DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
LIMBOVÁ 1
833 40 BRATISLAVA
Predvoľba
Spojovateľka
59371
59371 111
RIADITEĽSTVO DFNsP
Vnútorná linka
sekretariát riaditeľa
FAX
zást. riaditeľa pre LPS
zást.riaditeľa pre ekonomiku
sestra manaţérka pre ošetrovateľstvo
zást.riaditeľa pre PTÚ
zást.riaditeľa pre styk s poisťovňami
hovorkyňa
512, 513
referát kontroly a sťaţností
referát pre vedu a výskum
sociálna sestra
ústavný hygienik
referát kvality zdravotnej starostlivosti
koordinátor transplantač. programu
vedúca kniţnice
kniţnica DFNsP
referát krízového riadenia
závodný výbor odborov
právny referát
170
151
382
405
600
374
184
179
186
507
504
Priama linka
54 774 987, 59 371 513
54 776 243, 59 371 884
54 773 937, 59 371 513
54 774 269, 59 371 515
54 774 946, 59 371 446
54 773 045, 59 371 363
544
515
446
363
166
599
FAX
FAX
59 371 827
59 371 820
zaktualizovanú verziu Telefónneho interného zoznamu DFNsP nájdete na www.dfnsp.sk
1
PREVÁDZKOVO - TECHNICKÝ ÚSEK
( PTÚ )
Oddelenie prevádzkových činností
Blok „G“ + - 0
( OPČ )
FAX v podateľni
vedúci odd. prevádzkových činností
odd. prevádzkových činností
referent pre odpad. hosp.
podateľňa
registratúrne stredisko zdrav. dokumentácie
obsluha AV techniky ( posluchárne )
a rozmnoţovňa
šatňa medikov – 2“F“
54 788 361, 59 371 537
517
379
362
518
146, 805
188
226
Informátor
poliklinická časť „D“
administratívna časť „G“
centrála EPS - 1 “B“
566
350
693
54 776 080, 59 371 693
Oddelenie dopravných činností
Blok „E“ -3 a - 4
vedúci oddelenia
dispečing VaD
vodič motorového vozidla
manipulantky nemocničného prádla
vedúca skladu nemocničnej bielizne
centrálna úprava postelí
( ODČ )
206
116, 117, 119
380
118
690
402
Oddelenie materiálno - technického zabezpečenia
a skladovania
Blok „C“ - 3, - 4
vedúci oddelenia
referent zásobovania
sklady všeobecného materiálu
( MTZ )
889
887
875
FAX
Oddelenie technickej údržby budov
Blok „C“ -3, „B, E“– 4
59 371 825
( TÚB )
majster TÚB
459
dispečing údržby – nahlas. porúch
denná miestnosť, kuchynka
zámočnícka dielňa
stolárska dielňa
860, 870
388
234
283
2
M: 0905 715 761
vodárska dielňa
chladiaca stanica
výťahoví technici
trafostanica –1/G
technická dokumentácia
607
357
436
115
168
Investičný referát
732
Oddelenie zdravotníckej techniky
Blok „C“ -2
vedúci oddelenia
referent
mechanici zdrav.techniky
Verejné obstarávanie
Blok „F“ - 1
odborný referent – verejné súťaţe
( OZT )
609
803
804
FAX
59 371 823
( VO )
571
ODDELENIE PERSONÁLNEJ POLITIKY A PRÁCE A MZDY
Blok „G“ + 2
vedúca odd. personálnej politiky
personálne oddelenie
oddelenie práce a mzdy
referent – starostlivosť o zam.
479
524
529
167
EKONOMICKÝ ÚSEK
Blok „G“ + 2
zástupca riaditeľa pre ekonomiku
515, 516
manaţér ekonomického oddelenia
574
Oddelenie finančnej účtárne,
plánu a rozpočtu
( FU a PaR )
Blok „G“ + 2
vedúci oddelenia plánu
a rozpočtu a fin. účtárne
oddelenie plánu a rozpočtu
referent rozpočtu
ekonóm. MTZ
54 774 269, 59 371 515
369
150
478
185
3
finančná účtáreň
finančná účtáreň
pokladňa
525
368
364
Oddelenie mzdovej učtárne
Blok „G“ + 2
vedúci oddelenia
oddelenie mzdovej učtárne
509
521, 528
Oddelenie operatívnej evidencie
Blok „C“ - 2
vedúci oddelenia
referenti
( OE )
808
706
Oddelenie výpočtovej techniky
Blok „F“ - 1
vedúci oddelenia
technici
správca NIS
( OVT )
886
743
904
Oddelenie zdravotnej informatiky a štatistiky
Blok „C“ + - 0
vedúci oddelenia
oddelenie
( OZIŠ )
161
526, 527
Úsek liečebnej výživy a stravovania
Blok „B“ - 3
vedúci liečebnej výţivy a stravovania
vedúci diétnych sestier
diétne sestry
referent pre stravovanie
hlavná kuchárka, varňa
sklad potravín
výdaj pacientskej stravy
skladový účtovník
výdaj stravy
– ref. strav. prevádzky
umýváreň riadu pacientov
( ÚLVaS )
649
630
691, 591
880
592
593
703
725
646
386
4
chodba – sklady
661
Oddelenie liečebnej výživy novorodencov a dojčiat
Blok „E“ – 3
vedúca sestra
sesterská miestnosť
prípravovňa kojeneckej stravy
mliečna časť
235
236
237
245
Laktárium – Banka ženského-materského mlieka
Blok „C“ + 2
príjem mlieka
príprava sterilných dávok
847
846
ZÁKLADNÁ ŠKOLA A MATERSKÁ ŠKOLA PRI ZDRAV. ZARIADENÍ
Blok „C“ - 3
riaditeľka ZŠ, internet
zástupca riaditeľky ZŚ
tajomníčka ZŠ
ZŠ
riaditeľka MŠ
FAX
519
105
313
510, 722
312
FAX
( ZŠ ) ( MŠ )
59 371 519
59 371 312
KLINIKA DETSKEJ NEUROLÓGIE
( KDN )
Lôžková časť
Blok „E“ + 7
prednosta
sekretariát, dokumentaristka
primár
vedúca sestra
vyšetrovňa
lekárska izba
sestra – malé deti
sestra - veľké deti
ošetrovňa
kuchyňka
720
274
631
102
441
674, 810
331
332
408
632
pohotovostná sluţba
393
Ambulantná časť
5
FAX
59 371 708
Blok „D“ + 4
prihlasovanie pacientov
neurologická ambulancia
neurolog. ambulancia
psychológ
323
620
865
406
KLINIKA DETSKEJ PSYCHIATRIE
( KDP )
Lôžková časť
Blok „E“ + 7
prednosta
primár
vedúca sestra
vyšetrovňa – odd. malých detí
vyšetrovňa – odd. veľkých detí
denná miestnosť sestier
staničná sestra
hovorňa
materská škola
lekárska izba
pracovňa psychológa
410
476
310
416
718
895
719
704
709
243, 877, 315
508
59 371 878
59 371 883
Ambulantná časť
Blok „D“ + 4, +3
psychologická ambulancia „D“ +4
ambulancie
sestry
325
700, 108, 733, 394
189
I. DETSKÁ KLINIKA
( I. DK )
Lôžková časť
Blok „E“ + 6
prednosta kliniky
sekretariát
zástupca prednostu
vedúca sestra
diabetologické centrum
lekári
209
209
103
201
485
391
Dojčenské oddelenie
vyšetřovna
staničná sestra
lekárska izba
272, 281
903
271
6
FAX
59 371 852
FAX
59 371 467
denná miestnosť sestier
materská škola
oddelenie - chodba
stacionár
311
392
282
142
Interné oddelenie
vyšetrovňa
staničná sestra
kuchyňka
kniţnica
telocvičňa
lekárska izby
psychológ
škola
dokumentaristka, diétna sestra
telocvičňa
301, 302
741
482
471
329
232, 241, 242, 484, 871
231
742
481
249
laboratóriá I. DK
Blok „C“ + 2
laboratóriá
656, 657
Ambulantná časť I. DK
Blok „D“ + - 0
dojčenská ambulancia
532, 914
Ambulantná časť - odborné ambulancie
Blok „D“ + 2
odborné ambulancie
diabetologická ambulancia
660, 740, 749, 855, 856, 623, 662
618
I. DK - Včasná diagnostika a terapia psychomotorického vývinu detí
Blok „C“ – 3
včasná diagnostika
728, 650
Oddelenie patologických novorodencov I. DK
Blok „C“ + 4
prednosta kliniky ,,E“ + 6
primár kliniky
FAX
vedúca sestra, staničná sestra odd.
ošetřovna I.
ošetřovna II.
lekárska izba
( I. DK – OPN )
209
760
59 371 602
769
531, 768
761
763, 764
7
JIS
staničná sestra JIS
denná miestnosť JIS
JIS
767
766
765, 542
Blok „C“ + 3
„PRO VITA“
lekári
lekári
dokumentaristka
54 793 655
843
833
845
DETSKÉ KARDIOCENTRUM SR
riaditeľ
nám. pre ekonomiku
asistent ekon. nám.
námestníčka pre oš. starostlivosť
referent VO
odd. rozpočtu a financovania,
fin. učtáreň, správa majetku,
styk s poisťovňami, MTZ
informatici
technik
personálne, práce a mzdy
koordinátor ekon. agiend
( DKC SR )
798
503
248
781
782
FAX
783
797
867
643
874
Oddelenie funkčného vyšetrovania
Blok „A“ + 1
sekretariát OFV
vedúca sestra
denná miestnosť
lekárska izba
Ultrazvuk I.
Ultrazvuk II.
Spirometria
katetrizačné prac.( angio ),
kardio anestéza blok „B“
OFV katetrizácia blok „B“
Holter-ergometria
lekárske izby
Kardiologické oddelenie
Blok „E“ + 5
59 371 540
( OFV )
864
861
862
863
779
773
772
756
723
776
491, 853, 863
A
primár oddelenia, nám. pre LPS
dokumentaristky
( DKC SR )
640
638
8
vedúca sestra
zákroková miestnosť
denná miestnosť
kuchyňka
253
263
255
254
JIS
322, 324
lekárske izby - ţeny
lekárska izba - muţi
izba matiek
857, 233, 473
477
256
Kardiochirurgické oddelenie
Blok „E“ + 5
B
( DKC SR )
primár oddelenia
dokumentaristka
vedúca sestra
zákroková miestnosť
denná miestnosť
kuchyňka
kniţnica
647
327
633
401
404
634
280
JIS
181, 387, 554, 659
lekárske izby - muţi
288, 289, 483, 489
Oddelenie intenzívnej a resistutačnej starostlivosti
Blok „E“ – 2
( OIRS )
primár oddelenia
dokumentaristky
vedúca sestra
oddelenie
lekárska izba
denná miestnosť
kniţnica
360
397
724
729
727
390
492
Operačné sály
operačné sály
denná miestosť
anestéza
ECC – pumpa
688, 687, 689
556
813, 489
420
Ambulancie
Blok „D“ + 2
EKG
vyšetrovňa I.
vyšetrovňa II.
vyšetrovňa III.
444, 817
854
545
624
9
II. DETSKÁ KLINIKA
Blok „E“ + 4
prednosta kliniky, internet
sekretariát
primár
dokumentaristka
vedúca sestra
kniţnica
( II. DK )
104
109
107
309
106
472
FAX
59 371 850
Dojčenecké oddelenie
Blok „E“ + 4
staničná sestra
TJKD
transplantačná jednotka kostnej drene
prijímacia miestnosť TJKD
staničná sestra – dojč. odd.
lekári
študovňa
zákroková miestnosť
izba sestier + sanitárky
265
319, 377
267
265
240, 326, 474, 641, 642
326
264
258
Interné oddelenie
staničná sestra
oddelenie
sesterská izba
izby matiek
chodba
nadštandartná izba
nadštandartná izba
laboratórium molek. genetiky bl. „A“
673
717
671
635
637
672
636
882
laboratórium II. DK
Blok „A“ + 2
laboratórium
873
Interné ambulancie II. DK
Blok „D“ + - 0
interné ambulancie
913
Odborné ambulancie II. DK
Blok „D“ + 2
gastroenetrologická ambulancia
endokrinologická ambulancia
359
567
10
pneumoalergologická ambulancia
reumatologická ambulancia
nefrologická ambulancia
endokrinologicko metabolická amb.
psychologická ambulancia
denná miestnosť
563
562
562
562
560
562
KLINIKA DETSKEJ ORTOPÉDIE
( DORK )
Blok „E“ + 3
Riadiaca časť
prednosta kliniky
primár oddelenia
sekretariát
vedúca sestra
vyšetrovňa
chodba (kontakt rodič. s pacientom)
lekárske izby
pracovňa asistentov (lekárov)
pedagóg
kniţnica
451
FAX
239
FAX
612
FAX
443
711, 712, 381
494
851, 611
735
202
443
59 371 881
59 371 853
59 371 716
Ortopedická ambulancia
Blok „D“ + 1
ortopedické ambulancie
578, 403
KLINIKA PEDIATRICKEJ UROLÓGIE
( KPU )
Blok „E“ + 3
primár oddelenia
sekretariát
vedúca sestra
lekári
kuchyňka, chodba
zákroková miestnosť
endoskopia
sesterská miestnosť + herňa
268, 261, 721
268
215
251, 192, 252
396
317
225
314
Urologické ambulancie
Blok „D“ + 1
urologická ambulancia
urodynamická ambulancia
585
440
11
FAX
59 371 858
KLINIKA DETSKEJ OFTALMOLÓGIE
( KDO )
Blok „E“ + 2
prednosta kliniky
sekretariát, domumentarista
primár
vedúca sestra
pohotovostná ambulancia
sluţba - sestra
chodba - kuchyňka
kniţnica – zasadačka
lekári
karta, informácie, objed. pacientov
ambulancia ELF
345
FAX
345
346
223
622
714
614
304
303, 213, 344
128
153
59 371 876
Očné ambulancie
Blok „E“ + 2
ambulancie
ortoptika
ERG ambulancia + lekár
študentská miestnosť
557, 568, 625, 622, 559
564
586
584
KLINIKA DETSKEJ CHIRURGIE
Blok „E“ + - 0
( KDCH )
Riadiaca časť
prednosta kliniky
sekretariát
FAX
primár
vedúca sestra
FAX
lekárske izby
343
342
59 371 866
173
349
59 371 802
sluţba sanitár
171,172, 334, 174,
175, 176, 347, 348, 307
219
Oddelenie chlapcov
primár COS
staničná sestra
sesterská izba
vyšetrovňa
dokumentaristka
škola
227
616
296
294
480
655
12
Klinika detskej chirurgie
Blok „E“ + 1
( KDCH )
Kojenecké oddelenie
staničná sestra
oddelenie
sesterská izba
lekárska izba
sanitár – pohotovostná sluţba
218
222
210
221
219
Oddelenie dievčat
lekárska izba
staničná sestra
oddelenie
sesterská izba
škola
615
613
295
298
297
Chirurgické ambulancie
Blok „D“ + 1
všeobecná chirurgická ambulancia
úrazová chirurgická ambulancia
odborné chirurgické ambulancie
denná miestnosť
endoskopia
sadrovňa
775
546
774
541
539, 387
530
DETSKÁ KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY ( DKAIM )
Blok „E“ - 1
prednosta kliniky
sekretariát prednostu
418
417
DETSKÁ KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY ( DKAIM )
A
Blok „E“ – 1
primár
dokumentaristky
216
415
59 371 879
13
vedúca sestra
staničná sestra
lekári
zákrokovňa
chodba, staničná sestra
I.izba pacientov
II.izba pacientov
I.izolačka
II.izolačka
lekárska izba - denná miestnosť
rýchly prevoz ( vodiči )
293
617
413, 502, 292, 412, 488
414
499
490
497
496
495
411
800
M: 0905 / 447 117
Ambulantná časť
Blok ,,D” + 1
liečba bolesti
626
DETSKÁ KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY ( DKAIM )
B
Blok „E“ – 1
primár
lekári
staničná sestra
oddelenie
kuchyňka
lekárska izba - denná miestnosť
216
177, 178
321
300, 330
400
339
DETSKÁ KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY ( DKAIM )
C
Blok „E“ - 1
primár
vedúca sestra - anestéza
lekári ( pracovne na + 2 / E )
anestézia - premedikácie
anestézia - sestra
lekár, anestézia – sluţba
141, 198
190
224, 212, 412, 178
424
193
198
KLINIKA DETSKEJ HEMATOLÓGIE A ONKOLÓGIE
Blok „E“ – 2
prednostka kliniky
230
14
primárka
vedúca sestra
dokumentaristka, sekretariát
psychológ
sociálna sestra
centrálna riediareň cytostatík
139
130
376
247
205
373
Lekárske izby:
129, 246, 247, 375, 830
Malé deti
vedúci lekár
staničná sestra
ošetrovňa
sesterská izba
kuchyňka
246
338
120
336
335
izba pacientov č.1
izba pacientov č.2
izba pacientov č.3
izba pacientov č.4
izba pacientov č.5
izba pacientov č.6
izba pacientov č.7
izba pacientov č.8
izba pacientov č.9
izba pacientov č.10
905
121
122
124
125
126
149
354
140
355
herňa
148
Veľké deti
vedúci lekár
staničná sestra
odd. ošetrovňa
sesterská izba
247
130
203
145
izba pacientov č.1
izba pacientov č.2
izba pacientov č.3
izba pacientov č.4
izba pacientov č.5
izba pacientov č.6
izba pacientov č.7
izba pacientov č.8
izba pacientov č.9
133
134
135
136
137
138
144
154
155
kuchynka sestier
147
zasadačka
165
Ambulantné podávanie cytostatík (APC)
ošetrovňa
izba APC
147
144
FAX 59 371 583
FAX 59 371 143
15
Ambulantná časť
Blok „D“ + 4
sestry
ambulancia I
ambulancia II (vedúci lekár)
ambulancia III
684
682
587
372
ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY
( OLM )
PRACOVISKO KLINICKEJ BIOCHÉMIE
( KB )
Blok „B“ + 2
primár
zástupca primára
FAX
zástupca primára
vedúca laborantka
zást.vedúcej laborantky
pracovňa lekárov
zasadačka
denná miestnosť-biochemia
pracovňa IZzZ
pracovňa IzzZ
laboratórna časť
pohotovostná sluţba
močové laboratórium
externý príjem biolog.mat.(HPL)
centrálny príjem biolog.mat.
acidobáza a glykémie
bioch.lab.+Statim
rutinné laboratórium
špec.lab. GC/MS
špec.lab.HPLC,AAA
metabolické laboratórium
laboratórium
Elfo laboratórium
umýváreň skla
229
832, / 438 /
59 371 814
438
220
435
452
460
429
551
552
755
456
428
561
787
466
468
469
228
683
668
739
667
PRACOVISKO HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE
zodp.ved.lekár HaT, zást.primára OLM
FAX
zástupca vedúcej lab.OLM
pracovňa lekára
pracovňa lekárov
pracovňa lekárov
( HaT )
832, /438/
59 371 839
435
692
580
832
16
pracovňa IZzZ
439
laboratórna časť
príjem materiálu
laboratórium základnej hematológie
hemokoagulačné laboratórium
cytomorfologické laboratórium
lab.prietokovej cytometrie
imunohematologické laboratórium
krvná banka
cytochémia
laboratórium prietok. cytometria
269
260
430
601
676
498
501
907
676
pohotovostná služba
základná hematológia
krvná banka
260
514, 501
Ambulantná časť
Blok ,,D” + 2
hematologická ambulancia
569
PRACOVISKO KLINICKEJ IMUNOLÓGIE
( KIaA )
Blok „C“ + 2
vedúci lekár
vedúca laboratória
IZZ
humoral. laboratórium
celulárne laboratorium
ELISA laboratórium
zasadačka
denná miestnosť
453
454
461
658
665
291
869
666
Imunologická ambulancia
Blok „D“ + 2
ambulancia
538
DETSKÁ OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA
( ORL )
Blok „A“ + - 0
prednosta kliniky
sekretariát - FAX
primár
pracovňa lekárov
vedúca sestra
448
207
59 371 812
244
421, 422, 579, 692
207
17
ošetrovňa
kuchyňka - chodba
karta
204
449
132
Operačná časť
Blok „B“ - 1
staničná sestra
izba sestier, denná miestnosť
administratívna pracovňa
operačná sála
endoskopia
464
754
465
426
427
Odborné ambulancie
Blok „A“ + 0
ambulancia , sluţba UPS
fibroskopická mabulancia
kartotéka
553
621
132
Blok „D“ +3
logopedická ambulancia
ambulancia I.+ kartotéka
ambulancia II.
audiometria
otoakustické emisie
746
543
576
581
582
ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL
( COS )
Blok „A“ - 1
primár
vedúca sestra, staničná sestra
anestéza – staničná sestra
anestéza premedikácie
anesteziológ
administratívna pracovňa
denná miestnosť
sterilizácia
nočná sluţba - inštrumentárky
anestéza - sluţba SZP
III. op. sála chirurgia
III. op. sála chirurgia
II. op. sála urológia
operátori - dokumentarista
operátori
I.op. sála chirurgia
227
821, 819
190
424
198
523
555
824
199, 793
193
419
651
652
523
822
653
18
OP sála III. (septická )
zákrokovňa
651, 419
990
OAIM - telefonické spojenie v službe
anestéziologické sestry
490, 499
Oddelenie centrálnych operačných sál
Blok „A“ - 2
denná miestnosť - očná
nočná sluţba - inštrumentárky
premedikačná miestnosť
pooperačná miestnosť DKC SR
anestéza - lekári
denná miestnosť - kardio
ortopédia – artroskop
denná miestnosť – DKC SR
denná miestnosť ortopédia
828
793, 792
686
685
891
813
893
556, 826
829
Operačné sály
OP sála I. ( aseptická )
OP sála II. ( mezoseptická )
OP sála III. ( septická )
OP sála IV. ( kardiochirurgická )
OP sála ortopedická V.OP.S.
OP sála V. ( ortopedická )
OP sála VI. ( očná )
653
652
651, 419
688, 687
689
680
794
RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE
( RDG )
Blok „B“ + 1
primár
sekretariát
zástupca primára, internet
vedúca sestra
RDG pracovňa 1
RDG pracovňa 3 a 4
izba laborantov
negatoskopia, popisovňa
laborantská miestnosť
inšpekčná izba lekára
inšpekčná izba lekárov
sonografia
angio pracovisko( anestéza DKC)
angio pracovisko
tmavá a svetlá komora
centrálna karta
751
752
511
520
575
500
770
594
487
383
384, 790, 370, 486
894
723
756
753
450
19
CT pracovisko
CT - DKAIM
286
287
FYZIATRICKO – REHABILITAČNÉ ODDELENIE
( FRO )
Blok „B“ „C“ – 1
primár
vedúci fyzioterapeut
recepcia
ambulancia č. 1
ambulancia klinická č. 2
elektro+masér
lekárska izba
vodoliečba
teploliečba
telocvičňa 1
telocvičňa 2
individuálna tělocvična
telocvična
individuála telocvična
194
195
159
736
737
395
675
799
158
183
187
694, 250
738
705
ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE
Blok „B“ - 2
primár
vedúca sestra
dokumentaristka, IZP
staničná sestra (príprava ZP)
príjem ZP
výdaj sterilných ZP
kancelária stan. sestra
dekontaminácia ikubátorov
príprava a pranie ZP
dekontaminácia lab. skla
( OCS )
432
445
433
849
848
840
892
844
157
667
DETSKÁ DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA
( DKK )
Lôžková časť
Blok „C“ +3
prednosta
sekretariát
284
284, 442
20
FAX
59 371 859
primár
vedúca sestra
lekárska izba - ţeny
lekárska izba – muţi
zákroková miestnosť
príjimacia miestnosť
kniţnica
koţné laboratórium + 2 / C
lekárska izba + 2 / C
434
277
320
101
262
273
191
739
162
Ambulantná časť
Blok „D“ +3
dermatovenerologické ambulancie
testovacie laboratórium
zákroková miestnosť
fototerapia
713, 573, 535
573
885
535
NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ
( NL )
Blok „C“ + - 0
vedúca lekárne
FAX
zástupca vedúcej
pracovňa – gamo – objednávka
liekov cez VT a klinický farmaceut
administratíva
kancelária - ekonómky
610
59 371 815
834
619
832
838
Oddelenie klinickej farmácie
Blok „C“ + 0
FAX
vedúca oddelenia
výdaj liekov, sklad
59 371 815
834
603
Oddelenie prípravy liekov
Blok „C“ + 0
vedúca oddelenia prípravy liekov
laboratórium pre prípravu liekov
606
604
Oddelenie kontroly liekov
Blok „C“ + 1
vedúca oddelenia
diagnostiká a ekonomka
FAX
590
696
59 371 816
21
príprava diagnostických roztokov
– labor.
vedúca farmaceutická laborantka a
laboratórium fyzikálno chemickej
kontroly
labor.mikrobiologickej kontroly
664
590, 598
698
Oddelenie výdaja zdravotníckych pomôcok
Blok „C“ –1
vedúca oddelenia VZP
FAX
sklady ŠZM
sklady
807
59 371 818
809
806
Oddelenie centralizovanej prípravy roztokov a cytostatík
Blok „E“ –2
vedúci oddelenia
373
Oddelenie prípravy sterilných liekov
( OPSL )
Blok „C“ + 1
vedúci lekárnik OPSL
vrchná laborantka – ved. farm. lab.
príjem NTS fliaš
laboratórium OPSL
denná miestnosť
príprava sterilných liekov
počítač – 3 / C
896
898
890
596
595
897
679
59 371 841
POLIKLINICKÁ ČASŤ
Blok „D“ + - 0
informátor
hala polikliniky
566
796
Oddelenie urgentného príjmu
primár
vedúca sestra
LSPP ambulancia č. 1
LSPP ambulancia č. 2
( OUP )
918
922
910
911
22
LSPP denná miestnosť
Klinická ambulancia I. a II. DK
denná miestnosť
pediatrická akútna ambulancia č. 1
odberová ambulancia
pediatrická akútna ambulancia č. 2
chirurgická ambulancia – JUS
chirurgická ambulancia
lekárska izba č. 1
lekárska izba č. 2
expektačné lôţka
Registrácia pacientov - dispečing
Zber biologického materiálu
786
911
912
913
914
915
916
917
919
920
921
565, 744
385
Blok „A“ + - 0
Ušno nosovo krčné ambulancie
ambulancia, denná miestnosť
543
ambulancia foniatrická
576
Blok „D“ +-0
logopedická ambulancia
746
Blok „D“ + 1
Chirurgické ambulancie
všeobecná chirurgická ambulancia
úrazová chirurgická ambulancia
odborné chirurgické ambulancie
denná miestnosť
endoskopia
sadrovňa
775
546
774
541
539
530
Urologické ambulancie
urologická ambulancia
urodynamická ambulancia
585
440
Ambulancia DKAIM – liečby bolesti
626
Neštátna imunologická ambulancia
588
Imunoalergologická ambulancia
538
Ortopedické ambulancie
578, 403
23
Blok „D“ + 2
Kardiologické ambulancie
kardiologická ambulancia
kardiologická ambulancia EKG
EKG
854, 545, 624
444, 817
444, 817
Odborné ambulancie I. DK
odborná ambulancia, sestry
diabetologická ambulancia
diabetologická poradňa
odborné ambulancie
diétna sestra
novorodenecká ambulancia
660
740, 618
749
855, 856
623
662
Odborné ambulancie II. DK
gastroenetrologická ambulancia
endokrinologická ambulancia
pneumoalergologická ambulancia
reumatologická ambulancia
nefrologická ambulancia
endokrinologicko metabolická amb.
psychologická ambulancia
denná miestnosť
359
567
563
562
562
562
560
562
Hematologická ambulancia
569
Blok „D“ + 3
Ambulancie kliniky detskej psychiatrie
ambulancia
sestry
psychologická ambulancia „D“ +4
700, 108, 733, 394
189
325
Kožné ambulancie
dermatovenerologické ambulancie
testovacie laboratórium
zákroková miestnosť
fototerapia
713, 573, 535
573
885
535
Blok „D“ + 3
Ušno nosovo krčné ambulancie
audiometria
denná miestnosť
ambulancia, kartotéka
581
582
543
24
logopedická ambulancia
746
ambulancia neštátneho lekára 1
ambulancia neštátneho lekára 2
677
678
Blok „D“+ 4
Gynekologická ambulancia
prípravovňa
627
628
Neurologické ambulancie
prihlasovanie pacientov
neurologická ambulancia
neurolog. ambulancia
psychológ
323
620
865
406
Klinika detskej psychiatrie
psychológ
325
Ambulancie kliniky detskej hematológie a onkológie
sestry
684
ambulancia I
682
ambulancia II (vedúci lekár)
587
ambulancia III
372
súkromná zubná ambulancia
589
DODÁVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE
Vnútorná linka
MUNDITIA, s.r.o.
dodávateľské čistenie
Blok „E“ - 4
361
Kaderníctvo
Blok „F“ - 1
505
Kozmetika
Blok „F“ - 1
Masér
Blok „F“ - 1
Mob. tel. číslo
0902 177 733
506
25
Lekáreň LIMBA
Blok „D“ + - 0
608, 351
QUESTUS – predaj pizze, , atď..
Blok „B“ + - 0
837, 695
LASER DENT s.r.o.
MUDr. Jozef Šesták
- súkromná zubná ambulancia
Blok „D“ + 4
589
Strážna služba
kryté parkoviská - 2
648
Neštátne lekárske ambulancie
MUDr. Dagmar Kollárová
MUDr. Táňa Nováková
Blok „D“ + 3
677
678
EUROMED, s.r.o.
- neštátna chirurgická ambulancia
Blok „D“ + 1
777
IMUNO A ALERGO
- neštátna imunologická
a alergologická ambulancia
MUDr. Dagmar CINGELOVÁ, PhD.
Blok „D“ + 1
Bezpečnost práce
a požiarna ochrana
Marian Bednárik
Blok „E“ - 3
588
801
IMPAX TRADING, s.r.o.
Dialýza
Blok „D“ – 1, + 1
270, 279, 577
GP STOMEX s.r.o
závodná ambulancia
závodná sestra
Blok „D“ + 4
701
702
26
IMUNA PHARMA a.s.
FAX
Blok „E“ – 3
791
795
ZEPTER SLOVAKIA s.r.o.
liečba svetlom
Blok „C“ – 1
707
MOBILNÉ TELEFÓNY DFNsP
RÝCHLY PREVOZ – sanitka
Tech. údržba budov - dispečing
Odd. výpočtovej techniky - pohotovosť
Hovorkyňa
0905 / 447 117
0905 / 715 761
0918 / 817 868, 0905 / 885 908
0917 / 370 843
Menný zoznam vedúcich zamestnancov - vedenie DFNsP
telefón
klapkový
priama linka
512, 513
54774 987
515
54774 269
544
54 773 937
363
54773 045
Belcáková Tatjana, Bc.
zástupca riaditeľa pre PTÚ
sestra manaţérka pre
ošetrovateľstvo
446
54774 946
Tóthová Kamila, MUDr.
vedúci lekár polikliniky
570
Kováčová Viera, MUDr.
nám. pre styk s poisťovňami
166
Schewelová Darina Ing.
styk s poisťovňami
166
meno
Ţitňan Daniel, MUDr., MPH
funkcia
riaditeľ DFNsP
Haľko Michal, Ing.
zástupca riaditeľa pre ekonomiku
Laluhová-Strieţencová Zuzana,
MUDr.
zástupca riaditeľa pre LPS
Grman Tibor, Ing.
27
Menný zoznam vedúcich zamestnancov - administratíva
meno
Begánová Monika, Ing.
funkcia
telefón
klapkový
manaţér kvality
vedúci úseku liečebnej výţivy a
stravovania
vedúca oddelenia operatívnej
evidencie (OE)
600
609
Gáll Andrej
vedúca odd. zdravotníckej techniky
vedúci odd. výpočtovej techniky
(OVT)
Gogoláková Petra, Ing.
manaţérka ekonomického odd.
574
Hromádková Anna, Ing.
vedúci referent kontroly a sťaţností
170
Kováčiková Mariana
807
Krajčik Jozef, Ing.
vedúca výdaja zdravotníckych potrieb
vedúci odd. technickej údrţby budov
(TÚB)
Labašová Eva, Mgr.
vedúca kniţnice
184
Méryová Helena
509
Moric Milan, Ing.
vedúca mzdovej účtárne
vedúci zdravotníckej informatiky
(OZIŠ)
Pagáčová Jana
vedúca diétnych sestier
630
Rolincová Mária, PharmDr.
vedúca odd. prípravy sterilních liekov
predseda závodného výboru odborov
(ZVO)
vedúci odd. plánu a rozpočtu
a finančnej učtárne (EOPaR a FÚ)
vedúca odd. prevádzkových činností
(OPČ )
606
vedúci referent pre vedu a výskum
útvar krízového riadenia
Tomečko František
(ÚKR)
vedúca odd. personálnej politiky a
Tóthová-Šimčáková Mária, Mgr. PaM
vedúci odd. dopravných činností
Turčáni Jozef
(ODČ)
vedúci odd. materiálno - technického
Viola Jozef
zabezpečenia
(MTZ)
151
Brngál Igor
Čergelová Oľga
Dobiášová Adriana
Sejnová Daniela, MUDr.
Sirotová Eva, Ing.
Staneková Zuzana
Trokanová Ľudmila Ing.
28
649
808
886
459
161
507
368
517
186
479
206
889
priama linka
Menný zoznam vedúcich oddelení a kliník
meno
funkcia
telefón
227
Barák Ľubomír, MUDr.
primár centrálnych operačných sál
primár I. detskej kliniky pre
diabetologické centrum
Behúlová Darina, MUDr. PhD.
primár odd. laboratórnej medicíny
229
Bzdúch Vladimír, MUDr. CSc.
primár I. detskej kliniky
103
Brenner Marcel, MUDr.
primár odd. urgentného príjmu
918
Cingel Vladimír, MUDr.
Červeňová Oľga, Doc. MUDr.
PhD.
primár kliniky detskej chirurgie
173
prednosta I. detskej kliniky
primár - fyziatricko - rehabilitačné
oddelenie
209
Babulic Milan, MUDr. CSc.
Čolláková Katarína, MUDr.
Danilla Tibor, Doc. MUDr. CSc. prednosta detskej koţnej kliniky
primár - I. DK - odd. patol.
Franková Eva, MUDr.
novorodencov
Gerinec Anton, Prof. MUDr.
CSc.
prednosta detskej očnej kliniky
primár kliniky detskej anestéziológie
Hargaš Marián MUDr.
a intenzívnej medicíny / C
485
194
284
760
345
424, 141,198
Haviar Dušan, MUDr.
primár rádiologického oddelenia
751
Hlavatá Anna, MUDr.
primár II. detskej kliniky
primár - II. DK - transplantačná
jednotka kostnej drene
107
Horáková Júlia MUDr., PhD.
Huraj Emil, Doc. MUDr. CSc.
Jajcaiová-Zedníčková Nora,
MUDr.
Jakubíková Jana, Doc. MUDr.
CSc.
Jančár Marián, MUDr.
Kaiserová Emília, Doc. MUDr.
PhD.
Kokavec Milan, Doc. MUDr.
Köppl Jozef, MUDr.
Kovács László, Prof. MUDr.
DrSc.
primár ortopedickej kliniky
zástupca primára odd. laboratórnej
medicíny
prednosta otorinolaryngologickej
kliniky
primár odd. klinickej imunológie a
alergológie
primár kliniky detskej hematológie
onkológie
prednosta ortopedickej kliniky
primár kliniky detskej anestéziológie
a intenzívnej medicíny / A a B
prednosta II. detskej kliniky
240, 319
239
832, /438/
448
453
230
451
216,499, 339
109
Kubíková Jana, PharmDr., CSc. primár odd. centrálnej setrilizácie
432
Payerová Jaroslava, MUDr.
primár kliniky detskej neurológie
100
Polák Vladimír, MUDr. PhD.
prednosta urologickéj kliniky
268
29
priama linka
Sejnová Daniela, MUDr.
primár kliniky detskej hematologie a
onkológie
139
Slezáková Marta, RNDr., CSc.
vedúca nemocničnej lekárne
610
Staník Roman, MUDr.
primár otorinolaryngologickej kliniky
244
Sýkora Pavol, Doc. MUDr. PhD. prednosta kliniky detskej neurológie
prednosta kliniky anestéziológie
Šagát Tibor, Prof. MUDr.,CSc. a intenzívnej medicíny
Škodáček Igor, Doc. MUDr.
Csc.
prednosta kliniky detskej psychiatrie
274
Šuba Ján, MUDr.
pimár kliniky detskej psychiatrie
476
Tomčíková Dana, MUDr.
primár detskej očnej kliniky
346
Trnka Ján, MUDr. CSc.
prednosta kliniky detskej chirurgie
342
Velická Zuzana, MUDr. CSc.
primár detskej koţnej kliniky
434
Vicianová Katarina, MUDr.
vedúca lekárka I.detskej kliniky
843
418
410
Menný zoznam ved. sestier, ved. laborantiek, ved. asistentiek,
a ved. fyzioterapeutiek
meno
telefón
klapkový
Béressová Yveta, PhDr.
funkcia
vedúca sestra - odd. centrálnej
sterilizácie
Burgerová Veronika, Bc.
vedúca sestra - I. detskej kliniky
201
Červinková Renáta, dipl.s.
vedúca sestra - ortopedická klinika
vedúca zdra. lab.- odd. klinickej
imunológie
443
215
Drobná Jana
vedúca sestra - urologickej kliniky
vedúca sestra - odd. centrálneho
príjmu
Dúbravcová Petra, dipl. s.
vedúca sestra - očná klinika
223
Folkmanová Veronika, Bc.
277
Krajčovičová Anna, Mgr.
vedúca sestra - detská koţná klinika
vedúca sestra - klinika detskej
chirurgie
vedúca sestra - klinika detskej
psychiatrie
vedúca diétnych sestier - odd.
liečebnej výţivy a stravovania
vedúca laborantka - odd. laboratórnej
medicíny
Kopačová Emília
ved. farmakolog. lab. - lekáreň
Čiţmáriková Jana
Darášová Blaţena, Bc. dipl.s.
Haviarová Zlatica, Bc. dipl. s.
Holanová Sidónia, Mgr.
Klímová Marcela
30
445
454
565
349
310
630
220
898, 896
priama linka
Schéryová Marta, Bc. dipl.s.
zást. ved. lab. - odd. laboratórnej
medicíny
vedúca sestra – hematologická a
onkologická klinika
vedúca sestra - detská klinika
anestéziológie a intenzívnej medicíny
Sušková Slávia, Bc. dipl.s.
vedúca sestra - II. detská klinika
106
Syslová Zuzana, Mgr.
vedúca sestra - neurologická klinika
102
Štefánková Lýdia
ved. farmakolog. lab. - lekáreň
vedúca sestra otorinolaryngologickej
kliniky
vedúca RTG asistentka - rádiologické
oddelenie
vedúca sestra - centrálna mliečna
kuchyňa
vedúca sestra - centrálne operačné
sály
vedúca sestra – odd. urgentného
príjmu
vedúca sestra - I. DK - odd.
patologických novorodencov
vedúca fyzioterapeutka - fyziatricko rehabilitačné oddelenie
598
Petrakovičová Adriana
Lauková Jana
Števicová Eva, Bc.
Štrokendlová Ingrid, Bc.
Tančáková Daniela, Bc.
Valentová Jana, Bc.
Šurániová Helena Mgr.
Jančovičová Renáta, Mgr.
Zubalová Eva
435
130
293
207
520
235
819, 821
918
769
195
Menný zoznam lekárov
M e n o
Pracovisko
Pracovňa
761, 765
Oddelenie
Amb.
777
A
ANTOŠOVÁ Monika
MUDr.
I.DK.
ANDRISOVA Jana
MUDr.
RDG
BABALA Jozef
MUDr.
KDCH
172
294, 296
BABULIC Milan
MUDr.
COS
227
294, 296
BABINSKÁ Katarína
MUDr.
II.DK
BALAŢOVJECHOVÁ
MUDr.
KDN
408
BALAŢOVÁ Mariana
MUDr.
KDP
718
BANDŢÁKOVÁ Oľga
MUDr.
DKAIM
502
B
264
31
331
339
BANÍKOVÁ Karin
MUDr.
Onkol. kl.
336
cirkuluje
BÁNSKY Roman
MUDr.
KDCH
171
298, 221
BARÁK Ľubomír
MUDr. CSc. I. DK
485
209, 301, 302
740
BARINKA Jozef
MUDr.
KDCH
BARTOŇ Peter
MUDr.
Urol. klin.
251
317
440
BARKOCIOVÁ Jana
MUDr.
UNKK
BAŠNÁKOVÁ Jana
MUDr.
Urol. kl.
251
317
BEHÚLOVÁ Darina
MUDr., PhD. OLM - KB
229
814
BÉDER Igor
MUDr.
KDCH
307
298
BEDNÁROVÁ Marika
MUDr.
OUP a II.DK
BEIER Milan
MUDr., PhD. DKAIM
413
411, 499
BELICOVÁ Jana
MUDr.
ORL
422
204
BERNADIČOVÁ Katarína MUDr.
DKK
162
BERÁKOVÁ Katarína
MUDr.
Patológ
BERKYOVÁ Zuzana
MUDr.
DKAIM
178
424, 339, 499
BIBZA Jaroslav
MUDr.
KDCH
175
294, 296, 222
BITTALOVA Mária
MUDr.
KDCH
615
MD
BITTNEROVÁ-VICENOVÁ Lucia MUDr.DKAIM
499
BLÁHOVÁ Alţbeta
MUDr.
KDN
BLUSKOVÁ Zuzana
MUDr.
II. DK
BOĎOVÁ Ivana
MUDr., PhD. II. DK - TJKD
BODNAROVÁ Viera
MUDr.
OUP
BOHUNICKÝ Imre
MUDr.
Očná kl.
BOHMER František
MUDr.
539
mater. dov. MD
331, 332
MD
240
267, 319, 377
KDP
704, 508
718
BOHYNÍKOVÁ Nadeţda MUDr.
II. DK
560
264, 717, 671, 318
BORSIKOVÁ Elena
MUDr.
Gynek. amb
BRENNER Marcel
MUDr.
OUP
918
913, 914
BROZMANOVÁ Mária
MUDr.
Neurol. kl.
100
331
865, 620
Očná kl.
303
713, 714
mater. dov. MD
BROZMANOVÁ Denisa MUDr.
628,627
BROZMANOVÁ Blaţena, CSc. MUDr. Ortop. kl.
403
BROZMAN Michal Prof. MUDr. DrSc. KDCH
221
BRUCKNEROVÁ Ingrid
MUDr,PhD. I. DK - OPN
833
761, 531,768
BUCHVALD Dušan
MUDr.PhD. DKK
101
262, 273
BUSANYOVÁ-RAJNOKOVÁ Beáta MUDr. Očná kl.
303, 559
621, 622, 713
BUZASSYOVÁ Darina
MUDr.
292
411,499, 490
BZDÚCH Vladimír
MUDr. CSc. I. DK
103
209, 281, 301
DKAIM „A“
32
535
856, 660
BUTALOVÁ Mariana
MUDr.
Očná kl.
CIBULOVÁ Ľubica
MUDr.
závodná amb.
702
sestrička 701
CINGEL Vladimír
MUDr.
KDCH
173
295, 298
CSOMOR Daniel
MUDr.
DKAIM
412
424, 499
ČÁRSKA Natália
MUDr.
DKK
ČERNIANSKA Andrea
MUDr.
I. DK
271
ČECHVALOVÁ Andrea
MUDr.
Patológ
145, 203, 247
C
ČERVEŇOVÁ Oľga
262
272
855
Doc.MUDr. CSc. I. DK
209
281,301, 302,
856
ČIERNA Iveta
MUDr., PhD II. DK
240
671, 717
359
ČINČUROVÁ Elena
MUDr.
KDP
877
I.DK
241
272, 311
660,856
375
336, 129, 375
ČIŢNÁR Peter
Doc. MUDr. CSc.
ČIŢMÁR Andrej
MUDr.
Onkol. kl.
CMOREJOVÁ Alena
MUDr.
I. DK
ČOLLÁKOVA Katarína
MUDr.
FRO
194
DAKKAK Mohamad
Ing.
OCS
883
DALLOS Tomáš
MUDr.
II.DK
391, 272, 281
736
D
DANILLA Tibor
433, 857, 840
717, 264, 326, 109, 240
Doc. MUDr., PhD. DKK
422
262
535, 573
DICKA Eva
MUDr.
OUP
484, 302
DOLNÍKOVÁ Jana
MUDr.
I. DK-OPN
DRESLLEROVÁ Iveta
MUDr.
ORL logop.
746
DÚBRAVOVÁ Dana
MUDr.
KDCH
615
298, 917, 210
DUCHONOVÁ Jaroslava MUDr.
OUP a II.DK
DZATKOVÁ Marianna
MUDr.
Onkol. klin.
246
336, 129
DZURENKOVÁ Alica
MUDr.
II. DK
474
264, 717, 671, 319
ELEŠOVÁ Martina
MUDr.
DKAIM-amb.
178
300, 330, 339
ELIZOVÁ Iveta
MUDr.
Očná kl.
344
E
33
625
ELKHATIM Ali Sir
MUDr.
Onkol. klin.
375
336, 145
FABRICIOVÁ Katarína
MUDr.
I. DK
271, 272
281, 311
855
FÁBRI Oksana
MUDr.
OLM - HaT
439, 601
FISCHEROVÁ Oľga
MUDr.
Očná kl.
346
713, 714
625
II.DK
560
671, 717
F
FEHERVIZYOVÁ Zuzana MUDr.
FOLTINOVÁ Anna
MUDr., CSc. Onkol. kl.
139
587
FRANKOVÁ Eva
MUDr.
I.DK - OPN.
760
765, 542, 766, 761, 531
FRIŠTAKOVÁ Martina
MUDr.
Ortop.kl.
735
711,712
FULA Martin
MUDr.
DKAIM
412, 411
499, 424, 651
FUŇAKOVÁ Miroslava
MUDr.
KDCH
GAJDOŠ Marek
MUDr.
Ortop. kl.
851
711
GAJDOŠ Marek ml.
MUDr.
I.DK-OPN
763, 764
765
GAJŇÁKOVÁ Soňa
MUDr.
DKAIM
178
GAŠPAR Miroslav
MUDr.
II.DK
717, 671
GINZERIOVÁ Monika
Mgr.
Neurol. kl.
406
331, 332, 323
GECÍKOVÁ Margaréta
MUDr.
OUP
921, 240, 258
671, 717
GERINCOVÁ Eva
MUDr.
Ortop. kl.
611
711,712
345
713, 714
MD
G
GERINEC Anton
Prof. MUDr. CSc. Očná kl.
GÉCZ Jakub
MUDr.
OUP
GÉCZOVÁ Lucia
MUDr.
II. DK
GONDOVÁ Gabriela
MUDr.
Očná kl.
GREŠÍKOVÁ Monika
MUDr.
OLM – HaT
578
532
568
717, 761
717, 671
832, 580
DOK
Str, Pia 601, 147
Po 569
U, štv.
372
GREŠKOVIČOVÁ Lenka MUDr.
II. DK
560, 258
717, 761, 620
GROMOVÁ Monika
MUDr.
Očná kl.
211, 303
714
GRZNÁROVÁ Zuzana
MUDr.
DKAIM
178
424,339,499
HAJDU Ladislav
MUDr.
KDCH
171
210, 222
HAJDUOVÁ Eva
MUDr.
Ortop.
711, 712
569
H
HAMIDOVÁ Olívia (mom. MD) MUDr. I. DK
667
34
481, 650, 617
777
HAMRAČKOVÁ Aneţka
MUDr.
FRO
675
HANUS Otto
MUDr.
KDN
331, 332
HARGAŠ Marián
MUDr.
DKAIM
141
HARINEK Juraj
MUDr.
DKAIM
412, 424, 426
HAVIAR Dušan
MUDr.
RDG
751
753, 487, 771, 894
HEDEROVÁ Stanislava
MUDr.
Onkol. kl.
129
145,203
HEGYI Vladimír
Doc. MUDr. DKK
101
262, 273
HINŠTOVÁ Anrea
Mgr.
KDP
325
877
HIRNER Vladimír
MUDr.
KDCH
546
296, 210
HLAVATÁ Anna
MUDr.
II. DK
HLIVOVÁ Irena
Mgr.psych.
Onkol. kl
247
336, 145
HOCHEL Adam
MUDr.
KDCH
171
294, 296
HOLEŠOVÁ Darina
MUDr.
OLM - KB
452
561
HOLOBRADÁ Mariana
MUDr.
DKK
162, 883
HORÁKOVÁ Júlia
MUDr., PhD II.DK
240
319
HORN František
MUDr. PhD. KDCH
172
295, 298
HORNOVÁ Jarmila
MUDr.PhD. I.DK
871
272,281
HOSTÝNOVÁ Elena
MUDr.
OLM - HaT
HRADEČNÁ Zuzana
PHDr.
KDP
243
HRAŠKOVÁ Andrea
MUDr.
Onkol. kl.
246
336, 129
HRICÁKOVÁ Jarmila
MUDr.
Neurol. kl.
331, 323
620,626, 100
HRICOVÁ Marieta
MUDr.
I.DK
272
HROMADOVÁ Monika
MUDr.
DKAIM
292
422
HRONĆEKOVÁ Stanislava MUDr.
I.DK-pat. nov.
763
542,765
HRUBŠOVÁ Zuzana
MUDr.
DKAIM
282
424,729, 813, 489
HUDECOVÁ Rebeka
MUDr.
Neurol. kl.
HUMPOLCOVÁ Zuzana
MUDr.
KDN
HURAJ Emil
MUDr.
Ortop. kl.
239
711, 829
HUSÁKOVÁ Kristína
MUDr.
Onkol. kl.
246
336, 120
HUSŤAVOVÁ Lucia
MUDr., PhD. KDCH
347, 210
294, 296
CHEBEŇOVÁ Mária
MUDr.
ORL
579
204
CHOCHOLOVÁ Mária
MUDr.
I. DK
484
302, 301
736
424, 198
107
535
562
713
855
569
682, 684
626
331, 332
578
774
CH
CHYNORANSKÝ Miroslav MUDr., CSc.Očná kl.
855
586
35
I
ILČIK Milan
MUDr.
RDG
370
ILENČÍKOVÁ Denisa Doc.MUDr.PhD
II.DK
IVANIČ Boris
MUDr.
DKAIM
412
424,499
JACKO Peter
MUDr.
KDCH
307
296, 298
JAGER Rene
MUDr.
KDCH
221
210
MUDr.
OLM - HaT
832
601
MUDr.
RDG
771
770, 753, 370
JAKUBÍKOVÁ Jana Doc. MUDr. CSc. ORL
448
204, 449
544
JANČÁR Marián
MUDr.
OLM
453
457
538
JANČOVÁ Emília
MUDr.
I. DK
871, 749
302, 301
740
JANČOVIČOVÁ Erika
MUDr.
UNKK
422
JANČOVIČOVÁ Zuzana
MUDr.
I.DK
242
302,301
JANKOVÁ Andrea
MUDr.
DKK
162
573, 101, 713, 262 573, 885
JANKÓ Viktor
MUDr.
II. DK
671
326, 264, 717
JASENKOVÁ Mária
MUDr.
Onkol. kl.
246
336, 129, 372
JOVANKOVIČOVÁ Andrea MUDr.
ORL
422
204
JINDROVÁ Jana
MUDr.
Onkol. kl.
129
336, 129
JURSOVÁ Mária
MUDr.
KDCH
176
294
KABÁT Michal
MUDr.
KDCH
615
298
KADRLIAKOVá Agáta
MUDr.
OLM - HaT
692
430, 601
569
KAISEROVÁ Emília
MUDr.
Onkol. kl.
230
336, 120
587
KÁKOŠOVÁ Vlasta
PharmDr.
Lekáreň
619
603
KRAYNININA Magalina
MUDr.
KDCH
615
KATRLÍKOVÁ Eva
MUDr.
KDP
243
718
KIRŇÁK Juraj
MUDr.
KDCH
334
349, 342, 294,296 555
J
JAJCAIOVÁ ZEDNíčKOVá Nora
JAKEŠOVÁ Salome
569
774, 298, 294, 210
K
36
KIZEKOVÁ Zuzana
MUDr.
I.DK
270, 279
301, 302
577 streda,
štvrtok
KLEPOCH Juraj
MUDr.
KDCH
296
KLOCHANOVÁ Ivona
MUDr.
UNKK
422
KMEŤOVÁ Andrea
MUDr.
DKAIM
178
KOHÚTOVÁ Zuzana
MUDr.
DKK
KOKAVEC Milan
424, 499
262
Doc.MUDr.Phd. Ortop. kl.
239
451
292
499, 490,626
KOLLEROVÁ Adriana
MUDr.
KOLENOVÁ Alexandra
MUDr. MD Onkol. amb.
KOLNÍKOVÁ Miriam
MUDr.
Neurol. klin.
631, 100
331, 365, 865, 332
KOPPL Jozef
MUDr.
DKAIM
216
499
KOPČOVá Jana
Ing.
OLM - HaT
439, 832
430, 260
KORBAČKOVÁ Katarína MUDr.
I. DK
600
301,302, 534, 913
KOŠČOVÁ Zuzana
MUDr.
DKAIM
292
424,339,411
KOSTOLNÁ Barbora
MUDr.
Očná kl.
341
713, 714
KOŠNÁROVÁ Elena
MUDr.
KDCH amb.
KOSNÁČOVÁ Jana
MUDr.
I. DK
484
301,302
II.DK
641
264, 474
KOŠŤÁLOVÁ Ĺudmila
KOVÁCS László
Doc. MUDr.
DKAIM
Prof.MUDr.DrSc., MPH
548, 557
775
II. DK
104, 109
856, 855
567
562, 617, 856
KOVÁČOVÁ Anna
MUDr.
KDP
KOVÁCSOVÁ Viera
MUDr.
nám. pre styk s poisťovňami
166
KRÁLIK Rastislav
MUDr.
KDCH
221, 348
210, 222, 300, 330
KRBAŤA Jaromír
MUDr.
RDG
511, 791
770, 487, 753
KRIŠTOFOVÁ Denisa
MUDr.
Onkologia
145
KUBÍKOVÁ Jana
MUDr.
OCS
833
840, 848, 849, 432
KUBICOVÁ Adriana
MUDr.
ORL
579
204, 553
KUBINA Michal
MUDr.
II.DK
671, 717
KUDZIOVÁ Zuzana
MUDr.
Neurol. kl.
393
331, 408
KUKOVÁ Zuzana
MUDr.
II. DK
240
264, 258
KULAŠIKOVÁ Miroslava MUDr.
FRO
675
KURILOVÁ Miroslava
MUDr.
DKAIM
178
424,339,411
KURUCOVÁ Patrícia
MUDr.
DKAIM
292
499, 216, 411
KVANTOVÁ Martina
MUDr.
DKAIM
178
424, 499
KVETOVÁ Mária
MUDr.
Onkológia
336
KYSELOVÁ Tatiana
RNDr.
OLM
461
108
37
563
736
658
L
LACKOVIČOVÁ Dana
MUDr.
RDG
384
LATEČKOVÁ Katarína
MUDr.
I. DK
301, 302, 531
LAUKOVÁ Katarina
MUDr.
DKAIM
178
339,499,424
LEGINUSOVÁ Eva
MUDr.
DKAIM
178
339
LEITNEROVÁ Eva
MUDr.
DKAIM
653
178
LETENAYOVÁ Ivana
MUDr.
I.DK-OPN
763
531,761,768
LINKAYOVÁ Zuzana
MUDr.
LSPP
272
LUČANOVÁ Petra
MUDr.
Urol. kl.
317
LUPTÁKOVÁ Margita
MUDr.
II. DK amb.
MACEJKOVÁ Zuzana
MUDr.
II. DK
560
264, 717, 882, 671
MAČAJ Matúš
MUDr.
UNKK
421
204
MATZOVÁ Zuzana
MUDr.
KDP
243
MAŢÁRIOVÁ Oľga
prom. chem.
OLM – HaT
439
601
MD
770, 370, 594
894
547
M
MEDZIHRADSÁ Anna
Mgr.
Lekáreň
606
604
MEGO Roman
MUDr.
Neurol. kl.
274
331
MIHALOVIČOVÁ
MUDr.
Lekáreň
610
MIKEŠKOVÁ Martina
MUDr.
Onkol. kl.
129
MIKLOVIČOVÁ Daniela
MUDr., PhD I. DK
MIKOVÁ Katarína
Mgr.
KDP
877
MIŠÍKOVÁ Slávka
MUDr.
Onkol. kl.
129
120
MLKVÁ Jarmila
Mgr.
Lekáreň
598
590,696,
MOCNÁ Andrea
MUDr.
Onkol. amb.
682
120, 129, 316
MOJŢIŠOVÁ Katarína
MUDr.
Neurol. kl.
393
331, 332
MOLČAN Jaroslav
MUDr.
Urol. kl.
251
317, 314, 225, 440
MOZOLOVÁ Dagmar
MUDr., CSc. I. DK
484
301, 302
MRÁZ Dezider
Mgr.
Onkol. kl.
872
373,145 cytostatiká
MRÁZOVÁ Jana
MUDr.
I. DK
484
301, 302
MURGAŠOVÁ Lenka
MUDr.
ORL
422
204
MRÁZOVÁ Viera
Mgr.
Lekáreň
807,809
výdaj zdrav.mat.
MÚČKOVÁ Agnes
Pead.Dr.
KDP
733, 718, 704, 895
868
336, 129
MD
38
cirkuluje
855, 856, 660
855
N
NAVRÁTIL Matej
MUDr.
DKAIM
412
424, 300
NEDOMOVÁ Barbora
MUDr.
DKAIM
212
424 – anestéza mater. dov.
OGIBOVIČOVÁ Eva
MUDr.
DKAIM
212
411, 424
ORAVCOVÁ Marta
Mgr.
Lekáreň
603
834
ONDREJKOVÁ Eva
MUDr.
KDP
704
718
OSTROŢLÍKOVÁ Mária MUDr.
OLM – KB
459
561
OSLANCOVÁ Martina
Mgr.
OLM - HaT
439
601
PAVLÍK Štefan
MUDr.
RDG
370
770
PAVLOVIČOVÁ Zlatica
MUDr.
RDG
771
770, 753, 370
PAYEROVÁ Jaroslava
MUDr.
Neurol.
631
331
PAULINYOVÁ Martina
MUDr.
KDP
704
718
PECNÍKOVÁ Miriam
MUDr.
DKAIM
178, 292
424, 499
PEREČKOVÁ Jana
RNDr.
OLM - KB
552
228, 469
PETROVAJOVÁ Michaela MUDr.
DKK
162
262
PETRŢALKOVÁ Dana
MUDr.
Onkol. kl.
129
145
PEVALOVÁ Ľubica
MUDr.
KDCH JIS
177
300, 330,339
PODHORANSKÝ Branislav MUDr.
DKAIM
412
424, 499
PODHORSKÁ Adriána
DKAIM
178
424, 499, 300, 339
PODOLÁKOVÁ Kristínna MUDr.
I. DK
242
POLÁK Vladimír
Urol. kl.
268,261,721,317,314,225
POLÓNYOVÁ Lubomíra MUDr.
DKAIM
292
339,411, 424
PONEC Jozef
OLM-KB
551
561, 466
PORUBANOVÁ Miroslava MUDr.
Očná kl.
213
714
PREPIAKOVÁ Zuzana
MUDr.
Očná kl.
213
713, 714, 622
PRIBILINCOVÁ Zuzana
MUDr.
II. DK
240
326, 567, 717, 671
PUKANČÍKOVÁ Eva
MUDr.
Onkol. kl.
O
P
MUDr.
MUDr. PhD.
RNDr., CSc.
/HaT
39
302,301
676
620
PUTŠKOVÁ Ivana
Mgr.
KDP
457, 325, 189
457
PUŠKÁČOVÁ Judita
MUDr.
Onkol. kl.
247
336, 129
682, 684
R
RAMOS Rivera Gonzalo Alonso MUDr. KDN
332
RIEDEL Rudolf
MUDr.
DKAIM
488
ROKYTOVA Jana
MUDr.
KDN
331
ROMANČÍKOVÁ Jana
MUDr.
KDCH
347
210, 294, 295
ROSOĽANKOVÁ Monika MUDr.
I. DK
763
768,531,761
ROLINCOVÁ Mária
Pharm.Dr.
Lekáreň
896
595,596,897
RYBÁROVÁ Anna
MUDr.
II.DK
562, 258
873
SALČIK Martin
MUDr.
OUP
241
301, 302
SAMEKOVÁ Hana
MUDr.
Ortop. kl.
611,712
578
SEJNOVÁ Daniela
MUDr.
Onkol. kl.
139, 711
246, 336, 120,145 372
411, 490
S
štvrtok
SELKOVÁ Silvia
MUDr.
I.DK - OPN
761, 531, 768
SHARASHIDZE Ana
MUDr.
Očné
213, 714
SILNÝ Tibor
MUDr.
II.DK
717, 671
SIPEKIOVA Tatjana
MUDr.
I.DK
242
SKOKŇOVÁ Martina
MUDr.
I.DK - OPN
763
761,531,768
SKUBÁK Martin
MUDr.
RDG
790
594
SLAŠŤANOVÁ Petra
MUDr.
KDP
704
718, 416
SLEBODNÍKOVÁ Kvetoslava MUDr.
Urol. kl.
192
317,314,225
SLEZÁKOVÁ Beata
MUDr.
I. DK - OPN
763
768, 531,701
SLEZÁKOVÁ Marta
RNDr.
Lekáreň
610
SMOLENOVÁ Jana
MUDr.
II.DK
240
562
563
SMREK Martin
MUDr.
KDCH
174
295, 298
774
MUDr.
DKK
320
262, 273
885
SOJKOVÁ Martina
MUDr.
I.DK
281
STANÍK Juraj
MUDr.
I. DK
241
302, 301
STANÍK Roman
MUDr.
ORL
244
204, 423
544
STANÍKOVÁ Alena
MUDr.
ORL
579
204
544
585
SORŠÁKOVÁ-TRNOVSKÁ Katarína
40
STANÍKOVÁ Daniela
MUDr.
I. DK a OUP
281, 272
391, 272
STEHLÍKOVÁ Michaela
MUDr.
Očná kl.
343, 213
714, 713
STRAKOVÁ Gabriela
MUDr.
I. DK
763
761, 531, 768
SUCHÁ Terezia
MUDr.
DKAIM
SZÁZ Kamil
MUDr.
I. DK
241
281, 311
SZÉKYOVÁ Dagmar
MUDr.
II.DK
240
264
SZORAD Štefan
MUDr.
KDP
325
SÝKORA Ján
MUDr.
DKAIM
339
SÝKORA Ľubomír
MUDr.
KDCH
175
295, 298
774
Doc. MUDr. CSc. Neurol. kl.
274
331, 323
865, 868
SÝKORA Pavol
359
SYROVÁ Dagmar
Ing.
OLM – KB
552
466, 561
ŠÁNDOROVÁ Daniela
MUDr.
KDCH
615
298
ŠABOVÁ Lucia
MUDr.
I. DK
560
264, 717, 882, 873
ŠAFÁRIK
MUDr.
RDG
790
487 753 770
418, 417
279, 490
683
Š
Zoltán
ŠAGÁT Tibor
Prof. MUDr. CSc. DKAIM
ŠALINGOVÁ Anna
RNDr.
OLM - KB
552
ŠÁNDOROVÁ Daniela
MUDr.
KDCH
615, 298
ŠAUŠOVÁ Martina
MUDr.
OKI
666
ŠEBO Michal
MUDr.
KDCH
ŠEBOVÁ Claudia
MUDr.
OLM – KB
452
561
ŠEMBEROVÁ Jana
MUDr.
OKI
666
658
ŠIMKOVÁ Martina
MUDr.
I.DK-OPN
833
542, 765
ŠIMKOVÁ Miroslava
Mgr.
KDP
325
Doc. MUDr. PhD. KDP
410
ŠKODÁČEK Igor
658
538
546
538
mater. Dovol.
ŠKODOVÁ Jozefina
RNDr.
OLM-KB
552
228, 469
ŠPÁNIK Peter
MUDr.
ORL
422
204, 449
ŠRAMKOVÁ Klára
MUDr.
I. DK a OUP
271, 911, 915
ŠTETINOVÁ Tamara
MUDr.
Očná kl.
213
714, 713
ŠTEFIKOVÁ Mária
MUDr.
KDP
704
416, 718
ŠTRICOVÁ Ivona
MUDr.
DKAIM
424
178
ŠUFLIARSKA Sabína
MUDr.
II. DK
642
319, 377, 267
ŠUBOVÁ Zuzana
MUDr.
Onkol. kl.
129
336, 120
41
544, 553
532
584
682
ŠUBA Ján
MUDr.
KDP
476
ŠUVADA Jozef
MUDr.
Onkol. kl.
375
ŠVEC Peter
MUDr., PhD II. DK
ŠVECOVÁ Denisa
MUDr.
I.DK
272
ŠVECOVÁ Lucia
MUDr.
DKAIM
178
TÁRNOKOVÁ Simona
MUDr.
I. DK
TICHÁ Ľubica
MUDr., PhD I. DK
871
301, 302
TIKOVIČOVÁ Edita
MUDr.
391
281
TOČÍKOVÁ Alena
MUDr., PhD. DKK
320
262, 273
535
TOMČÍKOVÁ Dana
MUDr. PhD. Očná kl.
344
713, 714
568
TOMAŠEK Igor
Mgr.
KDP
325
718
TOMOVÁ Zuzana
MUDr.
DKAIM
212
339,411, 424
TÓTHOVÁ Kamila
MUDr.
TÖRÖKOVÁ Klára
MUDr.
TREBATICKÁ Jana
MUDr., PHD KDP
TRGOVÁ Gabriela
MUDr.
TRNKA Ján
MUDr. CSc. KDCH
342
TRTALOVÁ Ingrid
MUDr.
DKAIM
178
339
TVRDOŇ Igor
MUDr.
KDCH
171
210, 222,298,296
MUDr.
DKAIM
178
424
VAJOVÁ Ľudmila
Mgr.
Lekáreň
606
604
VALACHOVÁ Jana
MUDr.
DKAIM
652
178
VALENTÍKOVÁ Martina
MUDr.
I.DK
VANČOVÁ Zuzana
MUDr.
ORL amb.
VARGOVÁ Halina
RNDr.,PhD OLM – HaT
676
676
VASILENKOVÁ Alena
RNDr.
OLM - KB
551
466, 561
VÁVROVÁ Dana
MUDr.
Urol. amb.
336
326, 264, 717
424
T
311, 281
I. DK MD
ved. lek. polikliniky
II. DK
662
570
560
717, 264, 258
243
416, 189
OUP
mater. dov.
U
URBANOVÁ Soňa
V
MD
576
585,440
42
VČASNÁ Radka
MUDr.
VELICKÁ Zuzana
MUDr., CSc. DKK
VÉGHOVÁ Linda
MUDr.
I. DK
VICIANOVÁ Katarína
MUDr.
I. DK - OPN
843
VIESTOVÁ Karin
MUDr.
KDN
331, 332
VIRÁGOVÁ Lenka
MUDr.
OUP
VITÁRIUŠOVÁ Eva
MUDr.
II. DK
Urg. príjem
548, 534
434
262
535
391, 272
531, 761
641
264, 717
VIDIŠČÁK Marián Doc. MUDr., PhD. KDCH
174
294, 296,210,295
VIGLASKÝ Martin
MUDr.
DKAIM
412
424, 499
VOJTIKEVIČOVÁ Eva
MUDr.
OUP a II.DK
VOJTASOVÁ Lenka
MUDr.
II. DK
VOZÁROVÁ Zuzana
MUDr.
DKAIM
178
424,411,339
VRTÍKOVÁ Adela
MUDr.
DKK
320
262, 273
VYSKOČOVÁ Zuzana
MUDr.
DKAIM
178
424
MUDr.
I.DK
833
531,768, 761
ZAMBORSKÁ Katarína
MUDr.
DKAIM
292
ZAVARSKÁ Mária
MUDr.
OLM-HaT
832
ZÁVODNÁ Mária
MUDr.
ORL
ZBOŘILOVÁ Jarmila
MUDr.
I. DK
484
301, 302
ZEMANOVSKÁ Kamila
MUDr.
DKAIM
292
411, 490, 499
ŢILINČANOVÁ Katarína MUDr.
DKAIM
292
424, 499
662
535
W
WLACHOVSKÁ Luďka
Z
543
43
Download

DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S