SADZOBNÍK POPLATKOV
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
Účinný od 3. júla 2012
Vstupné a výstupné poplatky
Vstupný poplatok sa uhrádza pri investovaní do podielových fondov. Výška vstupného poplatku sa určuje podľa nižšie
uvedenej schémy a je vypočítaná zo sumy investovanej investorom. Výška výstupného poplatku sa určuje podľa nižšie
uvedenej schémy a je vypočítaná z aktuálnej ceny podielových listov.
A) Vstupné a výstupné poplatky platné pre podielové listy nadobudnuté od 1.1.2010
I. Jednorazová investícia
Typ podielového fondu
Výstupný poplatok
Vstupný poplatok
Peňažný fond a depozitný fond
Zaistený fond (II. až IV.)
Ostatné fondy
v 1. roku
0%
0%
0%
v 2. roku
0%
5%
v 3. roku
0%
0%
0 % / 2 %1
4%
3%
po 3. roku
0%
0%
1
Zvýhodnený výstupný poplatok 0 % platí počas dní zvýhodneného obdobia fondu a v počiatočné a záverečné dni
referenčného obdobia fondu, v ostatné dni referenčného obdobia fondu platí výstupný poplatok 2 %. Informácie o presnej
dĺžke zvýhodneného obdobia fondu, počiatočných a záverečných dňoch referenčného obdobia fondu sú dostupné na
internetových stránkach www.tatrabanka.sk, www.tam.sk a vo všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti,
ktorými sú najmä pobočky Tatra banky, a.s.
II. Pravidelná investícia prostredníctvom Programu sporenia PLUS
Typ podielového fondu
Peňažný fond a depozitný fond
Ostatné fondy (okrem Zaisteného fondu II. až IV.)
Výstupný poplatok
(v rámci jednotlivého Programu sporenia PLUS)
Vstupný poplatok
do 5. roku od prvej
po 5. roku od prvej
platby
platby
0%
0%
0%
5%
0%
0%
III. Pravidelná investícia prostredníctvom Programu sporenia
Názov podielového fondu
TAM-Euro peňažný fond
Vstupný poplatok
Výstupný poplatok
0,20 %
0%
TAM-Euro dlhopisový plus fond
1,45 %
0%
TAM-ConservativeFund
1,95 %
0%
TAM-RealitnýFond
2,45 %
0%
TAM-SmartFund
2,60 %
0%
TAM-HarmonicFund
2,60 %
0%
TAM-StrategicFund
2,95 %
0%
TAM-Európsky akciový fond
3,95 %
0%
TAM-Americký akciový fond
3,95 %
0%
IV. Prestup medzi podielovými fondmi
Pri presune jednorazovej investície a pravidelnej investície nadobudnutej prostredníctvom Programu sporenia PLUS do
ktoréhokoľvek podielového fondu s výnimkou peňažného fondu, depozitného fondu a Zaisteného fondu II. až IV. sa uplatní
výstupný poplatok vo výške 0 %. Pri presune jednorazovej investície do peňažného fondu, depozitného fondu alebo
Zaisteného fondu II. až IV. sa uplatní výstupný poplatok podľa schémy uvedenej v bode I. Pri presune pravidelnej investície
nadobudnutej prostredníctvom Programu sporenia PLUS do peňažného fondu, depozitného fondu alebo Zaisteného fondu II.
až IV. sa uplatní výstupný poplatok podľa schémy uvedenej v bode II.
Pri presune pravidelnej investície nadobudnutej prostredníctvom Programu sporenia sa uplatní výstupný poplatok
vo výške 0 %.
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Hodžovo námestie 3 | 811 06 Bratislava 1
je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddelení Sa vo vložke č.: 1689/B
IČO: 35 742 968 | DIČ: 2020270483 | IČ DPH: SK2020270483
B) Výstupné poplatky platné pre podielové listy nadobudnuté do 31.12.2009
Pri vyplatení podielových listov ktoréhokoľvek podielového fondu s výnimkou Zaisteného fondu II. až IV. a pri presune
investície z ktoréhokoľvek podielového fondu sa uplatní výstupný poplatok vo výške 0 %.
Pri vyplatení podielových listov Zaisteného fondu II. až IV. počas dní zvýhodneného obdobia fondu a v počiatočné
a záverečné dni referenčného obdobia fondu sa uplatní výstupný poplatok vo výške 0 %, v ostatné dni referenčného obdobia
fondu sa uplatní výstupný poplatok vo výške 2 %. Informácie o presnej dĺžke zvýhodneného obdobia fondu, počiatočných
a záverečných dňoch referenčného obdobia fondu sú dostupné na internetových stránkach www.tatrabanka.sk, www.tam.sk
a vo všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti, ktorými sú najmä pobočky Tatra banky, a.s.
Poplatky uvedené v tomto Sadzobníku poplatkov je správcovská spoločnosť oprávnená znížiť, a to najmä s ohľadom na
distribučný kanál, prostredníctvom ktorého investor investoval, pričom správcovská spoločnosť uplatňuje princíp rovnakého
zaobchádzania so všetkými investormi.
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Hodžovo námestie 3 | 811 06 Bratislava 1
je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddelení Sa vo vložke č.: 1689/B
IČO: 35 742 968 | DIČ: 2020270483 | IČ DPH: SK2020270483
Download

SADZOBNÍK POPLATKOV - Tatra Asset Management