GKÚ Bratislava
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Partizánske
Obec: VEĽKÉ UHERCE
Katastrálne územie: Veľké Uherce
Vytvorené cez katastrálny portál
Dátum vyhotovenia 08.06.2012
Čas vyhotovenia:
18:12:53
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1419
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
2589/ 2
2589/ 5
2589/ 6
Výmera v m2
2777
1556
704
Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
1
1
1
2
2
2
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny,
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 CHUŤKA Milan r. Chuťka, Malinovského 1152/4, Partizánske, PSČ 958
01, SR
Dátum narodenia :
20.02.1953
Titul nadobudnutia
1/1
Kúpna zmluva V 758/05 z 2.8.2005 - 133/05,
Kúpna zmluva V 786/05 z 2.8.2005 - 134/05,
Kúpna zmluva V 787/05 z 2.8.2005 - 135/05,
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
Pod Z 2186/11 sa zriaďuje vecné bremeno podľa § 22 a násl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a
spotrebe elektriny v spojení s § 69 ods. 10 zák. č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v
prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s. Bratislava Čulenova 6 /IČO: 36 361 518/ podľa geometrického plánu
č. 36566497-565/2011 na pozemku parc. č. 'C' 2589/2, 2589/5, 2589/6 týkajúce sa elektroenergetického
zariadenia: 1x110 kV vedenie č. 8798 na trase Rz p.b.č. 23 /Dolné Vestenice/ - Rz Zlaté Moravce - 35/12,
Iné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
1/1
Aktualizácia katastrálneho portálu:
02.06.2012
Download

1419 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z