Denný poriadok
Hry a hrové činnosti
- podľa priania detí, navodené, priamo i nepriamo
usmernené
- súčasťou môže byť aj vopred naplánovaná edukačná
aktivita , hodnotenie aktivít
Pohybové a relaxačné - uvoľňovacie a zdravotné cvičenia, pohybové hry
cvičenia
- osobná hygiena, stolovanie - desiata
Činnosti
zabezpečujúce
životosprávu
Edukačné aktivity
- individuálne, skupinové, frontálne činnosti a aktivity
zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávanie ,
hodnotenie aktivít
Pobyt vonku
- aktivity na školskom dvore, vychádza s edukačným
zameraním, spontánne činnosti bohaté na pohyb,
hodnotenie aktivít
Činnosti
zabezpečujúce
životosprávu
- osobná hygiena, obed, stomatohygiena
Odpočinok
- literárne, hudobné chvíľky,
- čítanie rozprávok, uspávanky, spánok
Činnosti
zabezpečujúce
životosprávu
- olovrant, osobná hygiena,
Hry a hrové činnosti
- podľa priania a predstáv detí, priamo i nepriamo
usmerňované didaktické hry, projekty, hodnotenie
aktivít
Desiata
09:00 – 09:20
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
Obed
Odpočinok
Olovrant
11:30 – 12:00
12:15 - 14:30
14:45 – 15:00
Vypracovala: Mgr.Diana Krúžová
Download

Denný poriadok Hry a hrové činnosti