OPD - sekce prává dusevního
vlástnictví
Předsedající ve čtvrtek: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Předsedající v pátek: Mgr. Michal Černý, Ph.D.
Čtvrtek I. blok
1. Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
Zkušenosti s vysokoškolskou výukou průmyslového vlastnictví
2. Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc., Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Mezigenerační pohled na vývoj práva duševního vlastnictví v česko-slovenské vědecké
spolupráci
3. JUDr. Adéla Faladová, Ministerstvo kultury
Aktuální otázky autorského práva v pohledu Evropské komise a Světové organizace
duševního vlastnictví
4. Mgr. Norbert Adamov, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
Práva k audiovizuálnej vedeckej dokumentácii
5. JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě
Autorské právo a prax při výklade pojmu verejnosť
6. JUDr. Silvia Lattová, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Umelecká diela v peňaženkách – peniaze jako předmět autorskoprávních vzťahov
Čtvrtek II. blok
7. JUDr. Renáta Bačárová, PhD. LL.M., Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košicích
Záverečné práce na objednávku z pohľadu autorského práva
8. JUDr. Tomáš Klinka, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica
Mimozmluvná zodpovednosť pri zásahu do práv duševného vlastníctva: bezd…ovodné
obohatenie alebo ušlý zisk?
9. JUDr. Veronika Skorková, Fakulta práva Panevropská vysoká škola v Bratislavě
Predbežné opatrenia vo veciach duševného vlastníctva
10. Mgr. Barbora Králičková, PhD., Ústav státu a práva Slovenské akademie věd v Bratislavě
„Nech sa páči, ponúknite sa“ – Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátního zariadenia na
práva k předmětem duševného vlastníctva
11. JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M., Právnická fakulta Masarykovy univerzity
v Brně
Ochranné známky s dobrým jménem v judikatuře Soudního dvora Evropské unie
12. Mgr. Petr Novotný, Patentová a známková kancelář Novotný
Význam a posuzování vynálezecké činnosti
13. Ing. Vilém Daněk, Ph.D. LL.M.
Téma upřesní
Pátek III. blok
14. Mgr. Petr Prchal, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Autorské právo a svoboda projevu
15. Mgr. Michal Černý, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Problematické otázky zeměpisných a tradičních označení
16. Mgr. Michal Tandler
Charakteristika chráněných označení původu
17. JUDr. Lukáš Králík
Právní věta a její autorskoprávní ochrana
18. Ing. Václav Sedláček
Manažérske rozhodovanie a porušovanie práv duševného vlastnictva
19. Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Právní hodnocení průmyslového vzor
Download

Právo duševního vlastnictví