(5. pracovný návrh)
ZÁKON
z ...................2011
o cestnej doprave
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy1),
pravidlá podnikania v cestnej doprave,
zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej autobusovej doprave (ďalej len
„pravidelná doprava“),
d) postavenie dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave2) a v taxislužbe,
e) podmienky prepravy nebezpečných vecí, rýchlo sa kaziacich potravín, nadrozmerných
a nadmerných vecí (ďalej len „nadrozmerná vec“) a živých zvierat a
f) verejnú správu v cestnej doprave.
VR
R
SR
(1)
a)
b)
c)
(2) Tento zákon sa okrem ustanovení o podmienkach prepravy nebezpečných vecí, rýchlo sa
kaziacich potravín, nadrozmerných vecí a živých zvierat nevzťahuje na cestnú nemotorovú
dopravu a na cestnú dopravu pre vlastnú potrebu3).
M
D
§2
Prevádzkovanie cestnej dopravy
(1) Prevádzkovanie cestnej dopravy je podnikanie, ktorého obsahom je poskytovanie
dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo
alebo individuálne schválené (ďalej len „vozidlo“). Dopravnými službami sú
a) preprava cestujúcich a ich príručnej batožiny a súvisiace služby, najmä informačné služby
poskytované cestujúcej verejnosti, systém rezervácie a predaja cestovných lístkov a
miesteniek, služby poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy a počas nej (ďalej len
„osobná doprava“),
b) preprava tovaru a iných vecí a živých zvierat a súvisiace služby poskytované
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú
spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania
prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú.v. EÚ L 300,
14.11.2009).
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej
a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú.v. EÚ L 55, 28.2.2011).
3
) Článok 2 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných
pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení
nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú.v. EÚ L 300, 14.11.2009)..
1
odosielateľom a príjemcom tovaru a iných vecí a živých zvierat pri nakládke
a vykládke, počas prepravy, vrátane starostlivosti o prepravované živé zvieratá (ďalej len
„nákladná doprava“).
(2) Prevádzkovať cestnú dopravu možno ako vnútroštátnu dopravu, ak celá trasa prepravy
a poskytovaných dopravných služieb je výlučne na území Slovenskej republiky, alebo ako
medzinárodnú dopravu.
(3) Ustanovenia tohto zákona sa na medzinárodnú dopravu použijú len, ak tak ustanovujú
osobitné predpisy4) alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, (ďalej
len „medzinárodná zmluva“).
SR
(4) Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumejú členské štáty Európskej únie, štáty
Dohody o európskom hospodárskom priestore a štáty, ktoré majú s Európskou úniou uzatvorenú
dohodu o cestnej doprave.
§3
Dopravca
R
(1) Dopravcom5) na účely tohto zákona je prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý poskytuje
dopravné služby na základe prepravnej zmluvy, a to v osobnej doprave na základe zmluvy
o preprave osôb6) uzatvorenej s cestujúcim a v nákladnej doprave na základe zmluvy o preprave
nákladu7) uzatvorenej s odosielateľom vecí.
VR
(2) Dopravca je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku a ak ide
o pravidelnú dopravu, aj podľa cestovného poriadku.
M
D
(3) Ak niektoré dopravné služby poskytuje na základe zmluvy s dopravcom vykonávajúci
dopravca8) alebo subdodávateľ9), ustanovenia tohto zákona o dopravcovi sa vzťahujú na nich
v rozsahu, v akom v skutočnosti poskytujú dopravné služby.
§4
Prepravný poriadok
(1) Prepravný poriadok obsahuje obchodné a prepravné podmienky prevádzkovateľa cestnej
dopravy potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy, najmä
a) druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,
b) spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru,
c) práva a povinnosti ako dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na
zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho
vyplývajúcich nárokov cestujúcich a odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody
alebo na zľavu z ceny prepravy.
4)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách
prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú.v. EÚ L 300, 14.11.2009).
Nariadenie (ES) č. 1073/2009.
5)
Článok 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 181/2011.
6)
§ 760 Občianskeho zákonníka.
7)
§ 765 Občianskeho zákonníka.
8)
Článok 3 písm. f) nariadenia (ES) č. 181/2011.
9)
Článok 6 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
2
VR
R
SR
(2) Prepravný poriadok v osobnej doprave okrem podmienok podľa odseku 1 obsahuje aj
a) rozsah prepravnej povinnosti dopravcu v pravidelnej doprave alebo v taxislužbe,
b) spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov na autobusových staniciach a v linkových
autobusoch alebo elektronickými médiami v elektronickom rezervačnom a predajnom
systéme,
c) spôsob objednávania vozidiel taxislužby, podmienky uzavierania zmluvy o preprave osôb
a platenia cestovného,
d) spôsob objednávania prepravy autobusmi a autokarmi v príležitostnej doprave,
e) rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy
a bezprostredne po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo
omeškaní prepravy a postup uplatňovania ich nárokov vyplývajúcich z nedodržania
podmienok prepravy,
f) rozsah osobitných práv a povinností zdravotne postihnutých cestujúcich a cestujúcich so
zníženou pohyblivosťou10), vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, žiakov a
študentov (ďalej len „vybraná skupina cestujúcich“),
g) podmienky prepravy príručnej batožiny cestujúcich, cestovnej batožiny, poštových
a autobusových zásielok a živých spoločenských zvierat,
h) podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu
s ťažkým zdravotným postihnutím, (ďalej len „vodiaci pes“),
i) pravidlá platnosti a neplatnosti cestovných lístkov a miesteniek a spôsob preukazovania
zaplateného cestovného pri kontrole a možnosti náhrady za stratu cestovného lístka
v pravidelnej doprave,
j) pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislužbe,
k) postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti
zamestnancov dopravcu oprávnených kontrolovať cestovné lístky (ďalej len „revízor“)
a spôsob sankcionovania cestujúcich bez platného cestovného lístka a vymáhania
cestovného,
l) tarifné podmienky,
m) reklamačný poriadok.
M
D
(3) Prepravný poriadok v nákladnej doprave obsahuje okrem podmienok podľa odseku 1 aj
rozsah dopravných služieb, ktoré dopravca poskytuje odosielateľom a príjemcom vecí a rozsah ich
spolupôsobenia s dopravcom, najmä pravidlá prepravy rôznych druhov vecí a živých zvierat
a podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku.
(4) Dopravca, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, je povinný mať
prepravný poriadok osobitne pre každú z nich. Ak dopravca sám alebo spoločne s iným
dopravcom prevádzkuje pravidelnú dopravu ako súčasť integrovaného dopravného systému11),
alebo ako súčasť mestského dopravného systému môže mať jeden prepravný poriadok pre celý
dopravný systém. To isté platí v nákladnej doprave pre systém kombinovanej dopravy12).
(5) Dopravca je povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle a aj iným
vhodným spôsobom, najmä je povinný zverejniť prepravný poriadok v pravidelnej doprave aj na
autobusovej stanici a v mestskej doprave jeho podstatný výňatok aj v každom vozidle na
autobusovej linke.
10)
Článok 3 písm. j) a kapitola III nariadenia (ES) č. 181/2011.
§ 2 ods. 3 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach.
12)
§ 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z.z.
11)
3
(6) Ak v prepravnom poriadku nie je uvedený iný deň začiatku platnosti, je obsah prepravného
poriadku platný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa cestnej dopravy.
Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou ponuky dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po
jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.
(7) Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie
dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia podľa
osobitného predpisu.
§5
Povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy
SR
(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej
dopravy13) môže dopravný podnik14) alebo iný podnik15) na základe povolenia udeleného podľa
tohto zákona; povolenie sa udeľuje najviac na desať rokov. Postup udeľovania, pozastavenia
platnosti a odnímania povolenia ustanovuje osobitný predpis16).
(2) Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej
dopravy, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa osobitných predpisov17) ; v nečlenských
štátoch, ak má povolenie podľa medzinárodnej zmluvy alebo prepravné povolenie nečlenského
štátu alebo medzinárodnej organizácie, ktorej je členom Slovenská republika.
R
(3) Držiteľ licencie Spoločenstva môže prevádzkovať vnútroštátnu dopravu aj bez povolenia
podľa odseku 1; to neplatí, ak ide o kabotážnu prepravu18).
VR
(4) Prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa odseku 1 alebo 2 sa zapisuje do obchodného
registra19) s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia.
(5) Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na prevádzkovanie taxislužby a na cestnú dopravu
prevádzkovanú podnikmi podľa osobitných predpisov20).
M
D
(6) Odsek 1 sa nevzťahuje ani na prevádzkovateľa cestnej dopravy vo vnútroštátnej doprave,
ktorý poskytuje len tieto dopravné služby:
a) rozvoz tovaru výlučne na účely miestneho zásobovania obyvateľstva, vrátane miestnych
trhovísk do vzdialenosti 50 km,
b) prepravu osív, hnojív, poľnohospodárskych strojov a úrody na účely ich použitia
alebo spracovania v poľnohospodárskej výrobe, prepravu živých zvierat z fariem na
bitúnky a mliečnych výrobkov na kŕmenie zvierat a zber mlieka z fariem na spracovanie
a spätnú prepravu kontajnerov na mlieko,
c) odvoz živočíšneho odpadu na zneškodnenie alebo likvidáciu do kafilérií,
13)
Článok 2 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
Článok 4 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006
o harmonizácii niektorých právnych predpisov v špeciálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa
menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie (EHS) č. 3820/85
(Ú.v. EÚ L 102, 11.4.2006).
15)
Článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
16)
Kapitola III nariadenia (ES) č. 1071/2009.
17)
Článok 4 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a článok 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
18 )
Články 8 až 10 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a články 14 až 17 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
19)
§ 27 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka.
20)
Článok 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a článok 1 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
14)
4
d) nekomerčnú prepravu humanitárnej pomoci a pomoci obyvateľstvu v núdzových situáciách,
najmä pri živelných pohromách, priemyselných haváriách a iných obdobných
mimoriadnych udalostiach,
e) prepravy pre ozbrojené sily, civilnú ochranu obyvateľstva, hasičský záchranný zbor a sily
zodpovedné za zachovania verejného poriadku, ak sa preprava uskutočňuje na základe ich
objednávky na plnenie ich úloh a po celý čas prepravy pod ich kontrolou,
f) zber a odvoz odpadu a prepravy súvisiace s ukladaním a likvidáciou odpadu alebo
g) prepravu vecí na krátke prepravné vzdialenosti, ak tieto prepravy majú len malý vplyv na
dopravný trh.
§6
Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
SR
(1) Základné požiadavky na podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej
dopravy, upravuje osobitný predpis21). Všeobecnou požiadavkou na povolenie na výkon povolania
prevádzkovateľa cestnej dopravy je vek najmenej 21 rokov; ak prevádzkovateľom cestnej dopravy
je právnická osoba, túto požiadavku musia spĺňať členovia jej štatutárneho orgánu a vedúci
dopravy22).
VR
R
(2) Skutočným a stabilným miestom usadenia23) sa na účely tohto zákona rozumie sídlo
podniku alebo sídlo pobočky alebo odštepného závodu zahraničného prevádzkovateľa cestnej
dopravy v Slovenskej republike zapísané v obchodnom registri. Po celý čas výkonu povolania
prevádzkovateľa cestnej dopravy
a) musí vedenie podniku, jeho pobočky alebo odštepného závodu s potrebným personálom
a dokladmi o prevádzkovaní cestnej dopravy sídliť na území Slovenskej republiky,
b) musia byť jeho vozidlá prevádzkované v cestnej doprave evidované v evidencii
motorových vozidiel Policajného zboru a musia spĺňať emisné a technické podmienky na
prevádzku a na používanie v cestnej premávke,
c) musí mať na území Slovenskej republiky technickú základňu potrebnú na
prevádzkovanie cestnej dopravy.
M
D
(3) Bezúhonným na účely výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy nie je ten, kto
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin v oblastiach uvedených v osobitnom predpise24)
a uložený trest nebol zahladený. Bezúhonnosť sa na účely konaní podľa tohto zákona a na účely
výkonu činnosti vedúceho dopravy, revízora a vodiča a iného člena osádky autobusu, ktorý počas
prepravy prichádza do styku s cestujúcimi, preukazuje výpisom z registra trestov Generálnej
prokuratúry Slovenskej republiky, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak ide o osobu, ktorá
vykonávala takúto činnosť v inom členskom štáte, bezúhonnosť sa preukazuje aj obdobným
výpisom z registra členského štátu usadenia alebo osvedčením príslušného orgánu tohto členského
štátu nie starším, ako tri mesiace.
(4) Za bezúhonného na účely výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho
dopravy sa nepovažuje ani ten, kto bol v súvislosti s riadením podniku alebo s výkonom vedúceho
dopravy právoplatne postihnutý za závažný správny delikt v oblastiach uvedených v osobitnom
predpise a v kategóriách a druhoch porušení určených Európskou komisiou, ak od jeho vykonania
21)
Články 3, 5 až 9 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
Článok 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
23)
Článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 5 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
24)
Článok 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
22)
5
neuplynuli tri roky. Strata bezúhonnosti sa uvádza vo vnútroštátnom elektronickom registri
prevádzkovateľov cestnej dopravy.
(5) Finančná spoľahlivosť podniku sa preukazuje na každé vozidlo prevádzkované v cestnej
doprave spôsobom a v sume podľa osobitného predpisu25); na každé vozidlo taxislužby v sume
najmenej 1 000 eur. Finančnú spoľahlivosť podniku, ktorý existuje menej ako 15 mesiacov,
možno preukázať výpisom z obchodného registra, zakladateľskou zmluvou alebo zakladateľskou
listinou alebo otváracou súvahou zostavenou ku dňu vzniku podniku. Ak ide o podnik účtujúci
v sústave jednoduchého účtovníctva, výška vlastného imania sa zistí ako rozdiel jeho majetku
a záväzkov. Ak ide o podnik podnikajúci v taxislužbe, preukázať finančnú spoľahlivosť možno aj
uznaním osvedčenia vydaného príslušným orgánom štátu usadenia26). Podrobnosti o preukazovaní
finančnej spoľahlivosti podniku ustanoví vykonávací predpis.
SR
(6) Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje
skúškou z predmetov uvedených v osobitnom predpise27) pred skúšobnou komisiou alebo
osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu28). Odborná spôsobilosť
v taxislužbe sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených vo vykonávacom predpise.
R
(7) Skúška podľa odseku 6 je písomná; môže byť doplnená ústnou skúškou, ak skúšaný
nedosiahol požadovaný výsledok v písomnej časti skúšky. Od skúšky je oslobodený ten,
a) kto je držiteľom osvedčenia odbornej spôsobilosti vydaného po 1. októbri 1999 v niektorom
členskom štáte, alebo
b) kto pred 4. decembrom 2009 v niektorom členskom štáte sústavne riadil podnik cestnej
dopravy a skúšku absolvoval pred 3. decembrom 2011.
M
D
VR
(8) Skúšobná komisia môže čiastočne alebo úplne oslobodiť od skúšky podľa odseku 7 toho,
kto má
a) vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie, ktorého obsahové zameranie
je zhodné s podstatnými témami skúšky,
b) najmenej päť rokov riadiacej práce v prevádzkovaní vnútroštátnej dopravy alebo taxislužby,
od ktorej skončenia neuplynuli viac, ako dva roky,
c) najmenej tri roky výkonu práce vodiča vozidla taxislužby; toto oslobodenie platí len na
prevádzkovanie taxislužby.
(9) Tomu, kto úspešne absolvoval skúšku, a tomu, kto bol od skúšky oslobodený podľa
odsekov 7 alebo 8, dopravný správny orgán vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Ak držiteľ
osvedčenia o odbornej spôsobilosti chce vykonávať funkciu prevádzkovateľa cestnej dopravy
alebo vedúceho dopravy aj v medzinárodnej doprave, musí absolvovať skúšku odbornej
spôsobilosti na prevádzkovanie medzinárodnej dopravy.
(10) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti platí desať rokov. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
vydané v inom členskom štáte podľa osobitného predpisu29) je platné aj v Slovenskej republike
v rozsahu získanej odbornej spôsobilosti až do uplynutia vyznačeného času jeho platnosti; to
neplatí pre taxislužbu.
25)
Článok 7 ods. 1 nariadenia č. 1071/2009.
Článok 20 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
27)
Príloha I nariadenia (ES) č. 1071/2009.
28)
Článok 21 nariadenia č. (ES) č. 1071/2009.
29)
Článok 8 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
26)
6
(11) Vedúceho dopravy, ktorý je v právnom vzťahu podľa osobitného predpisu30), nemožno
dodatočne vymenovať na takúto funkciu u prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorý nespĺňa
požiadavku odbornej spôsobilosti31).
(12) Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu,
musí mať najmenej jedného vedúceho dopravy samostatne pre každú z nich.
§7
Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy
M
D
VR
R
SR
(1) Prevádzkovateľ cestnej dopravy je povinný
a) prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku,
b) označiť každé vozidlo prevádzkované v cestnej doprave svojím obchodným menom,
c) zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu,
parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich
a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,
d) zabezpečiť, aby v každom vozidle prevádzkovanom v cestnej doprave bol doklad
o udelenom povolení podľa § 5 ods. 1 alebo o licencii Spoločenstva podľa § 5 ods. 2,
e) zabezpečiť, aby vozidlá prevádzkované v cestnej doprave parkovali a garážovali vo
vlastných priestoroch technickej základne, alebo v priestoroch určených obcou na tento
účel,
f) zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej
spôsobilosti; ak ide o osobu z členského štátu usadenia, uznanú odbornú kvalifikáciu32)
a ak ide o cudzincov z nečlenského štátu, aj osvedčenie vodiča33) a pracovné povolenie,
g) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej
dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí
a tretím osobám,
h) zabezpečiť, aby vo vozidle v nájme boli tieto doklady:
1. zmluva o nájme alebo jej osvedčená kópia alebo osvedčený výpis z nej, v ktorom sú
uvedené identifikačné údaje o prenajímateľovi, o nájomcovi a o vozidle, a
2. pracovná zmluva alebo jej osvedčená kópia alebo iný doklad o pracovnom vzťahu
vodiča k nájomcovi vozidla, ak vodič nie je zároveň nájomcom vozidla.
(2) Podrobnosti o označovaní vozidiel obchodným menom a o vybavenosti technickej
základne ustanoví vykonávací predpis.
DRUHÁ ČASŤ
PREVÁDZKOVANIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV CESTNEJ DOPRAVY
§8
Osobná doprava
(1) Prevádzkovať osobnú dopravu možno ako autobusovú dopravu, alebo ako taxislužbu.
30)
Článok 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
Článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
32)
Článok 21 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
33)
Článok 5 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
31)
7
(2) Autobusovú dopravu možno prevádzkovať ako pravidelnú, osobitnú pravidelnú alebo
príležitostnú34).
§9
Pravidelná doprava
(1) Z hľadiska dopravnej obslužnosti územia je pravidelnou dopravou
a) mestská doprava, ktorou sa zabezpečuje dopravná obslužnosť mestských centier
autobusovými linkami v územnom obvode mesta,
b) prímestská doprava, ktorou sa zabezpečuje dopravná obslužnosť mestských aglomerácií
autobusovými linkami smerujúcimi do miest z ich spádového okolia,
c) miestna doprava na autobusových linkách medzi obcami a
d) diaľková doprava na autobusových linkách, ktorých trasa prepravy medzi východiskovou
zastávkou a cieľovou zastávkou presahuje 250 km.
SR
(2) Mestskú dopravu možno prevádzkovať spolu s mestskou električkovou dopravou
a mestskou trolejbusovou dopravou ako jednotný mestský dopravný systém vzájomne
zosúladených a prepojených liniek a harmonogramu spojov na základe jednotného prepravného
poriadku s jednotným systémom predaja cestovných lístkov.
R
(3) Diaľkovú dopravu podľa odseku 1 písm. d) možno prevádzkovať ako vnútroštátnu, ak celá
trasa autobusovej linky je na území Slovenskej republiky, alebo ako medzinárodnú, ak trasa
autobusovej linky presiahne aspoň raz štátnu hranicu Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či
účelom je nástup alebo výstup cestujúcich alebo služobná jazda prázdneho vozidla.
VR
§ 10
Dopravná licencia
M
D
(1) Dopravnou licenciou sa zriaďuje autobusová linka a jej udelením vzniká
prevádzkovateľovi cestnej dopravy oprávnenie prevádzkovať na nej pravidelnú vnútroštátnu
dopravu. Na zriadenie medzinárodnej autobusovej linky a na vznik oprávnenia prevádzkovať na
nej pravidelnú medzinárodnú dopravu je potrebné povolenie podľa osobitného predpisu35) alebo
podľa medzinárodnej zmluvy.
(2) Na každú autobusovú linku je potrebná samostatná dopravná licencia. Ak ide v prímestskej
doprave o skupinu autobusových liniek jedného prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorými
zabezpečuje dopravnú obslužnosť jednej aglomerácie zo spádového okolia nepresahujúceho
hranice kraja, možno na ich zriadenie a prevádzkovanie udeliť jednu dopravnú licenciu. Na
prevádzkovanie autobusových liniek jedného prevádzkovateľa cestnej dopravy v mestskej doprave
postačuje jedna dopravná licencia.
(3) Povoliť zriadenie autobusovej linky a udeliť dopravnú licenciu možno, ak
a) žiadateľ je držiteľom povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa
§ 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2,
b) prevádzkovanie pravidelnej dopravy na celej trase navrhovanej autobusovej linky umožňuje
technický stav a priepustnosť ciest a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
c) je zriadenie vnútroštátnej autobusovej linky podľa § 9 ods. 1 písm. a) až c) v súlade
s plánom dopravnej obslužnosti objednávateľa dopravných služieb, alebo ak na jej zriadení
34)
35)
Článok 2 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
Články 6 až 11 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
8
je záujem objednávateľa dopravných služieb alebo záujem obcí, zamestnávateľov, škôl
alebo verejnosti,
d) žiadateľ má vlastnú alebo prenajatú dostatočnú technickú základňu potrebnú na obsluhu
autobusovej linky a na prevádzkovanie pravidelnej dopravy na nej podľa cestovného
poriadku.
SR
(4) V rozhodnutí o udelení dopravnej licencie možno žiadateľovi uložiť povinnosť
a) používať určitý druh alebo typ autobusu vzhľadom na jeho vek, kapacitu, vybavenie
alebo technickú úroveň,
b) zabezpečiť v súlade s plánom dopravnej obslužnosti nadväznosť cestovného poriadku
autobusovej linky na cestovný poriadok iného druhu dopravy, najmä železničnej dopravy,
s cieľom vylúčiť alebo obmedziť paralelné trasy a súbežné spoje autobusov a vlakov; to
neplatí, ak ide o jednorazové zabezpečenie veľkého množstva cestujúcich, najmä pri
kultúrnych, športových alebo iných masových podujatiach,
c) zabezpečiť určený okruh služieb cestujúcim na autobusových staniciach,
d) používať zastávku iba na nastupovanie alebo na vystupovanie cestujúcich,
e) zabezpečiť informačné služby pre cestujúcich alebo určitý systém objednávania a predaja
cestovných lístkov, vrátane predaja s využitím elektronického média a elektronického
systému.
R
(5) Dopravná licencia vo vnútroštátnej doprave sa udeľuje najviac na desať rokov, ak žiadateľ
nepožiadal o kratší čas platnosti. Platnosť dopravnej licencie možno na žiadosť jej držiteľa
predĺžiť, ak sa nezmenili podmienky, ktoré viedli k jej udeleniu.
VR
(6) Platnosť dopravnej licencie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej
odňatím.
M
D
(7) Zmena dopravnej licencie sa vyžaduje na dočasné prenechanie autobusovej linky inému
prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy, na trvalú zmenu trasy autobusovej linky alebo na zmenu
spôsobu jej prevádzkovania využitím výkonného dopravcu alebo subdodávateľa. Povoliť zmenu
dopravnej licencie na žiadosť jej držiteľa možno, ak sa tým zabezpečí dodržanie podmienok
udelenej dopravnej licencie podľa odsekov 3 a 4.
(8) Dopravná licencia je neprenosná na inú osobu. Na prevod autobusovej linky na iného
prevádzkovateľa pravidelnej dopravy je potrebné odňatie dopravnej licencie doterajšiemu
držiteľovi a udelenie dopravnej licencie inému prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy.
(9) Na zrušenie autobusovej linky a na zastavenie pravidelnej dopravy je potrebné odňať
dopravnú licenciu jej prevádzkovateľovi. Dopravný správny orgán odníme prevádzkovateľovi
cestnej dopravy dopravnú licenciu, ak
a) mu bolo odňaté povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5
ods. 1 alebo odňatá licencia Spoločenstva podľa § 5 ods. 2,
b) na jeho podnik bol vyhlásený konkurz,
c) ďalej nie je ďalej schopný vykonávať pravidelnú dopravu z podnikateľských, technických
alebo personálnych dôvodov,
d) sa autobusová linka stala nepotrebnou vzhľadom na nezáujem cestujúcej verejnosti,
e) bez vážnej prekážky nezačal na autobusovej linke prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa
cestovného poriadku do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení dopravnej
licencie a schválenia cestovného poriadku,
9
f) prevádzkovanie pravidelnej dopravy na autobusovej linke neumožňuje stav alebo
priepustnosť ciest alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky; to neplatí, ak ide
o krátkodobú prekážku spôsobenú poveternostnými vplyvmi alebo haváriou.
§ 11
Základné povinnosti prevádzkovateľa pravidelnej dopravy ako dopravcu
SR
(1) Dopravca je povinný
a) prevádzkovať pravidelnú dopravu na autobusovej linke v súlade s udelenou dopravnou
licenciou a so zmluvou o dopravných službách vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva
o službách“) po celý čas ich platnosti (ďalej len „prevádzková povinnosť“),
b) prepravovať cestujúcich podľa tarify cestovného (ďalej len „tarifná povinnosť“) a vydať
cestujúcemu cestovný lístok alebo iný doklad potvrdzujúci zaplatenie cestovného, alebo ho
zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného použilo elektronické
médium,
c) uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase
autobusovej linky v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku (ďalej len
„prepravná povinnosť“); to neplatí, ak je vyčerpaná kapacita autobusu podľa technického
preukazu vozidla, cestujúci nie je spôsobilý na prepravu alebo prepravu dočasne
znemožňuje aktuálny stav alebo priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky na trase autobusovej linky.
R
§ 12
Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim
VR
(1) Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu,
revízora alebo zamestnanca dopravcu povereného organizáciou prepravy (ďalej len „dispečer“)
dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky.
M
D
(2) Vodič, iný člen osádky autobusu a revízor sú oprávnení
a) vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý napriek upozorneniu alebo výzve nedodrží pokyn
alebo príkaz podľa odseku 1, alebo poruší povinnosť podľa cestovného poriadku,
neoprávnene sa zdržiava v autobuse, svojím správaním ohrozuje bezpečnosť prepravy
alebo narúša pokojnú a pohodlnú jazdu autobusu, znečistí autobus alebo obťažuje
cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu podľa prepravného poriadku,
b) uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, povinnosť zaplatiť
cestovné a sankčnú úhradu alebo preukázať svoju totožnosť a poskytnúť údaje potrebné na
vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady v tomto rozsahu: meno a priezvisko, dátum
narodenia, adresu bydliska, číslo identifikačného preukazu alebo cestovného pasu a ak ide
o maloletého, takéto údaje o zákonnom zástupcovi,
c) vylúčiť z prepravy cestovnú batožinu cestujúceho alebo jeho živé zviera, ak sú prekážkou
bezpečnej prepravy alebo pokojnej a pohodlnej prepravy, najmä ak obťažujú cestujúcich,
alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť autobusu.
§ 13
Práva cestujúcich v pravidelnej doprave
10
(1) Práva cestujúcich v diaľkovej doprave podľa § 9 ods. 1 písm. d) prevádzkovanej ako
medzinárodná podľa § 9 ods. 3, ak najmenej jedna zastávka na nastúpenie alebo vystúpenie
cestujúcich je na území členského štátu, upravuje osobitný predpis36).
(2) Ak osobitný predpis podľa odseku 1 neustanovuje inak, cestujúci má právo
a) na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný
lístok a miestenku až do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné,
b) na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva
o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a živého zvieraťa v tom istom autobuse,
c) požadovať od osádky autobusu a od dispečera potrebné cestovné informácie
o podmienkach prepravy,
d) na vrátenie cestovného, ak sa neuskutočnila preprava, alebo na zľavu, ak sa preprava
uskutočnila oneskorene alebo dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave
osôb.
SR
(3) Cestujúci s miestenkou kúpenou pred nastúpením do autobusu má vyhradené právo na
miesto podľa miestenky, ak je pripravený na nastúpenie najneskôr päť minút pred odjazdom
autobusu z východiskovej zastávky alebo v čase nastupovania do autobusu na nácestnej zastávke
podľa cestovného poriadku.
VR
R
(4) Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku alebo ak sa preprava na ňom
preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má prednostné právo na náhradnú
prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej autobusovej linky,
prípadne iným spojom inej autobusovej linky toho istého dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý
deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky a na vrátenie
cestovného.
§ 14
Povinnosti cestujúceho v pravidelnej doprave
M
D
(1) Cestujúci je povinný
a) správať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť prepravy a pokojnú a pohodlnú prepravu
ostatných cestujúcich, nepoškodil autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim,
neznečistil autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných
cestujúcich a osádku autobusu,
b) poslúchnuť pokyn alebo príkaz člena osádky autobusu alebo iného oprávneného
zamestnanca dopravcu na zaistenie bezpečnosti cestujúcich a bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky,
c) nastúpiť do autobusu a vystúpiť z neho na zastávke, keď autobus stojí a vodič alebo iný
člen osádky autobusu dá na to pokyn; nastúpiť alebo vystúpiť mimo zastávky možno
len na pokyn vodiča alebo iného člena osádky autobusu,
d) zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča, iného člena osádky autobusu alebo revízora
preukázať sa platným cestovným lístkom.
(2) Ak sa pri kontrole cestovných lístkov v autobuse alebo bezprostredne po vystúpení z neho
na zastávke cestujúci nepreukáže vodičovi, inému členovi osádky autobusu alebo revízorovi na
jeho výzvu platným cestovným lístkom, je povinný zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu podľa
tarify cestovného namieste; inak je povinný poskytnúť identifikačné údaje na vymáhanie
36)
Nariadenie ES č. 181/2011.
11
cestovného a sankčnej úhrady v tomto rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu
trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, alebo strpieť zistenie
totožnosti privolaným policajtom. Ak ide o mladistvého, zisťujú sa identifikačné údaje o jeho
zákonnom zástupcovi.
(3) Povinnosť poskytnúť identifikačné údaje sa vzťahuje aj na cestujúceho, ktorý poškodil
alebo znečistil autobus a nezaplatil namieste paušálnu sumu náhrady škody podľa tarify
cestovného.
(4) V autobusoch, v čakárňach, na zastávkach, vo výdajniach cestovných lístkov a v iných
priestoroch dopravcu prístupných cestujúcim je zakázané požívať alkoholické nápoje a fajčiť; to
neplatí, ak ide o uzavretý priestor autobusovej stanice , ktorý jej vlastník alebo prevádzkovateľ
určil a viditeľne označil ako fajčiareň.
SR
§ 15
Cestovný poriadok
(1) Pravidelná doprava sa uskutočňuje podľa cestovného poriadku.
VR
R
(2) Cestovný poriadok zostavuje prevádzkovateľ cestnej dopravy samostatne pre každú
autobusovú linku. Ak pravidelnú dopravu na jednej autobusovej linke prevádzkujú dvaja alebo
viacerí prevádzkovatelia, zostavujú jeden spoločný cestovný poriadok pre túto linku. V dopravnej
licencii možno určiť alebo v zmluve o službách dohodnúť, že sa zostaví jeden cestovný poriadok
aj vtedy, keď niekoľkí prevádzkovatelia cestnej dopravy uskutočňujú pravidelnú dopravu na
niekoľkých autobusových linkách, ktoré sú sčasti spoločné alebo na seba nadväzujú, križujú sa
alebo inak súvisia.
M
D
(3) Cestovný poriadok a jeho zmeny schvaľuje dopravný správny orgán. Ak cestovný poriadok
upravuje trasu autobusovej linky a harmonogram spojov na základe plánu dopravnej obslužnosti
alebo zmluvy o službách, schvaľuje ho, ako aj jeho zmeny, aj objednávateľ dopravných služieb.
Objednávateľ dopravných služieb pri schvaľovaní dbá na to, aby sa schvaľovaný cestovný
poriadok alebo jeho zmena čo najmenej dotkli plnenia záväzkov iných prevádzkovateľov dopravy,
najmä nadväznosti autobusových liniek a spojov, a záväzkov v regionálnej železničnej doprave
a aby sa čo najlepšie využili dopravné kapacity prevádzkovateľov dopravy s cieľom uspokojiť
dopyt a požiadavky verejnosti na dopravné služby.
(4) Cestovný poriadok sa zostavuje spravidla na jeden rok a jeho zmeny raz za polrok. Ak sa
po schválení cestovného poriadku alebo jeho zmeny podstatne zmenili rozhodujúce okolnosti,
najmä plán dopravnej obslužnosti, zmluva o službách, cestovný poriadok železničnej dopravy,
požiadavky obcí alebo verejnosti na dopravné služby alebo stav a priechodnosť ciest na trase
autobusovej linky, objednávateľ dopravných služieb môže vo verejnom záujme nariadiť
mimoriadnu zmenu cestovného poriadku.
(5) Prevádzkovateľ cestnej dopravy je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu
v dostatočnom predstihu pred začiatkom platnosti na svojom webovom sídle, na autobusových
staniciach a zastávkach alebo účinným spôsobom.
(6) Podrobnosti o obsahu cestovného poriadku, o postupe jeho zostavovania a schvaľovania
a spôsobe zverejnenia ustanoví vykonávací predpis.
12
§ 16
Cestovný lístok a kontrola cestovných lístkov
(1) Potvrdením o uzatvorení zmluvy o preprave osôb a o zaplatení cestovného je cestovný
lístok v papierovej podobe alebo ako aktivované elektronické médium. Cestovný lístok
v papierovej podobe obsahuje obchodné meno prevádzkovateľa cestnej dopravy, druh cestovného
lístku, čas jeho platnosti, prevádzkový rozsah a sumu zaplateného cestovného. Ďalšie údaje, ako aj
tvar cestovného lístka a spôsob jeho vydávania môže podrobnejšie určiť prepravný poriadok.
SR
(2) Cestovné lístky sú jednorazové a časové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje
cestujúceho na prepravu spojom na autobusovej linke do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné.
Časový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho vo vyznačenom časovom období platnosti
cestovného lístka na opakované prepravy všetkými spojmi jednej autobusovej linky; v mestskom
dopravnom systéme alebo v integrovanom dopravnom systéme aj viacerými alebo všetkými
linkami dopravného systému.
(3) Jednorazový cestovný lístok je prenosný až do začatia prepravy. Časový cestovný lístok
vyhotovený na meno cestujúceho je neprenosný.
VR
R
(4) Cestujúci je povinný
a) mať cestovný lístok pri nastupovaní do autobusu, ak ho vydala výdajňa cestovných lístkov
mimo autobusu alebo ak ide o cestovný lístok vo forme aktivovaného elektronického
média,
b) kúpiť cestovný lístok bezprostredne po nastúpení do autobusu, ak cestovný lístok vydáva
vodič alebo iný člen osádky autobusu,
c) označiť cestovný lístok v označovacom zariadení autobusu bezprostredne po nastúpení do
autobusu, ak ide o cestovný lístok, ktorého platnosť začína až jeho označením.
M
D
(5) Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy a bezprostredne pri
vystupovaní z vozidla a na výzvu sa ním preukázať osádke autobusu a revízorovi.
§ 17
Tarifa cestovného
(1) Tarifa cestovného upravuje všetky ceny, ktoré súvisia s podnikaním prevádzkovateľa
cestnej dopravy v pravidelnej doprave, a to základné sadzby cestovného, príplatky k nim a zľavy
z nich, ceny za dopravné služby spojené s prepravou všetkých skupín cestujúcich, cestovnej
batožiny a živých zvierat a s prepravou autobusových zásielok a sankčnú úhradu podľa odseku 2,
ako aj podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného, ostatných cien a zliav uplatňujú.
(2) Sankčná úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je dvadsaťnásobok
základného cestovného bez príplatkov a zliav; v mestskej doprave ju určí prevádzkovateľ cestnej
dopravy v prepravnom poriadku najviac do stonásobku základného cestovného bez príplatkov
a zliav.
(3) Prevádzkovateľ cestnej dopravy je v pravidelnej doprave povinný zverejniť tarifu
cestovného a zabezpečiť, aby sa aspoň základné údaje tarify cestovného sprístupnili verejnosti
v priestoroch autobusovej stanice, v cestovnom poriadku a na webovom sídle a ak je to možné, aj
vo vozidle, a aby osádka autobusu a revízori boli schopní informovať cestujúcich o tarifných
sadzbách pred začatím prepravy a počas nej.
13
§ 18
Dopravná obslužnosť
(1) Dopravnou obslužnosťou na účely tohto zákona sa rozumie zabezpečenie ponuky
primeraného rozsahu dopravných služieb vo vnútroštátnej doprave na území kraja alebo obce,
najmä na zabezpečenie pravidelnej dopravy do zamestnania, do škôl, do zdravotníckych zariadení
a do úradov a späť.
(2) Primeraným rozsahom sa na účely odseku 1 rozumie počet spojov za deň, presnosť
a pravidelnosť jednotlivých spojov na jednotlivých autobusových linkách na uspokojenie dopytu
verejnosti počas jednotlivých dní v týždni pri zohľadnení možností súbežných prepráv a prestupu,
vzdialenosti k zastávkam, priepustnosti pozemných komunikácií v priebehu dňa, bezpečnosti
prepráv, výbavy a kapacity vozidiel a tarify cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich.
SR
(3) Súbežnou prepravou je cestná doprava a regionálna a prímestská železničná doprava, ktoré
si konkurujú tým, že uskutočňujú pravidelnú dopravu po identických alebo podobných trasách, s
porovnateľnou hustotou autobusových zastávok a železničných staníc a dochádzkovou
vzdialenosťou k nim v rovnakom alebo veľmi blízkom čase.
R
§ 19
Objednávateľ dopravných služieb
VR
(1) Ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou
prevádzkovanou na komerčnom základe, objednávateľ dopravných služieb je oprávnený vo
verejnom záujme objednať dopravné služby v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dopravnej
obslužnosti územia.
M
D
(2) Objednávateľom dopravných služieb na účely tohto zákona je orgán verejnej správy, ktorý
je podľa zákona povinný organizovať a zabezpečovať dopravnú obslužnosť územia kraja alebo
obce v pravidelnej doprave podľa § 9 ods. 1 písm. a), b) alebo c).
(3) Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objednávateľ dopravných služieb zostavuje
plán dopravnej obslužnosti a uzatvára s prevádzkovateľom pravidelnej dopravy zmluvu
o službách.
§ 20
Plán dopravnej obslužnosti
(1) Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ dopravných služieb berie do
úvahy oprávnené požiadavky verejnosti, prevádzkované autobusové linky a ich prepravnú
kapacitu a možnosti prevádzkovateľa pravidelnej dopravy, stav ciest na trase autobusových liniek,
kapacitné možnosti súbežnej železničnej dopravy a mestskej dráhovej dopravy, hospodárnosť
zabezpečovania prepravy na autobusovej linke a finančné možnosti verejného rozpočtu na úhradu
za službu vo verejnom záujme37) (ďalej len „príspevok“).
(2) Plán dopravnej obslužnosti obsahuje najmä
37)
Článok 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 1370/2007.
14
a) zoznam autobusových liniek alebo ich častí, na ktorých sa má uskutočňovať pravidelná
doprava vo verejnom záujme,
b) požiadavky na primeraný rozsah dopravných služieb (§ 18 ods. 2),
c) spôsob riešenia súbežnej dopravy (§ 18 ods. 3), opatrenia na zabezpečenie koordinácie a
nadväznosti na železničnú dopravu a na mestskú dráhovú dopravu,
d) spôsob výpočtu a poskytovania príspevku z verejného rozpočtu, možnými úpravami tarify
základného cestovného alebo udelením výlučného práva38) na dopravné služby na určitej
autobusovej linke alebo na určitých zastávkach,
e) ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území, vrátane potreby
investícií do vozového parku, do technickej základne alebo do organizácie a trasy
autobusových liniek.
SR
(3) Objednávateľ dopravných služieb musí vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby
riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti , najmä racionálne
usporiadanie dopravných služieb, odstránenie neúčelných paralelných trás liniek a vytvorenie
funkčnej nadväznosti pravidelnej dopravy na železničnú osobnú dopravy a na mestskú dráhovú
dopravu a aby podporoval integrované dopravné systémy; v súbežnej doprave má prednosť
koľajová doprava.
(4) Plán dopravnej obslužnosti je podkladom na udeľovanie dopravných licencií, na
uzatváranie zmlúv o službách a na zostavovaní cestovných poriadkov v pravidelnej doprave.
R
§ 21
Zmluva o službách
VR
(1) Účelom zmluvy o službách je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné
dopravné služby za určené základné cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej
obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja.
M
D
(2) Zmluvu o službách uzatvára objednávateľ dopravných služieb s prevádzkovateľom
pravidelnej dopravy na dopravné výkony a súvisiace dopravné služby v pravidelnej doprave, ktoré
by inak ako podnikateľ z hľadiska svojich obchodných záujmov, najmä pre ekonomickú
nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, alebo by ich neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo
kvalite, alebo by ich neposkytoval za určené základné cestovné, ale ktoré sú potrebné z hľadiska
zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia. Zmluvu o službách nemožno uzatvoriť na
poskytovanie dopravných služieb miestneho rekreačného, komerčného a turistického charakteru.
(3) Objednávateľ dopravných služieb podporuje vznik integrovaného dopravného systému a
pri uzatváraní zmlúv o službách uprednostňuje existujúci integrovaný dopravný systém . Na tento
účel môže objednávateľ dopravných služieb uzatvoriť zmluvu o službách aj s obchodnou
spoločnosťou založenou na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému.
(4) Objednávateľ dopravných služieb môže uzavrieť zmluvu o službách len
s prevádzkovateľom, ktorý má povolenie podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5
ods. 2 je držiteľom dopravnej licencie a z hľadiska zabezpečovania dopravnej obslužnosti je
spôsobilý splniť záväzok39). Objednávateľ dopravných služieb môže uzatvoriť zmluvu o službách
38)
Článok 2 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách
vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č.
1191/69 a č. 1107/70 (Ú.v. EÚ L 315, 3.12.2007.
39
) Článok 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 1370/2007.
15
aj prevádzkovateľom cestnej dopravy, ktorý nemá dopravnú licenciu s podmienkou, že do začatia
plnenia záväzku ju získa.
(5) Na spôsob výberu prevádzkovateľa pravidelnej dopravy a spôsob zadávania zmlúv
o službách sa vzťahujú osobitné predpisy40).
SR
(6) Zmluva o službách s prevádzkovateľom pravidelnej dopravy musí mať písomnú formu.
Ak osobitný predpis neustanovuje inak41), zmluva o službách obsahuje
a) presné vymedzenie záväzku, najmä vymedzenie územia alebo trasy autobusových liniek,
rozsah prepráv a ich časové rozloženie v záujme zabezpečenia dopravnej obslužnosti
územia, povahu a rozsah výlučných práv,
b) prípustnosť plnenia záväzku výkonným dopravcom alebo subdodávateľom a jeho podiel na
prevádzkovaní autobusovej linky,
c) tarifné podmienky, najmä maximálnu sadzbu základného cestovného a cestovného
vybraných skupín cestujúcich42),
d) spôsob výpočtu príspevku a harmonogram jeho postupnej úhrady,
e) spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob vykazovania jeho plnenia,
f) nápravné opatrenia a možné sankcie za neplnenie záväzku,
g) lehotu platnosti zmluvy v rozsahu podľa osobitného predpisu43),
h) požiadavky na vek, konštrukciu a vybavenie prevádzkovaných vozidiel.
VR
R
(7) Ak bola zmluva o službách uzatvorená priamym zadaním s prevádzkovateľom cestnej
dopravy, nad ktorým objednávateľ dopravných služieb vykonáva kontrolu alebo má na neho
vplyv, musí byť súčasťou zmluvy o službách aj mechanizmus umožňujúci návratnosť nadmernej
úhrady príspevku do rozpočtu objednávateľa dopravných služieb a požiadavky podľa osobitného
predpisu44).
§ 22
Príspevok
M
D
(1) Úhradu od objednávateľa dopravných služieb za záväzok tvorí príspevok dohodnutý v
zmluve o službách. Príspevok sa uhrádza z rozpočtu objednávateľa dopravných služieb.
(2) Rozsah príspevku sa určí na základe rozsahu objednávaných dopravných služieb v záväzku
podľa pravidiel určených osobitným predpisom45) a z možností rozpočtu objednávateľa
dopravných služieb.
(3) Objednávateľ dopravných služieb uhrádza príspevok postupne podľa harmonogramu a
podmienok dohodnutých v zmluve o službách a po skončení rozpočtového roka uskutoční celkové
vyúčtovanie na základe vyhodnotenia plnenia záväzku.
(4) Ak trasa autobusovej linky vedie cez územie dvoch alebo viacerých objednávateľov
dopravných služieb, zmluvu o službách uzatvára ten z nich, na ktorého území je jej východisková
40)
Článok 5 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
§ 24 ods. 1 písm. a), § 135 až 149 a § 152 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
41)
Článok 4 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
42
) Článok 3 ods. 3 nariadenia /ES) č. 1371/2007.
43)
Článok 4 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
44
) Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
45)
Článok 4 ods. 1 a príloha nariadenia č. 1370/2007.
16
zastávka. Ak sa objednávatelia dopravných služieb nedohodnú inak, podieľajú sa na úhrade
príspevku pomerne podľa dĺžky trasa autobusovej linky na svojom území. Na náhradu nákladov
dopravných služieb môžu prispieť aj obce a mestské časti, v ktorých prospech vznikol záväzok,
ako aj zamestnávatelia, ktorých požiadavky na dopravné služby pre svojich zamestnancov boli
zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v obsahu záväzku.
(5) Prevádzkovateľ pravidelnej dopravy, ktorý uzavrel zmluvu o službách, je povinný viesť
evidenciu nákladov a výnosov z plnenia záväzku oddelene od evidencie nákladov a výnosov z
ostatných poskytovaných dopravných služieb.
(6) Ak v zmluve o službách nebolo dohodnuté inak, príspevok možno použiť len na plnenie
záväzku.
SR
§ 23
Povinnosti iných osôb
(1) Vlastník alebo nájomca autobusovej stanice je povinný nediskriminačným spôsobom
poskytovať služby všetkým prevádzkovateľom pravidelnej dopravy, ktorí podľa dopravnej
licencie majú v nej zastávku. Vlastník autobusovej čakárne a prístrešku pre cestujúcich je povinný
udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave.
VR
R
(2) Vlastník alebo správca pozemnej komunikácie, po ktorej vedie trasa autobusovej linky, je
povinný v nevyhnutnom rozsahu strpieť zriadenie zastávky a umiestnenie jej označníka, prístrešku
pre cestujúcich a zariadenia na automatizovaný výdaj cestovných lístkov a umožniť ich údržbu
a opravy.
(3) Zriaďovateľ zastávky je povinný umožniť inému prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy
jej používanie počas platnosti dopravnej licencie.
M
D
(4) Označník a informačnú tabuľu na autobusovej stanici je povinný zriadiť a udržiavať
vlastník autobusovej stanice po dohode s prevádzkovateľmi pravidelnej dopravy, ktorí majú v nej
zastávku; na zastávke mimo autobusovej stanice má túto povinnosť ten prevádzkovateľ
pravidelnej dopravy, ktorý má na nej najviac autobusových spojov, ak sa prevádzkovatelia
pravidelnej dopravy nedohodli inak.
§ 24
Osobitná pravidelná doprava
(1) Osobitnou pravidelnou dopravou46) je druh pravidelnej autobusovej dopravy pre vopred
dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich. Uskutočňuje sa na základe
zmluvy medzi prevádzkovateľom cestnej dopravy a objednávateľom prepravy po dohodnutej trase
s dohodnutými zastávkami v dohodnutej periodicite.
(2) Osobitnou pravidelnou dopravou je najmä zmluvná doprava zamestnancov do zamestnania
a zo zamestnania, žiakov a študentov do vzdelávacích zariadení a späť a zdravotne postihnutých
osôb špeciálnymi autobusmi do vzdelávacích zariadení, zdravotníckych zariadení alebo sociálnych
zariadení so zberom na dohodnutých zastávkach.
46)
Nariadenie (ES) č. 1073/2009.
17
(3) Osobitná pravidelná doprava môže byť súbežná s trasou autobusovej linky pravidelnej
dopravy s využívaním jej zastávok a prístreškov podľa dohody s jej prevádzkovateľom, alebo
samostatná po vlastnej trase s vlastnými zastávkami.
(4) Dopravca má v osobitnej pravidelnej doprave prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu
len vo vzťahu k dohodnutej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú
povinnosť.
(5) Z osobitnej pravidelnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok, cestovnej
batožiny a stojacich cestujúcich.
SR
(6) Prevádzkovateľ cestnej dopravy je povinný používať na plnenie dopravných služieb
vhodné vozidlá, ktoré sú uspôsobené alebo vybavené na prepravu dohodnutých skupín
cestujúcich, ak ich preprava, nastupovanie alebo vystupovanie vyžaduje osobnú asistenciu alebo
inú pomoc alebo použitie technického zariadenia.
(7) Používané vozidlá musia byť popri označení obchodného mena prevádzkovateľa cestnej
dopravy označené vpredu a na pravom boku aj označením cieľovej výstupnej zastávky a nápisom
označujúcim osobitnú pravidelnú dopravu, napríklad Školský autobus, Zmluvná preprava alebo
obchodným menom objednávateľa.
R
§ 25
Príležitostná doprava
VR
(1) Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom ako jednorazová
zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami.
(2) Dopravca má v príležitostnej doprave prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len voči
prepravovanej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť.
M
D
(3) Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich
cestujúcich.
(4) Používané vozidlá musia byť popri označení obchodného mena prevádzkovateľa cestnej
dopravy označené vpredu a na pravom boku aj nápisom Zájazd.
(5) Držiteľ dopravnej licencie na pravidelnú dopravu môže počas jej platnosti vykonávať
príležitostnú dopravu na základe jazdného listu47), a to aj ako medzinárodnú dopravu.
§ 26
Taxislužba
(1) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy ako pohotovej prepravy cestujúcich
vozidlami taxislužby do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb uzavretej pred začatím
prepravy.
(2) Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu
prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify cestovného.
47)
Články 12 a 13 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
18
(3) Prevádzkovateľ taxislužby môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením
základných podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom webovom sídle, na
vozidlách taxislužby, formou reklamy alebo zriadením dispečingu a propagáciou objednávkovej
služby.
(4) Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim prostredníctvom
a) vodiča vozidla taxislužby na stanovišti taxislužby, na vopred dohodnutom mieste alebo
kdekoľvek sa nachádza s vozidlom taxislužby na území určenom v dopravnej licencii,
alebo
b) dispečingu prevádzkovateľa taxislužby telefonicky alebo použitím elektronickej
komunikácie.
SR
(5) Zmluva o preprave osôb podľa odseku 4 je uzavretá, keď došlo k dohode o jej podstatných
náležitostiach podľa prepravného poriadku.
(6) Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o výkone taxislužby na
území obce a vydať prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby. Obec vymedzí a označí
dopravnými značkami časť verejnej komunikácie ako stanovište vozidiel taxislužby.
R
§ 27
Koncesia
(1) Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa tohto zákona.
VR
(2) Koncesia oprávňuje prevádzkovateľa taxislužby ponúkať dopravné služby a uzatvárať
zmluvy o preprave osôb len na území vymedzenom v koncesii. To však zároveň umožňuje
prepraviť cestujúceho z územia vymedzeného v koncesii do ktoréhokoľvek cieľového miesta
v Slovenskej republiky alebo v cudzine.
M
D
(3) Udeliť koncesiu možno žiadateľovi, ktorý
a) má najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky na vozidlo
taxislužby,
b) má vlastné, prenajaté alebo inak zabezpečené stanovište taxislužby a miesto na
garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných
služieb a
c) spĺňa požiadavky veku, spôsobilosti na právne úkony, bezúhonnosti, odbornej
spôsobilosti a finančnej spoľahlivosti podľa § 6.
(4) V rozhodnutí o udelení koncesie možno žiadateľovi uložiť povinnosť
a) používať určitý druh alebo typ vozidiel vzhľadom na jeho vek, vybavenie a technickú
úroveň alebo na prepravu vybraných skupín cestujúcich a vodiaceho psa,
b) používať určité stanovište taxislužby,
c) zabezpečiť informačné služby pre cestujúcich alebo určitý systém objednávania
prepravy, vrátane využitia elektronického média a elektronického systému.
(5) Koncesia sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti. Platnosť
koncesie možno na žiadosť jej držiteľa predĺžiť, ak trvajú požiadavky na prevádzkovanie
taxislužby podľa odsekov 3 a 4.
19
(6) Platnosť koncesie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej odňatím.
(7) Zmena koncesie sa vyžaduje na dočasné prenechanie prevádzkovania taxislužby inému
prevádzkovateľovi a na zmenu povinností uložených v koncesii podľa odseku 4. Povoliť zmenu
koncesie na žiadosť jej držiteľa možno, ak sa tým zabezpečí dodržanie podmienok prevádzkovania
taxislužby podľa koncesie.
(8) Koncesia je neprenosná na inú osobu. Na prevod vozidiel a stanovišťa taxislužby na iného
prevádzkovateľa je potrebné odňatie koncesie doterajšiemu držiteľovi a udelenie koncesie inému
prevádzkovateľovi taxislužby.
R
SR
(9) Príslušný orgán odníme koncesiu prevádzkovateľovi taxislužby, ak
a) prestal spĺňať požiadavky podľa odseku 4,
b) na jeho podnik bol vyhlásený konkurz,
c) nie je ďalej schopný vykonávať činnosť dopravcu z podnikateľských, technických alebo
personálnych dôvodov a ak ide o fyzickú osobu, aj zo zdravotných dôvodov,
d) nezačal bez vážnej prekážky prevádzkovať taxislužbu podľa podmienok uložených
v koncesii a podľa prepravného poriadku do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
o udelení koncesie,
e) napriek upozorneniu a uloženej pokute prevádzkuje taxislužbu v rozpore so zákonom,
s koncesiou alebo s prepravným poriadkom,
f) o jej odňatie sám požiadal.
VR
§ 28
Preukaz vodiča vozidla taxislužby
(1) Vodičom vozidla taxislužby poskytujúceho dopravné služby môže byť len ten, kto je
držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby. Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom
pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po určený týždenný pracovný čas, alebo byť
prevádzkovateľom taxislužby ako samostatne zárobkovo činná osoba.
M
D
(2) Preukaz vodiča vozidla taxislužby možno vydať tomu, kto
a) je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny oprávňujúcej viesť
vozidlo taxislužby,
b) je zdravotne spôsobilý na vedenie vozidla taxislužby, na naloženie a vyloženie
cestovnej batožiny a iných vecí cestujúcich a na pomoc vybraným skupinám cestujúcich
pri nastupovaní a vystupovaní,
c) má najmenej 20 rokov veku,
d) spĺňa požiadavku spôsobilosti na právne úkony, bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti.
(3) Bezúhonným nie je ten, kto bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný
trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou alebo s poskytovaním služieb zákazníkom a trest nebol
zahladený, ako aj počas trvania trestu zákazu činnosti uloženému v súdnom konaní alebo sankcie
zákazu činnosti v priestupkovom konaní.
(4) Odborná spôsobilosť sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje
osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 6. Zoznam predmetov skúšky je uvedený vo
vykonávacom predpise.
(5) Preukaz vodiča vozidla taxislužby obsahuje údaje uvedené vo vykonávacom predpise.
20
§ 29
Práva a povinnosti vodiča vozidla taxislužby
VR
R
SR
(1) Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného
poriadku, najmä
a) prepraviť každého cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta
a cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na
ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy,
b) používať strešné svietidlo na oznamovanie, či je vozidlo taxislužby voľné, alebo obsadené
cestujúcim alebo zadanou objednávkou,
c) prepravovať vybrané skupiny cestujúcich, maloleté deti, vodiaceho psa a nadrozmerné veci,
ak je vozidlo taxislužby na to vybavené alebo uspôsobené, najmä autosedačkou, strešným
nosičom, veľkosťou a tvarom batožinového priestoru alebo ložnej plochy,
d) batožinu a iné veci cestujúceho sám naložiť a upevniť a po skončení prepravy sám vyložiť,
e) umožniť cestujúcemu pohľad na display taxametra počas jazdy od nastúpenia až po
vystúpenie,
f) uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú
trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh,
g) môže vziať iného cestujúceho len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh,
h) vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom,
i) mať pri sebe preukaz vodiča vozidla taxislužby a kompletnú tarifu cestovného a umožniť na
požiadanie cestujúceho nahliadnuť do nej,
j) prepravovať len taký počet cestujúcich, aký je počet miest vo vozidle taxislužby podľa
technického preukazu, a len cestovnú batožinu, ktoré neohrozí cestujúcich; inú batožinu,
najmä balíky, zdravotnícke pomôcky, klietky pre operencov, kočíky, lyže, sane a iné veci,
ktoré by mohli ohroziť vodiča alebo cestujúcich pri dopravnej nehode alebo pri prudkom
pohybe vozidla taxislužby, možno prepravovať len v priestore pre batožinu alebo
s použitím potrebného vybavenia, najmä strešného nosiča alebo prívesu.
M
D
(2) Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú
prepravu, ak
a) to neumožňuje okamžitý stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia
pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
b) správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo denný čas
prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu
o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo,
c) vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla alebo obťažovanie vodiča počas
jazdy,
d) cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle fajčí, pije, je alebo kŕmi prepravované zviera
alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou
vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby,
e) vozidlo nie je schválené alebo vybavené na prepravu vybraných skupín cestujúcich,
maloletých detí, živých zvierat alebo vecí, ktorých preprava vyžaduje technickú úpravu
vozidla alebo osobitnú výbavu, a prepravou bez nej by mohol byť ohrozený cestujúci,
vodič alebo iný účastník cestnej premávky, napríklad bez detskej sedačky, strešného
nosiča, bez batožinového priestoru vhodného na prepravu kočíka alebo invalidného vozíka,
f) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie
je možné naraz prepraviť, alebo hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na veľkosť,
21
početnosť alebo spávanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani
v batožinovom priestore.
(3) Ak vodič vozidla taxislužby odmietne prepraviť cestujúceho z dôvodu podľa odseku 2
písm. e) alebo f), je povinný ohlásiť to dispečingu alebo inému vodičovi taxislužby, ktorý má
spôsobilé vozidlo taxislužby, s cieľom zabezpečiť pristavenie vhodného vozidla taxislužby.
(4) Vodič vozidla taxislužby je vylúčený z poskytovania dopravných služieb v čase, keď
a) je práceneschopný, je bacilonosič alebo je v karanténe, alebo člen domácnosti trpí
infekčnou prenosnou chorobou,
b) je pod vplyvom alkoholu, lieku, omamnej látky alebo v momentálnom duševnom stave,
ktorý ho vylučuje z účasti v cestnej premávke,
c) má predpísanú prestávku na oddych.
SR
§ 30
Vozidlo taxislužby
M
D
VR
R
(1) Vozidlom taxislužby môže byť len motorové vozidlo, ktoré
a) je uvedené v koncesii alebo jej zmene a má v koncesii pridelené evidenčné číslo
vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste
viditeľnom pre cestujúceho,
b) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom
prevádzkovateľa taxislužby, nápisom TAXI a telefónnym číslom dispečingu
objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ taxislužby zriadil; inak telefónnym číslom
vodiča,
c) má zabudovaný funkčný taxameter schváleného typu, ktorý umožňuje cestujúcemu
sledovať cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom,
d) má na predných dverách a vo vnútri vozidla na mieste viditeľnom pre cestujúceho
základnú sadzbu cestovného,
e) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na
zdraví alebo na jeho majetku,
f) má platné osvedčenia o technickej kontrole a o emisnej kontrole,
g) je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom
TAXI,
h) je vybavené ťažným lanom a hasiacim prístrojom,
i) musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci
celkovej hmotnosti vozidla.
(2) Ako vozidlo taxislužby môže príslušný orgán zaevidovať v koncesii podľa odseku 1 písm.
a) len motorové vozidlo, ktoré
a) má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
b) je podľa technického preukazu schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac
deviatich osôb vrátane vodiča,
c) má najviac päť rokov odo dňa uvedenia do prevádzky a najazdených najviac 150 000 km
s benzínovým motorom alebo najviac 250 000 km s naftovým motorom.,
(3) Vozidlo taxislužby môže byť vybavené deliacou stenou na ochranu vodiča. Deliaca stena
musí byť umiestnená tak, aby oddeľovala vodiča od cestujúcich, ale aby umožňovala komunikáciu
vodiča s cestujúcim, najmä posuvnou časťou, sklopením alebo pevnými otvormi.
22
(4) Prevádzkovateľ taxislužby musí mať na každých 15 prevádzkovaných vozidiel taxislužby
najmenej jedno vozidlo taxislužby, ktoré je počtom sedadiel alebo veľkosťou batožinového
priestoru alebo ložného priestoru uspôsobené alebo vybavené na prepravu viac ako štyroch
a najviac osem cestujúcich, zdravotne postihnutých cestujúcich spolu so zdravotníckymi
pomôckami, vybraných skupín cestujúcich s príslušenstvom, veľkého počtu kusov batožiny alebo
rozmernej batožiny.
§ 31
Nákladná doprava
(1) Tento zákon sa vzťahuje na vnútroštátnu nákladnú dopravu; na medzinárodnú nákladnú
dopravu sa vzťahuje len vtedy, ak to ustanovuje osobitný predpis48) alebo medzinárodná zmluva.
SR
(2) Nákladnou dopravou nie je prevádzka špeciálnych nákladných vozidiel, ktoré nie sú
typovo schválené a určené na prepravu nákladu.
§ 32
Preprava nebezpečných vecí
(1) Medzinárodnú cestnú prepravu nebezpečných vecí upravuje Európska dohoda
o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR49) (ďalej len „zmluva ADR“).
VR
R
(2) Ustanovenia tohto zákona o vnútroštátnej preprave nebezpečných vecí sa nepoužijú, ak
ustanovuje inak zmluva ADR, medzinárodná zmluva Európskej únie s nečlenským štátom alebo
dvojstranná medzinárodná dohoda medzi Slovenskou republikou a štátom, ktorý nie je zmluvnou
stranou zmluvy ADR.
M
D
(3) V cestnej doprave možno prepravovať len nebezpečné veci, ktorých prepravu povoľuje
zmluva ADR; iné veci je zakázané prepravovať. To neplatí, ak ide
a) o prepravu nebezpečných vecí v rámci hraníc vojenského obvodu vozidlom ozbrojených
síl alebo iného uzavretého priestoru po predpísanej trase prepravy pod trvalým dohľadom
odosielateľa,
b) o prepravu výbušnín vozidlami ozbrojených síl a bezpečnostných zborov ich vozidlami
a pod ich dohľadom po celej trase prepravy alebo
c) o časovo obmedzené dopravné operácie s jednoznačne určenými nebezpečnými vecami,
a to aj so zakázanými, ktoré individuálne výnimočne povolil dopravný správny orgán za
dodržanie podmienky, že nie je ohrozená bezpečnosť.
(4) Prepravu nebezpečných vecí na území Slovenskej republiky možno uskutočniť len
spôsobom a za podmienok určených v zmluve ADR a ustanovených týmto zákonom.
(5) Prepravu nebezpečných vecí možno uskutočňovať len vozidlami, ktoré sú na to typovo
schválené na použitie v Európskom hospodárskom priestore a evidované v členskom štáte
usadenia (ďalej len „špeciálne vozidlo“) a v cisternách, cestných kontajneroch, prepravných
zariadeniach a iných prepravných obaloch, ktoré sú typovo schválené na prepravu konkrétnych
pevných, tekutých a plynných nebezpečných látok a živých mikroorganizmov a sú označené
48)
49)
Článok 1 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR uzavretá v Ženeve 30.
septembra 1957 (oznámená vyhláškou ministra zahraničných vecí ČSSR č. 64/1987 Zb.) v platnom znení
(oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 15/2001 Z.z.).
23
spôsobom uvedeným v zmluve ADR (ďalej len „prepravný obal“). Osobitné predpisy, ktoré
ustanovujú typové bezpečnostné požiadavky na špeciálne vozidlá a na prepravné obaly a spôsoby
ich používania, uskladňovania, čistenia a dezinfekcie a pravidlá manipulácie a prepravy výbušnín,
rádioaktívnych látok, chemických látok, biologických a iných nebezpečných odpadov, živých
mikroorganizmov a geneticky modifikovaných organizmov50), musia byť dodržané pri manipulácii
pred prepravou, počas nej i po jej uskutočnení.
(6) Nebezpečné veci môže prepravovať len prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý vymenoval
bezpečnostného poradcu, má potrebnú technickú základňu, špeciálne vozidlá a prepravné obaly a
vyškolené osádky vozidiel a ďalšie osoby zúčastnené na nakládke, vykládke alebo inej
manipulácii s nebezpečnými vecami.
SR
(7) Každý, kto je zúčastnený na preprave nebezpečných vecí, je povinný dodržiavať pravidlá
manipulácie a prepravy vyplývajúce zo zmluvy ADR a bezpečnostné opatrenia určené na
manipuláciu s nimi a na ich prepravu a ak došlo k dopravnej nehode alebo inej havárii s únikom
nebezpečných vecí, aby minimalizoval rozsah škôd na zdraví ľudí a zvierat, na majetku alebo na
životnom prostredí.
(8) Každý je povinný správať sa tak, aby nezvyšoval predvídateľné nebezpečenstvo hroziace
z prepravovaných nebezpečných vecí.
R
§ 33
Povinnosti odosielateľa a príjemcu nebezpečných vecí a dopravcu
M
D
VR
(1) Odosielateľ nebezpečných vecí je povinný pripraviť a odovzdať na prepravu zásielku
nebezpečných vecí, ktorá je v súlade s požiadavkami zmluvy ADR, najmä
a) správne zatriediť nebezpečné veci do triedy nebezpečnosti a preveriť, či ich prepravu
cestnou dopravou povoľuje zmluva ADR,
b) poskytnúť dopravcovi pred nakládkou údaje a informácie potrebné na bezpečnú prepravu
a odovzdať prepravné a sprievodné doklady o nebezpečných veciach v rozsahu podľa
zmluvy ADR,
c) použiť len prepravné obaly, ktoré boli typovo schválené na prepravu a sú označené
výstražnými tabuľkami, značkami a bezpečnostnými nálepkami podľa zmluvy ADR,
d) dodržať predpisy a technické normy o spôsobe balenia a o povolených prepravných
množstvách, najmä zabezpečiť, aby pri nakládke boli nebezpečné veci v prepravných
obaloch , ktoré nemajú zjavné poškodenie, netesnosť alebo trhliny; to isté platí aj
o nakládke vyprázdnených, ale nevyčistených a neodplynených prepravných obaloch,
e) zabezpečiť, aby aj vyprázdnené, ale nevyčistené alebo neodplynené prepravné obaly boli
uzavreté na rovnaký stupeň, ako naplnené, a aby boli označené výstražnými tabuľami,
značkami a bezpečnostnými nálepkami.
(2) Príjemca nebezpečných vecí je povinný
50)
Napríklad § 22 až 25 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe , §
23 a 24 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 až 10 zákona
č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, § 14 a 15
zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z.z., § 13 a 45 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 16 zákona č. 67/2010
Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (chemický zákon), § 4 zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
24
a) prevziať zásielku bezodkladne po jej dodaní a zabezpečiť jej bezpečnú vykládku a
uskladnenie,
b) obhliadnuť zásielku, či prepravné obaly nemajú zjavné poškodenie, netesnosť alebo trhliny
a či zásielka je v súlade so sprievodnými dokladmi a ostatnými požiadavkami zmluvy
ADR,
c) zabezpečiť manipuláciu s prepravnými obalmi podľa odseku 1 písm. e) až do ich
vyčistenia alebo odplynenia.
M
D
VR
R
SR
(3) Dopravca je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných vecí v súlade s požiadavkami
zmluvy ADR, najmä
a) preveriť pred prevzatím zásielky nebezpečných vecí, či ide o veci, ktoré podľa zmluvy
možno prepravovať v cestnej doprave,
b) preveriť, či k zásielke nebezpečných vecí dodal odosielateľ pred nakládkou potrebné
sprievodné doklady o prepravovaných nebezpečných veciach a či poskytol údaje
a informácie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe o pravidlách manipulácie
počas nakládky, prepravy a vykládky,
c) obhliadnuť špeciálne vozidlo a prepravné obaly, či nemajú zjavné poškodenie, netesnosť
alebo trhliny a či nechýba niektorá súčasť povinnej výbavy a výstroja špeciálneho vozidla,
d) presvedčiť sa pred nakládkou, či neuplynul termín technickej kontroly a emisnej kontroly
špeciálneho vozidla alebo technickej skúšky prepravného obalu,
e) skontrolovať pred začatím prepravy, či špeciálne vozidlo s naloženými nebezpečnými
vecami nepresiahlo najvyššiu povolenú hmotnosť, či prepravné obaly sú v špeciálnom
vozidle správne uložené a rozložené rovnomerne vzhľadom na nápravový tlak a či sú
zabezpečené proti samovoľnému pohybu alebo prevráteniu,
f) skontrolovať pred začatím prepravy, či je špeciálne vozidlo a prepravné obaly vybavené
výstražnými tabuľami, značkami a bezpečnostnými nálepkami,
g) zabezpečiť, aby osádku špeciálneho vozidla tvorili len vyškolené osoby, aby mala
v špeciálnom vozidle predpísané sprievodné doklady a dokladmi podľa predpisov
o cestnej premávke a podľa zmluvy ADR,
h) poskytnúť osádke špeciálneho vozidla pred začiatkom prepravy písomné pokyny pre
prípad dopravnej nehody alebo poškodenia špeciálneho vozidla alebo prepravného obalu,
a to v jazyku, ktorý osádka vozidla ovláda, a presvedčiť sa, či každý člen osádky vozidla
pokyny správne pochopil,
i) skontrolovať, či preprava nebezpečných vecí od nakládky do vykládky zásielky je pod
dohľadom bezpečnostného poradcu, ktorý má platné osvedčenie o odbornej príprave,
j) pozastaviť bezodkladne prepravu až do odstránenia prekážky, ktorá vznikla počas prepravy
nebezpečných vecí, najmä ak sa počas prepravy zistí porucha špeciálneho vozidla,
poškodenie prepravného obalu alebo jeho samovoľný pohyb, náhla nespôsobilosť osádky
vozidla byť účastníkom cestnej premávky, a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená
cestná premávka, osádka špeciálneho vozidla alebo okolie špeciálneho vozidla, najmä
zabezpečiť prekládku nebezpečných vecí, odtiahnutie špeciálneho vozidla, výmenu člena
osádky špeciálneho vozidla,
k) upovedomiť bezodkladne odosielateľa nebezpečných vecí a požadovať súčinnosť pri
odstraňovaní prekážky, ak prerušenie prepravy podľa písmena j) je spôsobené nesprávnym
zabalením nebezpečných vecí, povahou prepravovaných nebezpečných vecí, prepravou
nedovolených nebezpečných vecí, nepravdivými sprievodnými dokladmi alebo inou
príčinou na strane odosielateľa nebezpečných vecí.
§ 34
Bezpečnostný poradca
25
(1) Odosielateľ, dopravca, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných vecí
balením, plnením, nakládkou, vykládkou alebo inou manipuláciou, pri ktorej by mohlo dôjsť
k úniku nebezpečných vecí alebo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo zvierat, poškodeniu
majetku alebo ohrozeniu životného prostredia, je povinný vymenovať jedného alebo niekoľkých
bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami zmluvy ADR konkrétne úlohy,
ktoré majú v preprave nebezpečných vecí zabezpečovať.
(2) Funkciu bezpečnostného poradcu môže vykonávať vedúci dopravy alebo iný zamestnanec
povinnej osoby podľa odseku 1, alebo samostatne zárobkovo činná osoba na základe zmluvy pre
povinnú osobu podľa odseku 1.
SR
(3) Bezpečnostným poradcom môže byť len ten, kto spĺňa požiadavky zmluvy ADR a má
platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prepravu príslušného druhu nebezpečných vecí
vydané dopravným správnym orgánom na základe odbornej prípravy a skúšky, ktorých obsah
upravuje zmluva ADR.
§ 35
Odborná príprava a skúška
R
(1) Odbornú prípravu bezpečnostných poradcov a vodičov špeciálnych vozidiel tvorí výučba
teórie a praktické cvičenia. Odborná príprava musí byť zameraná na praktickú stránku prepravy
nebezpečných vecí; jej rozsah a základný obsah upravuje zmluva ADR.
VR
(2) Odbornú prípravu a skúšku organizuje dopravný správny orgán a zabezpečujú ju ním
poverené právnické osoby (ďalej len „poverené zariadenie“).
M
D
(3) Dopravný správny orgán poverí právnickú osobu, ktorá o to požiada a preukáže, že
a) má osvedčenie o živnostenskom podnikaní,
b) má plán výučby, v ktorom uvedie organizáciu, obsah a rozsah výučby teórie a praktických
cvičení, predpokladaný počet účastníkov v jednotlivých kurzoch, skladbu vyučovacích
predmetov a spôsob výučby a cvičení a zoznam učebných materiálov,
c) má lektorov s odbornými predpokladmi; v ich zozname uvedie meno a priezvisko
a dosiahnuté vzdelanie,
d) má vo vlastníctve alebo v nájme miestnosti vhodné ako učebne, ktoré vyhovujú stavebnotechnickým požiadavkám na pobytové miestnosti,
e) má vo vlastníctve alebo v nájme vhodné priestory na praktické cvičenia, ktoré zo stavebnotechnického hľadiska a vybavenia vyhovujú výučbe a praktickým cvičeniam hasenia
požiaru, poskytnutia prvej pomoci a odstraňovania následkov dopravnej nehody,
f) má vypracovaný kontrolný systém sledovania výučby a praktických cvičení podľa písmena
a),
g) zaplatila správny poplatok.
(4) Lektori podľa odseku 3 písm. c) musia mať
a) úplné stredné vzdelanie v odboroch súvisiacich s prevádzkou cestnej dopravy alebo
s výrobou a prepravou chemických látok a najmenej 10 rokov odbornej praxe,
b) úplné stredné vzdelanie v odboroch jednotlivých tém odbornej prípravy podľa príloh
zmluvy ADR a najmenej 10 rokov odbornej praxe,
26
c) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v programoch súvisiacich s s prevádzkou cestnej
dopravy alebo s výrobou a prepravou chemických látok a najmenej päť rokov odbornej
praxe alebo
d) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odboroch jednotlivých tém odbornej prípravy
podľa príloh zmluvy ADR a najmenej päť rokov odbornej praxe.
(5) Do odbornej prípravy sa uchádzač prihlasuje podaním žiadosti poverenému zariadeniu,
ktorá obsahuje základné údaje o jeho osobe, vzdelaní a doterajšej praxi v cestnej doprave;
podrobnosti o obsahu žiadosti a o termínoch podávania určuje poverené zariadenie. Za
zamestnanca môže žiadosť podať aj jeho zamestnávateľ.
SR
(6) Poverené zariadenie písomne oznamuje dopravnému správnemu orgánu do troch
pracovných dní odo dňa začatia odbornej prípravy a do troch dní odo dňa skončenia odbornej
prípravy tieto údaje:
a) obchodné meno a sídlo povereného zariadenia,
b) miesto učební a výcvikových priestorov, v ktorých sa uskutočňuje odborná príprava,
c) dátum začatia a skončenia odbornej prípravy a rozvrh hodín,
d) zoznam účastníkov odbornej prípravy s uvedením mien a priezvisk, dátumu narodenia,
bydliska a skupiny vodičského oprávnenia.
R
(7) Skúška svojím obsahom a rozsahom musí byť v súlade so zmluvou ADR; vykonáva sa
bezprostredne po skončení odbornej prípravy. O obsahu skúšky a jej výsledku poverené zariadenie
vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Lehota
uloženia protokolu v registratúre povereného zariadenia je päť rokov.
VR
(8) Podrobnosti o zložení a činnosti skúšobnej komisie upravuje skúšobný poriadok
povereného zariadenia, ktorý schvaľuje dopravný správny orgán.
(9) Potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy a skúšky je osvedčenie, ktorého formu
a obsah upravuje zmluva ADR.
M
D
§ 36
Kontrola prepravy nebezpečných vecí
(1) Kontrolu prepravy nebezpečných vecí vykonávajú kontrolné orgány, ktorými sú
a) na cestách útvary Policajného zboru, colné orgány a inšpektoráty práce v spolupráci
s Policajným zborom,
b) v priestoroch technickej základne odosielateľa, dopravcu a prijímateľa dopravné
správne orgány a inšpektoráty práce.
(2) Kontroly na cestách musia byť náhodné a pokrývať čo najväčšiu časť cestnej siete
využívanej na prepravu nebezpečných vecí a nesmú trvať neprimerane dlho. Miesta vybraté na
kontrolu musia umožňovať, aby nevyhovujúce špeciálne vozidlo mohlo byť uvedené do
požadovaného stavu alebo okamžite odstavené alebo mohlo bez ohrozenia cestnej premávky dôjsť
na miesto určené kontrolným orgánom.
(3) Ak to neohrozuje cestnú premávku, osádku špeciálneho vozidla ani kontrolný orgán a je to
technicky možné, kontrolný orgán môže z prepravovaných nebezpečných vecí odobrať vzorku na
laboratórne preskúmanie.
§ 37
27
Priebeh kontroly na cestách
SR
(1) Kontrolný orgán pri kontrole na ceste zisťuje, či
a) ide o prepravu povolených nebezpečných vecí a povoleným spôsobom,
b) ide o špeciálne vozidlo typovo schválené na prepravu prepravovaných nebezpečných
vecí a či je vybavené osvedčením o schválení,
c) špeciálne vozidlo má platnú technickú kontrolu a emisnú kontrolu a svojím technickým
stavom nepredstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre cestnú premávku ani pre
osádku špeciálneho vozidla,
d) prepravné obaly sú schváleného typu vo vzťahu k prepravovaným nebezpečným veciam
a sú správne označené výstražnými tabuľami, značkami a bezpečnostnými nálepkami
podľa zmluvy ADR,
e) neunikajú z prepravovaného špeciálneho vozidla alebo z prepravného obalu nebezpečné
tekutiny alebo plyny,
f) nebezpečné veci alebo prepravné obaly sú správne uložené, nepresahujú povolenú
najvyššiu hmotnosť špeciálneho vozidla, prípustné hodnoty naplnenia nádrže alebo
prepravného obalu ani limitné množstvo v jednej dopravnej jednotke,
g) vodič má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti a potrebné dokumenty o vozidle,
o prepravovaných nebezpečných veciach.
R
(2) Porušenia predpisov zistené pri kontrole sa podľa miery nebezpečnosti zatrieďujú do
rizikových kategórií I až III; ich opis a skladba je uvedená vo vykonávacom predpise.
M
D
VR
(3) Kontrolný orgán nariadi kontrolovanej osádke špeciálneho vozidla odstrániť zistené
nedostatky namieste, ak ide o nedostatky zatriedené do rizikových kategórií II a III. Ak to nie je
možné a nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo z prepravovaných nebezpečných vecí, môže
povoliť dojazd do miesta vykládky pri rizikovej kategórii II alebo do technickej základne
dopravcu pri rizikovej kategórii III. Ak porušenie zistenej povinnosti je zatriedené do rizikovej
kategórie I s vysokým rizikom ohrozenia života ľudí alebo ich závažného poranenia alebo
významného poškodenia životného prostredia je nevyhnutné prijať okamžité ochranné alebo
nápravné opatrenia vrátane odstavenia vozidla. Podrobnosti o priebehu kontroly na cestách
ustanoví vykonávací predpis.
(4) Kontrolný orgán vyhotoví z kontroly záznam, ktorého vzor je uvedený vo vykonávacom
predpise; jedno jeho vyhotovenie odovzdá vodičovi špeciálneho vozidla.
(5) V evidencii vykonaných kontrol sa zaznamenáva
a) počet vykonaných kontrol,
b) počet kontrolovaných špeciálnych vozidiel v členení na vozidlá evidované
v Slovenskej republike, evidované v členskom štáte usadenia dopravcu a evidované
v nečlenskom štáte,
c) počet a druhy zistených priestupkov a správnych deliktov a
d) počet a druhy uložených sankcií.
(6) O výsledkoch vykonaných kontrol v členení podľa odseku 5 sa každoročne vyhotovuje pre
Európsku komisiu správa o porušeniach a pokutách; vzor jej normalizačného formulára je
uvedený vo vykonávacom predpise.
§ 38
Preprava rýchlo sa kaziacich potravín
28
(1) Na medzinárodnú prepravu rýchlo sa kaziacich potravín sa vzťahuje medzinárodná
zmluva51) a osobitný predpis52). Prepravu rýchlo sa kaziacich potravín možno uskutočniť len
spôsobom a za podmienok určených v medzinárodnej zmluve a týmto zákonom.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa použijú na vnútroštátnu prepravu rýchlo sa kaziacich
potravín, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(3) Rýchlo sa kaziace potraviny možno prepravovať len v uzavretých ložných priestoroch
vozidiel, ktoré sú vybavené chladiacim zariadením, sú typovo schválené na takúto prepravu a
vyhovujú technickým požiadavkám medzinárodnej zmluvy podľa odseku 1.
R
SR
(4) Odosielateľ rýchlo sa kaziacich potravín je povinný pripraviť a odovzdať na prepravu
zásielku potravín, ktorá je v súlade s požiadavkami zmluvy podľa odseku 1, najmä
a) správne zabaliť potraviny podľa druhu do potravinových obalov alebo prepraviek alebo ich
predpísaným spôsobom zavesiť alebo inak umiestniť v ložnom priestore vozidla; potraviny
musia mať teplotu, ktorá nie je nižšia ani vyššia než je určená výrobcom, ustanovená
potravinovým kódexom alebo veterinárnymi predpismi,
b) poskytnúť dopravcovi pred nakládkou údaje a informácie potrebné na bezpečnú prepravu
a odovzdať prepravné a sprievodné doklady o prepravovaných potravinách v rozsahu
zmluvy podľa odseku 1,
c) použiť len obaly a prepravky, ktoré boli schválené na prepravu jednotlivých druhov
potravín a sú označené značkami alebo nálepkami upozorňujúcimi na prepravované
potraviny a na základné údaje o manipulácii a teplote.
M
D
VR
(5) Príjemca rýchlo sa kaziacich potravín je povinný
a) prevziať zásielku bezodkladne po jej dodaní a zabezpečiť jej bezpečnú vykládku
a uskladnenie v chladiacim priestore,
b) obhliadnuť zásielku, či potraviny a ich obaly a prepravky nemajú zjavné poškodenie a či
zásielka je v súlade so sprievodnými dokladmi a ostatnými požiadavkami zmluvy podľa
odseku 1,
c) zabezpečiť manipuláciu s vratnými obalmi a prepravkami, aby boli opätovne použiteľné
a vrátené odosielateľovi.
(6) Dopravca je povinný zabezpečiť prepravu rýchlo sa kaziacich potravín v súlade
s požiadavkami zmluvy podľa odseku 1, najmä
a) preveriť pred prevzatím zásielky, či ide o rýchlo sa kaziace potraviny, ktoré podľa
zmluvy možno prepravovať v cestnej doprave len v určitých vozidlách,
b) preveriť, či k zásielke odosielateľ dodal pred nakládkou potrebné sprievodné doklady
o prepravovaných potravinách a či poskytol údaje a informácie v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe o pravidlách ich prepravy a manipulácie počas prepravy
a vykládky,
c) obhliadnuť vozidlo a obaly a prepravky, či nemajú zjavné poškodenie a či nechýba
niektorá súčasť povinnej výbavy a výstroja vozidla,
51)
Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a špecializovaných prostriedkoch určených
na tieto prepravy (ATP) (oznámená vyhláškou ministra zahraničných vecí ČSSR č. 61/1983 Zb.).
52 )
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín
(mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.
29
R
SR
d) presvedčiť sa pred nakládkou, či neuplynul termín technickej kontroly a emisnej
kontroly vozidla,
e) skontrolovať pred začatím prepravy, či vozidlo s naloženými potravinami nepresiahlo
najvyššiu povolenú hmotnosť, či obaly a prepravky sú vo vozidle správne uložené a
rozložené rovnomerne vzhľadom na nápravový tlak a či sú zabezpečené proti
samovoľnému pohybu alebo prevráteniu,
f) skontrolovať pred začatím prepravy, či obaly sú vybavené značkami alebo nálepkami
informujúcimi o ich obsahu a o základných požiadavkách na manipuláciu,
g) zabezpečiť, aby osádku vozidla tvorili osoby informované o obsahu nákladu a o
pravidlách správnej manipulácie s ním a aby mala vo vozidle predpísané sprievodné
doklady a doklady povinné podľa predpisov o cestnej premávke a podľa zmluvy
podľa odseku 1,
h) zabezpečiť bezodkladne náhradnú prepravu nákladu príjemcovi, najmä zabezpečiť
prekládku rýchlo sa kaziacich potravín, odtiahnutie vozidla, výmenu člena osádky
vozidla alebo iné opatrenie, ak sa počas prepravy dôjde k dopravnej nehode alebo sa
zistí porucha alebo poškodenie vozidla alebo jeho chladiaceho systému, samovoľný
pohyb obalov alebo prepraviek, náhla nespôsobilosť osádky vozidla byť účastníkom
cestnej premávky,
i) upovedomiť bezodkladne odosielateľa a požadovať súčinnosť pri odstraňovaní
prekážky, ak prerušenie prepravy podľa písmena h) je spôsobené nesprávnym
zabalením potravín, povahou prepravovaných potravín, nepravdivými sprievodnými
dokladmi alebo inou príčinou na strane odosielateľa.
VR
§ 39
Preprava živých zvierat
M
D
(1) Živé zvieratá možno prepravovať len vo vozidlách, ktoré sú svojou konštrukciou
a vybavením ložného priestoru na takéto prepravy uspôsobené. Ak osobitný predpis neustanovuje
inak53, vozidlo musí chrániť zdravie a bezpečnosť osádky vozidla a účastníkov cestnej premávky
a chrániť zdravie, bezpečnosť a primerané pohodlie prepravovaných zvierat, zabraňovať
znečistenie pozemnej komunikácie a obťažovanie verejnosti.
(2) Dopravca je povinný zabezpečiť prepravu v súlade s veterinárnymi predpismi a pokynmi
veterinárneho dohľadu, najmä
a) použiť na prepravu len vozidlo takého typu a vybavenia, ktoré je určené na prepravu
živých zvierat určitého druhu,
b) zabezpečiť, aby zvieratá boli správne ustajnené vo vozidle, najmä, aby nehrozila zmena
zaťaženia vozidla voľným pohybom zvierat počas prepravy, aby nebol presiahnutý limit
počtu zvierat alebo nápravová záťaž,
c) zabezpečiť primeranú pohodu zvierat počas prepravy, najmä správnym vetraním
ložného priestoru, ochranou zvierat pred dažďom, vetrom, nadmerným teplom alebo
mrazom,
d) zabezpečiť primeranú prestávku počas dlhšej viachodinovej cesty, aby zvieratá mohli
byť mimo vozidla, nakŕmiť sa a napojiť sa čistou vodou,
e) vopred ohlásiť termín nakládky, druh zvierat a trasu prepravy veterinárnej správe.
§ 40
53)
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ním súvisiacich
činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1155/97 (Ú.v. EÚ L
3,5.1.2005).
30
Preprava nadrozmerných vecí
(1) Nadrozmerné veci môže prepravovať len prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má
potrebnú technickú základňu, vhodné vozidlá a vyškolené osádky vozidiel a ďalšie osoby
zúčastnené na nakládke, vykládke, preprave alebo inej manipulácii s nadrozmernými vecami.
(2) Prepravu nadrozmerných vecí možno uskutočniť len po trase s dostatočnou nosnosťou
pozemných komunikácií vrátane mostov a dostatočne veľkým priezorom vzhľadom na mosty,
stromy a vzdušné vedenia.
R
SR
(3) Dopravca je povinný na prepravu nadrozmernej veci
a) použiť len vozidlo takého typu a nosnosti, ktoré je typovo schválené a určené na
prepravu nadrozmernej veci vzhľadom na jej dĺžku, šírku, výšku a hmotnosť,
b) vytýčiť trasu prepravy v súčinnosti s Policajným zborom a správcami pozemných
komunikácií,
c) použiť len osádku vozidla a iné osoby podieľajúce sa na nakládke, preprave a vykládke,
ktoré sú vyškolené na prepravu a manipuláciu s nadrozmernými vecami,
d) určiť čas a trasu prepravy tak, aby čo najmenej ohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky a iných účastníkov cestnej premávky,
e) upovedomiť o čase a trase prepravy obce na trase prepravy, ako aj vlastníkov
a správcov inžinierskych sietí, ktoré spravujú vzdušné vedenia alebo iné zariadenia na
trase prepravy,
f) chrániť majetok obyvateľov priľahlý k pozemnej komunikácii na trase prepravy.
VR
§ 41
Prepravné povolenia
(1) Ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, na uskutočnenie prepravy z územia
Slovenskej republiky do iného členského štátu prevádzkovateľ cestnej dopravy potrebuje licenciu
Spoločenstva podľa § 5 ods. 2.
M
D
(2) Ak medzištátna dohoda s nečlenským štátom neustanovuje inak, na uskutočnenie prepravy
z územia Slovenskej republiky do nečlenského štátu prevádzkovateľ cestnej dopravy potrebuje
povolenie podľa § 5 ods. 1 a vstupné prepravné povolenie príslušného orgánu štátu, po ktorého
území vedie trasa prepravy, alebo licenciu medzinárodnej organizácie54), po ktorého území
členského štátu tejto organizácie vedie trasa prepravy.
(3) Prepravné povolenia sú
a) jednorazové, ktoré oprávňujú uskutočniť jednu prepravu do iného štátu alebo cez
jeho územie do tretieho štátu a späť, a
b) trvalé, ktoré oprávňujú uskutočniť neobmedzený počet prepráv podľa písmena a)
spravidla v priebehu jedného kalendárneho roka.
(4) Prepravné povolenia môžu byť
a) adresné, ktoré príslušný orgán iného štátu alebo medzinárodná organizácia udelili
konkrétnemu prevádzkovateľovi cestnej dopravy, a
b) neadresné, ktoré príslušné orgány cudzích štátov a medzinárodná organizácia hromadne
pridelili Slovenskej republike spravidla na základe vzájomnosti alebo podľa
54)
Európska konferencia ministrov dopravy CEMT/ECMT.
31
medzištátnych dvojstranných dohôd s cieľom ich vnútroštátneho rozdelenia
prevádzkovateľom cestnej dopravy.
(5) Ak je počet prepravných povolení do iného štátu nižší než dopyt prevádzkovateľov cestnej
dopravy, prednostne sa odovzdajú prevádzkovateľom cestnej dopravy, ktorí uskutočňujú
a) prepravu tovaru vyrobeného v Slovenskej republike,
b) medzinárodnú príležitostnú dopravu na významné kultúrne a športové podujatia,
c) kombinovanú dopravu,
d) prepravu nadrozmernej veci,
e) prepravu rýchlo sa kaziacich potravín alebo
f) prepravu na plnenie významnej úlohy štátneho orgánu Slovenskej republiky.
SR
(6) Prepravné povolenie podľa odseku 5 možno odovzdať prevádzkovateľovi cestnej dopravy,
ak prepravu uskutoční vozidlom s užitočnou hmotnosťou vyššou ako 7,5 t, vrátane prípojného
vozidla, vozidlom, ktoré svojou konštrukciou a vybavením je na prepravu vhodné z hľadiska
typového schválenia, technickej kontroly a emisnej kontroly a nemá viac, ako sedem rokov od
roku výroby.
R
(7) Ak prevádzkovateľ cestnej dopravy nevyužije prepravné povolenie na uskutočnenie
prepravy alebo závažne poruší svoju povinnosť v cestnej doprave týkajúce sa osádky vozidla
alebo technického stavu vozidla počas uskutočňovania prepravy na základe prepravného
povolenie.
VR
(8) Udelenie adresného prepravného povolenia sprostredkúva dopravný správny orgán na
základe žiadosti prevádzkovateľa cestnej dopravy. Žiadosť treba podať najmenej 45 dní pred
plánovanou prepravou a v medzinárodnej pravidelnej doprave, najmenej sedem mesiacov pred jej
plánovaným začatím.
M
D
(9) Prepravné povolenie nemožno odovzdať osobe, ktorá nie je prevádzkovateľom cestnej
dopravy s povoleniami podľa § 5 ods. 1 alebo 2 a zapísaná v obchodnom registri, ani
prevádzkovateľovi cestnej dopravy, ktorý použil na prepravu cudzie prepravné povolenie,
sfalšoval prepravné povolenie alebo sfalšované prepravované povolenie vedome použil.
§ 42
Kabotáž
(1) Pravidlá kabotáže v rámci medzinárodnej dopravy pre držiteľov licencie Spoločenstva
upravujú osobitné predpisy55). Podmienky vykonania kabotáže na územie alebo cez územie
Slovenskej republiky zahraničným prevádzkovateľom cestnej dopravy usadeným v nečlenskom
štáte upravujú medzištátne dvojstranné zmluvy.
(2) Kabotáž na územie Slovenskej republiky je vylúčená na pravidelnú dopravu podľa § 9 ods.
1 písm. a) až c). Na medzinárodnú diaľkovú dopravu podľa § 9 ods. 1 písm. d) so zastávkou na
území Slovenskej republiky potrebuje zahraničný prevádzkovateľ cestnej dopravy usadený
v členskom štáte licenciu Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, dopravnú licenciu podľa § 10 a musí
zabezpečiť splnenie požiadaviek na pravidelnú dopravu podľa § 11 až 17.
55)
Kapitola III nariadenia (ES) č. 1072/2009 a kapitola V nariadenia (ES) č. 1073/2009.
32
(3) Na uzatváranie zmlúv o preprave, na technickú spôsobilosť, hmotnosti, rozmery,
konštrukciu a vybavenie vozidiel a na podmienky prepravy osobitných skupín cestujúcich
nebezpečných vecí, rýchlo sa kaziacich potravín, nadrozmerných vecí a živých zvierat sa pri
kabotážnej preprave na územie Slovenskej republiky vzťahuje tento zákon rovnako, ako na
vnútroštátne prepravy.
(4) Na kabotážne prepravy prípustné podľa osobitného predpisu v nákladnej doprave možno
použiť prenajaté vozidlo, ak je evidované v štáte, v ktorom má nájomca sídlo alebo miesto
podnikania v cestnej doprave, a ak je prenajaté bez vodiča, musia sa v ňom nachádzať doklady
podľa § 7 ods. 1 písm. h).
SR
(5) Dopravný správny orgán je oprávnený zakázať zahraničnému prevádzkovateľovi cestnej
dopravy medzinárodnú cestnú dopravu na územie alebo cez územie Slovenskej republiky, a to až
na päť rokov, ak opakovane poruší dôležitú povinnosť, ktorá mu na prevádzkovanie cestnej
dopravy vyplýva z medzinárodnej zmluvy, z osobitných predpisov podľa odseku 1 alebo z tohto
zákona.
TRETIA ČASŤ
VEREJNÁ SPRÁVA
R
§ 43
Základné ustanovenie
VR
(1) Verejnú správu v cestnej doprave vykonávajú dopravné správne orgány a orgány
odborného dozoru.
M
D
(2) Dopravnými správnymi orgánmi sú
a) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“),
b) krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „krajský úrad
dopravy“),
c) vyššie územné celky,
d) obce.
(3)
a)
b)
c)
d)
Orgánmi odborného dozoru sú
dopravné správne orgány,
Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce,
Policajný zbor a
colné orgány.
§ 44
Ministerstvo
(1) Ministerstvo
a) vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky koncepcie a rozvojové programy
v oblasti podnikania v cestnej doprave a účasti Slovenskej republiky na medzinárodnej
cestnej doprave,
b) dojednáva uzavretie medzinárodných zmlúv a dvojstranných medzištátnych dohôd
o medzinárodnej doprave s inými štátmi,
33
M
D
VR
R
SR
c) je príslušným na vydávanie a odoberanie licencií Spoločenstva v medzinárodnej
doprave56) a na vydávanie povolení na medzinárodnú pravidelnú dopravu57),
d) udeľuje a odníma dopravné licencie na zriadenie autobusovej linky v medzinárodnej
pravidelnej doprave,
e) schvaľuje cestovné poriadky v medzinárodnej pravidelnej doprave,
f) prideľuje orgánom iných štátov prepravné povolenia umožňujúce ich
prevádzkovateľom cestnej dopravy uskutočňovať prepravy na územie alebo cez územie
Slovenskej republiky a rozhoduje, v ktorých prípadoch možno prepravu na územie
alebo cez územie Slovenskej republiky uskutočniť bez prepravného povolenia,
g) odovzdáva prepravné povolenia pridelené príslušnými orgánmi iných štátov alebo
medzinárodnou organizáciou vnútroštátnym prevádzkovateľom cestnej dopravy
umožňujúce im uskutočniť prepravu na ich územie; ak ide o jednorazové prepravné
povolenia, môže tým poveriť krajský úrad dopravy,
h) je oprávnené zakázať zahraničnému prevádzkovateľovi cestnej dopravy vykonávať
cestnú dopravu na území Slovenskej republiky,
i) povoľuje zahraničnému prevádzkovateľovi cestnej dopravy kabotážnu prepravu58) na
území Slovenskej republiky v pravidelnej doprave a v nákladnej doprave a je oprávnené
požadovať od Európskej komisie prijatie ochranného opatrenia, ak sa preukáže závažné
porušenie vnútroštátneho dopravného trhu na území Slovenskej republiky alebo
v niektorej jeho časti,
j) plní úlohu kontaktného miesta zodpovedného za medzinárodnú výmenu informácií
s orgánmi ostatných členských štátov podľa osobitného predpisu59),
k) je orgánom príslušným uznávať60) v prípadne pochybnosti pravosť dokladov
o bezúhonnosti, o finančnej spoľahlivosti a o odbornej spôsobilosti vydané v členskom
štáte usadenia na účely udelenia povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej
dopravy a na účely uznania bezúhonnosti vedúceho dopravy,
l) vedie podľa osobitného predpisu61) vnútroštátny elektronický register podnikov cestnej
dopravy, ktoré sú držiteľmi povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa
cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1, a zabezpečuje sprístupnenie jeho obsahu príslušným
orgánom iných členských štátov podľa osobitného predpisu62) a dopravným správnym
orgánom, kontrolným orgánom a orgánom štátneho dozoru,
m) podáva Európskej komisii správy o činnosti požadované podľa osobitných predpisov63)a
každoročne podáva Európskej komisii správu o porušeniach a pokutách pri výkone
kontroly prepravy nebezpečných vecí na cestách za uplynulý kalendárny rok,
n) vydáva osvedčenia vodiča64),
o) vydáva osvedčenia o odbornej príprave bezpečnostných poradcov prepravy
nebezpečných vecí a osvedčenia o školení vodiča vozidla prepravujúceho nebezpečné
veci,
56
) Články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a kapitola II nariadenia (ES) č. 1073/2009.
Kapitola III nariadenia (ES) č. 1073/2009.
58
) Kapitola III nariadenia (ES) č. 1072/2009 a kapitola V nariadenia (ES) č. 1073/2009.
59)
Článok 18 a 24 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a články 11 až 13 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
60)
Články 19 až 21 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
61)
Článok 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a článok 14 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2009 o minimálnych požiadavkách na údaje vkladané do
vnútroštátneho elektronického registra podnikov cestnej dopravy (Ú.v. EÚ L 339, 22.12.2009).
62)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1213/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá
týkajúce sa vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy (Ú.v.
EÚ L 335, 18.12.2010).
63)
Článok 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a článok 17 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
64)
Článok 5 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
57)
34
p) ukladá sankcie za porušenie predpisov Európskej únie podľa osobitného predpisu65),
vrátane pokút za správne delikty,
q) schvaľuje a zabezpečuje výrobu a distribúciu úradných tlačív prepravných povolení,
licencií, osvedčení a preukazov vydávaných podľa tohto zákona,
r) rozhoduje o udelení výnimky z práv cestujúcich v osobitnej pravidelnej doprave podľa
osobitného predpisu66 , ak podstatná časť trasy prepravy vedie po území nečlenského
štátu,
s) je príslušné uzatvoriť so štátom, ktorý je účastníkom zmluvy ADR,67) dohodu, ktorej
obsahom je určenie dopravných operácií s nebezpečnými vecami, ktoré sa budú na ich
území dočasne vykonávať odchylne od zmluvy ADR; uzatvorenie dohody oznamuje
Európskej hospodárskej komisii Organizácie spojených národov.
VR
R
SR
(2) Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti
a) o označovaní vozidiel obchodným menom a o vybavenosti technickej základne,
b) o obsahu návrhov na začatie konaní podľa tohto zákona,
c) o školení a skúškach vodičov a bezpečnostných poradcov prepravy nebezpečných vecí,
d) o odovzdávaní a spôsobe používania prepravných povolení,
e) o preukazovaní odbornej spôsobilosti v taxislužbe a o preukaze vodiča vozidla
taxislužby,
f) o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovania a schvaľovania,
g) o preukazovaní finančnej spoľahlivosti,
h) o postupe kontroly prepravy nebezpečných vecí na cestách a o vzore normalizačného
formulára o porušeniach a pokutách,
i) o výkone odborného dozoru a preukazovaní sa preukazom povereného zamestnanca
a vzor preukazu.
M
D
(3) Ministerstvo vedie jednotný informačný systém, ktorým v medzinárodnej nákladnej
doprave eviduje, sleduje a vyhodnocuje vývoj ponuky prepravných kapacít, najmä počet
prevádzkovateľov nákladnej dopravy, ich finančnú spoľahlivosť a počet vozidiel, vývoj dopytu po
prepravných výkonoch a vývoj prepravných nákladov a cien na trhu nákladnej dopravy. Krajské
úrady dopravy a vybraní prevádzkovatelia nákladnej dopravy a odosielatelia vecí sú povinní
poskytnúť ministerstvu potrebné údaje.
§ 45
Krajský úrad dopravy
Krajský úrad dopravy
a) udeľuje a odníma povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy68),
b) udeľuje a odníma koncesie na výkon taxislužby a preukazy vodiča vozidla taxislužby,
c) odovzdáva na základe poverenia ministerstva jednorazové prepravné povolenia
pridelené príslušným orgánom iného štátu prevádzkovateľom cestnej dopravy,
d) vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa
osobitného predpisu69,
65)
Články 12 a 13 nariadenia (ES) č. 1072/2009.
Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 181/2011.
67)
Kapitola 1.5 zmluvy ADR.
68)
Kapitoly II a III nariadenia (ES) č. 1071/2009.
69)
Článok 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
66)
35
e) zriaďuje skúšobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy
a prevádzkovateľov cestnej dopravy70) podľa § 6 ods. 6 na výkon taxislužby, vymenúva
a odvoláva ich členov a zabezpečuje organizačno-technicky ich činnosť,
f) vydáva na základe výsledku skúšky osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods.
9,
g) je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra podnikov cestnej
dopravy,
h) ukladá pokuty za správne delikty prevádzkovateľom cestnej dopravy a prejednáva
priestupky v cestnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode.
§ 46
Vyšší územný celok
R
SR
Vyšší územný celok
a) udeľuje a odníma dopravné licencie na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy,
a vedie ich evidenciu,
b) schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy okrem mestskej dopravy,
c) je objednávateľom dopravných služieb v územnom obvode, zostavuje plán dopravnej
obslužnosti kraja a uzaviera s prevádzkovateľmi pravidelnej dopravy zmluvy o
službách okrem mestskej dopravy, kontroluje ich plnenie a poskytuje im príspevok,
d) je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra podnikov cestnej
dopravy,
e) ukladá pokuty za správne delikty a prejednáva priestupky v pravidelnej doprave, ku
ktorým došlo v jeho územnom obvode.
VR
§ 47
Obec
M
D
Obec
a) udeľuje a odníma dopravné licencie v mestskej doprave,
b) dáva súhlas na zriadenie autobusovej zastávky v obci v konaní o udelenie dopravnej
licencie na autobusovú linku prechádzajúcu obcou,
c) určuje prevádzkovateľom cestnej dopravy stanovištia v obci na odstavenie
a parkovanie vozidiel mimo ich technickej základne,
d) určuje stanovištia vozidiel taxislužby v obci a ich kapacitu a označenie dopravnými
značkami,
e) schvaľuje cestovný poriadok autobusových liniek v mestskej doprave,
f) vyjadruje sa v konaní o schválenie cestovného poriadku autobusových liniek, ktoré
prechádzajú obcou alebo v nej majú východiskovú alebo konečnú zastávku,
g) je objednávateľom dopravných služieb v obci, zostavuje plán dopravnej obslužnosti
v obci a uzatvára s prevádzkovateľom mestskej dopravy zmluvu o službách, kontroluje
jej plnenie a poskytuje príspevok,
h) ukladá pokuty za správne delikty a prejednáva priestupky v pravidelnej doprave a v
taxislužbe, ku ktorým došlo v obci.
§ 48
Odborný dozor
70)
Článok 8 a 9 a príloha I nariadenia (ES) č. 1071/2009.
36
(1) Odborným dozorom je kontrola
a) prevádzkovateľov cestnej dopravy, či prevádzkujú cestnú dopravu v súlade s týmto
zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré upravujú
prevádzkovanie cestnej dopravy,
b) vybavenia a technickej spôsobilosti prevádzkovaných vozidiel a technickej základne
prevádzkovateľov cestnej dopravy,
c) postavenia vodičov a ostatných členov osádok a bezpečnostných poradcov,
d) dopravcov, odosielateľov a príjemcov v prepravách nebezpečných vecí, rýchlo sa kaziacich
potravín vecí, nadrozmerných vecí a živých zvierat,
e) prevádzkovej povinnosti, prepravnej povinnosti a tarifnej povinnosti dopravcov
a vybavovanie reklamácií cestujúcich v pravidelnej doprave a
f) dodržiavania podmienok, za ktorých bolo vydané osvedčenie vodiča.
SR
(2) Odborný dozor sa vykonáva kontrolami na cestách, vo vozidlách a v technickej základni
prevádzkovateľa cestnej dopravy.
(3) Ministerstvo vykonáva odborný dozor nad medzinárodnou dopravou, nad prepravami do
iných štátov a z iných štátov a nad kabotážou na území Slovenskej republiky a pravidelne
kontroluje trvanie zákonných požiadaviek, ktoré boli podkladom na vydanie povolení, licencií
Spoločenstva, dopravných licencií, koncesií a preukazov a osvedčení vodiča.
R
(4) Krajský úrad dopravy vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji a kontroluje
vozidlá, vodičov a technickú základňu prevádzkovateľov cestnej dopravy v kraji.
VR
(5) Vyšší územný celok vykonáva odborný dozor nad pravidelnou dopravou a kontroluje
plnenie povinností prevádzkovateľov pravidelnej dopravy vo svojom územnom obvode, najmä
vybavenie technickej základne, dodržiavanie prevádzkovej povinnosti a tarifnej povinnosti,
dodržiavanie prepravného poriadku a cestovného poriadku a plnenie záväzku zo zmluvy o
službách.
M
D
(6) Obec vykonáva odborný dozor nad mestskou dopravou a taxislužbou a kontroluje plnenie
povinností prevádzkovateľov pravidelnej dopravy na území obce, najmä vybavenie technickej
základne dodržiavanie prevádzkovej povinnosti a tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného
poriadku a cestovného poriadku a plnenie záväzku zo zmluvy o službách, a
prevádzkovateľov taxislužby.
(7) Policajný zbor kontroluje na cestách technickú spôsobilosť vozidiel, vybavenie
prepravnými a sprievodnými dokladmi a označenie vozidiel a spôsobilosť vodičov a osádky na
cestnú premávku.
(8) Colné orgány kontrolujú doklady prevádzkovateľov cestnej dopravy v medzinárodnej
doprave a v preprave do iných štátov a z iných štátov potrebné podľa osobitných predpisov
a medzinárodných zmlúv.
(9) Kontroly v rámci odborného dozoru podľa odsekov 4 až 6 vykonávajú osoby poverené
výkonom kontroly v rozsahu udeleného oprávnenia. Svoju príslušnosť k orgánu odborného dozoru
a rozsah oprávnenia preukazujú preukazom.
§ 49
Oprávnenia odborného dozoru
37
(1) Osoba poverená výkonom odborného dozoru je pri výkone kontroly oprávnená
a) vstupovať do prevádzkových priestorov technickej základne a do prevádzkovaných
vozidiel,
b) nahliadať do dokladov a evidencií v jeho prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,
c) kontrolovať taxametre vozidiel taxislužby a záznamové zariadenia vozidiel,
d) kontrolovať označenie vozidiel povinné podľa tohto zákona,
e) kontrolovať podmienky prepravy cestujúcich a ich batožiny v pravidelnej doprave a
prepravy autobusových zásielok a prepravy vecí a živých zvierat v nákladnej doprave.
(2) Osoba podľa odseku 1 je oprávnená prepravovať sa bezplatne v kontrolovanom vozidle, ak
kontrolný úkon možno uskutočniť len v pohybujúcom sa vozidle.
SR
(3) Ak osoba podľa odseku 1 zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti
kontrolovaného, upozorní ho a vyzve ho na jeho bezodkladné odstránenie namieste a ak to nie je
možné, tak v určenej primeranej lehote.
(4) Osoba podľa odseku 1 je oprávnená na zabezpečenie výkonu kontroly ukladať poriadkové
pokuty, zadržať osvedčenia a preukazy a zakázať pokračovanie prepravy. Poriadkovú pokutu
môže uložiť namieste do 500 eur, a to aj opakovane. Od jej zaplatenia môže celkom alebo
čiastočne upustiť, ak kontrolovaný poskytol požadovanú súčinnosť.
R
§ 50
Nápravné opatrenia
VR
(1) Orgán odborného dozoru môže dať podnet na pozastavenie platnosti alebo na odňatie
povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 alebo licencie
Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, ak zistí, že prevádzkovateľ cestnej dopravy závažným spôsobom
alebo opakovane porušil povinnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo stratil finančnú
spoľahlivosť alebo odbornú spôsobilosť.
M
D
(2) Orgán odborného dozoru môže dať podnet na odňatie dopravnej licencie, ak kontrolou zistí
niektorý z dôvodov na odňatie dopravnej licencie podľa § 10 a 11, alebo na odňatie koncesie, ak
zistí niektorý z dôvodov podľa § 27.
(3) Orgán odborného dozoru môže dať podnet dopravnému správnemu orgánu na vyhlásenie
vedúceho dopravy za nespôsobilého na riadenie dopravných činností podniku prevádzkovateľa
cestnej dopravy, ak zistí, že stratil bezúhonnosť.
(4) Policajný zbor môže zastaviť a odstaviť vozidlo na ceste a prerušiť alebo zakázať ďalšiu
prepravu, ak zistí, že
a) vozidlo nie je schválené na uskutočňovanú prepravu, nemá osvedčenie o typovom
schválení, nie je označené podľa zákona alebo jeho aktuálny technický stav, upevnenie
vecí, preťaženosť alebo iný obdobný nedostatok ohrozuje bezpečnosť osádky,
cestujúcich, prepravovaných vecí alebo živých zvierat alebo bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky,
b) vodič nemá pri sebe potrebné doklady o vozidle, o prepravovaných veciach alebo živých
zvieratách alebo doklady vodiča.
38
(5) Policajný zbor môže povoliť dokončenie prerušenej prepravy, ak náprava zistených
nedostatkov nie je možná namieste, ale až v technickej základni alebo v servise, a dokončenie
prepravy po určenej trase bezprostredne neohrozuje bezpečnosť osádky vozidla, cestujúcich,
prepravovaných vecí alebo živých zvierat, ani bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak to nie
je možné, prevádzkovateľ cestnej dopravy musí na pokyn Policajného zboru zabezpečiť náhradné
vozidlo a prestup cestujúcich alebo prekládku vecí alebo živých zvierat alebo náhradnú osádku
vozidla.
§ 51
Správne delikty
M
D
VR
R
SR
(1) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 do 15 000 eur prevádzkovateľovi cestnej
dopravy, ktorý
a) prevádzkuje cestnú dopravu bez vymenovania vedúceho dopravy, alebo vymenovanému
vedúcemu dopravy neumožňuje skutočne a sústavne riadiť dopravné činnosti podniku,
b) vymenoval za vedúceho dopravy osobu, ktorá nespĺňa predpísané požiadavky na odbornú
spôsobilosť alebo na bezúhonnosť,
c) neoznámil dopravnému správnemu orgánu, koho vymenoval za vedúceho dopravy, alebo
zmenu v osobe vedúceho dopravy,
d) nezabezpečil, aby sa vedúci dopravy zúčastňoval pravidelnej odbornej prípravy v určených
časových intervaloch alebo rekvalifikačného kurzu,
e) neoznámil dopravnému správnemu orgánu v ustanovenej lehote zmenu údaja evidovaného
vo vnútroštátnom elektronickom registri podnikov cestnej dopravy,
f) prevádzkuje autobusovú linku bez dopravnej licencie alebo licencie Spoločenstva, alebo v
čase, keď ich platnosť bola pozastavená, alebo po odňatí licencie,
g) prevádzkuje kabotáž v rozpore s ustanovenými pravidlami alebo bez jazdného listu,
h) nevrátil dopravnému správnemu orgánu osvedčenie vodiča, ak vodič prestal spĺňať
podmienky, za ktorých bolo vydané,
i) nemá v Slovenskej republike vo vlastných alebo prenajatých priestoroch skutočné
a stabilné miesto usadenia podniku, neprevádzkuje nevyhnutnú technickú základňu
a vozidlový park alebo nemá v sídle podniku doklady o podnikaní v cestnej doprave,
najmä povolenia a licencie, účtovné doklady, evidenciu zamestnancov a prevádzkovaných
vozidiel,
j) prevádzkuje cestnú dopravu alebo taxislužbu vozidlami, ktoré nie sú typovo schválené na
uskutočňované prepravy, nemajú platné osvedčenie o emisnej kontrole alebo technickej
kontrole alebo prevádzkované vozidlá nie sú označené ustanoveným spôsobom,
k) prevádzkuje taxislužbu bez koncesie alebo v rozpore s ňou, poskytuje dopravné služby
taxislužby vodičom, ktorý nemá preukaz vodiča vozidla taxislužby.
(2) Objednávateľ dopravných služieb uloží pokutu od 500 do 10 000 eur prevádzkovateľovi
pravidelnej dopravy, ktorý
a) nevedie účtovníctvo o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku oddelene od ostatného
podnikového účtovníctva,
b) poskytol objednávateľovi dopravných služieb neúplné alebo nepravdivé údaje o nákladoch
a príjmoch z plnenia záväzku alebo metóde výpočtu straty alebo o rozsahu plnenia záväzku
počas platnosti zmluvy o službách s cieľom získať príspevok,
c) použil príspevok na iný účel alebo iným spôsobom než bol dohodnutý v zmluve
o službách,
39
d) použil na plnenie záväzku vykonávajúceho dopravcu alebo subdodávateľa, hoci to nebolo
dohodnuté v zmluve o službách, ani dodatočne povolené objednávateľom dopravných
služieb.
SR
(3) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 do 5 000 eur dopravcovi, ktorý
a) nezverejnil prepravný poriadok alebo v pravidelnej doprave cestovný poriadok
ustanoveným spôsobom,
b) neposkytuje dopravné služby cestujúcim podľa dopravnej licencie alebo porušuje
prevádzkovú povinnosť, prepravnú povinnosť alebo tarifnú povinnosť,
c) predáva cestovné lístky a miestenky netransparentným spôsobom v rozpore s tarifnými
podmienkami, najmä bez možnosti rezervácie a skoršej kúpy, diskrimináciou alebo
uprednostňovaním niektorej skupiny cestujúcich, alebo bez potvrdenia o zaplatení
cestovného, príplatkov, zliav a iných úhrad,
d) predáva cestovné lístky a miestenky na autobusovej linke drahšie než je maximálne
základné cestovné dohodnuté v zmluve o službách alebo povolené objednávateľom
dopravných služieb, alebo neoprávnene požaduje príplatky a iné úhrady alebo
svojvoľne neposkytuje zľavy jednotlivým skupinám cestujúcich,
e) prevádzkuje taxislužbu bez zverejnenia prepravného poriadku alebo bez zverejnenia
tarify cestovného vo vozidle taxislužby,
f) prevádzkuje taxislužbu za ceny, ktoré nie sú v súlade s tarifou cestovného.
R
(4) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 1 000 do 15 000 eur vlastníkovi alebo správcovi
autobusovej stanice, ktorý neposkytuje služby všetkým dopravcom v pravidelnej doprave, ktorý
majú v nej zastávku autobusovej linky, alebo ich poskytuje diskriminačne.
VR
(5) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 200 do 2 000 eur dopravcovi, odosielateľovi
alebo príjemcovi, ktorý porušil svoje povinnosti pri nakládke, preprave alebo vykládke
nebezpečných vecí, rýchlo sa kaziacich potravín alebo preprave živých zvierat vyplývajúce zo
zmluvy ADR, osobitných predpisov a tohto zákona.
M
D
(6) Správny orgán uloží pokutu za konania podľa odsekov 1 až 5 od 5 000 do 50 000 eur, ak
ide o opakované konanie, ku ktorému došlo do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia
o uložení predchádzajúcej pokuty.
(7) Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť vplyvu na pravidelnosť
a spoľahlivosť cestnej dopravy, na následky na zdravie, majetok a životné prostredie a na trvanie
protiprávneho stavu.
(8) Konanie o uloženie pokuty možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, v ktorom sa
príslušný správny orgán dozvedel o konaní podľa odsekov 1 až 6; najneskôr do troch rokov odo
dňa, keď k takému konaniu došlo.
(9) Výnos pokút je podľa vecnej príslušnosti správneho orgánu príjmom štátneho rozpočtu,
rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce.
§ 52
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
40
M
D
VR
R
SR
a) prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej
dopravy,
b) ako vlastník alebo správca verejnej komunikácie neumožní zriadenie zastávky
autobusovej linky a umiestnenie jej označníka alebo zariadenie na výdaj cestovných
lístkov alebo ich údržbu a opravy,
c) ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať kópiou povolenia podľa § 5 ods. 1
alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, jazdným listom, sprievodnými dokladmi
o prepravovaných veciach, živých zvieratách alebo dokladmi vodiča,
d) ako vodič vozidla prepravujúceho nebezpečné veci nezabezpečí v súlade so zmluvou
ADR, aby v špeciálnom vozidle bola povinná výbava, sprievodné doklady a prepravné
pokyny od odosielateľa nebezpečných vecí, osvedčenie o odbornej spôsobilosti
a o školení vodiča, aby boli až do vykládky prepravné obaly riadne uzatvorené
a označené, aby boli použité správne výstražné tabule, značky a bezpečnostné nálepky
a aby bolo špeciálne vozidlo vhodne zaparkované .
e) vykonáva funkciu vedúceho dopravy bez právneho vzťahu k prevádzkovateľovi cestnej
dopravy podľa osobitného predpisu alebo pre viacerých prevádzkovateľov cestnej
dopravy než je prípustné podľa osobitného predpisu a tohto zákona; to neplatí, ak má
výnimku od dopravného správneho orgánu,
f) vykonáva funkciu vedúceho dopravy napriek tomu, že dopravný správnu orgán alebo
príslušný správny orgán členského štátu usadenia ho vyhlásil za nespôsobilého
samostatne sústavne riadiť dopravné činnosti podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy,
g) narúša bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu cestujúcich, najmä obťažovaním
cestujúcich alebo osádky vozidla hlukom alebo zápachom, prepravou nevhodnej
príručnej batožiny alebo zvieraťa alebo znečistí vozidlo,
h) neuposlúchne pokyn alebo príkaz vodiča alebo iného člena osádky vozidla, revízora
alebo dispečera na zaistenie bezpečnosti cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky,
i) sa neoprávnene zdržiava v priestoroch dopravcu, ktoré nie sú určené cestujúcim alebo
verejnosti, alebo vo vozidle, ktoré nevykonáva cestnú dopravu, a neuposlúchne výzvu
na ich opustenie,
j) fajčí na miestach, kde to nie je podľa tohto zákona dovolené.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 5 000 eur, podľa odseku 1
písm. b) pokutu do 3 000 eur, podľa odseku 1 písm. c) a f) pokutu do 500 eur, podľa odseku 1
písm. h) až j) pokutu do 200 eur.
(3) Zákaz činnosti možno uložiť za priestupky podľa odseku 1 písm. c) až f).
(4) V blokovom konaní možno uložiť blokovú pokutu za priestupky podľa odseku 1 písm. c)
až j) do 100 eur. V rozkaznom konaní možno uložiť za priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b)
pokutu do 1000 eur.
(5) V blokovom konaní môžu priestupky podľa odseku 1 písm. h) až j) prejednávať aj revízori
a priestupky podľa odseku 1 písm. h) a i) aj dispečeri.
(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
(7) Výnos pokút je podľa vecnej príslušnosti správneho orgánu príjmom štátneho rozpočtu,
rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce. Výnos blokových pokút je príjmom
dopravcu.
41
§ 53
Konania
(1) Ak ďalej nie jen ustanovené inak, na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný
predpis o správnom konaní.
(2) Na povoľovanie výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy sa vzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní, ak osobitný predpis71) neustanovuje inak.
(3) Na udeľovanie licencie Spoločenstva na medzinárodnú pravidelnú dopravu a na
medzinárodnú nákladnú dopravu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak osobitné
predpisy72) neustanovujú inak.
VR
R
SR
(4) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje
a) na zriaďovanie skúšobných komisií, vymenúvanie ich členov a na ich rozhodovanie
o výsledku skúšky,
b) na schvaľovanie cestovných poriadkov a ich zmien,
c) na udeľovanie súhlasu obce s umiestnením zastávky pravidelnej dopravy a jej
označníka v obci a na určovanie názvu zastávky,
d) na vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, osvedčení o odbornej príprave
bezpečnostných poradcov a osvedčení vodiča,
e) na vydávanie osvedčenia o vykonávaní dopravy pre vlastnú potrebu,
f) na odovzdávanie prepravných povolení prevádzkovateľom cestnej dopravy na prepravy
do iných štátov,
g) na poskytovanie prepravných povolení orgánom iných štátov na prepravy na územie
alebo cez územie Slovenskej republiky.
§ 54
Miestna príslušnosť
M
D
(1) V konaní o udelenie a odňatie dopravnej licencie na zriadenie autobusovej linky
v pravidelnej doprave, je miestne príslušným dopravný správny orgán, v ktorého územnom
obvode je východisková zastávka. Zriadiť autobusovú linku, ktorej trasa presahuje územný obvod
tohto dopravného správneho orgánu, môže len so súhlasom dopravných správnych orgánov
rovnakého druhu a stupňa v územných obvodoch na trase autobusovej linky.
(2) V ostatných konaniach je miestne príslušným správny orgán, v ktorého územnom obvode
má žiadateľ bydlisko alebo sídlo.
§ 55
Návrh na udelenie povolenia na
výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
(1) Návrh na začatie konania o udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa
cestnej dopravy obsahuje,
a) ak ide o fyzickú osobu - meno a priezvisko s titulmi, dátum narodenia, adresu obvyklého
bydliska73) ; ak ide o podnikateľa, aj identifikačné číslo organizácie (ďalej len „IČO“),
71)
72)
Články 10 až 15 nariadenia (ES) č. 1071/2009
Články 4 až 7 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a články 6 až 10 nariadenia (ES) č. 1073/2009.
42
SR
označenie podnikateľského registra alebo zoznamu, v ktorom je zapísaný, a predmet
podnikania;
b)ak ide o právnickú osobu – názov, adresu sídla, právnu formu a IČO; ak ide
o podnikateľa, obchodné meno, údaj o registrácii v obchodnom vestníku a predmet
podnikania,
c) meno a priezvisko s titulmi vedúceho dopravy, dátum narodenia, adresu bydliska a údaj, či
ide o zamestnanca v pracovnom pomere na určený týždenný pracovný čas, o manažéra na
základe manažérskej zmluvy, o spoluvlastníka podniku navrhovateľa alebo
o akcionára podniku navrhovateľa; to neplatí, ak navrhovateľ je fyzická osoba, ktorá bude
sama vykonávať funkciu vedúceho dopravy ako samostatne zárobkovo činná osoba,
d) údaje potvrdzujúce stabilné miesto usadenia74) navrhovateľa v Slovenskej republike podľa
§ 6 ods. 2, najmä údaje o sídle vedenia podniku, o sídle a vybavení technickej základne, o
druhovej a typovej skladbe vozidlového parku a o mieste garážovania alebo parkovanie
vozidiel a o počte osádok vozidiel a ich skladbe z hľadiska skupín vodičských oprávnení,
e) údaje preukazujúce splnenie základných požiadaviek na vek, spôsobilosť na právne úkony
a bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu a vedúceho dopravy podľa § 6 ods. 3 a 4,
f) údaje preukazujúce splnenie požiadaviek na finančnú spoľahlivosť podniku a na odbornú
spôsobilosť členov štatutárneho orgánu a vedúceho dopravy podľa § 6 ods. 5 a 6,
g) navrhovaný druh a rozsah cestnej dopravy, ktorú hodlá prevádzkovať.
R
(2) Prílohou návrhu podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje podľa odseku 1 písm. d) až
e). Podrobnosti ustanoví vykonávací predpis.
VR
§ 56
Návrh na udelenie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu
M
D
(1) Návrh na začatie konania o udelenie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu
obsahuje
a) údaje podľa § 55 ods. 1 písm. a) až c),
b) číslo a dátum povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
c) údaje týkajúce sa autobusovej linky alebo liniek, na ktorých hodlá prevádzkovať
pravidelnú dopravu, najmä údaje o jej trase, počte a umiestnení zastávok, o prístupe na
autobusovú stanicu, o počte a skladbe autobusov a o predpokladanom počte denných
spojov,
d) údaje o tarife cestovného,
e) navrhovaný deň začatia prevádzkovania autobusovej linky a návrh na dĺžku jej
prevádzkovania.
(2) Prílohou návrhu podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje podľa odseku 1 písm. a) a
b). Podrobnosti ustanoví vykonávací predpis.
(3) Ak ide o navrhovateľa, ktorý ešte nie je držiteľom povolenia na výkon povolania
prevádzkovateľa cestnej dopravy na pravidelnú dopravu, konanie o udelenie povolenia na výkon
povolania na prevádzkovanie cestnej dopravy a konanie o udelenie dopravnej licencie možno
spojiť do jedného konania.
§ 57
Návrh na udelenie koncesie na taxislužbu
73)
74)
Článok 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
Článok 5 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
43
(1) Návrh na začatie konania o udelenie koncesie na taxislužbu obsahuje
a) údaje podľa § 55 ods. 1 písm. a) a b),
b) osvedčenie o odbornej spôsobilosti a údaje o finančnej spôsobilosti podniku
a bezúhonnosti štatutárneho orgánu podniku,
c) údaje o stabilnom mieste vedenia podniku, o sídle technickej základne,
d) identifikačné údaje o vozidlách taxislužby, a to druh, typ a evidenčné číslo, vek a počet
najazdených kilometrov, údaje o technickej kontrole a o emisnej kontrole a údaj o tom,
či sú vo vlastníctve, v nájme alebo v lízingu,
e) o mieste a právnom vzťahu k stanovišťu taxislužby,
f) zoznam vodičov vozidiel taxislužby a údaje o ich spôsobilosti na vedenie vozidiel,
a o ich odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti a o preukazoch vodiča vozidla taxislužby,
g) údaj o existencii a prevádzkových a technických možnostiach dispečingu.
SR
(2) Prílohou návrhu podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje podľa odseku 1 písm. b)
až g). Podrobnosti ustanoví vykonávací predpis.
§ 58
Návrh na udelenie licencie Spoločenstva
R
Návrh na udelenie licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2 obsahuje
a) údaje podľa § 55 ods. 1 písm. a) až c),
b) údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov75).
VR
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 59
Prechodné ustanovenia
M
D
(1) Živnostenské oprávnenia na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy vydané do 30. júna
2010 sa od 1. júna 2012 nepovažujú za povolenia prevádzkovať taxislužbu a od 1. júna 2015
prevádzkovať vnútroštátnu cestnú dopravu.
(2) Konania o sankciách začaté pred 4. decembrom 2011 sa dokončia podľa doterajších
predpisov; ostatné konania sa dokončia podľa tohto zákona.
(3) Špeciálne vozidlá a cisterny vyrobené pred 1. januárom 1997 v súlade s technickými
požiadavkami platnými do 31. decembra 1996, možno používať vo vnútroštátnej nákladnej
doprave aj po 4. decembri 2011, ak sú udržiavané na požadovanej bezpečnostnej úrovni. Rovnako
sa môžu po 4. decembri 2011 používať vo vnútroštátnej cestnej doprave aj cisterny vyrobené po 1.
januári 1997 v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/55/ES v znení
platnom v deň výroby cisterny.
(4) Požiadavky na zobrazenie a umiestnenie kódu núdzových opatrení a výstražného štítku
podľa doterajších predpisov na špeciálnych vozidlách registrovaných v Slovenskej republike
75)
Články 4 až 10 nariadenia (ES) č. 1073/2009 a články 4 až 7 nariadenia (ES) č. 1072/2009..
44
možno do 31. decembra 2012 používať vo vnútroštátnej preprave nebezpečných vecí namiesto
identifikačného čísla nebezpečnosti uvedeného v zmluve podľa § 32 ods. 1.
(5) Obmedzenia týkajúce sa prepravy dioxínov a furánov podľa doterajších predpisov
zostávajú v platnosti aj po 4. decembri 2011.
(6) Povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do uplynutia času ich platnosti podľa
doterajších predpisov a ich nahradenia povoleniami, dopravnými licenciami a inými
rozhodnutiami a osvedčeniami podľa osobitných predpisov76) a tohto zákona.
(7) Osobitný predpis podľa § 13 ods. 1 sa vzťahuje na práva cestujúcich vo vnútroštátnej
diaľkovej doprave od 1. marca 201777).
SR
§ 60
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa vykonávajú a preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené
v prílohe č. 1.
R
§ 61
Zrušovacie ustanovenia
VR
Zrušujú sa
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení
zákona č. 222/1996 Z.z., zákona č. 386/1996 Z.z., zákona č. 58/1997 Z.z., zákona č. 340/2000
Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 506/2002 Z.z., zákona č. 534/2003 Z.z., zákona č.
114/2004 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 43/2007 Z.z., zákona č. 435/2008 Z.z., zákona
č. 488/2009 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 558/2010 Z.z. a zákona č. 158/2011 Z.z.;
M
D
2. vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej
doprave, v znení vyhlášky č. 109/2003 Z.z., zákona č. 534/2003 Z.z. a vyhlášky č. 357/2007 Z.z.;
3. vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 363/1996
Z.z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave.
§ 62
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 4. decembra 2011.
Príloha
k zákonu č. /2011 Z.z.
76)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009, nariadenie (ES) č. 1072/2009, nariadenie (ES) č. 1073/2009 a nariadenie
(ES) č. 181/2011.
77)
Článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 181/2011.
45
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES z 18. januára 2006 o používaní
vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (Ú.v. EÚ L 102, 4.2.2006),
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008
o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú.v. EÚ L 260, 31.9.2008) v znení
rozhodnutia Komisie 2009/240/ES (Ú.v. EÚ L 71, 17.3.2009), smernice Komisie
2010/61/EÚ (Ú.v. EÚ L 233, 3.9.2010) a rozhodnutia Komisie 2011/26/EÚ (Ú.v. EÚ L 13,
18.1.2011).
SR
3. Smernica Komisie 2010/61/ES z 2. septembra 2010, ktorou sa prílohy k smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného
tovaru prvýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú.v. EÚ L 233, 3.9.2010).
M
D
VR
R
4. Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1996 o jednotných postupoch kontroly cestnej
prepravy nebezpečného tovaru (Ú.v. ES L 249, 17.10.1995) v znení smernice Rady
2001/26/ES (Ú.v. ES L 168, 23.6.2001) a smernice Komisie 2004/112/ES (Ú.v.EÚ L 367,
14.12.2004).
46
Download

Pracovný návrh zákona o cestnej doprave - tlač.pdf