GKÚ Bratislava
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Piešťany
Obec: PIEŠŤANY
Katastrálne územie: Piešťany
Dátum vyhotovenia 02.08.2011
Čas vyhotovenia:
23:05:37
ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 10637
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
8161/ 1
8161/ 2
8162
Výmera v m2 Druh pozemku
223 Zastavané plochy a
nádvoria
72 Zastavané plochy a
nádvoria
429 Záhrady
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
15
1
, 304
18
1
, 304
4
1
, 304
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
Druh chránenej nehnuteľnosti:
304 - Ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody (I. - III. stupeň)
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo
Druh stavby Popis stavby
Druh ch.n.
Umiest. stavby
3575 8161/ 1
10 dom
Legenda:
Druh stavby:
10 - Rodinný dom
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
1
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Kaňuščák Milín r. Kaňuščák, Ing. a Andrea Kaňuščáková r.
Duchovičová, Ing., Pri starom letisku 17, Bratislava, PSČ 831 07, SR
Dátum narodenia :
19.05.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1/1
04.02.1971
V 216/09-Kúpna zmluva právoplatná 2.3.2009 - 455/09
V 1272/11-Kúpna zmluva právoplatná 29.6.2011 - 1563/11
Tituly nadobudnutia LV:
V 37/09-Kúpna zmluva právoplatná 3.2.2009 - 235/09
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
Iné údaje:
R 377/10 - Zápis hranice ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov - 354/11
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
1/1
Aktualizácia katastrálneho portálu:
30.07.2011
Download

Pozemok - KAMI PROFIT