AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 4-LZDV-1
28 JUN 12
DUBOVÁ
LZDV
Neverejné vnútroštátne letisko
Non-public Domestic Aerodrome
1
Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD
482049N 0172124E
ARP coordinates and site at AD
Stred pravého okraja RWY 31.
Centre of the right edge of the RWY 31.
2
3
Smer a vzdialenosť od (mesta)
249°, 3,6 km od mesta Modra (kostol na
námestí).
Direction and distance from (city)
249°, 3,6 km from Modra town (church
at main square).
Nadmorská výška/Vzťažná teplota
634 ft (193 m)/28,6° C (JUL)
Elevation/Reference temperature
4
Prevádzkovateľ letiska
Goset, s. r. o.
Adresa
Harmónia 3018
AD Operator
900 01 MODRA
Address
5
6
7
8
9
10
TEL
+421/903/44 99 39
FAX
+421/33/647 51 92
e-mail
[email protected]
Povolený druh prevádzky
VFR, deň
Types of traffic permitted
VFR, day
Druhy lietadiel
Lietadlá do MTOM 5 700 kg
Aircraft types
Aircraft up to 5 700 kg MTOM
Prevádzkový čas
MON-FRI: O/R
Operational hours
SAT-SUN: 0900 (0800) - SS
MET
LZIB (pozri AIP SR, II. zväzok)
MET Briefing Office
LZIB (see AIP S. R., VOL II)
Druhy palív
NIL
Fuel types
11
Druhy oleja
NIL
Oil types
12
Hangárový priestor pre cudzie lietadlá
NIL
Hangar space for visiting aircraft
13
Opravárenské služby pre cudzie lietadlá
NIL
Repair facilities for visiting aircraft
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 035
AD 4-LZDV-2
28 JUN 12
14
15
16
17
18
19
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Požiarna kategória letiska
Pre lietadlá do rozpätia krídiel 15 m a so
šírkou trupu nie väčšou ako 2,5 m.
AD category for fire fighting
For aircraft with wingspan up to 15 m
and with fuselage width up to 2,5 m.
Sezónna prevádzkyschopnosť
Celoročná, odstraňovanie snehu sa
zabezpečuje len O/R.
Seasonal availability
All the year, snow clearance is provided
only O/R.
Hotely
V meste Modra.
Hotels
In the Modra town.
Stravovacie zariadenia
V meste Modra.
Restaurants
In the Modra town.
Zdravotná služba
Záchranná služba: 112
Medical facilities
Emergency call: 112
Dopravné prostriedky
BUS, taxi
Transportation
20
21
NIL.
Poznámky
Pozri AD 0.1, odsek 0.1.4 AIP VFR SR
Remarks
See AD 0.1, para. 0.1.4 VFR AIP S. R.
Letiskové prekážky
21
NIL.
22
Miestne pravidlá prevádzky
Vzlety z RWY 31: ľavé okruhy, prvá zatáčka musí
byť ukončená pred obytnou zónou obce Dubová.
Aerodrome Obstacles
Okruhy pre RWY 13: doprava. MAX 800 ft
(250 m) AGL.
22
Local Traffic Regulations
RWY 31 take-off: left hand circuits. First turn
shall be finished before residential zone of the
Dubová village.
RWY 13 circuits: on the right. MAX 800 ft
(250 m) AGL.
23
23
Doplňujúce informácie
NIL.
24
Additional Information
NIL.
Postupy na zmenšenie hluku
NIL.
AIRAC AIP AMDT 035
24
Noise abatement procedures
NIL.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Download

AIP SR / LZDV data