PETRŽALSKÉ NOVINY
R
23. 9. 2011 • ročník 17 • číslo 19
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Opravy terás
pokračujú
Počas leta predstavitelia našej mestskej časti začali plniť, čo sľúbili
a investovali do opráv niektorých
terás. Na jeseň budú pokračovať.
strana 8
Najkrajšia
predzáhradka
Miestny úrad v spolupráci s Petržalskými novinami vyhlásil súťaž
o najkrajšiu predzáhradku.
strana 9
Dopravné ihriská
sa obávajú o dotácie
Dieťa je najzraniteľnejší účastník cestnej premávky. V rámci Európskeho
týždňa mobility sme navštívili dopravné ihrisko na Bosákovej ulici. Reč bola
najmä o kvalite dopravnej výchovy.
strana 11
Prečo nie je
v Petržalke
pokosené všade?
Aj do našej redakcie chodia ponosy
na to, že sa málo kosí. O tom, ako túto
situáciu rieši miestny úrad, sme sa
rozprávali so starostom Vladimírom
Bajanom.
strana 15
Od Normandie k Dunaju
M
ilovníci vojenskej historickej
Po vstupe do bunkra Rakúšanov,
zaujímali
ujímali o naše vojenské dejiny,
techniky americkej armády
inak ostrieľaných chlapov, na smrť
skúmali vystavené fotodokumenty
z 2. svetovej vojny mali možnosť
vystrašila figurína vojaka Beleša
a historické artefakty.
v petržalských uliciach vidieť jazdiť
v tmavej miestnosti veliteľa, ale
Na záver prehliadky viacerí čletakmer desiatku automonovia klubu skonštatovali:
bilov.
„Nevedeli sme, že na tomBoli sme veľmi zvedaví, ako
Okrem iného legendárto mieste nájdeme aj časť
ne vozy Jeep Willys a Jeep
našej spoločnej vojenskej
v Petržalke partia nadšencov
GPW, alebo vozidlá radu
histórie, to nás potešilo.
rekonštruuje vojenský bojový bunker.
Dodge WC, GMC, HalVáš bunker ste nám veľmi
f-Track, Fort Mutt M151
dobre prezentovali. Ďaa Jeep M 38.
kujeme. Iste prídeme aj nabudúce
zobrali to s humorom. PrehliadPán Ciboch Günter, člen Milis ďalšími členmi nášho klubu.“
ka interiérov a tmavého podzemia
tary Vehichle Clubu Vienna Die 4
trvala takmer pol hodiny. Živo sa
Text a foto: Miro Košírer
im Jeep, nám povedal, že niektorí
členovia klubu boli v Normandii už
niekoľkokrát na oslavách pri príležitosti vylodenia Spojencov. Vždy sa
tam stretne niekoľko tisíc návštevníkov a množstvo historickej vojenskej techniky.
„Bývali sme vo vojenských dobových táboroch pri pláži Omaha. Stretávame sa tam s našimi
kamarátmi z celej Európy. Teraz
sme sa rozhodli absolvovať jazdu
z Viedne do obrannej línie v Petržalke. Boli sme zvedaví, ako partia nadšencov rekonštruuje vojenský bojový bunker.“
2 • 23. 9. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
Pribudne nákupná galéria?
Ako ďalej
s reklamou
Nekoncepčné rozmiestňovanie nosičov vonkajšej reklamy,
problémy spojené s existenciou viacerých čiernych, nelegálnych reklamných zariadení
na pozemkoch bratislavskej
samosprávy chce súčasné vedenie mesta riešiť za aktívnej
spoluúčasti podnikateľských
subjektov, ktoré v tejto oblasti
pôsobia, a v úzkej spolupráci
s jednotlivými mestskými časťami. Primátor Milan Ftáčnik sa
preto stretol za rokovacím stolom so zástupcami reklamných
spoločností a rokoval s nimi
o spôsobe, ako urobiť v tejto
vážnej téme poriadok, ako zredukovať počet existujúcich bilbordov na území mesta a ako
stanoviť jasné, transparentné
pravidlá na umiestňovanie reklamných nosičov. Podľa bratislavského primátora je prvým,
dôležitým krokom spracovanie
komplexného passportu reklamných zariadení nachádzajúcich sa na území slovenskej
metropoly.
Pri spracovaní passportu budú
s bratislavskou samosprávou
súčinné takmer všetky reklamné spoločnosti a mestu
v priebehu mesiaca september poskytnú informácie o ich
zariadeniach s podrobnými
GPS súradnicami. Následne,
na základe presnej identifikácie jednotlivých zariadení,
pristúpi mesto v spolupráci so
stavebnými úradmi bratislavských mestských častí k odstraňovaniu reklamných zariadení,
ktoré stratili povolenia, alebo
boli postavené načierno. Bratislavský magistrát zároveň pripraví pravidlá na umiestňovanie nosičov vonkajšej reklamy
na území hlavného mesta, pričom pôjde napríklad o stanovenie maximálnych formátov
pre jednotlivé lokality, definíciu technológií či minimálneho nájomného. Samospráva
už začala v letných mesiacoch
s odstraňovaním reklám, ktoré
v rozpore s pravidlami umiestňovali
rôzne
spoločnosti
na cestné viadukty a bratislavské mosty.
(la)
Petržalka dostala zámer výstavby Nákupnej galérie Tecsco –
Petržalka. Navrhovateľom je Architektonická kancelária, Ing.
arch. Ivan Kočan AA, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o.
M
estská časť Petržalka,
ako povoľovací orgán,
v tomto čase posudzuje vplyv
navrhovanej stavby na životné prostredie.
Nákupná galéria má byť
situovaná severne od prepojovacej komunikácie Panónskej a Budatínskej cesty
a medzi východnou fasádou
existujúceho hypermarketu
Tesco Extra a Budatínskou
ulicou.
Navrhovaná stavba by sa
podľa investičného zámeru
mala rozkladať na ploche
9 702 štvorcových metrov, z čoho na obchodné
priestory pripadne 6 075
štvorcových metrov. Celkovo by sa v objekte malo
nachádzať 48 prenajímateľných jednotiek. Prevádzka rýchleho občerstvenia
sa má rozkladať na ploche
veľkej 400 štvorcových metrov. Parkovanie zákazníkov
majú zabezpečiť tri parkovacie plochy, celkovo sa
však oproti súčasnému sta-
vu počet parkovacích miest
zníži o 151.
Do zámeru je možné nahliadnuť na Miestnom úra-
Starosta Vladimír Bajan pozval 8. septembra na informačné
stretnutie mestských poslancov, ktorí obhajujú záujmy Petržalky
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy.
ovorili spolu o prioritách mestskej časti
a hlavného mesta, príprave budúcoročného rozpočtu, snahe budovať športoviská v Petržalke, o problémoch, ktoré obyvateľom
aktuálne spôsobujú zmeny
v MHD, ale aj o riešení havarijného stavu terás či o dôkladných podkladoch na
tvorbu nového Územného
plánu Bratislavy z pohľadu
života Petržalčanov.
Starosta Vladimír Bajan
zdôraznil potrebu spoločného postupu hlavného
mesta a Petržalky v rieše-
ní statickej a dynamickej
dopravy: „Verím, že hlavné mesto do konca roka
prijme celomestskú koncepciu parkovania s prihliadnutím na špecifiká
mestských častí,“ povedal.
Poslanci sa pýtali na starostov názor na výmenu
pozemkov pod PKO, diskutovali aj o projekte ISRM
(Integrovaný systém rozvoja mestských oblastí)
z prostriedkov EÚ z operačného program Bratislavský kraj. Petržalský projekt
v sebe zahŕňa aj revitalizáciu
sociálne a ekonomicky prob-
INZERCIA
FARMA HYDINY LÚČNY DVOR
PONÚKA NA PREDAJ
ČERSTVÉ DOMÁCE KURČATÁ,
SLIEPKY NA POLIEVKU, MULARDY,
KAČKY, MORKY A DOMÁCE VAJÍČKA
DOVOZ NAD 40 EUR PRIAMO DO BYTU
Mária Grebeňová-Laczová
Zaujímajú nás
veci verejné
Spolu pre Petržalku
H
de mestskej časti Bratislava
-Petržalka, na oddelení životného prostredia, v stránkových dňoch. Verejnosť
môže písomné stanovisko
doručiť Obvodnému úradu životného prostredia
v Bratislave, Karloveská 2,
najneskôr do 21 dní od dňa
zverejnenia.
lémových oblastí (okolie
Kopčianskej a Čapajevovej
ulice). Poslanci sa dozvedeli,
že hoci petržalský projekt
bol ešte začiatkom tohto
roku posúdený ako najlepšie
pripravený, zmeny pravidiel
na poskytnutie finančných
prostriedkov uprostred rozhodovania môžu tento projekt odsunúť, pretože zmeny
pravidiel sa týkajú povinných priorít, ktoré pôvodne
boli zadefinované inak.
Na stretnutí s petržalskými mestskými poslancami
sa starosta Vladimír Bajan
dotkol aj aktuálnych otázok, ktoré ovplyvnia chod
samosprávy už v blízkej
budúcnosti, a to prípravy
zákona o miestnych daniach a zmeny fiškálnej
reformy v širších súvislostiach s dosahom na každodenné praktické plnenie
úloh samosprávy na území
mestskej časti. Poslanci privítali starostovo pozvanie
a dohodli sa s ním na pravidelných stretnutiach a výmene informácií s vedením
mestskej časti.
(mgl)
Byť včas a presne informovaní, to je
dnes už nevyhnutnosť, ktorú nám
priniesla doba. Čím ďalej tým viac
sa nás týkajú veci verejné a dozvedieť sa o tom, čo sa v Petržalke
deje a ako naše záujmy obhajujú
nami volení zástupcovia, môžeme
na rokovaní poslancov Miestneho
zastupiteľstva. Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka
sa uskutoční v utorok 27. septembra 2011 o 9. h v kongresovej sále
Technopolservisu, Kutlíkova č. 17.
Vo viac ako 20-bodovom programe je napríklad správa o plnení
a návrh na zmenu tohtoročného
rozpočtu mestskej časti, informácia o uzatvorených nájomných
zmluvách k obecným bytom za
II. štvrťrok 2011, návrh VZN o príspevku zákonných zástupcov školám a školským zariadeniam, či návrh na pomenovanie nových ulíc
a verejných priestranstiev v Petržalke. Poslanci si vypočujú aj správu kontrolóra o vybavovaní sťažností a petícií od 1. júla 2010 do
31. decembra 2010 a správu z kontroly v mzdovej oblasti v miestnom
podniku Verejnoprospešných služieb Petržalka. Plénum sa bude venovať aj príprave rozpočtu na rok
2012, zmene systému financovania samosprávy, finančnej situácii
hl. mesta SR, aj správe nezávislého audítora o vykonanom audite
v Bytovom podniku Petržalka.
Mária Grebeňová-Laczová
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
Seniori opäť do školských lavíc
Jazykové vzdelávanie seniorov patrí k tomu druhu aktivít združenia
Spoločného dobra pri Kostole Svätej rodiny, ktoré dlhodobo priťahuje
záujem starších Petržalčanov.
U
skutočňuje sa v priestoroch
Klubov dôchodcov na Strečnianskej 18 a na Haanovej. 8. Aj
tento rok pripravujeme otvoriť
štúdium anglického a nemeckého
jazyka, a to v dvoch skupinách –
pre začiatočníkov a pokročilých.
Práve v tomto období sa seniori
a dospelí nad 40 rokov môžu prihlásiť na štúdium anglického a nemeckého jazyka. V prípade anglického
jazyka sa opäť plánujú otvoriť dve
triedy – jedna pre začiatočníkov
a mierne pokročilých, druhá pre
pokročilých. Vyučovanie prvej
skupiny bude pravidelne v stredu
od 16. do 17.30 h a pre skupinu mierne pokročilých od 17,30
do 19.10 h v Klube dôchodcov
na Strečnianskej 18. Pokiaľ ide
o vyučovanie nemeckého jazyka,
takisto sa uvažuje o otvorení dvoch
tried – jednej pre začiatočníkov
a mierne pokročilých, druhej pre
pokročilých. Vyučovanie v Klube dôchodcov na Haanovej 8 vo
štvrtok od 16. do 17.30 h pre začiatočníkov a pre skupinu mierne
pokročilých od 17.30 do 19.10 h.
Dôležité upozornenie: zápis
do obidvoch kurzov - angličtiny
aj nemčiny pre seniorov a dospelých v školskom roku 2011 – 2012
sa uskutoční naraz, a to v stredu
5. októbra 2011 o 16. h v pastoračnom centre Kostola Svätej rodiny.
Ján Puchovský
Ilustračné foto: archív redakcie
23. 9. 2011 • 3
Dni dobrovoľníctva
v Petržalke
23. a 24. septembra sa uskutočnia Dni dobrovoľníctva. Zapája sa do nich aj naša mestská
časť. Spolu s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením BROZ sme vybrali tri lokality, ktoré očistíme od odpadkov.
Piatok 23. septembra 2011
Kde: čistenie areálu Chorvátskeho ramena
v úseku 4. stupňa ochrany (cca medzi Antolskou a ČOV)
Zraz: 9. h pred poliklinikou Betliarska (zastávka MHD autobusov č. 92, 93, 99 smerom von
z mesta k Vozovni)
(kapacita dobrovoľníkov je naplnená)
Sobota 24. septembra 2011
Kde: chránený areál Hrabiny
Zraz: 9. h pred Ekonomickou univerzitou
Na akciu je ešte možné prihlásiť sa.
Sobota 24. septembra 2011
Kde: vtáčie územie Soví les
Zraz: 9. h pred Ekonomickou univerzitou
Na akciu sa môžete ešte prihlásiť.
Kontakt: 0904 466 391, 0910 942 266
4 • 23. 9. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
♥ Zosobášili sa
Riadková inzercia
V Matričnom úrade Bratislava-Petržalka
10. 9. 2011 Mgr. Daniel Varínsky – Zuzana Reiner
Marian Králik – Kharisma Bunjhoo
Martin Osuský – Lucia Salayová
17. 9. 2011 Ing. Martin Gucký – Zuzana Lopašovská
Jaromír Homolka – Martina Henteková
Miloš Bartolen- Ingrida Jakabová
Tomáš Klučarik – Veronika Perzer
Tomáš Zapletal – Lenka Štefíčková
Dušan Jackow – Dana Zemanová
Cirkevné sobáše
10. 9. 2011 Ivan Višňovský – Nikoleta Krutková
17. 9. 2011 Branislav Štefanec – Ing. Ivana Botková
Juraj Bajčan – Jana Hricová
Ing. Jozef Nádaský – MUDr. Oľga Dingová
Matej Staroň – Jana Chachaľaková
Kúpime byt v Petržalke,
T: 0917 708 319
Puci Profi čistenie kobercov.
Tel.: 0903 454 506
Kúpime byt v Petržalke,
aj zadlžený. T: 0915 122 656
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné. Platím
okamžite. Tel.: 032/65 284 92,
0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
Maľby, stierky, nátery
Tel.: 0905 257 454
Tepovanie kobercov a čalúnenia. Tel.: 0903 454 506
Pokládka plávajúcej podlahy, montáž nábytku. Tel.: 0903
745 601
Predám trojizbový byt v Šali.
Tel.: 0907 603 501
Nechodia vám
Oprava el. sporákov a rúr.
Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
PETRŽALSKÉ NOVINY
Predám stav. pozemok
v Mariánke. 24 á, 115 €/1m².
Tel.: 0915 462 820
Tel.: 6381 3255
volajte
MRK & RETEX, s.r.o. - ponúka
Znievska 15, www.mrkretex.sk
Diamantoví manželia
Brali sa pred šesťdesiatimi rokmi a stále sú spolu. V dobrom,
aj v zlom, v zdraví, aj v chorobe. Podporujú sa, povzbudzujú,
aj sa hádajú. Ale stále s láskou
a úctou.
Irena a Bohumil Čelustkovci (na obrázku) sa brali 2. sep
tembra 1951 síce v Šajdíkových
Humenciach, ale už dvadsaťpäť
rokov žijú v Petržalke, na Pečnianskej. A cítia sa už doma.
Ladislav a Magdaléna Brezovskovci sú petržalskí starousadlíci, pán Ladislav sa tu
už narodil a pani Magdaléna
sa sem s rodičmi prisťahovala,
keď mala rok. Svoju diamantovú svadu budú oslavovať
6. októbra.
Obom párom blahoželáme
a do ďalších rokov im želáme
najmä veľa zdravia, láska im
totiž určite vydrží. redakcia
PONÚKA:
➥ 4-izbový byt na Bzovíckej ulici po čiast. rekonštrukcii
za super cenu
97 900 €
➥ Garsónky
od 46 700 €
Mlynarovičova, Rovniankova, Vilová, Fedinova, Znievska,
Vígľašská, Blagoevova
➥ 1-izbové byty
od 58 000 €
Rovniankova, Znievska, Jasovská, Švabinského - novostavba,
Wilsonova – Staré mesto
➥ 2-garsónky a 2-izbové byty
od 72 000 €
Bohrova, Osuského, Údernícka, Bradáčova, Rovniankova,
Nám. Hraničiarov, Mamateyova, Gessayova, Holíčska, Farského,
Očovská, Pečnianska, Bieloruská – Pod. Byskupice
➥ Novostavba 2-izb.: nám. Hraničiarov - Dominant, Bosákova,
Budatínska, Vyšehradská, nádvorie Európy - Komárno
➥ 3-izbové byty
od 87 000 €
Bzovícka, Blagoevova, Beňadicka, Turnianska, Jasovska, Šusteková,
Tupolevova, Kapicová, Vlastenecké nám., Wolkrova, Markova,
Znievska, Nám. Hraničiarov, Holíčska, Jungmannova, Furdekova,
Gessayova, Mamateyova, Jankolova, Romanova, Lietavska,
Budatínska, J. Hagaru – Krasňany
➥ 4-izbové byty
od 98 000 €
Černyševského, Vyšehradska, Švabinského, Bzovícka,
Fedinova, Belinského
Ponúkame byty v novostavbách a nové rodinné domy v celej Bratislave
a okolí za ceny developerov - neváhajte a kontaktujte nás !!!
Pekná murovaná chata na peknom pozemku
v Modre po kompletnej rekonštrukcii
99 000 €/dohoda
Rakúsko: 3i byt po kompl. rekonštrukcii v Hainburgu
127 000 €
➥ Stavebné pozemky:
Bratislava – Jarovce: 2x 8,5á 166,- €/m2, IS v dosahu,
Bratislava – Jarovce: 516 m2, 98 900,- €, IS v dosahu
Malacky, Plav. Štvrtok, Sološnica, Senec–Tureň, Nová Dedinka ...
02 63453910,11, 0905 606016, 0907 772623
PLATÍTE VEĽA ZA ÚVERY?
• Ponúkame bankové úvery
s najnižším preplatením
• Znižujeme vysoké splátky
za splácané úvery
• Zabezpečíme splátky úverov
v prípade neschopnosti
ich splácania
Hallm ALLFINANZ
E mail: [email protected]
Infolinka: 0903 407 542
HĽADÁME
energetických poradcov,
predajcov plynu a elektriny
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
AKCIA!
svadobný účes
25 eur
NECHTOVÝ DESIGN
PEDIKÚRA
Pedikúra - 10 eur
Zľava pre dôchodcov
10 % zo základnej pedikúry
KOZMETIKA
Svadobné líčenie
15 eur
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Ivana mobil: 0907 174 602
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albi mobil: 0903 390 913
PÁNSKE A
DETSKÉ STRIHY
Akciová cena
3 EURÁ
IVANA mobil: 0907 174 602
HĽADÁME
y nechtovú dizajnérku
y maséra
0903 191 885
PETRŽALSKÉ NOVINY
v čom sú iní na rozdiel od vašej generácie, majú v sebe
dostatok motivácie presadiť
sa na športovom poli, ale aj
v osobnom živote?
Súčasná mladá generácia
má toľko rôznych možností, že
pritiahnuť ju k športu si neraz
vyžaduje veľký výkon. Dôležité je však presvedčiť rodičov
o potrebe ich detí venovať sa
športu, lebo práve rodičia sa
odnaučili športovať, potom deti
nešportujú, takže sú to spojené
nádoby, ktoré navzájom súvisia. Keď presvedčíme rodičov,
aby investovali svoj voľný čas
do svojich malých detí a chodili s nimi do športových krúžkov, tak v budúcnosti sa osamostatnia a vydajú sa na športovú dráhu.
Osobnosť Petržalky –
trénerka
Beata Renertová
Beata Renertová celý
svoj život zasvätila
basketbalu. Rodáčka
z Dunajskej Stredy bola
viacnásobnou reprezentantkou ČSSR, ČSFR
a Slovenskej republiky .
V
roku 1981 ju vyhlásili
za najlepšiu basketbalistku Slovenska. Dlhoročná
hráčka Slovana Bratislava,
ktorá sa s týmto klubom
stala viackrát vicemajsterkou ČSSR, stihla vyštudovať za inžinierku ekonómie
a po skončení aktívnej činnosti sa vrhla na trénerskú
kariéru. Od roku 1995 má
na starosti mládež v BK Petržalka a dosahuje s ňou skvelé
výsledky. So staršími žiačkami je dvojnásobnou majsterkou Slovenska a v minulej
sezóne tento triumf získala
s juniorkami. Je teda úplne
logické, že starosta Petržalky Vladimír Bajan jej udelil
ocenenie Osobnosť Petržalky za prínos v oblasti športu
a výchovy mládeže.
S akými pocitmi ste prijali
titul Osobnosť Petržalky a čo
to pre vás znamená?
Týmto ocenením som bola
dosť prekvapená, lebo podľa mňa v Petržalke žije veľa
osobností v rôznych sférach
spoločenského života. Lenže
zrejme kompetentní ľudia sa
dozvedeli, že v našom klube sa
s mládežou už dlhší čas kvalitne pracuje. Je to naša budúcnosť. Pre mňa je to veľká česť
a záväzok aj do ďalších rokov,
všetkých môžem ubezpečiť,
že aj naďalej budem pokračovať v mravčej práci s mladými
basketbalistkami.
23. 9. 2011 • 5
OSOBNOSŤ
Už šestnásť rokov máte pod
palcom basketbalový klub BK
Petržalka (predtým sa volal
ZŠ Beňadická a ŠBK Lúky),
uberá sa takým smerom, aký
ste si vytýčili?
Bojujeme, ako sa len dá, boríme sa totiž s rôznymi problémami, podmienky na celkovú
prípravu nie sú optimálne. Potrebovali by sme ďalšie telocvične, ale najmä nejakú menšiu multifunkčnú halu, v ktorej
by dorastajúce dievčatá s potrebnými ambíciami mohli hrať
vyššiu súťaž a mali zabezpečené dôstojné podmienky. Mojím snom je, že v Petržalke sa
konečne postaví multifunkčná
hala, táto mestská časť ju veľmi
potrebuje a zaslúži si ju už preto, lebo tamojšie basketbalistky
jej robia veľmi dobré meno.
Aké životné hodnoty uznávate?
Myslím si, že najdôležitejšie
pre každého človeka je zdravie, to by malo byť u každého
na prvom mieste. Vždy hovorím, že všetko ostatné sa dá kúpiť, ale zdravie nie, treba sa však
o seba dobre starať, žiť zdravo
a striedmo.
Dokáže mestská časť Petržalka ponúknuť dosť športových
aktivít pre ľudí v rôznom
veku?
V Petržalke sú veľké možnosti na rozvíjanie pohybovej
aktivity. Takisto však vidím aj
ďalšie rezervy, lebo v tejto mest-
skej časti je dosť nevyužitých
priestorov. Veľmi by ma potešilo, keby sa čo najširšia verejnosť
zapojila do športových aktivít.
Ale dobré je aj to, že tak robí
mladá, stredná i staršia generácia. Aj tak si však myslím, že
mestská časť spolu s tamojšími
klubmi by mali vytvárať rôzne
možnosti na masový šport.
V Petržalke je krásna príroda,
dá sa tu robiť cyklistika, plávanie, korčuľovanie, všetko je
tu ako na dlani, treba však ešte
zintenzívniť a ponúknuť verejnosti rôzne športové súťaže.
Petržalka ako soľ potrebuje
viacúčelovú halu. Hovorí sa
stále o tom, popísalo sa takisto o tom dosť, ale všetko ostáva po starom...
Áno, je to dlhotrvajúci problém Petržalky. Poviem otvorene,
ak do dvoch rokov v našom klube mladým basketbalistkám neponúkneme dobré podmienky
na kvalitný tréningový proces,
tak nám odídu. Iné kluby nám
ich rozoberú a celá naša práca
vyjde navnivoč. Potom neviem,
či nájdem ešte v sebe sily znovu
začínať. Aby bolo jasné, mladé
začínajúce deti potrebujú vzory
a tie musia vidieť a mať v Petržalke. Prvýkrát mám však taký
pocit, že multifunkčnú halu postavia, veľa som sa o nej rozprávala aj so starostom Petržalky
Vladimírom Bajanom.
Prakticky každý deň sa stretávate s mladými ľuďmi,
Každý tréner a funkcionár BK
Petržalka smeruje k tomu,
aby sa vychovávali hráčky
pre reprezentáciu Slovenska
a aby sa prebojovali svojimi
výkonmi do niektorého z popredných tímov v Európe...
Na tejto vízii je založený náš
klub, každá jeho hráčka chce
byť najlepšia a stať sa reprezentantkou. V tomto roku sme už
urobili k tomu taký malý krôčik, lebo po Damaxe Košice
sme boli druhý klub, ktorý ponúkol najviac hráčok do mládežníckych reprezentačných
výberov. Na ME hráčok do 16
rokov sme dodali šesť dievčat
a do tímu do 18 rokov jednu
hráčku. Myslím si, že to je pre
BK Petržalka pekná vizitka, pritom v klube máme najstaršie
ročníky do 18 rokov.
Aký je podľa vás recept
na účinnejšie financovanie
slovenského športu?
Mám na to jednoduchý recept, myslím si, že viem, ako by
to malo fungovať. Mládež a reprezentáciu by mal jednoznačne podporovať štát, to musí byť
priorita číslo jeden. Predsa nie
je možné, aby sme v takom zúfalom stave chodili na ME, ako
sa nám to stalo teraz v lete v Taliansku, na ktorých som bola
ako druhá asistentka trénera.
Je to hanba, takáto práca nemá
žiadnu budúcnosť. Preto štát
pri financovaní športu by mal
hlavne pamätať na mládež, lebo
je našou budúcnosťou. Naši
športovci na vrcholných podujatiach už neraz Slovensko tak
zviditeľnili ako v žiadnej inej
oblasti. Myslím si, že športoviská by mali mať pod palcom
obce, mestské časti, z ich strany musí ísť o dostatočnú podporu.
Čo by ste chceli odkázať rodičom vašich mladých basketbalistiek?
V prvom rade im ďakujem
za podporu nášmu klubu, vynaložené úsilie, bez nich by
sme nič nedokázali, klobúk
dole pred nimi, naša spolupráca s rodičmi je skutočne
na výbornej úrovni. Verím, že
nám aj naďalej zachovajú svoju
priazeň.
Ako sa vám býva v Petržalke, ste spokojná s prostredím,
v ktorom žijete?
V Petržalke bývam od roku
1982, tak som si na ňu zvykla,
že by som sa z nej v živote neodsťahovala. Všetko mám blízko, Draždiak, hrádzu, rýchlo sa
dostanem aj do mesta, takže
som veľmi spokojná. Samozrejme, ako som už povedala, veľmi mi chýba viacúčelová hala
a tiež mi chýbajú nejaké akcie
z oblasti kultúry.
Čo sa zmenilo počas letnej
prestávky vo vašom tíme kadetiek, s ktorými ste získali
titul majstra Slovenska?
Nastali v ňom väčšie zmeny, najdôležitejšou je však to,
že z tohto tímu niektoré dievčatá prešli k juniorkám a iné
zasa zostali medzi kadetkami.
Urobili sme to preto, lebo sme
medzi kadetkami nemali väčšiu konkurenciu. Mám na starosti juniorky, ktoré budú hrať
v súťaži s o dva roky staršími
súperkami. Do kádra pribudla
talentovaná Karin Mixadová
z Trnavy a na hosťovanie prišla
Simona Krivosudská zo Serede. Tvoríme úplne nové mužstvo, z tejto oblastnej súťaže
postúpia z obidvoch skupín,
západnej i východnej, po štyri družstvá do play-off. Keďže
chcem, aby sme boli dostatočne zápasovo vyťažení, prihlásili
sme sa aj do Slovenského pohára žien. Majstrovské zápasy
spolu so ženami budeme hrávať už na Domkárskej ulici, kadetky naďalej ostávajú na SOU
Vranovská.
Milan Valko
Foto: Miroslav Košírer
6 • 23. 9. 2011
S OLO zadarmo do ZOO
Od roku 2004 vzrástlo v slovenskej metropole
množstvo odpadu vyzbieraného v systéme
separovaného zberu o vyše 300 % (z 6 358 ton
na 19 488 ton), napriek tomu je Slovensko stále
v separovaní na chvoste EÚ.
Spoločnosť OLO v spolupráci so Zoologickou záhradou v Bratislave pripravilo pre
deti materských škôl, žiakov základných škôl
a špeciálnych škôl v Bratislave už ôsmy ročník
tradičnej akcie S OLO zadarmo do ZOO, ktorá
odštartuje celoročnú kampaň separácie odpadov na bratislavských školách. Záštitu nad
podujatím prebral minister životného prostredia József Nagy a primátor hlavného mesta
Bratislavy Milan Ftáčnik.
Tohtoročná akcia S OLO zadarmo do ZOO začala 12. septembra a potrvá do 30. septembra.
Cieľom projektu je spojiť príjemne strávený čas
počas prehliadky viac ako 150 druhov zvierat
v bratislavskej ZOO s užitočným separovaným
zberom potrebným na ochranu životného
prostredia. Keďže deti v predškolskom a školskom veku sú otvorenejšie novým informáciám,
formovanie ich postojov vzhľadom na ekologické témy a smerom k potrebe separovania
odpadu je často efektívnejšie. Týmto projektom chce spoločnosť OLO, a. s., deti motivovať
a viesť k ochrane životného prostredia a prispieť
tak k ich environmentálnej výchove.
Bezplatná vstupenka do zoologickej záhrady je, tak ako v minulých rokoch, podmienená
množstvom prinesenej vyseparovanej komodity (PET fľaše, obaly Tetra Pack, plechovky od nápojov). Minulý rok sa takto vyzbieralo až 5 a pol
tony separovaného odpadu, ktorý bol následne
aj recyklovaný. Každoročne sa na tejto akcii zúčastní viac ako 6-tisíc spokojných detí, žiakov
a pedagógov.
(upr)
Na začiatku septembra sa na Šarkaniu
lúku pri skateparku prišlo rozlúčiť
s prázdninami
vyše dvesto detí.
Deň radosti
ultúrne zriadenia Petržalky
pre ne pripravili zábavné popoludnie plné atrakcií, na ktorom
prezentovali časť z ponuky klubov
a krúžkov.
Skvelý výkon, pri ktorom deti
i dospelí tajili dych, predviedol
žonglér Slížo a kúzelník Ivan Lučanič, bojové umenie predstavila
Škola šeliem a tanečné choreografie Hip hop Fakulta. Potlesk si
zaslúžil účastníci detskej speváckej
súťaže Pop hit či hudobná skupina
zo ZUŠ Topoľčianska. Na Dni radosti nechýbali ani ďalšie atrakcie,
(ld)
spomeňme nafukovaciu šmykľavku, maľovanie na tvár, minibasketbal, veslársky trenažér a osobne
prišli deti pozdraviť aj petržalskí
dobrovoľní hasiči.
Tvorivé dielne a netradičné spoločenské hry už priamo predstavovali činnosť klubov KZP. Aj túto sezónu je z čoho vyberať. V DK Lúky
Na začiatku septembra sa v Petržalke odohral prvý z turnajov
Európskej lakrosovej ligy. Diváci si mohli vychutnať boxlakros
počas dvoch dní na ihrisku Tematínska.
ímy boli zostavené na základe draftu, k atraktivite
tak prispela aj účasť hráčov zo
zahraničia.
Na ihrisku Tematínska sa
najlepšie darilo klubu ELL
Blue, ktorý trénuje Pavel Semerák. Druhý skončili LC Bison
Radotín, tretí Prague Sports,
štvrté miesto v tabuľke patrí
Old Dogs Plzeň, piatu pozíciu
obsadili Bratislava Bats a najmenej sa darilo hráčom v dresoch ELL Orange. Účastníci si
pochvaľovali atmosféru zápasu a podmienky, ktoré pre ne
môžete navštevovať kurzy jogy,
cvičenie pre ženy s problémami
chrbtice, bodyforming, klavír, ale aj
grafomotorické cvičenia pre predškolákov. V CC centre bude okrem
keramiky a výtvarného krúžku pre
deti a dospelých aj výtvarná prípravka pre stredné a vysoké školy
umeleckého zamerania, v Zrkadlovom háji nebudú chýbať pravidelné
tvorivé dielne pre deti, klub paličkovanej čipky či patchwork pre seniorov. Okrem angličtiny, nemčiny
a taliančiny sa tu môžete naučiť
po španielsky, francúzsky a rusky.
Ak ste Deň radosti premeškali
a chcete sa o ponuke klubov, krúžkov a kurzov pre deti a dospelých
dozvedieť viac, stačí navštíviť jedno
z petržalských kultúrnych zariadení alebo stránku www.kzp.sk
K
Rýchlejší ako futbal, tvrdší ako hokej
T
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRRŽALKY
vytvoril hostiteľský klub Bats.
Domáci však mali smolu, keď
im pre zranenia vypadlo osem
hráčov zo základnej zostavy.
Na Slovensku sú tri aktívne
lakrosové tímy, Bratislava Bats
vznikli v roku 2007 a dosiaľ sú
jediní, čo hrajú rýchlejší boxlakros, zvyšné dva preferujú
feald, ktorý je menej náročný
na kontakt. „V máji sme sa ako
neoficiálny účastník zúčastnili
na majstrovstách sveta v Českej republike. Síce sme skončili
na ôsmom mieste, no podarilo
sa nám poraziť Írov, čo asi nik
nečakal,“ hovorí manažér klubu
Bats Viliam Čulman, s úsmevom spomína na situáciu, keď
sa austrálsky hráč pýtal na zázemie, ktoré šport na Slovensku má: „Pri odpovedi, že sa
boxu venuje štyridsať hráčov,
ostal Austrálčan zaskočený
a ocenil náš výkon, v jeho domovine majú 3 500 aktívnych
členov.“
Turnaje budú ďalej pokračovať v Plzni a Prahe. Na športovom podujatí v Petržalke
nechýbali ani atrakcie pre verejnosť. Deti si mohli vyskúšať
interkros, bezkontaktnú odnož športu. Za lakros vďačíme
severoamerickým Indiánom.
Boxlakrosovú verziu vymysleli
Kanaďania, a hovorí sa o nej, že
je rýchlejšia ako futbal a tvrdšia
ako hokej. Bats Bratislava stále
pokračuje v náboroch nových
členov. Viac informácií o klube
nájdete na stránke www.bats.sk
Bc. Juraj Kríž,
Mladá Petržalka
PETRŽALSKÉ NOVINY
23. 9. 2011 • 7
INZERCIA
Organizovanie verejného podujatia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka opätovne upozorňuje organizátorov verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatí a verejných zhromaždení na plnenie si zákonom stanovenej oznamovacej povinnosti.
Zámer usporiadať kultúrne, telovýchovné, športové
a turistické podujatie na území mestskej časti Bratislava-Petržalka je usporiadateľ povinný zo zákona
písomne oznámiť najneskôr 7 dní pred jeho konaním prostredníctvom podateľne Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,
851 12 Bratislava.
Zvolávateľ verejného zhromaždenia na území mestskej časti Bratislava-Petržalka je povinný zo zákona najneskôr 5 dní pred jeho konaním doručiť písomné oznámenie do podateľne Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 12 Bratislava.
Oznamovaciu povinnosť usporiadateľovi resp. zvolávateľovi ukladá:
- § 3 ods. 3 zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných
kultúrnych podujatiach
- § 3 ods. 2 zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní
verejných telovýchovných podujatí, športových
podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- § 5 ods. 1 zákona č. 468/2007 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.84/1990 Zb. o zhromažďovacom
práve v znení neskorších predpisov.
V prípade porušenia tejto povinnosti má mestská
časť právo udeliť organizátorovi pokutu v súlade:
- s § 7 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych
podujatiach,
- § 12 a 13 zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní
verejných telovýchovných podujatí, športových
podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- §14, §14a zákona 468/2007 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.84/1990 Zb. o zhromažďovacom
práve v znení neskorších predpisov.
Usporiadateľ okrem iného zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia,
za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových,
zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných
a iných právnych predpisov.
Príslušné tlačivá si organizátor môže stiahnuť z webstránky mestskej časti v sekcii „Tlačivá na stiahnutie“
, alebo pomocou linku http://www.petrzalka.sk/
tlaciva.phtml?id5=9806 .
Desiatová krabička do školskej aktovky
Premýšľate ako svojím malým školákom spríjemniť tohtoročný školský rok? Vyskúšajte limitovanú edíciu LENTILKY Desiatová krabička. Balenie obsahuje 3 tuby veselých čokoládových
bonbónov v desiatovej krabičke, ktorá je tu pre vaše ratolesti v dvoch roztomilých variantoch.
Dievčatá poteší desiatová krabička s obrázkom mačky korčuliarky, pre chlapcov je obrázok psíka
v červenom kabriolete. Potom, čo si vychutnáte všetky bonbóny, môžete LENTILKY Desiatovú krabičku použiť na zabalenie olovrantu, ktorý dobre padne aj počas spoločného výletu v
prírode. S LENTILKY Desiatovou krabičkou už nemusíte mať starosť, do čoho zabalíte deťom
desiatu do školy - s veselou desiatovou krabičkou bude nový školský rok školákov plný zábavy!
TIP: Výhodou LENTILKY Desiatovej krabičky je hladká ochranná fólia navrhnutá tak, aby sa
krabička pri manipulácii ľahko nepoškodila.
8 • 23. 9. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Európsky týždeň
mobility u nás
Do Európskeho týždňa
mobility, ktorý odštartoval 16. septembra, sa
zapája aj Petržalka.
V rámci tohto týždňa chce
najväčšia bratislavská mestská
časť riešiť organizáciu dopravy
na Petržalskom korze v prospech cyklistov, tak aby neboli
nútení na každom priechode
pre chodcov zosadať z bicykla, ale aby mali možnosť prejsť
nerušene celú trasu od Nového mosta, cez ŽS Petržalka
a po dokončení Kopčianskej
až do Kittsee. Preto sa MČ vo
vlastnej réžii zameria na riešenie 6 priechodov tak, aby
vznikol priechod pre chodcov
s priechodom pre cyklistov a
doplní príslušné (vodorovné
aj zvislé) dopravné značenie.
Na zvýšenie bezpečnosti tak
pribudne zvislé dopravné
značenie A16 Cyklisti, na cyklistickej ceste pribudne nápis
„spomaľ“, ktorý bude cyklistov
upozorňovať na priechod pre
cyklistov cez komunikáciu pre
motorové vozidlá.
Nemotorová doprava, to nie
je len jazda na bicykli, ale napríklad aj pešia chôdza. Príspevkom k Európskemu týždňu mobility bude aj oprava
zničených častí tzv. „promenádneho“ chodníka pri Dunaji
pri Tyršovom nábreží.
Mestská časť Bratislava-Petržalka počas Európskeho
týždňa mobility chce zároveň
upriamiť pozornosť
návštevníkov Miestneho úradu na Kutlíkovej ulici na fakt,
že návštevníci a pracovníci
miestneho úradu, ako aj zamestnanci firiem, ktoré sídlia
v budove Technopolu, môžu
odstaviť svoje bicykle nielen
pred hlavným a vedľajším
vchodom (pri Chorvátskom
ramene). Na odstavovanie bicyklov môžu využiť vhodné
podmienky v garáži.
22. 9. bude Deň bez áut, takže mestská časť vyzýva pracovníkov miestneho úradu aj
obyvateľov, aby aspoň v tento
deň využili iný druh dopravy
napríklad MHD, bicykel, korčule alebo pešiu chôdzu, či už
smerom do práce alebo z nej.
(mgl)
Opravy terás pokračujú
Jesenné
upratovanie
v Petržalke
Počas letných mesiacov bolo v Petržalke rušnejšie a ani jeseň
nebude iná. Predstavitelia mestskej časti totiž plnia to, čo obyvateľom sľúbili a investujú do opráv viacerých terás.
V
polovici augusta boli
uskončené práce na oprave schodiska na Mánesovom
námestí 8. V druhej polovici
augusta do užívania odovzdali
opravenú terasu na Topoľčianskej 12, kde bola nutná oprava
povrchu.
Na terase bytového domu
na Rovniankovej 16 (západná
strana) po odstránení starého
asfaltového povrchu čakalo
dodávateľskú firmu nemilé prekvapenie. Odkryl sa nekvalitný
podkladový betón, na ktorý
nebolo možné položiť izolačnú
vrstvu. Bolo teda nutné podkladový betón odstrániť a povrch vyrovnať vrstvou liateho
asfaltu, čo rozpočet neplánovane zvýšilo na 7-tisíc eur.
S opravou asfaltového povrchu na Rovniankovej 16 (východná strana) musí mestská
časť Bratislava-Petržalka pre
zatepľovanie obvodového plášťa obytného domu počkať až
do tretej septembrovej dekády.
Medzi opravovanými terasami v Petržalke sú aj Rovniankova ul. č. 12 a 15. Práce
na povrchu časti východnej
strany Rovniankovej 12 sa
začali v piatok 16. septembra
a pri priaznivom počasí potrvajú zhruba štyri týždne.
Svetový deň srdca
v Petržalke
Svetový deň srdca si pripomíname
25. septembra. Pri tejto príležitosti
môžete prísť do petržalskej Poradne zdravia na Osuského 1 v piatok
30. septembra 2011 v čase medzi
8. - 11. hodinou a dozvedieť
sa o svojom zdraví o čosi viac.
Na podujatí Kód zdravého života
si môžete dať zmerať cholesterol,
tlak krvi a poradiť sa s odborníkmi
o tom, ako prežiť v konzumnom
svete. Odborným garantom podujatia je MUDr. Zora Gerová, CSc.
z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Bratislave. Podrobnosti o činnosti Poradne zdravia
Petržalka na www.petrzalka.sk
v časti Petržalské poradne.
Na ploche približne 430 štvorcových metrov dodávateľ prác
odstráni pôvodný asfaltový
kryt povrchu terasy, zrealizuje
izoláciu asfaltovou lepenkou
a položí novú vrstvu z liateho
asfaltu. Súčasťou obnovy bude
aj oprava betónového zábrad-
lia spolu s opravou muriva pod
zábradlím terasy. Práce si vyžiadajú približne 25 500 eur.
Neskôr prídu na rad opravy
severnej strany terasy Rovniankovej 12 a južnej strany
terasy Rovniankovej 15.
(mgl)
Už sa môžeme korčuľovať
Bratislavská samospráva otvára brány zrekonštruovaného Zimného štadióna Ondreja
Nepelu širokej verejnosti.
V
racia sa tak k tradícii
využívania priestorov
štadióna nielen pre profesionálnych hokejistov či krasokorčuliarov, ale aj pre rodiny
s deťmi, širokú verejnosť.
Ľadová plocha malej, tréningovej haly je od polovice
septembra pre korčuliarov k
dispozícii každý týždeň od
stredy do piatku v čase od
16. do 17.30 h.
Počas víkendov sú brány štadióna otvorené pre verejnosť
až dvakrát v priebehu dňa,
predpoludním od 10. do 12. h
a popoludní od 14. do 16. h.
Vstupné počas pracovných
dní je pre dospelých na úrovni 1,80 eura a 1,40 eura pre
deti, víkendová – dvojhodinová vstupenka stojí 2 eurá
pre dospelého a 1,60 eura
pre mladého Bratislavčana.
Držitelia bratislavskej mestskej karty si pri kúpe lístka na
verejné korčuľovanie môžu
uplatniť 20 % zľavu, tak ako
to je napríklad pri návšteve
mestskej krytej plavárne na
Pasienkoch.
la
V rámci zeleného projektu Petržalky mestská časť
(ako jediná z bratislavských mestských častí) rozmiestňuje veľkokapacitné
kontajnery už po tretí raz
v tomto roku.
Občania sa počas deviatich víkendov budú môcť
zbaviť nepotrebných starých vecí – nábytku, matracov aj menšieho stavebného odpadu.
Až do 7. novembra budú
kontajnery pristavené celkom na 90 stanovištiach
na 68 uliciach, pričom
mestská časť pristaví veľkokapacitné kontajnery aj
na miesta, kde doteraz neboli. Reaguje tak na podnety od obyvateľov, ktorí
sa domáhali ich pristavenia
v blízkosti ich bydliska.
Veľkokapacitnékontajnery budú rozmiestňované
v iných dňoch ako dosiaľ.
Pracovníci OLO kontajnery
privezú vždy v piatok a naplnené odvezú nasledujúci
pondelok.
V prípade, že obyvateľ
nestihne využiť pristavené
veľkokapacitné kontajnery
v spomínanom termíne,
môže bezplatne umiestniť nadrozmerný odpad
v Zbernom dvore na Čapajevovej ulici. Zberný
dvor je otvorený celoročne od pondelka do soboty, okrem sviatkov, v čase
medzi 8. a 18. hod.
Petržalčania sa 15. októbra budú môcť zbaviť aj odpadu s obsahom škodlivín.
(Na tejto jednodňovej akcii
samospráva spolupracuje
s Magistrátom hlavného
mesta SR Bratislavy a autorizovanou spoločnosťou
ARGUSS.)
Nebezpečné
zložky komunálneho odpadu je zakázané zmiešavať s komunálnymi odpadmi. Patria k nim napríklad
automobilové
batérie
a akumulátory, staré náterové hmoty, rozpúšťadla,
oleje, žiarivky či vyradené
elektrospotrebiče.
(mgl)
PETRŽALSKÉ NOVINY
23. 9. 2011 • 9
PETRŽALKA
Furdekova 2
Zber domového
odpadu s obsahom škodlivín
uskutoční Magistrát hl.
mesta SR Bratislavy
za súčinnosti
mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.,
pre občanov Bratislavy
– fyzické osoby nepodnikateľov v mestskej časti
Bratislava-Petržalka
Miestny úrad v spolupráci s Petržalskými
novinami vyhlásil súťaž
„Najkrajšia predzáhradka“. Svoje tipy,
ale aj hlasy pre vašich
favoritov prosielajte
na adresu
petrzalskenoviny@
chello.sk Predstavujeme prvých adeptov na tento titul.
Ševčenkova18:
Cieľom budovania našej predzáhradky je predovšetkým robiť
radosť všetkým vekovým kategóriám, hlavne malým deťom. Preto predzáhradka nemá charakter
jednoliatej prísnej záhradníckej
architektúry, ale je „poskladaná“
z jednotlivých „zátiší“. Na tvorbe
sa podieľa aj suseda z bytového
domu Ing. Daniela Ružičková,
pochopenie máme aj u predsedníčky bytovej samosprávy Ševčenkova 18, Márii Nemčekovej
a zamestnanca technického úseku Bytového družstva Petržalka
Daniela Žoldoša.
Jiráskova 8 - 10
S úpravou záhradky na Jiráskovej
8-10 sa začalo po výrube veľkých
stromov, ktoré vysadili nájomníci ešte v 80. rokoch. V roku 2008
inicioval Vladimír Lepiš zapojenie domu do Petržalskej okrášľovacej iniciatívy: „Za prispenia
MÚ Petržalka bola zhotovená
skalka a osadená časť živých plotov, zvyšok sme si vysadili sami.
Postupne som doplňoval ďalšie
rastliny, niektorí vlastníci prinášali sadenice kvetov a ruží. Predzáhradka sa teší obľube aj našich
najmenších – detí, ktoré ochotne
pomáhajú pri zalievaní a jej úprave. Najväčšie zadosťučinenie má
pán Lepiš z toho, že záhradka
prínaša spokojnosť a radosť obyvateľom domu a všetkým okoloidúcich.
dňa 15. 10. 2011
v lokalite:
Najkrajšia
predzáhradka
Furdekova 2
Pestrá záhradka na Furdekovej 2 je vizitka pani Magdalény
Holubovej, pomáhajú aj susedia
Ivan Dvořáček a Miroslav Pavelka. Na jar kvitnú cibuľoviny
rôzneho druhu, krásne tulipány,
narcisy, krokusy, aksamietnice,
no darí sa tu aj snežienkam. Poteší aj pohľad na niektoré menej
známe odrody kvetov, ktoré pani
Magdaléne priniesla dcéra z Holandska. Najkrajšie vraj vyzerá
záhradka počas Dušičiek, keď
rozkvitnú chryzantémy, no obyvatelia sídliska z nej majú radosť
od jari do zimy. Bývalú učiteľku
obzvlášť teší, že práve pred ich
domom sa učia spoznávať mená
kvetín škôlkari z okolia.
Furdekova 4
V dome na Furdekovej 4 je starostlivosť o predzáhradky záležitosťou tunajších senioriek.
Hlavnou organizátorkou je pani
Alžbeta Korbelová, ktorá aktívne spolupracuje s petržalským
oddelením životného prostredia. Spolu so susedkami pani
Pivovarčiovou, Kapusnicovou,
Adamovou a Kollerovou sadia,
okopávajú, plejú a zavlažujú zeleň v okolí domu. S kosením im
pomáha pán Pivovarči. Táto zohratá partia sa do súťaže predzáhradok zapája pravidelne, ale
hlavným motívom ich práce je,
aby sa v blízkosti ich domu cítili
dobre obyvatelia aj okoloidúci.
Furdekova 4
Jiráskova 8 - 10
Ševčenkokova 18
Ovsištské námestie 1
od 10.30 h do 12.30 h
(vedľa Jednoty)
Na mieste bude pristavené
vozidlo, pri ktorom budú
pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len
od občanov – fyzických
osôb nepodnikateľov tieto
komunálne odpady:
· staré náterové hmoty
· odpadové rozpúšťadlá
· pesticídy
· oleje a tuky
Pozn.: V prípade odpadov
ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa
neuvoľňuje odpad. ARGUSS,
s.r.o., odoberie takýto odpad
len v uzavretých obaloch
max. do 5 kg od 1 osoby.
· batérie a akumulátory
· žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť
· vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované
uhľovodíky
· chladničky, mrazničky
a pod.
· vyradené elektrické
a elektronické zariadenia elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory,
žehličky, práčky, mixéry
a pod.)
Spoločnosť ARGUSS, s. r. o.
oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi
v celom rozsahu Katalógu
odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel.
č. 02/555 65 632.
10 • 23. 9. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
D O P R AVA
s políciou prediskutovali projekt, ktorý tento problém rieši, v ktorom navrhujeme nové
cyklistické priechody. Na tomto mieste je vhodné zdôrazniť,
že sa cyklista pred vjazdom
na priechod pre cyklistov musí
presvedčiť, či tak môže urobiť
bez nebezpečenstva.
osti
ch
Eucie
Vyhneme sa v budúcnosti pričastému osádzaniu značiek
prikazujúcich zosadnúť z bicykla na cyklocestách?
MR: Snaha bude určite,
do tohto procesu však vstupuje viac inštitúcii. Jednak
mestská časť ako navrhovateľ,
no gesciu nad značením má
primátor a mestská polícia.
V poslednom čase vnímam,
že práve polícia začína byť
viac ústretová, domnievam
sa, že svoju zásluhu na tom
má práve tlak, ktorý vyvíja
Cyklokoalícia.
ld)
Cyklodoprava
je pre Petržalku dôležitá
V minulom čísle sme priniesli rozhovor s OZ Cyklokoalícia,
ktoré sa snaží o rozvoj cyklistickej dopravy v hlavnom meste.
S
témou sme sa obrátili aj
na miestny úrad. Na naše
otázky odpovedala Ing. arch.
Zuzana Kordošová, vedúca
oddelenia územného rozvoja
dopravy, Ing. Milan Raus z referátu dopravy a PaedDr. Robert Schnürmacher z referátu
športu.
Pred dvoma rokmi bol prijatý
dokument na rozvoj cyklistickej dopravy v Petržalke Koncepcia a projektový zámer
budovania Zelených ciest pre
nemotorovú dopravu. Stotožnilo sa s ním vedenie úradu?
RS: Môžeme povedať, že
naň nadviazalo a hľadá možnosti, ako ho naplniť. Koncepcia priniesla myšlienku
greenways, za ktorou je snaha
zjednodušiť rozvoj cyklotrás.
Ide o cesty pre nemotorové
vozidlá, s asfaltovým povrchom a riadnym dopravným
značením. Klasické cyklotrasy
upravuje zákon, stanovené sú
presné normy, ktorých splnenie je finančne náročné, ale
povedali sme si, že hneď ako
začne v Petržalke stavať súkromný investor, musí vytvoriť
takú cyklistickú cestu, ktorá
bude požadované normy spĺ-
ňať. Teší nás, že do tejto témy
začali zasahovať ľudia z praxe
a dokážu nás nasmerovať tam,
kde to prax bude vyžadovať.
Koncepcia, ktorú sme prijali,
umožňuje, aby sme sa mohli
variabilne pohybovať.
Ako to s rozvojom cyklociest
vyzerá dnes?
RS: Momentálne sa buduje
Kopčianska cesta. Podarilo sa nám napojiť na projekt
Servus Pontis, ktorý realizuje
MČ Rusovce. Keď sme zverejnili zámer budovať greenways na Kopčianskej, navrhli
nám spoluprácu. Petržalka
naň získala prostriedky z eurofondov CBC programu Slovensko – Rakúsko. Náklady
na realizáciu sú 85-tisíc eur,
pričom naša mestská časť financuje päť percent z celkovej sumy. Dĺžka úseku od železničnej stanice po rakúsku
hranicu je 2,3 km. Celý úsek
sa bude kolaudovať v polovici
roka 2012.
Na magistráte sa pravidelne
stretáva cyklokomisia, ktorej
členom je aj MČ Petržalka. Čo
tieto stretnutia priniesli?
MR: V rámci Petržalky sa
riešila najmä Viedenská cesta, ktorá nie je v našej správe
a prepája Nový most so Starým mostom. V súčasnosti je
zjednosmernená, v opačnom
smere by mali povolený vjazd
cyklisti. Zvažovali sa rôzne alternatívy, má to pod palcom
StaRZ, takže uvidíme.
Cyklokoalícia kritizuje dopravné značenie na Petržalskom korze...
MR: Korzo je síce určené aj
pre cyklistov, no sú tam isté
bariéry týkajúce sa priechodov,
kde cyklista dodržujúci legislatívu musí zosadnúť z bicykla
a prejsť peši. Len nedávno sme
K týždňu mobility organizuje
Petržalka stretnutie zainteresovaných subjektov, ktoré
otázky by ste chceli riešiť?
MR: Máme záujem prerokúvať množstvo podnetov
od občanov. Spomeniem úsek
okolo čističky odpadových
vôd a prejazdu k houseboatom, tam sa nám už niečo podarilo vyriešiť v spolupráci so
STARZ-om vodorovným dopravným značením. Chceli by
sme sa baviť aj o bezpečnosti
na hrádzi, o Chorvátskom ramene či o vstupe súkromného
sektora do budovania cyklotrás. Diskusia sa uskutoční
21. septembra v CC Centre
a od 17. h bude prístupná verejnosti.
Chorvátske rameno je obľúbenou, lenže zďaleka nie ideálnou trasou. Je možné situáciu
aspoň čiastočne zlepšiť?
RS: Rameno vytvára prirodzené korzo, ktoré využívajú
chodci, mamičky s deťmi i cyklisti. Treba ho však zjednotiť.
Radi by sme nadviazali dialóg
so STARZ-om, aby mesto bolo
v tejto časti iniciatívne. Chýba
tam jasný režim, vďaka čomu
dochádza ku kolíznym situáciám.
MR: Ideálny stav by bol využívať obe strany ramena, no
kým nie je doriešený nosný
dopravný systém, nik tam väčší
zásah nepovolí.
Ramena sa týka aj križovatka na Rusovskej ceste, ktorú
cyklisti aj chodci prechádzajú v nebezpečnom úseku.
MR: Petržalka túto cestu
nemá v správe. Jej riešenie
bolo vždy odsúvané s tým, že
mesto čakalo, či už na nosný
dopravný systém, alebo ako je
to momentálne, na investora
projektu Petržalka City, ktorý
má v podmienkach územného rozhodnutia križovatku
vyriešiť ešte v prvej etape výstavby.
Cyklokoalícia prišla s nápadom prepojiť Petržalské korzo s Chorvátskym ramenom
cez Ševčenkovu ulicu. Bolo
by to možné?
MR: Najlepšie by bolo ísť sa
pozrieť priamo na miesto. Tá
cyklotrasa tu de facto existuje, len je potrebné doplniť
značenie.
O cyklodoprave sa veľa rozpráva, reálne ju však využíva
len jedno percento Bratislavčanov. Dočkáme sa zmeny?
RS: Je fakt, že podmienky
pre cyklistov nie sú také, aby
sa mohli bezpečne pohybovať. Pritom, keď sa pozrieme
na mapu Petržalky, geografické podmienky sú priam
ideálne. Prvotný podnet
na vytvorenie koncepcie bola
cykloturistika, nám sa do nej
podarilo vniesť cyklodopravu,
práve preto, že tá je pre Petržalku zaťaženú automobilmi
dôležitejšia. Verím, že ak sa
do toho zainteresuje široká
verejnosť a predstavitelia MČ
pocítia, že existuje tlak, veci sa
pohnú správnym smerom.
ZK: Cyklisti by mali mať
v doprave rovnocenné postavenie. Aj mesto začína v tomto smere uvažovať viac pozitívne. Pred pár dňami sme
boli na prerokovaní nového
spôsobu organizácie statickej
dopravy, kde už rátajú aj s cyklistami. Dosiaľ sa o takýchto
veciach hovorilo málo, mám
pocit, že sa aj mesto uvoľnilo pod vplyvom občianskych
organizácii. Ak sa udrží toto
tempo, mohli by dostať cyklisti v meste zelenú. Chcela by
som dodať, aby aj vodiči boli
ohľaduplnejší. Musia si zvyknúť, že nie sú jediní účastníci
cestnej premávky.
Autor a foto: LD
23. 9. 2011 • 11
PETRŽALSKÉ NOVINY
Pravidlá pre cyklistov
Dopravné ihriská
sa obávajú o dotácie
Dieťa je najzraniteľnejší účastník cestnej premávky. V rámci
Európskeho týždňa mobility sme navštívili dopravné ihrisko
sídliace na Bosákovej ulici.
S
Petrom Pokorným, prezidentom Slovenského autoturist
klubu, ktorý ihrisko prevádzkuje,
sme sa porozprávali o kvalite dopravnej výchovy, ale aj o neistej
situácii s jej financovaním.
Čo všetko sa deti u vás naučia?
Prváci začínajú so správnym
chodením po chodníku. Štvrtáci
už poznajú dopravné značky, jazdné pruhy, priechod pre chodcov,
semafory, železničné priecestie.
Navštevuje nás šesťtisíc detí,
z toho päťtisíc je len z Petržalky.
Mnohé z nich sa sem vracajú aj
mimo školy. Okrem základných,
učíme aj materské školy a mentálne hendikepovaných občanov.
Ihrisko primárne vyžívajú školy.
Počas prázdnin ste mali otvorené pre verejnosť. Tento rok však
nie. Prečo?
Od mestskej časti sme žiadali dotáciu 4-tisíc eur na letné
mesiace, keď ho využíva široká
verejnosť. Tentoraz sme peniaze
na prevádzku nedostali. Otvorené
sme mávali od desiatej do deviatej
večer, vždy sme sa dohodli s dôchodcami z okolia, ktorí to nemajú ďaleko, aby nám dohliadali
na areál. Dostávali za to peniaze
a my sme boli radi, že tí neslušní
občania nerušia slušných. Napokon sme pristúpili k rozhodnutiu,
že toto leto neotvoríme, našli sme
spoločnosť, ktorá zabezpečuje
letné tábory a tá si ho prenajala
na celé dva mesiace.
Ministerstvo školstva nám potvrdilo, že v rozpočte na rok
2012 počíta s dotáciou pre dopravné ihriská v sume 200-tisíc
eur pre celé Slovensko. Máte
obavy, či prísľub dodržia?
Máme informácie, že v pripravovanom rozpočte nie je vyčlenené ani euro. Ak by to tak bolo,
dopravná výchova detí skončí
a nastane veľký problém. Už tento rok to vyzeralo podobne, nakoniec však po našej diskusii s ministrom školstva bola dodatočne
určitá suma uvoľnená. Získali sme
dotáciu 14-tisíc eur. Okrem tohto
ihriska, kde náklady vychádzajú
zhruba 25 eur na hodinu, to boli
prostriedky aj na pojazdné dopravné ihrisko, s ktorým chodíme
po okolitých dedinách, a ihriská,
ktoré pomáhame zabezpečovať
vo Veľkom Krtíši, v Humennom,
v Poprade. Na náklady to v žiadnom prípade nestačilo. Finančné
prostriedky sme dávno prekročili a prevádzku hradili zo svojich
zdrojov. Momentálne nie je jasné,
či vôbec otvoríme.
Čo by nastalo v prípade, že ministerstvo peniaze nevyčlení?
Nájomnú zmluvu máme s Petržalkou podpísanú na desať
rokov, ako to však bude ďalej,
je otázne. Jedinou alternatívou
bude zrejme robiť dopravnú výchovu za peniaze. Uvažujeme, že
zašleme list na školy a vyčíslime
cenu za hodinu. Vzniká tak anomália. Školy tiež nemajú peniaze,
tak na koho preniesť náklady?
Na rodičov? Dopravná výchova
je v školských osnovách a štát
má výchovnú funkciu. V prípade, že by sa naše obavy potvrdili,
budeme opäť diskutovať s ministerstvom. Nevravím, že dopravné
ihrisko je najlepší spôsob ako deti
učiť, v súčasných podmienkach
je to však najoptimálnejšie. Informácií má dieťa veľa, praktická
skúsenosť je niečo úplne iné. Zážitok si zapamätá.
Ako sme na tom v porovnaní
s krajinami Európskej únie?
Na stupnici od jeden do desať
sme asi na trojke. Na Slovensku
je zvykom robiť jednorazové akcie. To, že občas policajti spravia prednášku na škole, nestačí.
Nezachráni nás ani týždeň mobility, ktorý je raz do roka a keď
sa skončí, je opäť ticho. Okrem
dopravnej výchovy sme mali len
jeden dlhodobý program, súťaž
Na bicykli bezpečne, no tá sa konala sporadicky. Naopak, dopravná výchova sa rozbehla a v roku
2006 sa dostala do osnov. Napríklad v Nemecku majú 29 preventívnych programov pre deti, sú
do nich aktívne zapojené rôzne
zložky vrátane dopravnej polície
a ministerstiev. Ak dieťa nedostane základy, nemôžeme robiť
nadstavbu. Nemá zmysel vyberať
len pokuty a neviesť k normálnemu správaniu na ceste odmalička.
Chýba v tom logika.
Autor a foto: Lucia Drevická
Vyhnite sa pokutám
Známa je pravda, že bicykel je lacnejšia forma dopravy ako automobil. Sú však situácie, keď nás aj jazda
na bicykli môže vyjsť draho, preto nezaškodí mať prehľad o pokutách, ktoré hrozia za porušenie zákona.
Za ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky,
najmä vedením druhého bicykla za jazdy, ručného
vozíka, vedením psa alebo iného zvieraťa alebo vozením predmetov, ktoré by sťažovali vedenie bicykla
vám môžu udeliť pokutu vo výške 60 eur. Ak jazdíte
počas zníženej viditeľnosti na krajnici, či okraji vozovky a nemáte viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev, môžete zaplatiť 30
eur. Ak zabudnete počas zníženej viditeľnosti zasvietiť
svetlá, môže vás to stáť 60 eur. Jazda mimo obce bez
ochrannej prilby vás môže pripraviť od 10 do 60 eur.
Aj pre cyklistu platia dopravné značky, ak porušíte zákaz vjazdu všetkých vozidiel vystavujete sa sankcii až
60 eur. Pokutovať vás môžu aj za prekročenie najvyššej
povolenej rýchlosti. A samozrejme nezabúdajte, že
pred jazdou na bicykli nesmiete požiť alkohol. Hrozí
vám pokuta od 150 do 800 eur.
Deti musia mať prilbu
Bicykel k detstvu patrí, rovnako ako odreté kolená. Dieťa má iný zorný uhoľ pohľadu ako dospelý, postarajte
sa, aby vedelo, že pri prechádzaní cez cestu musí byť
obzvlášť opatrné. Veľmi nebezpečné je prechádzanie
pomedzi zaparkované autá, ktoré zabraňujú vo výhľade na cestu. Deti posudzujú riziko inak ako dospelí.
K prvému bicyklu patrí ochranná prilba, dieťa do 15
rokov ju musí mať bez ohľadu na to, či je v obci, alebo
mimo nej. Mala by dobre sedieť, dostatočne vetrať,
a aby plnila svoj účel, dieťa si ju musí vedieť riadne
zapnúť. Zbytočným zraneniam sa vyhnete kúpou
chráničov na kolená a lakte. Čím je dieťa viditeľnejšie
pre vodičov, tým lepšie, preto nezabudnite na odrazky a reflexné prvky, okrem bicykla ich umiestnite
aj na bundu, aktovku či ruksak, táto drobnosť môže
v dôležitej chvíli zachrániť život.
Novela zákona prináša zmeny pre cyklistov
Poslanci NR SR schválili novelu zákona o cestnej
premávke. Do platnosti vstupuje 1. novembra 2011
a prináša aj niekoľko úprav týkajúcich sa cyklistov.
V paragrafe 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch sa
zmenil sa odsek 3: „Na jednomiestnom bicykli nie je
dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako
15 rokov môže viesť osobu mladšiu ako 10 rokov
na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, v prívesnom vozíku určenom
na prepravu detí a v detskom bicykli pevne spojeným
tyčou s vodiacim bicyklom.“ V §4 sa dopĺňa odsek 2,
po novom vodič nesmie zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo priechode pre cyklistov, ak to
nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, §15 upravujúci predchádzanie, nariaďuje od novembra zákaz
predchádzať na priechode pre chodcov, priechode
pre cyklistov a bezprostredne pred nimi. §19 sa dopĺňa 6. odsekom: „Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno. Pri
odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie
ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo.“
ld
12 • 23. 9. 2011
Všetci rozumejú
všetkému aj to tak vyzerá
Môj názor na súčasnú farebnosť Petržalky je kritický.
Bezkoncepčnosť,
amatérskosť, či zvláštna snaha byť
za každú cenu inakší ako sused, nás priviedla k tomu, že
to, po čom sme v minulosti
volali, je dnes predmetom
kritiky. Nejde, samozrejme,
len o petržalský problém,
stretávame sa s tým takmer
po celom Slovensku, niekedy
v oveľa horšom vyhotovení.
Kde je príčina tohto stavu
a čo sa dá pre jeho zlepšenie
urobiť? Treba totiž povedať,
že sú aj mestá, kde to funguje
inak. Architekt mesta musí
jednoducho tieto farebné
riešenia odsúhlasiť. Zdá sa
to vcelku jednoduché. Bratislava však má smolu, že má
mestské časti a legislatíva je
taká, aká je. Mestské časti
majú svoje stavebné úrady
a niektoré aj svojich hlavných
architektov. Prednostami stavebných úradov sú starostovia, ktorí keby chceli, mohli
by týmto problémom pohnúť
dopredu. S týmto problémom
sa však z kompetentných doteraz nikto seriózne nezaoberal. Nová farebnosť domov
je na 90 percent spojená so
zatepľovaním. Tieto projekty
sa schvaľujú (ani tu však nie
je jednotnosť - niekde stačí
ohláška). Ak pri rodinnom
dome je to o.k., pri mnohobytových a mnohoposchodových domoch je to už o inom.
Chce to však úprimnú snahu
a záujem všetkých zainteresovaných. Treba mať aj určitú
predstavu riešenia, koncepciu
tejto farebnosti. Prečo by napr.
jednotlivé časti ako Dvory I či
Dvory II nemohli mať jednotný grafický dizajn fasád, čo by
veľmi pomohlo pri orientácii
v Petržalke? Predčasom publikovaný projekt kolegu Mira
Mincu nenašiel najmenší
ohlas. Problém Slovákov je,
že všetci rozumejú všetkému - od politiky cez futbal až
po farebnosť domov. Nie je
to problém architektov, je to
otázka, či chceme alebo nie.
My môžeme robiť osvetu, ale
nerozhodujeme. Na spoločnú
škodu.
prof. Štefan Šlachta,
architekt
ŽIVOT PETRŽALKY
PETRŽALSKÉ NOVINY
2 Aj z pastvy pre oči môže
Umelecká beseda slovenská je najstarším umeleckým
spolkom u nás. Vznikla v roku 1921 a pôsobili v nej také
výrazné osobnosti, ako boli maliari Martin Benka, Miloš
Alexander Bazovský, Ľudovít Fulla, Gustáv Malý, Cyprián
Majerník, Ján Mudroch, ale aj architekt Dušan Jurkovič,
ktorý bol jej prvým starostom. Spolok výrazným spôsobom formoval osudy slovenského moderného umenia.
V súčasnosti združuje takmer 160 výtvarných umelcov
z celého spektra výtvarných disciplín. Nie náhodou sme
preto oslovili súčasného starostu tohto tvorivého spolku,
je ním Petržalčan Emil Semanco.
O umelcoch sa zvykne hovoriť, že majú uzavretú celoživotnú zmluvu s krásou,
vkusom, tvorivosťou.
Čo pre výtvarníka znamenajú farby?
Sú ako krv v živom tele.
Oživujú obraz, dýchajú, hovoria, sprostredkúvajú významy a posolstvá, ponúkajú
nálady, vyvolávajú pocity. Sú
aj postojom, názorom, filozofiou, ba dokonca svetonázorom.
Platia isté zásady, pravidlá
v hre farieb, ktoré k sebe idú
a ktoré sa zasa bijú?
Farba je s človekom nerozlučne spojená od prvých civilizačných prejavov. Ak chcel
praveký šaman pomôcť lovcovi mamutov, na obraz tohto
zvieraťa v jaskyni namaľoval
červenou hlinkou krvácajúce
rany po zásahoch primitívnymi zbraňami. Mamuta to
zrejme nezabilo, ale očividne
to oslabilo strach pravekého
lovca a posilnilo jeho vieru, že získa vytúženú korisť
a nakŕmi kmeň. Keď ktosi
pociťoval vo svojom obydlí
chlad, pomaľoval steny žltými, teplými farbami. Alebo si
na ne rovno nakreslil slnko.
Všimnime si, koľko je sĺnc
v našich tradičných ľudových
dreveniciach. Nájdeme ich
na každom nosnom tráme
s dátumom stavby. Alebo je
tam štylizovaný kvet, čo tiež
evokuje ročné obdobia, keď
prevláda vitalita. Zima je spojená so zánikom, so smrťou.
Aj tá má svoju farbu. Čiernu
i bielu. Popri teplých sú aj studené, chladné farby. Všetko
okolo nás osvetľujú slnečné
lúče. Predmety, telesá, rastliny
buď svetlo pohlcujú, odrážajú,
alebo prepúšťajú. Biele svetlo
má tri základné, prvotné či
primárne farby: žltú, červenú,
modrú. Dážď maľuje dúhové
akvarely. Optik zas využíva
vedecké poznatky a pracuje so
svetelným spektrom. Každá
zložená farba vzniká zliatím
či zmiešaním dvoch primárnych farieb - je doplnková,
odborne: komplementárna.
Chcem tým povedať, že farby a ich použitie majú svoju
prepracovanú a rozsiahlu teóriu, existuje o tom množstvo
objemných a informatívnych
publikácií. Skrátka, je to hotová veda. V polemike o sfarbenej či zababranej Petržalke, ktorú otvorili Petržalské
noviny, by som akcentoval
ten najpriezračnejší význam
tohto pojmu - vedieť. Áno,
farby treba v e d i e ť použiť.
Platí to o obraze, ale aj o soche, odievaní, architektúre. Aj
teraz sivé antické stĺporadia,
pantenón či rebrá gotických
lomených oblúkov boli kedysi
farebné. Takto by sme mohli
prechádzať jednotlivými evolučnými vlnami, spoločenskými formáciami alebo umeleckými slohmi a až do novoveku
by sme málokedy mali príležitosť obviňovať našich predkov
z nevkusu.
Znakom prírody je jej rozmanitosť, prirodzenosť, pestrosť. Človek je jej súčasťou.
Aj on sa usiluje o nenudný,
pestrý život. Mení seba, svo-
je prostredie. Prispôsobuje
si ho svojim potrebám, možnostiam, želaniam - okamihovým i dlhodobým. Kedy sa
svojím správaním dostane
do konfliktu práve s prostredím, keď už si s ním prestáva
rozumieť a začína mu ubližovať? V tomto kontexte: Ako
vnímate farebné zmeny petržalského prostredia, najmä
pôvodnej panelovej a novej
výstavby bytových domov,
inštitúcií, obchodnej siete?
V akom vzťahu sme s ním
z pohľadu umelca, výtvarníka? Nažívame spolu, alebo sa
prieme?
Obyvateľom Petržalky som
tretie desaťročie… takže viem,
o čom je v nej reč, a nielen tá
farebná. Predchádzajúce číslo Petržalských novín však už
čiastočne predbehlo moju odpoveď. Príspevky v polemike
„o rozsypaných lentilkách“ mali
veľa racionality a opodstatnenosti. Architektke v nej trebárs
chýbala biela farba na panelákoch. Súhlasím s ňou, mohla
23. 9. 2011 •13
PETRŽALSKÉ NOVINY
bolieť brucho
Petržalská horká zmrzlina
Pri výstavbe Petržalky bolo súčasťou urbanistickej koncepcie aj
farebné riešenie objektov. Malo podporiť zamýšľanú koncepciu,
farebnosť mala napomôcť aj orientácii v priestore vymedzenom
štyrmi typmi panelových domov.
B
by dominovať. Lenže popredný francúzsky impresionista
Camille Pissarro tvrdil, že pozná nie menej ako tridsať odtieňov bielej… Prínosné sú aj
podnety nedávneho predstaviteľa petržalskej samosprávy,
vicestarostu Juraja Kováča.
Naozaj, azda iba v Kocúrkove možno na jednom objekte
použiť dve tri i viac grafických
a farebných riešení. Páčil sa
mi jeho návrh o rozlíšení jednotlivých petržalských obytných zón, nech má každá svoju farbu - ako dres. Verím, že
by to pomohlo nielen v orientácii cudzích, ale aj umocnilo vzťah domácich svojmu
prostrediu, po ktorom toľko
voláme. Lentilkovo však nie je
iba v Petržalke. Tento farebný
cirkus sa, žiaľ, nasťahoval aj
na náš vidiek, do doteraz pomerne farebne striedmych
obcí. Prinášajú ho tí, čo takto
demonštrujú
príslušnosť
k aktuálnému zbohatlíckemu
baroku, no najmä naši počerní, zárobkoví azylanti, ktorí
na Britských ostrovoch zarobia pár stoviek libier - neriešme, akým spôsobom - vrátia
sa (alebo ich vrátia), kúpia si
domce od gadžov a vyfarbia
ich podľa svojho rómskeho
naturelu tak, ako je to pre
nich a pre ich kroj príznačné. Ako sme to mohli kedysi
vidieť na sukniach a šatkách
rómskych žien, alebo teraz
v Pavlovciach nad Uhom, kde
pojem Lentilkovo vznikol…
O farbách petržalských panelákov možno tiež tak ľudovo povedať, že veľa dobrého
škodí, alebo že po hodoch
býva bolenie brucha. Akoby
sme dali opici paletu a štetce.
Siena, oker, parížska modrá,
ultramarín, kobalt, umbra,
karmín… A kedysi stačila
paneláková sivá. Mám obavu,
že po betónovej džungli nám
hrozí džungľa farebná.
Dvojstranu pripravil
Rudolf Gallo
ola zameraná na parter úrad, ba petržalská mestská sídliska by potom mali byť
domov, a iste si ešte pa- časť ako celok, keďže nemajú tiež stožiare verejného osvetmätáme, že jednotlivé skupi- žiadnu koncepciu farebnosti, lenia a ďalšie prvky verejného
ny budov (vnútrobloky) mali aj keď v zmysle príslušných priestoru. V súčasných farebspoločnú farebnosť. Experi- právnych noriem majú právo, ných riešeniach je len málo
mentom boli oblúčkové or- ba povinnosť sa k rekonštruk- takých bytových domov, ktoré
priznávajú, že
namenty na boide o panelák.
dových domoch
Stavebný úrad by mal dôsledne
Je otázne, či
napr. na Betliarsledovať výtvarný, a najmä farebný je namieste až
skej ulici. Táto
koncepcia zlyhala
súlad „zatepľovačiek“ s okolitými, také zastieranie
konštrukčného
na kvalite farieb,
už zateplenými stavbami.
princípu panektoré veľmi rýchlových domov
lo vybledli a skutočnosť, že bola sústredená cii stavby vyjadriť. Nezried- do výrazu, akoby to boli tehna parter, spôsobila, že „šedý“ kavé sú prípady, že farebnosť lové stavby. Prekvapuje tiež
dojem bol silnejší. Pohľady si navrhnú vlastníci sami bez „averzia“ k bielej farbe, ktorá je
farbou mnohých významných
z Hradu predstavili Petržalku konzultácie s odborníkom.
ako monotónny útvar.
Keď sa pozerám na výmenu diel modernej architektúry.
Nástupom tzv. zatepľovania schodiskových okien a nedopanelákov sa táto koncepcia držanie prísnych požiarnych Už nie asfalt!
Súčasťou farebnosti sídliska
rozpadla a nahradila ju živel- predpisov, usudzujem, že
nosť. V predstave, že jedine mnohé z týchto rekonštruk- je aj zeleň a povrchy chodnívlastníci majú právo rozhod- cií ani len neprešli povinnou kov a komunikácií. Petržalke
núť o svojom dome, začala procedúrou ohlásenia staveb- chýbajú záhony kvetov alemať Petržalka efekt zmrzlino- ných úprav a udržiavacích bo upokojujúce kompozície
vých farieb. (Svetlejšie farby sa prác alebo stavebným povo- krajinnej architektúry. Chývšak používajú z konštrukč- lením. V týchto prípadoch by bajú jej typické mestotvorné
ných dôvodov - niektoré mal stavebný úrad aj spätne aleje. Tiež máloktoré okno či
tmavšie farby z katalógových vykonať dohľad. Osobne som balkón prispievajú farbami
ponúk fasádu prehrievajú, čo presvedčený, že paneláky, kvetov fasáde domu. Z obnedobre pôsobí na polysty- keďže majú spoločnú tekto- dobia socializmu sme zdedili
rén.) Ukazuje sa, že sme ne- niku, by nemali byť nositeľmi asfaltové povrchy, ale farebný
zachytili nástup nových tech- individuálnej farebnosti, ale akcent dlažby pred vstupom
nológií zatepľovania, resp. mali by mať určitú blokovú do domu by nepochybne
sme ich nezvládli. Mnohí koncepciu. Pokusy o farebnú prispel k oživeniu priestoru.
architekti, ktorí si na moder- originalitu každého domu, Podobne by sa mali riešiť aj
nizácii budov založili aj svoju keď sú stavebne, konštrukčne priechody pre peších. Mestpodnikateľskú existenciu, za- a výškovo rovnaké, nie sú na- ská časť by nemala povoliť
čali v poslednom období pre- mieste. Napr. jeden z blokov v asfaltovom vyhotovení už
sadzovať tmavšie a tlmenejšie v lokalite Lúky VIII by mohol ani štvorcový meter povrchov
farby a uplatňovať modernis- byť na báze pôvodnej zelenej chodníkov. Farebný chaos
tické kompozície. Ani jedno, farby, pričom farebné riešenia v Petržalke podporujú aj veľani druhé však zväčša vôbec by mali isté mustry, z ktorých koplošné reklamy, ktoré sa
nesleduje tektoniku stavieb, by si mohli vlastníci domu v mnohých prípadoch stávajú
riešenia sú parciálne zamera- vybrať. Oproti decentnej fa- súčasťou fasády domov.
Čo ďalej? Zmrzlina či lenné iba na jeden objekt, a tak sa rebnosti pôvodných panelofarebná bizarnosť celkového vých bytových domov, kde si tilky sú už v Petržalke pohoefektu len prehlbuje. Takáto farebný akcent zaslúži predo- dené. Stavebný úrad by mal
náhodná adícia farebných všetkým vstup do domu, vý- preto pri ostatných objektoch
riešení možno prináša rov- raznú farebnosť by mohli mať dôsledne sledovať výtvarný,
naké rozpaky ako predošlá... solitérne budovy (napr. školy) a najmä farebný súlad ďalších
Sú však výnimky, keď farebné a novostavby ako prvky ožive- „zatepľovačiek“ s okolitými, už
riešenie zateplenia je stried- nia. (Nie však takú, ako svoju zateplenými stavbami. Na záme (Vígľašská ul.).
farebnosť - okrem arogantnej klade štúdie zaviesť reguláciu,
polohy vo vzťahu k verejnému ktorá pri dodržaní prijatých
Hanba za panelák?
priestoru - nezvládla diskuto- princípov umožní vlastníkom
Žiaľ, pokusy o farebnú bu- vaná stavba na Betliarskej ul.) aj dostatočne široký výber fajarosť vidno aj na niektorých Takáto koncepcia by mala rebnosti ich domu.
nových stavbách. Svoj po- efekt aj z hľadiska orientácie.
prof. Bohumil Kováč,
diel na tom má aj stavebný Súčasťou farebnej koncepcie
architekt – urbanista
14 • 23 9. 2011
Petržalka City
znepríjemňuje
ľuďom život
Keď sa pred niekoľkými rokmi
mi na zelenej ploche medzi Hálovou
ul., Rusovskou cestou a Chorvátskym ramenom konalo verejné
zhromaždenie zaoberajúce sa možným zastavaním tohto územia,
patrila som k menšine, ktorá bola ZA.
V
tedy sa však ešte uvažovalo o tom, že tu vyrastie
bazén, tenisové kurty, športoviská a iné verejnoprospešné
stavby. V uplynulom volebnom období však dostal zelenú
investor, ktorý sa v tomto roku
pustil do budovania bytov
a našťastie aj garáží (1. etapa).
Nie je to to, čomu som tlieska-
la, ale určite je tento cieľ lepší,
ako obrovská zaburinená plocha s niekoľkými bilbordmi.
Po návrate z dovolenky začiatkom augusta som zdúpnela.
Spod kolies tatroviek premávajúcich po stavenisku sa deň čo
deň valia obrovské mračná prachu. Drobné čiastočky padajú
na autá, špinia okná, čo je však
najhoršie, všetci, čo tu bývame,
ich celé hodiny vdychujeme!
A má to trvať do roku 2012,
resp. 2015, keď má byť skončená 2. etapa projektu. Pravda, ak
sa nestane niečo nepredvídateľné, čo v čase hospodárskej
krízy nie je vylúčené.
Vpravo od vjazdu na stavenisko stojí 24 h denne cisterna,
Reagovali z Petržalka City
V
ážená pani Kopřivová,
upozorňujete na mračná
prachu, ktoré na našej stavbe
Petržalka City, lokalita A –
1. etapa vyvodzuje stavebná
činnosť, pričom uvádzate, že
to má trvať do roku 2012 až
2015, keď má byť ukončená 2.
etapa.
Ako stavebník predmetnej
akcie Vás, ako zástupcu vlastníkov bytov Wolkrova ul. č.
11 a 13, ako aj všetkých, ktorí
obdržali Váš list ubezpečujeme, že sa zdokumentovaním
jednalo o stav krátky a dočasný, ktorý sa vyskytol v čase
vyhotovovania zemných prác
pri dočasnom výpadku technológie kropenia a vlhčenia
prostredia v čase najväčšieho
sucha.
Zhotoviteľ zemných prác,
ktoré vyvodzujú relatívne naj-
PETRŽALSKÉ NOVINY
K O N TA K T
väčší vplyv na okolie v otázke prašnosti a ktoré časovo
z Vami uvedenej viacročnej
výstavby zaberajú len zlomok,
bol jednoznačne upozornený
a poučený o eliminácii prašnosti na stavbe a v jej okolí.
Tým samozrejme netvrdíme,
že výstavba nevyvodzuje hoc
aj v malej miere vplyv na okolie. Naším cieľom je tento
vplyv minimalizovať tak, aby
sme nachádzali u občanov
skôr podporu, ako opačný postoj ku realizácii projektu.
Konkretizujem nami prijaté
opatrenia:
● Cisterna z Chorvátskeho ramena čerpala vodu len raz,
od upozornenia a poučenia
úžitkovú vodu. Zhotoviteľ zabezpečuje iným spôsobom.
● Zhotoviteľ zemných prác bol
jasne poučený a je kontrolovaný pri dodržiavaní kropenia
a vlhčenia počas sucha .
● Spolu so zhotoviteľom zemných prác hľadáme a zabezpečujeme riešenie náhradnej
technológie kropenia pri jej
prípadnom náhodnom výpadku.
● Zvýšená kontrola dodržiavania zásad obmedzovania
prašnosti u zhotoviteľa zo
strany stavebníka
Záverom dovoľte ospravedlniť sa Vám, ako aj všetkým zúčastneným za spôsobenú zdokumentovanú nepríjemnosť
a v súvislosti s vyššie uvedenými opatreniami Vás ubezpečiť
o náprave, smerujúcej ku výstavbe, ktorá bude vo výslednej podobe zhodnocovať životné prostredie Mestskej časti
a v súčasnej – realizačnej fáze
ktorá čerpá vodu z Chorvátskeho ramena. Zrejme je tu
však iba na parádu. Zo svojho
miesta sa totiž pohne len zriedkakedy. Pritom by mala polievať aspoň trasu, po ktorej jazdia
nákladiaky. (V čase, keď pršalo,
zo stavby, naopak, vychádzali
autá, ktoré neprijateľne špinili
vozovku Rusovskej cesty.)
Netuším, či si túto situáciu
všimol stavbyvedúci, petržalský stavebný úrad alebo mestská polícia. Všetci menovaní
vedia, že stavebná firma porupor
šuje miestne všeobecne záväzzávä
né nariadenie o dodržiava
dodržiavaní
poriadku a čistoty, minimál
minimálne
jednu z podmienok stavebnéstavebn
ho povolenia a tiež stavebný
staveb
zákon. To by určite nemalo
nema
ostať bez ohlasu!
Dnes sa už nečudujem tý
tým
– najmä starším – pania
paniam,
ktoré pred niekoľkými rok
rokmi
odmietali akúkoľvek výstavbu
na tomto priestore. Ak sa spoločnosť Petržalka City, resp. jej
dodávateľská organizácia, nezačne správať ohľaduplnejšie
k okoliu, susedským vzťahom
na petržalských Dvoroch to
rozhodne neprospeje. Pritom,
nemuselo by to tak byť. Dôkazom sú pozitívne skúsenosti
z nedávneho obdobia - keď sa
pri Dunaji budovala štvrť Eurovea.
Alena Kopřivová
Foto: autorka
zohľadňovať všetky pohľady
ochrany životného prostredia
a zdravia občanov Mestskej
časti Bratislava – Petržalka.
Ing. Vladimír Salíni,
Petržalka City, a. s.,
Project manager
Hluk zo štadióna
Bola by som veľmi rada, keby
sa niekto pozrel na problém,
ktorý nám obyvateľom Budatínskej ulice od č. 53 po 65
vznikol vybudovaním futbalového štadióna na školskom
ihrisku ZŠ Budatínska 61. Keď
sa štadión budoval, nikto
sa nás nepýtal, či sa nám to
páči alebo nie. Jedného rána
tam vyrúbali cca 35 stromov,
ktoré tam rástli asi 25 rokov.
Sľubovalo sa, že je to aj pre
detičky v základnej škole, dodnes som ich tam športovať
nevidela. Keby ihrisko slúžilo
na telesnú výchovu, nikomu
by to neprekážalo.
To čo nám najviac prekáža,
je, že sa ani jednu sobotu
a nedeľu nemôžeme dosýta
vyspať po celom týždni, keď
vstávame veľmi skoro do zamestnaní. Dnes je tu hluk,
krik, hvizdot a vulgárne nadávky typu: ,,ty k…t prihraj,
k…a“ a podobné od samého
rána až doteraz, keď píšem
tento e-mail. Je 13,30 h, čiže
celé predpoludnie.
Toto tu máme každý víkend, ani v zime sme si neoddýchli, pretože sa hrala
zimná liga. Čo ma zobudí
zajta ráno? Znova to isté.
Rada by som vedela, v ktorej hlave skrsol nápad urobiť
futbalový štadión uprostred
sídliska. Hlavne to, kto s tým
súhlasil a kto to podpísal.
Myslím si, že ako obyvatelia iných lokalít si tiež zaslúžime pokojný a tichý víkend.
Nie som jediná komu, to
prekáža. Prekáža to aj iným
susedom.
Eva Kováčiková,
Budatínska 55
Poďakovanie
Ďakujeme nášmu školníkovi Františkovi Baštovi zo Základnej školy
Černyševského 8 za jeho láskavosť, starostlivosť a obetavosť, ktoré
roky poskytoval žiakom tejto školy a aj ich rodičom. Pán Ferko bol
školníkom, akých v dnešnej dobe už nie je veľa a jeho správanie
by malo byť vzorom pre každého školníka. Svoje povinnosti si plnil s veľkou láskou a obetavosťou. Poznal každého žiaka po mene,
vedel, do ktorej triedy chodí a aj dokonca koľko majú v daný deň
hodín. Deti mali pred ním rešpekt, ale napriek tomu ho mali veľmi
radi. Keď sa dozvedeli, že ich pán školník ich nebude začiatkom
nového školského roka vítať, boli veľmi smutné a sklamané. Pánu
Ferkovi želáme, aby si dôchodok užíval v plnom zdraví. Ďakujeme.
Vďační rodičia a žiaci
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY
23. 9. 2011 • 15
Prečo nie je Petržalka pokosená všade?
Aj do našej redakcie chodia ponosy na to, že v Petržalke sa nekosí tak, ako by sme si to predstavovali.
Obyvatelia vinia úrad, že sa o pozemky nestará.
L
enže, nie všetky petržalské
pozemky patria Petržalke,
práve tie nepokosené sú v rukách iných vlastníkov. O tom,
ako môže miestny úrad túto
situáciu riešiť, sme sa rozprávali so starostom Vladimírom
Bajanom.
Stále vychádzam z toho,
že s ľuďmi a firmami by sme
sa mali vedieť dohodnúť, ale
jednoducho, keď to raz nejde, tak to nejde. Doteraz sme
len márne vyzývali správcov,
vlastníkov pozemkov, investorov, ktorí mali zablokované
pozemky, aby si ich dávali
do lepšieho stavu, pretože ľudia trpia na alergie, vyzerá to
otrasne, jednoducho, takto to
nemôže ísť ďalej. Sme hlavné
mesto, ktoré musí byť upravované, a to si subjekty už musia
konečne uvedomiť. S niektorými podnikateľmi sme sa vedeli dohodnúť, ale na niektorých akoby platila len represia.
Po tom, ako som si obišiel
veľkú časť Petržalky, sme začali postupovať represívnym
spôsobom. Podotýkam, že
v prípade, ak sa situácia nezmení, budem vyrubovať pokuty aj na pozemky, ktoré sú
v správe hlavného mesta. To,
že to ide dosť ťažko, hovorí aj
rokovanie s Metrom, a. s., ktorá má vo vlastníctve veľkú časť
pozemkov v koridore plánovaného nosného dopravného
systému (pod možno budúcou
električkou) a tieto pozemky
vyzerajú zúfalo. Naša mestská časť skončila piate kosenie
a oni neboli schopní ísť do tretieho kosenia? Takto to nemôže ďalej ísť. To, že nakoniec si
kompetentní uvedomia situáciu, svedčí aj fakt, že Metro,
a. s., začalo v minulých dňoch
s úpravou spomínaných pozemkov.
Od čoho sa bude odvíjať výška pokút?
Rozloha nie je najdôležitejšia, dôležité je, či subjekt
opakovane neplní podmienky
príslušného Všeobecne záväzného nariadenia.
Uvádzate, že pokutu môžete
udeliť do troch dní od upozornenia, aký čas bude mať
majiteľ pozemku na reakciu a čo v prípade, že ani
po dvoch - troch týždňoch nedôjde k náprave?
Legislatívne možnosti nie sú
veľké. Problém je v tom, že zákon nám umožňuje pokutovať
len do výšky 6 638, 78 € a podaktorí správcovia alebo vlastníci zrejme kalkulujú s tým, že
sa im rentuje zaplatiť pokutu,
ktorá je nižšia ako náklady
na jedno pokosenie a odvoz
zeleného odpadu. Chcem však
takýchto špekulantov ubezpečiť, že zaplatením pokuty sa
vlastník či správca nezbavuje
zodpovednosti za pozemok
a ak neurobí nápravu, mestská
časť mu vyrobí pokuty opakovane. V krajnom prípade môže
byť vymáhaná exekúciou.
Na druhej strane popri vyrubení pokuty informujeme
firmu, že v prípade ak má záujem udržiavať si pozemok (ale
napríklad nemá na to pracovné
alebo iné podmienky), vieme
jej ponúknuť možnosť využiť
platené služby nášho podniku
Verejnoprospešných služieb.
Čo v prípadoch, keď ho ani
pokuta neprinúti k zmene
prístupu. Ostane plocha nepokosená, alebo môže kosenie zabezpečiť MČ s tým, že
vlastníkovi dodatočne vystaví faktúru za práce?
V prípade ignorovania je
správny orgán (v tomto prípade mestská časť) oprávnený
opakovane uložiť pokutu. Zákon nám neumožňuje vstup
s technikou a pokosenie cudzieho pozemku, hoci by sme
o to mali záujem. Sporné je
tiež vynakladanie verejných
prostriedkov na pokosenie
súkromných pozemkov. Možno v týchto prípadoch by pomohla zmena legislatívy, resp.
VZN hlavného mesta SR Bratislavy.
V minulosti sa kritické úseky
označovali tabuľami s informáciami o správcovi alebo
vlastníkovi pozemku. Uvažuje MČ, že by sa k takémuto
opatreniu vrátila? Je možnosť zverejňovať ich zoznam
na webe Petržalky?
Boli časy, keď mestská časť
upozorňovala na neporiadnikov práve takýmto spôsobom.
Myslel som si, že tá doba spred
pätnástich rokov sa už nebude
vracať. Som presvedčený, že to
musí ísť aj inak. Na nedávnom
stretnutí som hovoril s petržalskými poslancami volenými
do Mestského zastupiteľstva
práve o tom, aby sa zasadili o to a vytvorili dostatočný
finančný priestor na údržbu
a kosbu Petržalky a ja verím,
že sa to v mestskom rozpočte
na rok 2012 ukáže.
Pokiaľ ide o osádzanie tabúľ
po Petržalke na pozemkoch,
ku ktorým nemá mestská časť
žiadny právny vzťah, to by
nebola správna cesta. Lenže
zverejniť na našom webe tých,
ktorí sa k Petržalke a pozemkom, a teda aj k obyvateľom
z bezprostredného a blízkeho
okolia v jej katastri stavajú
macošsky, to je návrh na zamyslenie, ktorým sa budeme
zaoberať. Nemáme totiž žiadny problém zverejniť takéto
subjekty.
Aké sú momentálne najkritickejšie úseky?
Už som spomínal akciovku
Metro. Problém z titulu nedostatku peňazí má aj hlavné
mesto. Ďalej sú to na Lúkach
VII a VIII subjekty ako Popper
Development, s. r. o., Roxy Invest, s. r. o., Rezerva, a. s., Petržalka Plus, s. r. o. Nuž a napríklad pokuta bola uložená aj
s. r. o. UBYS, ktorá sa nestará
o pozemky v sídlisku na Blagoevovej 18 - 20 a ktorá si
v lehote ani nepreberá od nás
poštu, takže tam zrejme vec
postúpime exekútorovi.
Lucia Drevická
Foto: archív redakcie
16 • 23. 9. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
Ak vám
nechodia
pravidelne
PETRŽALSKÉ
NOVINY
volajte
6381 3255
OKNÁ
SALAMANDER
Ján Polák
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, BA
tel.:
02/55 640 298
0905 705 617
0903 825 789
[email protected]
[email protected]
VODOINŠTALÁCIE
ÚDRŽBA
www.ddtrade.sk
PARMAL Tupolevova, s.r.o.
FARBY LAKY
MALIARSKE POTREBY
Tel.: 0905 627 321
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
Pondelok - Piatok 700 - 1800 h, Sobota 700 - 1300 h
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
COLOROVACIE CENTRUM 7000 ODTIEŇOV FARIEB
od 120 €/m2
s montážou a DPH
Tupolevova 21, Bratislava-Petržalka
www.petrzalskenoviny.sk
• oprava a výmena WC
• batérie • ventily • odpady
• umývadlá • sifóny
• zapojenie umývačiek, práčiek
• vŕtanie do panelu
℡ 02/6353 5961-3 ● e-mail: [email protected]
S týmto vystrihnutým kupónom získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% ZĽAVU!
mobil: 0905 435 187
www.logie.sk
Kto vyhral Acidofolan?
Mária Karovičová, Krásnohorská16, Zita Kubová, Medveďovej 15, Jana Králiková, Smolenická 7
¶¸
È̾»É•¦¡§•¼Á͕
Výhru si vyzdvihnite v redakcii po telefonickom dohovore.
ÈÍ©•¦¡«•¼Á͕¶¸
PETRŽALSKÉ NOVINY
23. 9. 2011 • 17
PROGRAM
Senior fest 2011 – IV. ročník
v rámci Mesiaca úcty k starším
Koniec septembra v KZP Petržalka
DK Zrkadlový háj
23.9. 19.30 h -Výročný Tanečný dom slávnostné otvorenie 10. sezóny. Výučba
tradičných ľudových tancov, účinkuje to
najlepšie... hrá to najlepšie...
27. 9.15.00 h – Nestarnúce melódie - tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou
skupinou Saturn.
30. 9. 19.00 h –Večer autentického folklóru. Predstavujeme obec Korytárky. Účinkujú: Podpolianski vrchári a sólisti R. Malatinec, A. Šatanová, M. Miter a ďalší. Na záver
programu bude spoločenské posedenie pri
ľudovej hudbe a občerstvení domácimi špecialitami.
Klub Za zrkadlom
29. 9. 19.00 h - ART OF LIVIN‘ - večer
divadla a hudby, SHOWTIME - program
absolventov a študentov VŠMU, GAPA and
THE GROOVIN‘ HEADS (funk) – zoskupenie slovenských hudobníkov okolo saxofonistu Mária „GAPU“ Garberu.
Jayzkové kurzy
angličtina, nemčina, taliančina, ruština,
španielčina, francúzština.
Koniec septembra v DK Lúky
23. 9. 19.00 h - Music Club - The Ills (post-rock,
shoegaze), Monster Disco (alternative, rock).
25. 9. 15.00 h – Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá Prova.
28. 9. 19.30 h – Cestovateľský klub - Altaj
2011, prednáška Martina Hreňáka spojená
s premietaním.
30. 9. 19.00 h - Music Club, Illeven (nu-metal).
Kurzy, krúžky
joga pre začiatočníkov, joga pre pokroči-
lých, kondičné cvičenie pre ženy, zdravotná gymnastika žien, cvičenie pre ženy
s problémami chrbtice, bodyforming – posilňovanie, klavír od 7 rokov, kreslenie so
škôlkarmi, kreslenie pre žiakov základných
škôl, grafomotorické cvičenia pre predškolákov, hobby kurz – kreslenie a maľovanie
pre dospelých a dospievajúcich.
Prihlasovanie na tel. č.: 63 823 930, mail:
[email protected] a osobne 8:00 do 20:00 hod.
CC Centrum
25. 9. 16.00 h - Momentum Musicum Romantické violončelo II. Účinkujú: Ľubomíra Verbovská – violončelo, Viktória
Verbovská – violončelo, Vasilena Verbovská – klavír.
30. 9. 19.00 h - Pontes – Mosty porozumenia. Koncert medzinárodného hudobného festivalu.
Účinkujú: Virtuosi Quartet Praha (ČR),
umelecký vedúci Oldřich Vlček, Miriam
Rodriguez Brüllová – gitara (SK), Mária
Hányová – soprán (SK).
Kurzy, krúžky
výtvarný pre deti, výtvarný pre mládež
a dospelých, výtvarná príprava pre stredné a vysoké školy umeleckého zamerania,
keramický pre deti, keramický pre dospelých, zdravotné cvičenie pre ženy
Klub detí Slniečko
Soboty v klube
24. 9. 14.00 – 17.00 h - Hráme sa na rozprávku – Išlo vajce na vandrovku.
Kurzy
joga pre aktívne ženy, hry na klavír pre deti
i dospelých.
PETRŽALSKÉ NOVINY
3. 10. 2011 15,00 Kytica pozdravov – otvorenie festivalu
účinkujú: deti z MŠ Iľjušinova, tanečné
štúdio Andalúzia, tanečný súbor
Haló Haló, Píšťalkári, Jozef Benedik
Mária Kráľovičová
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
vstup voľný
3. 10. 2011 19,00 STRETNUTIE S DIVADLOM
Liz Fullerová: Ja a Hollywood – premiéra
réžia: Michal Spišák, hrajú: Mária Kráľovičová, Lenka Barilíková-Spišáková v spolupráci s
OZ SONET, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
vstupné: 7 €, dôchodcovia 3,5 €
4. 10. 2011 10,00 Výživa seniorov - zdravotná prednáška
Ing. Katarína Bršelová, CCCentrum, Jiráskova 3
vstup voľný
5. 10. 2011 17,00 Klenotnica umenia – vernisáž výstavy
obrazov a šperkov Alžbety Podlipovej
a Magdalény Klimekovej (do 17. 10. 2011)
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
vstup voľný
6. 10. 2011 14,00 Vychádzka starou Bratislavou – fontány
Starého Mesta
zraz – Hlavné nám. Rolandova fontána
7. 10. 2011 09,00 Ping – pong – turnaj v stolnom tenise
CVČ Hrobákova 3
vstup voľný
9. 10. 2011 15,00 Nedeľný čaj o tretej – tanečno-zábavné
podujatie so skupinou Kartágo
DK Lúky, Vígľašská 1
vstupné: 2 €
10. 10. 2011 16,00 Roky pred oponou – posedenie s herečkou Gizkou Oňovou
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/a
vstup voľný
11. 10. 2011 15,00 Nestarnúce melódie – tanečno-zábavné
podujatie so skupinou Diadém
účinkuje Trio Odalistiek
DK Zrkadlový háj , Rovniankova 3
vstupné: 2 €
12.10. 2011 10,00 Muzikoterapia - ako z tónov hudby čerpať
silu a radosť, prednáša PhDr. J. Mihalovičová
(vstup len pre občanov dôchodkového veku)
vstup voľný
13. 10. 2011 10,00 Čunovská hrádza – turistická vychádzka
k vodnej hrádzi,
zraz – 1. zastávka autobusu v Čunove
14. 10. 2011 10,00 Hraj a vyhraj – turnaj v spoločenských hrách
(lúštenie krížoviek, sudoku, kartová hra Žolík,
hra Čoveče nehnevaj sa )
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/a
vstup voľný
17. 10. 2011 16,00 Z úcty k vám – Keď svetu vládol valčík
účinkuje : Metropolitný orchester Bratislava
diriguje: Peter Uličný
vstup voľný
Záverečný galakoncert
s podporou ARS BRATISLAVENSIS
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Nakladateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Rovniankova 4
851 02 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Silvia Vnenková,
tel. číslo: 6383 8640 / kl. 14. TELEFÓNY: grafici - 6383 8640 / kl. 15, oddelenie marketingu a príjem inzercie - 6383 8640 / kl. 13, 17, redaktori: 6383 8640 / kl. 18,
oddelenie neperiodickej tlače a tlačovín - 6383 8640 / kl. 14,15. TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje
M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
23. 9. 2011 • ročník 17 • číslo 19
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 23. 9. 2011
Fíha, kniha!
Jakub Lazarčík - režisér,
autor i predstaviteľ hlavnej
postavy novej hry PR0J3KT
KAL1BR1UM
Slovensko
skarikované
slovom a obrazom
Humor sa zíde kedykoľvek, najviac azda v časoch
nie najoptimistickejších.
Dnes vám ho ponúkame
v podobe knihy Slovensko v anekdotách s podtitulom Od „A“ po „Ž“
od Ábelovej po Župčany,
v ktorej sa nachádza neuveriteľných 1 725 anekdot
z 539 miest a dedín a 210
karikatúr.
Ide o ďalší z početných titulov bratislavského Vydavateľstva Štúdio humoru,
satiry atď., čiže z dielne výtvarníka, karikaturistu, vydavateľa, publicistu, spisovateľa workoholika Milana
Stanu (ročník 1949). Ide
o prvý diel pripravovanej
Encyklopédie anekdot.
V knihe sa nenachádzajú
iba vtipy, ktoré sú lokalizované na konkrétne miesto
(Bratislavu nevynímajúc)
na Slovensku (sú zoradené podľa abecedy), ale aj
na veselé situácie z minulosti. Do tejto publikácie svojimi anekdotami
prispeli mnohé slovenské
osobnosti (s ich menami
sa zoznámime v úvode)
a spolupracovníci nezávislého humoristického
časopisu Kocúrkovo počas jeho takmer 20-ročnej
existencie.
Dvestoosemdesiatstranová kniha Slovensko
v anekdotách je veselá
a zábavná. Zachytáva ľudový a dobový humor
počas niekoľkých generácií našich predkov, náš
zmysel pre humor, ale
vykresľuje aj našu národnú povahu. Ak máte radi
úsmevné slovo a vtipné
kresbičky Stanovho rukopisu, akiste siahnete
po tomto titule. Nehovoriac o tom, že – hoci skarikovane a s nadhľadom
- sa čosi konkrétne dozviete tiež o svojom rodisku, bydlisku či o miestach,
ktoré poznáte. Potom aj vy
budete môcť iných zaujať
otázkou: A tento poznáte?
Viete, že...?
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
Sci-fi v divadle je zážitok
Budúcnosť neexistuje. Zem umiera. Milovať je zakázané. Tieto katastrofické heslá
predstavujú zápletku novej divadelnej
sci-fi drámy PR0J3KT KAL1BR1UM, ktorú
uvedie ochotnícke divadlo Atrapa v prvý
októbrový deň.
D
ivadlo Atrapa má svoju
domovskú scénu v petržalskom Dome kultúry Lúky
a počas svojho dvojročného
fungovania naskúšali jeho členovia množstvo rozprávok,
niekoľko tanečno-pohybových
hier, ale aj autorskú drámu
z dedinského prostredia súčasnosti. Tentoraz však pripravili
niečo úplne iné. Režisér divadla a scenárista Jakub Lazarčík
sa rozhodol uviesť vlastnú divadelnú hru zo žánru science
fiction: „Ja osobne som veľkým
fanúšikom sci-fi filmov. Divadelných hier je však pomenej,
pretože je výzvou preniesť
problematiku katastrofického
scenára spolu so svetelnými
a zvukovými efektmi na divadelné dosky. My veríme, že sa
nám to podarilo.“
Hra nás uvádza do prostredia, v ktorom je život na našej
planéte úplne odlišný od súčasného: neúnosné klimatické
podmienky, vyhasnutý život
v riekach i oceánoch, zničené
lesy a nedýchateľný vzduch.
Planéta jednoducho vyčerpala
svoje možnosti a príroda začala
umierať. Aby sa príchod konca
ľudstva oddialil čo najviac, vodcovia novodobej spoločnosti
rozhodli o tvrdých obmedzeniach, ktoré sa týkajú všetkých
sfér ľudského života vrátane
súkromnej. A tak sa láska stala
protizákonnou...
Hlavná postava hry, mladý
muž menom Mado, miluje svoju priateľku Alicu, hoci svoju
lásku musí skrývať pred ľuďmi
Kino novinky
Horúce experimenty, až vás bude mraziť
P
ri mene španielskeho režiséra Pedra Almodóvara (ročník
1949) môžete mať
istotu, že uvidíte
film, na ktorý len tak ľahko
nezabudnete. Aj jeho tohtoročný, 19. celovečerný titul
s názvom Koža, v ktorej žijem
(v origináli: La piel que habito), vám uviazne v mysli ako
vzácny motýľ prišpendlený
za nerozbitným sklom v zamknutej vitrínke.
Dvojhodinová melodráma,
v ktorej sa nenápadne miesia
silné prvky science fiction,
thrilleru a psychonalýzy, má
niekoľko časových rovín.
Udržuje vás celé dve hodiny
v napätí a v očakávaní, ako
sa rozčesne gordický uzol
mimoriadne
nezvyčajnej
zápletky, čím sa zvŕši tento
príbeh o pomste, vášni, zlomených srdciach, náhode,
nepokoji a o nádeji. Ale aj
o prekračovaní hraníc morálky obyčajných ľudí či bioetiky zo strany vrcholových
odborníkov v oblasti genetického inžinierstva. Nitky filmového prepletenca spriada
renomovaný plastický chirurg Robert Ledgard, ktorého presvedčivo stvárňuje populárny Antonio Banderas.
Pred 12 rokmi mu na popáleniny umrela manželka pri
výbuchu auta. Odvtedy veda
pokročila, a Roberto tiež –
s experimentmi s obnovou
ľudskej kože, ako aj s premenou pohlavnej identity.
Režisér Pedro Almodóvar
(má za sebou tituly ako napríklad Ženy na pokraji nervového zrútenia, Spútaj ma!,
Na dno vášne, Úspech môjho
tajomstva, Zlá výchova, Volver, za filmy Všetko o mojej
matke a Hovor s ňou získal
prestížnych Oscarov) napísal
scenár v spolupráci so svo-
i pred svojou matkou. Mado je
na rozdiel od Alice presvedčený, že už neexistuje žiadna nádej na záchranu. Jedného dňa
však spoznáva pravdu o súčasnom svete: Ľudstvo môže žiť,
PR0J3KT KAL1BR1UM ho
zachráni a on v ňom zohráva
dôležitú úlohu.. Musí prekonať
vlastný strach a objaviť v sebe
nového rozumného a silného
človeka.
Hra ponúka pohľad na boj
jednotlivca s tvrdými spoločenskými opatreniami, ktoré
naňho dennodenne dopadajú, a v ktorých sa musí naučit
žiť. Práve táto prispôsobivosť
z neho robí silnejšieho človeka.
„Naším cieľom je ponúknuť divákom inšpiráciu na zamyslenie sa nad vlastným postojom
k extrémnym, ale potrebným
obmedzeniam. Cez hlavného
hrdinu a jeho priateľku môžu
diváci prežiť rozhodovanie
o živote a smrti. Zároveň hra
otvára otázku vzťahu človeka
k planéte a k prírode“ objasňuje Lazarčík.
Drámu na javisku dopĺňajú
tanečné choreografie, multimediálne, zvukové a svetelné
efekty. Ak si tento jedinečný
zážitok nechcete nechať ujsť,
prídťe 1. októbra 2011 o 19. h
do DK Lúky a zažite PR0J3KT
KAL1BR1UM na vlastnej koži.
Viac informácií sa dozviete
na www.atrapa.generacia.sk
Jarmila Žuffová
jím bratom Augustínom voľne podľa románu Tarantula
(Mygale) Thierryho Jonqueta. Španielsky herec Antonio
Banderas (ročník 1960), ktorý sa presadil v americkom
Hollywoode, sa s režisérom
Pedrom Almodóvarom pri
nakrúcaní stretol po viac ako
20 rokoch. Poznáme ho z celovečerných snímok ako napr.
Spútaj ma!, Zabijaci, Nehovor s cudzincami, Štyri izby,
Frida, Telo na telo, Legenda
o Zorrovi, Druhý muž, Vtedy
v Mexiku, Evita, Tiene mŕtvych, Femme fatale, Siedmy
hriech. Film Koža, v ktorej
žijem sa akiste zaradí medzi
divácke stálice. Svojou mágiou v hororovom rúchu, reálnou možnosťou nemožného
a celkovým umeleckým spracovaním.
Xénia Xeranthemumová
PETRŽALSKÉ NOVINY
23. 9. 2011 • 19
Presýpacie hodiny
staví svoj sólový koncert s názvom Sám se svým stínem,
kde bude interpretovať džez
a klasickú hudbu, ľudové piesne a vlastné skladby s osobitou
improvizáciou, ktorá prekračuje všeobecne vžité predstavy
o džeze a zároveň búra hranice
medzi jednotlivými hudobnými žánrami. Nenechajte si ujsť
tento mimoriadny hudobný
zážitok v podaní
podan charizmatického Jiřího Stivína.
Stiví
Dátum: 6. 10. 22011 štvrtok
Začiatok podujatia:
20. h
poduj
Miesto: Klub za zrkadlom,
Rovniankova
3, Bratislava k
Petržalka
Vstup: Predpredaj: 13 €
Na mieste: 15 €
Predpredaj: www.ticketportal.sk,
Linky: www.stivin.cz,
Kontakt: Tomáš Lukačka,
0907 796 660, tomaslukacka@
euforion.sk
Sólo vychytávanie gólov
Tak si tu v Petržalke žijeme.
Sólovo, osolene,
oslovene - i nie.
Individuálne
akcie dávame
do
kontextu,
individuality niekedy kolektív
trhajú, inokedy mu práve naopak dávajú osobitú príchuť
a stmeľujú ho. Veď to sami poznáte, keď sa viacerí stretneme
a sólisti načnú nejakú tému,
idú do toho na plné pecky,
s takmer profesionálnym
nasadením - to sa to potom
vychytávajú nielen futbalové
góly, ale aj góliky jazykové či
obrazové, alebo metaforické, komplexne, no v skratke
mapujúce minipríbehy alebo
situácie.
Ako to minule rozbalil Miško
Hrdopýško. Vraj sa dobre pobavil, ale potom sa zarazil...
veď niečo na tom bude nielen
v tomto prípade. Nedalo mu,
typickému zvedavcovi, aby sa
neopýtal jedného zazobaného suseda, ktorý má perfektne prerobený byt, parádny
autiak zvlášť pre seba, zvlášť
pre ženu a iné luxusné vecičky: „Počúvaj, ako to robíš, že si
žijete na takej vysokej nohe?
Ja makám ako blbec a furt
nestíham byť na tom aspoň
trochu lepšie, som rád, že posplácam šeky a máme čo jesť.“
Sused – na rozdiel od iných
novodobých zbohatlíkov - sa
pred familiárnym Miškom ani
trošku neokúňal: „Poviem ti to
úplne polopatisticky – môžu
za to nedostatky dôkazov.“
Príma Milan to hneď zvrtol
na robotu, veď to úzko súvisí:
„Keď som sa minule kamoša
pýtal, čo robí, povedal, že nič.“
No a? – vyvalili sme naňho oči,
že kde to má nejakú pointu
alebo čo, keď sa zasekol. „No,
začal som ho ľutovať, že teraz
ani nevie, kedy má fajront.“ Aj
Soletka Saša, ktorá sa zrazu
našla, sa pridala. Jej kolega
sa raz skúsil opýtať, čo by mu
do papierov napísal vedúci
ako hodnotenie, keby chcel,
nedajbože, zmeniť flek. Ani
on si nenechal nič pre seba:
„Poviem ti to na rovinu – napísal by som ti tam, že v našom
podniku síce pomer máš, ale
nie k robote.“ Niekedy provokovať netreba, ale človek si
občas nedá poradiť- a skúša.
Mať tak na konte nejakú
väčšiu cifričku... kto by po tom
netúžil? Na posledných dostihoch v Starom háji sa nášmu obecnému smoliarovi
Emanovi konečne pošťastilo
(predtým málokedy totiž trafil víťaza alebo poradie, chodieval odtiaľ dosť skormútený). Aspoň tak to tentoraz
interpretoval svojim kamarátom, ktorí sa ho zakaždým vypytovali, ako pochodil, lebo
vedeli, že na stávkach zvykne
premárniť kvantum peňazí,
ale aj tak do toho išiel znova
a znova. „Ako, koľko, ktorý bol
tvoj kôň, v ktorom dostihu?“
Dobiedzali netrpezlivo na záhadne usmiateho Emana.
A ten vytiahol svoj zaručený
tip a návod: „Mal som jednoducho šťastie - zabudol som
si doma peňaženku!“ Ja vám
želám, aby ste si nikde nezabudli aspoň hlavu. Aby sa
sólové vychytávanie gólov
stalo bežnejším ako dosiaľ.
Vaša Dáša
Jiří Stivín
V Klube za zrkadlom
P
ri mene Jiří Stivín je významný český džezový
hudobník, multiinštrumentalista, skladateľ a pedagóg. Jeho
hudobný prejav charakterizuje
nespútanosť,
improvizácia,
časté prechody medzi jednotlivými hudobnými štýlmi.
Interpretáciou predklasickej
hudby na zobcovú flautu sa
zaoberá od roku 1975. Študoval najskôr kameru na pražskej FAMU, po absolutóriu
sa však začal venovať výhradne hudbe. Študoval na Royal
Academy of Music v Londýne
a skladbu na AMU v Prahe.
V Klube za zrkadlom pred-
Nepočujúci oslavovali
Pri príležitosti Slovenského dňa nepočujúcich sa v Petržalke konala
séria podujatí. Tretí ročník zahŕňal športové turnaje, diskusiu s predstaviteľmi mesta a kultúrno-spoločenský večer v Zrkadlovom háji.
vať.“ Klub sídliaci v Petržalke
na Hánovej ulici počas roka
organizuje množstvo akcií pre
deti i dospelých „V Petržalke žije najviac nepočujúcich
z celého Bratislavského kraja,
je ich vyše tristo. Ďakujeme
za podporu starostovi Petržalky Vladimírovi Bajanovi, primátorovi Milanovi Ftáčnikovi
a aj pánu Frešovi z Bratislavského samosprávneho kraja,
ktorí prebrali nad Slovenským
dňom nepočujúcich záštitu
Kresba:
Natália Murat-Oravcová
P
od dvojdňovú akciu sa
podpísal Slovenský zväz
nepočujúcich a Bratislavský
klub nepočujúcich 1930. Podľa
jeho predsedu Stanislava Čulena sú spoločenské stretnutia
tohto druhu veľmi dôležité.
„Nepočujúci nemajú možnosť
stretávať sa každý deň, preto
sú takéto podujatia veľmi dobré. Je to príležitosť spoločne sa
zabaviť, športovať či diskuto-
a finančne nás podporujú aj
počas roka.“
Podujatie, na ktorom sa zúčastnili nepočujúci z celého
Slovenska, vyvrcholilo galavečerom v DK Zrkadlový háj,
na ktorom si ocenenia prebrali
víťazi športových turnajov.
Nechýbala tombola a kutlúrny
program, o ktorý sa postarali
talentované deti. V priateľskej
atmosfére sa hostia zabávali až
do ranných hodín.
Autor a foto: LD
20 • 23. 9. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
Reklamácie sa týkajú najmä
tepla a teplej vody
Bezmála 140 sťažovateľov sa obrátilo na Bytový podnik Petržalka
(ďalej BPP) po májovom vyúčtovaní nákladov na bývanie za rok 2010.
O
krem nich veľa ďalších
požiadalo o vysvetlenie
nejasností telefonicky, alebo si
prišli sporné položky vydiskutovať osobne.
BPP je správcovská spoločnosť založená mestskou
časťou
Bratislava-Petržalka
a dovedna sa stará o takmer
5-tisíc priestorov – nájomných obecných bytov, bytov
v osobnom vlastníctve a nebytových priestorov. V každom
štvrtom spravovanom priestore bol za vlaňajšok vykázaný
nedoplatok. Vlastníci bytov si
nesplnili svoju povinnosť, keď
neuhradili Bytovému podniku
Petržalka k 31. decembru 2010
až 186-tisíc eur (vyše 5,603 mil.
Sk) a nájomcovia bytov a nebytových priestorov ďalších 23-tisíc eur (693-tis. Sk).
„Vyúčtovanie minulého roku nemožno označiť za úspešné,“ hodnotí konateľ spoločnosti Ing. Daniel Šavel.
Odmieta však rozdeliť mieru
zodpovednosti zaň medzi bývalé a súčasné vedenie (nastú-
pilo na prelome marca a apríla
t. r.) spoločnosti. Na druhej
strane súhlasí, že vyúčtovanie
nie je len vytlačenie koncoročných výsledkov v priebehu
mesiaca máj. „Do procesu
vyúčtovania vstupujú viaceré aspekty. Pritom nejde
len o samotný výstup, ale
o výpočet podložený odpočtami, reálnymi zúčtovacími faktúrami atď. Dôležité
je dobre nastaviť vzťah so
spoločnosťami, ktoré nám
musia odovzdať podklady
na základe kvalitnej písomnej dohody, t. j. zmluvy či objednávky s presne špecifikovaným výstupom a termínom,“
povedal Ing. Šavel. Na rovinu
priznal, že v niektorých prípadoch neboli vo vyúčtovaní
zohľadnené všetky dohodnuté
parametre. Bytový podnik Petržalka nie vždy dostal podklady včas, keďže v zmluve
nebola zakotvená sankcia pre
prípad nedodržania termínu.
„Problém spôsobilo aj softvérové nastavenie, nakoľko pri
PETRŽALSKÉ NOVINY
výpočtoch sú používané aj
také algoritmy, ktoré sa pri
zmene nastavenia uložili
s chybou,“ doplnil.
Nespokojenci najčastejšie
reklamovali vyúčtovanie tepla potrebného na ohrev teplej
úžitkovej vody (TÚV) a vykurovanie, čo tvorí najvyššiu
položku nákladov spojených
s užívaním bytu. Pravdou však
je, že výpočet tejto nákladovej
položky je pre laika pomerne
zložitý. „Je dôležité si uvedomiť, akým spôsobom dodávateľská firma teplo fakturuje. Cena sa delí na tzv.
fixnú a variabilnú zložku.
Do toho vstupuje rozpočítanie podľa pomerov, ktoré si
jednotlivé bytové domy stanovujú na schôdzach vlastníkov, a tiež kvalita uskutočnených odpočtov spotreby
– niekde si ju robia majitelia
bytov vo vlastnej réžii, inde
externé firmy, alebo samotná správcovská spoločnosť,“
upozornil štatutárny zástupca
BPP. Do úvahy treba brať aj
rast cien zemného plynu, vody
a legislatívne zmeny, ktoré sa
udiali v priebehu roka. „To
všetko určite neprispieva
k prehľadnosti vyúčtovania,“
mieni D. Šavel.
Podľa neho zaevidovali asi
40 percent opodstatnených re-
klamácií týkajúcich sa vyúčtovania za vlaňajšok. Najčastejšie
na ne BPP reagoval preverovaním správnosti postupov, koncoročných odpočtov a vyúčtovania uskutočnené externými
firmami – tie boli prevažne
spojené s nedoplatkami. Väčšina reklamácií je už vyriešená.
Pri niektorých bude treba overiť aj údaje z predchádzajúcich
rokov, čo si logicky vyžaduje
dlhší čas.
Nové vedenie BPP robí
kroky na minimalizovanie nespokojnosti svojich klientov,
medzi ktoré patrí napríklad výmena energetika. Jeho hlavnou
úlohou je nastaviť systém tak,
aby v máji 2012 dostali vlastníci a nájomcovia korektné
a prehľadné vyhodnotenie nákladov na bývanie za rok 2011.
„Koncoročné vyúčtovanie je
proces, ktorý treba vopred
riadne pripraviť. Nevyhnuté
sú striktné zmluvné vzťahy
s každým, kto nám dodáva
jednotlivé podklady a zároveň kontrola nastavenia vyúčtovacieho programu – aj
s ohľadom na platnú legislatívu, zmluvy o výkone správy,
dohody stanovené v zápisniciach z domových schôdzí
a podobne,“ uzavrel Ing. Šavel.
úžasné. Na tie prostriedky,
ktoré máme, a ktoré Petržalka investuje do dobrovoľného hasičského zboru,
to bol adekvátny výkon,“ komentoval siedme miesto pre
Petržalku zástupca veliteľa
Richard Rozenberg.
Slnečné počasie a vôňa gulášu prilákali do areálu desiatky
divákov. Pohár starostu odovzdával Ján Meleg z Miestneho úradu Petržalka, ktorý
má v hasičskom zbore syna.
O podujatí povedal: „Súťaž
prebiehala veľmi plynulo
a disciplinovane. Petržalskí
dobrovoľní hasiči ju pripravili bezchybne. Ukázali, že
sú skutočne pripravení chrániť naše životy a majetky. To
je to najdôležitejšie.“
Autor a foto:
ka
Hasiči súťažili o Pohár starostu
V
areáli ZŠ Gercenova si
svoje schopnosti zmeralo dvanásť hasičských zborov.
Súťažilo sa v útoku, pričom
rozhodoval čas, za ktorý hasiči pripravia techniku a zhodia
terč vzdialený 80 metrov. Víťaz
si odniesol putovný Pohár starostu Petržalky.
Na súťaži sa zúčastnili hasičské zbory z Petržalky,
Prievozu, Jaroviec, Dúbravky, Podunajských Biskupíc,
Devína a Iľavského Dulova.
Medzi tímami bol aj jeden
čisto ženský z Prievozu a nechýbala ani šľachta, mužstvo
Starí páni Petržalky. Pohár
starostu bude tento rok zdobiť hasičskú zbrojnicu v Dulove. Vyslúžili si ju výborným
časom 21,78 sekundy. Druhé
miesto získalo mužstvo Jarovce I, terč zhodili za 28,7
sekundy a na treťom mieste
boli Jarovce II s časom 31,91
sekundy. „Podujatie bolo
Lucia Drevická
Foto: MÚ Petržalka
PETRŽALSKÉ NOVINY
Krimipríbeh
Hriešne svätice na dvakrát
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní
po týchto osobách. Informácie oznámte na najbližšom policajnom útvare,
alebo na telefónnom čísle
158, prípadne na e-mail
[email protected]
Daniel Kopečný, (29)
z Bratislavy
Popis osoby: je 176 – 180 cm
vysoký, štíhlej postavy, má
hnedé vlasy a hnedé oči.
Na menovanú vydal Okresný súd Bratislava II príkaz na
zatknutie pre trestný čin krádeže vlámaním.
Patrik Schanzen, (37)
z Bratislavy
Popis osoby: je 181-185 cm
vysoký, štíhlej postavy, má
plavé vlasy a modré oči.
Na menovaného vydal Okresný súd Bratislava II príkaz na zatknutie pre prečin
krádeže.
.
Štefan Záhradný, (43)
z Bratislavy
Popis osoby: je 176 - 180 cm
vysoký, štíhlej postavy, má
hnedé vlasy a zelené oči.
Na menovaného vydal
Okresný súd Bratislava II príkaz na zatknutie pre prečin
zanedbania povinnej výživy.
23. 9. 2011 • 21
BEZPEČNOSŤ
Cintorín poznáme ako miesto, na ktorom ožívajú časom rozmazané spomienky na najbližších, poznáme ho ako
miesto tichej úcty k tým, ktorí od nás
navždy odišli.
O
krem pozostalých sem
občas zablúdia aj milenci, ktorí chcú svoju lásku
skryť pred svetom.
Treba zdôrazniť, že Máriu (24) a Rozáliu (19) nespájal milostný vzťah, láska
tu však existovala, a to bol
práve dôvod navštíviť jedno
bratislavské pohrebisko. Napriek miestu činu nepôjde
o žiadne hororové scény,
skôr to bude tragikomédia
s otvoreným koncom, ktorá pohodovo začala v zadymenom separé jedného
zábavného podniku. Stretli
sa po prvý raz a hneď to
bola partia ako hrom. Dve
prispôsobivé dámy patriace do society neprispôsobivých občanov a dvakrát
šťastne rozvedený Ľuboš
(41) po krátkom zoznámení
sa s vervou hodnou obdivu
venovali rôznym druhom
alkoholu. Popravde, oveľa
viac ho zlikvidoval hostiteľ,
ktorý sa ukázal ako skutočný grand. – Som fajčiarka,
ale mám toho dosť – priznala staršia, pričom myslela na dym v miestnosti.
Dôvetok mladšej - poďme
niekam na vzduch – mal
celkom logický zmysel,
a tak ľúbezné dámy, ktoré
opeknievali priamo úmerne
s pribúdajúcim alkoholom
v krvi hostiteľa, opustili lokál. Všetko bolo, ako malo
byť, stačilo nabrať správny
smer na cintorín. O predsavzatiach pána tešiaceho
sa na radovánky v trojici sa
nedalo pochybovať, deklaroval to náznakom melódie oči čornyje, kak ľjubľju
ja vas. Niekoľko dotykov
na správnom mieste a pár
lišiackych pohladení stačilo,
aby mu z peňaženky zmizlo
osem oranžových bankoviek s motívom renesančnej
architektúry a spolu s nimi
aj počerné krásky. O renesancii síce veľa nevedeli, ale
úlovok vo výške štyristo eur
si zrátať dokázali.
O tom, že svet je malý sa
aktéri presvedčili po takmer
roku. Pán Ľuboš spoznal
oči čornyje a privolaným
policajtom oznámil krádež. - Nič sme neukradli - s dávkou opovrhnutia
vyhlásila Róžika - gadžo
bol spitý jak snop. Jej slová
potvrdila staršia kolegyňa
- ja stockbetrunken - čím
potvrdila pravdivosť vyhlásenia aj v nemčine, ktorú
pochytila pred niekoľkými
rokmi za mrežami v susednom Rakúsku. Obvinené
svätice si policajti s radosťou ponechali, nakoľko boli
v pátraní za opakované krádeže. Šťastne rozvedeného
milovníka priťahujú ženy
aj naďalej, vyberá si však
len tie so svetlejšou pleťou.
A po jednej.
V Bratislavskom kraji za osem mesiacov tohto roka zaznamenali policajné štatistiky 271 krádeží
na osobách (SR 735), na základe ktorých bolo trestne stíhaných 51 osôb. Tak vraví § 212 zákona
č. 300/2005 Z .z. Trestného zákona v platnom znení v súvislosti s krádežami: Kto si prisvojí cudziu
vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - až pätnásť rokov - je recidíva,
značná škoda, čin spáchaný na mieste požívajúcom pietu, na mieste konania verejného zhromaždenia alebo obradu, krízová situácia, nebezpečné zoskupenie a. i.)
Z policajného bloku
Petržalské fakle
Petržalskí policajti vyšetrujú okolnosti požiaru osobného motorového vozidla Renault Laguna, ku
ktorému došlo na Šustekovej ulici.
Poškodené požiarom boli aj vedľa
stojaca Škoda Octavia a Fiat Doblo. Podľa zistení sa krátko pred
požiarom mala na mieste pohybovať osoba v čiernom oblečení,
ktorá pravdepodobne vozidlo Renault Laguna poliala neznámou
látkou a podpálila. Privolaný znalec potvrdil, že požiar bol založený úmyselným konaním, pričom
vylúčil samovznietenie. Škoda
na motorovom vozidle Renault
Laguna bola predbežne vyčíslená
na 4 500 eur, za opravu si priplatia
aj dvaja ďalší majitelia požiarom
poškodených motorových vozidiel. Nateraz neznámy je aj páchateľ, ktorý na Pajštúnskej ulici
vložil v časti pod kapotou motorového vozidla Daimler Chrysler
neznámu kvapalinu, ktorú zapálil.
Poškodenému vznikla škoda vo
výške 10 000 eur.
Straka v byte
V čase od decembra 2010 sa
M. M. (21) z Petržalky podarilo
z bytu na Osuského ulici ukradnúť rôzne predmety. Zo škatule
v spálni sa jej zásluhou premiestnili detské náušnice, dámska retiazka, ďalšie náušnice, pánska
obrúčka a dámska retiazka. Nohy
dostal aj farebný televízor a sto
eur v hotovosti. Poškodený si škodu vyčíslil na 1 000 eur.
Od novembra jazdíme po novom
P
oslanci schválili prezidentom vrátenú novelu
zákona o cestnej premávke,
a tak zmenami, ktoré prináša, sa začneme riadiť od 1.
novembra, keď nadobúda
účinnosť. K tým najzávažnejším sa budeme postupne
venovať. V úvode ponúkame heslovitý prehľad.
Vodiči budú povinní dať
prednosť chodcom, ktorí
vstúpili na vozovku a prechádzajú cez priechod pre
chodcov, pričom ich nesmú
ohroziť. Chodci majú povinnosť umožniť električke
plynulý prejazd.
Na priechodoch pre
chodcov, priechode pre
cyklistov a bezprostredne
pred nimi bude platiť zákaz predchádzania. Vodiči
nebudú smieť zastavovať
vozidlo na priechodoch
pre chodcov či cyklistov,
ak to nebude vyžadovať
bezpečnosť cestnej premávky. Vodiči však nebudú
musieť dodržiavať pravidlo
zákazu obmedzovania pohybu chodcov a cyklistov
pri zastavení či státí vpravo
v smere jazdy rovnobežne a čo najbližšie k okraju
cesty.
Keď sa vodiči odmietnu
podrobiť vyšetreniu na zis-
tenie prítomnosti alkoholu či
inej návykovej látky, bude sa
za dopravnú nehodu pokladať
aj škodová udalosť v cestnej
premávke.
Policajti budú môcť zadržať vodičský preukaz aj tomu,
kto ho nepredloží pri kontrole napríklad v obave, že mu
ho dôvodne zadržia. Fyzicky
mu ho síce neodoberú, ale
dostane potvrdenie o jeho
zadržaní.
Na diaľniciach a rýchlostných cestách budú musieť
vodiči dodržiavať bezpečnú
vzdialenosť viazanú na čas,
a to minimálne takú, ktorú
vozidlo prejde za 2 sekundy,
niektoré typy vozidiel za 3 sekundy.
Vodičom v zimnom období
pribudne povinnosť odstrániť
z vozidla kusy ľadu a snehu.
Vek na získanie vodičského
oprávnenia skupiny B sa zníži
na 17 rokov.
Vodiči, ktorí počas piatich
rokov trikrát spôsobia dopravnú nehodu alebo dvakrát
porušia pravidlá cestnej premávky tým, že požijú alkohol
alebo návykovú látku, alebo sa
odmietnu podrobiť vyšetreniu
na ich zistenie, prídu o vodičské oprávnenie.
Stranu pripravil Jaroslav
Gründler, [email protected]
22 • 23. 9. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
P O Z VÁ N K A
MOBILIZÁCIA
Mohli sme sa brániť?
Nad podujatím prevzal
zal záštitu primátor hl.
hl mesta SR Bratislavy
Milan Ftáčnik a starosta mestskej časti Petržalka Vladimír Bajan.
V
ojenské dejiny Petržalky
siahajú hlboko do minulosti nášho národa i národov susedných krajín. Vstup
do pohraničného pásma a vojenských bojových bunkrov
bol dlhé roky prísne zakázaný. V posledných rokoch sa
pohraničné pásmo postupne
premieňa na krásne miesto
na kultúrny život obyvateľov
Petržalky vďaka nadšencom
vojenskej histórie a miestnej
samosprávy, ktorí spoločnými
silami začali oživovať vojenské
historické bunkre a usporadúvať spomienkové podujatia
o vojnových udalostiach a osudoch ľudí, vojakov v pohraničí,
ktorí položili životy za našu
slobodu. Vojenské Múzeum
v bunkri BS-8 Hřbitov je tematicky zamerané na dejiny československej armády a slovenskej armády 1938-1989. Jedno
z množstva zaujímavých vojenských podujatí pre verejnosť sa
uskutoční v sobotu 24. 9. 2011
o 11. h, keď bude slávnostné
otvorenie prízemných priesto-
rov Múzea historickej bojovej
techniky v zrekonštruovaných
tech
priestoroch bojového bunkra
prie
BS 4, Lány pri Pečnianskom
lese na hraničnom priechode –
Berg. Pri tejto slávnostnej
Ber
nej
príležitosti bude mať širooká verejnosť hlavne rodiiny s deťmi jedinečnú prííležitosť vidieť zaujímavéé
bojové ukážky a povoziťť
sa na historických vojenských vozidlách cez
bojové línie Petržalky
v úseku 4 kilometrov
k bunkru BS-8 Hřbitov na Kopčianskej ulici.. Vítaní
sú tí odvážni návštevníci, ktooblečení v dobových
rí prídu o
odevoch z tridsiatych – štyridrokov na starých bicyksiatych rok
autách.
loch či aut
O 13. h - slávnostné sprístupnenie prvej
prv vojenskej spálne
na Slovensku v podzemí historického bojového bunkra
BS-8 a výstava fotodokumentov vojenského cyklistického
práporu. Pre návštevníkov
bude iste veľkým lákadlom
súťaž v streľbe zo samopalu
kalašnikov na terč. Do súťaže
sa môžu prihlásiť páry. Víťazi streleckej súťaže - prvé dva
páry- získajú atraktívnu cenu
„povolávací rozkaz“ a ubyto-
Visegrádsky pohár pre olympijské nádeje
Vodné pólo patrí medzi najmenej rizikové - čo sa týka možnosti úrazu –
kolektívne športy a dáva rovnomerne zabrať celému telu.
V
priestoroch letného kúpaliska Matador (prevádzkuje ho Klub vodného póla Bratislava) v Petržalke sa od piatka
do nedele 9. - 11. septembra
odohral 8. ročník vodnopólového turnaja Visegrádsky pohár
2011 za podpory International
Visegrad Fund.
Súťažilo šesť družstiev s hráčmi narodenými v roku 1997
a mladšími, čiže s olympijskými
nádejami pre rok 2016 zo Slovenska (Slávia UK), z Rakúska
(Donau Wien), Poľska (WTS
Bytom), Českej republiky (Kométa Brno), Chorvátska (VK
Delfin Rovinj) a z Maďarska
(Honvéd Budapest). Každý hral
s každým a jeden zápas trval 4
x 8 minút čistého času.
Rozhodovali: Peter Schlosser, Milan Brišš, Michal Brezi-
na, Michal Hudec, predsedom
bol Vlastimil Kratochvíl, delegátom Karol Schmuck. V rámci turnaja starších žiakov sa
odohrali dva zápasy reprezentačných družstiev Slovenska
a Bieloruska do 17 rokov (ročník 1994 a mladší) ako príprava
na Majstrovstvá Európy 2011
kadetov v chorvátskej Rijeke.
Zlatý Visegrádsky pohár
2011 bez straty bodu patrí
maďarským vodnopólistom,
ktorí boli od začiatku favoritmi. Naši pod vedením trénera
Roberta Radiča a pomocného
trénera Attilu Sarlósa získali
druhé miesto – pohár prevzal
kapitán mužstva Marián Dobosy. Na bronzovej priečke sa
ocitli Chorváti. Štvrté miesto
obsadili Rakúšania, piate Poliaci a šieste Česi. O ďalších
Mužstvo Donau Wien získalo
Cenu fair play
cenách rozhodovali všetci tréneri zúčastnených družstiev.
Cenu fair play si odniesli Viedenčania. Najlepším hráčom
turnaja sa stal Baláž Molnár
z Honvéd Budapest, najlepším
brankárom Chorvát Bartosz
Malinowski, najlepší strelec
je z maďarského tímu – Erik
Csacsovsky. Za najrýchlejšieho
hráča turnaja uznali Petra Plvana zo Slávie UK a najmladším
hráčom bol Jasin Celebič z Donau Wien.
Kapitán mužstva Slávie UK
prevzal pohár za druhé miesto
Rýchle pokyny od trenera
Roberta Radiča cez prestávku
PETRŽALSKÉ NOVINY
vací lístok na jeden nocľah
v podzemí vojenského bunkra
BS-8 s kompletným servisom.
Neoddeliteľnou súčasťou podujatia bude degustácia špeciálneho vojenského gulášu a iné
sprievodné podujatia. Zmeny programu sú vyhradené!
Na počasí nezáleží.
Pripravil: Miroslav Košírer,
predseda občianskeho združenia Zachráňme petržalské
bunkre, Martin Kubala, predseda občianskeho združenia
Múzeum historického opevnenia Petržalky. mestská časť
Petržalka.
e-mail: [email protected]
www.bs8yw.sk
tel. č.: 0902 961 164
Na matadorke vládla príjemná
atmosféra, no mladí športovci si predsa len museli vypočuť okrem pochvál aj výhrady
od svojich trénerov. Slávia UK
v septembri a októbri robí nábory v plavárni na Pasienkoch
pre 7- až 11-ročných plavcov
i plavkyne (viac informácií
nájdete na www.vodnepolo.
sk), ktorí majú chuť vyskúšať si
svoje schopnosti a možno objaviť svoj talent na vodné pólo.
Silvester Sieversia
Foto: Slavo Sarracenia
PETRŽALSKÉ NOVINY
23. 9. 2011 • 23
ŠP ORT
FC Petržalka 1898 ide od zápasu k zápasu
Futbalisti FC Petržalka 1898 majú na svojich účtoch už piaty mesiac nulu,
ale napriek tomu v II. lige podávajú dobré výkony.
predpokladáte jej
ďalší
priebeh?
Rozdiel medzi týmto ročníkom a vlaňajším je v tom,
že do súťaže prišli ambiciózni nováčikovia Myjava a Podbrezová s dobrým
zázemím. Takto je II. liga
vyrovnanejšia a kvalitnejšia,
Michalovce chcú bojovať
o prvenstvo a tiež prispievajú k dobrej úrovni súťaže.
Tréner Norbert Hrnčár (vpravo)
D
okonca nedávno doma
pripravili
vedúcemu
MFK Zemplín Michalovce prvú prehru v súťaži.
Po tomto zápase sme sa
o ambíciách mladého mužstva porozprávali s trénerom
Norbertom Hrnčárom.
stvo skvele pracovalo v defenzíve, hralo dostatočne
agresívne a dobre si počínalo
aj v ofenzíve. Našim mladým
hráčom by mal tento zápas
pomôcť k ďalšiemu napredovaniu.
Ako ste zatiaľ spokojný
s výkonmi mužstva?
V poslednom čase naše
výkony majú stúpajúcu tendenciu, v posledných troch
zápasoch sme nedostali gól
a viacerí mladí hráči v dorasteneckom veku robia očividné pokroky, z čoho máme
všetci veľkú radosť. Na tréningoch vidieť, že sa na nich
nabaľujú dobré veci a aj takto
sa zdokonaľujú vo futbalovej
abecede.
Tri zápasy bez prehry a bez
inkasovaného gólu (dva
v II. lige a jeden v Slovenskom pohári) napovedajú
o zlepšení defenzívy celého
mužstva?
Na tréningoch sme sa viac
zamerali na defenzívu, trpezlivo sme odstraňovali nedostatky a nacvičovali sme
bránenie v blokoch. To prinieslo pekné ovocie, potešilo
by ma, keby naša defenzíva
dobre fungovala aj v ďalších
náročných zápasoch.
Známy a skúsený tréner vedúcich Michaloviec Vlastimil Petržela po súboji s vašim mužstvom povedal,
že Petržalka si víťazstvo
zaslúžila, lebo ukázala bojovnosť hodnú leva...
Po tomto zápase sme boli
všetci veľmi spokojní a šťastní. Podali sme najlepší výkon
v v tomto ročníku II. ligy,
ukázali sme futbalovú kvalitu, ale aj obrovské odhodlanie vyrovnať sa technicky
kvalitnému súperovi. Muž-
Zatiaľ body získavate iba
na domácom štadióne
v Prievoze, vonku ste sa doteraz nepresadili, v Myjave
a v Rimavskej Sobote ste
vyšli naprázdno...
My chceme v každom zápase vyhrať, samozrejme, nie
vždy to vyjde, ale túto našu
filozofiu vštepujeme našim
hráčom. Verím, že čoskoro
si ju osvoja a že ani zo súperových ihrísk sa nebudeme domov vracať naprázdno. V Myjave sme mali byť
v útoku dôraznejší a nebezpečnejší. V druhom polčase
sa hralo medzi šestnástkami,
domácich sme držali na dištanc, preto bolo škoda, že
sme rozhodujúci gól dostali
deväť minút pred koncom
zápasu. V Rimavskej Sobote
sme podali najhorší výkon,
sklamaný som bol hlavne
z priebehu druhého polčasu.
Do prestávky sme mali aj my
náznaky šancí, ale po zmene
strán sme nehrali to, čo sme
mali v pláne a druhý gól nás
definitívne zložil na kolená.
Po odchode Mikuliča
do SFM Senec je mužstvo
FC Petržalka 1898 ešte
mladšie. Spoliehate sa teraz
na os brankár Jenčo, stopér
a kapitán Švec a útočník
Luhový?
Isteže, títo traja sú starší
a skúsenejší, herne vyzretejší, my sa však spoliehame
na všetkých hráčov kádra
bez ohľadu na ich vek. Každý z nich má predpoklady
potiahnuť toho druhého, neustále im pripomíname, aby
hrali pre kolektív a boli preň
čo najväčším prínosom.
Druhá najvyššia súťaž
na rozdiel od vlaňajška
je vyrovnanejšia na obidvoch póloch tabuľky, aký
Aké sú ambície FC Petržalka 1898 v tomto ročníku II. ligy?
Súčasné mužstvo je oproti
minulému ročníku výrazne
pozmenené, hlavne v tomto
roku odišli z neho kvalitní
hráči Szarka, Johancsik, Ofori, Augustín a Mikulič. Takže
do súťaže sme vstúpili s vynoveným a mladým tímom.
Nemáme konkrétne stanovený cieľ, na akom mieste
by sme chceli skončiť. Skôr
ideme od zápasu k zápasu
a v každom sa vynasnažíme
byť úspešní.
Zaujímavé je, že v 2. kole
Slovenského pohára 14. septembra hostíte AS Trenčín,
ktorý v minulom ročníku
s 18-bodovým náskokom
vyhral II. ligu. Čo by ste
chceli dosiahnuť v druhej
najvýznamnejšej domácej
súťaži?
Každý zápas berieme absolútne vážne, týka sa to teda
aj Slovenského pohára. Dokázali sme to už proti treťoligovej Seredi, nad ktorou sme
suverénne vyhrali 5:0. Súboj
s Trenčínom bude pre nás
ako ďalší majstrovský zápas,
aj v ňom sa vynasnažíme
urobiť radosť našim verným
fanúšikom.
Ako sa vám pracuje s veľkým množstvom mladých
hráčov?
Je to zaujímavá práca, učíme ich nové veci, potrebujú
sa zapracovať do mužstva,
postupne sa zlepšujú, ale neustále im zdôrazňujeme, aby
pracovali pre kolektív!
Milan Valko
Foto: Miro Blusk
Prvý rok v Petržalke
Pred rokom, 1. septembra 2010, sa
presídlil do Petržalky hádam najstarší
športový klub v Bratislave, Šachový
klub ŠK Slovan Bratislava, ktorého
predchodca – Bratislavský šachový
klub vznikol vo februári roku 1891
zásluhou učiteľa Viktora Exnera. V súčasnosti má teda za sebou už stodvadsať rokov súvislej činnosti.
Od roku 1982 mali šachisti svoje sídlo
na Kalinčiakovej ulici. Budova patrila
Slovanu, no v roku 2004 pre finančné
problémy išla do exekúcie. Nový majiteľ dal šachistom roku 2004 výpoveď. Až po piatich rokoch sa podarilo
zohnať nové priestory.
Hrozilo, že klub postupne, ale iste
bude smerovať k zániku. Záchrannú
ruku mu podala Petržalka, a tak ako
pred stodvadsiatimi rokmi, aj teraz
hlavnú zásluhu na tom má zase učiteľ
- Bohuslav Dilhof.
Po niekoľkoročných dobrých skúsenostiach zo spolupráce so Šachovým
krúžkom mládeže Dunaj ponúkol
šachistom voľné priestory v budove
školy na Gessayovej ulici č. 2, v ktorej
bol v tom čase riaditeľom. Slovo dalo
slovo, spísala sa zmluva a starosta
Petržalky aj miestne zastupiteľstvo
ju schválilo. Šachový klub ŠK Slovan
Bratislava sa do nových priestorov
nasťahoval 1. septembra 2010. V nových priestoroch hralo päť družstiev
Slovana. Jedno v slovenskej extra lige,
dve v prvej a dve v tretej lige. Svoje
ligové zápasy si tu odohrali aj deti
z Klubu šachových nádejí. ŠK Slovan
Bratislava sa pustil do intenzívneho
organizovania svojej činnosti, a najmä šachových turnajov. Každý štvrtok
od piatej je možné prísť si zahrať voľne šach, a to aj nečlenovia klubu.
Najväčší význam a najdôležitejšia
činnosť je práca s deťmi a mládežou.
Konečne po rokoch je tu v novej klubovni možnosť realizovať pravidelné
tréningy detí. Túto možnosť Slovan
využil a tréningy sa aj v súčasnom
školskom roku sa budú konať vždy
v stredu o 16.45 h. Minulý rok sa
za tréningy neplatilo a tento rok to
bude len príspevok na čiastočnú
úhradu režijných nákladov, približne
vo výške členského príspevku. Slovan uvažuje aj o možnosti vyučovať
šach v škole ako nepovinný predmet.
Podporu má najmä zo strany riaditeľky Viery Šulekovej, s ktorou je veľmi
dobrá vzájomná spolupráca. Prechod
Šachového klubu ŠK Slovan Bratislava z ľavého brehu Dunaja na pravý je
a bude osožný Petržalke, Bratislave aj
Slovensku.
Ivan Paulička
24 • 23. 9. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠP ORT
Mama Hochschornerovcov oslavovala
titul už skôr
Súrodenci Peter a Pavol
Hochschornerovci (na
snímke) zvládli úlohu
najväčších favoritov
v C2 a stali sa v Čunove
na šampionáte
vo vodnom slalome
piaty raz v kariére
majstrami sveta.
Spie
Spievajte,
tancujte,
hodujte!
hodu
V ne
nedeľu 25. septembra je
programe posledná, piata
na p
klasická skúška sezóny 2011. St.
klasick
Leger je zároveň najdlhším klasickým testom, koná sa na vzdiallenosti 2 800 metrov a vyslúžil si
prezývku „dlhá smrť“. Veľkú šancu
na úspech v ňom majú slovenské
farby zásluhou víťaza analogických dostihov z Prahy Katelbacha, ktorého v Senici trénuje Zuzana Kubovičová. Na programe
sú aj dva najvýznamnejšie testy
dvojročných koní, Karpatská
cena a Cena zimnej kráľovnej. Ak
k tomu pridáte tanec, spev v podaní súborov z Rusoviec, Jaroviec
a Čunova, ochutnávku špecialít,
ale aj informácie o vašom zdravotnom stave, ktoré môžete získať od hostesiek farmaceutickej
spoločnosti, potom môže mať váš
víkend oddychovo-náučný ráz.
(vk)
Slov-matic cestuje
do Tbilisi
D
o finále postúpili zo 4. miesta, ale
po nádhernej, dravej a takmer
bezchybnej jazde sa napokon tešili vo
svojom materskom kanáli zo štvrtého
prvenstva na MS v rade.
Doteraz sa žiadnemu vodnému slalomárovi v histórii nepodarilo získať štyri tituly svetového šampióna za sebou.
Hochschornerovci vybojovali pred
vlastnými fanúšikmi už piate individuálne zlato z MS a v medailovej bilancii
sa vyrovnali americkému kanoistovi
Jonovi Lugbillovi a britskému kajakárovi Richardovi Foxovi. Gabika, mama
skvelých a najslávnejších petržalských
rodákov, oslavovala titul skôr. ,,Nepustili ma hneď za nimi, tak som skočila
do kanála, len aby som s nimi čo najskôr oslavovala,“ povedala mokrá, keď
si prezliekala dunajskou vodou premočené tričko. Háčik v lodi Pavol Hoch-
schorner už zažil osláv v živote požehnane. ,,Príliš veľa slov nenachádzam,
je to predovšetkým perfektný pocit
doma zvíťaziť a presvedčiť všetkých, že
tu na našej vode vieme jazdiť. Vybojovali sme si aj miestenku na olympiádu,
boli to nervy, najťažšie doteraz.“
Zadák v lodi Peter Hochschorner
bol šťastný aj za vyjazdenú olympiádu. ,,Atmosféra bola fantastická, som
rád, že sme potešili našich fanúšikov.
Finálová jazda nebola ideálna, no
najlepšia doteraz, čo sme v Čunove
ukázali. Paľo mal problémy pred šampionátom so zubami, trochu nás to
rozhodilo, neboli sme úplne fit, o to
viac zlato teší.“ Pavla Hochschornera
prekvapilo rozmiestenie bránok na
trati. ,,Zaskočili nás, na plániku vyzerali inak, ja som si ich zvykol pred
každými pretekmi predstavovať a
Úspešný týždeň MŠK Iskra
Futbalisti MŠK Iskra Petržalka v minulom týždni poriadne zabrali, keď v majstrovstvách regiónu zohrali až tri zápasy. Najprv zdolali Svätý Jur 3:2, potom
vyhrali na ihrisku Domina 2:1 a doma hrali s Kráľovou pri Senci 0:0. ,,Ďalší anglický týždeň v tomto ročníku sme zvládli veľmi dobre. Veď Svätému Juru sme
pripravili prvú prehru v súťaži, vyhrali sme na ihrisku ambiciózneho Domina
a aj bod s Kráľovou má svoju hodnotu. V závere tohto zápasu sa už na mojich
zverencoch prejavila únava, lebo po dvoch dňoch sme hrali ďalší majstrovský
zápas,“ povedal nám tréner MŠK Iskra Ján Csévalvay. Nuž, my iba dodávame,
že corgoňligové kluby s absolútnymi profesionálmi hrajú po najbližšom zápase najskôr až o tri dni! V majstrovstvách kraja zrejme platia iné pravidlá.
MŠK Iskra je po 8. kolách na 10. mieste so ziskom desiatich bodov.
(mv)
zapamätať, no teraz to bolo zbytočné. Stredný úsek nám nevyhovoval,
urobili sme chybičky, no stačilo to.“
Peter Hochschorner si pochvaľoval
celú sezónu. ,,Vydarila sa nám, s titulom majstra Európy, celkovým víťazstvom vo Svetovom pohári a teraz so
zlatou bodkou.“ Pavol Hochschorner:
,,Oslavy sme spojili s našimi narodeninami, lebo tých prípitkov sa v našej
širokej rodine každoročne nahromadí. Mne osobne trať viac imponovala
ako v kvalifikácii, ťažké pasáže sme
však mali od ruky, tam sme stratili
najviac. Máme päť titulov, dosť ľudí
nás tu pozná, fanúšikov sme sa snažili strániť, nerozptyľovali sme sa, pohybovali v súkromí a až teraz mi to
všetko dôjde a naplno si uvedomím
aj množstvo ľudí. Teším sa z olympijskej miestenky, teraz sa nám vytvoril
dostatok priestoru na prípravu, určite budeme pokojnejší.“
Bratia Hochschornerovci so zbierkou 6-1-4 na MS pripojili do svojej
vitríny slávy vrátane hliadok už 11.
medailu, v Čunove najtrblietavejšieho lesku. Pre dvojičky z bratislavskej
Petržalky to bola celkovo už jedenásta medaila z MS, z toho spolu
so súťažami hliadok šiesta zlatá a k
tomu ešte pridali hliadkové striebro,
takže ich majú už dvanásť (6 - 2 - 4).
„Bola tu fantastická atmosféra. Potešili sme našich fanúšikov a z toho
máme veľkú radosť,“ dodal Peter
Hochshorner.
(vm)
V Slovenský futsalový šampión
Slov-matic FOFO Bratislava, ktorý
má sídlo v Petržalke, v hlavnom
kole prestížneho UEFA Futsal Cupu
2011/2012 pocestuje do Gruzínska. Zverenci trénera Jána Janíka
si v Tbilisi koncom tohto mesiaca
zmerajú sily s domácim kolektívom, bieloruským FC Mapid Minsk
a víťazom kvalifikačnej B-skupiny,
v ktorej sa predstavia FK Nautara
Kaunas (Lit.), EID Futsal (Ír.), Ženeva
Futsal (Švaj.) a The New Saints FC
(Wales). ,,Trochu sme aj rátali s tým,
že pocestujeme práve do Tbilisi. Nie
je to najľahšia skupina, ale je hrateľná, takže sme spokojní. S domácimi sme sa stretli v minulej sezóne,
takže ich dobre poznáme, Minsk
hral v predchádzajúcom ročníku
v Česku a budeme mať o tomto
súperovi dosť materiálov. Nemôžeme podceniť ani kvalifikanta, ktorý
nechýbal na augustovom turnaji
v Ženeve,“ uviedol tréner bratislavských ,,oranjes“ Ján Janík.
Hlavná fáza (27. septembra –
30. septembra), 3. skupina: Iberia
Star Tbilisi - usporiadateľ, FC Mapid Minsk, Slov-matic FOFO Bratislava, víťaz kvalifikačnej B-skupiny
FK Nautara Kaunas, EID Futsal, Ženeva Futsal a The New Saints FC.
Z každej zo šiestich skupín postúpia do elitného kola dva najlepšie
tímy.
(vm)
Download

2 - Petržalské Noviny