Ponúkame:















vyučovanie cudzích jazykov
výlety, exkurzie, vychádzky
plavecký výcvik pre 4. a 6.ročník
lyžiarsky výcvik pre 4. a 7. ročník
školu v prírode
bohatú ponuku voľnočasových aktivít
prácu v školskom rozhlase Kamarát
prácu v záujmových útvaroch
realizáciu v našich voliteľných predmetoch
– dopravná výchova, tvorivé písanie,
pohybová príprava, mediálna výchova,
geobádateľ, biobádateľ, hravá slovenčina,
praktiká z matematiky, divadelníček, môj
kamarát počítač, mladý záchranár,
bádateľko
tvorba projektov – získanie financií
prevádzka školskej knižnice ŠTOPLÍK
práca v interaktívnej učebni
zaujímavá činnosť ŠKD
reedukačné cvičenia pre žiakov s poruchami
učenia a správania
pomoc asistenta učiteľa, špeciálneho
školského pedagóga a školského psychológa
Organizácia školského roka 2011/2012
I. polrok:
 vyučovanie sa začína
5. septembra 2011 (pondelok)
 vyučovanie sa končí
31. januára 2012 (utorok)
Základná škola s materskou školou
Ul. M.R.Štefánika 1,
Vrútky
II. polrok:
 vyučovanie sa začína
1. februára 2012 (streda)
 vyučovanie sa končí
29. júna 2012 (piatok)
Prázdniny
Termín prázdnin
jesenné
28.10.2011 – 31.10.2011
vianočné
23.12.2011 – 05.01.2012
polročné
jarné
Školský rok: 2011/2012
03.02.2012
05.03.2012-09.03.2012
veľkonočné 05.04.2012 – 10.04.2012
letné
02.07.2012 – 31.08.2012
Motto:
„Podajte nám ruku,
my Vás prevedieme svetom poznania,
pomôžeme realizovať Vaše túžby a sny
a výsledkom budú plody nášho spoločného úsilia.“
(Erika Repková)
Vedenie školy:
Rodičia a žiaci!
Vítame Vás v našich priestoroch v novom
školskom roku 2011/2012. Vstúpili ste do
zrekonštruovanej budovy, kde Vám ponúkame
nielen vzdelávanie a výchovu, ale množstvo
príležitostných aktivít a záujmových útvarov
pre zaujímavé trávenie voľného času.
Vaša riaditeľka
PaedDr. Erika Repková
- riaditeľka
PaedDr. Jarmila Skyvová - zástupkyňa RŠ
pre 2. stupeň
Mgr. Beáta Pivarčiová
- zástupkyňa RŠ
pre 1. stupeň
Romana Kubičková
- zástupkyňa RŠ
pre materskú školu
Výchovný poradca:
Mgr. Zdenka Rizmanová
Po: 13,15 - 15,15 hod.
Ut: 8,30 - 11,30 hod .-každý nepárny týždeň
Špeciálny školský pedagóg:
Mgr. Jana Habdáková
Ut: 13,30 – 14,30 hod.
Školský psychológ :/zamestnanec CPPPaP Martin/
Mgr. Monika Pilarčíková, Mgr.Iveta Líšková
Asistenti učiteľa:
Zuzana Horváthová
Erika Delinčáková
Vychovávateľky ŠKD:
1. oddelenie:
Ivana Vojvodová
2. oddelenie: Mgr. Erika Balúnová
Tajomníčka:
Katarína Pevalová
Školník:
Mgr.Michal Varchola
Upratovačky: S.Balogová, Z.Ohrádková,
M.Zentková, J.Štanclová
PhDr. Ingrid Ivaničová (prítomná každú stredu v ZŠ)
Adresa školy:

Netriedni učitelia:
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1,
038 61 Vrútky
Školská knižnica Štoplík:
Mgr.Renáta Hnilicová
Triedni učitelia:
Kontakty:

Sekretariát školy: 043/4282119

Fax: 043/4301491
E-mail adresa:
ZŠ [email protected]

MŠ [email protected]
www-stránka:
www.zsstefanikvrutky.edupage.org


Materská škola: 043/4283838

Školská jedáleň: 043/4281296
1.A Mgr. Zuzana Jašková
1.B Mgr. Miriam Verešová
2.A Mgr. Monika Vojteková
2.B Mgr. Monika Kaštanová
3.A Mgr. Renáta Hnilicová
3.B Mgr. Silvia Majerovová
4.A Mgr. Helena Vargová
4.B Mgr. Eva Nagyová
5.A Mgr. Monika Ševčíková
6.A Mgr. Anna Meravá
6.B Mgr. Tomáš Klačan
7.A Mg. Lýdia Šulhánková
7.B Mgr. Alena Sereková
8.A Mgr. Jana Repoňová
8.B Mgr. Alena Matulová
9.A Mgr. Zuzana Krupová
9.B Mgr. Martin Bačiak
Prevádzka školy:
Vyučovanie: 7,45 hod. – 13,10 hod.
ŠKD:
6,00 hod. – 16,30 hod.
MŠ:
6.00 hod. – 16,30 hod.
Začiatok
Koniec
1. hod.
7,45
8,30
2. hod.
8,40
9,25
po 1. hod.
8,30 – 8,40
po 2. hod.
9,25 – 9,40
3. hod.
9,40
10,25
po. 3. hod.
10,25 – 10,35
4. hod.
10,35
11,20
po. 4. hod.
11,20 – 11,30
5. hod.
11,30
12,15
po. 5. hod.
12,15 – 12,25
6. hod.
12,25
13,10
Hodiny
od 13,40
Prestávka
poobedňajšie
vyučovanie
Download

Základná škola s materskou školou,