DENNÝ PORIADOK V MŠ
2.trieda
ČAS
6.00
ČINNOSTI
Otvorenie MŠ, privítanie
Hry a hrové činnosti
Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
Pohybové a relaxačné cvičenia
8.25-9.00
Osobná hygiena
Desiata
Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej,
hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej,
oblasti
Pobyt vonku
Osobná hygiena
11.30-12.00
Obed
Osobná hygiena + umývanie zubov
Krúžková činnosť
Odpočinok
14.20-14.50
do 16.30
Olovrant
Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo
usmernené, hodnotenie dňa
DENNÝ PORIADOK V MŠ
1.trieda
ČAS
6.00
ČINNOSTI
Otvorenie MŠ, privítanie
Hry a hrové činnosti
Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
Pohybové a relaxačné cvičenia
8.15-8.50
Osobná hygiena
Desiata
Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej,
hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej,
oblasti
Pobyt vonku
Osobná hygiena
11.15-11.45
Obed
Osobná hygiena + umývanie zubov
Odpočinok
14.30-15.00
do 16.30
Olovrant
Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo
usmernené, hodnotenie dňa
Download

DENNÝ PORIADOK V MŠ 2.trieda ČAS ČINNOSTI