Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Prievidza
Obec: ZEMIANSKE KOSTOĽANY
Katastrálne územie: Zemianske Kostoľany
Dátum vyhotovenia 02.04.2014
Čas vyhotovenia:
15:20:56
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 513
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
708
709/ 1
709/ 2
710
Výmera v m2 Druh pozemku
183 Záhrady
533 Zastavané plochy a
nádvoria
36 Zastavané plochy a
nádvoria
386 Záhrady
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
4
15
1
1
17
1
4
1
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo
217
628
709/ 1
709/ 2
Druh stavby Popis stavby
Druh ch.n.
Umiest. stavby
10 rodinný dom
7 garáž
1
1
Legenda:
Druh stavby:
7 - Samostatne stojaca garáž
10 - Rodinný dom
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 PODLUŽANSKÝ ERIK r. PODLUŽANSKÝ, VL.CLEMENTISA 241/59,
PRIEVIDZA, PSČ 971 01, SR
Dátum narodenia :
03.12.1976
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1/1
Na parc.č.708, 709/1, 709/2, 710, rodinný dom č.s.217 na parc.č.709/1, garáž č.s. 628 na
parc.č.709/2 - EX 2280/12 - U - JUDr.René Matuška - opr. Všeobecná zdravotná poisťovňa
a.s., Bratislava - zriadenie ex.zál.práva - P 649/12 - vz 77/12
EX 105/13 - U - JUDr.Vladimír Kliniec - opr.Mesto Prievidza - zriadenie ex.zál.práva - P
1090/13 - vz 185/13
EX 3183/2013 - U - JUDr.Jozef Martišík - opr. Prvá stavebná sporiteľňa,a.s., Bratislava predaj nehnuteľností - P 1294/13 - vz 220/13
Slov.sporiteľňa, a. s., Bratislava - oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou
dobrovoľnej dražby - P 118/14 - vz 16/14
JUDr. Kliniec - Upoved. č.EX 105/13 - Mesto Prievidza - predaj nehn., P(o)178/14 - 19/14
Kúpna zmluva zo dňa 5.11.2007, V 6542/07-VZ 14/08
EX 105/13 - P - JUDr.Vladimír Kliniec - opr.Mesto Prievidza - zriadenie ex.zál.práva - Z
5823/13 - vz 185/13
1/2
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.04.2014
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
5 Na parc.č.708, 709/1, 709/2, 710, rodinný dom č.s.217 na parc.č.709/1, garáž č.s. 628 na parc.č.709/2 - Záložné
právo v prospech Slovenská sporitelňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, na základe
zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 21.8.2009 č.V 3602/09 - 156/09
Iné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
2/2
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.04.2014
Download

List vlastníctva