OBEC ĎURČINÁ
Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
Žiadosť
o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
A/ Vyplní žiadateľ:
Žiadateľ /meno a priezvisko/: .....................................................................................................
Trvalý pobyt : ............................................................................................................................
Rodné číslo: ............................ tel.: ........................... e-mail: ..................................................
Zdravotná poisťovňa: .................................................................................................................
Týmto ohlasujem v súlade s ustanovením § 12 zák. č. 219/1991 Zb. o súkromne
hospodáriacich roľníkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, prevažujúcu činnosť:
a) ..............................................
b) ..............................................
c) ..............................................
B/ Vyplní OcÚ:
Výmera obhospodarovanej pôdy vlastnej v ha ..................... z toho ornej pôdy ...................
Výmera obhospodarovanej pôdy prenajatej v ha .................. z toho ornej pôdy ..................
Číslo parcely ............................................................................
Adresa miesta podnikania .......................................................................................................
Obchodné meno SHR, ak nie je totožné s menom a priezviskom SHR ...................................
Dátum zahájenia činnosti SHR ...............................................
IČO ..........................................
Za vystavenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR uhradím sumu vo výške 6,50 €, v zmysle
zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len
,,zákon“), poskytuje Obci Ďurčiná ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných údajov
dotknutej osoby a to za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas
písomne odvolať v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany prevádzkovateľa. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu
trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje
dotknutej osoby bude spracovávať plne v súlade s ustanoveniami zákona.
V Ďurčinej, dňa ............................
Podpis žiadateľa ........................................
Príloha:
- Fotokópia IČO (v prípade už prideleného)
- Výpis z katastra nehnuteľnosti, resp. zmluva o prenájme k nahliadnutiu
-
-
Žiadateľ vypíše prevažujúcu činnosť, napr. pestovanie obilnín, chov zvierat, zmiešané hospodárstvo (vypísať druh činnosti), služby a pod.
Žiadateľ, ktorý má parcelu mimo k. úz. Ďurčiná predloží Zmluvu o prenájme nehnuteľnosti,
na ktorej bude prevádzkovať činnosť, resp. výpis z katastra nehnuteľnosti – po odpísaní
údajov vrátime žiadateľovi
Ak má žiadateľ pridelené IČO, k žiadosti doloží jeho kópiu, ktorá zostáva v spise ...
Potvrdenie sa vydá po úhrade správneho poplatku 6,50 € do pokladne OcÚ Ďurčiná
Download

Žiadosť o zapísanie do evidencie samostatne