PRAVIDLÁ A PODMIENKY ÚČASTI na KURZOCH V JOGACENTRE TRNAVA
CVIČEBNÁ MIESTNOSŤ
1. V priestoroch Jogacentra a počas hodiny dbajte prosím na pokyny cvičiteľa, prípadne
zodpovedného zástupcu Spoločnosti Joga v dennom živote – pobočka Trnava (ďalej len Spoločnosť).
2. Prosíme Vás, aby ste na kurz prichádzali včas. V prípade oneskorenia, nerušte prebiehajúce
cvičenie. Ak prebieha program, pred cvičebňou zachovávajte ticho.
3. Do cvičebne vstupuje v ponožkách ( z hygienických dôvodov nechoďte bosí ). Obuv sa odkladá na
mieste na to určenom.
4. Cenné veci si vezmite so sebou do cvičebne. Nenechávajte ich v šatni. Spoločnosť nenesie
zodpovednosť za prípadnú stratu týchto vecí zo šatne.
5. Mobilný telefón pred vstupom do cvičebnej miestnosti vypnite, aby nerušil Vás a ostatných
účastníkov kurzu.
6. V priestoroch Jogacentra sa zo zdravotných a etických dôvodov nefajčí, nepožíva alkohol, drogy,
mäso a mäsové výrobky. Nie je dovolené vstupovať do Jogacentra a cvičiť jogu pod vplyvom alkoholu
alebo drog či iných omamných látok. Nie je vhodné cvičiť jogu pri akútnych zdravotných ťažkostiach
( akútne vírusové ochorenia, katary horných dýchacích ciest, akútne bolesti s výrazným obmedzením
pohyblivosti pohybového aparátu ). Cvičiteľ má právo pri zistení takejto skutočnosti odmietnuť
cvičencovi účasť na hodine jogy.
KURZOVNÉ
7. Záujemca o kurz si môže za jednorazové kurzovné vyskúšať prvú hodinu, aby sa rozhodol pre
pokračovanie v kurze.
8. Pri neúčasti na kurze alebo niektorých hodinách sa kurzovné spätne nevracia.
9. Pri dlhodobej neúčasti na kurze (viac ako 31 dní) z vážnych zdravotných dôvodov, je možné
požiadať o vrátenie kurzovného, ak účastník nemôže pokračovať v kurze. Podmienkou je nahlásiť
neúčasť cvičiteľovi alebo na kontaktnom mobilnom telefóne Spoločnosti najneskôr 21 dní od jej
vzniku. Takéto prípady sa riešia individuálne. Spoločnosť si môže vyžiadať potvrdenie lekára
o nemožnosti navštevovať kurz.
10. Pri odhlásení sa z kurzu bude účastníkovi vrátená suma priemernej hodinovej ceny vynásobená
počtom neabsolvovaných hodín kurzovnej sezóny z vážnych zdravotných dôvodov.
11. Neúčasť na cvičení (v rátane neúčasti pre chorobu) je možné si nahradiť v inom termíne po dohode
s cvičiteľom alebo na mobilnom čísle Spoločnosti. Prosím, rešpektujte pokyny cvičiteľa, pretože
niektoré kurzy môžu byť kapacitne naplnené. Náhradný termín je vhodné dohodnúť si vopred.
12. Ak zameranie kurzu nezodpovedá zdravotnému stavu cvičenca, môže mu cvičiteľ odporučiť
konzultáciu u odborného lekára a požiadať ho o písomné stanovisko, prípadne odmietnuť účasť
cvičenca na cvičení.
13. Počas štátnych sviatkov kurzy jogy neprebiehajú.
14. Uplatniť nároky voči Spoločnosti je možné v priebehu kurzovej sezóny, ktorej sa dané nároky
týkajú. Po ukončení sezóny nárok zaniká.
15. Nedodržiavanie týchto pravidiel a podmienok môže byť dôvodom k vylúčeniu z kurzu, pokiaľ
účastník ohrozuje svoje zdravie, alebo dlhodobo ruší a vedie k vážnej nespokojnosti ostatných
účastníkov kurzov.
16. Spoločnosť si vyhradzuje právo neotvoriť kurz v prípade, že je naň prihlásený menší než
stanovený minimálny počet cvičencov.
Za dodržiavanie pravidiel a podmienok Vám veľmi pekne ďakujeme.
Tešíme sa na spoločné cvičenia s Vami.
Zmena podmienok vyhradená
Trnava 1.8.2011
Download

Pravidlá Jogacentra Trnava