Režim dňa ŠKD pri ZŠ, J. Alexyho, Zvolen
Čas
Názov činnosti
Náplň práce
6:00 - 7:45
Ranný školský klub
- schádzanie detí, čítanie
- hry a hravé činnosti
-odvádzanie detí do tried
11:25 - 12:30
Odpočinková činnosť
- príchod detí do ŠKD
- činnosť a hry podľa priania
a predstáv detí
- relaxačné hry
12:30 - 12:40
Režimový moment –príprava na obed
- osobná hygiena
- úprava oddelenia
- nástup na obed
12:40 - 13:10
Obed
- kultúra stolovania
13:10 - 13:25
Odpočinková činnosť
- činnosť a hry podľa priania
a predstáv
detí,
čítanie
rozprávok, príbehov
dramatizácie
- relaxácia
13:25 – 14:05
Záujmová oblasť výchovy
- podľa
činnosti
plánu
týždennej
- striedanie jednotlivých
záujmových oblastí výchovy
14:05 - 14:10
Režimový moment – príprava na pobyt - sebaobslužné činnosti
vonku
( obliekanie )
14:10 - 15:00
Rekreačná činnosť
Pohybové hry na školskom
dvores ,vychádzky do okolia
a prírody
15:00 - 15:10
Režimový moment – príchod z vonku
- sebaobslužné činnosti
( prezliekanie )
15:10 - 15:20
Olovrant
- sebaobslužné činnosti
( hygiena )
15:20 - 15:40
Vzdelávacia činnosť
Upevňovanie
učiva,doplňovačky,didaktické
hry,literárne čítanie
15:45 - 16:00
Režimový moment
- upratovanie oddelenia,
presun do dlhého ŠKD
16:00 - 17:00
Predĺžený školský klub- do odchodu detí - individuálne zamestnanie,
domov
voľné hry, práca na PC,
pozeranie rozprávok
2
Download

Režim dňa ŠKD - ZŠ, J.Alexyho, ZVOLEN