GKÚ Bratislava
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Piešťany
Obec: PIEŠŤANY
Katastrálne územie: Piešťany
Dátum vyhotovenia 06.06.2013
Čas vyhotovenia:
10:01:42
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7937
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
10107
Výmera v m2 Druh pozemku
1063 Zastavané plochy a
nádvoria
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
15
1
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo
Druh stavby Popis stavby
Druh ch.n.
Umiest. stavby
4751 10107
9 BYTOVY DOM
Legenda:
Druh stavby:
9 - Bytový dom
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
1
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Byt
Vchod :
32
1. p.
Byt č. 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Kučerková
Ivona
r.
Pokorná,
M.Bela 4751/32, Piešťany, PSČ 921 01, SR
1
Dátum narodenia :
28.04.1969
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
32
V 734/00-Kúpna zml.-1397/00
1. p.
Byt č. 2
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Zelinka
Ľubomír
r.
Zelinka
a Jana Zelinková r. Žitňanská, M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
2
Dátum narodenia :
10.01.1961
Dátum narodenia :
20.12.1965
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
zmluva o prevode vlastníctva bytu V 687/98-852/98
1/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
32
2. p.
Byt č. 3
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 Šimo Ján a Romana r. Kirková, Mateja Bela 4751/32, Piešťany, PSČ 921 01, SR
16.12.1969
Dátum narodenia :
15.02.1968
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
32
V 2042/98-kúpna zmluva bytu s vecným br.a zál.právom-2645/98
V 3041/98-Zml.o zruš.vec.bremena-680/99
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3545/97-42/98
2. p.
Byt č. 4
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 Gajarská Mária r. Šimová, M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
29.01.1959
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
32
R 544/02-Zruš.predkup.práva-2306/02
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3451/97-43/98
3. p.
Byt č. 5
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Trúsik Dušan r. Trúsik, M.Bela 4751/32, Piešťany, PSČ 921 01, SR
27.06.1983
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Vchod :
32
V 1290/07-Kúpna zmluva bytu a zmluva o zrušení vec.bremena právoplatná 29.6.2007 - 1340/07
3. p.
Byt č. 5
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
188 Vohnútová Petra r. Vohnútová, M.Bela 4751/32, Piešťany, PSČ 921 01, SR
29.11.1984
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Vchod :
32
V 2768/12-Darovacia zmluva bytu právoplatná 19.12.2012 - 2909/12
3. p.
Byt č. 6
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
73 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 Kožnar Vladimír a Mária Kožnarová r. Zapletalová, M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
21.02.1964
Dátum narodenia :
25.08.1959
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 434/98-1046/98
2/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
32
4. p.
Byt č. 7
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 Kýška Karol, Mgr. a Barbora r. Lešická, Ing., M. Bela 4751/32, Piešťany, SR (manželka bytom: A.Hlinku 21,
Piešťany)
Dátum narodenia :
14.11.1975
Dátum narodenia :
28.05.1974
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
32
R 388/08-Zrušenie EX 170/08 - 1778/08
ZMLUVA O PREVODE VLASTNICTVA BYTU V 3455/97-45/98
V 151/06-Kúpna zmluva bytu-492/06
4. p.
Byt č. 8
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
8 Žabka Lubomír r. Žabka, Ing. a Anna Žabková r. Slotová, M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
18.04.1959
Dátum narodenia :
10.07.1962
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
32
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3449/97-46/98
5. p.
Byt č. 9
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
9 Blaško Igor r. Blaško, Ing. a Zuzana Blašková r. Adašková, Horská 1314/42, Partizánske, PSČ 958 06, SR
Dátum narodenia :
07.09.1961
Dátum narodenia :
24.06.1964
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
32
Z 1922/10 -Výmaz zál.práva -2446/10
V 1406/09-Kúpna zmluva bytu právoplatná 10.8.2009 - 1437/09
5. p.
Byt č. 10
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 Rýchliková Silvia r. Rýchliková, Mateja Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
17.07.1977
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 3
Titul nadobudnutia
Vchod :
32
Z 2607/11 -D 45/2011 -126/12
5. p.
Byt č. 10
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 Rýchlik Martin r. Rýchlik, Vážska 817/15, Drahovce, SR
Dátum narodenia :
26.11.1980
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 3
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
Z 2607/11 -D 45/2011 -126/12
3/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
32
5. p.
Byt č. 10
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
95 Rýchlik Dušan r. Rýchlik, Mateja Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
06.06.1988
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 3
Titul nadobudnutia
Vchod :
32
Z 2607/11 -D 45/2011 -126/12
6. p.
Byt č. 11
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
11 Levčík Ladislav, Ing. a Beata Levčíková r. Karabová, Mgr., M.Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
09.01.1952
Dátum narodenia :
18.05.1961
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
32
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3333/97-47/98
6. p.
Byt č. 12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
73 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
12 Mikésková Viera r. Šuňalová, Mgr., M. Bela 4751/32, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
04.03.1960
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
32
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 430/98-1047/98
V 2347/09-Dohoda o zrušení a vyporiadaní BSM právoplatná 16.12.2009 - 2357/09
7. p.
Byt č. 13
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
13 Harman Dušan r. Harman a Mária Harmanová r. Mäsiarová, M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
15.02.1965
Dátum narodenia :
30.01.1964
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
32
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 26/98-748/98
7. p.
Byt č. 14
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
14 Révay Milan, Ing. a Ľubica Révayová r. Kováčová, M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
22.12.1964
Dátum narodenia :
08.02.1966
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
zmluva o prevode vlastníctva bytu V 1745/98-2071/98
zmluva o prevode vlastníctva bytu V 1745/98-2071/98
4/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Byt č. 15
32
8. p.
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 1310/2013
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
15 Klempa Karol a Jarmila r. Michalcovská, M.Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
24.11.1967
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
32
15.05.1966
1 / 1
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3288/97-48/98
Z 326/03-Zrušenie predkup.práva-664/03
8. p.
Byt č. 16
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Klein
Juraj
r.
Klein,
Ing.
a Zuzana Kleinová r. Trenčanská, Važina 84/35, Drahovce, PSČ 922 41, SR
16
Dátum narodenia :
10.10.1961
Dátum narodenia :
10.05.1964
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2028/99-83/2000
Z 1248/10 -Výmaz zál.práva -1699/10
Z 1249/10 -Výmaz zál.práva -1700/10
1. p.
Byt č. 17
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
17 Šaranič Pavel r. Šaranič a Alena Šaraničová r. Gašparová, Stavbárska 5178/42, Bratislava-Vrakuňa, PSČ 821
07, SR
Dátum narodenia :
17.11.1977
Dátum narodenia :
15.12.1976
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
V 884/08-Kúpna zmluva bytu právoplatná 28.3.2008 - 737/08
Byt č. 18
34
1. p.
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 1093/2013
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Augustinek
Jozef
r.
Augustinek,
Hurbanova 2468/14, Piešťany, SR
18
Dátum narodenia :
08.05.1977
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V3460/97-50/98
Z 575/08-Vzdanie sa zál.práva-831/08
V 1200/08-Kúpna zmluva bytu právoplatná 21.5.2008 - 1257/08
5/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Byt č. 18
1. p.
34
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 1093/2013
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
91 Klčová Erika r. Klčová, Pobedim, č. 131, SR
Dátum narodenia :
04.06.1980
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1200/08-Kúpna zmluva bytu právoplatná 21.5.2008 - 1257/08
2. p.
Byt č. 19
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
19 Cifra Igor a Anna Cifrová r. Kovalčíková, M. Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
06.03.1964
Dátum narodenia :
17.02.1964
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
Z 488/10-Výmaz zál.práva - 520/10
Z 489/10-Výmaz zál.práva - 521/10
V 268/03-Zml.o prevode vl.bytu so zriad.zál.práva-417/03
2. p.
Byt č. 20
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
73 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Királ
Branislav
r.
Királ
a Martina Királová r. Brezovská, 916 24, Horná Streda, č. 165, SR, (manželka bytom:
20
M.Bela č. 4662/20, Piešťany)
Dátum narodenia :
15.12.1980
Dátum narodenia :
20.12.1976
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 2874/11-Kúpna zmluva bytu právoplatná 18.1.2012 - 133/12
3. p.
Byt č. 21
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
21 Kameniková Marta r. Kameniková, M. Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
22.10.1952
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3294/97-51/98
3. p.
Byt č. 22
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
73 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
22 Krchnák Andrej r. Krchnák a Miroslava Krchnáková r. Horváthová, Ing., Scherera 22, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
03.09.1973
Dátum narodenia :
04.04.1972
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1225/00-Kúpna zml.bytu-1873/00
V 1417/07 -Kúpna zmluva -1521/07
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 749/00-1234/00
6/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Byt č. 23
4. p.
34
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 1052/2013
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
23 Siatka Oľga r. Bagi, M. Bela 4751/34, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
22.11.1951
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V885/98-Zmluva o prevode vl.bytu-1360/98
4. p.
Byt č. 24
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
24 Krštenník Marek r. Krštenník, Ing., Javorová 2887/24, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
24.03.1981
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 882/10-Kúpna zmluva právoplatná 25.5.2010 - 962/10
5. p.
Byt č. 25
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
25 Gono Lukáš r. Gono, E.F.Scherera 4803/10, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
21.12.1984
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 2584/11-Kúpna zmluva bytu právoplatná 21.12.2011 - 3034/11
5. p.
Byt č. 25
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
93 Tomašovicová Lucia r. Tomašovicová, Veterná 4333/5, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
11.07.1984
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 2584/11-Kúpna zmluva bytu právoplatná 21.12.2011 - 3034/11
5. p.
Byt č. 26
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
73 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
26 Ivica Jozef a Kvetoslava Ivicová r. Zimová, M. Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
03.08.1955
Dátum narodenia :
22.06.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
R 543/02-Zruš.predkup.práva-2309/02
V886/98-Zmluva o prevode vl.bytu-1361/98
7/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
6. p.
Byt č. 27
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
27 Kolena Peter r. Kolena a Martina Kolenová r. Junásová, 920 66, Tepličky, č. 115, SR
Dátum narodenia :
30.12.1981
Dátum narodenia :
22.10.1987
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1155/09-Kúpna zmluva bytu právoplatná 17.8.2009 - 1479/09
6. p.
Byt č. 28
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
28 Száraz Jozef r. Száraz a Pavla Szárazová r. Hrošková, M. Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
20.06.1961
Dátum narodenia :
29.05.1963
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3331/97-54/98
7. p.
Byt č. 29
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
29 Gežová Tatiana r. Gežová, M.Bela 4665/9, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
13.03.1983
Spoluvlastnícky podiel :
3 / 4
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 2323/09-Kúpna zmluva bytu právoplatná 22.12.2009 - 4/10
7. p.
Byt č. 29
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
92 Gežo Miloš r. Gežo, M.Bela 4665/9, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
27.01.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 4
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 2323/09-Kúpna zmluva bytu právoplatná 22.12.2009 - 4/10
7. p.
Byt č. 30
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Juhász
Ján
r.
Juhász
a Margita Juhászová r. Šoková, M. Bela 4751/34, Piešťany, SR
30
Dátum narodenia :
20.08.1957
Dátum narodenia :
28.03.1957
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3346/97-55/98
8/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
8. p.
Byt č. 31
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
31 Danišová Iveta r. Ondrejková, M. Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
28.09.1965
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
zmluva o prevode vlastníctva bytu V 1131/98-1475/98
Z 408/08 -Zrušenie predkup.práva -1067/08
8. p.
Byt č. 32
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
32 Rusnák Peter r. Rusnák a Zlata Rusnáková r. Mikulová, M. Bela 4751/34, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
10.09.1959
Dátum narodenia :
22.03.1963
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3606/97-56/98
1. p.
Byt č. 33
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
33 Chnápková Mária r. Petrgálová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
01.12.1951
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 187/98-805/98
1. p.
Byt č. 34
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
77 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
34 Matejová Eva r. Oslanská, M. Bela 4751/36, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
02.02.1971
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
Z 2363/09-Výmaz zál.práva-131/2010
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 1200/98-1852/98
V 3590/07-Dohoda o vyporiadaní BSM právoplatná 6.2.2008 - 323/08
1. p.
Byt č. 35
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
89 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
35 Pavlík Jozef r. Pavlík, A.Hlinku 450/2, Drahovce, PSČ 922 41, SR
Dátum narodenia :
17.06.1974
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1129/10-Kúpna zmluva bytu právoplatná 18.6.2010 - 1138/10
9/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
36
2. p.
Byt č. 36
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
36 Petrušková Jolana r. Michalovská, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
07.09.1934
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3290/97-57/98
2. p.
Byt č. 37
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
78 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
37 Masarovič Mário a Andrea r. Rusnáková, Dedinská 5/5, Drahovce, SR
Dátum narodenia :
05.08.1974
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
08.03.1983
1 / 1
V 2246/05-Kúpna zmluva bytu-2302/05
R 290/07-Zrušenie EX 261/07 - 1880/07
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3450/97-58/98
V 846/98-kúpna zmluva bytu-1111/98
2. p.
Byt č. 38
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
89 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
38 Čimová Anna r. Chovancová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
05.04.1951
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 232/98-827/98
3. p.
Byt č. 39
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
39 Brokeš Alexander r. Brokeš a Jana Brokešová r. Hubinská, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
22.07.1926
Dátum narodenia :
01.10.1942
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3453/97-59/98
3. p.
Byt č. 40
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
77 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
40 Mešenec Andrej r. Mešenec, Mgr., Piešťanská cesta 426/20, Vrbové, PSČ 922 03, SR
Dátum narodenia :
17.10.1983
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 494/13-Kúpna zmluva bytu právoplatná 10.4.2013 - 903/13
10/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
36
Byt č. 41
3. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
89 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
41 Hanic Anton, JUDr. a Charlotta Hanicová r. Tatrmužová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
04.03.1942
Dátum narodenia :
03.04.1938
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3314/97-60/98
Byt č. 42
4. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
42 Tomčík Róbert r. Tomčík a Lívia Tomčíková r. Kollárová, Mgr., M.Bela 4751/36, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
30.11.1977
Dátum narodenia :
21.09.1979
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
V 1637/05-Kúpna zmluva bytu-1776/05
R 383/08-Zrušenie EX 652/08 - 1844/08
V 214/03-Darovacia zmluva - 367/03
Byt č. 43
36
4. p.
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 709/2013
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
77 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Jančich
Ľuboš
r.
Jančich
a Mária Jančichová r. Ondreičková, Borovce, č. 53, SR
43
Dátum narodenia :
01.05.1965
Dátum narodenia :
06.12.1962
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
V 314/02-Kúpna zmluva bytu-1947/02
V 1442/06-Kúpna zmluva bytu-2273/06
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3543/97-61/98
Z 1193/01-D 567/00-2156/01
4. p.
Byt č. 44
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
89 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 Hrčková Kristína r. Hrčková, Ing., M. Bela 4751/36, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
28.05.1982
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
V 1921/09 -Kúpna zmluva, právoplatná 22.10.2009 -1918/09
5. p.
Byt č. 45
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
45 Moravčík Ján r. Moravčík a Elena Moravčíková r. Hunová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
06.06.1961
Dátum narodenia :
30.03.1965
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3448/97-62/98
11/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
36
5. p.
Byt č. 46
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
77 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 Ceperko Ján r. Ceperko a Zlatica Ceperková r. Tomanová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
23.10.1955
Dátum narodenia :
09.03.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V3349/97-63/98
5. p.
Byt č. 47
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
89 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
47 Svetlík Dušan r. Svetlík a Jaroslava Svetlíková r. Kováčová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
20.05.1967
Dátum narodenia :
09.01.1967
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
V 2144/99- Kúpna zmluva - 2196/99
Z 540/10 -Kvitancia -564/10
R 45/2000-zmena adresy-117/2000
6. p.
Byt č. 48
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
48 Kubicová Ľudmila r. Koyšová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
19.12.1946
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
V 1905/98-darovacia zmluva bytu s vecným bremenom-2512/98
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3345/97-65/98
V 180/06-Darovacia zmluva bytu,zruš.vec.bremena-431/06
6. p.
Byt č. 49
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
77 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
49 Hložková Jana r. Hložková, M.Bela 4751/36, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
02.10.1976
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
V 192/10-Kúpna zmluva bytu právoplatná 2.3.2010 - 417/10
6. p.
Byt č. 50
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
89 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 Zámečníková Jozefína r. Hulmanová, ul. M. Bela 4751/36, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
20.03.1955
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3330/97-67/98
Z 739/04-D 531/03-1817/04
12/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
Byt č. 51
7. p.
36
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 832/2013
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 Sevald Štefan r. Sevald a Jozefína Sevaldová r. Kozáková, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
26.04.1960
Dátum narodenia :
28.10.1956
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3329/97-68/98
7. p.
Byt č. 52
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
77 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 Berlanská Alžbeta r. Danjarová, M. Bela 36, Piešťany, SR
15.04.1950
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3336/97-69/98
Z 149/08 -Výmaz zál.práva -826/08
7. p.
Byt č. 53
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
90 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
53 Drahovská Hildegarda r.Dubská,M.Bela 4751/36
17.06.1955
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
V 2214/02-Zml.o prevode vl.bytu so zriad.zál.práva-2405/02
8. p.
Byt č. 54
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
54 Švančarová Viera r. Šebestová, Mgr., M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
21.12.1951
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
36
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3293/97-70/98
8. p.
Byt č. 55
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
78 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 Benkovič Peter r. Benkovič a Viera Benkovičová r. Pavlovičová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
16.09.1962
Dátum narodenia :
14.07.1964
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3456/97-71/98
13/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
36
Byt č. 56
8. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
89 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 Pátrovič Martin a Lucia r.Kozáková,Ratnovce 292
Dátum narodenia :
18.03.1978
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
38
18.01.1978
1 / 1
V 2712/02-Kúpna zmluva bytu-121/02
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 128/98-807/98
Byt č. 57
1. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
57 Mašánová Bibiana r. Pobjecká, Ing., Mateja Bela 4751/38, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
27.11.1971
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
38
V 798/06-Kúpna zmluva bytu-984/06
V 1256/00-Kúpna zml.bytu-1717/00
R 312/10-Zmena trvalého pobytu - 1749/10
Zmn.o prevode vl.bytu V 455/00-964/00
Byt č. 58
1. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
58 Pribula Marián r. Pribula, Ing. a Eva Pribulová r. Molnárová, M.Bela 475138, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
07.09.1973
Dátum narodenia :
28.06.1975
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
38
V 1590/02-Kúpna zmluva bytu-1856/02
2. p.
Byt č. 59
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 Šmirjak Tibor r. Šmirjak, Ing. a Jarmila Šmirjaková r. Šupková, M. Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
28.12.1957
Dátum narodenia :
16.09.1949
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
38
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 27/98-751/98
2. p.
Byt č. 60
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
73 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
60 Šebejová - Kovaľová Alena r. Dolejšová, M. Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
02.04.1963
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 1238/00-1944/00
14/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
38
Byt č. 61
3. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
61 Kubica Daniel, Ing. a Mária Kubicová r. Kováčiková, M. Bela 4751/38, Piešťany, SR
01.12.1965
Dátum narodenia :
28.07.1959
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
38
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2475/98- 2797/98
Z 185/03-Zrušenie predkupného práva-565/03
Byt č. 62
3. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
62 Drobný Martin r. Drobný, M. Bela 4751/38, Piešťany, PSČ 921 01, SR
29.03.1979
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
38
V 825/07-Kúpna zmluva bytu-994/07
ZMLUVA O PREVODE VLASTNICTVA BYTU V 3321/97-73/98
Z 64/02-D 773/00-412/02
Byt č. 63
4. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
63 Bilený Marián r. Bilený, M.Bela 4751/38, Piešťany, SR
01.11.1970
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
38
ZMLUVA O PREVODE VLASTNICTVA BYTU V 3232/97-3241/97
V 3640/97-kúpna zmluva bytu-851/98
Byt č. 63
4. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
90 Jamborová Adriana, Považany, č. 284, SR
22.07.1971
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Vchod :
38
V 3640/97-kúpna zmluva bytu-851/98
4. p.
Byt č. 64
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 Bialon Pavol r. Bialon, Ing. a Viera Bialonová r. Sojakova, M. Bela 4751/38, Piešťany, SR
27.06.1951
Dátum narodenia :
01.01.1947
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3328/97-75/98
15/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
38
5. p.
Byt č. 65
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 Somogyi Roland r. Somogyi a Soňa Somogyiová r. Laštíková, Valašská 3127/10, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
21.08.1976
Dátum narodenia :
02.06.1982
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
38
V 524/10-Kúpna zmluva bytu právoplatná 21.4.2010 - 726/10
5. p.
Byt č. 66
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
73 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 Macák Vladimír r. Macák, Ing. a Eva Macáková r. Szekeresová, Mgr., M. Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
12.11.1954
Dátum narodenia :
29.11.1954
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
38
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3541/97-77/98
6. p.
Byt č. 67
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
67 Kučkovský Eduard r. Kučkovský a Anna Kučkovská r. Chrenková, 8.mája 2801/7, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
10.03.1961
Dátum narodenia :
04.07.1965
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
38
V 1023/10-Kúpna zmluva bytu právoplatná 8.6.2010 - 1055/10
6. p.
Byt č. 68
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
68 Orviský Roman r. Orviský a Michaela Orviská r. Homolová, Dičova 899/71, Piešťany, PSČ 921 01, SR,
(manž.bytom: Hlohovecká 371/27, Sokolovce 922 31)
Dátum narodenia :
26.06.1978
Dátum narodenia :
13.06.1981
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
38
V 914/10-Kúpna zmluva bytu právoplatná 31.5.2010 - 986/10
7. p.
Byt č. 69
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
69 Stodola Jozef, Ing. a Veronika r. Gordiaková, M.Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
17.07.1959
Dátum narodenia :
14.06.1959
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3457/97-80/98
16/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
38
7. p.
Byt č. 70
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 Kolárik Milan r. Kolárik, Ing. a Marta Koláriková r. Moravanská, Ing., M. Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
25.08.1955
Dátum narodenia :
11.07.1956
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
38
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3315/97-81/98
8. p.
Byt č. 71
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
71 Richter Ľuboš r. Richter, Bezručova 144/5, Hlohovec, PSČ 920 01, SR
Dátum narodenia :
30.08.1984
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
38
V 2026/07-Kúpna zmluva bytu právoplatná 17.10.2007 - 2160/07
8. p.
Byt č. 72
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
72 Kvasnica Pavol a Libuša Kvasnicová r. Vlachová, M. Bela 4751/38, SR
Dátum narodenia :
07.06.1955
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
40
27.04.1958
1 / 1
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 181/98-808/98
1. p.
Byt č. 73
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
69 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 Juráková Vilma, M.Bela 4751/40
Dátum narodenia :
11.02.1944
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
40
1. p.
1 / 1
Byt č. 74
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
75 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 Trenčanský Miloš r. Trenčanský a Eva Trenčanská r. Bajzíková, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
09.03.1963
Dátum narodenia :
17.12.1962
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
40
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3313/97-83/98
2. p.
Byt č. 75
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Kňazovická
Eleonóra
r. Bučeková, Mgr., M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
75
Dátum narodenia :
24.01.1948
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3352/97-84/98
17/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
40
2. p.
Byt č. 76
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 Oravec Viliam, Ing. a Mária Oravcová r. Kyselicová, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
22.10.1955
Dátum narodenia :
14.11.1956
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
40
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 352/98-1049/98
3. p.
Byt č. 77
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
77 Ščevko Peter r. Ščevko a Zuzana Ščevková r. Šoková, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
22.09.1966
Dátum narodenia :
16.11.1963
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
40
R 547/02-Zruš.predkup.práva-2308/02
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3452/97-85/98
3. p.
Byt č. 78
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
73 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
78 Blažeková Milena r. Cibulková, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
07.07.1963
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
40
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3539/97-86/98
4. p.
Byt č. 79
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
79 Foltýn Richard r. Foltýn a Lucia Foltýnová r. Urbanová, M.Bela 4751/40, Piešťany, SR
19.04.1978
Dátum narodenia :
16.10.1973
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
40
V 1019/05-Kúpna zmluva bytu-1295/05
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3463/97-87/98
4. p.
Byt č. 80
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
80 Barančík Peter r. Barančík, RNDr. a Zuzana Barančíková r. Hladká, Mgr., M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
22.10.1965
Dátum narodenia :
15.11.1956
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3605/97-88/98
18/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
40
5. p.
Byt č. 81
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
81 Husáková Štefánia r. Dubská, Mateja Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
13.02.1951
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
40
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 16/98-752/98
Z 2327/11 -D 12/2011 -2962/11
5. p.
Byt č. 82
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Vetrík
Jozef
a
Elena
Vetríková
r. Koláriková, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
82
Dátum narodenia :
31.08.1963
Dátum narodenia :
01.08.1962
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
40
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 719/98-1192/98
6. p.
Byt č. 83
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Michnáč
Buchala
Róbert
a Denisa r. Vašutová, Mateja Bela 4667/23, Piešťany, SR
83
Dátum narodenia :
21.12.1966
Dátum narodenia :
02.03.1974
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Poznámka
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
P 237/13 - POZNAMENÁVA SA: Oznámenie o konaní opakovanej dražby č. NCRdr 3047/2013
(podľa § 17 zák.č.527/2002 Z.z.), dražobník - BKB Partners, spol.s.r.o., Bratislava (IČO:35931329)
zo dňa 16.5.2013 (v KN zapísané 27.5.2013) - 1238/13
Na byt č.83 na 6.poschodí: P 305/12 -POZNAMENÁVA SA -UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
(IČO 00681709) -Oznámenie o začatí výkonu záložného práva pod V 1681/05 predajom formou
dobrovoľnej dražby zo dňa 16.8.2012 (v KN 22.8.2012) Z 1130/05-Výmaz zál.práva - 2365/05
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 1915/00-250/01
R 631/02-Výmaz EX 78/1999 - 2626/02
V 465/03-Kúpna zmluva bytu-598/03
V 861/03-Záložná zmluva-850/03
40
6. p.
Byt č. 84
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 1224/2013
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
73 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 Šrútová Jana r.Králová PharmDr., Homolova 2167/43, Bratislava-Dúbravka
Dátum narodenia :
26.07.1971
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3350/97-89/98
V 661/04-Kúpna zmluva bytu-593/04
19/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
7. p.
40
Byt č. 85
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
67 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 Laštík Jakub r. Laštík a Marianna Laštíková r. Košťalová, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
13.04.1959
Dátum narodenia :
20.12.1959
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3348/97-90/98
7. p.
40
Byt č. 86
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
73 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
86 Šimo Jozef r. Šimo a Janka Šimová r. Markovičová, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
24.06.1953
Dátum narodenia :
15.12.1949
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 59/98-753/98
8. p.
40
Byt č. 87
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
68 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
87 Košťál Milan r. Košťál a Štefánia Košťálová r. Lastiková, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
17.03.1961
Dátum narodenia :
19.07.1954
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
ZMLUVA O PERVODE VLASTNICTVA BYTU V 3324/97-91/98
8. p.
40
Byt č. 88
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
74 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
88 Babulík Peter a Helena r. Bačkadyová, M.Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
16.10.1950
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
24.05.1953
1 / 1
V 3039/05-Zml.o prev.vl.bytu so zriad.zál.práva-10/06
Nebytový priestor
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
Účastník právneho vzťahu:
89 Mesto Piešťany
IČO :
19 / 6415
Vlastník
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
20/41
1 / 88
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
96 Kučerková Ivona r. Pokorná, Javorova 10, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
28.04.1969
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
97 Zelinka Ľubomír r. Zelinka a Jana Zelinková r. Žitňanská, M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
10.01.1961
Dátum narodenia :
20.12.1965
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 Šimo Ján r. Šimo a Romana Šimová r. Kirková, Mateja Bela 4751/32, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
15.02.1968
Dátum narodenia :
16.12.1969
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
99 Gajarská Mária r. Šimová, M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
29.01.1959
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Trúsik
Dušan
r.
Trúsik,
M.Bela 4751/32, Piešťany, SR
100
Dátum narodenia :
27.06.1983
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
21/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
101 Kožnar Vladimír r. Kožnar a Mária Kožnarová r. Zapletalová, M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
25.08.1959
Dátum narodenia :
21.02.1964
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
102 Kýška Karol r. Kýška, Mgr. a Barbora Kýšková r. Lešická, Ing., Cetuna 1372, Bzince pod Javorinou, SR
Dátum narodenia :
14.11.1975
Dátum narodenia :
28.05.1974
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
103 Žabka Lubomír r. Žabka, Ing. a Anna Žabková r. Slotová, M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
18.04.1959
Dátum narodenia :
10.07.1962
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
104 Blaško Igor r. Blaško, Ing. a Zuzana Blašková r. Adašková, M.Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
07.09.1961
Dátum narodenia :
24.06.1964
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Rýchliková
Silvia
r.
Rýchliková,
M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
105
Dátum narodenia :
17.07.1977
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 264
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
22/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
106 Rýchlik Martin r. Rýchlik, Vážska 817/15, Drahovce, SR
Dátum narodenia :
26.11.1980
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 264
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
107 Rýchlik Dušan r. Rýchlik, M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
06.06.1988
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 264
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
108 Levčík Ladislav r. Levčík, Ing. a Beata Levčíková r. Karabová, Mgr., M.Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
09.01.1952
Dátum narodenia :
18.05.1961
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
109 Mikesková Viera r. Šuňalová, Mgr., M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
04.03.1960
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Harman
Dušan
r.
Harman
a Mária Harmanová r. Mäsiarová, M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
110
Dátum narodenia :
15.02.1965
Dátum narodenia :
30.01.1964
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
23/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
111 Révay Milan r. Révay, Ing. a Ľubica Révayová r. Kováčová, M. Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
22.12.1964
Dátum narodenia :
08.02.1966
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
112 Klempa Karol r. Klempa a Jarmila Klempová r. Michalcovská, M.Bela 4751/32, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
24.11.1967
Dátum narodenia :
15.05.1966
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
113 Klein Juraj r. Klein, Ing. a Zuzana Kleinová r. Trenčanská, Važina 84/35, Drahovce, PSČ 922 41, SR
Dátum narodenia :
10.10.1961
Dátum narodenia :
10.05.1964
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
114 Šaranič Pavel r. Šaranič a Alena Šaraničová r. Gašparová, M.Bela 4751/34, Piešťany, SR, (manželka bytom:
Radošina č.101)
Dátum narodenia :
17.11.1977
Dátum narodenia :
15.12.1976
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
115 Augustinek Jozef r. Augustinek, M.Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
08.05.1977
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 176
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
24/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
116 Klčová Erika r. Klčová, M.Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
04.06.1980
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 176
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
117 Cifra Igor r. Cifra a Anna Cifrová r. Kovalčíková, M. Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
06.03.1964
Dátum narodenia :
17.02.1964
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
118 Királ Branislav r. Királ a Martina Királová r. Brezovská, 916 24, Horná Streda, č. 165, SR, (manželka bytom:
M.Bela č. 4662/20, Piešťany)
Dátum narodenia :
15.12.1980
Dátum narodenia :
20.12.1976
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
119 Kameniková Marta r. Kameniková, M. Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
22.10.1952
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
120 Krchnák Andrej r. Krchnák a Miroslava Krchnáková r. Horváthová, Ing., M.Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
03.09.1973
Dátum narodenia :
04.04.1972
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
25/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
121 Siatka Oľga r. Bagiová, M. Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
22.11.1951
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
122 Krštenník Marek r. Krštenník, Ing., Javorová 2887/24, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
24.03.1981
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
123 Gono Lukáš r. Gono, E.F.Scherera 4803/10, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
21.12.1984
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 176
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
124 Tomašovicová Lucia r. Tomašovicová, Veterná 4333/5, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
11.07.1984
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 176
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Ivica
Jozef
r.
Ivica
a
Kvetoslava
Ivicová r. Zimová, M. Bela 4751/34, Piešťany, SR
125
Dátum narodenia :
03.08.1955
Dátum narodenia :
22.06.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
26/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
126 Kolena Peter r. Kolena a Martina Kolenová r. Junásová, 920 66, Tepličky, č. 115, SR
Dátum narodenia :
30.12.1981
Dátum narodenia :
22.10.1987
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
127 Száraz Jozef r. Száraz a Pavla Szárazová r. Hrošková, M. Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
20.06.1961
Dátum narodenia :
29.05.1963
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
128 Cíbiková Tatiana r. Gežová, M.Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
13.03.1983
Spoluvlastnícky podiel :
3 / 352
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
129 Gežo Miloš r. Gežo, M.Bela 4665/9, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
27.01.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 352
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Juhász
Ján
r.
Juhász
a Margita Juhászová r. Šoková, M. Bela 4751/34, Piešťany, SR
130
Dátum narodenia :
20.08.1957
Dátum narodenia :
28.03.1957
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
27/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
131 Danišová Iveta r. Ondrejková, M. Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
28.09.1965
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
132 Rusnák Peter r. Rusnák a Zlata Rusnáková r. Mikulová, M. Bela 4751/34, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
10.09.1959
Dátum narodenia :
22.03.1963
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
133 Chnápková Mária r. Petrgálová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
01.12.1951
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
134 Matejová Eva r. Oslanská, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
02.02.1971
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Pavlík
Jozef
r.
Pavlík,
Komenského 35, Piešťany, SR
135
Dátum narodenia :
17.06.1974
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
28/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
136 Petrušková Jolana r. Michalovská, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
07.09.1934
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
137 Masarovič Mário r. Masarovič a Andrea Masarovičová r. Rusnáková, M.Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
05.08.1974
Dátum narodenia :
08.03.1983
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
138 Čimová Anna r. Chovancová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
05.04.1951
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
139 Brokeš Alexander r. Brokeš a Jana Brokešová r. Hubinská, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
22.07.1926
Dátum narodenia :
01.10.1942
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Škodová
Nadežda
r.
Skovajsová,
Mgr., M.Bela 4751/34, Piešťany, SR
140
Dátum narodenia :
13.11.1958
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
29/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
141 Hanic Anton r. Hanic, JUDr. a Charlotta Hanicová r. Tatrmužová, Ing., M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
04.03.1942
Dátum narodenia :
03.04.1938
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
142 Tomčík Róbert r. Tomčík a Lívia Tomčíková r. Kollárová, Mgr., M.Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
30.11.1977
Dátum narodenia :
21.09.1979
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
Priestor č. 1 - 1
prízemie
34
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 709/2013
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
143 Jančich Ľuboš r. Jančich a Mária Jančichová r. Ondreičková, 922 09, Borovce, č. 53, SR
Dátum narodenia :
01.05.1965
Dátum narodenia :
06.12.1962
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
144 Hrčková Kristína r. Hrčková, Ing., M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
28.05.1982
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
145 Moravčík Ján r. Moravčík a Elena Moravčíková r. Hunová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
06.06.1961
Dátum narodenia :
30.03.1965
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
30/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
146 Ceperko Ján r. Ceperko a Zlatica Ceperková r. Tomanová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
23.10.1955
Dátum narodenia :
09.03.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
147 Svetlík Dušan r. Svetlík, Bc. a Jaroslava Svetlíková r. Kováčová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
20.05.1967
Dátum narodenia :
09.01.1967
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
148 Kubicová Ľudmila r. Koyšová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
19.12.1946
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
149 Hložková Jana r. Hložková, M.Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
02.10.1976
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Zámečníková
Jozefína
r. Hulmanová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
150
Dátum narodenia :
20.03.1955
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
31/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
151 Sevald Štefan r. Sevald a Jozefína Sevaldová r. Kozáková, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
28.10.1956
Dátum narodenia :
26.04.1960
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
152 Berlanská Alžbeta r. Danjarová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
15.04.1950
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
153 Drahovská Hildegarda r. Dubská, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
17.06.1955
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
154 Švančarová Viera r. Šebestová, Mgr., M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
21.12.1951
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Benkovič
Peter
r.
Benkovič
a Viera Benkovičová r. Pavlovičová, M. Bela 4751/36, Piešťany, SR
155
Dátum narodenia :
14.07.1964
Dátum narodenia :
16.09.1962
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
32/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
156 Pátrovič Martin r. Pátrovič a Lucia Pátrovičová r. Kozáková, M.Bela 4751/36, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
18.03.1978
Dátum narodenia :
18.01.1978
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
157 Mašánová Bibiana r. Pobjecká, Ing., M. Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
27.11.1971
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
158 Pribula Marián r. Pribula, Ing. a Eva Pribulová r. Molnárová, M.Bela 475138, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
07.09.1973
Dátum narodenia :
28.06.1975
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
159 Šmirjak Tibor r. Šmirjak, Ing. a Jarmila Šmirjaková r. Šupková, M. Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
28.12.1957
Dátum narodenia :
16.09.1949
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Šebejová
Kovaľová
Alena r. Dolejšová, M. Bela 4751/38, Piešťany, SR
160
Dátum narodenia :
02.04.1963
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
33/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
161 Kubica Daniel r. Kubica, Ing. a Mária Kubicová r. Kováčiková, M. Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
28.07.1959
Dátum narodenia :
01.12.1965
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
162 Drobný Martin r. Drobný, M.Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
29.03.1979
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
163 Bilený Marián r. Bilený a Adriana Bilená r. Jamborová, M.Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
01.11.1970
Dátum narodenia :
22.07.1971
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
164 Bialon Pavol r. Bialon, Ing. a Viera Bialonová r. Sojakova, M. Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
01.01.1947
Dátum narodenia :
27.06.1951
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Somogyi
Roland
r.
Somogyi
a Soňa Somogyiová r. Laštíková, M.Bela 4751/38, Piešťany, SR
165
Dátum narodenia :
21.08.1976
Dátum narodenia :
02.06.1982
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
34/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
166 Macák Vladimír r. Macák, Ing. a Eva Macáková r. Szekeresová, Mgr., M. Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
12.11.1954
Dátum narodenia :
29.11.1954
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
167 Kučkovský Eduard r. Kučkovský a Anna Kučkovská r. Chrenková, M.Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
10.03.1961
Dátum narodenia :
04.07.1965
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
168 Orviský Roman r. Orviský a Michaela Orviská r. Homolová, M.Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
26.06.1978
Dátum narodenia :
13.06.1981
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
169 Stodola Jozef r. Stodola, Ing. a Veronika Stodolová r. Gordiaková, M.Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
17.07.1959
Dátum narodenia :
14.06.1959
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Kolárik
Milan
r.
Kolárik,
Ing. a Marta Koláriková r. Moravanská, Ing., M. Bela 4751/38, Piešťany, SR
170
Dátum narodenia :
25.08.1955
Dátum narodenia :
11.07.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
35/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
171 Richter Ľuboš r. Richter, Bezručova 144/5, Hlohovec, PSČ 920 01, SR
Dátum narodenia :
30.08.1984
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
172 Kvasnica Pavol r. Kvasnica a Libuša Kvasnicová r. Vlachová, M. Bela 4751/38, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
07.06.1955
Dátum narodenia :
27.04.1958
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
173 Juráková Vilma r. Juráková, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
11.02.1944
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
174 Trenčanský Miloš r. Trenčanský a Eva Trenčanská r. Bajzíková, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
09.03.1963
Dátum narodenia :
17.12.1962
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Kňazovická
Eleonóra
r. Bučeková, Mgr., M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
175
Dátum narodenia :
24.01.1948
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
36/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
176 Oravec Viliam r. Oravec, Ing. a Mária Oravecová r. Kyselicová, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
14.11.1956
Dátum narodenia :
22.10.1955
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
177 Ščevko Peter r. Ščevko a Zuzana Ščevková r. Šoková, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
16.11.1963
Dátum narodenia :
22.09.1966
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
178 Blažeková Milena r. Cibulková, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
07.07.1963
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
179 Foltýn Richard r. Foltýn a Lucia Foltýnová r. Urbanová, M.Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
16.10.1973
Dátum narodenia :
19.04.1978
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Barančík
Peter
r.
Barančík,
RNDr. a Zuzana Barančíková r. Hladká, Mgr., M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
180
Dátum narodenia :
15.11.1956
Dátum narodenia :
22.10.1965
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
37/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
181 Husáková Štefánia r. Dubská, M.Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
13.02.1951
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
182 Vetrík Jozef r. Vetrík a Elena Vetríková r. Koláriková, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
31.08.1963
Dátum narodenia :
01.08.1962
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
183 Šrútová Jana r. Králová, PharmDr., M.Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
26.07.1971
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
184 Laštík Jakub r. Laštík a Marianna Laštíková r. Košťalová, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
20.12.1959
Dátum narodenia :
13.04.1959
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Šimo
Jozef
r.
Šimo
a
Janka Šimová r. Markovičová, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
185
Dátum narodenia :
15.12.1949
Dátum narodenia :
24.06.1953
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
38/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
186 Košťál Milan r. Košťál a Štefánia Košťálová r. Lastiková, M. Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
19.07.1954
Dátum narodenia :
17.03.1961
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
Vchod :
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
34
prízemie
Priestor č. 1 - 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
19 / 6415
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
187 Babulík Peter r. Babulík a Helena Babulíková r. Bačkádyová, M.Bela 4751/40, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
16.10.1950
Dátum narodenia :
24.05.1953
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 88
Titul nadobudnutia
V 1125/12-Kúpna zmluva nebyt.priestoru právoplatná 15.5.2012 - 1287/12
Legenda:
Druh nebytového priestoru:
1 - Zariadenie obchodu
Informatívny výpis
39/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
ZALOZNE PRAVO V PROSPECH OSTATNYCH VLASTNIKOV BYTOV NA ZABEZPECENIE BUDUCICH
POHLADAVOK PODLA $ 15,ZAK.C. 182/93 Zz.
na byt č.2 na I.poschodí=záložné právo pre Prvú stavebnú sporiteľňu a.s. Bratislava na byt č.2 v celosti a
podiel 74/6415 na spol.častiach a spol.zariadeniach domu a pozemku pre úver podľa zmluvy zo dňa
19.10.1998--V 2515/98- 2530/98
Na byt č.53 na VII.posch. vrátane spoluvl.podielu na spol. častiach,spol.zariadeniach a pozemku vo veľkosti
90/6415 = Záložné právo v prospech Mesta Piešťany (IČO:612031) na zabezpečenie pohľadávky do 14.10.2012vklad V 2214/02 účinný dňa:21.10.2002-2405/02
Na byt č.56 na VIII.poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol. častiach,spol.zariadeniach a pozemku vo veľkosti
89/6415 = Záložné právo v prospech ĽUDOVEJ BANKY,a.s.Bratislava (IČO:17321123) k hypotekárnemu úveru
podľa záložnej zmluvy V 177/03-účinné dňa:4.2.2003 - 222/03
Na byt č.19 na II.poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach,spol.zariadeniach a pozemku vo veľkosti
67/6415
= Záložné právo v prospech Mesta Piešťany (IČO:612031) na zabezpečenie pohľadávky do 31.1.2013 - vklad V
268/03 účinný dňa:3.3.2003 - 417/03
Na byt č.84 na VI.poschodí vrátane spoluvlastníckeho podielu na spol.častiach,spol.zariadeniach a pozemku vo
veľkosti 73/6514 in = Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s.Bratislava (IČO:31320155) k
úveru podľa záložnej zmluvy V 792/04 účinné dňa:10.5.2004 - 785/04
Na byt č.79 na IV.poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach,spol.zariadeniach a pozemku parc.č.10107
vo veľkosti 67/6415 = Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s.Bratislava (IČO:31320155) k
úveru, podľa záložnej zmluvy V 845/05 - účinný dňa:10.5.2005 - 1130/05
Na byt č.83 na VI.poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach,spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 68/6415 = Záložné právo v prospech HVB Bank Slovakia,a.s.Bratislava (IČO:31372503)
k úveru podľa záložnej zmluvy,vklad V 1681/05 - účinný dňa 24.6.2005 - 1515/05
Na byt č. 23 na 4 poschodí vrátane spol. podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s. 4751 a
pozemku p.č. 10107, vo veľkosti 68/6415 - záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s.,
Bratislava, IČO 31320155, k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 1820/05 účinný dňa 12.8.2005 - 1955/05
Na byt č.37 na II.poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach,spol.zariadeniach domu s.č.4751 a pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 78/6415 = Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s.Bratislava
(IČO:00151653) k úveru podľa záložnej zmluvy,vklad V 2224/05 - účinný dňa 26.9.2005 - 2190/05
Na byt č.88 na VIII.poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach,spol.zariadeniach a pozemku vo veľkosti
74/6415 = Záložné právo v prospech Mesta Piešťany (IČO:612031) na zabezpečenie pohľadávky do 16.11.2015
- vklad V 3039/05 účinný dňa:30.12.2005 - 10/06
Na byt č.15 na VIII.poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach,spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 68/6415 = Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s.Bratislava
(IČO:00151653) k splátkovému úveru podľa záložnej zmluvy,vklad V 3297/05 - účinný dňa 19.1.2006 - 124/06
Na byt č.71 na VII.poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach,spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 68/6415 = Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.Bratislava
(IČO:00151653) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 1100/07 - účinný dňa 4.6.2007 - 1165/07
Na byt č.18 na I.poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach,spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 74/6415 = Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s.Bratislava
(IČO:31320155) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 1199/08 účinný dňa 21.5.2008 - 1256/08
Na byt č. 27 na VI. poschodí vrátane spoluvl. podielu na spoločných častiach, spol. zariadeniach domu a k
pozemku parc.č. 10107 vo veľkosti 68/6415 - Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava,
(IČO: 00151653) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 1154/09 účinný dňa 10.7.2009 - 1255/09
1 Na byt č. 1 na I. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 68/6415 = Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava
(IČO:00151653) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 2703/12 účinný dňa 22.11.2012 - 2615/12
3 Na byt č.3 na 2.poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a na pozemku
par.č.10107 vo veľkosti 68/6415 = Záložné právo v prospech Tatra banka, a.s., Bratislava (IČO 00686930), k
úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 1114/11 účinný dňa 15.06.2011 -1450/11
5 Na byt č. 5 na III.poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 67/6415 = Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava
(IČO:00151653) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 1691/12 účinný dňa 7.8.2012 - 1729/12
12 Na byt č. 12 na VI. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 73/6415 = Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava
(IČO:31320155) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 3329/12 účinný dňa 23.1.2013 - 277/13
16 Na byt č. 16 na VIII. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 74/6415 = Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava
(IČO:00151653) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 674/13 účinný dňa 2.5.2013 - 1090/13
19 Na byt č.19 na II. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 67/6415 = Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava
(IČO:00151653) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 317/10 účinný dňa 22.3.2010 - 519/10
23 Na byt č. 23 na IV.poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 68/6415 = Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava
(IČO:00151653) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 661/13 účinný dňa 30.4.2013 - 1054/13
24 Na byt č.24 na IV. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 74/6415 = Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava
(IČO:31320155) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 1158/10 účinný dňa 22.6.2010 - 1172/10
Informatívny výpis
40/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
25 Na byt č.25 na V. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 68/6415-in: Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava (IČO
31320155) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 2583/11 účinný dňa 21.12.2011 - 3036/11
29 Na byt č.29 na VII. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 67/6415 = Záložné právo v prospech VÚB, a.s., Bratislava (IČO:31320155) k úveru
podľa záložnej zmluvy, vklad V 2237/09 účinný dňa 22.12.2009 - 2/10
29 Na byt č.29 na VII. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 67/6415 = Záložné právo v prospech VÚB, a.s., Bratislava (IČO:31320155) k úveru
podľa záložnej zmluvy, vklad V 2238/09 účinný dňa 22.12.2009 - 3/10
32 Na byt č. 32 na VIII. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 74/6415 = Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
(IČO:00681709) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 668/12 účinný dňa 9.5.2012 - 957/12
40 Na byt č. 40 na III. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 77/6415 = Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Bratislava
(IČO:31335004) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 378/13 účinný dňa 27.2.2013 - 537/13
42 Na byt č. 42 na IV. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 68/6415 = Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava
(IČO:31320155) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 2734/12 účinný dňa 27.11.2012 - 2650/12
44 Na byt č.44 na IV.poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a pozemku
par.č.10107 vo veľkosti 89/6415 = Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava (IČO
00151653) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 1920/09 účinný dňa 21.10.2009 -1917/09
58 Na byt č. 58 na I. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č. 10107 vo veľkosti 74/6415 = Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava
(IČO:31320155) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 1623/12 účinný dňa 1.8.2012 - 1661/12
62 Na byt č. 62 na III. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 74/6415 = Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
(IČO:00681709) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 545/13 účinný dňa 18.4.2013 - 968/13
65 Na byt č.65 na V. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 67/6415 = Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava
(IČO:00151653) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 523/10 účinný dňa 14.4.2010 - 658/10
68 Na byt č.68 na VI. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 74/6415 = Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
(IČO:00681709) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 903/10 účinný dňa 28.5.2010 - 985/10
93 Na byt č.25 na V. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 68/6415-in: Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava (IČO
31320155) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 2583/11 účinný dňa 21.12.2011 - 3036/11
113 Na nebyt. priestor č.1 na prízemí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku
parc.č.10107 vo veľkosti 19/6415 = Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava
(IČO:00151653) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 674/13 účinný dňa 2.5.2013 - 1090/13
Iné údaje:
R 524/97-ROZPIS BYTOV-3240/97
R 418/07 -Zmena údajov v KN -1853/07
83 K vlastníkovi č.83 ( BSM ) manželka bytom: Mateja Bela 4751/40
128 R 318/12-Zmena priezviska - 1290/12
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
41/41
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.06.2013
Download

7937 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z KATASTRA