KOVO spol. s r.o. Raslavice
NÁVOD
NA OBSLUHU A MONTAŽ KOTLA
KM – 19,8 UD
KOVO spol. s r.o. Raslavice tel. ++421 54 47 92 215 fax ++421 54 47 92 164
mail: [email protected] web: www.kovosro.sk
NÁVOD
NA OBSLUHU A MONTAŽ KOTLA
KM – 19,8 UD
2
Schéma teplovodného kotla KM 19,8 UD
3
Legenda ku schéme:
2. Dvierka trubkovnice
3. Dvierka dolné
7. Dvierka horné
10. Kapotáž pravá
11. Kapotáž ľavá
12. Kapotáž predná
13. Kapotáž horná
14. Kapotáž zadná
15. Kapotáž trubkovnice
16. Dvierka zadné
18. Dymová clona
19. Dymová klapka
20. Šamot
21. Valec – znižovacia vložka
22. Rošt šikmý
23. Rošt rovný
24. Roštovacia páka
25. Popolník
27. Komínová klapka
31. Násypná šachta
32. Výstupné hrdlo Js 65 mm
33. Vratné /vstupné/ hrdlo Js 65 mm
34. Manoterm
35. Žiarové trubky
36. Napájací a vypúšťací kohút
37. Dusivka
38. Regulačná skrutka
39. Priezor
41. Nátrubok G 3/4“
42. Ochladzovacia trubka
4
Základná schéma zapojenia kotla KM 19,8 UD
5
1. Úvod
Teplovodný kotol typu KM 19,8 UD je určený pre ústredné vykurovanie rodinných
domov a iných objektov
Kotol typu KM 19,8 UD je riešený pre spaľovanie pevných palív.
2. Technické parametre kotla
Menovitý výkon kotla
20 KW
Výhrevná plocha
2,4 m2
Účinnosť minimálna
79,33 %
Maximálny pracovný pretlak
0,3 MPa
/max. hydrostatická výška/
Komínový ťah
22 Pa
Priemer dymového hrdla
145 mm
Svetlosť výstupného hrdla Js
65 mm
Svetlosť vratného hrdla Js
65 mm
Šírka x hĺbka x výška kotla
451 x 973 x 1150 mm
Hmotnosť kotla
Objem vody
70 l
Označenie objednávky : Teplovodný kotol KM 19,8 UD
Pri dodržaní stanovených podmienok sa dá kotol používať s dobrou účinnosťou pri
zníženom výkone na 40 % menovitého výkonu.
6
3. Materiál kotla
Teleso kotla je zvarené z oceľových plechov. Rošty /22,23/, znižovania vložka /21/ sú
liatinové. Ostatné diely kotla sú oceľové. Vodou chladené časti kotla, ktoré prichádzajú do
styku s horiacim palivom alebo so spalinami sú vyrobené z plechu o hrúbke 4 mm.
Ostatné vodou chladené časti kotlového telesa sú z oceľového plechu o hrúbke 3 mm.
Páky, ovládacia priehradka spalín a posuv roštu majú vhodnú povrchovú úpravu, sú
opatrené rukoväťami z umelej hmoty pre bezpečnosť dotyku proti popáleniu pri
prevádzke. Plášť kotla je z oceľového plechu a medzi stenami kotla a plášťom je izolačná
minerálna vlna. Spaľovací priestor je od násypnej šachty oddelený šamotovou
priehradkou /20/ o sile 50 mm a pod ňou je uložená valcová znižovania vložka /21/. Plášť
kotla má vhodnú povrchovú úpravu proti korózii.
4. Palivo
Pre dosiahnutie výkonu a účinnosti kotla je potrebne používať palivo:
a.) kusové drevo o minimálnej výhrevnosti 15,3 MJ/kg
V kotle však môžeme spaľovať aj iné palivá ako:
a.) hnedé uhlie orech I. o minimálnej výhrevnosti 14,6 MJ/kg
b.) hnedé uhlie orech II. o minimálnej výhrevnosti 14,6 MJ/kg
c.) čierne nespekané uhlie
d.) brikety
Pri palivách väčšej zrnitosti /kocka, brikety a pod./, je potrebné vybrať valcovú znižovaciu
vložku /21/ , ktorá môže v takomto prípade zabrániť plynulému prísunu paliva na
vodorovný rošt. Pri zaistení optimálnych prevádzkových podmienok, t. j. ťahom komína
22 Pa, riadnym čistením kotla, správnym zoradením vzduchových pomerov spaľovacieho
priestoru a dobrej obsluhe kotla, možno v kotle aj pri spaľovaní uvedených nahraných
palív dosiahnuť menovitý výkon s min. účinnosťou 79,33 %.
Pri prevádzke na palivové drevo, na udržanie menovitého výkonu kotla je potrebne vybrať
šamotovú prepážku a znižovaciu vložku. Po vybratí šamotovej priehradky a znižovacej
vložky z priestoru topenišťa je taktiež možne spaľovať v kotle aj koks. Pri spaľovaní
koksu je zaručený výkon 34,9 KW, pri účinnosti 79,33%. Koks je však potrebné
považovať za náhradné palivo, pretože pri stálom používaní kotla na koks môže dôjsť
k väčšiemu opotrebeniu jeho častí.
7
5. Bezpečnostné podmienky
Pre zaistenie bezpečnostného používania kotla platí norma STN 06 0310- „Ústredné
vykurovanie, projektovanie a montáž“, STN 06 0830- „ Zabezpečovacie zariadenia pre
ústredné vykurovanie, predpisy pre inštaláciu a používanie topidiel“.
Každý kotol na hnedé uhlie a najmä kotol čiastočne uzavretý môže náhlym otvorením
násypnej šachty , ak je poloprázdna alebo otvorením iných dvierok zaviniť výbuch
dymových plynov. Preto pred každým akýmkoľvek zásahom do vykurovania je potrebné
uzavrieť prívod vzduchu pod rošt a potom pomaly otvárame násypné dvierka /7/ tak, aby
nahromadené plyny sa najskôr odsali do topenišťa a potom môžeme plniace dvierka
otvoriť naplno. Nikdy sa však nechránenou tvárou nenahýnajte nad otvorený otvor.
6. Skúšanie
Každý kotol je kontrolovaný pri výrobe jednotlivých dielov dielenskou kontrolou. Po
zvarení telesa kotla sa taktiež prevádza tlaková skúška, tlakovou vodou skúšaným tlakom
0,4 MPa ako vyžaduje STN 07 0240.
7. Balenie, prebierka, dodávka
Kotol je dodávaný úplne zmontovaný. Náhradné diely sa s kotlom nedodávajú, pokiaľ nie
sú zvlášť objednané. Háčik a kartáč je v topenisku. Vypúšťací kohút, zátka G 1“,
regulačná skrutka a držiak dusivky sú balené samostatne uložené v popolníku.
Obal kotla je zhotovený z latenia a papierovej lepenky. U odberateľa musí byť kotol
uskladnený tak, aby nebol vystavený poveternostným vplyvom.
8. Súčasť dodávky
Súčasťou
dodávky
sú
prevádzkové
a montážne
a kompletnosti výrobku a záručný list.
8
predpisy,
osvedčenie
o akosti
9. Pokyny pre montáž a obsluhu kotla
Výrobca dodáva kotol zmontovaný. Montér postaví kotol na miesto určené projektantom
a pripojí na komín. Výpustný kohút sa zamontuje do nátrubku /36/ dole na zadnej strane
kotla. Vstupné a výstupné hrdlo má svetlosť Js 65 mm s prírubou.. Po zapojení týchto
hrdiel na vykurovaný rozvod je montáž ukončená a môžeme prikročiť k napusteniu
systému vodou až po značku v expanznej nádobke. Ak je systém plný, prekontrolujeme
tlak, ktorý nám ukazuje manometer a tento označíme červenou značkou, takto
v budúcnosti máme možnosť kedykoľvek v priebehu prevádzky pred každým zakúrením
sa presvedčiť, či máme dostatok vody v systéme. Zakúrenie, ani prevádzka kotla nesmie
byť prevedená, pokiaľ sme neprekontrolovali stav vody. Zavodnenie kotla a systému
urobíme napojením vodovodnej hadice na otvorený výstupný kohúť. Poprípade, že
nemáme vodovod, nalievame vodu do expanznej nádoby. Vodu do topného systému
používame výhradne mäkkú. Ak nie je potrebné vodu nevymieňajme. Doporučujeme
pridať do topnej vody antikorózny prípravok. Celkový objem kotla KM 19,8 UD je cca 70
l. Trubková sústava tvorí asi 25 % celkového objemu kotla, radiátorov a expanznej
nádoby. Sledovanie teploty v kotle umožňuje zabudovaný teplomer v hornej časti kotla.
Zakúrenie kotla sa prevádza prikladacími dvierkami /7/. Na rošty vložíme papier, triesky,
väčšie množstvo dreva. Prekontrolujeme, či dymová klapka /27/ a hraditko spalín /19/ sú
otvorené, pričom odpopolňovacia páka /24/ musí byť pritiahnutá k prednej stene kotla. Po
zapálení necháme čiastočne rozhorieť, po rozhorení zatvoríme hraditko spalín a doplníme
palivom plnú násypku. Pri správnom pomere sekundárneho vzduchu sa z komína nedymí.
Reguláciu prevádzajte skrutkou /38/ , ktorá otvára dusivku /37/.
10. Orosovanie kotla
Pri orosovaní kotla niekedy dochádza k vytekaniu vody zo spodnej časti kotla, ktorá
obsahuje decht. Toto je spôsobené znížením teploty dymových plynov pod tzv. teplotu
rosenia. Vodná para obsiahnutá v dymových plynoch sa skondenzuje, keď teplota vratnej
vody prichádzajúcej do kotla zo systému je príliš nízka.
9
Rosenie nastáva v prípadoch:
a) keď kotol nestačí svojím výkonom kryť potrebu tepla v systéme. Prejavuje sa to tým,
že nie je možné dosiahnuť predpísaných maximálnych teplôt pri výstupe vody z kotla ani
pri usilovnom topení. V tomto prípade je závada v projekte, kotol ako zdroj tepla je na
danú stratu budovy nevhodne navrhovaný.
b) pri znížení výkonu kotla a jeho používaní s nízkou teplotou výstupnej vody z kotla.
Stáva sa to zvlášť v jesennom a jarnom chladnejšom období. V tomto prípade je potrebné
znížiť prietok vody v jednotlivých radiátoroch systému, tak aby teplota výstupnej vody
z kotla neklesla pod 80 ºC.
11. Dopĺňanie palív
Pri doplňovaní si počíname tak, že najprv uzavrieme prívod vzduchu pod rošt a potom
pomaly otvárame násypné dvierka tak, aby nahromadené plyny sa najskôr odsali do
topenišťa a potom môžeme plniace dvierka otvoriť naplno. Počas doby topenia
doplňujeme vždy násypnú šachtu do plná. Prikladanie po menších dávkach je
nehospodárne a dochádza k predčasnému zanášaniu kotla.
12. Odpopolňovanie
Behom prevádzky odpopolňujeme len v tom prípade, keď začne klesať výkon.
Odpopolňovanie prevádzame pákou na boku kotla, podľa potreby – 1x za hodinu.
13. Čistenie kotla
Čistenie kotla prevádzame týmto spôsobom: otvoríme dvierka a oceľovým kartáčom,
ktorý je dodávaný ako príslušenstvo, vyčistime trubkovnicu. Čistenie prevádzame 1x
týždenne. Popol spod trubkovnice vyberieme so zadnej strany kotla /16/. Dbáme na
dôsledné utesnenie obratovej komory! Celkovú prehliadku a opravu je nutné prevádzať
raz ročne vždy po vykurovacej sezóne.
10
14. Náhradné diely
Šamotová priehradka /20/, vodorovný rošt /23/, šikmý rošt /22/, znižovacia vložka /21/,
komínová klapka /27/, dymová clona /18/, popolníkové dvierka /3/, dusivka /37/, hraditko
spalín /19/, popolník, oceľový kartáč. Náhradné diely pre užívateľov zaisťuje výhradne
predajná organizácia, ktorá môže užívateľovi zaistiť aj ďalšie diely, napr. teplomer,
manometer, háčik, vypúšťací kohút, páku, roštu a pod. Výrobca dodáva tieto diely
predajnej organizácii.
15. Príslušenstvo kotla KM 19,8 UD
1. Manoterm /34/
2. Zátka G3/4
3. Napájací a vypúšťací kohút /36/
4. Protipríruby Js 65 mm - 2 ks
5. Tesniace krúžky Js 65 mm - 2ks
6. Skrutky s maticami a podložkami k prírubám - 8 ks
7. Popolník
8. Háčik
9. Oceľový kartáč
10. Regulačná skrutka /38/
11. Držiak dusivky
16. Zvláštne príslušenstvo:
Samočinná regulácia vzduchu kotla KM 19,8 UD
Ručná regulácia prívodu primárneho vzduchu kotla KM 19,8 UD sa prevádza točením
regulačnej skrutky /38/, ktorá otvára dusivku /37/ do požadovanej polohy. Zariadenie pre
samočinnú reguláciu nie je súčasťou dodávky kotla. Pri montáži samočinného regulátora
je potrebné vypustiť vodu zo systému, potom vyskrutkovať zátku z nátrubku /41/ a do
otvoru naskrutkovať a utesniť regulátor so závitom G 3/4. Regulátor je ďalej potrebné
spojiť pomocou reťaze s držiakom dusivky , ktorý je naskrutkovaný v bočnej časti
dusivky /37/.
Po vykonaní týchto prác potom podľa návodu priloženého k samočinnému regulátoru
tento uvedieme do činnosti. Samočinný regulátor je potrebné montovať do tlakového
vykurovacieho systému. Regulácia prívodu sekundárneho
vzduchu kotla KM 19,8
UD sa prevádza ručne, posúvaním klapky. Túto klapku otvoríme úplne vždy po naplnení
násypnej šachty palivom. Potom posúvame klapku ručne do požadovanej polohy.
11
UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽOV
Niekedy dochádza u teplovodného kotla k oroseniu, ktoré môže vzbudiť dojem, že kotol
tečie. Orosenie sa najčastejšie vyskytuje:
a/ pri roztápaní kotla zo studeného stavu,
b/ ak používame kotol na nízke teploty /40-45 ºC/,
c/ ak má komín nedostatočný ťah.
Aby orosovanie kotla bolo čo najmenšie, doporučujeme:
1. Skrátiť zakúrenie na najkratšiu dobu
2. Pri zakúrení uzavrieť prívod teplej vody do topných telies do tej doby, až voda
v kotle dosiahne teplotu 80 °C. Až potom postupne otvárať prívod k topným
telesám.
3.
Aby pri nižších výkonoch kotla nedochádzalo k orosovaniu, doporučujeme do
systému medzi výstupné a vstupné potrubie namontovať zmiešavací ventil
DUOMIX.
Montážne predpisy a predpisy o správnom projektovaní a bezpečnej montáži – výťah
z STN 06 1008, STN 73 4219.
Bezpečná vzdialenosť
Pri inštalácii kotla musia byť dodržané bezpečné vzdialenosti, pri ich určovaní je teba
rešpektovať tieto ustanovenia:
Pripojenie kotla ku komínovému priechodu musí byť vykonané podľa STN 73 4219
pomocou dymovodu STN 06 8618. Kotol a dymovod musia byť minimálne vzdialené 400
mm od horľavých hmôt.
Nehorľavé podložky
Keď nie je kotol postavený na nehorľavej podlahe, je nutné aby bol umiestnený na
nehorľavej podložke. Možno použiť všetky tuhé látky, ktoré podľa STN 78 0823 majú
stupeň horľavosti A. Pre tieto účely možno použiť i stavebnú hmotu lignát, ktorá má
stupeň horľavosti C1. Izolačná podložka musí presahovať pôdorys na strane prekladacieho
popolníkového otvoru najmenej 300 mm pred otvorom a na ostatných stranách najmenej
100 mm.
12
Horľavosť stavebných hmôt sa zisťuje skúškou podľa STN 73 0853. Podľa zistenej
horľavosti sa stavebné hmoty a výrobky z nich rozdeľujú podľa kritérií stanovených
v STN 73 0823 do týchto skupín horľavosti:
Stupeň A - nehorľavé stavebné hmoty
Stupeň B - veľmi ťažko horľavé stavebné hmoty
Stupeň C1 - ťažko horľavé stavebné hmoty
StupeňC2 - stredne horľavé stavebné hmoty
Stupeň C3 – ľahko horľavé stavebné hmoty
Odťah spalín
Kotol nie je náročný na komínový podtlak, ale aj tak komín musí zodpovedať STN 73
4205.
Prevedenie dymovodu a spôsob pripojenia kotla musí zodpovedať STN 73 4219.
Na komín, ktorý je pripojený kotol nesmie byť pripojené žiadne iné topidlo. Príliš veľký
prierez komína /prechodový/ sa nehodí pre pripojenie kotla. Vodorovný diel trúbky
dymovodu by nemal byť dlhší ako 1 m.
Druh prostredia, v ktorom smie byť kotol používaný:
Kotol smie byť používaný v „obyčajnom prostredí“ /viď STN 34 0070/. Za okolností
vedúcich k nebezpečenstvu prechodného vzniku horľavých plynov alebo pár, a pri
prácach , pri ktorých by mohlo vzniknúť prechodné nebezpečenstvo požiaru alebo
výbuchu, /napr. lepenie PVC, linolea, atď./, musí byť spotrebič vyradený z prevádzky.
13
Upozornenie
a/ Pri zakurovaní nepoužívajte horľavé kvapaliny a nezvyšujte behom prevádzky
akýmkoľvek
spôsobom
menovitý
výkon.
Do
blízkosti
prikladacích
dvierok
a popolníkového otvoru sa nesmú odhadzovať horľavé predmety a popol je nutné
odkladať do nehorľavých nádob.
b/ Kotol smie obsluhovať len dospelá osoba a musí byť obsluhovaný podľa návodu
k obsluhe. Ponechať deti bez dozoru pri spotrebiči je neprípustné.
c/ Pripojenie kotla ku komínovému prieduchu má byť vždy prevedené s vedomím
príslušného kominárskeho podniku,
-
komín musí vždy vyvinúť dostatočný ťah (min. 22 Pa) a spaliny spoľahlivo
odvádzať do voľného ovzdušia,
-
dymovod má byť v daných možnostiach čo najkratší a smerom ku komínu má
stúpať ,
-
trúbkový odvod upevnený len v sopuchu a nasadený na dymovom hrdle kotla
musí byť pevne zložený a nasadený, aby nedošlo k jeho náhodnému alebo
samovoľnému uvoľneniu. Trúbkový odvod dlhší než 2 m má byť pevne
zakotvený,
-
všetky súčasti dymovodu musia byť z nehorľavého materiálu,
-
pre pevné palivá musia byť dymovody zostavené z trúb do seba zasunutých
súhlasne v smere prúdenia spalín
-
kotol ústredného topenia musí mať vždy vlastný prieduch.
d/ Kotol treba umiestniť na nehorľavej tepelnej izolačnej podložke.
e / Užívateľ môže prevádzať len opravy pozostávajúce z jednoduchej výmeny dielov
/napr.
výmena roštov, tesniace šnúry a pod./. Zložitejšie opravy zverte odbornému servisnému
podniku.
f / Kotol v prevádzke musí byť pod dočasnou kontrolou a najmä je nutné regulovať
výkon kotla tak, aby výstupná teplota vykurovacej vody nepresiahla 90 °C. Kontrola sa
prevádza pri prikladaní a roštovaní kotla.
14
Požiarna ochrana a bezpečnostné podmienky
Pre zaistenie bezpečnosti používania kotla platí norma STN 06 1008 – Požiarna ochrana
pri inštalácii a užívaní tepelných spotrebičov. STN 07 0240 – Nízkotlakové kotly –
technické predpisy. STN 07 0245 Teplovodné kotly do výkonu 50 kW.
Bezpečná vzdialenosť – najmenšia prípustná vzdialenosť vonkajších obrysov kotla
a dymovodu od stavebných konštrukcii a iných zariadení z horľavých hmôt je 400 mm
podľa STN 06 1008.
Pokyny pre montáž a použitie tlakových expanzných
nádob pre oceľové kotly do 50 kW podľa STN 07 0245
V súčasnej dobe sa stále viacej používajú tlakové expanzné nádoby v systémoch
etážového a ústredného vykurovania. Ich použitie má mnoho výhod, z nich hlavné je
zabránenie prístupu vzduchu do systému. U niektorých systémov s tlakovou expanznou
nádobou dochádzalo k vyšším nárastom tlakov, vplyvom nesprávnej projekcie. Po
dlhodobých skúškach kovových telies je navrhnutý ďalší spôsob výpočtu veľkosti
tlakových nádob k oceľovým kotlom do 50 kW podľa STN 07 0254 s ohľadom na max.
tlakový rozdiel, ktorý nemôže pri dynamickom namáhaní poškodiť kotlové teleso.
Tlakový rozdiel /B/ sa pre oceľové kotly stanovil na 50 kPa.
1. Prívodné potrubie k hl. exp. nádobe musí byť čo najkratšie, bez uzávierok
a s možnosťou dilatácie
2. Každá vykurovacia sústava musí byť opatrená aspoň jedným spoľahlivým ventilom,
umiestnený m na výstupnom potrubí alebo na kotle s manometrom( tlakomerom).
Umiestnenie, montáž a svetlosť poistných ventilov musí zodpovedať STN 06 0830,
STN 13 4309.
3. Pri montáži poistného ventilu je potrebne prekontrolovať správnosť jeho nastavenia
pretlakom 18 kPa, pri ktorom sa musí poistný ventil otvoriť. V prípade zlého
nastavenia poistného ventilu je nutné poistný ventil vymeniť.
4. Montáž a nastavenie poistného ventilu, montáž s preskúšaním a úpravou tlaku plynu
v tl. Exp. nádobe smi prevádzať len organizácia k tomu poverená. Pred napustením
systému vodou je potrebné zamerať tlak plynu v tl. Exp. nádobe, či je vyšší ako
hydrostatická výška v systéme.
15
5. Zdroj tepla musí byť vybavený okrem iného v zmysle STN 06 0830, u kotlov na
spaľovanie tuhých palív do výkonu 50 kW regulátorom ťahu. Najvyššia pracovná
teplota je obmedzená na 95 °C.
6. Tlaková exp. nádoba a prívodné potrubie musí byť chránené proti zamrznutiu vody
7. Hodnotu plniaceho pretlaku plynu v exp. nádobe a pretlaku sa meria manometrom na
meranie tlaku v pneumatikách. Doplnením vody do systému upraviť tlak na hodnotu
vyššiu max o 10 kPa, ako je hydrostatická výška v systéme,
8. Po naplnení systému vodou označiť ryskami na manometri upravenú hydrostatickú
výšku a maximálny tlak v systéme po dosiahnutí teploty vody 90°C.
9. Pokiaľ dôjde za prevádzky k zmenám tlakového rozdielu podľa označených rysiek,
(prekročenie minimálneho alebo maximálneho tlaku) je potrebné systém skontrolovať,
riadne odvzdušniť, doplniť vodou za studeného stavu, poprípade doplniť tlak plynu
v tlakovej expanznej nádobe podľa pokynov výrobcu
10. U kotlov podľa STN 07 1245 pri použití tlakovej expanznej nádoby môže byť
najväčšia hydrostatická výška 12 m.
11. U každej tlakovej expanznej nádobe muší byť prevedená vonkajšia kontrola 1x za
rok, spojená s kontrolou plniaceho tlaku
12. Na každý systém vykurovania musí byť vypracovaný a schválený projekt
13. Pri správnej volenej tlakovej expanznej nádobe nesmie dôjsť k väčšiemu skutočnému
tlakovému rozdielu ako 60 kPa, pri teplotách vody v systéme od 10 do 90 ºC. Tento
tlakový rozdiel možno vyskúšať pri vykurovacej skúške, keď sa voda v systéme
zahrieva zo studeného stavu. Pokiaľ dôjde k väčšiemu tlakovému rozdielu ako 60 kPa,
je tlaková expanzná nádoba zle volená a vzniká nebezpečenstvo poškodenia kotlového
telesa.
Výpočet: /podľa navrhovaného doplnku č. 122 STN 06 0830/ objem tlakovej expanznej
nádoby
O = V . P1 + B
B
P – tlakový rozdiel stanovený pre oceľové kotly na hodnotu 50 kPa
Pl – hydrostatický tlak v absolútnej hodnote /kPa/
V - zväčšený objem vody v celom systéme /dm³/
V=G.v
G – hmotnosť vody vo vykurovacom systéme /kg/
V – zväčšenie merného objemu vody pri určitom teplotnom rozdiele dm³.kg-1
16
t
ºC
60
80
90
__
dm3 . kg -1
v
0,0224
0,0355
0,0431
Skutočný tlakový rozdiel môže byť vyšší ako vypočítaný max. o 10 kPa, v prípade
medzných výpočtových hodnôt a v dôsledku zvýšenia tlaku plynu v tlakovej exp. nádobe
tlakom vody podľa bodu.
Príklad:
Hmotnosť vody vo vykurovacej sústave
Hydrostatická výška vody v systéme
G= 180 kg
9,5 m
P1 = 195 kPa
t = 80 ºC
v = 0,0355 dm3 . kg -1
180 kPa
B = 50 kPa
Rozdiel teplôt v systéme
Objemová zmena pre t 80 ºC
Poistný ventil zoradený na
Tlakový rozdiel
Zväčšenie objemu vody v celom systéme:
V=G . v
V= 180 . 0,0355
V= 6,39 dm3
Minimálny potrebný objem v exp. nádobe:
ZO“ = V . P1 + B
B
O“ = 6,39 . 195 + 50 = 31,311 dm³
50
O“ = volíme 35 dm³
Podľa vypočítaného objemu tlakovej expanznej nádoby O“ stanovíme skutočný objem O
zvolením najbližšej vyššej vyrábanej tlakovej expanznej nádoby.
Vyrábané tlakové expanzné nádoby:
Objem dm³
Priemer mm
Výška mm
Použité normy:
STN 07 0245
STN 07 0240
STN 06 0310
STN 06 0830
STN 06 1008
STN 73 4219
12
270
255
25
380
280
35
380
365
50
380
505
Teplovodné kotly do výkonu 50
Nízkotlakové kotly
Ústredné vykurovanie, projektovanie, montáž
Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné vykurovanie
a ohrievanie úžitkovej vody
Požiarne predpisy pre inštaláciu a používanie topidiel
Pripojovanie spotrebičov palív ku komínom
17
18
1. Za akosť, kompletnosť funkciu a prevedenie ručíme po dobu 24 mesiacov odo
dňa predaja výrobku spotrebiteľovi. Chyby vzniknuté preukázateľne následkom
zlého materiálu, chybnej konštrukcie, alebo chybného prevedenia odstránia
v záručnej dobe servisné opravovne.
2. Ak sa vyskytne v záručnej dobe chyba materiálu a pod., ktorá nebola spôsobená
spotrebiteľom alebo osobou užívajúcou výrobok, alebo neodvratnou udalosťou,
bude výrobok spotrebiteľovi bezplatne upravený za predpokladu, že:
- záručný list je riadne vyplnený
- od doby predaja výrobku po uplynutí reklamácie neuplynulo viac než 24 mesiacov
- výrobok bol odborne inštalovaný a pripojený
- výrobok bol použitý pre daný účel v súlade s prevádzkou a montážnymi predpismi
- pri montáži a obsluhe boli dodržané prevádzkové a montážne predpisy výrobcu
- výrobok nebol násilne mechanicky poškodený
- na výrobku neboli prevedené žiadne úpravy, opravy alebo neoprávnené manipulácie.
3. Reklamácie uplatňuje spotrebiteľ u dodávajúcej organizácie alebo v najbližšej
servisnej opravovni. Pri reklamácii výrobku je nutné predložiť riadne vyplnený
záručný list.
4. Záručnú opravu prevedie servisný podnik podľa povahy závady buď priamo u spotrebiteľa
alebo vo vlastných dielňach, a to v najbližších možných termínoch.
5. Záručná lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
Organizácia, u ktorej spotrebiteľ uplatní reklamáciu, vydá o tom príslušné potvrdenie
na tretej strane záručného listu
6. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri doprave. Tie uplatňuje spotrebiteľ
u dopravcu.
7. Spotrebiteľ stráca nárok na záruku, keď v záručnej dobe previedol sám alebo dal
previesť treťou osobou akúkoľvek zmenu alebo opravu chybného výrobku bez vedomia a
súhlasu dodávateľa, alebo ak previedol zmenu prípadne iné opravy v texte záručného listu.
19
Záznam o prevedených záručných opravách
Dátum
reklamácie
zákazníka
Dátum
prevzatia
do zar. opravy
Dátum
ukončenia
záručnej
opravy
20
Predĺženie
zár. lehoty
o dni
Pečiatka
a podpis
opravovne
Download

Návod na obsluhu a montáž kotla KM-19,8 UD