Lekárska fakulta SZU
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
Sekcia pediatrickej intenzívnej starostlivosti SPS
Sekcia pediatrickej anestéziológie SSAIM
Sekce intenzivní medicíny České pediatrické společnosti JEP
Vydavateľstvo SAMEDI
VIII. SLOVENSKO - ČESKÝ KONGRES
PEDIATRICKEJ ANESTÉZIOLÓGIE
A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY
s medzinárodnou účasťou
venovaný životnému jubileu
a 10. výročiu vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity
15. - 16. november 2012
SÚZA, Drotárska cesta č. 46, Bratislava
Lekárska fakulta SZU
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
Sekcia pediatrickej intenzívnej starostlivosti SPS
Sekcia pediatrickej anestéziológie SSAIM
Sekce intenzivní medicíny České pediatrické společnosti JEP
Vydavateľstvo SAMEDI
organizujú
VIII. SLOVENSKO � ČESKÝ KONGRES
PEDIATRICKEJ ANESTÉZIOLÓGIE
A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY
s medzinárodnou účasťou
venovaný životnému jubileu
a 10. výročiu vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity
15. - 16. november 2012
SÚZA, Drotárska cesta č. 46, Bratislava
HLAVNÉ TÉMY
Poruchy vnútorného prostredia • Novinky v detskej anestézii
•
Varia
PREZIDENT KONGRESU
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
PROGRAMOVÝ VÝBOR
MUDr. Ľubica Pevalová, CSc.
MUDr. Jozef Kőppl
MUDr. Marián Hargaš
MUDr. Rudolf Riedel
EDUKAČNÍ PARTNERI
ABBVIE
CHIESI SLOVAKIA
ALFAMEDICAL
MAQUET MEDIZINTECHNIK VERTRIEB UND SERVICE
ARIES´94 � LINDE HOMECARE
NESTLÉ
B. BRAUN MEDICAL
NOVO NORDISK SLOVAKIA
BASCO SK
NUTRICIA
COVIDIEN ECE
S&T SLOVAKIA
DANONE
UNOMED
GSK
GENERÁLNY PARTNER
ŠTVRTOK 15. november 2012
PROGRAM
9:00 - 9:30
PROGRAM
ZAHÁJENIE
9:30 - 10:45
PORUCHY VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
Predsedníctvo: Furková K., Hladík M., Fedor M.
1. Furková K., Šašinka M. (Bratislava)
Akútne poškodenie obličiek – patogenéza a diagnostika
2. Hladík M., Zaoral T., Nowaková M., Kordoš P. (Ostrava)
Poškození ledvin vyvolané léky
3. Pisarčíková M., Bazárová K., Lisíková M., Šprláková J. (Košice)
CNS a poruchy sodíkovej rovnováhy v intenzívnej medicíne
4. Fedor M., Zoľák V., Janíková M., Ľuptáková A., Nosáľ S. (Martin)
Hyponatrémie u detí s kraniotraumou
5. Havránková P., Žurek J., Košut P., Fedora M. (Brno)
Je opravdu hypoglykémie před operací častá?
6. Lehotská Z., Ľuptáková A., Šagiová V., Janíková M., Nosáľ S. (Martin)
Metabolická acidóza pri dlhodobých operačných výkonoch v CA
Diskusia
10:45 - 11:00
PRESTÁVKA
11:00 - 12:00
METABOLIZMUS
Predsedníctvo: Vobruba V., Pisarčíková M., Chovancová D.
1. Vobruba V., Černá O. (Praha)
Problematika hyperamonémií na PICU
2. Chovancová D., Hartmanová I. (Bratislava)
Tekutinový management novorodenca
3. Letenayová I., Dolníková D., Bzdúch V. (Bratislava)
Akútny management novorodenca s dedičnou metabolickou poruchou
4. Buzássyová D., Štricová I., Riedel R., Šagát T., Fabríciová K., Behúlová D. (Bratislava)
Čo sa môže skrývať za multiorgánovým zlyhaním
Diskusia
13:00 - 14:15
KARDIOLÓGIA, RESPIRAČNÝ SYSTÉM
Predsedníctvo: Kováčiková Ľ., Nosáľ S., Kőppl J.
1. Nosáľ S., Zoľák V., Janíková M., Dzianová M., Ľuptáková A., Fedor M. (Martin)
Tracheostómia – čo nás môže nemilo prekvapiť
2. Hrubšová Z., Záhorec M., Škrak P., Fabríciová K., Kováčiková Ľ. (Bratislava)
Nečakaná diagnóza pri liečbe plúcnej hypertenzie novorodenca
3. Škrak P., Hrubšová Z., Kováčiková Ľ. (Bratislava)
Simulácie v detskej kardiointenzívnej starostlivosti
4. Kováčiková Ľ., Záhorec M. (Bratislava)
Dexmedetomidín – možnosti klinického využitia
5. Kőppl J. (Bratislava)
Monitorovanie hemodynamiky u detí v kritickom stave
Diskusia
14:15 - 14:30
PRESTÁVKA
14:30 - 15:45
ANESTÉZIA I
Predsedníctvo: Mixa V., Hargaš M., Hanula M.
1. Mixa V. (Praha)
Centrální blokády v anestézii dětí
2. Hargaš M., Nedomová B., Kvantová M., Šagát T. (Bratislava)
Ilioinguinálny blok u detí pod USG navigáciou
3. Čutora J., Hanula M., Petrík O. (Banská Bystrica)
Rectus sheath block – naše skúsenosti
4. Sladká K., Vokurková J., Fedora M. (Brno)
Anestezie novorozenců s rozštěpovými orofaciálními vadami
5. Hanula M., Čutora J., Petrík O., Králinský K. (Banská Bystrica)
Využitie USG pri zabezpečení cievneho prístupu
Diskusia
15:45 - 16:00
PRESTÁVKA
16:00 - 17:30
ANESTÉZIA II
Predsedníctvo: Mixa V., Doubravská L., Nedomová B.
1. Mixa V., Pavlíčková J. (Praha)
Skutečně “nové” léky a anestézie dětí?
2. Nedomová B., Hargaš M., Pecníková M., Šagát T. (Bratislava)
Stavy pooperačnej agitácie po Sevoflurane u detí
3. Mixa V., Biskupová V. (Praha)
Laryngospasmus v anestézii dětí
4. Doubravská L., Jurečková L., Šmakal O. (Olomouc)
Anestezie u pacienta s Möbiovým syndromem typu II.
podstupujícího oboustrannou orchidopexi
5. Jurečková L., Doubravská L.,
Obare-Pyszková L., Malý T., Šuláková S. (Olomouc)
Anesteziologický management u anorektálních
malformací řešených do 48 hodin po porodu
Diskusia
18:00
SPOLOČENSKÝ VEČER
cca o 19:00
ZASADANIE VÝBORU
PIATOK 16. november 2012
PROGRAM
8:30 - 9:30
VARIA
Predsedníctvo: Králinský K., Štecová K., Topoľský I.
1. Králinský K., Oláhová K., Petrík O. (Banská Bystrica)
Paliatívna starostlivosť v pediatrickej intenzívnej medicíne – kedy a dokedy?
2. Topoľský I. (Bratislava)
“Umelá pečeň” v liečbe intoxikácií Amanitou phalloides
3. Štecová K., Strýčková L., Bratský L., Koman A. (Košice)
Možnosti napĺňania transplantačného programu na pediatrickom pracovisku
4. Klimová Ž., Gulásová J., Raffajová D., Králinský K. (Banská Bystrica)
Chemoterapia u pacienta na CVVH
5. Filka V., Pisarčíková M., Kurák M. (Košice)
Thiopentálová kóma
Diskusia
9:30 - 9:45
PRESTÁVKA
9:45 - 10:45
SESTERSKÁ SEKCIA
Predsedníctvo: Riedel R., Schéryová M., Pekarová S.
1.
2.
3.
4.
Tóthová I. (Bratislava): Quo vadis detská nemocnica?
Venécziová K., Tóthová I. (Bratislava): Dieťa a benzín k sebe nepatria
Koniarová K., Nagyová O. (Bratislava): Kŕče v detskom veku
Kopiarová Z. (Bratislava): Popáleniny ako ošetrovateľský problém
Dikusia
10:45 - 11:00
PRESTÁVKA
11:00 - 12:00
CHIRURGICKO INTENZIVISTICKÁ PROBLEMATIKA, VARIA
Predsedníctvo: Kurák M., Pavlíčková J., Trnka J.
1. Kőppl J. (Bratislava, Novonordisk)
Život ohrozujúce krvácanie u detí
2. Trnka J., Pevalová Ľ. (Bratislava)
Zlyhanie čreva – pohľad chirurga a intenzivistu
3. Pavlíčková J., Vrabcová M., Biskupová V., Mixa V., Jurovčík M. (Praha)
Tracheoesofageální píštěl, jako následek požití ploché baterie – kazuistika
4. Kurák M., Kirschová M., Dreisigová E., Hutňan P. (Košice)
Albumín v intenzívnej medicíne – up to date
Diskusia
12:00
ZÁVER � ZHODNOTENIE KONFERENCIE
Trvanie prednášky: 10 minút + diskusia
PROGRAM
DÁTUM A MIESTO KONANIA
15. - 16. november 2012, SÚZA, Drotárska cesta č. 46, Bratislava
REGISTRAČNÝ POPLATOK
do 31. 10. 2012
na mieste
lekári
20 €
25 €
sestry
10 €
12 €
obed
7€
7€
spoločenský večer
15 €
15 €
Zahraniční účastníci môžu uhradiť registračný poplatok pri registrácii
v hotovosti v sume platnej do 31. 10. 2012
REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
Vstup na odborné prednášky, abstrakty, občerstvenie počas prestávok
POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditového systému SACCME
Pasívna účasť: 15. 11. 2012 ............................................................................. 6 kreditov
16. 11. 2012 ............................................................................. 3 kredity
15. - 16. 11. 2012 ...................................................................... 9 kreditov
Aktívna účasť: zahraničný autor prednášky .............................................. 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja) ................. 10 kreditov
domáci autor prednášky .................................................... 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja) ........................ 5 kreditov
PROGRAMOVÝ VÝBOR
MUDr. Ľubica Pevalová, CSc.
MUDr. Marián Hargaš
MUDr. Jozef Kőppl
MUDr. Rudolf Riedel
SEKRETARIÁT KONGRESU
Ing. Helena Šurinová
mobil: 0910 230 209, tel./fax: 421 2 55 64 72 47
e-mail: [email protected], www.samedi.sk
Zuzana Schillerová
mobil: 0911 117 949
e-mail: [email protected]
Jarmila Mistríková
tel.: +421 2 59 37 14 17
e-mail: [email protected]
SPOLOČENSKÝ PROGRAM
Slávnostné otvorenie kongresu: štvrtok 15. novembra 2012 o 9:00 hod.
Spoločenský večer: štvrtok 15. novembra 2012 o 18:00 hod.
SÚZA, Drotárska cesta 46, Bratislava
SPÔSOB PLATBY
• v hotovosti
• poštovou zloženkou
• prevodom na účet
(prosíme uhradiť do 31. 10. 2012)
majiteľ účtu: Vydavateľstvo SAMEDI
Banka: ČSOB
Číslo účtu: 4002236664/7500
Variabilný symbol: 15112012
Poznámka: meno účastníka
KONTAKT
Ing. Helena Šurinová
Vydavateľstvo SAMEDI, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava
mobil: 0910 230 209, tel./fax 421 2 55 64 72 47
e-mail: [email protected]
MOŽNOSŤ UBYTOVANIA
SÚZA Drotárska cesta, Bratislava
cena za jednolôžkovú izbu 33 €
rezervácia ubytovania do 31. 10. 2012
Hotel Matyšák Pražská 15, Bratislava
www.hotelmatysak.sk cena za jednolôžkovú izbu 98 €
Hotel Albrecht Mudroňova 82, 811 03 Bratislava
www.hotelalbrecht.com cena za jednolôžkovú izbu 139 €
Každý účastník si zabezpečuje ubytovanie individuálne, www.bkis.sk
Môžete použiť aj kópiu prihlášky
#
PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE
VIII. SLOVENSKO - ČESKÝ KONGRES PEDIATRICKEJ ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY
s medzinárodnou účasťou (15. - 16. november 2012)
Priezvisko, meno, titul:
________________________________________________________________________________________
ID v SLK / SKSaPA (povinné):
Ulica:
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Mesto: ______________________________________________________________________ PSČ:
Fakturačná adresa:
IČO:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Telefón:
Fax:
_____________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
e-mail:
___________________________________________________________________________________________________________
defibrilácia pediatrických pacientov s multifunkènými
prikladacími alebo nalepovacími elektródami
neinvazívna ventilácia pre pediatrických pacientov od 7 kg
(full face a oro-nasal masky)
S&T Slovakia s.r.o.
Ing. Michal Prno, [email protected], +421-915-399-444
Download

Pozvánka_s_programom