Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Námestovo
Obec: LOKCA
Katastrálne územie: Lokca
Dátum vyhotovenia 02.07.2014
Čas vyhotovenia:
17:00:19
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1434
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
877/ 2
877/ 3
Výmera v m2 Druh pozemku
595 Ostatné plochy
243 Zastavané plochy a
nádvoria
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
34
16
2
2
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
34 - Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo
Druh stavby Popis stavby
Druh ch.n.
Umiest. stavby
589 877/ 3
20 Gáter
Legenda:
Druh stavby:
20 - Iná budova
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
1
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Bývalí urbarialisti obce Lokca *, Lokca, SR
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1/1
Žiadosť o zápis geometrického plánu č.Z 4310/95 zo dňa 1.8.1995 - 75/98
Žiadosť o zápis č.Z 1792/99 - 79/99
Rozhodnutie o s.č. Z 640/06 - 64/06
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
Iné údaje:
Gp.č. 17810442-158/95
(Gp č.201/99)
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
1/1
Aktualizácia katastrálneho portálu:
01.07.2014
Download

1434 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z KATASTRA