom poskytovaných informačno-poradenských služieb.
2012
ZIPCeM realizuje na národnej úrovni kampaň „Information right now! Mladí ľudia
sa pýtajú“, ako súčasť celoeurópskeho projektu Rady Európy a organizácie ERYiCA.
Kampaň je zameraná na zvýšenie povedomia mladých ľudí o možnostiach prístupu
k informáciám a právach mladých ľudí na informácie.
V roku 2012 sa spúšťajú mobilné aplikácie ICM pre zariadenia iPhone a iPad.
Počas našej existencie
boli poskytované
informačno-poradenské
služby pod značkou ICM
v týchto mestách:
Banská Bystrica, Banská
Štiavnica, Bardejov,
Bratislava, Čadca,
Galanta, Hanušovce nad
Topľou, Holič, Humenné,
Košice, Krupina, Levice,
Liptovský Mikuláš,
Lučenec, Lutila, Martin,
Námestovo, Nitra,
Nižná nad Oravou,
Nová Ľubovňa,
Partizánske, Piešťany,
Plavecký Štvrtok,
Poprad, Považská
Bystrica, Prešov,
Prievidza, Púchov,
Rimavská Sobota,
Rožňava, Sabinov,
Senica, Skalica, Snina,
Spišská Nová ves,
Svidník, Šaľa, Šurany,
Topoľčany, Trebišov,
Trenčín, Trnava,
Tvrdošín, Veľký Krtíš,
Vranov nad Topľou,
Zvolen,
Žiar nad Hronom, Žilina
Pripravuje sa nový portál, ktorý uľahčí mladým ľuďom, pedagógom a vlastne komukoľvek,
vyhľadávať na internete užitočné publikácie od mnohých autorov. Vydávajú sa
stále nové informačné materiály, prichádza SMS služba, poradenstvo sa poskytuje aj
prostredníctvom SKYPE, spolupracuje sa s ďalšími partnermi a...
V hlavách nám neustále víria nové myšlienky, staviame ďalšie a ďalšie míľniky. Máme
možnosť bilancovať, ale ešte radšej sa pozeráme vpred. Aj po dvadsiatich rokoch
stojíme na prahu otvorených dverí a tešíme sa z každého centimetra cesty, ktorú ešte
úspešne prejdeme. A nech sa nám aj nie všetko zadarí, aj tak sme stále frajeri...
Ďakujeme všetkým frajerom, ktorí po tej ceste kráčali a kráčajú s nami,
ďakujeme dobrovoľníkom, riaditeľom a pracovníkom ICM, partnerským
organizáciám a všetkým ľuďom s rovnakým nadšením, bez ktorých by
ZIPCeM nebol tam, kde je dnes.
Záujem mladých ľudí nás poháňa stále ďalej..
Vybrali sme z našich úspešných projektov:
„Infomobil pre tretie tisícročie“
Počas dlhých rokov našej práce pre mládež bolo stále jasnejšie, že nie každý má
bezproblémový prístup k užitočným informáciám, prípadne sa v nich ťažšie orientuje.
Tak sa postupne zrodila myšlienka „voziť“ informácie za mladými ľuďmi práve za týmto
účelom – dať im šancu využiť príležitosti, ktoré sa im ponúkajú. V roku 2008, po prekonaní
asi tisícky prekážok, vyrazil na cesty „Infomobil“, starší autobus, ktorý sme prerobili na
Informačné centrum mladých. Nechýbalo nič: klienti mali k dispozícii konzultanta,
počítače, informačné materiály, prezentácie. Okrem konzultácií s profesionálnym
pracovníkom ZIPCeM mohli jeho klienti využiť aj bezplatný prístup na inetrnet, odniesť si
informačné materiály, jednoducho – kompletné služby Informačného centra mladých
tam, kde ich bolo práve treba.
Za všetko hovoria čísla: do nášho autobusu nastúpilo viac ako 36 000 ľudí. „Infomobil“
navštívil na svojich cestách až 92 miest a obcí na Slovensku, bol súčasťou 15 veľkých
podujatí pre mladých ľudí, spomenieme napríklad festival Bažant Pohoda, Hodokvas,
Fest Dobré Bohunice, oslavy Dňa Európy v Banskej Bystrici a mnohé iné.
No i napriek úspechu a jedinečnosti tohto projektu sa doba hýbe ďalej a my s ňou.
Potreba ďalších nápadov, nových technológií v rámci našich služieb, ako aj personálna
a finančná náročnosť „Infomobilu“ viedla k rozhodnutiu projekt pozastaviť. I tak však
zostáva jednou z našich „čerešničiek na torte“.
„Každý iný – všetci rovní“
V roku 2007 prišlo na svet naozaj „vydarené dieťa“ ZIPCeM, metodická príručka „Každý
iný – všetci rovní“. Vznikla ako súčasť rovnomennej kampane, zameranej na výchovu
a prevenciu v oblasti ochrany ľudských práv, ktorá v tom čase na Slovensku prebiehala,
v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže, s finančnou podporou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a NADÁCIE ORANGE.
Pracovné listy pre pedagógov a pracovné zošity pre študentov obsahujú 9 rôznych tém.
Vďaka alternatívnemu prístupu a zaujímavým aktivitám ponúka materiál nový spôsob,
ako mladým ľuďom priblížiť problematiku ľudských práv. Na základe obrovského
záujmu sme dva krát dopĺňali náklad tohto materiálu. Do dnešných dní sme distribuovali
viac ako 40 000 pracovných zošitov a 4000 pracovných listov do škôl a organizácií pre
mládež. Množstvo pozitívnych reakcií nás presvedčilo o tom, že vydanie „KIVR“, ako
ho my v ZIPCeM voláme, bol dobrý nápad. A vedie nás touto cestou ďalej. K ďalším
zaujímavým a rovnako aktuálnym metodickým materiálom.
„Besedy na tému Závislosť“
V spolupráci s laickým poradcom pre závislosti, pánom Mariánom Daubnerom
vypracoval ZIPCeM projekt, ktorý opäť vyvolal nadšené reakcie. Zaujal svoju cieľovú
skupinu natoľko, že bol problém vyhovieť všetkým záujemcom.
Pán Marián Daubner sa už takmer tridsať rokov venuje poskytovaniu poradenstva a
„prvej pomoci“ pre závislých. Vzbudzuje rešpekt a dôveru, vie si získať nielen svojich
klientov, ale rovnako i mladých ľudí, študentov stredných škôl, ktorým sú besedy určené.
Hoci boli poslucháči na začiatku často skeptickí a odmietaví, postupne začali pána
Daubnera počúvať so záujmom a veľa krát sa stretol aj so snahou riešiť problémy, či
pomôcť blízkemu človeku. Desiatky pozitívnych ohlasov na tieto stretnutia a jeho osobné
skúsenosti s týmito mladými ľuďmi počas nich nás presvedčili, že tento projekt si zaslúži
zvýšenú pozornosť a určite v ňom budeme pokračovať, kým to bude čo i len trochu
možné.
...Infomobil
navštívil 92
obcí na celom
Slovensku a 15
tí
veľkých poduja
pre mládež
...80 odborn
ých
besied na
stredných
školách na té
mu
Závislosť
ner?
ý
eka, ktor
veň. Člov sa predečia záro
čo
pocit bezp o, aj nádej. To,
ekt, ale aj
oc a án
vzbudí rešp úkne vám pom
ý vo vás
, pon
eka, ktor
inu.
jediné slovo
ík s dlhoroč
te si člov
dal čo len sa vynára nad hlad
Predstav
nea odborn
, aby pove
je terapeut závislosť choroba,
znovu
bner
ené,
bez toho
je
án Dau
o byť strat
a jeho slov
že Mari
tým zdal
vyhlásiť, lými ľuďmi. Podľ
môžeme
závis
.
svedomím lasti práce so
u pomohol
aj smrteľná
S kľudným
vskou vôľo negatívnej
ťami v ob ľ, nie zriedkavo
obro
enos
ou
nej
v. Svoj
osob
nými skús celoživotná a žia
er 30 roko príbeh. Hoci po
,
inuje, nedák
šne abst
ný
bezpečná
denne, takm
oľve
sa s ňou
je jeho vlastdnešných dní úspe ovie na akúk
stretáva
začiatku
osť a do
ášlenia odp
m hovorí, no na úplnom
svoju slab mne, a bez prikr
Vie, o čo
ľudom,
prekonal
úpri
už mnohýms alkoholizmom ej strane však
rokov pil
ti
holik. 20
askúsenos vzor seba. Na druh
r je alko
za
ubuje zázr
Daubne
va iným
inuje. Nesľ ale pomáha.
Marián
abst
v
roko
mi,
otázku.
s ľuďmi slova
a už 27
ičíka“ milý rozpráva. Pracuje
ky, „neč
pracuje
koná ako roky neúnavne inárov,
Radšej
ľudí a celé al desiatky sem je drmi, pre
. Absolvov a i v zahraničí,
v
aj na sebe
ní dom
certifikáto
ých
škole
a
významn
kurzov
o prípade
mnohých
sú v jeh
žiteľom
prvoradé ntakte so závis
tení, no
ahol v ko
pomoa hodno
ktoré dosi zelenej lúke“, s ačné
výsledky,
i. Ako „na
l resocializ idzi,
vybudova
lými ľuďm
Priev
rých ľudí o. z. v Koši pri
dob
späť
cou
ať sa
e Provital,
ým vrac
zariadeni v pomáhal chor
priveľmi
až
zdať
e
nielen
sa môž
kde 12 roko
Niekedy
stále darí
do života. a ktorým sa mu ho potrebujú.
nosti, vďak blízku vtedy, keď
toto sú vlast
byť na
ný, no aj eniteľná ochota
mpromis
?
aj jeho neoc
veľmi neko
ostiach
ôcť. Ako
tvrdý a pri
o závisl
, ale aj pom
pomáhať
a besedy
rián Daub
Kto je Ma
r
uverili.
Daubne
jú cítiť, aby
ve Marián
potrebu
odne má.
dí ľudia a vie si ich získať.
Prečo prá
hikou rozh
ktorý mla
uje
psyc
.
rešpekt,
i komunik
ľuďmi a ich á aj príjemné
Pre svoj
slov
akým s nim é s mladými
sti, ktor
sú úprimné ej z besied.
Pre spôsob,
,
každ
é skúseno
i nie vždy
Prievidza
Pre cenn
anie, hoc ktorú získava po
priateľov
ohýu,
mné jedn
inujúcich
cuje s mn dnú väzb
Pre úpri
Klubu abst
spolupra
vskú spät
každú pora
garantom blízkych, stále
Pre obro
a pozná
borným
lých a ich
om a od
borníkmi
je manažér denstvu pre záviskomunikuje s od
,
ej dobe
u.
nemu pora a inštitúciami
sa
V súčasn
neformál
ktorý by
ami
na Slovensk
od, pre
venuje sa klubmi, združeni
závislých
e to je dôv
bňu pre
, či lieče
mi ďalšími
ali. A práv
é centrum
otrebov
ňu, každ
nikdy nep
pomoc
ľudia jeho
dí
iť.
mla
chop
a po
Kiež by
i stretnúť
s ním mal
Dobrov
oľníc
ICM Pa
rtizánsk i z
e v akc
ii
ICM Lutila na
Rovesnícke rie
šenie konflikto
v
v ICM Levice
Deň študentstva
nica
s ICM Banská Štiav
Budča feste
ICM Prievidza pre UNICEF
Týždeň modrého gombíka 2012
Aktivita
s psych
o
ICM Pú logičkou
chov
Živé knižnice v ICM Humenné
ľníctva 2011
Deň dobrovo
s ICM Snina
ce
...aj na veľtrhu prá
JOB FORUM 2011
Na Bibliotéke
2011
nt
Infomobil na Baža
2008
Pohode
Informujem
e na
Profesia d
ays 2010
Spoločné škol
enie
ZIPCeM SR a
AICM ČR
Školenie dobrovoľníkov
k projektu „Stretnutie s ulicou“
Z AICM
ilní“
fomob
Naši „In
ie na V
Pozvan
ách
v Čech
ZIPCeM
Tenisová 25, 971 01 Prievidza
Tel./fax: 046/543 01 79
E-mail: [email protected]
Web: www.zipcem.sk
sme stá
j tak
le f
a
raj
...
er
i
Konzultačné centrum
Info linka: 046/543 01 71
Orange linka: 0905 815 555
SKYPE: ICM Mladým
E-mail: [email protected]
Web: www.icm.sk
www.facebook.com/icmmladym
Vydané pri príležitosti 20. výročia vzniku ZIPCeM SR
Vydalo: Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR
Grafická úprava: Creative studio, s. r. o., Bojnice
Fotografie: archív ZIPCeM a archívy ICM
Neprešlo jazykovou úpravou
Kopírovanie a ďalšie šírenie tohto materiálu je povolené s podmienkou uvedenia autora a zdroja.
Download

Brožúra 20. výročie na stiahnutie