Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Humenné
Obec: KAMIENKA
Katastrálne územie: Kamienka
Dátum vyhotovenia 11.02.2014
Čas vyhotovenia:
17:58:50
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 343
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
4/ 4
10/ 1
10/ 2
Výmera v m2
422
1647
399
10/ 3
10/ 4
10/ 5
Druh pozemku
Záhrady
Záhrady
Zastavané plochy a
nádvoria
93 Zastavané plochy a
nádvoria
42 Zastavané plochy a
nádvoria
13 Zastavané plochy a
nádvoria
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
4
4
18
1
1
1
15
1
17
1
17
1
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo
Druh stavby Popis stavby
Druh ch.n.
Umiest. stavby
85
10/ 3
10 Dom
Legenda:
Druh stavby:
10 - Rodinný dom
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
1
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 FEDKOV Martin a Jana FEDKOVÁ r. Dobrovská, Kamienka, č. 85, SR
Dátum narodenia :
23.03.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1/1
21.04.1967
Kúpna zmluva č.V 1556/01 zo dňa 31.10.01
Rozhodnutie OÚ Humenné č.j.P/2002/00253-3-LE zo dňa 14.5.02,R-122/02
Zámenná zmluva č.V-1612/02 zo dňa 5.11.02
Listina o určení čísla súpisného č. 35/2005 zo dňa 3.3.2005, Z-1104/05
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
Iné údaje:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
1/2
Aktualizácia katastrálneho portálu:
10.02.2014
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
2/2
Aktualizácia katastrálneho portálu:
10.02.2014
Download

343 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z KATASTRA