Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, 094 31
ORGANIZAČNÝ PORIADOK
2013
OBSAH:
I. Všeobecná časť
II. Organizačné zabezpečenie MŠ Hanušovce nad Topľou
1. Riadenie školy
2. Identifikačné údaje školy
3. Druh školy
4. Triedy
5. Denný poriadok
III. Záverečné ustanovenia
I. Všeobecná časť
čl. 1
1. Materská škola Hanušovce nad Topľou
je päťtriedna MŠ poskytujúca celodennú
starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a
deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Cieľom materskej školy je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň
ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Podporovať
osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej,
estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie
a pripravovať na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Všeobecné a špecifické ciele smerovať k rozvoju elementárnych základov kľúčových
kompetencií.
2. Organizačný poriadok Materskej školy Hanušovce nad Topľou (ďalej len OP) je
základným vnútorným predpisom MŠ.
čl. 2
1. Materskú školu riadi riaditeľka, v prípade jej neprítomnosti ju zastupuje zástupkyňa.
2. Poradným orgánom riaditeľa školy je pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci
pedagogickí zamestnanci školy a metodické združenie, ktorého členmi sú všetci učitelia,
prípadne aj asistent učiteľa.
3. Vedením metodického združenia poverí riaditeľ odborne zdatného učiteľa, ktorý
každoročne predkladá riaditeľovi na schválenie ročný plán činnosti MZ.
II. Organizačné zabezpečenie MŠ Hanušovce nad Topľou
1. Riadenie školy
Riaditeľka materskej školy: Mgr. Silvia Hrehová
Zástupkyňa materskej školy: Ľudmila Hrušková
Vedúca ŠJ: Mgr. Beáta Dundová
Vedúca MZ:
2. Identifikačné údaje školy
Názov školy: Materská škola
Adresa školy: Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou, 094 31
Zriaďovateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31
IČO: 00332399
DIČ: 2020641018
Riaditeľka MŠ: Mgr. Silvia Hrehová
Telefón: 057/4452191
E – mail: [email protected]
Webové sídlo: hanusovskams.edupage.org
3. Druh školy
Materská škola je päťtriedna, poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 2 do 6
rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deťom s dodatočným odkladom
povinnej školskej dochádzky a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Okrem celodenného pobytu škola podľa záujmu rodičov poskytuje možnosť aj poldenného
pobytu.
4. Triedy
Na začiatku školského roka určí riaditeľka pre každú triedu triednu učiteľku, ktorá
zodpovedá za vedenie a správnosť pedagogickej dokumentácie v triede.
Do jednotlivých tried sa deti zaraďujú podľa veku takto:

Trieda pre deti od 2 – 3 rokov, maximálny počet 15 detí a 3 učiteľky

Trieda pre deti od 3 - 4 rokov, maximálny počet detí 20 a 2 učiteľky

Trieda pre deti od 4 – 5 rokov, maximálny počet detí 21 a 2 učiteľky

Trieda pre deti od 4 – 6 rokov, maximálny počet detí 21 a 2 učiteľky

Trieda 5 – 6 ročných detí, maximálny počet detí 22 a 2 učiteľky
V triede, kde pracuje riaditeľka a zástupkyňa je na vykrývanie úväzku tretia
učiteľka.
5. Denný poriadok
Usporiadanie denných činnosti je spracované v dennom poriadku. Je v ňom stanovený
rámcový čas, záväzný pre všetky triedy a pevne stanovený čas na podávanie stravy podľa
vekových kategórií.
- hry a hrové činnosti, edukačná aktivita
Rámcovo stanovený čas
od 6.30 do 9.00
- pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
- pobyt vonku, edukačná aktivita
Pevne stanovený čas
Desiata
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena,
stolovanie, stravovanie, desiata)
od 8.50 do 9.30
- hry a hrové činnosti, edukačná aktivita
Rámcovo stanovený čas
od 9.30 do 12.00
- pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
- pobyt vonku, edukačná aktivita
Pevne stanovený čas
- činnosti zabezpečujúce životosprávu
(osobná hygiena, stolovanie, stravovanie, obed)
Obed
od 11.30 do 12.30
- hry a hrové činnosti, edukačná aktivita
Rámcovo stanovený čas
od 12.30 do 14.45
- pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
Pevne stanovený čas
Olovrant
od 14.45 do 15.15
- činnosti zabezpečujúce životosprávu
(osobná hygiena, stolovanie, stravovanie, olovrant)
- hry a hrové činnosti, edukačná aktivita
Rámcovo stanovený čas
- pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita
od 15.15 do 16.30 hod.
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
- pobyt vonku, edukačná aktivita
Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine, je
pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.
III. Záverečné ustanovenia
V prípade akýchkoľvek zmien v organizácií
MŠ sa zmení aj tento organizačný
poriadok. Pravidelnú aktualizáciu tohto organizačného poriadku zabezpečí riaditeľ školy.
Organizačný poriadok nadobúda platnosť 03. 09. 2013
Download

ORGANIZAČNÝ PORIADOK - Materská škola Hanušovce nad Topľou