Ročník XIV
Číslo 1
December 2014
Veselé Vianoce a šťastný nový rok
prichádzam priať, aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby ten nový rok za to stál.
Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok
praje obecné zastupiteľstvo a starosta.
S
Tamarka
Ďakujeme
lovensko má ďalšiu vynikajúcu športovkyňu. Tou športovkyňou je naša občianka slečna Tamara Kupková. Tento rok sa
umiestnila na Majstrovstvách sveta juniorov do 16 rokov v tenise v družstvách na peknom druhom mieste a získala pre Slovensko
striebornú medailu. Sme radi, že medzi svetovú športovú špičku popri Danke Bartekovej sa radí aj ďalšia občianka Malženíc. Všetci jej
držíme palce a gratulujeme.
Čo má nové
Danka Barteková ?
Popri v misii v službách MOV stihla reprezentantka Slovenska
a hlavne Malženičanka zapáliť oheň na zimných OH v Soči, vystrieľať
si bronzovú medailu na majstrovstvách Európy, zlato zo Svetového
pohára v Tuscone, znovu bronz z majstrovstiev sveta, z toho hlavné vybojovať miestenku na olympijské hry do Ria. Danka ďakujeme
a tešíme sa s tebou.
2
KRONIKA OBCE
Oslávili
50 rokov
Peter Bu nč ek
D uš an Mas ar y k
Mirosl av R áb ar a
Ľub om ír G o gol á k
Mi l an Ma cho
Iv an Vend l ek
Mi l an B or is
Jozef Zvol e nský
Jozef Šimonč i č
Ľub om ír Fe re nc
Jar m i l a Houdekov á
B e át a Hr uš ov sk á
D ana St anov i č ov á
Ivana Mar t in kov i č ov á
D an iel a Cubi n kov á
Mar t a Pr iel om kov á
Jana Ta l aj kov á
Ivet a Hl av at á
B e át a Ka d l e c ov á
B ož ena Vol fov á
Jan k a St r ap c ov á
60 rokov
Štef an Cubi nek
Štef an Kop e cký
O nd rej Bí z i k
Vl a d im ír St r aský
Jozef Ko c i an
Peter Tomov i č
Anna Hý b el ov á
Már i a Miš ov i č ov á
Már i a F i l ov á
E m í li a Bučkov á
Z d ena Sivoňov á
Johana Var i nsk á
Kat ar ína Bu nč ekov á
Mar t a Bu nč ekov á
Ev a Ja k ab ov i č ov á
70 rokov
Micha l L ie t ave c
Ján Z achar
Joz ef Z ávo dný
Jozef Han z el
E m í l i a Neu manov á
Oľ ga Č a č a l ov á
An na Bu nč ekov á
Helena Ná d ask á
Már i a Jančov i č ov á
M
BETLEHEMSKÁ HVIEZDA
ŽIARI PRE VŠETKÝCH
álo čo pôsobí na ľudské city tak,
ako čas Vianoc. Všetky obavy
a úzkosti, ktoré človek počas
roka zatláčal až celkom na dno svojej mysle,
odrazu vystúpia do popredia.
Osamelí si tvrdo uvedomujú svoju samotu,
alkoholici svoju závislosť, chudobní svoju chudobu. Dokonca aj vo veľkých mestách, kde
naplno pulzuje život, sa človek cíti osamelý
a zbytočný. Často si povzdychne tak ako jeden
odsúdenec pred svojou popravou : „Ako rád
by som bol pre niekoho niečo znamenal, vždy
som sa však cítil zbytočný.“ Táto veta najlepšie
vystihuje stratenosť moderného človeka.
V predvianočnom čase sa v nejednom srdci vynárajú starosti a obavy. Pocit zbytočnosti
môže znenazdania zachvátiť hocikoho z nás
a to aj uprostred davu ľudí ,na preplnenej ulici, v obchode, vo vlastnej rodine, ale i medzi
štyrmi stenami prázdneho bytu. Budem vôbec
niekomu chýbať, keď umriem? Zbadá to niekto? Budem chýbať príbuzným, či len niekoľkým priateľom? Spomenú si vôbec na mňa? Či
iba vyčiarknu moje meno v matrike a život ide
ďalej?
V jednom časopise spochybňovala nadchádzajúci vianočný čas vtieravá otázka:
„Žiaria hviezdy naozaj pre každého?“ Čo
si myslíš Ty, milý čitateľ ? Možno práve teraz
prežívaš nejakú krízu a v tomto vianočnom
čase ťažko na Teba dolieha osamelosť.
A tak sa na chvíľu zastav a prijmi aj pre
seba radostné vianočné posolstvo, ktoré na
betlehemských pastvinách zvestovali anjeli
pastierom: „Dnes sa Vám narodil Spasiteľ !“
Áno, táto zvesť je určená aj pre Teba. Raduj sa!
Pán Boh Ťa miluje a v tejto láske poslal na svet
svojho Syna Ježiša Krista, aby sa stal aj Tvojim
Spasiteľom.
Na zemi nežije ani jeden človek, ktorého
by Boh nemiloval. Boh chce, aby každý prijal
radostnú novinu zvestovanú anjelmi. Významný vedec Albert Einstein kedysi povedal: „Na
celom svete je temnota, iba v osobe Pána Ježiša Krista po nej niet ani stopy.“ V ňom sa
nám všetkým ukázal Boh najzreteľnejšie. Pán
Ježiš prišiel na tento svet pre všetkých ľudí. Pre
P
všetkých, ktorí sa cítia pokorení, odmietnutí, zabudnutí. Pre tých, ktorých mučia obavy
a starosti, pre alkoholikov i ostatných závislých, jednoducho pre všetkých, ktorí si nevedia
rady. Prišiel pre tých, ktorí poslúchajú len sami
seba a rútia sa do záhuby.
Pán Ježiš ponúka svoju lásku všetkým, ľudom, ktorých odmietajú a zavrhujú, ľudom živoriacim na uliciach, bez rodiny, bez domova,
ľudom zničených zúfalstvom, biedou a osamelosťou. Udalosť v Betleheme hovorí všetkým:
„Ježiš Kristus prišiel práve pre Teba! Ponúka Ti
večný život a radosť, ktorú môže dať len Boh.
Rozumie Ti lepšie ako ktokoľvek z ľudí a keby
Ťa nikto nechcel, Boh Ťa neodmietne ani nezavrhne, lebo pre neho nie si zbytočný. Dokonca
má pre Teba domov.“
Možno si povieš : „Mňa sa to netýka, mám bezpečné zázemie domova, lásku svojich najbližších, dobré zamestnanie, ktoré ma teší aj živí.
A predsa, hoci to netušíš, aj Ty žiješ v skrytom
„otroctve“ seba samého. Aj ty raz pocítiš vnútornú prázdnotu, ťažobu sveta a nenaplnenosť svojho života. Pán Ježiš prišiel všetkých
z takého „otroctva“ vykúpiť. Hladných aj sýtych, bezdomovcov aj majetných, nezamestnaných aj tých, ktorí sú úspešní vo svojom
povolaní.
V knihe, ktorú tesne pred svojou smrťou
vydal spisovateľ G.B.Shaw vyznáva : „Priznávam sa, že takmer po šesťdesiatich rokoch
starostlivého skúmania ľudí nevidím inú cestu z biedy sveta, len tú jedinú, ktorou je Ježiš
Kristus.“
Žiaria hviezdy pre každého?
Pán Ježiš Kristus – tá jediná veľká hviezda, ktorá všetky ostatné zatieňuje svojim jasom svieti
aj pre Teba a chce prežiariť Tvoj život. Otvor sa
Jeho jasu! Povedz Mu všetko, čo Ťa ťaží, vyznaj
mu svoje hriechy, povedz Mu o svojej prázdnote i túžbe po naplnení. On Tvoje volanie vypočuje a Ty prežiješ pravú vianočnú radosť – radosť z toho, že sa v Betleheme narodil Spasiteľ
sveta, Ježiš Kristus aj pre Teba.
Želám všetkým obyvateľom Malženíc požehnané Vianoce, brat Jozef
Článok od Eleny Pavelekovej
red nedávnom bola pamiatka zosnulých. stretali sme sa na cintorínoch.
A neraz sa mi stalo, že sa ma ludia
pýtali čo sú to aké hroby,komu to patrí,prečo
sú na druhej strane a nie ako väčšina v rade za
sebou. Sú to hroby na ľavej strane pri vchodovej bráne. Je to vysvetlenie možno aj pre mladších,ktorí to naozaj nemôžu ani vedieť. Sú to
hroby evanjelikov,ktorí v Malženiciach žili od
roku1900. Sú tam moji rodičia. sestra a blízki
príbuzní. Sestra, ktorá mala jeden rok- teda
malý človiečik- zomrela v roku 1945 a bola
tam pochovaná ako prvá. Vtedy bola vojna
a vtedajšie cirkevné zákony u nás nepovolovali pochovávať ľudí s iným vierovyznaním do
radu ako bolo zvykom na pravej strane. Potom
sa už pochovali aj ostatní členovia rodiny na
túto stranu. Bola taká doba... Dnes je už všetko
inak.
Elena Paveleková.
3
Výsledky do orgánov samosprávy obcí
zo dna 15.11.2014 v obci Malženice
KRONIKA OBCE
Volieb sa zúcastnilo 790 t.j. 68,22 % z celkového poctu zapísaných volicov v zozname
volicov.
80 rokov
Vol‘ba starostu obce:
Lubica Kršková, nezávislá kandidátka
Miroslav Macko, nezávislý kandidát
Ivan Stanovic, Mgr., nezávislý kandidát
Zuzana Šimoncicová, nezávislá kandidátka
116 hlasov
573 hlasov
72 hlasov
20 hlasov
Vol‘by poslancov do Obecného zastupitel‘stva Malženice
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do Obecného zastupitel‘stva:
1. Ján Lietavec, Ing., nezávislý kandidát
2. Anna Chudá, Mgr., Krestanskodemokratické hnutie
3. Ivan Cubinek, nezávislý kandidát
4. Luboš Jankech, nezávislý kandidát
5. Vladimír Buncek, Ing., Krestanskodemokratické hnutie
6. Ludovít Križan, Ing., nezávislý kandidát
7. Dušan Bokora, Nová demokracia
8. Miroslav Bucha, Ing., nezávislý kandidát
9. Ivana Martinkovicová, Nová demokracia
R
385hlasov
361 hlasov
357 hlasov
312 hlasov
293 hlasov
293 hlasov
289 hlasov
279 hlasov
264 hlasov
Čo sme urobili,
čo sme zostali dlžný urobiť...
Tak isto všetkým čo sa na projektoch podieľali, patrí veľká vďaka našej obce. Obec na
začiatku volebného si dala záväzok riešiť havarijnú situáciu na konci Svätojánskej ulice,
kde sme začiatkom novembra, tak isto mohli
skonštatovať, že úloha je splnená. Pripravené
je stavebné povolenie na elektrifikáciu Záhumenskej ulice, a buduje sa tam kanalizácia.
Dohody s Povodím Váhu nás posunuli trochu
91 rokov
Bernardína Martinovičová
Magdaléna Gerincová
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do Obecného zastupitelstva:
10. Alexander Hluch, nezávislý kandidát
257 hlasov
11. Danka Florkovicová, Krestanskodemokratické hnutie
252 hlasov
12. Martin Masarovic, nezávislý kandidát
244 hlasov
13. Milan Boris, nezávislý kandidát
226 hlasov
14. Martina Tomašovicová, Mgr., nezávislá kandidátka
215 hlasov
15. Daniel Nemcek, Krestanskodemokratické hnutie
204 hlasov
16. Lubomír Gogolák, Nová demokracia
203 hlasov
17. Eliáš Vajci, Ing., Krestanskodemokratické hnutie
192 hlasov
18. Lukáš Backády, Ing., Krestanskodemokratické hnutie
145 hlasov
19. Peter Ondrušek, Ing., nezávislý kandidát
119 hlasov
20. Zuzana Šimoncicová, nezávislá kandidátka
105 hlasov
ok 2014 bol záverečným rokom
volebného obdobia. Bolo treba uzavrieť tie celky, ktoré sme si
predsavzali urobiť. Nosným pilierom nášho
volebného obdobia bola prístavba materskej
školy a telocvične, ktorú sme v októbri tohto
roku slávnostne odovzdali do užívania. Vďaka
neskutočnému zápalu stonožkárov, jednoty
dôchodcov, požiarnikov a mnohých iných aktivistov na skrášlení obce. Náš Záarendáš začína byť pýchou Malženíc. Na ihrisku sa urobil
závlahový systém, kde nám finančne pomohla
spoločnosť Javys a tiež z donačných peňazí,
bola vybudovaná tribúna, dobudoval sa nový
trávnik na tréningovom ihrisku.
Joz e f B öh man
E du ard Fi l o
Már i a Jančov i čová
Just í na Buchov á
ďalej, a začalo sa s odstraňovaním drevín, ktoré
bránia technike pri prečisťovaní koryta Blavy.
Čo sme dlžný...
• Začať s odvodňovaním začiatku Svätojánskej ulice, stredu obce a pokračovať na
dolnej terase.
•
Sanáciu si pýta i múr starého MNV/
ulička/.
•
Treba pripraviť na cintoríne nové hrobové miesta.
•
Pripraviť projekty a uchádzať sa o peniaze z fondov.
•
Hľadať možnosti dovybaviť obec väčším
traktorom s nakladačom.
•
Vylepšiť zber separácie odpadov.
•
Pracovať na zlepšení kanalizačného
systému v obci.
94 rokov
Bohumil Filo
Narodili sa
Vl adi m í r Vojt ko
Ti mote j Br isud a
Mi chael a Di n ková
Mi cha l Jord an
B arb ora Maj e rov
Ag át a C hud á
S eb ast i án Hluch
Samu el Jan ke ch
L e n ka B ačkádyová
Ni na L ačná
B arb ora Z á h radní ková
Tib or Kol e v
Ja kub R eho
K l ára C ab ad aj ov á
E l iška B or is ov á
Zosobášili sa
Adriana Macková a Ján Záhradník
December 2013
Irina Zlotnikova a Jaroslav Ludvig
Katarína Petrovičová a Rastislav Sedlák
Lenka Stanková a Matej Boris
Jana Brisudová a Milan Čeman
Erika Nagyová a Tomáš Bubán
Zuzana Zacharová a Branislav Brandys
Nora Hluchová a Patrik Gogolák
Lucia Klapicová a Branislav Beňo
Martina Kaliská a Branislav Blaško
Martina Molnárová a Daniel Zubčák
Zomreli
Em í l i a Paž it ná
Karol Šu l an
B ohum í r L e ng hardt
Joz e f Miš ov i č
Mar i án Ne me c
Mi l an Ga lbi čka
Anton Bucha
Tib or Kol e v
4
Spevácky súbor Malženičan
P
re spevácky súbor bol rok 2014 bohatý
na vystúpenia. Súbor vystupuje v nezmenenom zložení:
Vedúca súboru: Ing. Viera Jakabovičová
Speváci : Eva Vrbovská, Terézia Madunická,Elena Paveleková,Zdena Sivoňová,Elena Chudá,
Eva Jakabovičová,Oľga Nešťáková, Ján Brandýs, Jozef Maslaňák,Ján Klapica,Jozef Mišovič,Marián Jakabovič.
Harmonikárom aj naďalej zostáva Alexander
Berger.
V máji sme sa zúčastnili prehliadky speváckych súborov v Brestovanoch. V júni sme pripravovali spolu s Jednotou dôchodcov okresu
Trnava a Malženíc prehliadku speváckych
súborov v našom kultúrnom dome. Prehliadky sa zúčastnili súbory Dolné Orešany, Voderady, Ružindol,Bohdánovce, spevácky súbor
z Breclavy Věra, a Malženice. Pre účinkujúcich
bolo pripravené občerstvenie, na ktoré speváč-
Z
ky a manželky spevákov upiekli zákusky ,za
ich prácu im srdečne ďakujem. Touto cestou
ďakujem aj všetkým sponzorom za finančný
príspevok na zakúpenie tovaru potrebného na
pečenie. Boli to COOP Jednota Trnava – Ing.
Bohuš Uváčik, PD Malženice predseda Peter
Čeliga a Ing. Jozef Kleštinec betonáreň Malženice.
V septembri sme vystupovali na jarmoku
v Špačinciach. V septembri sme boli tiež pozvaní do Kátloviec, kde obec Kátlovce v zastúpení starostom nás pozvala na vystúpenie
v rámci projektu cezhraničnej spolupráce„
História-Moderna“, ktorú nadviazala s obcou
Hradčovice na Morave .
V októbri sme vystupovali na Veľtrhu pre seniorov v Trnave v hale Družba. Svojimi piesňami sme veľmi potešili rodákov žijúcich
v Trnave, ktorí boli veľmi milo prekvapení
Malženičanom. Pozdraviť sme v októbri boli
tiež dôchodcov v Siladiciach, ktorým sme
spríjemnili popoludnie a ktorí sa s nami veľmi
dobre cítili. Po tomto vystúpení sme si odskočili pozadraviť nášho dlhoročného priateľa bývalého predsedu PD Siladice Ing. Slava Paukoviča / veľmi dobrého priateľa neb. Jozefa Filu/,
ktorý sa našej návšteve veľmi potešil.
Ešte nás v tomto roku čaká vianočné vystúpenie, ktoré poriada Jednota dôchodcov Malženice koncom decembra.
Touto cestou ďakujem za finančný príspevok
obci Malženice na čele so starostom a obecným zastupiteľstvom , pretože bez tohto by súbor nemohol existovať.
Želám všetkým spevákom a tiež iach rodinám
a všetkým Malženičanom Šťastné a pokojné
vianočné sviaty, veľa zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.
Jednota dôchodcov v roku 2014
ákladná organizácia Jednoty dôchodcov
v Malženiciach aj v roku 2014 vyvíjala
pestrú činnosť. Naša organizácia má
130 členov.
Ešte v decembri 2013 sa už tradične lúčilo so
starým rokom posedením pri dobrom občerstvení, speve a družnej zábave 81 našich členov.
Celoročné bilancovanie a vytýčenie ďalších
aktivít na rok 2014 sme uskutočnili na výročnej členskej schôdzi dňa 1.3.2014 za účasti
92 členov.
V jarných mesiacoch sa naši členovia zapojili
do bohatej brigádnickej činnosti. Upravovali sme okolie kostola, farskú záhradu a dvor,
okolie obce. Za Árendášom pri vzdúvadle naši
muži spolu s požiarnikmi a Stonožkou upravovali terén a siali trávu. Členky výboru najmä
pre deti napiekli šišky a koláče. Dôchodcovia
natreli bránu kostola, čistili areál pri športovom štadióne. Naše členky sa celoročne starajú
o kvetinové hriadky pri kostole, Jaskyňu Lurdskej Panny Márie, kvetinovú výzdobu kostola ,
o čistotu kostolných plachiet.
2.mája bolo 33 záujemcov na výstave Flóra
Bratislava 2014.
V spolupráci s Okresnou organizáciou JDS v
Trnave, Obecným úradom v Malženiciach a
súborom Malženičan sa naša organizácia spo-
lupodieľala na príprave XI. Festivalu speváckych zborov a skupín seniorov okresu Trnava,
ktorý sa konal z príležitosti 5.výročia obnovenia činnosti súboru Malženičan dňa 15.6.2014
v Malženiciach. Na festivale sa prezentovalo 7
súborov.
XIV. turistický zraz seniorov okresu Trnava sa
konal 27. júna na Červenom Kameni. Z našej
organizácie sa na ňom zúčastnilo 15 členov.
Výlet dôchodcov sa nám v tomto roku mimoriadne vydaril. Hneď prvé zastavenie na
hore Butkov pri Pamätníku sv. Jána Pavla II.
bolo pre nás silným duchovným zážitkom
podčiarknutým nádhernou prírodnou scené-
5
riou i ochotou generálneho riaditeľa Považských cementární Ladce Ing. Antona Barčíka,
ktorý nám venoval svoj čas a priblížil nám
históriu vzniku i ďalšie kroky pri budovaní
tohto pamätníka. Potom naša cesta viedla do
Starej Bystrice, kde sme si pozreli Slovenský
orloj a veľmi pekné námestie. Poslednou našou
zastávkou bolo Múzeum kysuckej dediny vo
Vychylovke. Tu sme sa previezli na úvraťovej
lesnej železnici a prezreli si exponáty múzea.
Už tradične pre našich členov pripravujeme
Opekačku v chate PZ Drop. Príležitosť stretnúť
svojich rovesníkov , porozprávať sa a zaspievať
si využilo tento rok 47 členov.
V septembri sme navštívili predstavenie muzikálu Tisícročná včela v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju, ktorý nám na túto akciu finančne
prispel.
Pri príležitosti slávenia 450.výročia od prvého
zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a
50.výročia potvrdenia Sedembolestnej Panny
Márie za Patrónku Slovenska, v Roku Sedembolestnej Panny Márie sme sa dňa 17.septembra zúčastnili na púti seniorov, ktorú organizovalo Združenie kresťanských seniorov. Na púti
bolo 43 členov.
11.11.2014 sme v spolu s obecným úradom a
deťmi zo základnej školy uskutočnili kladenie
vencov pri Pamätníku padlým na námestí.
V spolupráci s OO JDS v Trnave sme pre 10
našich členov zabezpečili pobyty v kúpeľoch.
Činnosť našej organizácie nám pomáha realizovať i obecný úrad najmä finančne, ale i
organizačne, za čo patrí naša úprimná vďaka
starostovi obce p. Miroslavovi Mackovi, obecnému zastupiteľstvu i pracovníčkam obecného
úradu. Rovnako úprimne ďakujeme za finančný sponzorský dar p. Petrovi Machovi.
V období blížiacich sa vianočných sviatkov
výbor JDS želá všetkým svojim členom i ostatným spoluobčanom požehnané a milostiplné
Vianoce, veľa šťastia a pohody v novom roku.
Mgr. Margita Machová, preds. ZO JDS
Púť do Šaštína
Výlet hora Butkov
6
N
Rok 2014 z pohľadu
Poľnohospodárskeho družstva Malženice
echýba veľa a o roku 2014 sa bude
hovoriť len v minulom čase. Vládu
prevezme rok nový, mladý, a pre nás,
ktorí sme to s tým starým dotiahli až do konca,
azda aj nečitateľný. Do akej miery sa budú dať
jeho stránky prelúštiť, ukáže až budúcnosť. Ale
o tom až o rok.
Z pohľadu hospodára, ktorý si na svoj chlieb
zarába prácou na poli, možno povedať, že rok
2014 bol rokom dvoch tvárí. Na jednej strane
dokázal za výdatnej pomoci poveternostných
podmienok v spolupráci s odbornými vstupmi pestovateľov vyčariť slušné úrody, bohužiaľ
v mnohých prípadoch vplyvom množstva zrážok poznačených nižšou kvalitou. Na strane
druhej sa do histórie zapíše cenovými prepadmi komodít, ktoré viacerých podnikajúcich
v oblasti poľnohospodárstva privádzajú na
okraj priepasti. Posúďte sami. Nemusíme pozerať ďaleko do minulosti, keď zmluvné ceny
za tonu pšenice, jačmeňa či kukurice sa pohybovali okolo 200, príp. cez 200 euro. Pri
súčasných vysokých vstupoch do výroby sa
ako-tak dalo žiť a myslieť aj na rozvoj podniku. Po tomto roku však táto veta neplatí. Tesne
po žatve sme vysokokvalitnú pšenice predávali
v najlepšom prípade po 160 euro a s narastajúcim časom aj toto číslo kleslo na úroveň 130
euro. Sladový jačmeň sme kontrahovali v cene
190 euro. Po mnohých obštrukciách odberateľov sme sa napokon museli uspokojiť s cenou
165 euro. Ešte vypuklejšia situácia nastala pri
speňažovaní kukurice. Jej cena sa v súčasnosti
pohybuje v rozmedzí 80 – 90 euro v suchom
stave. Pre podniky, ktorých ekonomika je založená práve na tejto plodine, je to doslova
likvidačné. Kto sleduje vývoj nášho poľnohospodárstva, isto si položí otázku, kto a čo vlastne zapríčinilo tento nelichotivý stav. Kríza na
Ukrajine? Zlyhanie vládnych úradníkov? Bezcitnosť a chamtivosť obchodníkov? Odpoveď
sa hľadá ťažko. V hre je ale určite veľa a my si
v nej pripadáme ako malé zrnko piesku.
Optimizmus si však nesmieme nechať vziať.
Zatiaľ sme tu a výsledky našej práce dokazujú,
že nie sme o nič horší ako tí na západ od našich
hraníc. Napriek tomu, že sa boríme s ťažšími
podmienkami, môže sa náš poľnohospodársky podnik v tomto roku pochváliť slušnou
a kvalitnou úrodou, jednou z najlepších v jeho
porevolučnej histórii. U pšenice ozimnej to
bolo 6,38 t/ha, pričom takmer celá produkcia
bola v najvyššej E kvalite. Radosť nám urobila
tvrdá ozimná pšenica úrodou 6,26 t/ha. Ako
jediná z hustosiatych obilnín si udržuje cenu
cez 230 euro a pozorujeme, že v súčasnosti
dokonca stúpa. Úrodu spomínanej zrnovej
kukurice sme uzavreli na čísle 9,1 t/ha. Veľmi
pekný výsledok sme zaznamenali u osivovej
kukurice. Pestovali sme dva hybridy, pričom
u oboch sme zaznamenali prekročenie plánovanej úrody. Úroda 4,37 t/ha u jedného a 2,48
t/ha u druhého nás drží v rovine solventnosti.
Rovnako dobre vyzerá situácia v úrode cukrovej repy. Hoci časť repy je ešte neprešla bránami cukrovaru, predpokladáme úrodu okolo 70
t/ha. Okolo tejto zatiaľ ekonomicky výnosnej
plodiny sa už pár rokov zbiehajú mračná a je
otázne, či sa v zornom uhle dvoch rokov po
zrušení repných kvót bude u nás vôbec pestovať a ak áno, na akej výmere.
Živočíšna výroba zápasí s rovnakými problémami ako výroba rastlinná. Klesá cena mlieka
i mäsa a z tohto dôvodu z roka na rok narastá
počet podnikov, ktoré rušia živočíšnu výrobu.
Náš podnik sa zatiaľ snaží neprerušiť spojené
nádoby rastlinnej a živočíšnej výroby. Sedliak
bez kravy je len polovičný sedliak a v tomto
duchu sa snažíme kráčať ďalej.
Oproti roku 2013 Poľnohospodárske družstvo Malženice zvýšilo počet kráv zo 165 ks na
173 ks. Priemerná dojivosť na kravu a deň je
19,77 litra. Vrásky na čele nám ale robí spomínaná cena mlieka, ktorá z januárovej hladiny 0,3559 euro za 1 liter klesla po dnešnú
0,319 euro a má stále klesajúcu tendenciu. V
budúcom roku sa dokonca ruší mliečna kvóta
a nikto nevie povedať, čo to bude znamenať
pre budúcnosť chovu hovädzieho dobytka na
Slovensku.
Na dvere nám klopú najkrajšie sviatky roka.
Verme, že sa stanú preklenovacím mostíkom
medzi tým, čo bolo, a tým, čo bude a prinesú
viac optimizmu, viery a pochopenia do nášho
každodenného života. Ak sa tak stane, môžeme čakať krajšie dni aj v našom poľnohospodárstve.
Krásne a požehnané vianočné sviatky obyvateľom Malženíc a všetkým ľuďom dobrej vôle
a správne vykročenie do nového roku 2015 želajú členovia a pracovníci Poľnohospodárskeho
družstva Malženice.
Ing.Číra Michal
STONOŽKA MALŽENICE
Stonožka, dobrovoľnícka organizácia, ktorej
cieľom je upovedomiť na bohatstvá nachádzajúce sa v našom okolí. Náplňou našej organizácie je združovať všetkých obyvateľov Malženíc,
ochotných využiť svoj voľný čas na pomoc obci
pri likvidácii čiernych skládok, čistenia okolia,
vytvorenie príjemných oddychových aj športových zón, pretvorenie okolia a hlavne upovedomenie na potrebu starostlivosti o okolie.
Po úspešnom projekte z roku 2013, kedy sa
hlavne naše deti zapojili do čistenia a likvidácie čiernych skládok v obci , kde sme získali
ocenenie VÚC Environmentálny čin roka, sa
tento rok naša obec úspešne zapojila do ďalšieho projektu SPP a Nadácie SPP vyhlásenej
v marci 2014. Hlavne vďaka podpore občanov sme získali dostatočný počet hlasov na
získanie finančného príspevku na revitalizáciu
bývalej skládky odpadu za Árendášom. Dlhé
roky neudržiavaný priestor, ktorý mal pre svoj
bohatý burinný a krovitý porast všeobecne
známy názov ´´húščina´´ sa premenil na príjemnú oddychovú zónu. Z tejto časti bolo odvezených niekoľko ton odpadu, bol spevnený
svah, plocha zatrávnená a doplnená drevinami, obohatená o lavičky,a šachovnicu.Plánom
je doplnenie stacionárnych fitness zariadení.
Odstránením krovín sa prepojila táto časť
s ihriskom . V prácach sa v súčasnosti pokračuje v okolí ihriska, kde bol odstránený odpad,
prestarnuté dreviny a kroviny tak,aby sa celá
časť stala priechodnou. Začalo sa s prácami
na novom volejbalovom a petangovom ihrisku. Cieľom je celú plochu zatrávniť, doplniť o
mobiliár, vytvoriť chodník vedúci okolo Blavy
cez požiarnu zbrojnicu až po Čierny most.Túto
7
časť plánujeme doplniť o informačné tabule
o histórii futbalu v Malženiciach a o histórii
miestnej Požiarnej zbrojnice a hasičského zboru. Po dobudovaní by celková dĺžka chodníka
mala mať 5 km. Veríme, že tieto plochy budú
hlavne slúžiť nám občanom a stanú sa tak príjemnou časťou, kde sa ľudia budú stretávať,
prechádzať, oddychovať., zabávať. Toto chceme podporiť aj niekoľkými akciami v roku
2015 ako návratiť trádíciu Jánskej vatry, začať
súťaž vo varení gulášu, volejbalové a petangové
turnaje.
Na záver by sme sa chceli úprimne poďakovať
všetkým občanom, ktorí sa aktívne zapojili do
prác organizácie Stonožka, členom Jednoty
dôchodcov, hasičom a mladým ľuďom, ktorým nie je ľahostajný život v našej obci, starším, ktorí stále cítia potrebu pomáhať mladým
generáciam poukazovaním na hodnoty okolo
nás. Sme vďační za každý jeden hlas odosla-
ný do projektu SPP, za každú radu, za pomoc
pri realizácii projektov, za to že život v obci
Vám nie je ľahostajný. Veríme, že v tejto snahe
o krajšie Malženice budeme spoločne pokračovať, a podarí sa nám vytvoriť veľa príjemných miest na stretnutie, oddych, zábavu
a zdravý životný štýl.
STONOŽKA
Jubilejný 5.ročník Malženickej 13 v znamení rekordov
D
ruhá júlová sobota už tradične patrila bežeckým pretekom Malženická 13
- beh energie. Trasa hlavného behu,
ktorá meria 13 km, viedla okolo firiem podnikajúcich v energopriemysle v regióne - paroplynovej elektrárne e-on Malženice a Atómových elektrárni Bohunice. Štart aj cieľ bol na
futbalovom štadióne Malženice
Jubilejný 5.ročník pretekov sa niesol v znamení rekordov. Zaznamenali sme rekordnú
účasť 168 bežkýň a bežcov v hlavných kategóriách a 72 v detských kategóriách. Taktiež bol
prekonaný doterajší traťový rekord podujatia
o 20 sekúnd a má odteraz hodnotu 42:30 min.
Trasu hlavného behu úspešne absolvovali aj
šiesti domáci pretekári, čo je rekordný počet
v doterajšej histórii podujatia.
Trasu hlavného behu najrýchlejšie zvládol Roman Arbet z JM Domolexu Bardejov v novom
traťovom rekorde 42:30 min. Hneď po výstrele štartéra hlavného behu sa vytvorila na čele
trojčlenná skupinka, ktorej tempo udávali Imrich Magyar, Ján Križák a Roman Arbet. Na
siedmom kilometri sa Roman Arbet odpútal
a náskok si udržal až do cieľa.
Druhú priečku si vybojoval nestárnuci Ján
Križák (43:18) z AŠK Grafobal Skalica a tretie
miesto obsadil Imrich Magyar z BMSC Bratislava (43:55). Zo žien si víťazstvo vybojovala
Ľubomíra Maníková z JM Domolexu Bardejov
časom 54:03 min.
Z domácich pretekárov si prvenstvo vybojoval
Ondrej Macko časom 57:58 pred Branislavom
Zacharom, Jánom Lietavcom, Róbertom Bohmanom, Ivanom Stanovičom a starostom
obce Miroslavom Mackom.
Najrýchlejší traja vo všetkých kategóriach
hlavného behu obdržali finančnú odmenu
a absolútny víťaz aj pohár starostu obce Malženice. Navyše všetci účastníci dostali za účasť
pamätné tričko s logom pretekov a samozrejme občerstvenie.
Okrem tohto hlavného preteku, organizátori
pod hlavičkou Bežeckého klubu Malženice
pripravili na futbalovom štadióne aj preteky
v detských kategóriách. Najrýchlejší traja vo
všetkých detských kategóriach dostali diplom,
figúrku bežca na podstavci a vecnú cenu. Navyše všetci dostali za účasť sladkú odmenu občerstvenie a zmrzlinu. Po ukončení pretekov nechýbala obľúbená pretekárska tombola,
ktorá dala symbolickú bodku za týmto vydare-
ným podujatím.
Poďakovanie patrí každému, kto pomohol
z organizáciou podujatia, členom DHZ Malženice a samozrejme všetkým sponzorom podujatia.
Viac o podujatí nájdete na bkmalzenice.sk.
Už teraz Vás pozývame stráviť príjemné letné popoludnie na 6.ročník pretekov, ktoré sa
uskutočnia 11.7.2015.
V mene BK Malženice želám všetkým občanom našej obce pokojné vianoce v kruhu svojich najbližších a úspešný štart do nového roku
2015.
Ján Lietavec
8
Škola plná pohody
Š
kolský rok 2014/2015 sme slávnostne
otvorili 2. septembra. V tomto školskom
roku zasadlo do školských lavíc našej školy 55 žiakov. V 1. ročníku je 18 žiakov, ktorých
triednou učiteľkou je Mgr. Barbora Gažová
z Veľkých Kostolian, v 2. ročníku je 11 žiakov
s pani učiteľkou Mgr. Miroslavou Baxovou,
ktorá sa vrátila po materskej dovolenke, v 3.
Dopravné ihrisko
vedením Mgr. Marty Šupákovej. Na škole tiež
žiaci navštevujú výtvarný krúžok, ktorý ponúkla ZUŠ Ružová dolina Bratislava, ktorý vedie Mgr. Adriana Malíková a hudobné odbory,
ktoré na škole vyučujú páni učitelia zo ZUŠ Sv.
Gorazda vo Vrbovom. Žiaci na škole navštevujú hru na klavír, flautu a gitaru.
Do plánu práce školy sme tento školský rok
zapracovali rôzne akcie a projekty, ktoré priebežne plníme a dopĺňame podľa ponúk, ktoré
na školu prichádzajú.
30.9. sa deti materskej a základnej školy zúčastnili na miestnom futbalovom štadióne
sokoliarskeho vystúpenia, kde videli veľké
množstvo rôznych druhov dravých vtákov, ako
napríklad orly, sokoly, sovy... a dozvedeli sa
o nich zaujímavé poznatky a tak si rozšírili
svoje vedomosti.
Sokoliari
ročníku sedí 12 žiakov, ktorých triednou učiteľkou je Mgr. Marta Šupáková z Trnavy a 4.
ročník navštevuje 14 žiakov s pani učiteľkou
Mgr. Zuzanou Poláčkovou.
Naďalej pokračujeme i v integrácii žiačky
Laury Chudej, ktorej asistentkou je Bc. Ingrid
Stanková zo Žlkoviec.
Žiakov v ŠKD má i v tomto školskom roku na
starosť pani vychovávateľka Alena Omastová.
Na začiatku roka mali žiaci možnosť prihlásiť
sa do záujmových útvarov, ktoré ponúklo CVČ
Trakovice, pod vedením pani učiteliek našej
školy. Žiaci túto možnosť využili a v súčasnosti navštevujú tieto záujmové útvary: Šikovné
rúčky – pod vedením Mgr. Barbory Gažovej,
tanečný krúžok – pod vedením Mgr. Zuzany
Poláčkovej, Folklórno-spevácky krúžok – pod
vedením Bc. Ingrid Stankovej a Have fun with
numbers (krúžok Anglického jazyka) – pod
Halloween
9
Práca s interaktívnou tabuľou
8.10. sme sa zúčastnili výchovného koncertu
„Potešme sa hudbou“ pod vedením pána Bergera z Bratislavy. Žiaci mali možnosť do koncertu sa zapojiť spievaním piesní alebo ukázať
svoje tanečné umenie.
9.10. nás navštívilo dopravné ihrisko z Bratislavy, kde si žiaci vypočuli prednášku o cestnej
premávke a sami sa stali účastníkmi improvizovaného dopravného ihriska, kde si hravou
formou vyskúšali svoje vodičské schopnosti
a povozili sa na kolobežkách.
Deň pred jesennými prázdninami, sa uskutočnila na škole Halloweenska party, na ktorú
žiaci prišli preoblečení v rôznych kostýmoch,
v ktorých si spestrili priebeh vyučovania. Halloweensky deň sme spojili s dňom zdravej
výživy a pochutnali sme si na všakovakých
dobrotách, ktoré pripravili ochotní rodičia našich žiakov. Počas dňa boli žiaci rozdelení do
tvorivých dielní, kde pod vedením vyučujúcich
vyrábali rôzne zaujímavé výtvory. Na konci
vyučovania sa žiaci zabavili na halloweenskej
diskotéke.
Pietny akt kladenia vencov
4.11. sme si v rámci plánu práce koordinátora
prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov pozreli bábkové divadlo „Mišo a jeho farebný svet“, ktoré bolo zamerané na tému šikana na školách.
V priebehu prvého štvrťroku bola do štvrtej
triedy nainštalovaná interaktívna tabuľa, ktorú
vyučujúci využívajú na jednotlivých predmetoch. Žiaci majú tak možnosť vyskúšať si hravú
a zábavnú formu vyučovania, z čoho majú nesmiernu radosť.
11.11.2014 o 11. hodine si žiaci 4. ročníka
pripomenuli 94. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Pietny akt, pri ktorom žiaci položili
vyrobenú kytičku z papierových vlčích makov,
sa ako pripomienka tragických historických
Školský ples
10
udalostí a spomienka na padlých uskutočnil
v miestnom parku pri kríži padlých hrdinov.
21. novembra škola organizovala Školský ples,
ktorý svojim vystúpením otvorili deti našej
materskej a základnej školy. Do tanca hrala hudobná skupina Eminent, ktorá hostí výborne
zabávala až do rána bieleho.
V mene organizátorov chcem i touto cestou
poďakovať všetkým sponzorom, ktorí na ples
prispeli, či už finančne alebo vecným darom,
ďakujem rodičom, ktorí boli ochotní a napiekli
pre hostí chutné dobroty a všetkým, ktorí majú
zásluhu na tom, že sa tento ples mohol uskutočniť.
Vystúpenie detí na školskom plese
3.12. sa 6 žiačok našej školy – Martinka a Monika Masarovičové, Laura Chudá, Adriana
Križanová, Jasmína Suchoňová a Vanesa Vonšáková zúčastnili súťaže „Vianočná pieseň“,
ktorú organizovalo CVČ Kalokagatia v Trnave.
Dievčatá sa na súťaž poctivo pripravovali, aby
svoje spevácke umenie predviedli ako najlepšie
vedia a zaspievali moderné vianočné koledy.
Ich snaha sa vyplatila, žiačka Laura Chudá si
vyspievala krásne 1. miesto, k čomu jej srdečne
blahoželáme!!!
Tak ako každý rok, ani tento rok nás neobišiel
a 5.12. k nám zavítal Mikuláš s čertom a anjelikom. Postupne navštívili všetky triedy našej
školy. Za odmenu, že ich žiaci pekne privítali
a predviedli im svoje spevácke alebo recitačné
umenie, ich obdarovali sladkými dobrotami.
Vystúpenie detí na školskom plese
8.12. nás prišiel výchovným koncertom zabaviť umelec Viktor Guľváš, ktorého sa zúčastnili
deti základnej školy a trieda Včielok materskej
školy. Viktor mal pre deti pripravený pestrý repertoár veselých pesničiek, ktoré si deti spolu
s ním veselo spievali a tiež si spolu zatancovali.
Počas adventu sme sa so žiakmi začali pripravovať na Vianočné sviatky. Vyzdobili sme
si priestory školy, triedy a chodby vianočnou
tematikou a horlivo sme nacvičovali vianočné
pásmo, s ktorým sa žiaci predviedli rodičom na
Vianočnej akadémii 18.12.2014. Po vystúpení čakali na hostí vianočné trhy, kde sa mohli
ovlažiť nealkoholickým vianočným punčom
a ochutnať rôzne druhy vianočných koláčikov.
A samozrejme, ako sa na správne trhy patrí,
tiež si mohli zakúpiť rôzne výrobky, ktoré vyrobili žiaci našej školy.
V jarných mesiacoch tohto školského roka sa
žiaci 1. a 2 . ročníka zúčastnia základného plaveckého výcviku na plavárni Zátvor v Trnave
a žiaci 3. a 4. ročníka absolvujú Školu v prírode.
„Vianočná pieseň“ v CVČ Kalokagatia v Trnave
Okrem toho nás čaká množstvo iných akcií,
z ktorých spomeniem aspoň karneval, zbierku ku Dňu narcisov, ktorá sa v budúcom roku
uskutoční už 27. marca 2015, vystúpenie ku
Dňu matiek...
Som veľmi rada, že v tomto školskom roku
pracujú na škole aktívne, ctižiadostivé a tvorivé pani učiteľky, ktoré sa deťom naplno venujú
a svoju prácu vykonávajú s nadšením a s láskou.
11
Výchovný koncert
Celému pedagogickému i nepedagogickému kolektívu, ktorý na škole pracuje, želám veľa síl, trpezlivosti, nápadov, chuti do práce, za čo odmenou
im budú usmiate, šťastné a šikovné deti.
Želám Vám všetkým šťastné, veselé, pokojné a spokojné vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších!!!
Mgr. Jana Hechtová, riaditeľka školy
Deti v Malženiciach sa dočkali telocvične aj rozšírenia škôlky
V poslednú októbrovú sobotu sa obyvatelia Malženíc a pozvaní hostia zišli v miestnej
Základnej škole s materskou školou, aby sa
zúčastnili slávnostného otvorenia novej MALŽENICE. Deti i športovci z Malženíc dostali
koncom októbra darček, na ktorý dlho čakali.
Základnej škole odovzdali do užívania telocvičňu, slávnostného aktu sa zúčastnili zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, pedagógovia, starostovia okolitých obcí a mnohé
ďalšie osobnosti.
„Občania, najmä tí mladší, už roky chodili doprosovať o čas a priestory telocviční po okolitých obciach a mestách. Dnešným dňom sa
stáva táto medzera v občianskej vybavenosti
minulosťou. Tak ako sme si spolu s poslancami obce vzali za svoje rozšírenie o dostavbu
nových priestorov materskej školy, ktorá za
necelé dva roky slúžila dvadsiatim deťom, tak
aj telocvičňa je dnes odovzdaná a skolaudovaná,“ povedal v slávnostnom príhovore starosta
Malženíc Miroslav Macko. Málo ktorá obec sa
môže podľa neho popýšiť takou koncentráciou
vynikajúcich osobností v oblasti športu ako
Malženice. Spomenúť treba vynikajúcu strelkyňu Danku Bartekovú, stolných tenistov Mar-
cela Rábara a chlapcov
Jančovičovcov,medailistu
Matúša Neštáka či plavkyňu Natáliu Janáčovú.
Rodáčkou z Malženíc je aj
veľká bojovníčka, okrem
mnohých iných víťazstiev
strieborná medailistka z
majstrovstiev sveta v tenise za rok 2014 v družstvách Tamara Kupková.
V obci pôsobia aj dva
dospelácke a mládežnícke
futbalové kluby pod vedením Petra Machu, celý
oddiel pingpongu pod
vedením Štefana Jančoviča a Daniela Nemčeka,
beh energie je srdcovkou
Jána Lietavca. „Výpočet
týchto športovcov nikoho
nenechá na pochybách, že telocvičňa nebude
prázdna a že bude využitá. Verím, že investícia za 300 tisíc eur pomôže odhaľovať talenty,
ktoré raz budú robiť česť sebe, svojim rodičom,
rodnej obci i Slovensku,“ povedal Macko.
Ten záverom podujatia poďakoval Úradu vlády za poskytnutie dotácie, obecným poslancom, sponzorom, remeselníkom, občanom i
všetkým, ktorí sa na úspechu tohto projektu
podieľali. (R)
12
Škôlka plná pohody
Z
ačiatok školského roka sa niesol
v priaznivej atmosfére. Odpočinutí po
prázdninách sme sa tešili na nových
kolegov, novú pani riaditeľku a predovšetkým
na deti. Otvorili sme priestory pre tri triedy,
v ktorých sme umiestnili 57 detí. Dve triedy,
Včielky - 23 detí a Lienky - 21 detí, sú celodenné, trieda Žabky je poldenná. V nej je 13
detí. Keďže motto našej materskej školy je „
Škôlka plná pohody“, chceme aby sa v nej naše
deti cítili šťastné, tvorivé, sebavedomé, komunikatívne a v bezpečí. Chceme, aby nové vedomosti, ktoré im formou rôznych aktivít aplikujeme, prijali s radosťou, nadšením, elánom
a nenásilne. Chceme docieliť, aby sa škôlka
pre ne stala miestom plným pohody, miestom,
kde môže dieťa objavovať a poznávať vždy
niečo nové. Chceme podporovať osobnostný
rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej.
Chceme utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravenosť detí na život v spoločnosti
v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
Z vopred plánovaných aktivít na tento školský
rok sme pre deti pripravili pestrý a zaujímavý
program, ktorý sme rozdelili do jednotlivých
13
„Zdravý úsmev“, ktorého cieľom je výchova
k ústnemu zdraviu detí. Projekt prebieha formou šiestich cvičení, v ktorom každá časť je
zameraná na inú tému. Sú to anatómia zubu,
správne čistenie zubov, správne držanie kefky
a jej používanie. Cieľom týchto cvičení je viesť
deti k správnej starostlivosti o zuby a ďasná
a tak postupne prispieť k zníženiu kazivosti
zubov.
V decembri je zvykom v materskej škole piecť
medovníky, zdobiť vianočný stromček, triedy,
chystať sa na príchod Mikuláša a Vianočnú
besiedku. Aj tento rok nebolo inak. Dvanásteho decembra sa to začalo. Deti vyobliekané a radostné čakali s pripravenými koledami
a vinšmi. Svätý Mikuláš všetky deti obdaroval
sladkosťami a hračkami, s ktorými sa budú
počas roka v materskej škole hrať a spomínať.
Potom sa konali vianočné trhy, kde deti a pani
učiteľky prezentovali svoje výrobky.
Prichádzajú najkrajšie sviatky roka, ktoré
chceme prežiť v radosti, pokoji, láske a pohode. Prežite ich aj Vy s nami.
Mária Lopašovská, zástupkyňa pre MŠ.
ročných období.
V polovici septembra navštívila škôlkárov bábkoherečka s rozprávkou Pinokio.
Osvedčeným spôsobom vtiahla deti do sveta
rozprávky. Deti sa pomocou bábok aktívne
zapájali do diania príbehu. Rozvíjali si cit pre
umenie, lásku k divadlu a rozprávke, kde vždy
dobro víťazí nad zlom.
V októbri sme absolvovali jesennú turistickú vychádzku, počas ktorej deti spoznávali
a obdivovali krásy jesennej prírody, všímali si
zmeny na stromoch, listoch, počasí, otužovali
sa vzduchom. Cieľom tohto plnenia bolo utváranie kladných emočných vzťahov k prírode,
svojmu zdraviu a otužovaniu. Počas tejto turistickej vychádzky praktizovali tiež poznatky
o bezpečnom prechode cez miestnu komunikáciu.
Pestovaním kladného vzťahu k prírode, zvieratám a vtáctvu si deti spríjemnili deň so
sokoliarom, ktorý im poskytol priamy styk
s dravými vtákmi ako sú sovy, sokoly, orly a iné
vtáky, ktoré deti nemajú možnosť v skutočnosti poznať. Sokoliar im porozprával o spôsobe
ich života v prírode. Deti mali emotívny zážitok. Naši predškoláci sú zapojení do projektu
14
ŠPORT
A mužstvo
Pomaly sa nám blíži koniec kalendárneho roka
2014 a tak nastal čas zhodnotiť a obzrieť sa za
týmto, pre OFK Dynamo Malženice, veľmi
úspešným rokom.
Jarná časť sezóny 2013/2014 nebola pre jesenného majstra najvyššej okresnej súťaže jednoduchá, avšak dokázal v nej naplniť všetky
svoje ciele a očakávania. Azda najcennejším
bolo naplnenie veľkej túžby a dlhodobého cieľa
a to návrat Malženíc do piatej ligy. Mužstvo
pod vedením trénera Jána Belka vytvorilo
súdržný kolektív, ktorý počas celej jarnej súťaže nenašiel premožiteľa. O tom, že OFK Dynamo Malženice sa stalo zaslúženým majstrom
okresu vraví i impozantné skóre po 30. kole,
ktoré hovorí jasnou rečou v prospech Dynama
151:26.
Bodkou za úspešným účinkovaním v Oblastnom futbalovom zväze Trnava bol júnový turnaj o Pohár víťazov ObFZ Trnava v Červeníku,
kde Dynamo opäť excelovalo a vo finálovom
zápase porazilo výber okresu Trnava v pomere
2:1, čím definitívne potvrdilo svoju dominanciu a potešilo tak i hojný počet fanúšikov, ktorí
pri Dyname vždy stoja.
V lete nastala pri „A“ mužstve zmena na poste hlavného trénera a kormidla sa chopil ako
hlavný tréner Vladimír Glonek ml. spolu
s asistentom Jozefom Boháčikom. Na novú
sezónu v podobe piatej ligy sa OFK Dynamo
B mužstvo
Rezerva Malženíc v zimnej príprave absolvovala sústredenie kde sa dolaďovala kondícia,
ale aj stmeľoval kolektív. Na jar prišli herné
výpadky proti defenzívne ladeným súperom.
DORAST
Začiatkom roka 2014 sa mužstvo dorastu pustilo s veľkou chuťou a očakávaniami do zimnej
prípravy. Už prípravné zápasy naznačovali, že
budeme mať problémy s herným prejavom.
Výsledky boli priaznivé no herne sme sa trápili. Dorastenci sa viezli na postupovej vlne
až po zlomový zápas v Trakoviciach. Tam sme
susedské derby nezvládli a prehrali sme. Nako-
Malženice začalo pripravovať začiatkom júla,
keď do prípravy nastúpilo 16 hráčov do poľa
a 2 brankári. Bolo jasné, že 5. liga, do ktorej
sa Dynamo prebojovalo nebude jednoduchá a keďže ciele mužstva boli opäť vysoké
muselo prísť k miernej prestavbe, posilneniu
a čiastočnému omladeniu mužstva. V úvode
jesennej časti sa podarilo vyšperkovať káder
ešte príchodom legendy slovenského a trnavského futbalu Miroslavom Karhanom. Týmito
príchodmi ešte viacej vzrástla kvalita kádra,
v ktorom nastala rovnováha medzi mladíckou
dravosťou, húževnatosťou, bojovnosťou a skúsenosťou starších hráčov doplnená o chuť napredovať a zlepšovať sa.
Podmienky vytvorené pre futbal v Malženiciach ako aj kvalita samotného kádra predurčovali mužstvo k boju o najvyššie priečky
v 5. lige. Obrovská túžba sa stala i realitou a po
14. kole nemožno hodnotiť pol sezónu v piatej
lige inak ako úspešnú. OFK Dynamo Malženice sa stalo jesenným majstrom 5. ligy Západ,
keď v štrnástich kolách nespoznalo premožiteľa (12-2-0) a s jasným skóre 57:11 bude OFK
Dynamo Malženice zimovať na 1. mieste tabuľky. Dynamo čaká v novom roku 2015 náročná
jar a obhajoba momentálnej tabuľkovej pozície
avšak všetci veríme, že mužstvo nadviaže na
veľmi úspešný rok 2014, v ktorom počas celého
roka nenašlo v majstrovských zápasoch svojho
premožiteľa.
Na záver OFK Dynamo Malženice želá všetkým funkcionárom, realizačnému tímu, hráčom a samozrejme i fanúšikom krásne prežitie
Vianočných sviatkov, Šťastný Nový rok 2015,
a samozrejme veľa zdravia a radosti z futbalu.
Dynamo do toho!!!
Vladimír Glonek ml.
Program prípravných zápasov OFK Dynamo Malženice:
Modranka - Malženice (24.1. o 12.10 na umelej tráve Lokomotívy Trnava)
Sereď - Malženice (31.1. o 11.00 na umelej tráve v Seredi)
Trenčianske Teplice - Malženice (8.2. o 10.00 na umelej tráve v Trenčianskych
Tepliciach)
Spartak juniori - Malženice (14.2. o 15.30 na umelej tráve Lokomotívy Trnava)
Inter Bratislava - Malženice (21.2. o 12.10 na umelej tráve Lokomotívy Trnava)
Siladice - Malženice (1.3. o 14.30 v Siladiciach)
Pomyselným klincom do rakvy bol debakel
12-2, ktorý sme utŕžili v ambicióznom tímom
Trstín. Z rôznych dôvodov na zápas vycestovalo len deväť hráčov, ktorý sa však dohodli,
že sa zápas nebude kontumovať a dohrá sa bez
ohľadu na výsledok.
Svoju prvú sezónu napokon skončilo Béčko Malženíc na desiatej priečke vzhľadom
k horším vzájomným zápasom s TJ Družstevník Horné Dubové. Do novej sezóny chlapci
z Béčka nastupovali s veľkými očakávaniami
no striedavé výkony spôsobili že prezimovávame na 4 priečke zo stratou 7 bodov na prvé
Smolenice.
Tomáš Zachar
niec naši mládežníci obsadili 2 miesto. V letnej
príprave opustili dorast až piati hráči. Traja do
mužských mužstiev a dvaja išli na hosťovanie
do susedných Jaslovských Bohuníc. Dorastenecký káder doplnili dvaja žiaci a jeden hráč
z Trakovíc. Letná príprava nedosahovala požadovanú intenzitu ako by mala mať. Dôvodov
je viac: málo hráčov v kádri, celkový prístup
hráčov k futbalu.
2014/2015 hroznými výkonmi našich chlapcov, no napriek tomu zimujeme na 4 mieste.
Veľkou škodou pre dorast je, že nedostatok
hráčov a preto nedokážeme dosahovať požadované výsledky. Dorastenci nezápasia len so
súpermi, úzkym kádrom, ale bohužiaľ aj malým záujmom fanúšikov a dorastenecké zápasy.
Týmto by som chcel poprosiť rodičov a priaznivcov futbalu aby prichádzali podporovať našich chlapcov v hojnejšom počte.
V okresanom hráčskom kádri sme začali súťaž
Tomáš Zachar
15
Rok 2014 bohatý na zmeny v okolí areálu
V Malženiciach sa zvýšila návštevnosť zápasov,
i preto klub pristúpil k výstavbe novej tribúny
i k skrášleniu areálu.
V tomto roku sme zrealizovali výstavbu novej krytej tribúny pre 119 divákov na sedenie.
Výstavba bola financovaná výlučne zo súkromných zdrojov. Jej výstavbu financoval p. Peter
Macho a Vladimír Odler. Pri prípravných prácach pomáhali hráči A mužstva, B mužstva,
firma Macho Color s.r.o. a PD Malženice
a funkcionári klubu.
Tréningové ihrisko
Tréningové ihrisko bolo vybudované opäť s pomocou sponzorov, ktorým sa chceme touto cestou poďakovať. Na jeho realizáciu sa podieľali PD Malženice, p. Urban Brisuda, Macho
Color s.r.o. a DM Plast Kátlovce. Taktiež sa chceme poďakovať
Obecnému úradu Malženice za odvoz stavebnej sute a zeminy.
Na ich realizáciu prispela výraznou mierou firma Javys a.s.
Kúpu čerpadla financoval p. Dušan Bokora , pri odvodňovacích prácach pomáhali chlapci zo žiackeho a dorasteneckého
mužstva ako i všetci funkcionári futbalového oddielu. Moje
poďakovanie patrí taktiež p. Marekovi Haršányimu, PD Malženice a starostovi obce p. Miroslavovi Mackovi a všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, bez pomoci ktorých by sa
tento projekt ťažko zrealizoval.
Peter Macho
Žiaci
V prvom rade sa chcem poďakovať vedeniu Dynama Malženice za dôveru, ktorú
som dostal vo vedení našich najmladších
futbalistov. Sezónu sme nezačali najlepšie. Výsledky, ktoré sme dosiahli nezodpovedali kvalite našej hry. Veľakrát sme
museli čeliť hráčom, ktorí nás vekovo aj
fyzicky prevyšovali. Počas sezóny som
badal veľký posun chlapcov v kolektívnej hre, čo viedlo k zlepšeniu našich výsledkov.V dedine máme veľmi šikovných
a talentovaných futbalistov, ktorých raz
možno uvidíme hrať futbal na najvyššej
úrovni. Veľké vďaka patrí rodičom za
dôveru a pomoc, ktorú mi poskytli pri
mojej práci. Verím, že budeme všetci iba
napredovať ako v osobnom tak aj vo futbalovom živote.
Daniel Hluch
Vybudovanie zavlažovacieho
a odvodňovacieho systému
16
OSTK Malženice
Zmeny v zostavách družstiev OSTK Malženice sa podpísali pod málo úspešnú minuloročnú sezónu. Prestalo hrávať viacero skúsených
hráčov a tak sme postupne do družstiev zapracovali žiakov a dorastencov. Aj s oslabeným
kádrom sme dokázali udržať najvyššiu súťaž
oblastných majstrovstiev a ostatné družstvá
tiež nevypadli . Úspešnú sezónu mali len dorastenci, ktorí vyhrali 1.ligu dorastu a hrali baráž o najvyššiu súťaž extraligu dorastu SR ,kde
nestačili na STK Pezinok a prehrali oba zápasy.
Aj tak to bol výrazný úspech a prísľub do budúcnosti pre súťaže mužov v podobe štyroch
kvalitných hráčov. Naopak neúspechom skončili družstvo žiakov Malženíc ,ktorí skončili na
poslednom mieste a aj pre nezáujem sme družstvo žiakov do budúcej sezóny vynechali. Prá-
ve prebiehajúca sezóna 2014/2015 je naopak
výsledkovo veľmi dobrá , splnil sa predpoklad
úspešného zaradenia dorastencov do súťaží
mužov, kde družstvo „B“ a „C“ je na vrchných
priečkach tabuľky súťaží 7. a 8. Ligy Oblastných majstrovstiev. Vo výbornej forme hrá
hlavne Ondrušek Peter ml. , ktorý je v úspešnosti jednotlivcov medzi prvými tromi hráčmi
súťaží. Spoľahlivé výkony podáva aj Vrbovský
Tomáš , Bežuch Jakub, Macko Ondrej a Nemček Michal úspešní dorastenci teraz ťahajú
malženický stolný tenis z útlmu posledných
rokov a čoraz častejšie sa spomína aj postup do
krajských súťaží Trnavskej oblasti. Telocvičňa
je dobudovaná čo je asi hlavným problémom
pre ktorý sme nemohli krajské súťaže hrávať
hrací termín je pevný a pripadá na sobotu čo sa
s herňou v Kultúrnom dome nedalo. Smutný
zostáva len osud žiakov ,kde nám pravidelne
hráva len Marko Čačala a sem tam aj Viktória Nemčeková čo je veľmi málo na založenie
družstva žiakov. Hlavne Marko Čačala sa do
budúcna ukazuje ako šikovný technický hráč
s obojstranne dominantnými údermi v jarnej
časti súťaží mužov 8.ligy v domácich zápasoch
dostane príležitosť medzi mužmi.
Výrazný úspech dosiahlo družstvo Malženíc
víťazstvom v letnom pohári oblastí PN,TT
a HC kde sa stalo nečakaným víťazom. Družstvo Malženíc hralo v zostave Jančovič Štefan,
Čapuška Ľubomír, Vrbovský Tomáš a Nemček
Michal.
MALŽENIČAN • Občasník • Vydáva OcÚ Malženice • Redakčná rada: Miroslav Macko, Mgr. Margita Machová, Mgr. Emília Neumanová,
Margita Bošnáková • Náklad 500 ks • Grafické spracovanie Petra Graphic Studio, Trnava • Tlač: ROTAP, s.r.o., Skladová 5/A, Trnava
Download

Čo má nové Danka Barteková ?