..
Faktúra za služby pevnej siete
~
SlovakTelekom,a.s.,Karadžičova10,82513 Bratislava,Obchodnýregistervedený priOkr.súdeBratislava1.,odd.Sa,vložkač. 2081/B,IČO:35 763469
DiČ;2020273893,IČDPH:SK2020273893,Tatrabanka,a.s.,čísloúčtu2628740740/1100,IBAN:SK28 110000000026 28740740, BIC:TATRSKBX
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SUMA NA ÚHRADU:
DÁTUM SPLATNOSTI:
VARIABILNÝ SYMBOL:
44,33 €
17.05.2013
9749950405
Faktúru prosím uhradte platobným príkazom
vo Vašej banke najeden z uvedených účtov:
Dátum dodania služby:
Dátum vyhotovenia:
Číslo faktúry:
IČO:
IČDPH:
30.04.2013
03.05.2013
9749950405
36633283
SK2021915093
Adresát:
Letisko Sliač, a.s., Letisko96231 Sliač
j
'1}156772601
"'_"4'[;
Číslo účtu VÚB:
Číslo účtu Tatra banka:
Číslo účtu SLSP:
;,
2314093958/0200
2628740740/1100
633738777/0900
Užitočné informácie
Z Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám
poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako
aj k produktom a službám Telekomu. K díspozícií
sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00
hod.
V prípade poruchy internetového pripojenia, služby
Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte
na bezplatnom čísle 0800/123777 , ktoré je
dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.
V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím,
kontaktujte na bezplatnom čísle Z 12 129.
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www.telekom.sk/vzorfaktury
Telekomunikačné služby bez DPH
36,94 €
DPH
7,39 €
Suma na úhradu
44,33€
Ďakujeme.
Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:
! SP°r'°wp<*Y .
!.ď. __
.•..•..•.. _.... ...._
..•..•... "'.......•••... '.".. : .... ;_]
Pokračovaniefaktúryč.9749950405
Strana:2/2
Hlasové služby -telefónne číslo 045/5443944
Pravidelné poplatky
Biznis Uni
Pevné zablokovanie odch. volani
Obdobie
01.05.2013 -31.05.2013
01.04.2013 - 30.04.2013
PoČet
1
1
Cena bez DPH
11,58 €
0,33 €
Biznis Uni 50
01.05.2013 -31.05.2013
1
3,32 €
Pravidelné poplatky spolu
Poplatky za volania
vyuzili:; voľné minú!y: 00:'1 '~·GO
uplatnené na. =ni0stn2, nl(x.l!.;tl!" rno!Jibé
Volania
Medzimestské
Internet 019 tr.A
Poplatky za volania spolu
Spolu bez DPH
11,58 €
0,33 €
3,32 €
15,23 €
Počet
14
8
Čas
0:14:00
0:12:14
Hlasové služby -telefónne číslo 045/5443944 spolu
Spolu bez DPH
0,0000 €
0,1600 €
O,16€
15,39 €
Hlasové služby -telefónne číslo 069/2024567
Pravidelné poplatky
Smart Kontakt
Obdobie
01.05.2013-31.05.2013
Počet Cena bez DPH
1
3,28 €
Hlasové služby -telefónne číslo 069/2024567 spolu
Spolu bez DPH
3,28 €
3,28 €
Internet -prístup letiskos54
Pravidelné poplatky
Turbo 2 zľavnený
Pevná lP adresa
Obdobie
01.05.2013 -31.05.2013
01.05.2013 -31.05.2013
Počet
1
1
Cena bez DPH
14,99 €
3,28 €
Pravidelné poplatky spolu
Celková suma na úhradu:
Ďakujeme.
3,28 €
18,27 €
18,27 €
Internet -prístup letiskos54 spolu
DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH
Spolu bez DPH
14,99 €
Sadzba DPH
20%
Základ dane
36,94 €
DPH
7,39 €
44,33 €
Download

Faktúra za služby pevnej siete