Povodom gr kog Predsedavanja Savetu EU, Ambasada Gr ke u Beogradu sa
On the occasion of the Hellenic Presidency of the Council of the European Union,
the Embassy of the Hellenic Republic in Belgrade, in co-operation with local
and Greek partners, organizes a Greek Film Week that will take place at the
premises of Jugoslovenka Kinoteka and Dom Omladine Beograda, from
April 23rd to April 28th, 2014.
brojnim partnerima organizuje Nedelju gr kog lma , koja e se odr ati u
Kinoteci i Domu omladine Beograda, od 23. do 28. aprila 2014.
Manifestacija se odvija pod nazivom Slike iz pro losti, vizija budu nosti a
doma a publika e biti u prilici da vidi najopse niju retrospektivu Gr kog lma
do sada, od klasi nih lmskih ostvarenja, pa do najrecentnijih naslova.
Gr ka kinematogra ja ivi trenutno svoj zlatni period - sve e e se govori o
novom talasu gr kog lma koji kriti ari, kako zbog estetskih tako i zbog
tematskih karakteristika de ni u kao Greek Wierd cinema . Filmovi poput
NEDELJA
GRCKOG
FILMA
O njaka , Atenberga ili Mis Vajolens napravili su svetske uspehe, a
sve se vi e govori i o najnovijoj generaciji lmskih stvaraoca ija ostvarenja
emo videti i na ovoj retrospektivi.
Dom omladine Beograda e prikazati 12 lmova najnovije produkcije od kojih
ve ina nikada nije bila u doma oj distribuciji. Od ve pomenutih O njaka ,
Atenberga
i
Mis Vajolens
preko najnovijih ostvarenja
L
i
Septembar , bi emo u prilici da vidimo i neobi nija ostvarenja istog pravca,
kao to su istorijska drama Crna polja ili futuristi ki Divlja patka . Tako e,
doma a publika e mo i da vidi i nekoliko velikih popularnih lmskih hitova kao
to su Haritonov hor i Carigradska kuhinja . Uz celove ernje lmove bi e
prikazani i najnoviji nagra ivani kratki lmovi.
Jugoslovenska Kinoteka e prikazati neke od najva nijih lmova Gr ke
23-28. April 2014.
kinematogra je kao to su Bosonogi pavinjon ili Crvene svetiljke ali i
popularne uspehe poput I genije , Elektre ili Peperminta . Bi e to jo
jedna prilika da se prisetimo i modernih klasika kao to su Odisejev pogled
DOM OMLADINE BEOGRADA
JUGOSLOVENSKA KINOTEKA
ili melodrame Neveste .
SVE PROJEKCIJE U DOMU OMLADINE BEOGRADA I JUGOSLOVENSKOJ
KINOTECI SU BESPLATNE. ZA PROJEKCIJE U DOMU OMLADINE BEOGRADA
NEOPHODNO JE PREUZETI BESPLATNE PROPUSNICE. ULAZNICE E SE
The event is titled Pictures from the Past, Visions of a Future and it
provides a unique opportunity for the Serbian audience to enjoy a
comprehensive retrospective of Greek lms, starting from classic
masterpieces, all the way to the most recent works of Greek lm makers which
make headlines.
Greek cinematography is currently living its golden era. Everyone is talking
about the new wave of Greek lms, which has been de ned as Greek Weird
Cinema by critics, both for their aesthetic approach and their speci c way of
dealing with social issues. Films such as Dogtooth , Attenberg and Miss
Violence have had world-wide success, while more attention is drawn
towards an even more recent generation of lm works, some of which will be
screened during this retrospective.
No less than 12 lms of recent production will be screened at Dom Omladine
Beograda, most of which have not be domestically distributed before. Besides
the well-known Dogtooth , Attenberg and Miss Violence and the more
recent L and September , Serbian audience will be able to watch even
more unusual lms, such as the historic drama Black Field and the futuristic
Wild Duck . In the same time, there will be the opportunity to watch a couple
of popular blockbusters, such as Chariton's Choir and A Touch of Spice .
Finally, there will be the opportunity to enjoy a number of recent award winning
short lms.
Some of the most important lms of Greek cinematography will be screened at
the premises of Jugoslovenka Kinoteka, such as Barefoot Battalion and
Red Lanterns , along with the internationally acclaimed I genia ,
Electra and Peppermint . Moreover, there will be the opportunity to watch
a number of modern classics, such as Ulysses' Gaze , Brides and The
Vernal Convocation of Rural Guards .
DELITI U CENTRALNOM HOLU DOB-A, U PERIODU OD 12 DO 19 ASOVA, 16. I
FREE TICKETS FOR ALL SCREENINGS AT DOM OMLADINE BEOGRADA WILL
BE AVAILABLE AT CENTRAL HALL FROM 12h to 19h START FROM APRIL
16th. TICKETS IS ALSO AVAILABLE AT
/ greeceinserbia
17. APRILA I OD 22. APRILA DO KRAJA FESTIVALA.
ILI NA
/ greeceinserbia
Pored Ambasade Gr ke, Doma omladine Beograda i Jugoslovenske
FOR ALL SCREENINGS IN JUGOSLOVENSKA KINOTEKA ENTRANCE IS FREE.
1957
kinoteke organizatori retrospektiva su i Delegacija EU u Srbiji i EU info
centar, Gr ka Kinoteka, Helenski
lmski centar, Helensko poslovno
Besides the Embassy of the Hellenic Republic, Dom Omladine Beograda
and Jugoslovenka Kinoteka, the event is co-organized by the EU Delegation
in Serbia and EU Info Centre, Greek Film Archive, Hellenic Film Center,
Hellenic Business Association of Serbia and Hellenic Foundation for
Culture, with the support of the Ministry of Culture of the Republic of Serbia.
udru enje i Helenski kulturni centar u Beogradu uz podr ku Ministarstva
kulture Srbije.
PRATE I PROGRAMI
PARALLEL EVENTS
Tokom trajanja Nedelje gr kog lma , Dom omladine Beograda e sa ponosom
predstaviti prate e programe, u saradnji sa Tesaloniki, evropskim Glavnim
omladinskim gradom 2014:
In the framework of Greek Film Week , Dom Omladine Beograda is proud to host
the following parallel events, in co-operation with Thessaloniki Youth Capital 2014:
Izlo ba Biciklisti ka umetnost
BIKE ART Exhibition
sa radovima dvadeset gr kih graf ti umetnika
comprising the work of 20 Greek graf ti artists
Izlo ba Tesaloniki fotogra ja
PROGRAM U DOMU OMLADINE BEOGRADA
etvrtak, 24. april
18h
L
(2012, 87')
Re ija: Babis Makridis
Uloge: Aris Servetalis, Efthymis Papadimitriou, Lefteris Matthaiou
Neobi na i originalna otka ena komedija koja u sebi sjedinjuje poetski nadrealizam sa tmurnom svakodnevnicom. Jo
jedan predstavnik novog gr kog lmskog talasa, koji sve vi e osvaja publiku i kritiku na presti nim lmskim festivalima. Film
je, me u brojnim nagradama, dobitnik i specijalne nagrade irija na presti nom Sandensu i Zlatnog tigra u Roterdamu. Srpska
premijera!
+ Kratki lm: Izvan okvira (Titloi Telous, 2012, 10', Best European Short Film, 2012 Venice Film Festival).
Re ija: Giorgos Zois
20h
O njak (Kinodontas, 2009, 94')
Re ija: Giorgos Lanthimos
Uloge: Christos Stergioglou, Michele Valley, Aggeliki Papoulia
Najve i uspeh gr kog lma u poslednjih nekoliko decenija. Misteriozno, zastra uju e, provokativno delo neobi ne lepote koje
je odu evilo me unarodnu kritiku, a reditelju donelo pore enja sa Lars fon Trirom i Hanekeom. Film je dobio nagradu Un
certain regard na Kanskom festivalu i bio je nominovan za Oskara.
Petak, 25.april
Haritonov hor
18h
(I Horodia Tu Haritona, 2005, 135' )
Re ija: Grigoris Karantinakis
Uloge: Georges Corraface, Akilas Karazisis, Maria Nafpliotou
Za sve zaljubljenike u Gr ku i gr ki na in ivota sti e ova o aravaju a romanti na komedija koja je bila jedan od najgledanijih
Gr kih lmova proteklih godina. Prelepi pejza i Krfa, ne na ljubavna pri a u senci diktature i neodoljiva muzika samo su neki
od aduta ovog lma. Film je dobio sve nacionalne lmske nagrade, a glavna glumica je osvojila glavnu nagradu na festivalu u
Aleksandriji.
+ Kratki lm: Stranac (2012, 16') Re ija: Alethea C. Avramis
Atenberg
20h
(Attenberg, 2010,95')
Re ija: Athina Rachel Tsangari
Uloge: Ariane Labed, Giorgos Lanthimos, Vangelis Mourikis
Beskropomisno, hrabro, lucidno, originalno neki su od termina kojima je svetska kritika poku ala da opi e ovaj neobi an
lm, koji ve u iva kult status. Nominacija za Zlatnog lava u Veneciji i dve nagrade glavnim glumicama samo su potvrda
presti a koji u iva Novi Gr ki lm.
+ Kratki lm: Chelsea-Barcelona (2012, 17') Re ija: Alexandros Chantzis
Subota, 26.april
Crna polja
16h
(Mavro Livadi, 2009, 104')
Re ija: Vardis Marinakis
Uloge: So a Georgovassili, Hristos Passalis, Despina Bebedelli
Predivno snimljena, istovremeno lirska i mra na melodrama koja se odvija u sedamnestom veku. Zabranjena ljubav izme u
jani ara i kalu erice dobija neo ekivane obrte u ovoj uzbudljivoj, duboko pro ivljenoj ljubavnoj pri i koja je osvojila kritiku na
brojnim svetskim festivalima.
18h
Miss Violence (2013, 98')
Re ija: Alexandros Avranas
Uloge: Constantinos Athanasiades, Chloe Bolota, Themis Panou
Film koji je okirao i podelio publiku i kritiku na Venecijanskom lmskom festivalu, a reditelju i glavnom glumcu doneo glavnu
nagradu. Mu na pri a o incestu i nasilju u porodici jo jedan je primer novog uvrnutog lmskog talasa u gr koj kinematogra ji.
Film je pored brojnih festivala prikzan i na ovogodi njem FEST-u.
+ Kratki lm: Pazi se medveda (2008) Re ija: Victoria Vellopoulou
Carigradska kuhinja
20h
(Politiki Kouzina, 2003, 108')
Re ija: Tassos Boulmetis
Uloge: Georges Corraface, Ieroklis Michaelidis, Renia Louizidou
Jedan od najpopularnijih gr kih lmova poslednje decenije Carigradska kuhinja je pri a o gr kom de aku Fanisu koji
odrasta u Konstantinopolju, gde njegov deda, veliki majstor kuhinje, dr i prodavnicu za ina. De ak usvaja dedinu lozo ju da
ivotu kao i jelima uvek treba dodati malo soli da bi bili ukusniji. Mnogo godina kasnije do i e u priliku da se priseti tih
lekcija
Nedelja, 27. april
Biloba
16h
(2009, 97')
Re ija: So a Papachristou
Uloge: Lars Brygmann, Mechthild Großmann, Dimitris Piatas
Urnebesna komedija na ekolo ke teme, o mladom stru njaku koji treba da pomogne multinacionalnoj korporaciji da malo
egejsko ostrvo pretvori u skladi te nuklearnog otpada. Me utim, poznanstvo sa lepom me tankom e njegove akcije okrenuti
u potpuno drugom pravcu Film je imao veliki uspeh u gr kim bioskopima, a dobio je i nagradu publike na Tesaloniki
lmskom festivalu.
Crna Zorica
18h
(2013, 80') - Uz prisustvo reditelja!
Re ija: Christina Hadjicharalambous & Radoslav Petkovi
Uloge: Branislav Trifunovi , Ljuma Penov, Mirjana Karanovi
Crna komedija sa elementima bajke koja je prikazivana na brojnim festivalima Zorica je devojka sa sela nad kojom visi
stra na kletva: ko god se zaljubi u nju - nastrada! Razjareni seljaci je zovu poljubac smrti . Slu aj preuzima uobra eni
beogradski policajac Mane, na privremenom radu u ukletom selu.
+ Kratki lm:
Stivania (2011) Re ija : Victoria Vellopoulou
Septembar
20h
(2013, 99')
Re ija: Penny Panayotopoulou
Uloge: Nikos Diamandis, Kora Karvouni, Youlika Ska da
Dobitnik Zlatnog globusa na festivalu u Karlovim Varima, Septembar je nema ko-gr ka koprodukcija koja na umetni ki
ubedljiv na in progovara o usamljenosti i krhkosti me uljudskih veza. Film ba kao i mesec septembar, melanholi an ali pun
nade u mogu nost novog po etka. Jo jedan lm koji je svoju srpsku premijeru imao na ovogodi njem FEST-u.
+ Kratki lm: I'll Take a Deep Breath and I'll Tell You
(Tha paro mia vathia anasa kai tha sou po, 2013, 15')
Re ija: Alexandros Chantzis
Thessaloniki Photo Exhibition
Ponedeljak, 28.april
PROGRAM U KINOTECI
Divlja patka
18h
(Wild Duck, 2013, 88')
Re ija: Yannis Sakaridis
Uloge: Alexandros Logothetis, Themis Bazaka, Giorgos Pyrpassopoulos
Jo jedno ostvarenje Gr kog novog lmskog talasa je napeta kriminalisti ka pri a koja u centar stavlja ekonomsku krizu kroz
koju zemlja prolazi. Poslovna prilika dovodi glavnog junaka u centar misterioznih zbivanja. Film je svetsku premijeru imao na
festivalu u Torontu a pored brojnih festivala bio je prikazan i na ovogodi njem FEST-u.
+ Kratki lm: Casus Belli (2010, 11') Re ija: Giorgos Zois
Kolja
20h
(Macherovgaltis, 2010, 108') - Uz prisustvo glumca Vangelisa Mourikisa
Re ija: Yannis Economides
Uloge: Stathis Stamoulakatos, Vangelis Mourikis, Maria Kallimani
Kontraverzni lm koji je dobio sedam najva nijih nacionalnih nagrada (uklju uju i za najbolji lm, re iju i scenario) na
metafori an na in kroz napetu kriminalisti ku pri u zapravo analizira Gr ko dru tvo danas. Film je kritika uporedila sa kultnim
delom Rekonstrukcija Tea Angelopulusa, verovatno najuticajnijim lmom u gr koj kinematogra ji ikada.
Ponedeljak, 28. april
I genija
Sreda, 23. april
18h SVE ANO OTVARANJE
Bosonogi bataljon
(Ksipolito tagma, 1954, 91')
Re ija: Greg Tallas
Najbolji primer gr kog neoralizma i jedan od najboljih gr kih lmova svih vremena. Re iran od strane gr ko-ameri kog
reditelja koji je radio u najve im holivudskim produkcijama, izuzetno ekspresivne fotogra je i sa muzikom koju po prvi put
potpisuje Mikis Teodorakis. Film je prvi gr ki lm koji je dobio me unarodnu nagradu (Edinburg 1955godine).
etvrtak, 24. april
Crvene svetiljke
19h
(Ta kokina fanaria, 1963, 132')
Re ija: Georgidas Vasilis
Uloge: Karezi Tzeni, Papamichael Dimitris, Fountas Giorgas
Nominovan za Oskara, u esnik kanskog festivala, Crvene svetiljke predstavlja jedan od najve ih internacionalnih uspeha
kinematogra je Gr ke. Pri a prati sedam prostitutki sa Pireja i njihove emotivno ljubavne probleme, ocrtavaju i istovremeno
te ak polo aj ljudi sa margine.
Strah
21:30h
(O fovos, 1966, 116')
Re ija: Manousakis Kostas
Uloge: Vlachos Anestis, Fotiou Elli , Damianos Alexis
Uzbudljiv psiholo ki krimi koji analizira stanje psihoti ne svesti de aka koji ubija gluvonemu devojku... Film koji je bio
prekretnica i imao veliki uticaj u tretmanu teme i anra. U esnik na brojnim lmskim festivalima, dobitnik vi e nacionalnih
nagrada.
Petak, 25. april
Odisejev pogled
17: 30h
(To vlema tu Odisea, 1995, 176')
Re ija: Theodoros Angelopoulos
Uloge: Harvey Keitel, Maia Morgenstern, Erland Josephson
Jedan od najboljih lmova slavnog Angelopulosa u kojem romi lja istoriju itavog Balkana i ljudi koji ga nastanjuju.
Me unarodna ekipa glumaca samo upotpunjuje ovu epsku potragu za prvim lmovima bra e Manaki kroz region razdiran
siroma tvom, krizama i ratovima.
Uz prisustvo g- e Fivi Ikonomopulu, supruge Teo Angelopoulosa, podpredsednice Filmskog centra Gr ke.
Vi njik
21h
(Visinokipos, 1999,141')
Re ija: Mihalis Kakogiannis
Uloge: Charlotte Rampling, Alan Bates, Katrin Cartlidge
Jo jedan me unarodni uspeh jednog od najpoznatijeg gr kih reditelja, Vi njik je adaptacija istoimenog ehovljevog
komada. Ovaj lm, sa plejadom velikih gluma kih imena koju predvode arlot Reminpling i Alen Bejts, se danas uzima kao
referentno delo u tuma enju velikog ruskog dramaturga.
Subota, 26. april
Socijalni nemiri
16h
(Kinoniki sapila, 1932, 43')
Re ija: Stelios Tatassopoulos
Prvi lm koji se bavi socijalnim temama kao to su te ak polo aj radnika i narkomanija. Film je u svoje vreme postigao veliki
komercijalni uspeh i postao apsolutna referenca, ali se do nedavno smatrao izgubljenim te je samo uz veliki napor
restauratora obnovljen. Ovo je prvo prikazivanje u Srbiji!
Prole no okupljanje seoske stra e
17:30h
(I earini sinaksis ton agro lakon, 1999, 178')
Re ija: Avdeliodis Dimos
Uloge: Malanti Angeliki, Pantelas Angelos, Agoris Takis
Radnja lma se odvija ezdesetih godina na ostrvu Kios i prati doga anja nakon smrti komandanta seoske stra e i promena
koje ta smrt donosi u ruralnu ostrvsku sredinu. Ambicije, skrivena savezni tva, korupcija, jedna neulep ana slika Gr ke u
jednom od klju nih perioda njene istorije...
Pepermint
21h
(Peppermint,1999, 105')
Re ija: Kapakas Kostas
Uloge: Georges Corraface, Giorgos Gerontidakis-Sempetadelis, Anny Loulou
Jedan od najve ih gr kih hitova svih vremena... Film koji je osvojio sve najve e nacionalne nagrade i imao svetsku distribuciju.
Romanti an povratak u detinjstvo uz predivnu fotogra ju, ubedljive glumce i predivnu muziku.
Nedelja, 27. april
Melodrama?
17h
(1980, 93')
Re ija: Nikos Panayotopoulos
Uloge: Lefteris Voyatzis, Mary Xenoudaki, Aleka Paizi
Ovaj lm, hvaljen od strane kritike, prati tridesetogodi njaka koji se zbog maj ine bolesti nakon dugo godina vra a na Krf. Tu se
beznade no zaljubljuje u profesorku muzike, da bi nakon te ke egzistencijalne krize izgubio i ljubav i maj inu ljubav.
Neveste
19h
(Nifes, 2004, 128')
Re ija: Pantelis Voulgaris
Uloge: Damian Lewis, Victoria Haralabidou, Andréa Ferréol
Epska ljubavna pri a sme tena u period gr kog egzodusa iz Male Azije. Na brodu Sveti Aleksandar nalazi se preko sedamsto
mladih devojaka koje su na le mu eve u Americi, u Gr koj dijaspori... Velika istorijska freska, strasna ljubavna pri a, epski
zamah, izvanredna gluma ka ostvarenja i nezaboravna muzika stvorile su od ovog lma pravi kult.
1922
21:30h
(1978, 135')
Re ija: Nikos Koundouros
Uloge: Antigoni Amanitou, Zaharias Rohas, Nikos Kapios
Nastao na osnovu poznatog romana Broj 31328 Iliasa Venezisa (prevedenom i kod nas) lm prati doga aje u Maloj Aziji
po etkom dvadesetog veka, osvajanje Turaka i proterivanje Gr kog stanovni tva. Film je osvojio ve inu nacionalnih nagrada
na festivalu u Tesaloniki (uklju uju i za najbolji lm, re iju i glavnog glumca) ali je distribuciju imao, zbog osetljivosti teme tek
1982. godine.
19h
(I genia, 1977, 127')
Re ija: Mihalis Kakogiannis
Uloge: Irene Papas, Kostas Kazakos, Tatiania Papamoschou
Najpoznatiji deo trilogije, potresna Euripidova tragedija, na la je svoj lmski izraz u ovom remek delu gr ke kinematogra je
koje je odu evljavalo generacije. Film je bio nominovan za Oskara, uvr ten u takmi arski programu Kana, a Tatiania
Papamoschou je dobila brojne me unarodne nagrade za svoju ulogu I genije.
Elektra
21:30h
(Ilektra, 1962,110')
Re ija: Mihalis Kakogiannis
Uloge: Irene Papas, Giannis Fertis, Aleka Katselli
Nominovan za Oskara, dobitnik nagrade za adaptaciju u Kanu, ovaj lm po Euripidovoj tragediji deo je poznate trilogije koju je
stvorio slavni reditelj Kakojanis. Film je imao veliki internacionalni uspeh, a Irene Papas je promovisana u me unarodnu
zvezdu.
Download

ovde